Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Thesaurus

Alfabetische lijst van 1039 trefwoorden voorkomende in het archief, de bibliotheek en de topografisch historische atlas.Alfabetische index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


  Losser
  Weerselo

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  A

  A.J. Woltersstraat
            [Woltersstraat, A.J.]
  Aalscholver
  Aalsum
            [Aalzum]
  Oostdongeradeel
  Aalsumerpoort
  Dokkum
  Aalsumerweg
  aanbesteding
  abdij
  Abrahamsplein
  Acht Zaligheden
            [De Acht Zaligheden]
  Achterom
  Achterstreek
  Achterwal
  Achtkarspelen
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Buitenpost
  activiteit
  beroepsuitoefening
  feest
  herdenking
  jubileum
  opening
  overige activiteiten
  sport en spel
  adel
  Admiraliteit
  afscheid
  Afscheiding
  akte
  Ald Feart
  Ald Tûn
  Oosternijkerk
            [Nijkerk]
  Alde Dyk
  Alde Hamsterwei
  Aldstjerk
  almanak
  Almen
  Almere
  Altenabrug
  Altenastreek
  ambacht
  ambtsketen
            [burgermeesterketen]
  Ameland (gemeente)
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Anjum
  Oostdongeradeel
  Ezumazijl
  Teert onder Anjum
            [Teert]
  Appartementen
  archeologie
  archieven
  archievenoverzicht
  armenhuis
  armenzorg
  armvoogdij
  Arreslee
            [arreslede]
  arts
  Auck Doniastrjitte
  Augsbuurt
  Augustinusga
  autobus
  vervoermiddel
  Avon by the Sea ( USA)
  Aylva huis

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  B

  Baantjebolwerk
  Badlaan
  bakker
  bakkerij
  Balkwar
  Ballum
  Bargemerk
  Bartemerwei
  Bartholomeüs Jacobus Schurerweg
  Bartlehiem
  Barwegen
  Bazuin
  Bedevaart
  bedrijfsgebouw
  gebouw
  Beetgum
  begraafplaats
            [kerkhof]
  begrafenis
  begroting
  beiaard
            [klokkenspel]
  bejaarden
  belasting
  gemeentebelasting
  grondpacht
  hondenbelasting
  schoolgeld
  benoeming
  Berghûzen
            [Berghuizen]
  Oostdongeradeel
  beroepsuitoefening
  activiteit
  bestedingsboek
  boekhouding
  Betonwei
  Betterwird
  Westdongeradeel
  bevolking
  Bevrijding 1945
  bewoningsgeschiedenis
  bibliotheek
  Bij 't Station
  Bildpleats
            [Bildplaats]
  biografie
  Birdaarderstraatweg
  Bjirkewei
  Blauforlaet
  Blauhústerwei
  Blierherne
            [Mön]
  Blije
            [Blija]
  Ferwerderadiel
            [Ferwerderadeel]
  Blikkelân, It
  bloembollen
            [bleombollenteelt]
  bodem
            [grond]
  boekhouding
  bestedingsboek
  jaarrekening
  kwitantie
  Boelenswei
  Boerakker
  boerderij
  gebouw
  Bollingawier
  Oostdongeradeel
  Bonifatius
  Bonifatiusbron
  Bonifatiuskapel (eigen naam)
  Bonifatiuskapel (gebouw)
  Bonifatiuspark
  Bonifatiuspolder
            [Bonifaciuspolder]
  Bonte brug
  Bornwird
  Westdongeradeel
  Bosch
            [eiland]
  Bosk, De
            [De Bosk]
  Boskloane
  Boterstraat
  Boutsma sathe
  Bouwkunst
            [architectuur]
  bouwmateriaal
  brand
  brandweer
            [brandbestrijding]
  Brantgum
  Westdongeradeel
  Breed, Het
            [Het Breed]
  briefwisseling
  brommer
            [bromfiets]
  Bronlaan
  Brug (trefwoord)
  brug (objectnaam)
  Brugweg
  Buitenpost
  Achtkarspelen
  Bulten, De
            [De Bulten]
  bungalow
            [vakantiehuis]
  bunker
  Buorren, De
            [De Buorren]
  Burdaard
            [Birdaard]
  Dantumadiel
            [Dantumadeel]
  burenplicht
  Burmaniastraat
  Burum
  Kollumerland
  Buurtschap
  de Buorren

