Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Dongeradeel (gemeente)


Ruimer [BT]

 • Friesland  [Fryslan]


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00825: Annexatiestrijd 1965
 • Obj.nr. D00825a: Annexatiestrijd 1965
 • Obj.nr. D00826: Annexatiestrijd 1965
 • Obj.nr. D00826a: Annexatiestrijd 1965
 • Obj.nr. D00827: Annexatiestrijd 1965

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0003: Skiednis Fan Eastdongeradiel. - Geschiedenis van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0007: Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. B0011: Reboelje yn de Dongeradielen 1749 - Oproer in de Dongeradelen
 • Inv.nr. B0015: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en Westdongeradeel )1815-1965
 • Inv.nr. B0017: Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. deel 9 De provincie Friesland
 • Inv.nr. B0042: Inventarisatie Archeologische monumenten en terreinen in Friesland met kaarten
 • Inv.nr. B0235: Dongeradeel Dokkum en 27 dorpen. Presentatiegids van het Dongeradeels Bedrijfsleven.
 • Inv.nr. B0249: Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
 • Inv.nr. B0264: Reade Tried Extra 40 jier PVDA yn Fryslan.
 • Inv.nr. B0272: Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland.
 • Inv.nr. B0273: Mei triennen siedzje sjongend sichtsje geschenk aan de schooljeugd van n.o. friesland bij de viering van de bevrijding
 • Inv.nr. B0275: Bezettingstijd en bevrijding in noordoost Friesland in de jaren 1940-1945.
 • Inv.nr. B0288: Oostergo 1953-2003 50 jaar Oostergo reintegratie
 • Inv.nr. B0294: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0322: Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945.
 • Inv.nr. B0458.01: Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. B0458.02: Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. B0475: Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel.
 • Inv.nr. B0494.01: Anderhalve eeuw energie in Friesland 1840- 1990
 • Inv.nr. B0495: Om de sûnens fan it Fryske folk
 • Inv.nr. B0519: Het ontstaan van Frieslands Noordhoek. Een Fysisch-Geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied.
 • Inv.nr. B0557: Friesland Terpenland.
 • Inv.nr. B0562: Werken en wonen in de kleibouwstreek
 • Inv.nr. B0563: Geen kinderwerk. 25 jaar ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in woord en beeld.
 • Inv.nr. B0566: De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen.
 • Inv.nr. B0569: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 Honderd jaar uit de Geschiedenis van de Zeedefensie in de Provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0573: Undersyk yn de noardeasthoeke
 • Inv.nr. B0607: Langs de oude friese kerken.
 • Inv.nr. B0650.1: Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Molenroute
 • Inv.nr. B0650.2: Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Kerkenroute
 • Inv.nr. B0660: 100 jaar Nieuwe Dockumer Courant Spiegel van de noordoost-friese samenleving
 • Inv.nr. B0668: Monumenten in Dongeradeel
 • Inv.nr. B0697: 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. B0783: Tussen Dokkum en de zee
 • Inv.nr. B0931: Architectuur in Friesland 1940 - 2000
 • Inv.nr. B0941: Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel
 • Inv.nr. B0975: Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe
 • Inv.nr. S0100: Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1337: Komende kansen voor de kleibouwstreek
 • Inv.nr. CVT1347: Gebundelde belangen
 • Inv.nr. CVT1743: Reglement van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1753: Het ontstaan van de Coöperatieve Zuivelbereiding in Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2225: Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2271: Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2318: Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2597: Monumenten inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2838: Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
 • Inv.nr. CVT3667: Rond Lauwersoog 1969 - 1994
 • Inv.nr. CVT3727: Oostergo algemeen nieuwsblad fragmenten
 • Inv.nr. CVT3825: Wierum der 't de dyk it lan omklammet
 • Inv.nr. CVT3847: Tongblier (MKZ)
 • Inv.nr. CVT3868: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT3909: Uit het album van Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT3912: Minsken yn in uthoeke......... in kronyk fan de Dongeradielen
