Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Dokkum (plaats)


Ruimer [BT]

 • gemeente

Specifieker [NT]

 • Aalsumerpoort
 • de Dijk
 • Diepswal
 • Keppelstraat
 • Koningstraat
 • Nauwstraat
 • Oostersingel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Dorenbosch
  Afdeling Dokkum "Passage" Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond
  Afdeling Dokkum E.O. van de Diabetesvereniging Nederland
  Afdeling Dokkum en Omstreken van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers
  Afdeling Dokkum van de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding
  Afdeling Dokkum van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
  Afdeling Dokkum van de Ned. Ver. tot afschaffing van alcoholhoudende dranken
  Afdeling Dokkum van de Nederlandse Bond van Gepensioneerden
  Afdeling Dokkum van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
  Afdeling Dokkum van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
  Afdeling Dokkum van de Vereniging voor Volksonderwijs
  Afdeling Dokkum van het Nederlands Bijbelgenootschap
  Afdeling Dokkum Vereniging Voo Vreemdelingenverkeer
  Afdeling Dongeradeel van het Christen Democratisch Appèl
  Afdeling Dongeradeel van het Gereformeerd Politiek Verbond
  Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Dokkum
  Anti-Revolutionaire Kiesvereniging 'Nederland en Oranje' Dokkum
  Apotheek
  Apotheker te Dokkum
  Arm- en Weesvoogdij Dokkum
  Armvoogden binnen Dokkum
  Armvoogdij Dokkum
  Assurantieagentschap Dokkum van de Brandverzekeringsmaatschappij 'Holland'
  Begrafenisvereniging Dokkum
  Bierbrouwersgilde
  Blokhuister Espel (Dokkum)
  Bonifatius Gedenk Commissie
  Bonifatiuspolder
  Bouw- en Woningbedrijf (Gemeentewerken van Dokkum)
  Bouwbedrijf J. van der Meulen
  Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen
  Burgemeester van Dokkum als hulpofficier van justitie
  Buurtvereniging De Hoogstraat
  Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en vakantiekolonies afdeling Dokk
  Chirurgijnsgilde
  Christelijk Democratische Unie
  Christelijk Gemengd Koor
  Christelijk Gereformeerde Kerk Dokkum
  Christelijk Mannenkoor Pro Rege
  Christelijke Tennisclub Dokkum
  Christelijke Zang en Oratoriumvereniging "Laus Deo"
  Christelijke Zangvereniging Sernè
  Classis Dokkum der Gereformeerde Kerken van Nederland
  Classis Dokkum der Nederlands Hervormde Kerk
  College van Brandmeesters
  College van Toezicht over het Huis van Bewaring te Dokkum
  Comité Clarus Campus
  Comitè ter Onthulling van het Bonifatiusstandbeeld
  Comité tot Herdenking van de 22ste januari 1945
  Comité tot Stichting van een oorlogsmonument te Dokkum
  Comité voor de Bedevaarten
  Commissie Belast Met de Uitdeling van soep
  Commissie Koningsjubileum
  Commissie ter Verzorging van noodlijdenden door ziekte (m.u.v. bedeelden)
  Commissie van Liefdadigheid
  Commissie Voorbereiding Aanbeveling Gemeenteraad voor Herbenoeming burgemeester
  Compagnie 'Haringvisserij en Andere Negotie in de Stad Dockum'
  Compagnie Wolter Zijlstra en Raadsma
  Curatoren der Latijnse school
  Damesvereniging 'Hulpbetoon aan Stille armen' te Dokkum
  Dameszangvereniging "A.J. Wolters"
  De (algemene) armvoogden of het burgerlijk armbestuur van Dokkum
  De Gemeente-ontvanger van Dokkum
  Johannes Gereradus Marie Demes
  Departement Dokkum tot Steun aan het Doofstommeninstituut te Groningen
  Departement Dokkum van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
  Dokkumer Belangen Gemeenschap
  Dokkumer Muziekkorps
  Euphonia
  Excelsior Christelijke Gymnastiekvereniging
  F.N.P. Dongeradiel
  Federatie Frieslands Noorderkwartier
  Firma Bouma (sigaren)
  Friese Maatschappij van Landbouw afdeling Dokkum
  Fryske Krite Dockum
  Gasthuisvoogden van Dokkum
  Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
  Gemeente-gasfabriek
  Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf
  Gemeentepolitie Dokkum
  Gereformeerde Kerk Dokkum
  Gereformeerde Zendingscommissie Dokkum
  Gereformeerde Zondagsschool 'Jachin'
  Gezondheidscommissie Dokkum
  Goud- en Zilversmidsgilde
  Hervormde Vrouwenverenigi Werkt"
  Het Rode Kruis afdeling Dokkum
  Houthandel Oberman
  Huurcommissie
  IJsclub Kleindiep
  Interkerkelijk Jeugdcomité
  Interkerkelijke Werkgroep A.Z.C.
  Jacob IJsbrandt
  Kaatsvereniging Foar Best Op
  Kaatsvereniging Oostergo te Dokkum
  Kieskring en -vereniging Dokkum van de Christelijk Historische Unie
  Kiesvereniging en -kring Dokkum van Anti Revolutionaire Partij
  Koninklijke IJsclub Dokkum
  Kring Dokkum van de Algemene Hengelaarsbond (afdeling Leeuwarden)
  Kring Dokkum van de Gereformeerde Organisten Vereniging
  Krystlik Fryske Krite 'Gemme Fan Burmania'
  Leesgezelschap 'Ledige Uren Nuttig Besteed'
  Jan van der Mei
  Middenstandsvereniging Dokkum
  Nederlands Hervormde Gemeente Dokkum
  Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Dokkum
  Noorderkwartier N.V.
  Nutsspaarbank
  Openbare Bewaarschool Dokkum
  Overlegcommissie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Dokkum
  Partij van de Arbeid (afdeling Dongeradeel)
  Wytse van der Pas
  Pensioenfonds voor Gemeenteambtenaren Werklieden en hun weduwen
  Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Bioscopen
  Protestantse Christelijke Stichting voor Jeugd in Vakantietijd
  R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
  Regionaal Aktie Centrum Dokkum Amnesty International
  Ring Dokkum van de Nederlandse Hervormde Kerk
  RK Fundatiefonds
  RK Perscomité
  RK Zangkoor
  Scholarchen
  Schoolcommissie of Commissie van Toezicht op het lager onderwijs
  Schuttersraad
  Sint Bonifatius Stichting
  Sint Bonifatiusschool
  Sint Laurentius Gasthuis
  Sportfondsenbad Nederland BV
  Stadsbestuur van Dokkum tot 1816
  Stichting Bonifatiussteden Dokkum Fulda Crediton
  Stichting Culturele Samenwerking
  Stichting Dokkum-Woudenomloop
  Stichting Kunstlicht
  Stichting Peuterspeelzaal 'De Kleine Wereld'
  Stichting Samenwerkende Woningbouw Corporaties " Frieslands Noordoosthoek"
  Stichting Stadsorgel Dokkum "De Granaet"
  Stichting tot Herdenking van Bonifatius` Marteldood
  Stichting voor Sociaal-cultureel werk te Dokkum
  Streekarchivaris Noordoost-Friesland
  Studieclub Gemma Frisius te Dokkum
  W. Tilman
  Verenigde Christelijke Gemeente
  Verenigde Wees- en Armvoogden van Dokkum
  Vereniging Christelijke ULO-school
  Vereniging 'Het Groene Kruis' te Dokkum
  Vereniging Rooms Leven
  Vereniging tot Bevordering van Christelijk Nijverheidsonderwijs voor Dokkum e.o.