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  C

  Café
  Camphuijsenstraat, D.R.
            [D.R. Camphuijsenstraat]
  Canada
  Cannegieterstrjitte
  carillon
            [klokkenspel]
  Caspar de Roblesstrjitte
  charter
  cholera
  Christelijk Gereformeerd
  chronologie
            [tijdkunde]
  cichorei
            [landbouwproduct]
  classis
  Commune
            [de Commune]
  componist
  Concordiastrjitte
  Consistorie
  Cornjum
  criminaliteit
  cultureel of maatschappelijke instelling
  gebouw
  cultuur

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  D

  1200 jaar Dokkum (viering)
  Damwâldsterreedsje
  Danshuissteeg
  Dantumadiel
            [Dantumadeel]
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Burdaard
            [Birdaard]
  Driezum
            [Driesum]
  Feanwâlden
            [Veenwouden]
  Rinsumageast
            [Rinsumageest]
  Dantumawoude
  de Dijk
  Dokkum
  De Falom
            [De Valom]
  De Hale
  de Harkema
  De Helling
  De Meern
  de Streek
  Oostdongeradeel
  De Tike
  défilé
  Deinum
  Dellen, De
            [De Dellen]
  demografie
  Deurne
  diakonie
            [armenzorg]
  dialect
  dienstplicht
  Diepswal
  Dokkum
  Dierenarts
  dijk
            [zeedijk]
  distributie
  Doarpsstrjitte
  Docking, Norfolk, Engeland
  Doctor van Kammenstraat
            [Kammenstraat, Doctor van]
  Doelisten
  Dokkum (familienaam)
            [Dockum]
  Dokkum (plaats)
  gemeente
  Aalsumerpoort
  de Dijk
  Diepswal
  Keppelstraat
  Koningstraat
  Nauwstraat
  Oostersingel
  Dokkumer Grootdiep
  Dokkumer Lokaeltsje (trefwoord)
  Dokkumer Nieuwe Zijlen
  Oostdongeradeel
  Dokkumer wâlden
  Dokkumertrekwei
  doleantie
  Dominee Zylstrawei
  Dongeradeel (gemeente)
  Friesland
            [Fryslan]
  Dongeradyk
  Donia sathe
  Doniastrjitte
  Doniaweg
  doopsgezind
            [baptist]
  Doorbraak
  Doornwert
  dorpsgezicht
  Dorpshuis
  dorpsnaam
            [plaatsnaam]
  dorpsvaart
  draaiorgel
            [pierement]
  drankbestrijding
            [geheelonthouding]
  Driesum
  Driezum
            [Driesum]
  Dantumadiel
            [Dantumadeel]
  Droegehamster Feart
  Drogeham
  Droppingwei
  duinen
  Duinoord
            [camping]
  Duiventil
            [Douwematte]
  Dunen, De
            [De Dunen]
  Dykswâl

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  E

  Easternijtsjerk
  economie
  Ee
  Oostdongeradeel
  Eelaan
  Eelde
  eendenkooi
  Efterwei
  Egypte
  elfstedentocht
  Elim
            [vakantiekolonie]
  Elingawei
  Elingsma
  emigratie
            [landverhuizing]
  Engelsmanplaat (eigen naam)
            [eiland]
  Engelsmanplaat (plaats)
  Engelum
  Engwierum
  Oostdongeradeel
  Epe
  Esonstadt
  Oostdongeradeel
  Esselinkstraat, Burg
  evacue
            [vluchteling]
  evangelisatie
  Ezumazijl
  Anjum
  Oostdongeradeel

