Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Friesland
[ Fryslan ]


Ruimer [BT]

 • Geografie

Specifieker [NT]

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Dantumadiel  [Dantumadeel]
 • Dongeradeel
 • Ferwerderadiel  [Ferwerderadeel]
 • Kollumerland
 • Oostdongeradeel
 • Schiermonnikoog
 • Westdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00710: Deelnemers van het Concours Hippique op podium Oud-Hollandse Markt tijdens Friese bruiloft
 • Obj.nr. D00711: Leden Ljouwerter skotsploech en deelnemers in Friese klederdracht van het Concours Hippique op podium Oud-Hollandse Markt tijdens Friese bruiloft
 • Obj.nr. D00853: Opening van de Frieslandweek in Zweden
 • Obj.nr. D00855: Frieslandweek in Zweden
 • Obj.nr. D00856: Opening Frieslandweek in Zweden
 • Obj.nr. D01105: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01108: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01108a: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01109: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01109a: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0019: Sta stil in het spoor van de canadezen langs monumenten van verzet en bevrijding
 • Inv.nr. B0024: Terpen
 • Inv.nr. B0026: Er valt voor recht te strijden De roerige dagen rond 1890 in Friesland
 • Inv.nr. B0028: Het friese prentenkabinet Dorps- en stadsgezichten van toen en nu
 • Inv.nr. B0054: De geschiedenis van de arreslee in Friesland met overzicht van de nog aanwezige arresleden
 • Inv.nr. B0058: Stinzenplanten Bloemenpracht rondom Friese stinzen en states
 • Inv.nr. B0059: Door it Fryske Gea handboek met alle natuurgebieden
 • Inv.nr. B0081: Dêr`t it tilt fan diert` en blommen 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslân
 • Inv.nr. B0119: Friesland Jaarboek 2007
 • Inv.nr. B0141: Parels onder riet ....... rietgedekte zomerhuizen, villa`s en boerderijen in Friesland
 • Inv.nr. B0144: Trams en tramlijnen De paardentrams in Noord- en Oost Nederland
 • Inv.nr. B0289: De laatste elfstedentocht 1985. Verslag van een titanenstrijd
 • Inv.nr. B0414: Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindelopen, Ameland en Terschelling
 • Inv.nr. B0418: Richtlijnen voor en wetenswaardigheden over het Fries kostuum rond 1860
 • Inv.nr. B0422: Sits.... exotisch textiel in Friesland
 • Inv.nr. B0442: Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. B0450: Atlas ven de Provincie Friesland. 1861
 • Inv.nr. B0451: Grote Historische Provincie Atlas. Friesland 1853-1856
 • Inv.nr. B0452: Grote Provincie Atlas Friesland.
 • Inv.nr. B0453: Grote Topografische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland.
 • Inv.nr. B0454.1: Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
 • Inv.nr. B0454.2: Beschrijvinge van der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
 • Inv.nr. B0455: Grietenijkaarten uit de atlas van Schotanus.
 • Inv.nr. B0456: Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, bevattende kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten en de elf steden
 • Inv.nr. B0457: Historische Atlas Friesland
 • Inv.nr. B0459: De Robles atlassen vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in friesland in 1572
 • Inv.nr. B0473: Noord Nederlandse Heraldiek Familiewapens uit Drenthe Friesland Groningen.
 • Inv.nr. B0479: Fryske Nammekunde deel 1 Foar- en Skaeinammen.
 • Inv.nr. B0482: Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland.
 • Inv.nr. B0493: Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
 • Inv.nr. B0494.01: Anderhalve eeuw energie in Friesland 1840- 1990
 • Inv.nr. B0494.02: De Electriciteitsvoorziening op het friese platteland en de toekomstige behoefte van een modern agrarisch bedrijf.
 • Inv.nr. B0500.1: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 1
 • Inv.nr. B0500.2: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 2
 • Inv.nr. B0500.3: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 3
 • Inv.nr. B0500.4: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 4
 • Inv.nr. B0502: Repertorium Frieslands Verleden Overzicht de friesche geschiedenis betreffende.
 • Inv.nr. B0503: Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek.
 • Inv.nr. B0504: Tweeduizend 200 jaar Geschiedenis van Friesland.
 • Inv.nr. B0505: Historie van Vrieslant beschreven door Peter van Thabor
 • Inv.nr. B0506: Geschiedenis van Friesland.
 • Inv.nr. B0507: Oorsprong en Geschiedenis van de Friezen.
