Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

bevolkingGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00316: L. Douma op De Dijk voor de winkel van Stolte
 • Obj.nr. D00316a: L. Douma op het Zuiderbolwerk met zijn hond
 • Obj.nr. D00316b: L. Douma op het Zuiderbolwerk met zijn hond
 • Obj.nr. D00316c: L. Douma op De Dijk voor de winkel van Stolte
 • Obj.nr. D00316d: L. Douma op het Zuiderbolwerk met zijn hond
 • Obj.nr. D00317: L. Douma als 'mattenklopper ten stadhuize'
 • Obj.nr. D00317c: L. Douma als 'mattenklopper ten stadhuize'
 • Obj.nr. D00636b: Allegorische optocht tijdens bevrijdingsfeest 5 mei 1960 door Dokkum
 • Obj.nr. D01221a: Het station van het Dokkumer Lokaeltsje
 • Obj.nr. D01231: Bezoek van Minister Trip (zonder portfeuille) aan Dokkum
 • Obj.nr. D01231a: Bezoek van Minister Trip (zonder portefeuille) aan Dokkum
 • Obj.nr. D01255: Trouwerij Jongsma - Van Olderen in Dokkum
 • Obj.nr. D01257: De Hoogstraat in Dokkum op een vrijdagavond (koopavond)

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0049: Ferwerderadiel Hoarizonbreed en Himelheech
 • Inv.nr. B0080: It Doarp Nijewier
 • Inv.nr. B0085: Niawier Wetzens 100 jaar in beeld - Simmer 2000
 • Inv.nr. B0090: Nes in doarp yn'e Dongeradielen
 • Inv.nr. B0100: Een geschiedenis van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0120: Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
 • Inv.nr. B0158: Zwaagwesteinde
 • Inv.nr. B0161: Herinneringen aan Paesens en Moddergat
 • Inv.nr. B0177: Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ...
 • Inv.nr. B0191: Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0198: Schiermonnikoog van vroeger...
 • Inv.nr. B0202: Beknopte Geschiedenis van Dokkum
 • Inv.nr. B0208: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
 • Inv.nr. B0209: De Granaet en sijn freonen. Volksverhalen en Overleveringen uit Dokkum.
 • Inv.nr. B0214.2: Dokkums activiteit in 1957
 • Inv.nr. B0214.3: Dokkums activiteit in 1958
 • Inv.nr. B0214.4: Dokkums activiteit in 1959
 • Inv.nr. B0218: Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten
 • Inv.nr. B0225: Kent U ze nog ... de Dokkumers
 • Inv.nr. B0228: Dokkum, beeld van een stad.
 • Inv.nr. B0358: In haunfol saun Schiermonnikoog bijzonder eiland...bijzondere mensen
 • Inv.nr. B0362: De Dokkumer Wouden omstreeks 1830
 • Inv.nr. B0582: Details van een eiland kijk-, lees- en zoekboek van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0594.01: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0594.02: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0651.01: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Bevolkings- en Gezinsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0651.02: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Vrouwengeschiedeis
 • Inv.nr. B0651.03: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Eliteonderzoek: Rijkdom, Macht en Status in het verleden
 • Inv.nr. B0651.04: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Materiële Cultuur: Huisraad, Kleding en Bedrijfsgereedschap
 • Inv.nr. B0651.05: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Dorpsgeschiedenis: Bewoning en Bewoners
 • Inv.nr. B0651.06: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Stadsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0651.07: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Lokale Bestuursgeschiedenis
 • Inv.nr. B0674: Hervormd Friesland. Een studie over achtergronden en plaats van de Hervormde Gemeenten in de Kerkprovincie Friesland
 • Inv.nr. B0691: Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0758: Dantumadeel toen en nu lesbrieven over Dantumadeel
 • Inv.nr. B0805: Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000
 • Inv.nr. B0815: De Moarmwâldster Hale Een geschiedenis van mensen, hun bestaan en hun woningen
 • Inv.nr. B0833: Āld Feanwâlden en De Wâl printen en priuwkes skiednis fan doarp en bewenners
 • Inv.nr. B0837: Genum ....Tussen Genum en de Groote Garde
 • Inv.nr. B0849: Ald Burdaard mei bylden fan 1967 - 1969. 1984 doarpsreuny en alvestêdetochten 1985 - 1997
 • Inv.nr. B0850: 4H 1951 en 1965 Sa wie it doe...sa is it moai foar no De vier H-dorpen
 • Inv.nr. B0851: 4H 2009 Sa is it no....Sa wie it foar letter
 • Inv.nr. B0916: Friesland 2000 Almanak
 • Inv.nr. B0974: Wierum en haar bewoners
 • Inv.nr. B0987: Och, alles feroaret, wy ek
 • Inv.nr. B0990: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0371: Kleine Luyden Schetsen uit het friesche dorpsleven
 • Inv.nr. CVT1125: Dokkum kern van Noordoost-Friesland
 • Inv.nr. CVT1185: Verslag van den toestand der gemeente Dokkum over den jare 1851
 • Inv.nr. CVT1364: Documentatiegegevens voor industrievestigingen in Dokkum
 • Inv.nr. CVT1587: Dokkumer Paredis
 • Inv.nr. CVT1635: Individuele zelfbescherming
