Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Dantumadiel
[ Dantumadeel ]


Ruimer [BT]

 • Friesland  [Fryslan]
 • gemeente

Specifieker [NT]

 • Burdaard  [Birdaard]
 • Driezum  [Driesum]
 • Feanwâlden  [Veenwouden]
 • Rinsumageast  [Rinsumageest]


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0158: Zwaagwesteinde
 • Inv.nr. B0167: Vereniging Dorpsbelang Zwaagwesteinde 100 jaar 1898 - 1998
 • Inv.nr. B0168: Westereenders in Nederlands Indië
 • Inv.nr. B0294: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0359: Onze Vermaning, 1767 - 1917 Gedachtenisrede door ds F.H. Pasma Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente van Dantumawoude
 • Inv.nr. B0360: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0361: Dantumadeel in 1861.
 • Inv.nr. B0362: De Dokkumer Wouden omstreeks 1830
 • Inv.nr. B0363: De gritenij Dantumadiel 1932
 • Inv.nr. B0364: Dantumadeel in vroeger tijden
 • Inv.nr. B0365: Driesum een kerk in de Dokkumer Wouden.
 • Inv.nr. B0366: Rinsma State , Familiehuis Gemeentehuis
 • Inv.nr. B0367: Dantumawoude, een dorp in Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0368: 100 jaar Vereniging van Christelijk Onderwijs in Broeksterwoude.
 • Inv.nr. B0370: Rinsumageest en Sijbrandahuis, van onder de Klokslag.
 • Inv.nr. B0371: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Sijbrandahuis.
 • Inv.nr. B0372: Clarus Campus Klaarkamp 1165 - 1965
 • Inv.nr. B0373: Op en rond de Vonder. 25 jaar V.C.R.
 • Inv.nr. B0374: Met vallen en opstaan. Honderd jaar Gereformeerd Rinsumageest.
 • Inv.nr. B0375: 25 jaar V.I.O.D. Driesum 1965-1990
 • Inv.nr. B0376: De voormalige Abdy Klaarkamp bij Rinsumageest archeologisch verkend
 • Inv.nr. B0377.1: Die Archäologischen untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest und St.Bernardus in Aduard
 • Inv.nr. B0377.2: Die Archäologischen untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest und St.Bernardus in Aduard
 • Inv.nr. B0407: 50 jaar Hindurk "Hierbaas" 1926 - 1976
 • Inv.nr. B0607: Langs de oude friese kerken.
 • Inv.nr. B0657: Hermannus Mellema, bewoner van de Schierstins te Veenwouden
 • Inv.nr. B0690: Fan tuskendiken nei de Wal. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Veenwoudsterwal
 • Inv.nr. B0691: Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne
 • Inv.nr. B0692: Gedenkboek der Christelijk Gereformeerde Kerk te Veenwouden 1930-1980
 • Inv.nr. B0693: 350 jaar Hervormde Kerk Veenwouden 1648-1998
 • Inv.nr. B0694: VCV-SCV veertig jaar voetbal in Veenwouden en Veenwoudsterwal 1947-1987
 • Inv.nr. B0695: Korfbal in Veenwouden 1971-1996
 • Inv.nr. B0696: Dantumadeel 60 jaar bevrijd
 • Inv.nr. B0697: 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat
 • Inv.nr. B0726: Klokke Bim Bam
 • Inv.nr. B0733: Want onze tijd is altijd daar......
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. B0755: It lêste himd hat gjin bûsen Honderd jaar "De Laatste Eer" te Driesum
 • Inv.nr. B0758: Dantumadeel toen en nu lesbrieven over Dantumadeel
 • Inv.nr. B0789: Rinsma State van Sytzama tot Scheringa omdat adel verplicht
 • Inv.nr. B0815: De Moarmwâldster Hale Een geschiedenis van mensen, hun bestaan en hun woningen
 • Inv.nr. B0816: Damwoude van 1900 tot nu Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude in woord en beeld
 • Inv.nr. B0817: Boerderijen in Dantumadeel
 • Inv.nr. B0826: 150 jaar Gereformeerde Kerk van Driesum Wouterswoude 1840-1990 Jubileumboek
 • Inv.nr. B0827: 100 ier "Excelsior" Driezum-Wâlterswâld 1904 - 2004
 • Inv.nr. B0833: Āld Feanwâlden en De Wâl printen en priuwkes skiednis fan doarp en bewenners
 • Inv.nr. B0834: De Schierstins Friese Stinzen en Staten Veenwouden
 • Inv.nr. B0839: Marten Posthumus tekenet de Geast
 • Inv.nr. B0844: Dantumadeel in de jaren 1940 - 1945
 • Inv.nr. B0882: Boer en landschap in de Noardlike Fryske Wâlden
 • Inv.nr. B0911: Afdeling Dokkum - Dantumadeel van de Friesche Maatschappij van Landbouw 140 jaar afd. dantumadeel
 • Inv.nr. B0921: Molen "de Zwaluw" te Birdaard
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0490: Hjerre Gerrits van der Veen In skoallemaster yn `e Dokkumerwâlden
 • Inv.nr. CVT1097: Kriminaliteit yn Dantumadiel 1700 - 1811
 • Inv.nr. CVT1144: Dantumadeel uw recreatie en vakantieoord
 • Inv.nr. CVT1224: Dantumadeel uit vroeger tijden nummer 4