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  F

  F. van Heemstrasingel
            [Heemstrasingel, F. van]
  fabriek
  Farrewei
  fauna
  Feartswâl
  feest
  activiteit
  Ferwerderadeel
  Ferwerderadiel
            [Ferwerderadeel]
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Blije
            [Blija]
  Ferwert
            [Ferwerd]
  Hallum
  Janum
  Marrum
  Ferwert
            [Ferwerd]
  Ferwerderadiel
            [Ferwerderadeel]
  Fetzepomp
  Fiifhuzen
  Finne
  Fjouwer Roeden, De
            [De Fjouwer Roeden]
  Flaphoek, De
            [De Flaphoek]
  flora
  Florida USA
  Foeke Sjoerdsstrjitte
  Oosternijkerk
            [Nijkerk]
  folklore
  Fonteinslanden
  Fortuin Suikerwerken
            [Fortuin Bv]
  Fossemastraat
  Foudgum
  Westdongeradeel
  Franse tijd
  Friese Streek
  Friesland
            [Fryslan]
  Geografie
  Achtkarspelen
  Ameland
  Dantumadiel
            [Dantumadeel]
  Dongeradeel
  Ferwerderadiel
            [Ferwerderadeel]
  Kollumerland
  Oostdongeradeel
  Schiermonnikoog
  Westdongeradeel
  fryske taal
            [fries]
  Fûgellân
            [It Fûgellân]
  Fûgelpits
            [vogelasiel]
  Fulda
  functie

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  G

  \
            [grietenij]
  garnalenfabriek
            [garnalendrogerij]
  Garyp
  Gaykema sathe
            [Biermahuis]
  Gealewei
  Gealstrjitte
  Geawei
  geboorte
  gebouw
  bedrijfsgebouw
  boerderij
  cultureel of maatschappelijke instelling
  horecagebouw
  kerkgebouw
            [godshuis]
  molen
  overige gebouwen
  school
  sportinrichting
  winkel
  woonhuis
  Gedempte Hantumervaart
  Gedempte Haven
  Gedempte Vaart
  Gedeputeerde Staten van Friesland
  gemeentebelasting
  belasting
  hondenbelasting
  personele omslag
  gemeentehuis
            [stadhuis]
  gemeentepolitiek
  gemeenteraad
  gemeentesecretaris
  genealogie
            [stamboom]
  Geografie
  Friesland
            [Fryslan]
  Groningen
  Waddenzee
  gereformeerd
  geschenk
  geschiedenis ( bedrijf)
  geschiedenis (algemeen)
  geschiedenis (boerderij)
  geschiedenis (dorp)
  geschiedenis (gemeente)
  geschiedenis (kerk)
  geschiedenis (school)
  geschiedenis (vereniging)
  geschiedenis (woning)
  gevelsteen
  gezondheidszorg
  gilde
  godsdienst
            [religie]
  Goslinghastraat
  Gossestrjitte
  Goudtsjeblomstrjitte
  grafsteen
            [graf]
  Granaet
            [garnaal]
  Grandville Mi USA
  grens
  Griend
            [wadeneiland]
  Griene Wei
  Oosternijkerk
            [Nijkerk]
  groepsfoto
  Groesbeek
  grondpacht
  belasting
  grondwerken
  Groningen
  Geografie
  Groningerstraat
  Groningerstreek
  Grote Breedstraat
  Grote Streek

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  H

  Haersma de Withstraat
  Hallingen
  Hallum
  Ferwerderadiel
            [Ferwerderadeel]
  Halvemaanspoort
  Halvemaanspoortbrug
  Hamsherne
  Hanspoort
  Hantum
  Westdongeradeel
  Hantumeruitburen
  Westdongeradeel
  Hantumerweg
  Hantumhuizen
  Westdongeradeel
  Harddraversdijk
  Harkstede
  Harmen Sytstrastraat
  Haven (straatnaam)
  Haven (trefwoord)
  Haven, De
            [De Haven]
  Havenstraat
  Hearrewei
  Hege Beintumerdyk
  Hege Dyk
  Hegebeintum
            [Hogebeintum]
  Hegebuorren
  Heideloantsje, It
            [It Heideloantsje]
  heks
  Heldersstraat
  Hellingpad
  Hellingstraat
  Hempens
  Heraldiek
            [wapenkunde]
  Herbrandastraat
  herdenking
  activiteit
  Hervormd
  Hiaure
  Westdongeradeel
  Hilaard
  Hillebrandsreed
  Hillebrandstraat
  Hitzum
  Hoedemakerspolder (objectnaam)
            [Zuid-West]
  Hoedemakerspolder (straatnaam)
            [Zuid-West]
  Hoedemakersweg
  Hoendiep Noordzijde
  Hoensbroek
  Hogebeintum
  Hogedijken
  Hogepol
            [Hegepol]
  Holdinga
  Holwerd
  Westdongeradeel
  Holwerderweg
  Homear
  hondekar
  vervoermiddel
  hondenbelasting
  belasting
  gemeentebelasting
  Hoofdstraat
  Hoogstraat
  Hoogstraten
  horecagebouw
  gebouw
  hotel
  Houtkolk
  huisvesting
  huisvuil
            [afval]
  huwelijk
  Hyum