 • Inv.nr. CVT1794: Ut it boagerlibben fan Dokkum om 1840 hinne
 • Inv.nr. CVT1824: Dit wienen ek Friezen
 • Inv.nr. CVT1840: De B.B. als blijvende organisatie
 • Inv.nr. CVT1959: Bevolkingsspreiding
 • Inv.nr. CVT2470: De verpreiding van de bevolking in Nederland
 • Inv.nr. CVT2686: Beschrijving der oproerige beweegingen in Friesland
 • Inv.nr. CVT3181: Gegevens betreffende de bevolking van Dokkum naar aanleiding van de Volkstelling 1960
 • Inv.nr. CVT3347: Tusschen Flie en Lauwers................Dokkum
 • Inv.nr. CVT3850: Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
 • Inv.nr. CVT4431: Krimp biedt ruimte
 • Inv.nr. CVT4437: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Inv.nr. CVT4446: Zucht voor de vrijheid toegepast op den loffelijken eisch van Dockums burgerije
 • Inv.nr. CVT4447: Korte Historische Schets van Dokkum
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA010: Quotisatie op de vensters en deuren, en het aantal inwoners op het eiland Ameland 1809/1810
 • Inv.nr. HDA013: Lijst van schippers en commandeurs in den jare 1781 op Ameland als burgers woonachtig
 • Inv.nr. HDA014: Staat houdende opgave van namen, geboortedata, beroepen en welstand van mannen op Ameland 1813
 • Inv.nr. HDA033: Ameland Een verslag naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, met bevolkingsoverzicht 1840 - 1968
 • Inv.nr. HDD073: Dokkumer scheld- en bijnamen
 • Inv.nr. HDO008: Beroepen in Anjum, 1511-1968
 • Inv.nr. HDO026: Uittreksels uit de kohieren van Engwierum, 1700-1858
 • Inv.nr. HDS003: Lijst van Schiermonnikogers wonende in Borkum in 1713
 • Inv.nr. HDS004: Grafiek van de bevolking van Schiermonnikoog van 1850-1969
 • Inv.nr. HDW025: Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898
 • Inv.nr. HDW026: Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790
 • Inv.nr. HDW027: De Volkstelling en Quotisatie van Wierum, 1744 en 1749 (zie WED inv.63A)
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0035: Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)
 • Inv.nr. I0050: Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157)
 • Inv.nr. I0051.2: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers per wijk te Dokkum en Aalsum per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0051.3: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Nes en Moddergat per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0051.4: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Oostdongeradeel per 20 Augustus 1975
 • Inv.nr. I0055: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1830 (inv.nr 1488)
 • Inv.nr. I0056: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1840 (inv.nr.1489)
 • Inv.nr. I0057: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1850-1860 (inv.nr.1499-1502)
 • Inv.nr. I0058: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1860-1870 (inv.nr.1503-1506)
 • Inv.nr. I0059: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1880 (inv.nr.1507-1510)
 • Inv.nr. I0060: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1880-1890 (inv.nr.1511-1514)
 • Inv.nr. I0061: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1890-1900 (inv.nr.1515-1518)
 • Inv.nr. I0062: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1900-1910 (inv.nr.1520-1524)
 • Inv.nr. I0063: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1910-1920 (inv.nr.1525 -1534)
 • Inv.nr. I0064: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1920 (inv.nr.1519 en 1534) betreffende Dienstboden, Gestichten en Schippers
 • Inv.nr. I0065: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1830 (inv.nr.716)
 • Inv.nr. I0066: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1840 (inv.nr.718)
 • Inv.nr. I0067: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1840-1860 (inv.nr.620)
 • Inv.nr. I0068: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 1 1840-1860 (inv.nr.621)
 • Inv.nr. I0069: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 2 1840-1860 (inv.nr.622)
 • Inv.nr. I0070: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1840-1860 (inv.nr.623)
 • Inv.nr. I0071: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Bornwird Foudgum Hiaure Raard 1840-1860 (inv.nr.624)
 • Inv.nr. I0072: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1840-1860 (inv.nr.625)
 • Inv.nr. I0073: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1840-1860 (inv.nr.626)
 • Inv.nr. I0074: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1840-1860 (inv.nr.627)
 • Inv.nr. I0075: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1860-1880 (inv.nr.628)
 • Inv.nr. I0076: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1860-1880 (inv.nr.629 en 630)
 • Inv.nr. I0077: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1860-1880 (inv.nr.631)
 • Inv.nr. I0078: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1860-1880 (inv.nr.632 en 633)