  Vereniging tot Bevordering van het ambachtsonderwijs 'Dokkum en omstreken'
  Vereniging tot Instandhouding van een Gebouw voor Christelijke Belangen Dokkum
  Vereniging tot Oprichting van een bewaarschool en een handwerkschool te Dokkum
  Vereniging tot Verzekering van spiegelruiten
  Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
  Vereniging van de Heilige Vincentius à Paulo
  Vereniging voor Openbaar Onderwijs
  Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs
  Vereniging voor Volksonderwijs afdeling Dokkum
  Vereniging voor Volkstuintjes 'Nut en Genoegen' te Dokkum
  Vereniging Zwembad Dokkum
  Vertrouwenscommissie Benoemingsprocedure Burgemeester Dongeradeel
  Voetbalverening Dokkum
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Vrouwen Hulp Vereniging
  Vrouwenraad Dongeradeel
  Waag-commissie
  Weduwen- en Wezenfonds van de Classis Dokkum der Hervormde Kerk
  Weesvoogdij Dokkum
  Weesvoogdij te Dokkum
  Jitse T. van der Werff
  Wolfabriek Parley BV
  Woningbouwvereniging Thùs Wonen
  Ziekenfonds Dokkum
  Zwem- en Poloclub 'De Krokodil' te Dokkum

  Archiefblokken

 • toegang 001 Dokkum 1574-1922
 • toegang 001.06 Dokkum, dossierarchief 1922-1983
 • toegang 001.12 Dokkum, bouwvergunningen (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 001.14 Dokkum, kadaster (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 003 Westdongeradeel 1640-1816
 • toegang 005 Gemeente Politie, Dokkum (GP)
 • toegang 006 Burgemeester Dokkum / hulpofficier van justitie (BO)
 • toegang 007 Blokhuister Espel Dokkum (BLE)
 • toegang 008 Goud- en Zilversmidsgilde Dokkum (GZG)
 • toegang 009 Bierbrouwersgilde Dokkum (BBG)
 • toegang 010 Chirurgijnsgilde Dokkum (CHQ)
 • toegang 011 Compagnie Haringvisserij Dokkum (CHR)
 • toegang 012 Doofstommeninstituut Groningen, departement Dokkum (SDS)
 • toegang 013 Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Dokkum (NUT)
 • toegang 014 College van Toezicht Huis van Bewaring Dokkum ((THB)
 • toegang 015 Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeling Dokkum (TML)
 • toegang 016 Rode Kruis, afdeling Dokkum
 • toegang 017 Commissie Viering Koningsjubileum (VKJ)
 • toegang 018 Vereniging tot oprichting eene Bewaarschool en Handwerkschool te Dokkum (VOB)
 • toegang 019 Gezondheidscommissie Dokkum
 • toegang 020 Ambachtsonderwijs Dokkum (VAO)
 • toegang 021 Families/Particulieren Dokkum (F)
 • toegang 022 Commissie van Advies inzake Werkloosheidsverzekering (OPR)
 • toegang 024 Weeshuis/ verzorging Dokkum (WVV)
 • toegang 025 Stichting Bolwerk Dokkum
 • toegang 033 RK Parochie Dokkum
 • toegang 035 Apotheek Dokkum
 • toegang 0379 Onderlinge Spiegelglas Verzekering Dokkum
 • toegang 038 Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
 • toegang 039 Christelijk Gereformeerde Kerk Dokkum
 • toegang 044 Muziekvereniging Euphonia Dokkum
 • toegang 046 Dameszangvereniging A.J. Wolters, Dokkum
 • toegang 061 Vereniging Zwembad Dokkum
 • toegang 062 Bonifatiuspolder, Dokkum
 • toegang 063 Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Dokkum
 • toegang 064 Kristlik Fryske Krite " Gemme van Burmania" te Dokkum
 • toegang 065 Algemene Hengelaarsbond, kring Dokkum
 • toegang 069 V.V.V. Dokkum en omstreken
 • toegang 070 Koperen Kaei, Dokkum
 • toegang 071 Vereniging van Volkstuinen "Nut en Genoegen" , Dokkum
 • toegang 072 Ziekenfonds Dokkum
 • toegang 074 Hoedemakerspolder, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 076 Centr. Genootschap Vakantiekolonies, afdeling Dokkum
 • toegang 080.02 De Oude Acht, Genootschap te Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 085 Sigarenfabriek Bouma, Dokkum
 • toegang 096 Collectie Briefhoofden (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 097 Stichting Bonifatiussteden Crediton-Dokkum-Fulda
 • toegang 098 Stichting tot Herdenking van Bonifatius' Marteldood 754-1954
 • toegang 100 Gereformeerde Kerk Dokkum
 • toegang 101 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Dokkum
 • toegang 104 Vrouwenraad Dongeradeel
 • toegang 114 Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 233 Toonkunstkoor Dokkum
 • toegang 233.01 Toonkunstkoor Dokkum, aanvulling I
 • toegang 234 Koninklijke IJsclub Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 238 Middelbare Handelsavondschool Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 240 Middenstandsvereniging "Hendo" Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 241 PCBO Dokkum
 • toegang 120 Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
 • toegang 121 Stichting Jeugd in Vakantietijd, Dokkum
 • toegang 122 Interkerkelijk Jeugdcomité Dokkum
 • toegang 123 Christelijke Huishoudschool Wiekslag, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 125 Voetbalvereniging Dokkum
 • toegang 125.01 Voetbalvereniging Dokkum, supplement
 • toegang 127 Vereniging van Archiefonderzoekers, Dokkum
 • toegang 130 Collectie van Minnen (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 157 Groene Kruis, afdeling Dokkum
 • toegang 159 Samenwerkende Woningbouwverenigingen Frieslands Noordoosthoek
 • toegang 166 Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding, Dokkum
 • toegang 167 Noorderkwartier NV, Dokkum
 • toegang 168 Nederlandse Vereniging voor afschaffing van Alcoholische Dranken, afdeling Dokkum
 • toegang 170 Dokkumer Muziekschool (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 184 Fryske Krite Dokkum
 • toegang 189 Studieclub Gemma Frisius, Dokkum
 • toegang 192 Vrouwen Hulp Vereniging
 • toegang 193 Kaatsvereniging Foar Best Op Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 194 Stichting Sociaal-Cultureel Werk (De Tille), Dokkum
 • toegang 195 Drukkerij Schaafsma en Brouwer, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 196 Hulpbetoon aan stille armen, Dokkum
 • toegang 197 NH Kerk, ring Dokkum
 • toegang 199 Fotocollectie Nieuwe Dokkumer Courant (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 216 Houthandel Oberman, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 221 Collectie Ronner (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 224 Parley Wolfabriek, Dokkum
 • toegang 227 Collectie Gosses (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 246 Openbare Lagere School 'Burgerschool' van de Vereniging voor Volksonderwijs, afdeling Dokkum
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 248 NH Kerk, classis Dokkum
 • toegang 253 Collectie Demes, J.G.M.
 • toegang 254 NH Gemeente Dokkum
 • toegang 255 Weduwen- en Wezenfonds NH Classis Dokkum
 • toegang 257 Us Hiem Landbouw-huishoudonderwijs, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 258 Begrafenisvereniging " Dockum" te Dokkum
 • toegang 268 Nederlandse Bond van Gepensioneerden, afdeling Dokkum
 • toegang 270 Christelijke Tennisclub Dokkum
 • toegang 273 IJsclub Kleindiep Dokkum
 • toegang 277 Dokkumer Muziekkorps (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 278 Collectie architect van der Mei, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 281 Collectie Handschriften en Diversen
 • toegang 282 Vereniging voor Volksonderwijs, afd. Dokkum
 • toegang 284 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Dokkum
 • toegang 288 CPA Claercamp Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 292 Gereformeerde Organisten Vereniging Dokkum
 • toegang 293 Kaatsvereniging Oostergo Dokkum
 • toegang 294 Zwem- en Poloclub 'De Krokodil' Dokkum
 • toegang 298 Kunstlicht, Stichting
 • toegang 304 Christelijke Gymnastiekvereniging Excelsior (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang 310 Christelijk Democratische Unie, afdeling Dokkum
 • toegang 318 Plaatselijke Commissie te Dokkum van Toezicht op de Bioscopen
 • toegang 319 Dokkumer Belangen Gemeenschap
 • toegang 320 Bewaarschool Dokkum
 • toegang 323 Bouwbedrijf J. van der Meulen, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 329 Brandweer Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 333 Stichting Molenfonds " Zeldenrust ", Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 334 Firma A. van der Werff, grossier, Dokkum
 • toegang 335 Stichting Herdenking Bevrijdingsdag 1945, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 340 Christelijke Oratorium Vereniging Sursum Corda, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 341 Tolhuisbad, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 342 Christelijke M.U.L.O./ U.L.O./ M.A.V.O., Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 343 Openbare Scholengemeenschap Dokkum, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 348 Monumenten Commissie, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 349 Christelijke Middelbare Agrarische School, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 360 Woningbedrijf Gemeentelijk, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 362 Kleding/modezaak S.S. van der Werff, Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 375 Leesgezelschap 'Ledige Uren Nuttig Besteed', Dokkum
 • toegang 376 Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond, afdeling Dokkum "Passage" (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 379 Buurtvereniging De Hoogstraat, Dokkum
 • toegang 380 Christelijke Lagere Technische School, Dokkum
 • toegang 381 Stichting Culturele Samenwerking Dokkum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 382 Christelijk Mannenkoor Pro Rege Dokkum
 • toegang 383 Bonifatius Gedenk Commissie
 • toegang 395 Christelijke Zang en Oratoriumvereniging "Laus Deo" te Dokkum
 • toegang 397 Overlegcommissie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Dokkum
 • toegang 398 Amnesty International, Regionaal Aktie Centrum Dokkum
 • toegang 402 Christelijke Zangvereniging "Sernè" te Dokkum
 • toegang 411 Comité tot Herdenking van de 22ste januari 1945
 • toegang 412 Comité ter onthulling van het Bonifatiusstandbeeld te Dokkum
 • toegang 413 Comité tot Stichting van een Oorlogsmonument/ Gedenkteken te Dokkum
 • toegang 415 Stichting Stadsorgel Dokkum " De Granaet"
 • toegang 417 Stichting Peuterspeelzaal "De Kleine Wereld" , Dokkum
 • toegang 500 THA
 • toegang T001 Foto's Gemeente Dokkum

  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00817: Luchtfoto van een deel van de Rondweg-West met scholen en een deel van de Hoedmakerspolder in 1965
 • Obj.nr. D00818: Luchtfoto van een deel van Betterwird en de Holwerderweg in 1965
 • Obj.nr. D00819: Luchtfoto van een deel van de Rondweg-West met de christelijke lagere technische school in 1965
 • Obj.nr. D00820: Luchtfoto van een deel van de Rondweg-West in 1965
 • Obj.nr. D00809: Luchtfoto van Dokkum vanaf de Hoedemakerspolder in 1965
 • Obj.nr. D00810: Luchtfoto van Dokkum vanaf de kant van de Fonteinslanden in 1965
 • Obj.nr. D00811: Luchtfoto van Dokkum vanaf de kant van de Woudweg in 1956
 • Obj.nr. D00812: Luchtfoto van Dokkum vanuit het noorden in 1956
 • Obj.nr. D00813: Luchtfoto van Dokkum vanaf de kant van de Strobosserweg in 1956
 • Obj.nr. D00814: Luchtfoto van Dokkum vanaf de kant van de Birdaarderstraatweg en de Hoedemakerspolder in 1965
 • Obj.nr. D00815: Luchtfoto van een deel van de Rondweg-West en de Wâlddyk in 1965
 • Obj.nr. D00816: Luchtfoto van Dokkum vanaf de kant van de Strobosserweg in 1965
 • Obj.nr. D00821: Luchtfoto van een deel van de Rondweg-West en Betterwird in 1965
 • Obj.nr. D00822: Luchtfoto van een deel van de Rondweg-West in 1965
 • Obj.nr. D00823: Luchtfoto van de christelijke kweekschool Claerkamp en de christelijke lagere technische school aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00824: Lluchtfoto van Dokkum vanaf de Rondweg-Noord in 1965

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0004: Merken van friese goud- en zilversmeden
 • Inv.nr. B0005: Uit het album van Dongeradeel
 • Inv.nr. B0007: Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. B0019: Sta stil in het spoor van de canadezen langs monumenten van verzet en bevrijding
 • Inv.nr. B0028: Het friese prentenkabinet Dorps- en stadsgezichten van toen en nu
 • Inv.nr. B0046: Vijf keer de wereld rond 25 jaar Loopgroep Dokkum e.o. 1986-2011
 • Inv.nr. B0047: Repertorium van de stadsrechten in Nederland
 • Inv.nr. B0088: Uit Beppe`s knopendoos
 • Inv.nr. B0091: Dokkum in oude ansichtkaarten deel 3
 • Inv.nr. B0114: Titus Brandsma zijn levensweg 1881 - 1942 en zijn Zaligverklaring Rome 1985
 • Inv.nr. B0144: Trams en tramlijnen De paardentrams in Noord- en Oost Nederland
 • Inv.nr. B0200: Korte Kronijk van Dokkum. - Eenige Historische verhalen van t gebeurde tot Dockum, sedert t jaar 10 na de geboorte
 • Inv.nr. B0201: Geschiedenis van Dokkum 1580-1600 Korte kroniek van Dokkum - Transcriptie van het resolutieboek van Dokkum
 • Inv.nr. B0202: Beknopte Geschiedenis van Dokkum
 • Inv.nr. B0203: Losse grepen út de skiednis fan Dokkum.