 • Inv.nr. B0508: Beknopte Geschiedenis van Friesland
 • Inv.nr. B0509.1: Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1800-1900)
 • Inv.nr. B0510: Drie Eeuwen Friesland Economische en Sociale ontwikkelingen van 1500-1800
 • Inv.nr. B0511: Friesland en de Friezen Gids voor reizenden, Schoonheid der steden dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
 • Inv.nr. B0512: Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen voor landgenoot en vreemdeling Reisbeschrijving en beschrijving van dorpen
 • Inv.nr. B0513: Op reis door Friesland in de vorige eeuw
 • Inv.nr. B0514: Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later
 • Inv.nr. B0515: Encyclopedie van Friesland.
 • Inv.nr. B0516.1: Encyclopedie van het hedendaagse Friesland compendium en alfabetisch gedeelte A-N deel 1
 • Inv.nr. B0516.2: Encyclopedie van het hedendaagse Friesland alfabetisch gedeelte O-Z bijlage monumentenjaar 1975 deel 2
 • Inv.nr. B0517.1: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland: deel 1: Algemene beschrijving 1785
 • Inv.nr. B0517.2: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 2 Oostergo en Westergo 1786
 • Inv.nr. B0517.3: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 3 Westergo en Zevenwouden 1788
 • Inv.nr. B0517.4: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 4 Regering 1789
 • Inv.nr. B0521: Frisians to America 1880-1914 with the baggage of the fatherland
 • Inv.nr. B0524.1: Johannes Hilarides en syn naamspooringen van het platte friesk deel 1
 • Inv.nr. B0524.2: Johannes Hilarides en syn naamspooringen van het platte Friesk deel 2
 • Inv.nr. B0537: Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw.
 • Inv.nr. B0539: 500 jaar Hof van Friesland, bijdragen aan het herdenkingssyposium, gehouden te Leeuwarden dd 24 september 1999
 • Inv.nr. B0542: Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten. 1586-1685
 • Inv.nr. B0544: Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
 • Inv.nr. B0546: Opkomst en strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland.
 • Inv.nr. B0547: Van Huiszorg naar Thuiszorg. De geschiedenis van de gezinsverzorging in Friesland.
 • Inv.nr. B0570: Waternamen in Friesland.
 • Inv.nr. B0571: De Dijk op hoogte. Ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van de friese Zeedijken.
 • Inv.nr. B0578: Terpafgravingen in Friesland
 • Inv.nr. B0584: 90 jaar fries voetbal 1904 - 1994 K.N.V.B. afdeling Friesland
 • Inv.nr. B0588: Yn en om de Krite. Koninklijke Nederlandse Kaatsbond 1897-1992.
 • Inv.nr. B0594.01: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0594.02: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0602.1: De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 1
 • Inv.nr. B0602.2: De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 2
 • Inv.nr. B0603.1: Gevaar. een sein, inzonderheid voor Friesland Wetsvoorstel tot ophogen van de zeedijken in Friesland
 • Inv.nr. B0608: Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord - Nederland.
 • Inv.nr. B0609: By us alde Tsjerken lans
 • Inv.nr. B0614: De Afscheiding van 1834 in Friesland deel 1 De Classis Wanswerd ( Dokkum ) van de Afgescheiden Kerken.
 • Inv.nr. B0621: Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880-1959)
 • Inv.nr. B0623: Friese preekstoelen
 • Inv.nr. B0625: De Fryske Minnisten en harren Societeit.
 • Inv.nr. B0627: Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslän
 • Inv.nr. B0633: Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving. 1940-1945
 • Inv.nr. B0634: Administrative en Fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid
 • Inv.nr. B0635: Frisia Illustrata Tien eeuwen Friesland en de Friezen
 • Inv.nr. B0636: Mode in Friesland Moade yn Fryslân 1750-1950
 • Inv.nr. B0640: Fryske foarnammen Friese voornamen
 • Inv.nr. B0641: Hoogtepunten van de friese cartografie. Kaarten plattegronden en verveningen
 • Inv.nr. B0643.1: Bezettingstijd in Friesland deel 1: Weifeling en keus
 • Inv.nr. B0643.2: Bezettingstijd in Friesland deel 2: Met de rug tegen de muur
 • Inv.nr. B0643.3: Bezettingstijd in Friesland deel 3: Het laatste bedrijf
 • Inv.nr. B0661: Friesland in grootvaders tijd
 • Inv.nr. B0662: Algemeene Geschiedenis van Friesland, een Folksleesboek
 • Inv.nr. B0663: Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van de Aegon op 2 eeuwen verzekeringsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0664: Om Gysbert Japiks hinne - Fryslân yn de 17e ieu
 • Inv.nr. B0665: Cornelis Pronk in Friesland - pentekeningen
 • Inv.nr. B0667: De atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen
 • Inv.nr. B0669: Langs onverharde wegen Friesland in oude foto's 1850-1910
 • Inv.nr. B0674: Hervormd Friesland. Een studie over achtergronden en plaats van de Hervormde Gemeenten in de Kerkprovincie Friesland
 • Inv.nr. B0676: Foto atlas Friesland met luchtfoto`s
 • Inv.nr. B0686: De opleiding van de christelijke onderwijzer.