 • Inv.nr. I0079: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1860-1880 (inv.nr.634)
 • Inv.nr. I0080: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1860-1880 (inv.nr.635)
 • Inv.nr. I0081: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1860-1880 (inv.nr.636 en 637)
 • Inv.nr. I0082: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1880-1900 (inv.nr.638)
 • Inv.nr. I0083: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitbuiren 1880-1900 (inv.nr.639)
 • Inv.nr. I0084: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1880-1900 (inv.nr.640)
 • Inv.nr. I0085: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes A-M 1880-1900 (inv.nr.641)
 • Inv.nr. I0086: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes L-Z 1880-1900 (inv.nr.642)
 • Inv.nr. I0087: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1880-1900 (inv.nr.643 en 644)
 • Inv.nr. I0088: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1880-1900 (inv.nr.645)
 • Inv.nr. I0089: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1880-1900 (inv.nr.646)
 • Inv.nr. I0090: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hiaure Betterwird Borwird 1900-1914 (inv.nr 647)
 • Inv.nr. I0091: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Waaxens 1900-1914 (inv.nr 648)
 • Inv.nr. I0092: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1900-1914 (inv.nr 649 650 651)
 • Inv.nr. I0093: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1900-1914 (inv.nr 652 653 654 655)
 • Inv.nr. I0094: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantumhuizen Hantumeruitburen 1900-1914 (inv.nr 656)
 • Inv.nr. I0095: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1900-1914 (inv.nr 657 658 659)
 • Inv.nr. I0096: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1900-1914 (inv.nr 660 661)
 • Inv.nr. I0097: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Brantgum 1900-1914 (inv.nr 662)
 • Inv.nr. I0098: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum 1900-1914 (inv.nr 663)
 • Inv.nr. I0100: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)
 • Inv.nr. I0101: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 1)
 • Inv.nr. I0102: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 2)
 • Inv.nr. I0103: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1840-1850 (inv.nr. 792)
 • Inv.nr. I0104: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1840-1850 (inv.nr. 793)
 • Inv.nr. I0105: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1840-1850 (inv.nr. 794)
 • Inv.nr. I0106: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1840-1850 (inv.nr. 795)
 • Inv.nr. I0107: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796)
 • Inv.nr. I0108: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1840-1850 (inv.nr. 797)
 • Inv.nr. I0109: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1840-1850 (inv.nr. 798)
 • Inv.nr. I0110: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1840-1850 (inv.nr. 799)
 • Inv.nr. I0111: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1840-1850 (inv.nr. 800)
 • Inv.nr. I0112: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1840-1850 (inv.nr. 801)
 • Inv.nr. I0113: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1840-1850 (inv.nr. 802)
 • Inv.nr. I0114: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1840-1850 (inv.nr. 803)
 • Inv.nr. I0115: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: A-B 1850-1860 (inv.nr.804)
 • Inv.nr. I0116: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: C-D 1850-1860 (inv.nr.805)
 • Inv.nr. I0118: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: E F G 1850-1860 (inv.nr.806)
 • Inv.nr. I0119: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: H 1850-1860 (inv.nr.807)
 • Inv.nr. I0120: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: I J 1850-1860 (inv.nr.808)
 • Inv.nr. I0121: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: K L 1850-1860 (inv.nr.809)
 • Inv.nr. I0122: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: M N O 1850-1860 (inv.nr.810)
 • Inv.nr. I0123: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: P Q R 1850-1860 (inv.nr.811)
 • Inv.nr. I0124: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: S 1850-1860 (inv.nr.812)
 • Inv.nr. I0125: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: T 1850-1860 (inv.nr.813)
 • Inv.nr. I0126: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: V 1850-1860 (inv.nr.814)
 • Inv.nr. I0127: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: W 1850-1860 (inv.nr.815)
 • Inv.nr. I0128: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: IJ 1850-1860 (inv.nr.816)
 • Inv.nr. I0129: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Z 1850-1860 (inv.nr.816)
