Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

akteGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0532.2: Over de structuur van de NOTARI╦LE AKTE en haar werking als bewijsstuk
 • Inv.nr. B0599: Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA001: Akte van belening door Hertog Albrecht van Beieren van Aernt van Egmond met Ameland 1398
 • Inv.nr. HDA002: Verklaring van Watze Frans van Cammingha inzake de neutraliteit van Ameland in de oorlog tussen Engeland en de Republiek
 • Inv.nr. HDO004: Holdinga State te Anjum : Akte van Verkoop 8 januari 1831
 • Inv.nr. HDW012: Inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van wijlen Rinnert Wijbes onder Hantum 1739
 • Inv.nr. HDW013: Koopbrief voor een zeker Huysinge ende tuyn te Hantum, tussen Nicolaas Ronner en Ype Pieters als curator 1697
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0020: Klapper op de Akten van de Gemeente Dokkum 1819-1922 ( invent. 1403 - 1423)
 • Inv.nr. I0021: Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Oostdongeradeel 1816-1940 (invent. 751-757)
 • Inv.nr. I0022: Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Westdongeradeel 1840-1940 (invent. 514-517)
 • Inv.nr. I0285: Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw.
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.035: Pôllepraat
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0064: De geschiedenis van het notariaat op Ameland.