 • Inv.nr. B0204: Oer Dokkum, Juster en Hjoed
 • Inv.nr. B0205.1: Memorijboeck van de vrouwens het notitieboek van een friese vroedvrouw van 1693 tot 1745
 • Inv.nr. B0205.2: Bewerking van C.G. Schrader's Memorij Boeck van de vrouwens. dagboek van verlossingen te Dokkum 1693 tot 1745
 • Inv.nr. B0206: It gelearde Dokkum - Lijst van Dokkumer studenten uit alle eeuwen.
 • Inv.nr. B0207: Nammen Fan Dokkumers ut earder tiid. Alfabetische naamlijst van inwoners van Dokkum uit de criminele en civiele sententies van het Hof van - F
 • Inv.nr. B0208: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
 • Inv.nr. B0209: De Granaet en sijn freonen. Volksverhalen en Overleveringen uit Dokkum.
 • Inv.nr. B0210: Feestflitsen uit Dokkums jubeljaar. Programma van de festiviteiten uit 1954, ter gelegenheid van 12 eeuwen Dokkum.
 • Inv.nr. B0211: Dokkum 12 eeuwen 754-1954. Aandenken voor de jeugd van Dokkum ter gelegenheid van het stadsfeest. foto
 • Inv.nr. B0212: Oudheidkamer Dokkum en Omstreken.
 • Inv.nr. B0213: Lezing van burgemeester van Tuinen over de herdenking van de gemeentewet 1851 - 1951
 • Inv.nr. B0214.1: Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum 1954
 • Inv.nr. B0214.2: Dokkums activiteit in 1957
 • Inv.nr. B0214.3: Dokkums activiteit in 1958
 • Inv.nr. B0214.4: Dokkums activiteit in 1959
 • Inv.nr. B0215: Dokkum op weg naar het verleden.
 • Inv.nr. B0216: Dokkum Bolwerk van het noorden
 • Inv.nr. B0217: Dokkum
 • Inv.nr. B0218: Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten
 • Inv.nr. B0219: Dokkum, een stad vol herinneringen 66 artikelen uit de Nieuwe Dokkumer Courant
 • Inv.nr. B0220: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum.
 • Inv.nr. B0221: Stadhuis Dokkum.
 • Inv.nr. B0222: Het Stadhuis van Dokkum
 • Inv.nr. B0223: Het Stadhuis van Dokkum ter gelegenheid van de opening van het stadhuis op 1 september 1983.
 • Inv.nr. B0224: De vestingwerken van Dokkum
 • Inv.nr. B0225: Kent U ze nog ... de Dokkumers
 • Inv.nr. B0226.1: Dokkum in oude ansichten. deel 1
 • Inv.nr. B0226.2: Dokkum in oude ansichten. deel 2
 • Inv.nr. B0227.1: Verdwenen plekjes ... Dokkum 1948-1978
 • Inv.nr. B0227.2: Fotoboekje van de stad Dokkum
 • Inv.nr. B0228: Dokkum, beeld van een stad.
 • Inv.nr. B0229: Dockum, kleine gids met beschrijving van de bezienswaardigheden.
 • Inv.nr. B0230: Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum
 • Inv.nr. B0231: Gemeentewerken Dokkum, 1761-1961
 • Inv.nr. B0232: Moenia Doccumana. Dokkums Groene Gordel.
 • Inv.nr. B0233: Officiele opening van het belastinggebouw te Dokkum.
 • Inv.nr. B0234: Siderius de Granaet
 • Inv.nr. B0236: Leven en Werken bij de N.O.F. 1920-1990
 • Inv.nr. B0237: De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel de Posthoorn te Dokkum
 • Inv.nr. B0238: Schets van een oud Dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. VèGè
 • Inv.nr. B0239: 35 jaar Prins N.V., 1940-1975
 • Inv.nr. B0240: Alles anne hang. Sport en spel in vroeger jaren te Dokkum.
 • Inv.nr. B0241: 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976
 • Inv.nr. B0242: Hengelen in Dokkum. 40 jaar bestaan van de hengelsportvereniging Dokkum.
 • Inv.nr. B0243: Koninklijke IJsclub Dockum
 • Inv.nr. B0244: Alles in het water,.. een Dokkumer badverhaal. Ontstaan van de zwembaden in Dokkum.
 • Inv.nr. B0245: Sa Boartsjende wei. Naar aanleiding van de opening van het Harddraverspark.
 • Inv.nr. B0246: 100 jaar Dockumer Muziekcorps
 • Inv.nr. B0247: 125 jaar Stedelijke Harmonie Dockum
 • Inv.nr. B0248: 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002
 • Inv.nr. B0250: De laatste rector van de Latijnse School te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting
 • Inv.nr. B0251: 100 jaar openbare lagere school in Dokkum. Burgerschool
 • Inv.nr. B0252: 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum. 1864-1964
 • Inv.nr. B0253: 125 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum. 1864-1989
 • Inv.nr. B0254: Van Paleis op de Dam tot Stationsweg 47.
 • Inv.nr. B0255: Van cursus naar scholengemeenschap Us Hiem, neutraal bijzonder landbouw en huishoud onderwijs
 • Inv.nr. B0256: 25 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Dokkum. 1947-1974
 • Inv.nr. B0257: 40 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Agrarische School
 • Inv.nr. B0258: 't Lyceum in 't zilver. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Christelijke scholengemeenschap Oostergo
 • Inv.nr. B0259: Zeventig jaar Clearcamp 1911-1981 Christelijke Pedagogische Academie en H.A.V.O.
 • Inv.nr. B0260: Sint Bonifatiusschool te Dokkum 75 jaar 1913-1988
 • Inv.nr. B0261: 100 jaar IJzer en Staal. Hacquebord en Spriensma
 • Inv.nr. B0262: Van Brandemmer tot Hoogwerker. Geschiedenis van de vrijwillige Brandweer van Dokkum.
 • Inv.nr. B0263: Dokkum op de penning. Een overzicht van alle bekende in Dokkum geslagen, of op de stad Dokkum betrekking hebbende munten en penning
 • Inv.nr. B0265: Anne Hallema 1893-1973 Bibliografie
 • Inv.nr. B0266: Douwe Hansma (1812-1891) een sneker uit Dokkum.
 • Inv.nr. B0267: Doederus Johannes Kamminga 1884 - 1977
 • Inv.nr. B0268: Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e Jierdei fan D.J. Kamminga.
 • Inv.nr. B0269: De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981
 • Inv.nr. B0270: 100 jaar Patrimonium 75 jaar Woningbouw te Dokkum. 1910-1985
 • Inv.nr. B0271: Kleine Luyden in een kleine Stad. Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium te Dokkum.
 • Inv.nr. B0277: Thomas Romein, een classicistisch bouwmeester in het Friesland van de negentiende eeuw.
 • Inv.nr. B0278: Historische tentoonstelling Dokkum 12 eeuwen 754 - 1954
 • Inv.nr. B0279: De Historicus en Hoogleraar Izaak Hendrik Gosses (1873-1940)
 • Inv.nr. B0280: Marten Dijkstra 1920-1972 schoolmeester tot in zijn vingertoppen
 • Inv.nr. B0282: Toonkunstkoor Dokkum e. o. 1940-1990
 • Inv.nr. B0283: 25 jaar Korfbalvereniging de Granaet
 • Inv.nr. B0284: C.S.V. Be Quick Van schooljongens tot die grote Be Quick-familie
 • Inv.nr. B0286: Dokkumentatie Dokkum in historisch perspectief
 • Inv.nr. B0287: Dockinga een verhaal rond een stad...
 • Inv.nr. B0290: Fan kafee Stuut oant en mei de IJsherberg - 1903 - 100 jier Fryske Krite Dockum - 2003
 • Inv.nr. B0291: Archeologisch onderzoek Koningstraat
 • Inv.nr. B0292: Port Natal visa versa Ervaringen van een strafgevangene in de oorlogswinter 1944/45
 • Inv.nr. B0293: Beschrijving van 65 jaar koopmanschap Fa Toornstra Dokkum
 • Inv.nr. B0294: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0295: Een markant pand - Hogepol 18 in Dokkum
 • Inv.nr. B0296: 65 jaar Concours Hippique in Dokkum 1939-2004
 • Inv.nr. B0297: Van boerenzoon tot fabrikant Memoires van Pier Prins
 • Inv.nr. B0298: 100 jaar Excelsior, maar nog springlevend 1904-2004
 • Inv.nr. B0300: Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. B0301: Het Dokkumer Orgel in de negentiende Eeuw.