 • Inv.nr. I0130: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalzum 1860-1870 (inv.nr.817)
 • Inv.nr. I0131: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1 1860-1870 (inv.nr.818)
 • Inv.nr. I0132: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 2 1860-1870 (inv.nr.819)
 • Inv.nr. I0133: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 3 1860-1870 (inv.nr.819)
 • Inv.nr. I0134: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1860-1870 (inv.nr.820)
 • Inv.nr. I0135: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1 1860-1870 (inv.nr.821)
 • Inv.nr. I0136: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 2 1860-1870 (inv.nr.821)
 • Inv.nr. I0137: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1860-1870 (inv.nr.822)
 • Inv.nr. I0138: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1860-1870 (inv.nr 823)
 • Inv.nr. I0139: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1860-1870 (inv.nr 824)
 • Inv.nr. I0140: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1860-1870 (inv.nr 825)
 • Inv.nr. I0141: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1860-1870 (inv.nr 826)
 • Inv.nr. I0142: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1860-1870 (inv.nr 827)
 • Inv.nr. I0143: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1860-1870 (inv.nr 828)
 • Inv.nr. I0144: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1860-1870 (inv.nr 829)
 • Inv.nr. I0145: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1860-1870 (inv.nr 830)
 • Inv.nr. I0146: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1870-1880 (inv.nr 832)
 • Inv.nr. I0147: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1870-1880 (inv.nr 833)
 • Inv.nr. I0148: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1870-1880 (inv.nr 834)
 • Inv.nr. I0149: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1870-1880 (inv.nr 835)
 • Inv.nr. I0150: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1870-1880 (inv.nr 836)
 • Inv.nr. I0151: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1870-1880 (inv.nr 837)
 • Inv.nr. I0152: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1870-1880 (inv.nr 838)
 • Inv.nr. I0153: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1870-1880 (inv.nr 839)
 • Inv.nr. I0154: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1870-1880 (inv.nr 840)
 • Inv.nr. I0155: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1870-1880 (inv.nr 841)
 • Inv.nr. I0156: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1870-1880 (inv.nr 842)
 • Inv.nr. I0157: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1870-1880 (inv.nr 843)
 • Inv.nr. I0158: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1870-1880 (inv.nr 844)
 • Inv.nr. I0159: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1880-1890 (inv.nr 846)
 • Inv.nr. I0160: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1880-1890 (inv.nr 847)
 • Inv.nr. I0161: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1880-1890 (inv.nr 848)
 • Inv.nr. I0162: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1880-1890 (inv.nr 849)
 • Inv.nr. I0163: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1880-1890 (inv.nr 850)
 • Inv.nr. I0164: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1880-1890 (inv.nr 851)
 • Inv.nr. I0165: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1880-1890 (inv.nr 852)
 • Inv.nr. I0166: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1880-1890 (inv.nr 853)
 • Inv.nr. I0167: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1880-1890 (inv.nr 854)
 • Inv.nr. I0168: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1880-1890 (inv.nr 855)
 • Inv.nr. I0169: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1880-1890 (inv.nr 856)
 • Inv.nr. I0170: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1880-1890 (inv.nr 856A)
 • Inv.nr. I0171: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1880-1890 (inv.nr 857)
 • Inv.nr. I0172: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1890-1900
 • Inv.nr. I0173: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1890-1900
 • Inv.nr. I0174: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1890-1900
 • Inv.nr. I0175: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1890-1900
 • Inv.nr. I0176: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1890-1900
 • Inv.nr. I0177: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1890-1900
 • Inv.nr. I0178: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1890-1900
 • Inv.nr. I0179: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1890-1900
 • Inv.nr. I0180: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1890-1900
 • Inv.nr. I0181: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1890-1900
 • Inv.nr. I0182: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1890-1900