 • Inv.nr. CVT1225: Dantumadeel in 1861
 • Inv.nr. CVT1231: Dantumadeel in vroeger tijden
 • Inv.nr. CVT1232: Uit de historie van Dantumawoude
 • Inv.nr. CVT1240: Dantumadiel
 • Inv.nr. CVT1299: As de gele pompieren biginne to praten
 • Inv.nr. CVT1358: Dantumadeel uit vroeger tijden nummer 5
 • Inv.nr. CVT1368: Dantumadeel
 • Inv.nr. CVT2318: Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2474: De gritenij Dantumadiel 1932
 • Inv.nr. CVT3306: Friesland en de woningwet 1902 - 1912
 • Inv.nr. CVT3316: Deductie van de heer Conick te Peize tegen de douariere Aylva betreffende de stemming voor de predikantsvacature te Veenwouden
 • Inv.nr. CVT3318: Deductie van Petrus Johannes Poutsma tegen de heren Bergsma wegens de vacature van het bijzittersambt van dantumadeel
 • Inv.nr. CVT3420: Grenswijziging Dokkum in 1920
 • Inv.nr. CVT3941: In het hart van de gemeente
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0049: Van der Zwaag Wouterswoude
 • Inv.nr. G0050: Genealogien Zijlstra
 • Inv.nr. G0052: Naamlijsten en Familieoverzichten in de Gemeente Dantumadeel.
 • Inv.nr. G0077: Friesche Wolters Gelders bloed.
 • Inv.nr. G0109: Genealogie Hekstra uit de friese wouden en Kollumerland.
 • Inv.nr. G0116: Annema van Damwoude. - Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes.
 • Inv.nr. G0128: Van der Galjen Genealogie van Sjoerd Meinderts en Romkje Hillebrands.
 • Inv.nr. G0132: Kwartierstaat van Ankje Aaltje Houkes.
 • Inv.nr. G0133: Kwartierstaat van Theunis Uilkes de Vries.
 • Inv.nr. G0135: Wijger Folkerts en Marij Aebeles en hun nageslacht over zeven generaties.
 • Inv.nr. G0137: Kwartierstaat van Hendrikje Jacobs de Vries.
 • Inv.nr. G0146: Van geslacht tot geslacht. Genealogie van Hijum
 • Inv.nr. G0152: Beschrijving van de afstamming van de familie van Meekeren.
 • Inv.nr. G0156: Kwartierstaat van Tjipke Hessel de Vries:
 • Inv.nr. G0162: Het geslacht Brandsma, stamvaders Melle Wijgers en Jacob Melles
 • Inv.nr. G0168.1: Het voor- en nageslacht van Sijtse Haisma en Baukje van der Veen. Deel 1 Haisma Een genealogisch aangekleed egodocument
 • Inv.nr. G0168.2: Het voor- en nageslacht van Sijtse Haisma en Baukje van der Veen Deel 2 Van der Veen Een genealogisch aangekleed egodocument
 • Inv.nr. G0169: 400 jaar Postma in woord en beeld. Het nageslacht van Gabe Doedes en Martien Lourens over 14 generaties.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD021: De oprichting van het Waterschap "de Jantje Zeepolder" in de gemeente Dantumadeel 1929
 • Inv.nr. HDD027: Rapport inzake de uitbreiding van het territior van de Gemeente Dokkum, 1963
 • Inv.nr. HDD031: Als we wandelen.....
 • Inv.nr. HDD046: Staten en Stinzen in Dokkum en Dantumadeel
 • Inv.nr. HDD050: Poldermolen "De Mearmin" aan de Geastmermar
 • Inv.nr. HDD053: De molen aan de Woudvaart in Dokkum
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0026: Nederlands Hervormde Kerk Rinsumageest: Extract uit de rekenboeken 1635-1950
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
 • Inv.nr. I0252: FAF 38: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1706-1811
 • Inv.nr. I0253: FAF 39: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1646-1812
 • Inv.nr. I0254: FAF 40: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1697-1812
 • Inv.nr. I0255: FAF 41: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1628-1812
 • Inv.nr. I0256: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Lidmaten 1662-1774
 • Inv.nr. I0257: FAF 42: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0258: FAF 43: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0259: FAF 44: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr.G1-G4 R.A.)
 • Inv.nr. I0260: FAF 45: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr G1-G4 R.A.)
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0035: De Sneuper 35
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0034: De cholera-epidemie van 1832
 • Inv.nr. W0070: Souvenier Birdaard
 • Inv.nr. W0074: De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld.
 • Inv.nr. W0096: Lijst van emigranten van en naar Dantumadeel in de periode 1900-1910
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0127: Historie N.T.M. De Tramlijn van Dokkum - Veenwouden
 • Inv.nr. W0128: Einde ANDO Dantumadeel nadert.
 • Inv.nr. W0205: Emigranten uit Dantumadeel en Dongeradeel