 • Inv.nr. B0303: De orgelgeschiedenis van de Grote- of Martinuskerk te Dokkum 1584-1979.
 • Inv.nr. B0304: Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. B0305: Doopsgezind en Remonstrant in Dokkum.
 • Inv.nr. B0306: Mijn voorlaatste en laatste preek, gehouden als Predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente
 • Inv.nr. B0307: De Kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente
 • Inv.nr. B0307.01: Een vroeg-oecumenische bladzijde uit de Dokkumer kerkgeschiedenis
 • Inv.nr. B0307.03: De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het Congregationalisme
 • Inv.nr. B0308: Ut pad fan ons Kerk, Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum.
 • Inv.nr. B0310: Gedenkschrift van de Jeugdvereniging op Gereformeerde grondslag "Soli Deo Gloria" te Dokkum
 • Inv.nr. B0311: Reglement van de Vereniging Vriendenkring te Dokkum
 • Inv.nr. B0312: Onze lieve Heer van de Terp, Dingen uit het predikantsleven van H. Groeneveld.
 • Inv.nr. B0313.2: Christelijk Gereformeerde Kerk van Dokkum. uittreksels van de kerkeraadsvergaderingen betreffende het orgel
 • Inv.nr. B0314: Benauwdheid en Verlossing Preken en Toespraken van ds Eerland
 • Inv.nr. B0320: Oud en nieuw St. Bonifatiuskerk te Dokkum
 • Inv.nr. B0321: De Bonifatiusbron te Dokkum
 • Inv.nr. B0323: Marteldood van Bisschop Bonifatius en gezellen
 • Inv.nr. B0324: Sint Bonifatiusboek
 • Inv.nr. B0325: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. B0326.1: Verslag van het verhandelde in het Symposium met betrekking tot de Nationale Bonifatius Herdenking
 • Inv.nr. B0326.2: Bonifatius Marteldood 754-1954
 • Inv.nr. B0327: De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
 • Inv.nr. B0328: Bonifaes yn it Bernelan bitocht
 • Inv.nr. B0329: De betekenis van Bonifatius eeuwfeest
 • Inv.nr. B0330: Liudger 742-809 De confrontatie tussen Heidendom en Christendom in de Lage Landen
 • Inv.nr. B0331: Bonifatius bij Dokkum vermoord 754
 • Inv.nr. B0332: Bonifatius in Dokkum Het verhaal van een levende legende
 • Inv.nr. B0333: Bonifatius grondlegger van Europa
 • Inv.nr. B0334: Op Pylgerreis
 • Inv.nr. B0335: Dokkumer Bruiloftsboekje tgv huwelijk Prins Claus en Prinses Beatrix aan de schoolkinderen van Dokkum
 • Inv.nr. B0336: In 754 n.C. werd Bonifatius in Dokkum vermoord...maar wat weten we nog meer?
 • Inv.nr. B0337: Dokkum en Bonifatius
 • Inv.nr. B0338.1: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix
 • Inv.nr. B0338.2: Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking 3 juli 1954
 • Inv.nr. B0339: Gedenkboek over Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan en kinderen, de stichters van het St. Laurentius Gasthuis te Dokkum
 • Inv.nr. B0342: Drukkerij Douma Dokkum 100 jaar: eerste in druk
 • Inv.nr. B0343: De Sionsberg monument van geloof, hoop en liefde
 • Inv.nr. B0378: Convent van St. Bonifatius te Dokkum
 • Inv.nr. B0379: Genesareth in Friesland Een verhaal rond een klooster
 • Inv.nr. B0403: Trapsgewijs naar het hoogste ...van gevangenkamp tot staatsbezoek
 • Inv.nr. B0497: Gezondsheidscommissie en Woningverbetering tussen 1902 en 1920
 • Inv.nr. B0498: Armenzorg in Dokkum 1870-1895
 • Inv.nr. B0520: De Friesche Admiraliteit boven Water.
 • Inv.nr. B0531: Frieslands middeleeuwse Marktrechten.
 • Inv.nr. B0533: Men zal de naasten bereid vinden - Burenplicht in Friesland in de 18e en 19e eeuw.
 • Inv.nr. B0548: Armenzorg in Friesland 1500-1800 Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes friese steden.
 • Inv.nr. B0549: De Leppa
 • Inv.nr. B0553: Bestuurders in de provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0574: Salt Wetter Swiet Wetter. Over zoetwatervoorziening vroeger met name in Noordoost Friesland.
 • Inv.nr. B0613: De Classis Dokkum 1580-1650
 • Inv.nr. B0623: Friese preekstoelen
 • Inv.nr. B0626: Dr J.H. Halbertsma een bijdrage tot de kennis van zijn persoon denkbeelden en zijn arbeid.
 • Inv.nr. B0637: Huizen in Nederland: Friesland en Noord Holland architectuurhistorische verkenning aan de hand van het bezit
 • Inv.nr. B0648: In kringen van Kanunniken 695-1227
 • Inv.nr. B0656.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640
 • Inv.nr. B0656.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832
 • Inv.nr. B0656.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten
 • Inv.nr. B0661: Friesland in grootvaders tijd
 • Inv.nr. B0665: Cornelis Pronk in Friesland - pentekeningen
 • Inv.nr. B0669: Langs onverharde wegen Friesland in oude foto's 1850-1910
 • Inv.nr. B0686: De opleiding van de christelijke onderwijzer.
 • Inv.nr. B0706: Bonifatius bijlage van het Friesch Dagblad in het kader van het Bonifatiusjaar 754-2004
 • Inv.nr. B0707: De worm heeft rode haren
 • Inv.nr. B0712: Om mekaar in Dokkum
 • Inv.nr. B0717: Voetbalvereniging Dokkum 80 1926 - 2006
 • Inv.nr. B0728: Dokkumer, Kollumer en Amelander ZILVER
 • Inv.nr. B0731: Vliegend boven Nederland
 • Inv.nr. B0734: Bonifatius Hij die het goede doet 754 - 2004
 • Inv.nr. B0736: Historische plattegronden van Nederlandse Steden: deel 11.1 De Elf Steden van Friesland
 • Inv.nr. B0737: Buiten de stadswallen 40 korte artikelen over gebieden .... uit de Nieuwe Dokkumer Courant
 • Inv.nr. B0741: Het kabinet Mackay
 • Inv.nr. B0745: De meesterdief uit de Wâlden....verhalen uit het oude Friesland
 • Inv.nr. B0747: Gevelstenen in Dokkum
 • Inv.nr. B0748: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. B0759: Wegen van waarde...... een Bonifatiusroute door Dokkum en een romaanse kerkenroute langs dorpen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0765: Middenstand in Dokkum
 • Inv.nr. B0771: Dokkum verandert.......vernieuwingen in het oude stadscentrum
 • Inv.nr. B0772: Het enige echte elfstedentocht logboek 1986
 • Inv.nr. B0778: Kloosterpad .....een bedevaart in het oosten van Friesland
 • Inv.nr. B0779: Hedendaagse kunst in friese kerken
 • Inv.nr. B0785: 7 preken van Angeniëtta Maria Louise Frevel
 • Inv.nr. B0788: Mallabaarse Brieven De brieven van de friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723)
 • Inv.nr. B0793: Het vuur blijft branden Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
 • Inv.nr. B0794: Zeemansgraf
 • Inv.nr. B0801: Verzamelen......... Interview op het Streekarchivariaat Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0802: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
 • Inv.nr. B0803: Documentaire "Kind in twee werelden", met drieluik over joodse oorlogskinderen
 • Inv.nr. B0806: J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935 - 1942)
 • Inv.nr. B0808: Openbare Lagere School "Burgerschool" te Dokkum 1882 - 2007
 • Inv.nr. B0819: Het ontstaan van het openbaar vervoer in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0828: Onder de toren Een geschiedenis van Oostergo 1947 - 1994
 • Inv.nr. B0831: 25 jaar Gereformeerde Streekschool Dokkum 1969 - 1994
 • Inv.nr. B0841: Dokkum en wonderverhalen Bonifatiusbron
 • Inv.nr. B0865: Stof zijt ge....begrafenisgebruiken en bijzondere begraafplaatsen door de eeuwen heen
 • Inv.nr. B0869: Coach - cluborgaan cvv Be Quick Dokkum - editie 50 jaar bestaan
 • Inv.nr. B0871: Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen
 • Inv.nr. B0872: Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum
 • Inv.nr. B0874: Mittelalterliche Entstehung und frühneuzeitige Ausbau der Städte in Midden Friesland
 • Inv.nr. B0898: De Friese elfsteden .. Bolwerken van cultuur
 • Inv.nr. B0900: Nederland dichterbij - Friesland
 • Inv.nr. B0906: Monumenten vertellen het verhaal van de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0907.01: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel I
 • Inv.nr. B0907.02: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel II
 • Inv.nr. B0922: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 1
 • Inv.nr. B0923: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 2
 • Inv.nr. B0925: Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Friesland
 • Inv.nr. B0926: Fries zilver
 • Inv.nr. B0928: Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland
 • Inv.nr. B0930: Architectuur en stedebouw in Friesland
 • Inv.nr. B0935: Oude sporen, nieuwe wegen Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek
 • Inv.nr. B0941: Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel
 • Inv.nr. B0953: Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk
 • Inv.nr. B0956: Miskend natuurtalent ? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser
 • Inv.nr. B0964: Met Max Posthuma door Dokkum
 • Inv.nr. B0967: Professor Doctor Godard Gosses ta in oantinken
 • Inv.nr. B0968: Luchtfoto`s van Nederland in de twintiger er dertiger jaren
 • Inv.nr. B0973: Honderd jaar tennis in Dokkum
 • Inv.nr. B0978: Zingende torens Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
 • Inv.nr. B0981: Goedfrou foar it libben
 • Inv.nr. B0982: Cisterciensers in Friesland .......een inleiding tot hun leven en werken
 • Inv.nr. B1000: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
 • Inv.nr. B1003: Dokkum in kadastraal perspectief
 • Inv.nr. B1007: Een herenhuis voor een patriot Timmerbaas en architect Johannes Schaap, 1727 - 1807
 • Inv.nr. B1008: De admiraliteit in Dokkum 1597 - 1645
 • Inv.nr. B1009: Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee
 • Inv.nr. B1011: Dokkumer kralencocktail....verrassende variëteit aan kralen in een museumcollectie 500 - 2000 a.d.