 • Inv.nr. I0183: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1890-1900
 • Inv.nr. I0184: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1890-1900
 • Inv.nr. I0185: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum A-M 1900-1914
 • Inv.nr. I0186: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum N-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0187: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum A-K 1900-1914
 • Inv.nr. I0188: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum L-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0189: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee A-L 1900-1914
 • Inv.nr. I0190: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee M-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0191: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum A-J 1900-1914
 • Inv.nr. I0192: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum K-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0193: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1900-1914
 • Inv.nr. I0194: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1900-1914
 • Inv.nr. I0195: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1900-1914
 • Inv.nr. I0196: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1900-1914
 • Inv.nr. I0197: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1900-1914
 • Inv.nr. I0198: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1900-1914
 • Inv.nr. I0199: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1900-1914
 • Inv.nr. I0200: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1900-1914
 • Inv.nr. I0201: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1900-1914
 • Inv.nr. I0202: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1849-1861 (inv.nr 859)
 • Inv.nr. I0203: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1861-1870 (inv.nr 860)
 • Inv.nr. I0204: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1860-1870 (inv.nr 831)
 • Inv.nr. I0205: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1870-1880 (inv.nr 845)
 • Inv.nr. I0206: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1880-1890 (inv.nr 858)
 • Inv.nr. I0207: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1890-1900
 • Inv.nr. I0208: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1900-1914
 • Inv.nr. I0210: FAF 01: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Dopen 1690-1812
 • Inv.nr. I0211: FAF 02: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Huwelijken 1696-1811
 • Inv.nr. I0212: FAF 03: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Lidmaten 1702-1852
 • Inv.nr. I0213: FAF 04: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 A-H
 • Inv.nr. I0214: FAF 05: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 I-O
 • Inv.nr. I0215: FAF 06: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 O-W
 • Inv.nr. I0216: FAF 07: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1605-1661
 • Inv.nr. I0217: FAF 08: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1661-1700
 • Inv.nr. I0218: FAF 09: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1701-1750
 • Inv.nr. I0220: FAF 11: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1672-1795
 • Inv.nr. I0221: FAF 12: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1795-1850
 • Inv.nr. I0222: FAF 13: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1623-1861
 • Inv.nr. I0223: FAF 14: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Overlijden 1774-1811
 • Inv.nr. I0224: FAF 14.1: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Begravenen 1760-1828
 • Inv.nr. I0225: FAF 15: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1616-1638 (inv.nr 100 R.A.)
 • Inv.nr. I0226: FAF 15.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1638-1667 ( inv.nr 101 R.A.)
 • Inv.nr. I0227: FAF 16: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1667-1697 ( inv.nr 102 R.A.)
 • Inv.nr. I0228: FAF 16.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1697-1810 (inv.nr 103 en 104)
 • Inv.nr. I0229: FAF 17: Klapper op de Burgerboeken van de Gemeente Dokkkum 1574-1798 (inv.nr 152-155)
 • Inv.nr. I0230: FAF 18: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1658-1811
 • Inv.nr. I0231: FAF 19: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr 1644-1649)
 • Inv.nr. I0232: FAF 19.1: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1823-1833 (inv.nr.1650-1654)
 • Inv.nr. I0233: FAF 20: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0234: FAF 21: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0235: FAF 22: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0236: FAF 23: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1656-1685 (inv.nr H1 R.A.)
 • Inv.nr. I0237: FAF 24: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1685-1811 (inv.nr. H2 en H3 R.A.)