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  I

  ijken
  IJsherberg
  Ike Buorren
  Illustratie
  index
  Indonesië
            [Nederlands Indië]
  industrie
  Industrieterrein
  Industrieterrein Betterwird
  ingekomen stukken
  inpoldering
  installatie
  inventaris
  Irenestraat
  Izermieden

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  J

  jaarbeurs
            [tentoonstelling]
  jaarrekening
  boekhouding
  jacht
  Jachtfjild, It
            [It Jachtfjild]
  jachtwerf
            [botenbouw]
  Jan Binneslaan
  Janum
  Ferwerderadiel
            [Ferwerderadeel]
  Jellema state
  Jelsum
  Jeltingalaan
  Jensmastrjitte
  jeugdzorg
  Jislum
  Jistrum
  Johan Bakkerstraat
  Johan ter Schoeleweg
  Jousmabuorren
  Jousmastraat
  Jouswier
  Oostdongeradeel
  jubileum
  activiteit
  Julianalaan
  justitie
            [rechtspraak]
  jutten

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  K

  kaatsen (activiteit)
  kaatsen (sport)
  Kaatsheuvel
  kadaster
  kalkoven
  Kanaal
  Kantongerecht
            [rechtspraak]
  Kapellaan
  kartografie
  Kazerne
  Kelnersweg
  Keppelstraat
  Dokkum
  Kereweer
  Kerkbuurt
  Kerkeboeren
  Kerkenpad
            [Voetpad]
  kerkgebouw
            [godshuis]
  gebouw
  kerkgeschiedenis
            [geschiedenis (kerk)]
  Kerkklok
  Kerkpad
  Kerkstraat
            [Tsjerkestrjitte]
  Keulen
  Kinderwagen
  Kiosk
  Klaarkamp (objectnaam)
            [Claercamp]
  klassefoto
  Kleaster, It
  Kleasterbreed, It
            [It Kleasterbreed]
  Kleasterwei
  Klederdracht
            [Mode]
  Kleine Breedstraat
            [Breedstraat, Kleine]
  Kleine Oosterstraat
  Kleine Streek
  Kleinegeest
  klokken
  Klokkenstoel
  klompen
  klooster
  Kloostersingel
  knoop
  KNRM
            [NZHMRS]
  Koarte Five, De
  Koartwâld
  Koaten, De
            [De Koaten]
  Koekebakkerssteeg
  Koets
  koken
  Kolk, De
            [De Kolk]
  Kollum
  Kollumerland
  Kollumerland
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Burum
  Kollum
  Kollumerpomp
  Kollumerzwaag
  Munnikezijl
  Oudwoude
            [┬ldwâld]
  Triemen
            [de Trieme]
  Westergeest
  Kollumerpomp
  Kollumerland
  Kollumerzwaag
  Kollumerland
  Koningstraat
  Dokkum
  koninklijk bezoek
  koninklijk huis
  Kooistraat, Zw.
  Koop Kuipersweg
  koopvaardij
  Koornmarkt
  koppermaandag
  korfbal
  Kortelaan
  kosteres
            [koster]
  Kosthuis
  kozakken
            [russen]
  kralen
  Kromelle, De
            [De Kromelle]
  kroniek
  Krúswei
  Kuikhorne
  Kuipersstraat, Ds R.H.
  Kuipersweg
  kunst
  kunstschilder
  kwitantie
  boekhouding
  Van Kleffenstraat
            [Kleffenstraat, van]