 • Inv.nr. B1017: Social Media in 19e eeuws Dokkum Vijf vriendinnenalbums uit 1830 - 1850
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0002: Katalogus van de bibliotheek der Gemeente Dokkum
 • Inv.nr. CVT0010: Hedendaagse religieuze kunst. Catalogus Bonifatiuskapel
 • Inv.nr. CVT0021: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
 • Inv.nr. CVT0025: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum
 • Inv.nr. CVT0038: Willibrord, missionary in the Netherlands 691-739
 • Inv.nr. CVT0054: Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0061: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0065: Dokkum 12 eeuwen gids van de historische tentoonstelling 754 - 1954
 • Inv.nr. CVT0073: Crediton in Dokkum
 • Inv.nr. CVT0075: Boniface
 • Inv.nr. CVT0080: Bonifatius als Pelgrim
 • Inv.nr. CVT0083: Bonifatius die angelsächsische Mission und Niedersachsen
 • Inv.nr. CVT0100: Het Bonifatiusbrood in de Dokkumer Bonifatiustraditie
 • Inv.nr. CVT0101: De Heilige Bonifatius syn libben en syn wurk
 • Inv.nr. CVT0103: De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0104: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0117: 25 jaar Frisia Catholica
 • Inv.nr. CVT0121: Die Bonifatius Kapelle
 • Inv.nr. CVT0142: Parochiegids Dokkum
 • Inv.nr. CVT0161: Pelgrimages Bedevaartplaatsen van de westerse Christenheid
 • Inv.nr. CVT0172: Bonifatius toneelstuk
 • Inv.nr. CVT0182: Bonifatius in Dokkum vermoord............
 • Inv.nr. CVT0186: Nationale Bonifatius herdenking
 • Inv.nr. CVT0211: Monuments and Memorials to St. Boniface
 • Inv.nr. CVT0217: Het wonder van Dokkum, verkenningen van een populair religieus ritueel
 • Inv.nr. CVT0219: Historia Doccumensis
 • Inv.nr. CVT0226: Bonifatius en zijn tijd
 • Inv.nr. CVT0285: Francois Bekius de duiveldominee uit de friese wouden
 • Inv.nr. CVT0348: The Spur and the Sprocket
 • Inv.nr. CVT0354: Stichtelijke rijmversjes
 • Inv.nr. CVT0537: Open kaart van vier gemeenten in Nederland
 • Inv.nr. CVT0559: 5 mei-feest 1960 Het slaagde Allen deden mee
 • Inv.nr. CVT0565: Dokkum in oude ansichten deel 1
 • Inv.nr. CVT0605: Opdat wij niet vergeten ter nagedachtenis aan de gevallen van Dokkum in de bezettingsjaren
 • Inv.nr. CVT0627: Lyceum in het zilver
 • Inv.nr. CVT0650: Naamlijst der Heeren Predikanten Classis Dockum
 • Inv.nr. CVT0722: Luidklokken en Beiaarden
 • Inv.nr. CVT0742: Het leven van Dirk Rafaelsz. Camphuizen
 • Inv.nr. CVT0790: Bloemlezing uit zijn gedichten (Dirk Rafael Camphuysen)
 • Inv.nr. CVT0814: Bevrijding 8 december 1944
 • Inv.nr. CVT0830: Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1955 NOF
 • Inv.nr. CVT0886: Brug nabij Dokkum
 • Inv.nr. CVT0893: Mijn voorlaatste en laatste preek
 • Inv.nr. CVT0899: Prins N.V. Dokkum
 • Inv.nr. CVT0903: Terminus Afscheid van S. van Tuinen als magistraat van Bolsward Dokkum en Kampen 1945 - 1978
 • Inv.nr. CVT0914: Koningin van Dokkum kleine waarheid in een grote wereld
 • Inv.nr. CVT0953: Schets van een oud dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. de VeGe
 • Inv.nr. CVT0974: Disputatio Juridica in auguralis van Nicolaas Fockema
 • Inv.nr. CVT0996: 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum, 1864 - 1964
 • Inv.nr. CVT0998: Memoriam Facimus 22-01-1945 Dokkum
 • Inv.nr. CVT1008: Dockinga een verhaal rond een stad...
 • Inv.nr. CVT1034: De laatste rector van de Latijnse school te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting
 • Inv.nr. CVT1073: Merriekeuringen en voorkeuringen der Provinciale Vereniging ter bevordering der Paardenfokkerij
 • Inv.nr. CVT1104: Dokkum ten opzichte van den Noord-Friesche Lokaal-Spoorweg
 • Inv.nr. CVT1126: Lezingen gehouden tijdens het bezoek van Prins Bernard aan Dokkum op vrijdag 11 juni 1954 te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1145: 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976
 • Inv.nr. CVT1185: Verslag van den toestand der gemeente Dokkum over den jare 1851
 • Inv.nr. CVT1206: Bescherming van leerlingen tegen gevolgen van besmettelijke ziekten enz.
 • Inv.nr. CVT1216: Prins Dokkum 25 jaar
 • Inv.nr. CVT1244: Dokkumer Almanak 1956-1957
 • Inv.nr. CVT1270: Schoolwetten der stede Dokkum in den jaare 1662
 • Inv.nr. CVT1312: Gods woord als vuur door ds Cohen
 • Inv.nr. CVT1328: Conseils aux goutteux.
 • Inv.nr. CVT1366: De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel "de Posthoorn" te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1379: Monumentenlijst Dokkum 1967
 • Inv.nr. CVT1405: Prijslijst van rijwielen, hulpmotoren en onderdelen
 • Inv.nr. CVT1436: 8-ste Friese Elfstedenweek
 • Inv.nr. CVT1444: 60 jaar Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken
 • Inv.nr. CVT1460: Concours Hippique te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1512: Kohier der Hoofdelijke Omslag van de Gemeente Dokkum 1920
 • Inv.nr. CVT1560: Bevrijdingsfeest (van Dokkum)
 • Inv.nr. CVT1570: Jeugdwelzijnsproject Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT1589: De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981
 • Inv.nr. CVT1595: Christelijke Technische School te Dokkum 50 jaar
 • Inv.nr. CVT1599: Rapport lagere scholen te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1604: Winkelweek Dokkum 1923
 • Inv.nr. CVT1611: Lokaalspoorwegen in Nederland
 • Inv.nr. CVT1627: Wat de lichtjes ons vertellen
 • Inv.nr. CVT1652: Open brief aan Provinciale Staten betreffende de aanleg van het spoor naar Dokkum door Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1653: Zakengids van Dokkum
 • Inv.nr. CVT1705: 25 liedjes om op het gehoor te zingen
 • Inv.nr. CVT1737: Afscheidspreek van ds J.H. Kroeze in de Gereformeerde Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. CVT1738: Statuten van de jongelingsvereniging Soli Deo Gloria te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1743: Reglement van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1786: 35 jaar fotoclub "Skaed en Ljocht"
 • Inv.nr. CVT1794: Ut it boagerlibben fan Dokkum om 1840 hinne
 • Inv.nr. CVT1809: Friese vaderlandsche gezichten
 • Inv.nr. CVT1951: Firma H.J. Boorsma manifacturen 1851-1951
 • Inv.nr. CVT1954: Toespraak bij de inwijding van het orgel in de kerk der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Dokkum, 1-8-1872
 • Inv.nr. CVT1989: Dokkumer magistrate- soarch op it muzikale mêd
 • Inv.nr. CVT1990: Dockum - By de kaert fan J. Blau
 • Inv.nr. CVT2019: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
 • Inv.nr. CVT2036: Jaarverslag 1964 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2037: Jaarverslag 1967 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2038: Jaarverslag 1962 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2039: Jaarverslag 1969 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2055: Dokkum in 1898 en 1948 "Zoals het was……..zoals het is"
 • Inv.nr. CVT2079: Nederland in woord en beeld - een terp bij Dokkum
 • Inv.nr. CVT2125: Vierduizend mensen en één koeiekop
 • Inv.nr. CVT2205: Zeventig jaar Claercamp
 • Inv.nr. CVT2212: Doederus Johannes Kamminga
 • Inv.nr. CVT2244: Plebo fan Dokkum
 • Inv.nr. CVT2314: Jullie eie heil; een bundeltjie preken
 • Inv.nr. CVT2322: Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten
 • Inv.nr. CVT2445: Het beeld van Dirk Rafaelsz. Camphuysen in de lijst van zijn tijd
 • Inv.nr. CVT2455: Mogenlijkheden voor industrievestiging te Dokkum
 • Inv.nr. CVT2496: Foppe van Aitzema
 • Inv.nr. CVT2538: Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland
 • Inv.nr. CVT2556: Benauwdheid en Verlossing
 • Inv.nr. CVT2573: Een dertigtal leerredenen