 • Inv.nr. I0238: FAF 25: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1652-1811
 • Inv.nr. I0239: FAF 26: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1653-1811
 • Inv.nr. I0240: FAF 27: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1635-1811
 • Inv.nr. I0241: FAF 28: Klapper op de Geboorteregisters van de Gemeente Westdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr.1458-1463)
 • Inv.nr. I0242: FAF 29: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0243: FAF 30: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0244: FAF 31: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Lidmaten 1609-1850
 • Inv.nr. I0245: FAF 32: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Wesrdongeradeel: Lidmaten 1656-1863
 • Inv.nr. I0246: FAF 33: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente westdongeradeel: 1683-1850
 • Inv.nr. I0247: FAF 34: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Westdongeradeel 1767-1811 (inv.nr. O R.A.)
 • Inv.nr. I0248: FAF 35: Klapper op de Doop-, Huwekijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Schiermonnikoog; 1690-1853
 • Inv.nr. I0249: FAF 36: Klapper op de Geboorten en Huwelijken van de Joodse Gemeente te Leeuwarden
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
 • Inv.nr. I0251: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1712-1811
 • Inv.nr. I0252: FAF 38: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1706-1811
 • Inv.nr. I0253: FAF 39: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1646-1812
 • Inv.nr. I0254: FAF 40: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1697-1812
 • Inv.nr. I0255: FAF 41: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1628-1812
 • Inv.nr. I0256: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Lidmaten 1662-1774
 • Inv.nr. I0257: FAF 42: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0258: FAF 43: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0259: FAF 44: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr.G1-G4 R.A.)
 • Inv.nr. I0260: FAF 45: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr G1-G4 R.A.)
 • Inv.nr. I0261: FAF 46: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0262: FAF 47: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0263: FAF 48: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0264: FAF 49: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0265: FAF 50: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0266: FAF 51: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
 • Inv.nr. I0267: FAF 52: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
 • Inv.nr. I0268: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0269: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0270: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0271: FAF 53: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Huwelijken 1624-1811
 • Inv.nr. I0272: FAF 54: Klapper op de Doop-, Huwelijkls-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Dopen 1634-1812
 • Inv.nr. I0273: FAF 55: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Huwelijken 1606-1812
 • Inv.nr. I0274: FAF 56: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Huwelijken 1606-1812
 • Inv.nr. I0275: FAF 57: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1606-1651 (inv.nr. C4-C9 R.A.)
 • Inv.nr. I0276: FAF 58: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1593-1600 (inv.nr R1 R.A.)
 • Inv.nr. I0277: FAF 59: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1600-1609 (inv.nr. R2)
 • Inv.nr. I0278: FAF 60: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1637-1648 (inv.nr. R4 R.A.)
 • Inv.nr. I0279: FAF 61: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0280: FAF 62: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0281: FAF 63: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0282: FAF 64: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811
 • Inv.nr. I0283: FAF 65: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811
 • Inv.nr. I0298: Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
 • Inv.nr. I0311: Inventaris van het archief van het Commando Bescherming Bevolking van Friesland (B.B.)
 • Inv.nr. I0316: Nes en Moddergat Bronnen betreffende bewoning en eigendom van huizen
 • Inv.nr. I0317: Beroepen en uitoefenaars in Dokkum 1870 - 1880
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0009.13: 't Heer en Feer
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. HDW050: Namen van de bewoners van het buurtschap "De Oere" te Moddergat ten tijde van de volkstelling uit 1829
 • Inv.nr. W0028: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de negentiende eeuw 1820-1875
 • Inv.nr. W0077: Demografische documentatie Westdongeradeel 1881-1968
 • Inv.nr. W0083: Volkstelling 1899 algemene uitkomsten Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0084: Demografische documentatie Schiermonnikoog 1881-1968
 • Inv.nr. W0086: Demografische documentatie Ameland 1881-1968
 • Inv.nr. W0117: Demografische documentatie Dokkum 1881-1968
 • Inv.nr. W0119: Kern - Kroniek van Dokkum 1959-1964
 • Inv.nr. W0125: Demografische documentatie Oostdongeradeel 1881-1968
 • Inv.nr. W0163: Bumahus 1901-1975
 • Inv.nr. W0194: Furhalen over Dokkum fan su omstreeks 1900 met dokkumer spreekwoorden en bijnamen door Ids Jousma 23-02-1889 - 25-05-1974
 • Inv.nr. W0216: Leeftijdsopbouwstatistiek der inwoners van de gemeente Dongeradeel per 01-01-2000, mede per dorp gerangschikt