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  L

  Lage Herenweg
  landbouw
  landschap
  Lange Oosterstraat
  Lange Streek
  Langebuorren
  Langelaan
  Langpaed
  Laurentius Gasthuis
            [bejaardenhuis]
  Lauwersland
  Lauwersmeer (plaats)
            [Lauwerszee]
  Lauwersmeer (water)
            [Lauwerszee]
  Lauwersmeerweg
  Lauwerszee
  Lege Finne, De
            [De Lege Finne]
  Legeloane
  Legewei
            [Lageweg]
  Lekkum
  Letterlap
            [merklap]
  leugenbank
  Lichtaard
  linnenwever
            [wever]
  Liobastraat
  Lioessens
  Oostdongeradeel
  literatuur
  Liudger
  Liudgerleane
  Ljouwerterdyk
  Logement
  loopsport
            [atlethiek]
  Lou Sânen
  Oosternijkerk
            [Nijkerk]
  luchtvaart
  Lustenburg
  Lutjebleek
            [straatnaam]
  Lutkepost
  Lyceumweg
  Lyts Ein
  Oosternijkerk
            [Nijkerk]
  Lytse Buorren
  Lytse Geast
  Lytse Wei
  Lytsebuorren
  van Limburg Stirumweg

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  M

  Makkum
  Margrietstraat
  Mariëngaarderweg
  Marken
  Markowei
  Markt
  Marrum
  Ferwerderadiel
            [Ferwerderadeel]
  Marrumerweg
  Mearsloatswal
  Meckama
            [Meckema]
  Meekmawei
  meelfabriek
            [meel]
  Meester Klokmanstraat
            [Klokmanstraat, Meester]
  Menaldum
  Mentz
  metrologie
  Metslawier
  Oostdongeradeel
  middeleeuwen
  Middenstand
            [ondernemers]
  Mieden
            [de Mieden]
  Miedpad
  Miedum
  Miedweg
  Miedwei
  milieu
  minister
  Mockema
  Moddergat
  Westdongeradeel
  modeshow
  Modesto Ca USA
  molen
  gebouw
  molenaar
  Molenlaan
  Molenstraat
  Molenweg
  mond- en klauwzeer
            [tongblier]
  Monnickendam
  monument
  Morra
  Oostdongeradeel
  Mounestrjitte
  Mounewei
  Mûnebuorren
  Mûnedyk
  Mûnewei
  Munnikezijl
  Kollumerland
  munt
            [penning]
  Mûntsegroppe
  Murmerwoude
  museum
  muziek
  Muziektent

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  N

  naamkunde
  natuurbescherming
  natuurgeweld
  Nauw
  Nauwstraat
  Dokkum
  Nederland
  Nes
  Westdongeradeel
  NFLS
            [Dokkumer Lokaeltsje]
  Niawier
  Oostdongeradeel
  Niawier/ Wetsens
  Nieuw Gasthuis
  Nije Buorren
  Nijega (Sm)
  Nijewei
  Nijkerk
            [Oosternijkerk]
  Oostdongeradeel
  Noard, It
            [It Noard]
  Noardermiedweg
  NOF
  Noorderbolwerk
  Noorderleeg
  Noordermiedweg
  Noordoost Friesland
  Noordwijkerhout
  Noordzee
  Norbertijnen
            [Monniken]
  Norg