 • Inv.nr. B0688: Terug in de tijd. 1904-2004 Ver. van Vrijzinnig Hervormden Friesland en Leeuwarden
 • Inv.nr. B0697: 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat
 • Inv.nr. B0702: Fryslân in de oorlog. Een laatste saluut. Opgedragen aan 4100 slachtoffers
 • Inv.nr. B0703: Fryslân in de oorlog Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders
 • Inv.nr. B0705: Simmer 2000
 • Inv.nr. B0713: De nieuste Tydingen jubileumboek 250 Leeuwarder Courant
 • Inv.nr. B0714: Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden
 • Inv.nr. B0718: Luchtfoto atlas Fryslân
 • Inv.nr. B0732: Friesland 1945 - 1970
 • Inv.nr. B0736: Historische plattegronden van Nederlandse Steden: deel 11.1 De Elf Steden van Friesland
 • Inv.nr. B0739: De honderd mooiste plekjes van Friesland
 • Inv.nr. B0756: Friesland een contrastrijke provincie
 • Inv.nr. B0769: Friesland 1940 - 1945
 • Inv.nr. B0772: Het enige echte elfstedentocht logboek 1986
 • Inv.nr. B0775: Zestig jaar natuurbescherming It Fryske Gea
 • Inv.nr. B0776: De 11 steden uit de lucht
 • Inv.nr. B0778: Kloosterpad .....een bedevaart in het oosten van Friesland
 • Inv.nr. B0779: Hedendaagse kunst in friese kerken
 • Inv.nr. B0780: Friesland toen en nu
 • Inv.nr. B0781: Friesland monumentaal....in takomst foar ús forline
 • Inv.nr. B0782: It Heitelân
 • Inv.nr. B0791: Zeedijken in het noorden mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming
 • Inv.nr. B0792: De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters
 • Inv.nr. B0799.01: It Ark ... Sûnder skiednis gjin takomst Agrarisch Erfgoed
 • Inv.nr. B0800: It oare Fryslan Folgje Oebele Vries op e Foet - In programmarige Fan Omrop Fryslan oer de trije Fryslannen doe en no
 • Inv.nr. B0804: Friezen uit vroeger eeuwen Opschriften uit Friesland, 1280 - 1811
 • Inv.nr. B0813: New light on dark-age frisia
 • Inv.nr. B0818: De Friese Boerderij 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats
 • Inv.nr. B0820: De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners
 • Inv.nr. B0821: Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden
 • Inv.nr. B0838: Banden van vriendschap De Collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten
 • Inv.nr. B0842: Friese helden 150 friese helden van de laatste 100 jaar
 • Inv.nr. B0843: Gevallen uit Friesland in Nederlands-Indië Het vergeten leger 1946-1950
 • Inv.nr. B0845: De Allerheiligenvloed van 1570
 • Inv.nr. B0847: Plantenammen yn Fryslân
 • Inv.nr. B0848: Kriich tsjin fremdfolk
 • Inv.nr. B0852: Honderd Jaar Friese Landbouw
 • Inv.nr. B0864: Skeppe en Skriuwe
 • Inv.nr. B0865: Stof zijt ge....begrafenisgebruiken en bijzondere begraafplaatsen door de eeuwen heen
 • Inv.nr. B0867: Fries Calendarium
 • Inv.nr. B0868: Beelden van Friesland
 • Inv.nr. B0870: De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen
 • Inv.nr. B0873: Het Fryslân boek
 • Inv.nr. B0876: Eartiids - Notiids Skienisboekje fan Fryslân
 • Inv.nr. B0877: Het geleerde Friesland - een Mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, 1380-1650
 • Inv.nr. B0878: Mensen van macht en aanzien
 • Inv.nr. B0879: Fryslân 500 1498-1998 Vijf eeuwen Provinciaal Bestuur
 • Inv.nr. B0881: Oud Friesland vanuit de lucht
 • Inv.nr. B0884: De schoonheid van Friesland en de Waddeneilanden
 • Inv.nr. B0885: Noodlanding bij Stavoren met de Halifax LL 294 van de R.A.F.