 • Inv.nr. CVT2609: De weg van Titus Brandsma 1881 - 1942 Biografie van een martelaar
 • Inv.nr. CVT2648: De torens vertelden mij
 • Inv.nr. CVT2684: Voorwaarden bij de concessies voor den aanleg en de exploitatie van een locaal spoorweg
 • Inv.nr. CVT2778: Historia Frisiae - een verzameling historische gegevens
 • Inv.nr. CVT2781: Een jaar Noodcomitee betreffende de kinderuitzendigen uit Tuindorp (Amsterdam) naar Dokkum
 • Inv.nr. CVT2782: H.M.Koningin Wilhelmina 1898-1948
 • Inv.nr. CVT2835: Professor Dirk Postma 1818 - 1890
 • Inv.nr. CVT2873: Verplaatsing van Dokkum naar Harlingen van het friese admiraliteitscollege
 • Inv.nr. CVT2969: Op Wiek
 • Inv.nr. CVT2982: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum
 • Inv.nr. CVT2987: Reglementen betreffende het Dokkumer weeshuis, trekschepen, beurtdiensten en stoomvaartdiensten en overige diensten
 • Inv.nr. CVT2994: Diverse preken en boekwerken van ds. J. Kroeze
 • Inv.nr. CVT3026: Genesis veertien...... een exegetisch-historische studie
 • Inv.nr. CVT3112: Dagboek van mr Feddo Jan van Slooten 1789 (Overdruk)
 • Inv.nr. CVT3172: Sociaal Economisch Rapport Dokkum
 • Inv.nr. CVT3221: Gedenkboek van de Carpentier Alting Stichting te Batavia, 1902 - 1927
 • Inv.nr. CVT3232: Historie van de stad Dokkum
 • Inv.nr. CVT3246: Tekst van de redevoering bij de installatie van burgemeester Miedema van Dokkum
 • Inv.nr. CVT3259: De regionale functie van Dokkum (1958)
 • Inv.nr. CVT3262: Bejaarde bevolking in Dokkum
 • Inv.nr. CVT3276: Spiegel van bekende friezen
 • Inv.nr. CVT3312: Verordening op de beurtveer tussen Leeuwarden en Dokkum
 • Inv.nr. CVT3347: Tusschen Flie en Lauwers................Dokkum
 • Inv.nr. CVT3380: Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum
 • Inv.nr. CVT3400: De tocht compleet in beeld
 • Inv.nr. CVT3402: De tocht der tochten
 • Inv.nr. CVT3420: Grenswijziging Dokkum in 1920
 • Inv.nr. CVT3421: Op de Rails De Noord Friesche Lokaalspoorweg Maatschappij
 • Inv.nr. CVT3428: Reglement voor de buurmannen van de Diepswal te Dokkum
 • Inv.nr. CVT3488: Dragoon - The centennial historiy of the Royal Canadian Dragoons 1883 - 1983
 • Inv.nr. CVT3492: Maple Leaf up De Canadese opmars in noord-nederland april 1945
 • Inv.nr. CVT3525: Het leven van Titus Brandsma
 • Inv.nr. CVT3599: Vulcanus in Dokkum Industriële ontwikkeling van Dokkum na 1945
 • Inv.nr. CVT3616: Rondje bevrijdingsfeest
 • Inv.nr. CVT3631: De aanleiding (Werkstuk)
 • Inv.nr. CVT3655: Alles anne hang 50 jaar C.F.K. (Kaatsen)
 • Inv.nr. CVT3678: Lijst der kiezers van leden van de 2e kamer der Staten Generaal, de Prov. Staten en de gemeenteraad Dokkum
 • Inv.nr. CVT3684: Feestmarsch gecomponeerd ter gelegenheid van de tentoonstelling van landbouw, veeteelt en zuivelbereiding gehouden op 18 en 19 augustus 1891
 • Inv.nr. CVT3685: Bij Koninklijke Beschikking - Hofleverancier
 • Inv.nr. CVT3709: Oude geveltekeningen in Dokkum
 • Inv.nr. CVT3851: 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002
 • Inv.nr. CVT3857: Verloren sporen Opkomst en einde van de Noord-friesche Lokaalspoorwegmaatschappij
 • Inv.nr. CVT3865: Dokkum en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT3868: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT3872: Romke Kooyenga, een biografie
 • Inv.nr. CVT3944: Ut it tsjuster fen it forjit
 • Inv.nr. CVT4010: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. CVT4020: Fries Aardewerk De pottenbakkers van Friesland 1750 - 1950
 • Inv.nr. CVT4404: De zwarte wagon verraders in Friesland
 • Inv.nr. CVT4405: Wegen van Waarde Inspirerend Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT4407: Deductie van de Classis Dokkum tegen de friese synode te Franeker betreffende de schorsing van ds F. Bekius te Augustinusga
 • Inv.nr. CVT4410: Feestgids ter gelegenheid van het Koninginnefeest te Dokkum op 30 en 31 Augustus 1945
 • Inv.nr. CVT4417: Wandelgangen 25 jaar Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT4418: Middenstand in Dokkum
 • Inv.nr. CVT4419: Opus 3 in Rhapsodij in de sporthal Doelstien te Dokkum dd 28 november 2008
 • Inv.nr. CVT4420: SKS Skûtsjes in Dokkum en Oostmahorm
 • Inv.nr. CVT4423: Bonifatiusblatt Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
 • Inv.nr. CVT4424: Canadian Tulip Festival .... 60th Anniversary Frienship Tour
 • Inv.nr. CVT4425: Kort kommervol bestaan van lokaalspoor
 • Inv.nr. CVT4430: Catharina Schrader Vroedvrouw tegen wil en dank
 • Inv.nr. CVT4433: Passie voor de jeugd ........brengt wethouders in beweging
 • Inv.nr. CVT4434: Schetsen voor het carrilon te Dokkum ter gelegenheid van de aanbieding van 2 nieuwe klokken
 • Inv.nr. CVT4440: Natio Frisica Lustrumgids van het 60 jarig bestaan 1898 - 1958
 • Inv.nr. CVT4441: Kort uittreksel van de leere der Waarheid, die na de Godzaligheid is.
 • Inv.nr. CVT4445: Een en ander omtrent Reijner Bogerman van Dockum
 • Inv.nr. CVT4446: Zucht voor de vrijheid toegepast op den loffelijken eisch van Dockums burgerije
 • Inv.nr. CVT4447: Korte Historische Schets van Dokkum
 • Inv.nr. CVT4448: It is jim stad Serie krantenartikelen betreffende Dokkum
 • Inv.nr. W0218: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0003: Koppig en wrokkig
 • Inv.nr. D0006: De wijnhandelaar en zijn broer
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0003: Het geslacht Buwalda uit Dokkum en de Dongeradelen.
 • Inv.nr. G0005: Familie Cahais
 • Inv.nr. G0007: Het geslacht Ferwerda uit Dokkum, alsmede het dubbel-geslacht Kiestra
 • Inv.nr. G0011.1: Het geslacht Haquebard, Haquebart, Haquebord deel 1 Feiten en raadsels uit het verleden.
 • Inv.nr. G0011.2: Het geslacht Haquebord deel 2 - Werk en leven van vijf leeuwarder generaties in de 17e 18e en 19e eeuw.
 • Inv.nr. G0021: Genealogische studies naar geslachten Kreeft Creeft
 • Inv.nr. G0022: Marcus/ Markus, een joods-fries geslacht uit Dokkum.
 • Inv.nr. G0027: Potter, een fries geslacht uit Dokkum.
 • Inv.nr. G0035: Een handvol mensen nageslacht van Harm Jans ter Steeg.
 • Inv.nr. G0050: Genealogien Zijlstra
 • Inv.nr. G0063: Stamboek van het geslacht Van Kleffens
 • Inv.nr. G0075: De Dokkumer familie Bontekoe
 • Inv.nr. G0098: Kwartierstaat P. Th van Hout
 • Inv.nr. G0107: Genealogisch overzicht van de familie Pheifer Pheiffer.
 • Inv.nr. G0117: Genealogie Toornstra. Parenteel van Klaas Frederiks Toornstra
 • Inv.nr. G0118: Zoutman en Soutman uit Dokkum
 • Inv.nr. G0124.1: Geslachtslijst van de familie Halbertsma, afstammelingen van Dr. Scipio Halbetsma
 • Inv.nr. G0124.2: Bericht over de in Dokkum teruggevonden grafzerken van Dr. Scipio Halbetsma en enkele zijner familieleden
 • Inv.nr. G0126: Genealogie van Rijs, de Dokkumer tak
 • Inv.nr. G0129: Oorsprong en nageslacht van Andries Oedzes Brouwer en Blijke Johannes Hesling.
 • Inv.nr. G0139: Genealogie van de nederlandse familie Woltring, aanvankelijk Woltering genaamd.
 • Inv.nr. G0143: Hortulanus, genealogie van Rindert Tjeerds.
 • Inv.nr. G0145: Linck namen aus Nordlingen
 • Inv.nr. G0152: Beschrijving van de afstamming van de familie van Meekeren.
 • Inv.nr. G0153: Kwartierstaat van Lammert Jans Odinga.
 • Inv.nr. G0154: Een familie van der Werff uit Dokkum
 • Inv.nr. G0155: Parenteel van Jochim Ronner ca 1625 te Hamburg.
 • Inv.nr. G0157.1: Het koopmansgeslacht Wust uit Dokkum
 • Inv.nr. G0157.2: Het koopmansgeslacht Wüst uit Dokkum Aanhangsel
 • Inv.nr. G0167: Genealogie Jacques de Leeuw.
 • Inv.nr. G0170: Genealogie van der eerste vijf generaties Erich, een katholieke familie in Friesland
 • Inv.nr. G0174: Genealogie Houtman 1654-2001
 • Inv.nr. G0178: Van Vader op Zoon. Drie generaties Mr. Chirurgijn in het noorden van Friesland.