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  O

  De Oere
  Oakbrook Terrace ILL
  Oane Binnesloane
  Oanekamp
  Obbema sathe
  oefening
  Offingaweg
  Omloop, De
            [De Omloop]
  onderduiker
  onderscheiding
  onderwijs
  Ongeval
  ontslag
  Ooievaarsnest
  oorkonde
  oorlog
  Oost
  Oostdongeradeel (gemeente)
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Aalsum
            [Aalzum]
  Anjum
  Berghûzen
            [Berghuizen]
  Bollingawier
  de Streek
  Dokkumer Nieuwe Zijlen
  Ee
  Engwierum
  Esonstadt
  Ezumazijl
  Jouswier
  Lioessens
  Metslawier
  Morra
  Niawier
  Nijkerk
            [Oosternijkerk]
  Oosternijkerk
            [Nijkerk]
  Oostmahorn
  Teert onder Anjum
            [Teert]
  Wetzens
            [Wetsens]
  Oosten, Het
  Oosterbierum
  Oosterboeren
  Oosterbolwerk
  Oosternijkerk
            [Nijkerk]
  Oostdongeradeel
  Ald Tûn
  Foeke Sjoerdsstrjitte
  Griene Wei
  Lou Sânen
  Lyts Ein
  Oostersingel
  Dokkum
  Oostmahorn
  Oostdongeradeel
  Oostrum
  Op de Fetze
  Op de Keppels
  opening
  activiteit
  opgravingen
  Optwizel
  Oranjewal
  ordonnantie
  organist
  orgel
  Oude Bildtdijk
  Oude Dijk
  Oude Havenstraat
  Oude Jirden
  Oude Vaart
  Oudehaske
  Oudemanssteeg
  Oudorp (NH)
  Oudwoude
            [┬ldwâld]
  Kollumerland
  Oudwoude/ Westergeest
  overeenkomst
  overige activiteiten
  activiteit
  overige gebouwen
  gebouw

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  P

  P.T.T.
  paardensport (activiteit)
            [hippische sport]
  Paaslandweg
  pachtersoproer
  Paden en zandwegen
  paleografie
  Palm Beach Florida USA
  Park
  Parklaan
  Parksterbolwerk
  pastoor (aktiviteit)
            [beroep]
  Pastorie
  patent
            [licentie]
  Pauloane
  Peerdepadsje
  Pelgrimage
  Pelgrims
  personele omslag
  gemeentebelasting
  personenauto
  vervoermiddel
  Pietersbierum
  Pingo
  Pinksterblomstrjitte
  Piterpôlle
  plakkaat
  planologie
  plattegrond
            [kaart]
  pleatsen
  Poartebuorren
  Poartepleats
            [Germershûs]
  Poelen en meren
  poezie
  polder
  Politie
  politiek
  pomp
  Poorthoek, De
            [De Poorthoek]
  portretfoto
  Posthumus
  Postkantoor
  pottenbakker
  preekstoel
  prehistorie
  Prinsenbeek
  protocol
  put
  Pypke, It
  Pypkewei

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  R

  Raard
  Westdongeradeel
  radiotoestel
            [radoizender]
  ramp
  Readtsjerk
            [Roodkerk]
  Reahel
  Reapdraeijersreed
  Reaskuorre
  recensie
  rechtshisorie
  rechtspraak
            [justitie]
  recreatie
            [toerisme]
  reddingswerk
            [reddingswezen]
  Reed, De
  Reederij
  Reitsmastrjitte
  rekening
  resolutieboek
  restauratie
  Reyner Bogermanstrjitte
            [Bogermanstrjitte, Reyner]
  Rhede (Ems) Duitsland
  ridderorde
            [onderscheiding/ lintje]
  riet
            [bouwstof]
  Rinsumageast
            [Rinsumageest]
  Dantumadiel
            [Dantumadeel]
  Rinsumageest
  riolering
  Rohel
  Rome
            [Vaticaan]
  romeinse tijd
  Rondweg
  Rooms Katholiek
  Rottevalle
  Rouwborden
  ruilverkaveling
  ruimtelijke ordening
  Rusthuis
  Rykswei
  Rysloane
  Ryxma sathe