 • Inv.nr. B0886: Friesland een jaar in beeld 1986
 • Inv.nr. B0887: Friesland een jaar in beeld 1988
 • Inv.nr. B0888: Friesland een jaar in beeld 1989
 • Inv.nr. B0889: Friesland een jaar in beeld 1995
 • Inv.nr. B0890: Friesland een jaar in beeld 2002
 • Inv.nr. B0891: Friesland Jaarboek 1979
 • Inv.nr. B0892: Friesland Jaarboek 1981
 • Inv.nr. B0893: Friesland Jaarboek 1982
 • Inv.nr. B0894: Friesland vroeger....... uit de archiefkast van het Rijksarchief in Friesland
 • Inv.nr. B0895: Friesland een plaatje - Fryslân in plaatsje
 • Inv.nr. B0896: Beelden van Friesland
 • Inv.nr. B0897: Wenjen en wurkjen yn Fryslân - Wonen en werken in Friesland
 • Inv.nr. B0898: De Friese elfsteden .. Bolwerken van cultuur
 • Inv.nr. B0899: Fryslân 500
 • Inv.nr. B0900: Nederland dichterbij - Friesland
 • Inv.nr. B0902: Een tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0904: Muzyk yn Fryslân
 • Inv.nr. B0905: Sneek gephotographeerd 1863-1900
 • Inv.nr. B0909: Frysk - Ingelsk wurdboek .... Frisian - English dictionary
 • Inv.nr. B0912: Friesland een jaar in beeld 1999
 • Inv.nr. B0913: Friesland een jaar in beeld 2000
 • Inv.nr. B0914: Friesland een jaar in beeld 2001
 • Inv.nr. B0916: Friesland 2000 Almanak
 • Inv.nr. B0922: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 1
 • Inv.nr. B0923: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 2
 • Inv.nr. B0924: De windmotor als poldergemaal in Friesland
 • Inv.nr. B0926: Fries zilver
 • Inv.nr. B0928: Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland
 • Inv.nr. B0936: Kostgongers fan de Hear Bylden ùt de Fryske tsjerkeskiednis
 • Inv.nr. B0937: Libbensskôging yn Fryslân
 • Inv.nr. B0942: Joast Hiddes Halbertsma 1789 - 1869 Brekker en bouwer
 • Inv.nr. B0948: Hulpbetoon en afwering Het Friese groene kruis 1901 - 1980
 • Inv.nr. B0950: Lytse Schotanus atlas
 • Inv.nr. B0951: De elf steden in prenten
 • Inv.nr. B0961: Friesland en de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0965: Fryske Rie foar Heraldyk 1956 - 2006
 • Inv.nr. B0966: Een Kerk onder Toezicht Friese synodeverslagen 1621 - 1650
 • Inv.nr. B0969: Swerfstiennen yn Fryslân De erfenis fan de iistiden om Bûtenpost hinne
 • Inv.nr. B0972: Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden deel 6: Friesland 1587-1795
 • Inv.nr. B0976: Zuster kom toch over Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Frieslans. Brieven uit Amerika 1894-1933
 • Inv.nr. B0977: Romte Het friese landschap van de toekomst
 • Inv.nr. B0979: Spelregels Teatsen
 • Inv.nr. B0980: Friese schaakkoningen 800 jaren schaak in Friesland
 • Inv.nr. B0982: Cisterciensers in Friesland .......een inleiding tot hun leven en werken
 • Inv.nr. B0983: It Jubeljier
 • Inv.nr. B0984: Taalpeiling in Fryslân....Onderzoek naar de beheersing van het fries en nederlands aan het einde van de basisschool
 • Inv.nr. B0987: Och, alles feroaret, wy ek
 • Inv.nr. B0994: Terpen en terpvondsten in Friesland
 • Inv.nr. B0995: Grote Historische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland 1851-1855
 • Inv.nr. B0999: Skiednis fan de Fryske Biweging