 • Inv.nr. G0213: Kaatsende Kooistra`s familie met een kermistraditie
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA009: Oude pastoor, ontslagen, leefde in ballingschap, met bidprentje van pastoor Nicolaas Molenaar
 • Inv.nr. HDD001: De geschiedenis van de vroedvrouw
 • Inv.nr. HDD002: Het Bierbrouwersgilde : Bierbrouwers en brouwerijen van Dokkum van 1648-1846
 • Inv.nr. HDD003: Spinhuis te Dokkum
 • Inv.nr. HDD004: Folkert Snip 1733-1771 Chirurgijn en Vroedkundige
 • Inv.nr. HDD005: De molens van Dokkum en hun bewoners uit de reeelcohieren
 • Inv.nr. HDD006: De Verenigde Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente van Dokkum
 • Inv.nr. HDD007: Lijst van garnizoenen te Dockum geleegen van het jaar 1746 tot 1800
 • Inv.nr. HDD008: Menne Hillebrand, een Dokkumer socialist
 • Inv.nr. HDD009: De Dokkumer Abdij
 • Inv.nr. HDD010: De apothekers van Dokkum 1612-1966
 • Inv.nr. HDD011: De soldaat Cleveringa, Harm, 1875-1901
 • Inv.nr. HDD012: Wet tot uitbreiding van de Gemeente Dokkum met delen van Dantumadeel, Oostdongeradeel en Westdongeradeel de 28sten Juli 1924
 • Inv.nr. HDD013: Volmaking, een dichtstukje vervaardigd ter gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling te Dokkum, op den 8 en 9e Augustus 1854
 • Inv.nr. HDD014: Beschrijvingen over 't Weeshuis van Dokkum
 • Inv.nr. HDD015: Dokkum in de tachtigjarige Oorlog.
 • Inv.nr. HDD016: De Dokkumer predikant Theodorus van Thuynen (1679-1742)
 • Inv.nr. HDD017: Bonifatius
 • Inv.nr. HDD018: De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. HDD019: Burenplicht en reglement op de hulpverlening en de wijkverdeling in Dokkum 1759, 1770 en 1774
 • Inv.nr. HDD020: Onderwijs in Dokkum 1848-1922
 • Inv.nr. HDD021: De oprichting van het Waterschap "de Jantje Zeepolder" in de gemeente Dantumadeel 1929
 • Inv.nr. HDD022: Fortificaties in Dokkum
 • Inv.nr. HDD023: Getuigenverklaringen in zake de moord op Claes Gosses te Dokkum, 1544
 • Inv.nr. HDD024: Register der straten en wallen der stadt Dockum ten laste komende te onderhouden 1600-1815
 • Inv.nr. HDD025: Uit de nadagen van het Chirurgijnsgilde: de praelectore anatomia Folkert Snip
 • Inv.nr. HDD026: Het Weeshuis te Dokkum 1584 -
 • Inv.nr. HDD027: Rapport inzake de uitbreiding van het territior van de Gemeente Dokkum, 1963
 • Inv.nr. HDD028: Geschiedenis van " Eureka" of " it Lokael " aan de Oostersingel te Dokkum
 • Inv.nr. HDD029: Aantekeningen uit diverse archieven befreffende "de Waag" te Dokkum
 • Inv.nr. HDD030: Waarover spraken zij? Onderwerpen bij de studieclub "Gemma Frisius" te Dokkum
 • Inv.nr. HDD031: Als we wandelen.....
 • Inv.nr. HDD032: Wapen en zegel van de stad Dokkum
 • Inv.nr. HDD033: De Oude Christelijke Kweekschool aan de Hantumerweg
 • Inv.nr. HDD034: Aantekeningen betreffende leerlooierijen te Dokkum
 • Inv.nr. HDD035: Historie van de exportslachterij Feenstra uit Dokkum
 • Inv.nr. HDD036: Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671)
 • Inv.nr. HDD037: Ingekomen afschriften van de Resolutiën der Staten van Friesland, 1671 betreffende Dokkum
 • Inv.nr. HDD038: De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?
 • Inv.nr. HDD039: Het reëelkohier van de stad Dokkum uit 1723
 • Inv.nr. HDD040: Ouderlingen en diakenen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, 1710 - 1760
 • Inv.nr. HDD042: Anthonie Johannes Wolters, organist, dirigent en componist
 • Inv.nr. HDD043: It Skieppedykje yn Dokkum al 425 jier in begryp
 • Inv.nr. HDD044: Richard Lindeman: een beeld van een vent
 • Inv.nr. HDD045: Het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat
 • Inv.nr. HDD046: Staten en Stinzen in Dokkum en Dantumadeel
 • Inv.nr. HDD047: Dokkumer dûmny herkend as Frysk skriuwer - ds F. van der Ploeg
 • Inv.nr. HDD048: De kerk(en) van brunoons Dokkum
 • Inv.nr. HDD049: IJsclub Dockum
 • Inv.nr. HDD050: Poldermolen "De Mearmin" aan de Geastmermar
 • Inv.nr. HDD051: Koren- en Pelmolen "Zeldenrust" in Dokkum
 • Inv.nr. HDD052: Verdwenen bedrijven uit Dokkum tot ca 1925
 • Inv.nr. HDD053: De molen aan de Woudvaart in Dokkum
 • Inv.nr. HDD054: Houtzaagmolen "De Bouwlust" in Dokkum
 • Inv.nr. HDD055: Ontroerende verhalen van joodse onderduikkinderen (te Dokkum en Holwerd)
 • Inv.nr. HDD057: Watertoren Dokkum monument van wederopbouw
 • Inv.nr. HDD059: Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200
 • Inv.nr. HDD060: De korenmolen "De Hoop" in Dokkum
 • Inv.nr. HDD061: 100 jaar pillen, poeders en parfum 1908 - 2008; honderd jaar drogisterij Hamstra
 • Inv.nr. HDD062: Se wie in sterke en yntelliginte frou
 • Inv.nr. HDD063: Verslag van de ledenvergadering van de Nederlandsch Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, afdeling Dokkum
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
 • Inv.nr. HDD065: Bonifatiuskapel Dokkum
 • Inv.nr. HDD066: Bonifatiusplein Dokkum
 • Inv.nr. HDD067: Heeft Piet Marokko ons maar wat wijsgemaakt
 • Inv.nr. HDD068: Gemma Frisius: een vergeten geleerde
 • Inv.nr. HDD069: Twee eeuwen posthistorie in Dokkum Een lezing door Peter Danz ter gelegenheid van de open monumentendag 2009
 • Inv.nr. HDD070: Brug naar het verleden
 • Inv.nr. HDD071: Enige onderzoekingen op het gebied van Historie en Letterkunde met betrekking tot de dichter Didericus Rafaelz Camphuyzen
 • Inv.nr. HDD072: Jan Posthuma Een Dokkumer die Olympisch goud won
 • Inv.nr. HDD073: Dokkumer scheld- en bijnamen
 • Inv.nr. HDD074: Waan of werkelijkheid Willibrord en Bonifatius Echternach, Deurne of Dokkum
 • Inv.nr. HDO015: Reglement voor de beurtschippers van Anjum op Dokkum en Leeuwarden 1732
 • Inv.nr. HDW002: Reglement voor de beurtschippers van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden 1717
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0020: Klapper op de Akten van de Gemeente Dokkum 1819-1922 ( invent. 1403 - 1423)
 • Inv.nr. I0023.1: Dokkum naamlijsten
 • Inv.nr. I0023.2: Alfabetische Namenklapper op de chronologische lijsten van de stadsfuncties te Dokkum
 • Inv.nr. I0034: Graven in de Grote Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. I0035: Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)
 • Inv.nr. I0036: Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1752-1762 (inv. nr. 211-222)
 • Inv.nr. I0037: Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1763-1772 (inv. nr. 223-231)
 • Inv.nr. I0040: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1605-1811
 • Inv.nr. I0041.1: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1812-1886
 • Inv.nr. I0041.2: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1886-1910
 • Inv.nr. I0041.3: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1911-1950
 • Inv.nr. I0042: Klapper op het Resolutieboek van Dokkum 1732-1768 ( inv. nr. 3 )
 • Inv.nr. I0043.1: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1801-1806
 • Inv.nr. I0043.2: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1806-1810
 • Inv.nr. I0043.3: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1810-1811
 • Inv.nr. I0050: Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157)
 • Inv.nr. I0051.1: Klapper op het register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren in de stad Dokkum 1806 ( inv.nr. 156)
 • Inv.nr. I0051.2: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers per wijk te Dokkum en Aalsum per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0052: Klapper op de Dokkumer bedrijven (voorkomende in de gemeenteverslagen) 1875-1890
 • Inv.nr. I0053.1: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 1 1585-1590
 • Inv.nr. I0053.2: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 2 1591-1595
 • Inv.nr. I0053.3: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 3 1595-1603
 • Inv.nr. I0053.4: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 4 1603-1610
 • Inv.nr. I0053.5: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 5 1610-1612
 • Inv.nr. I0054: Eigenaars en bewoners van de huizen te Dokkum van 1580-1797 op straatnaam alsmede de indeling der wijken
 • Inv.nr. I0055: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1830 (inv.nr 1488)
 • Inv.nr. I0056: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1840 (inv.nr.1489)
 • Inv.nr. I0057: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1850-1860 (inv.nr.1499-1502)
 • Inv.nr. I0058: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1860-1870 (inv.nr.1503-1506)
 • Inv.nr. I0059: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1880 (inv.nr.1507-1510)
 • Inv.nr. I0060: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1880-1890 (inv.nr.1511-1514)
 • Inv.nr. I0061: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1890-1900 (inv.nr.1515-1518)
 • Inv.nr. I0062: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1900-1910 (inv.nr.1520-1524)
 • Inv.nr. I0063: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1910-1920 (inv.nr.1525 -1534)
 • Inv.nr. I0064: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1920 (inv.nr.1519 en 1534) betreffende Dienstboden, Gestichten en Schippers
 • Inv.nr. I0209.1: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 1 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0209.2: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 2 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0209.3: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 3 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0213: FAF 04: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 A-H
 • Inv.nr. I0214: FAF 05: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 I-O
 • Inv.nr. I0215: FAF 06: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 O-W
 • Inv.nr. I0216: FAF 07: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1605-1661
 • Inv.nr. I0217: FAF 08: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1661-1700
 • Inv.nr. I0218: FAF 09: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1701-1750
 • Inv.nr. I0220: FAF 11: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1672-1795
 • Inv.nr. I0221: FAF 12: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1795-1850
 • Inv.nr. I0222: FAF 13: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1623-1861
 • Inv.nr. I0223: FAF 14: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Overlijden 1774-1811
 • Inv.nr. I0224: FAF 14.1: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Begravenen 1760-1828
 • Inv.nr. I0225: FAF 15: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1616-1638 (inv.nr 100 R.A.)