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  S

  Sânnen, De
            [De Sânnen]
  schaakgrootmeester
  schaatsen
  schaken
  Schalsum
  Schapedijkje
  Scharnegoutum
  scheepsbouw
  scheepvaart
            [beurtvaart]
  schelpen
            [kokkels]
  Schepperstraat, De
            [De Schepperstraat]
  Schermesweide
  Schiermonnikoog (gemeente)
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Schiermonnikoog (plaats)
  schilder
            [kunstenaar]
  Schingen
  schip
  vervoermiddel
  Schlei
            [Schleidorp]
  school
  gebouw
  schoolgeld
  belasting
  Schoolstraat
  schotland
  Schuurmanwei, C.
            [C. Schuurmanwei]
  Seadwei
  seismografie
  sententie
  Sexbierum
  Sibrandahûs
            [Sijbrandahuis]
  Siccamawei
  Siercksmawei
  Singel
  Singel, De
  Sint Egbert
            [vacantiekolnie]
  Sion
            [klooster niawier]
  Sitebuorren
  Skieppedrifte
  Skieppedykje
            [Schapendijkje]
  Skoalikkers
  Skoalstrjitte
  Skûtsjesilen
            [zeilen]
  Slagerij
  Slotsje over de Ee
  Slotstraat
  Slotstrjitte
  sluis (objectnaam)
            [gemaal]
  smederij
            [smidse]
  Smient
  Smitswei
  Snakkebuorren
  sociale zorg
  Solex
  Spekloane
  spinhuis
  Spinnekop
  Spitkeet
  Spokepad
  spoorlijn
            [trein]
  sport en spel
  activiteit
  sportinrichting
  gebouw
  St. Johannesga
  stadhuis
            [gemeentehuis]
  stadsgezicht
  stadsrecht
            [recht]
  Stadswerf
  Stasjonswei
  State
            [Stins]
  station
  Stationsplein
  Stationsstraat
  Stationstraat
  Stationsweg
  statistiek
  Stedenbouw
  steenfabriek
  Stenendam
  Stins
  stoeterij
  straatnaam
  straatverlichting
  stranding ballonvaarders
  Streek, De
  Strobosserweg
  Stroobos
  Stuolwynderspaed
  Sûd, It
            [It Sûd]
  Surhuisterveen
  Surhuizum
  Surventolaan
  Swanneblomstrjitte
  Sybrandahûs
  Sythiemastrjitte
  van Sytzamaweg
  winter

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  T

  de Terp
  taaleigen
            [schiermonnikoogs]
  Taeke Schuilengalaan
  Teert onder Anjum
            [Teert]
  Anjum
  Oostdongeradeel
  Temse, Belgïe
  tennis
  tentoonstelling
  Ternaard
  Westdongeradeel
  Visbuurt
  terp
  Terwispel
  textiel
  Theekoepel
  Tietjerksteradeel
  gemeente
  tijdtafel
            [kalender]
  Tillebuorren
  Tillewei
  Tiltsjebuorren
  Titus Brandsmastrjitte
            [Brandsmastrjitte, Titus]
  Tjessenswei
  Tjummarum
  toerisme
            [recreatie]
  toespraak
            [rede]
  Tolhuis
  Tonnenman
  Tonnenstelsel
  topografie
  toponimie
  toponymie
  toren
            [kerktoren]
  Torenplein
  touwslager
            [lijnbaanhouder]
  tram (object)
            [tramlijn]
  Transformatorstation
  trein
  vervoermiddel
  trekschuit
  vervoermiddel
  Trekweg
            [Trekwei]
  Triemen
            [de Trieme]
  Kollumerland
  Trije Roeden, De
            [De Trije Roeden]
  Trijehûzen
            [Driehuizen]
  Tsjerke Buorren
  Tsjerkebuorren
  Tsjerkepaed
  tuinaanleg
  tuinbouw
  turfgraver
            [veenwerker]
  Turfloane
  Turfmarkt
  tweede wereldoorlog
  Twin Lakes Wisc. USA
  Tzummarum

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  U

  Uilsmahorne
  Uitgeest
  uitreiking
  Uleboerd
  ┌terwei
  uurwerken
            [klokken]