 • Inv.nr. B1004: Wurdboek fan de Fryske Taal Woordenboek der Friese taal
 • Inv.nr. B1020: Friese klokken en hun geschiedenis
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0117: 25 jaar Frisia Catholica
 • Inv.nr. CVT0395: It lân forline
 • Inv.nr. CVT0408: Om toer en tsjerke fan Minnertsgea
 • Inv.nr. CVT0533: Langs oude friesche windmolens
 • Inv.nr. CVT0562: Friesland, malen om het peil
 • Inv.nr. CVT0563: Tussen Rijswit & Spanjolen
 • Inv.nr. CVT0571: Frieslands gids voor reizenden
 • Inv.nr. CVT0649: Provinciale almanak van Friesland 1962
 • Inv.nr. CVT0695: Friesland en zijn 44 gemeenten
 • Inv.nr. CVT0728: The Frisians
 • Inv.nr. CVT0735: Reisboek voor Friesland
 • Inv.nr. CVT0739: It Heitelân
 • Inv.nr. CVT0780: Wij trekken door Friesland
 • Inv.nr. CVT0791: En dû, jongerein fan Fryslân
 • Inv.nr. CVT0792: Boustiennen fen it fryske nasjonalisme
 • Inv.nr. CVT0793: Libbensleare for de Fryske Nasjonalist
 • Inv.nr. CVT0823: Van alles over Friesland
 • Inv.nr. CVT0838: Land en volk van Friesland
 • Inv.nr. CVT0844: Nederlandse Volkskunde Friesland
 • Inv.nr. CVT0854: Meistriderskip De fryske biweging foar, yn en nei de Dutske bisetting
 • Inv.nr. CVT0885: Kronyk fan Fryslân
 • Inv.nr. CVT0923: Monumenta Frisica
 • Inv.nr. CVT0931: Fernijing fan ús beskaving
 • Inv.nr. CVT0941: Friesland 50 jaar vrij 1
 • Inv.nr. CVT0942: Friesland 50 jaar vrij 2
 • Inv.nr. CVT0943: Friesland 50 jaar vrij, route zuid, deel 3
 • Inv.nr. CVT0944: Friesland 50 jaar vrij, route west, deel 4
 • Inv.nr. CVT0977: Districskeuringen door de Provinciale Commissie voor Veefokkerij
 • Inv.nr. CVT0979: Gids voor den toerist in Friesland
 • Inv.nr. CVT1209: Het verward Frieslandt
 • Inv.nr. CVT1273: It eigen aerd fan de sudwesthoeke
 • Inv.nr. CVT1436: 8-ste Friese Elfstedenweek
 • Inv.nr. CVT1441: Willem Loré zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk-en waterwerken
 • Inv.nr. CVT1448: Op reis door Friesland in de vorige eeuw
 • Inv.nr. CVT1485: Beknopte geschiedenis van Friesland
 • Inv.nr. CVT1564: 20 jier fryske kultuerried
 • Inv.nr. CVT1569: Reglementen en en ordonantien der Staten van Friesland
 • Inv.nr. CVT1576: Het heilige romeinse rijk en de friese vrijheid
 • Inv.nr. CVT1590: Landarbeiderswoningen in Friesland
 • Inv.nr. CVT1778: List fan Fryske foarnammen
 • Inv.nr. CVT1782: Schetsen van de Friesche geschiedenis deel I, II en III
 • Inv.nr. CVT1809: Friese vaderlandsche gezichten
 • Inv.nr. CVT1814: Kent u Friesland?
 • Inv.nr. CVT1817: Verdronken plaatsen aan de westkust van Friesland
 • Inv.nr. CVT1821: Restaureren in Friesland
 • Inv.nr. CVT1931: Doch Rjocht
 • Inv.nr. CVT1984: Ontdek de friese natuur
 • Inv.nr. CVT1993: Frysk Tinkboek 1435 - 1935
 • Inv.nr. CVT2008: 25+10=2 X 50.000 aansluitingen op het waterleidingnet in Friesland van de I.W.G.L.
 • Inv.nr. CVT2010: Friesland op zicht Fryslân op sicht
 • Inv.nr. CVT2023: Gemeentelijke herindeling Friesland
 • Inv.nr. CVT2034: Het verheerlijkt Friesland
 • Inv.nr. CVT2035: De terpen fan de Terpen
 • Inv.nr. CVT2046: Historische wandelingen door Friesland
 • Inv.nr. CVT2053: Wat wil Rome met Friesland?