 • Inv.nr. I0226: FAF 15.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1638-1667 ( inv.nr 101 R.A.)
 • Inv.nr. I0227: FAF 16: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1667-1697 ( inv.nr 102 R.A.)
 • Inv.nr. I0228: FAF 16.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1697-1810 (inv.nr 103 en 104)
 • Inv.nr. I0229: FAF 17: Klapper op de Burgerboeken van de Gemeente Dokkkum 1574-1798 (inv.nr 152-155)
 • Inv.nr. I0249: FAF 36: Klapper op de Geboorten en Huwelijken van de Joodse Gemeente te Leeuwarden
 • Inv.nr. I0298: Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
 • Inv.nr. I0299: Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum: Extract uit de notulen en rekenboeken betreffende het kerkgebouw aan de Legeweg 1852 - 1904
 • Inv.nr. I0312: Archiefwijzer Maconnieke Archieven
 • Inv.nr. I0317: Beroepen en uitoefenaars in Dokkum 1870 - 1880
  Collectie Kadaster
 • Inv.nr. K0001: Aalsumerpoort
 • Inv.nr. K0002: Bij 't Station
 • Inv.nr. K0003: Camphuyzenstraat
 • Inv.nr. K0004: Diepswal
 • Inv.nr. K0005: De Dijk
 • Inv.nr. K0006: Eelaan
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0017.17: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0021.05: Dokkum Magazine
 • Inv.nr. S0015: De Sneuper 15
 • Inv.nr. S0020: De Sneuper 20
 • Inv.nr. S0026: De Sneuper 26
 • Inv.nr. S0027: De Sneuper 27
 • Inv.nr. S0028: De Sneuper 28
 • Inv.nr. S0030: De Sneuper 30
 • Inv.nr. S0031: De Sneuper 31
 • Inv.nr. S0033: De Sneuper 33
 • Inv.nr. S0040: De Sneuper 40
 • Inv.nr. S0056: De Sneuper 56
 • Inv.nr. S0059: De Sneuper 59
 • Inv.nr. S0060: De Sneuper 60
 • Inv.nr. S0061: De Sneuper 61
 • Inv.nr. S0062: De Sneuper 62
 • Inv.nr. S0063: De Sneuper 63
 • Inv.nr. S0064: De Sneuper 64
 • Inv.nr. S0065: De Sneuper 65
 • Inv.nr. S0066: De Sneuper 66
 • Inv.nr. S0067: De Sneuper 67
 • Inv.nr. S0068: De Sneuper 68
 • Inv.nr. S0069: De Sneuper 69
 • Inv.nr. S0070: De Sneuper 70
 • Inv.nr. S0102: De Sneuper 102
 • Inv.nr. S0103: De Sneuper 103
 • Inv.nr. S0104: De Sneuper 104
 • Inv.nr. S0105: De Sneuper 105
 • Inv.nr. S0106: De Sneuper 106
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. CVT4450: Cultuurhistorische verkenning binnenstad Dokkum
 • Inv.nr. W0001: Beschrijving van Dokkum ten tijde van de provisionele municipaliteit.
 • Inv.nr. W0002: Aerme Olderlose Weeskes. De organisatie van de Weesverzorging in Dokkum vanaf het begin van de 17e eeuw tot 1965.
 • Inv.nr. W0003: Het Dokkumer Spinhuis in de periode 1730-1830.
 • Inv.nr. W0004: De vestingwerken van Dokkum
 • Inv.nr. W0005: De Bolwerken van Dokkum
 • Inv.nr. W0006: Dokkum op de drempel der Democratie. Betreffende de regeringsperiode van de provisionele municipaliteit
 • Inv.nr. W0007: De Bonifatiuspolder 1864-1960
 • Inv.nr. W0008: Dokkum, een historisch geografische benadering.
 • Inv.nr. W0009.01: Drankgebruik en Drankbestrijding in Dokkum in de periode 1890-1920.
 • Inv.nr. W0010: Het Bestuur van Dokkum van 1637-1795.
 • Inv.nr. W0011: Van der Gang herenkleding. Meer dan honderd twintig jaar. Een Beschouwing van de eerste twintig jaar.
 • Inv.nr. W0016: Dockum
 • Inv.nr. W0017: Dokkums Stadsbestuur in de overgangstijd 1784-1795.
 • Inv.nr. W0018: De Doleantie in Dokkum
 • Inv.nr. W0019: Reinier Bogerman van Dokkum (1461-1551 )
 • Inv.nr. W0020: Het ontstaan van her Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum.
 • Inv.nr. W0021: Over Straten en Straatnamen in Dokkum.
 • Inv.nr. W0022: Historie van de vroegere Loge Excelsior in Dokkum.
 • Inv.nr. W0023: 350 jaar geleden. Geschiedenis van de textielwinkel van der Gang uit Dokkum.
 • Inv.nr. W0033: Denker tussen vraag en aanbod Aebele Everts Kluwer 1861-1933 onderwijzer boekhandelaar uitgever
 • Inv.nr. W0035: Een onbekende munt uit Dokkum
 • Inv.nr. W0040: Muntenvondsten in Dokkum en omgeving.
 • Inv.nr. W0066: Friese haringvisserij in de zeventiende en achtiende eeuw.
 • Inv.nr. W0071: Ook dit is Dokkum. Over het leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed.
 • Inv.nr. W0072: Uit het dagboek van Catharina Geertruid Schraders. viertal artikelen betreffende verloskundige C.G.Schraders.
 • Inv.nr. W0073: Muntenvondsten in Dokkum en Metslawier
 • Inv.nr. W0085: Restauratieplan voormalig Kantongerecht aan de Hoge Pol te Dokkum, thans notariskantoor Hellema
 • Inv.nr. W0090: Onze lieve vrouwe ten berge De Sionsberg
 • Inv.nr. W0101: De Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij
 • Inv.nr. W0102: Enkele grepen uit de geschiedenis van de gymnastiekvereniging Adundo 1931-1991
 • Inv.nr. W0108: Enige artikelen betreffende Dirk Raphael Camphuysen
 • Inv.nr. W0117: Demografische documentatie Dokkum 1881-1968
 • Inv.nr. W0118: Oer Strjitnammen yn Dokkum
 • Inv.nr. W0119: Kern - Kroniek van Dokkum 1959-1964
 • Inv.nr. W0120: De Dokkumer Klokslach
 • Inv.nr. W0121: Het 100 jarig jubileum van "de Risico" 1902-2002
 • Inv.nr. W0124: Keatse en Kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne
 • Inv.nr. W0126: Bevrijding - Dokkum 1945
 • Inv.nr. W0127: Historie N.T.M. De Tramlijn van Dokkum - Veenwouden
 • Inv.nr. W0128: Einde ANDO Dantumadeel nadert.
 • Inv.nr. W0129: Bij- en scheldnamen van Dokkumers rond de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. W0131: Verslag omtrent de toestand van Handel en Nijverheid in Dockum en omliggende gemeenten in 1914
 • Inv.nr. W0168: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
 • Inv.nr. W0169: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
 • Inv.nr. W0170: De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart
 • Inv.nr. W0171: Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum.
 • Inv.nr. W0172: De Grote - of St. Martinuskerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0173: 150 jaar geleden Herdenking van het ontstaan van de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum
 • Inv.nr. W0174: Het orgel van de Gereformeerde Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0175: 75 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Dokkum. 1923-1998
 • Inv.nr. W0190: Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700-1900) Dokkum
 • Inv.nr. W0194: Furhalen over Dokkum fan su omstreeks 1900 met dokkumer spreekwoorden en bijnamen door Ids Jousma 23-02-1889 - 25-05-1974
 • Inv.nr. W0195: Drie decenia in Dokkum Ds Agneniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeene (1931 - 1960)
 • Inv.nr. W0197: De grafstenen in de Grote kerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0198: Cultuurhistorische verkenning binnenstad Dokkum
 • Inv.nr. W0202: De kruisweg van pater Titus Brandsma O. Carm. en Jaques Maris in het Bonifatiuspark te Dokkum
 • Inv.nr. W0203: Dokkum, een cultureel bolwerk 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum
 • Inv.nr. W0204: Dokkum - Bonifatiusstad 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum
 • Inv.nr. W0207: Nog nooit van gehoord Schets in vogelvlucht van de Hervormde Gemeenten Aalsum/Wetsens en Dokkum
 • Inv.nr. W0210: Dokkum Noordelijkste stad van Nederland
 • Inv.nr. W0212: Dokkum Magazine 2010/2011
 • Inv.nr. W0214: Dokkum Geschiedenis van ontstaan van stad Dokkum
 • Inv.nr. W0217: Het lager onderwijs in Noordoost Friesland omstreeks 1850
 • Inv.nr. W0228: Vlagvertoon... laat je zien .. 75 jaar Dokkumer Vlaggen Centrale