 • Inv.nr. CVT3948: Een eeuw sociale woningbouw in Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT3954: De Eendenkooi van Ternaard
 • Inv.nr. CVT3956: Maatregelenplan
 • Inv.nr. CVT3958: Ee
 • Inv.nr. CVT3964: Monumenten inventarisatieproject
 • Inv.nr. CVT4417: Wandelgangen 25 jaar Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT4420: SKS Skûtsjes in Dokkum en Oostmahorm
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. CVT4431: Krimp biedt ruimte
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0010: Genealogie van het geslacht Groen uit de Dongeradelen.
 • Inv.nr. G0012: Heeringa's uit Nes in Dongeradeel
 • Inv.nr. G0024: Familieoverzicht Mullender. Het nageslacht van Jan Engberts en Martje Dirks
 • Inv.nr. G0041: Onze voorouders Zacheus Roelofs en Attje Sierks.
 • Inv.nr. G0056: Een greep uit meer dan 400 jaar Wietsma deel 6
 • Inv.nr. G0062: Kwartierstaat van Klaaske en Detje Dijkstra
 • Inv.nr. G0072: Heeringa en Heringa in Dokkum, 2 geslachten, 1 familie
 • Inv.nr. G0086: Genealogie Tadama/ Tadema uit Burum-Oostrum-Dokkum.
 • Inv.nr. G0100: Genealogie van Rienk. Kwartierstaat van Anna Aafke Barwegen.
 • Inv.nr. G0105: The Westra Family 1750-1998. Afstammelingen van Andries Pieters Westra uit Wetzens.
 • Inv.nr. G0115: Kwartierstaat van Andre Zwart.
 • Inv.nr. G0119: Geslachtslijst Alberda uit de Dongeradelen
 • Inv.nr. G0125: Kwartierstaat van Sijtze Jan de Boer.
 • Inv.nr. G0150: Stamboom van het geslacht Tilkema uit de Dongeradelen
 • Inv.nr. G0151: De Rintjema's van de Rintjema State.
 • Inv.nr. G0159: Soepboer's in en uit de Dongeradelen. Genealogie van Douwe Pieters
 • Inv.nr. G0163: Voor- en nageslacht van Ids Louws Minnema
 • Inv.nr. G0168.1: Het voor- en nageslacht van Sijtse Haisma en Baukje van der Veen. Deel 1 Haisma Een genealogisch aangekleed egodocument
 • Inv.nr. G0178: Van Vader op Zoon. Drie generaties Mr. Chirurgijn in het noorden van Friesland.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD058: Dongeradeel tusken Dokkum en see
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0028.2: Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 2 Archieven en informatie bodemsanering - Streekarchivariaat Noordoost Friesland
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0017: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.01: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.02: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.03: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.04: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.05: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.06: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.08: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.14: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.17: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.28: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.29: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.30: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.33: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.34: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.35: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.36: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.37: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.38: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0019.01: Ondernemend Noordoost Fryslân
 • Inv.nr. P0019.02: Ondernemend Noordoost Fryslân
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0074: De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld.
 • Inv.nr. W0101: De Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij
 • Inv.nr. W0114: Vertelsels en Anekdotes uit de Dongeradelen tijdens de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0116: Letterlappen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. W0159: Het ontstaan en de noodzaak van de Cooperatieve Zuivelbereiding in de Dongeradelen
 • Inv.nr. W0192: Us hobby 1929 - 2004 75 jaar pluimvee en konijnen fokkersvereniging Frisia e.o.
 • Inv.nr. W0196: Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Inv.nr. W0205: Emigranten uit Dantumadeel en Dongeradeel
 • Inv.nr. W0216: Leeftijdsopbouwstatistiek der inwoners van de gemeente Dongeradeel per 01-01-2000, mede per dorp gerangschikt
 • Inv.nr. W0223: De zwaarte van de bouwvoor en de landbouwkundige waarde van de Noord Friese kleigronden