 • Inv.nr. CVT2054: De oude aardrijkskunde van Friesland
 • Inv.nr. CVT2061: Wurd oan de Friezen
 • Inv.nr. CVT2065: De grounslaggen fen ús kultuer
 • Inv.nr. CVT2066: Fryslân en de skoalle
 • Inv.nr. CVT2118: Friesland, een provincie stelt zich voor
 • Inv.nr. CVT2121: Friesland Fryslân
 • Inv.nr. CVT2124: Provinciale almanak van Friesland 1964
 • Inv.nr. CVT2127: Provinciale almanak van Friesland 1979
 • Inv.nr. CVT2128: Provinciale almanak van Friesland 1991
 • Inv.nr. CVT2129: Provinciale almanak van Friesland 1992
 • Inv.nr. CVT2130: Provinciale almanak van Friesland 1977
 • Inv.nr. CVT2158: Dit land van de elf steden deel 2
 • Inv.nr. CVT2176: Lotgevallen op eene reis van Friesland door Westfalen en het Waldeksche naar Hanau
 • Inv.nr. CVT2192: Wolkomthus fan de Prins. Yntocht yn Fryslan van Prins Friso en Prinses Anna
 • Inv.nr. CVT2273: De lytse baes
 • Inv.nr. CVT2355: Fan Fryslans forline
 • Inv.nr. CVT2356: Frieslands verleden verkend - problemen methoden en onderzoek met betrekking tot de friese geschiedenis na 1750
 • Inv.nr. CVT2394: Gijsbert Japiks in studje yn dichtersskip
 • Inv.nr. CVT2405: Marijke Meu, 1688 - 1765 Stammoeder van ons vorstenhuis
 • Inv.nr. CVT2441: Lijst van beoefenaren der geneeskunst in Friesland
 • Inv.nr. CVT2482: Adresboek van de friese industrie
 • Inv.nr. CVT2490: Inventaris der archieven van de gemeente Workum
 • Inv.nr. CVT2498: Inventaris der archieven van de gemeente Idaarderadeel
 • Inv.nr. CVT2508: Gids voor Friesland
 • Inv.nr. CVT2512: Lezing op de naamlijst van grietmannen van Friesland
 • Inv.nr. CVT2538: Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland
 • Inv.nr. CVT2643: It Fryske doarp
 • Inv.nr. CVT2662: Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland
 • Inv.nr. CVT2682: Dorpen willen leven..... een studie over het friese platteland
 • Inv.nr. CVT2686: Beschrijving der oproerige beweegingen in Friesland
 • Inv.nr. CVT2698: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925
 • Inv.nr. CVT2730: Gewijde plaatsen in Friesland
 • Inv.nr. CVT2737: Smellingera-land
 • Inv.nr. CVT2741: Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland
 • Inv.nr. CVT2789: Van drinkwaterbron tot drinkwaterleiding
 • Inv.nr. CVT2804: Bijdragen tot de natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland
 • Inv.nr. CVT2832: Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 1
 • Inv.nr. CVT2833: Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 2
 • Inv.nr. CVT2839: Zweminrichtingen in Friesland
 • Inv.nr. CVT2924: Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 1
 • Inv.nr. CVT2928: Verenigde Friesch-Groningse Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek
 • Inv.nr. CVT2949: Friesland sportief kaatsen schaatsen fierljeppen en skûtsjesilen
 • Inv.nr. CVT2955: It fleanend skip, Fryske folksforhalen
 • Inv.nr. CVT2956: De ring van het licht, friese volksverhalen
 • Inv.nr. CVT3032: Gids voor de historische tentoonstelling van Friesland te Leeuwarden in 1877
 • Inv.nr. CVT3057: Sykljocht op de Wâlden
 • Inv.nr. CVT3104: Schoolkaatsen in Friesland
 • Inv.nr. CVT3122: De friese huizen van de Duitse orde
 • Inv.nr. CVT3126: Het Oud Friesch stadsrecht
 • Inv.nr. CVT3134: Volk aan den Plas reisgids door de friese meren
 • Inv.nr. CVT3190: Elfstedentocht 1997
 • Inv.nr. CVT3196: Friesland vandaag
 • Inv.nr. CVT3220: Een bezoek aan Friesland
 • Inv.nr. CVT3258: Ons mooie Friesland
 • Inv.nr. CVT3282: Repertorium Friesland's verleden
 • Inv.nr. CVT3306: Friesland en de woningwet 1902 - 1912
 • Inv.nr. CVT3310: Die olde freesche Cronike
 • Inv.nr. CVT3323: Friesland
 • Inv.nr. CVT3324: Friesland