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  V

  Feanwâlden
            [Veenwouden]
  Dantumadiel
            [Dantumadeel]
  Vaart (trefwoord)
  vakbond
  Veemarkt
  Veepest
            [runderziekte]
  veerdienst
  veeteelt
  Veghel
  veiligheid
  veiling
  verkeer en vervoer
  Verkerckstraat
  Verlaatsterweg
  vervoermiddel
  autobus
  hondekar
  personenauto
  schip
  trein
  trekschuit
  vliegtuig
  vrachtauto
  verzekering
  verzonden stukken
  vestingbouw
  Vierhuisterweg
  Vijfhuisterdijk
  Visbuurt
  Ternaard
  visjager
            [visloper]
  visserij
  walvisvaart
  vlaggen
            [vanen]
  vlas
  Vleesmarkt
  vliegtuig
  vervoermiddel
  vliegveld
  voetbal
  volleybal
  voorschriften
  Voorstraat
  Voorstreek, De
            [De Voorstreek]
  vrachtauto
  vervoermiddel
  Vredehof
            [begraafplaats]
  Vrijhof
  vrijmaking
  vrijmetselaar
  vrijstelling
  vroedvrouw (beroep)
            [baakster]
  vroedvrouw (overheid)
            [verloskundige]
  Vrouwenparochie
  vuurtoren

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  W

  Waag
  Waagstraat
  Waaxens
            [Waaksens]
  Westdongeradeel
  Wachtpost spoorwegen
  Waddeneilanden
  Waddenzee
  Geografie
  wadlopen
  Wâlddyk
  walvisvaart
  visserij
  Wânswert
            [Wanswerd]
  wapenkunde
            [heraldiek]
  warga
  Warmoltsstrjitte
  Warreboslaan
  Warten
  waterschap
  waterstaat
  watertoren
  Watertorenbuurt
  watervoorziening
  wedstrijd
  Wedze, De
            [De Wedze]
  Wedzebuorren
  Weerdebuorsterwei
  weeshuis
  wegenbouw
  welzijn
  werknemers
  West
  Westdongeradeel (gemeente)
  Friesland
            [Fryslan]
  gemeente
  Betterwird
  Bornwird
  Brantgum
  Foudgum
  Hantum
  Hantumeruitburen
  Hantumhuizen
  Hiaure
  Holwerd
  Moddergat
  Nes
  Raard
  Ternaard
  Waaxens
            [Waaksens]
  Wierum
  Westdorpe Z
  Westerbolwerk
  Westergeest
  Kollumerland
  Westerisse
  Westkern
  wet
  Wetzens
            [Wetsens]
  Oostdongeradeel
  Wide Pet, De
            [De Wide Pet]
  wielrennen
            [fietsen]
  Wier
  Wierum
  Westdongeradeel
  Wigerathorp
  Wildlansweg
  Wilfried
  Willem Dijkstraat
  Willibrord
  Winfried
  winkel
  gebouw
  Winsum
  Winsum G
  Witmonnikshûs
  Wobma Zathe
            [Groot Wobma Zathe]
  Wolter Derkszstraat
  Woltersstraat, A.J.
            [A.J. Woltersstraat]
  Wommels
  woningbouw
  Woonboot
  woonhuis
  gebouw
  woordenboek
  Wopkeloane
  Workum
  wormdolsters
            [wormen/pierenzoeksters]
  Wortelhaven
  Woudhorne
  Woudpoortbrug
  Woudsend
  Woudweg
  Wygara sathe
  Wyldpaed
  Wyldpaed West
  Wylgewei
  Wyns
  Wytgaert

   Trefwoord
   [BT] Ruimer
   [NT] Specifieker
  Z

  De Zijl
  zeebrief
  zeedijk (object)
  Zeedijk (straatnaam)
  zeehond
            [rob]
  zeevaart
  zegel
            [stadszegel]
  Zetveld
  Ziekenhuis
            [Hospitaal]
  Zijl
            [sluis]
  Zijlstrastrjitte
  zilver
            [edelmetaal]
  zilversmid
            [juwelier]
  Zonneweide
  Zoutkamp
  Zuid Achterwal
  Zuid Afrika
  Zuiderbolwerk
  Zuidermiedweg
  zuiderschans
  zuipkeet
            [jeugdhonk]
  zuivel
  Zundert
  Zwartewaal
  Zwembad