Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

belasting


Specifieker [NT]

 • gemeentebelasting
 • grondpacht
 • hondenbelasting
 • huurbelasting
 • schoolgeld


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefstukken

  Toegang  001 Dokkum 1574-1922
 • Inv.nr. 0001: Resolutieboek

  • bladzijde 123 - Besluit tot de bouw van een nieuw weeshuis, waaraan de armvoogden 2000 carolus gulden bijdragen, tevens besluit toe te staan een omslag van 14 stuivers per huisfloreen in 1611 en 1612 ten behoeve van de bouw.

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0233: Officiele opening van het belastinggebouw te Dokkum.
 • Inv.nr. B0603: Frieslands Hervormde Floreenplichtigen ene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen der Hervormde gemeenten, -
 • Inv.nr. B0634: Administrative en Fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid
 • Inv.nr. B0651.09: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Fiscale Bronnen: Structuur en Onderzoeksmogelijkheden
 • Inv.nr. B0655.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1700/1640
 • Inv.nr. B0655.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1832
 • Inv.nr. B0655.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel kaarten
 • Inv.nr. B0656.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640
 • Inv.nr. B0656.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832
 • Inv.nr. B0656.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten
 • Inv.nr. B0972: Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden deel 6: Friesland 1587-1795
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0596: Het Nederlands Belastingmuseum
 • Inv.nr. CVT0905: Specimen obeservationum
 • Inv.nr. CVT1098: Omzetbelasting over de toegevoegde waarde
 • Inv.nr. CVT1512: Kohier der Hoofdelijke Omslag van de Gemeente Dokkum 1920
 • Inv.nr. CVT1525: Kohier der Hoofdelijke Omslag van de gemeente Dokkum 1911/ 1912
 • Inv.nr. CVT1755: Proces verbaal betreffende de organisatie van het beheer der kerkelijke goederen van de Nederlands Hervormde kerk te Oosternijkerk
 • Inv.nr. CVT1769: Alphabetische lijst van beroepen en bedrijven met het recht op patent
 • Inv.nr. CVT2662: Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland
 • Inv.nr. CVT3088: Register van geestelijke opkomsten van Oostergo in 1580 - 1581
 • Inv.nr. CVT3344: Kohieren der stemmen in de provincie Friesland : Westergo en Zevenwolden van 1640 en 1728
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA010: Quotisatie op de vensters en deuren, en het aantal inwoners op het eiland Ameland 1809/1810
 • Inv.nr. HDD005: De molens van Dokkum en hun bewoners uit de reeelcohieren
 • Inv.nr. HDD039: Het reëelkohier van de stad Dokkum uit 1723
 • Inv.nr. HDK002: Kohieren der Stemmen in de Provincie Friesland: Kollumerland 1640 en 1728
 • Inv.nr. HDK003: Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1700
 • Inv.nr. HDK004: Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
 • Inv.nr. HDK005: Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1705
 • Inv.nr. HDK007: Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
 • Inv.nr. HDK008: Kwantitatieve verzamelstaat van de Speciekohieren van Kollumerland en Nieuwkruisland, 1748-1795
 • Inv.nr. HDK011: Uittreksels en Statestieken betreffende de specie- en reeëlkohieren van Kollumerzwaag, 1713-1805
 • Inv.nr. HDK012: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Westergeest, 1750-1795
 • Inv.nr. HDK014: Kollumerland uit de notulen van de Gemeenteraad, 1798-1895
 • Inv.nr. HDO009: Register van geestelijke opkomsten van Oostergo: Anjum 1580
 • Inv.nr. HDO010: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795
 • Inv.nr. HDO012: Landbouw en Nijverheid in Aalsum in de 18e eeuw
 • Inv.nr. HDO013: Beneficiaalboek van Oostergo, 1542 : Aalsum
 • Inv.nr. HDO017: Uitwerking van het onderzoek naar het grondbezit te Jouswier uit de reëel-, specie- en floreenkohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDO018: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Morra, 1760-1790
 • Inv.nr. HDO022: Het grondbezit te Niawier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
 • Inv.nr. HDO023: Het grondbezit te Jouswier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
 • Inv.nr. HDO026: Uittreksels uit de kohieren van Engwierum, 1700-1858
 • Inv.nr. HDO027: Beschrijvingen der florenen van de pleatsen te Morra. 1700-1848
 • Inv.nr. HDO030: Het grondbezit te Wetzens uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDO034: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805
 • Inv.nr. HDW005: Het grondbezit te Bornwird uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW010: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Raard, 1750-1795
 • Inv.nr. HDW011: Statistieken betreffende de Floreen- en Speciekohieren te Hantum en Hantumeruitburen, 1748-1805
 • Inv.nr. HDW018: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Holwerd, 1749-1790
 • Inv.nr. HDW021: Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW026: Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790
 • Inv.nr. HDW027: De Volkstelling en Quotisatie van Wierum, 1744 en 1749 (zie WED inv.63A)
 • Inv.nr. HDW030: Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW034: Westdongeradeel in de Beneficiaalboeken 1542
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0016: Oostdongeradeel Register van Aanbreng 1511
 • Inv.nr. I0017: Oostdongeradeel Register van Geestelijke Opkomsten in Oostergo 1580
 • Inv.nr. I0018: Oostdongeradeel Stemcohieren 1640 en 1728
 • Inv.nr. I0029: Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858
 • Inv.nr. I0030: Verandering der huizen van Nes in de jaren 1751-1805 vanuit de Speciekohieren
 • Inv.nr. I0035: Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)
 • Inv.nr. I0047.1: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F
 • Inv.nr. I0047.2: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier J t/m O
 • Inv.nr. I0047.3: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier P t/m Z
 • Inv.nr. I0047.4: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Morra A t/m Z
 • Inv.nr. I0047.5: Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858
 • Inv.nr. I0048.1: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd A t/m F
 • Inv.nr. I0048.2: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd G t/m I
 • Inv.nr. I0048.3: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd J
 • Inv.nr. I0048.4: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd K t/m R
 • Inv.nr. I0049: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Wierum J
 • Inv.nr. I0209.1: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 1 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0209.2: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 2 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0209.3: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 3 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0285: Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw.
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.023: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.024: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0009.13: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. S0089: De Sneuper 89