 • Inv.nr. CVT3326: Friesland vanuit de lucht
 • Inv.nr. CVT3337: Foto atlas Friesland met luchtfoto's
 • Inv.nr. CVT3338: Grote Provincie Atlas Friesland
 • Inv.nr. CVT3340: For uwz lan, wyv en bern
 • Inv.nr. CVT3344: Kohieren der stemmen in de provincie Friesland : Westergo en Zevenwolden van 1640 en 1728
 • Inv.nr. CVT3349: Reglement voor het Bestuur der Grietenijen en/of Districten ten plattelande in Vriesland
 • Inv.nr. CVT3352: De Noordoosthoek van Friesland
 • Inv.nr. CVT3400: De tocht compleet in beeld
 • Inv.nr. CVT3436: De 11 steden uit de lucht
 • Inv.nr. CVT3468: Skiednis fan Fryslan
 • Inv.nr. CVT3471: Kaatsen in Friesland Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen
 • Inv.nr. CVT3490: Friesland as it is Sa is Fryslân
 • Inv.nr. CVT3493: Wat Friesland uniek maakt
 • Inv.nr. CVT3496: Encyclopedie van Friesland
 • Inv.nr. CVT3501: Encyclopedie van het hedendaagse Friesland deel I en II
 • Inv.nr. CVT3504: Terpen en Wierden in het Friesch-Groningse kustgebied
 • Inv.nr. CVT3516: Skiednis fan Fryslân
 • Inv.nr. CVT3520: Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân
 • Inv.nr. CVT3526: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland, deel I, II, III en IV
 • Inv.nr. CVT3528: Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later, deel I en II
 • Inv.nr. CVT3644: Wij herdenken, wij gedenken... maar zijn wij ook dankbaar
 • Inv.nr. CVT3657: Friesland geillustreerd met verkade plaatjes
 • Inv.nr. CVT3662: Friesland Jaarboek 1983
 • Inv.nr. CVT3669: De barre winter van 1979
 • Inv.nr. CVT3672: Hun naam leeft voort…!
 • Inv.nr. CVT3681: Friesland land van wijde verten
 • Inv.nr. CVT3682: Fryslân Friesland
 • Inv.nr. CVT3703: Friesland is mooi, houwen zo!
 • Inv.nr. CVT3707: Friesland rond per tram
 • Inv.nr. CVT3826: Terpafgravingen in Friesland
 • Inv.nr. CVT3834: De wereld van het friese landschap
 • Inv.nr. CVT3845: De Slachte
 • Inv.nr. CVT3850: Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
 • Inv.nr. CVT3852: Van Wad tot Woud
 • Inv.nr. CVT3871: Wandelen in Fryslan
 • Inv.nr. CVT3915: Bouwen voor een smalle beurs
 • Inv.nr. CVT3924: De Robles atlassen
 • Inv.nr. CVT3976: It Beaken Jaargang 1952 tot en met 1967
 • Inv.nr. CVT3999: Frysk Jierboek 1943
 • Inv.nr. CVT4013: De taal van het schoolkind in Friesland
 • Inv.nr. CVT4425: Kort kommervol bestaan van lokaalspoor
 • Inv.nr. CVT4432: Luchtfoto atlas Fryslân
 • Inv.nr. CVT4440: Natio Frisica Lustrumgids van het 60 jarig bestaan 1898 - 1958
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0008.2: Kwartierstaat Verzameling
 • Inv.nr. G0020: Genealogien van der Kooij van oorsprong uit Friesland
 • Inv.nr. G0026.1: Nakomelingen Polet en Pollet de friese tak. deel 1
 • Inv.nr. G0026.2: Polet uit Friesland deel 2
 • Inv.nr. G0034: Familia Stapertica Perantiqua. Genealogie Stapert in verleden en heden.
 • Inv.nr. G0067: Boersma, een boerenzoon uit Terzool. Thomas Kerstens (1729-1809).
 • Inv.nr. G0080: Genealogie Bloembergen uit Leeuwarden en Rottevalle.
 • Inv.nr. G0088: Een Bildtse boerenfamilie. Parenteel van Klaas Sipkes Bouma.
 • Inv.nr. G0091: Genealogie Hempenius.
 • Inv.nr. G0096: De friese familie Keulen uit Gaasterland.
 • Inv.nr. G0131.1: Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden.
 • Inv.nr. G0131.2: Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden
 • Inv.nr. G0133: Kwartierstaat van Theunis Uilkes de Vries.
 • Inv.nr. G0136: Nageslacht van Hylke Wytzes en Jenth Bennes.
 • Inv.nr. G0165: Twee eeuwen Friese Adel. 1814 - 2000 Van landadel tot historisch instituut.
 • Inv.nr. G0166: Familie van Haersma & van Haersma de With.
 • Inv.nr. G0170: Genealogie van der eerste vijf generaties Erich, een katholieke familie in Friesland
 • Inv.nr. G0175: Steensma uit Friesland deel 1 Nakomelingen van Lolle Wijbes en Antje Jans
 • Inv.nr. G0193: Stamboom van het geslacht Dokkum
 • Inv.nr. G0211: De Hellinga`s en aanverwante families - deel 1
 • Inv.nr. G0212: De Hellinga`s en aanverwante families - deel 2
 • Inv.nr. G0214: Genealogie en geschiedenis van de familie van der Meer te Oldeboorn
 • Inv.nr. G0216: De Gietersen in Friesland Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw
 • Inv.nr. G0220: Genealogie Fogelsangh
 • Inv.nr. G0223: De Schregardus familie
 • Inv.nr. G0231: Vier eeuwen Kingma in Oostergo
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD059: Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0008: Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland
 • Inv.nr. I0027: Inventaris der doop-, trouw-, lidmaten, overlijdens- en begraafboeken in het Rijksarchief in Friesland
 • Inv.nr. I0028.1: Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 1 Beschrijving onderzoek en resultaten
 • Inv.nr. I0032: Dutch American Relations Friesland 1845-1878
 • Inv.nr. I0033: First Reformed Church in Friesland Wisconsin
 • Inv.nr. I0038.1: Klapper op deel 1 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.2: Klapper op deel 2 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.3: Klapper op deel 3 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.4: Klapper op deel 4 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.5: Klapper op deel 5 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0039.01: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 1: 1640-1671
 • Inv.nr. I0039.02: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 2: 1672-1692
 • Inv.nr. I0039.05: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 5: 1721-1733
 • Inv.nr. I0039.06: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 6: 1734-1750
 • Inv.nr. I0039.07: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 7: 1750-1760
 • Inv.nr. I0039.08: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 8: 1761-1771
 • Inv.nr. I0039.09: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 9: 1772-1782
 • Inv.nr. I0039.10: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 10: 1782-1790
 • Inv.nr. I0039.11: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 11: 1791-1806
 • Inv.nr. I0039.12: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 12: 1807-1810
 • Inv.nr. I0249: FAF 36: Klapper op de Geboorten en Huwelijken van de Joodse Gemeente te Leeuwarden
 • Inv.nr. I0284: Gids voor de archieven van Notarissen en Rechterlijke Colleges in de huidige provincie Frieslasnd van de Franse wetgeving tot 1842
 • Inv.nr. I0286: Gids voor de archieven van Joodse instellingen in Friesland
 • Inv.nr. I0301: Voor Vrijheid en Recht Inventaris van de archieven van de vereniging "Friesland 1940 - 1945"
 • Inv.nr. I0302: Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 1
 • Inv.nr. I0303: Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 2
 • Inv.nr. I0304: Inventaris van de gedeponeerde archieven van de Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland, 1619 - 1979 (1980)
 • Inv.nr. I0307: Inventaris van de boezemwaterschappen en polders in Noord-Friesland ( Noardlik Westergoa) 1783 - 1972
 • Inv.nr. I0310: Inventaris van het archief van de Keuringsdienst voor Waren voor het gebied Friesland
 • Inv.nr. I0311: Inventaris van het archief van het Commando Bescherming Bevolking van Friesland (B.B.)
 • Inv.nr. I0313: Register van wapens, wimpels en vlaggen in Friesland
 • Inv.nr. I0314: Inventaris van de archieven van het Provinciaal bestuur van Friesland 1962 - 1986 deel I
 • Inv.nr. I0315: Inventaris van de archieven van het Provinciaal bestuur van Friesland 1962 - 1986 deel II
 • Inv.nr. I0318: Plaknammen yn Fryslân Standerlist mei plaknammen yn Fryslân
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0001: Genealogysk Jierboekje
 • Inv.nr. P0003: it Beaken
 • Inv.nr. P0010: B.M.G.N. Bijdragen Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
 • Inv.nr. P0015: 11 en 30 ....Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland
 • Inv.nr. S0025: De Sneuper 25
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0024: Menno Simons en de Mennisten.
 • Inv.nr. W0041: Uit het oude friese akkerbouwbedrijf.
 • Inv.nr. W0047: Tussen Holland en Friesland . De politieke verhouding tussen de graven van Holland, Westerlauwers Friesland Ameland en Terschelling in de middeleeuwen
 • Inv.nr. W0056: Reakties in Friesland op P.J. Troelstra 's Revolutie.
 • Inv.nr. W0058: De friese landbouw in de 18e eeuw.
 • Inv.nr. W0079: De grenzen van het friese deel van de Waddenzee
 • Inv.nr. W0080: Adel en "Adel" in de Staten van Friesland in de 17e en 18e eeuw.
 • Inv.nr. W0135: Waddenzee, de bakens uitgezet...
 • Inv.nr. W0220: De Poerdersramp in de Westhoek 25 september 1935