Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

genealogie
[ stamboom ]Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0086: Jan Leenderts Lerk .... een fries in het leger van Napoleon
 • Inv.nr. B0130: Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691
 • Inv.nr. B0199: Louise Mellema 1900-1990
 • Inv.nr. B0406: Leven met je familie ... familierecht van wieg tot graf
 • Inv.nr. B0468: Heraldiek en Genealogie een encyclopisch vademecum.
 • Inv.nr. B0471: Prisma van Heraldiek en Genealogie. Ruim 3000 begrippen van A tot Z verklaard.
 • Inv.nr. B0482: Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland.
 • Inv.nr. B0483: Gids voor Genealogisch onderzoek in Nederland.
 • Inv.nr. B0484: Genealogie van Stamboom tot Familiegeschiedenis.
 • Inv.nr. B0485: Op Zoek naar onze Voorouders. Handleiding voor Stamboomonderzoek.
 • Inv.nr. B0486: Wenken en adressen voor Genealogisch onderzoek in het Buitenland.
 • Inv.nr. B0487: Geboekt van Wieg tot Graf Burgerlijke stand, bevolkingsregister DTB
 • Inv.nr. B0488: Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
 • Inv.nr. B0489: Geschreven Verleden.
 • Inv.nr. B0490: Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen 1450 en 1700
 • Inv.nr. B0496: Internetgids voor stamboomonderzoek
 • Inv.nr. B0590: Haersma State 1767-1911 te Buitenpost
 • Inv.nr. B0711: Friezen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland
 • Inv.nr. B0812: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
 • Inv.nr. B0824: van Fûgelsang tot Fogelsanghstate
 • Inv.nr. B0838: Banden van vriendschap De Collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten
 • Inv.nr. B0934: Johanna Geertruida Clausing - Noth... een gouvernante uit Haarlem
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0684: Van der Wal familieboek
 • Inv.nr. CVT1235: Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1953
 • Inv.nr. CVT1236: Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1988
 • Inv.nr. CVT1237: Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1955
 • Inv.nr. CVT1354: Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1959
 • Inv.nr. CVT1542: Genealogiske paedwizer en list fan testamenten
 • Inv.nr. CVT3087: De geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau
 • Inv.nr. CVT3146: De Familie Wendelaar
 • Inv.nr. CVT3368: Stamboom van het geslacht van Kleffens
 • Inv.nr. CVT3417: Genealogie van de familie Klaver
 • Inv.nr. CVT3975: Stamboom van het geslacht Dokkum
 • Inv.nr. G0217: Ter Luyne 1396 - 1960
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0007: Het geslacht Ferwerda uit Dokkum, alsmede het dubbel-geslacht Kiestra
 • Inv.nr. G0009.3: Weesrekeningen betreffende de kinderen van Jan Jans, schoolmeester en dorpsrechter Ee en Grietje Jans, 1777 - 1783
 • Inv.nr. G0025.2: Familie Paessens in de Vlaamse Geschiedenis Vlaams Brabant. deel 2
 • Inv.nr. G0030: Schiermonnikoger Geslachten.
 • Inv.nr. G0046: de Slachten Winsemius
 • Inv.nr. G0102: De familie Lelia, een uitgestorven geslacht uit Ternaard.
 • Inv.nr. G0109: Genealogie Hekstra uit de friese wouden en Kollumerland.
 • Inv.nr. G0116: Annema van Damwoude. - Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes.
 • Inv.nr. G0130: Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre. Een genealogische verkenning.
 • Inv.nr. G0186.1: Genealogisch Repertorium tot 1970 A-L
 • Inv.nr. G0186.2: Genealogisch Repertorium tot 1970 M-Z
 • Inv.nr. G0186.3: Genealogisch Repertorium Supplement 1970-1984
 • Inv.nr. G0186.4: Genealogisch Repertorium Supplement 1985-1989
 • Inv.nr. G0186.5: Genealogisch Repertorium Supplement 1990-1994
 • Inv.nr. G0187.2: Genealogische Bibliografie van de provincie Groningen
 • Inv.nr. G0188.1: Kwartierstaat Sietzema - Politiek deel 1
 • Inv.nr. G0188.2: Kwartierstaat Sietzema - Politiek deel 2
 • Inv.nr. G0193: Stamboom van het geslacht Dokkum
 • Inv.nr. G0194: Te jong om dit verlies te beseffen
 • Inv.nr. G0196: Genealogie Crans
 • Inv.nr. G0197: Familieboek Banga en verweven families
 • Inv.nr. G0198: Genealogie van Canter/ Canter-Visscher
 • Inv.nr. G0199: Genealogie Jensma
 • Inv.nr. G0200: De achternaam de Walle. Herkomst en familiegeschiedenis.
 • Inv.nr. G0202: Het Friese geslacht Sinia
 • Inv.nr. G0203: Hoannen fan'e klaai. Familie de Haan uit noord-oost Fryslân
 • Inv.nr. G0204: Mijn voorouders Kingma. Twee eeuwen in Oostdongeradeel (1650-1850), één eeuw in Tietjerksteradeel (1850-1950).
 • Inv.nr. G0206: Us foarâlden te boek Kwartierstaat van Jan Bouma
 • Inv.nr. G0207: Stamboom van de familie Gaasterland
 • Inv.nr. G0208: Bierma Genealogy 1683 - 1983
 • Inv.nr. G0209: Een friese familie de levensgeschiedenis van de Kuiphof-familie door de eeuwen heen
 • Inv.nr. G0210: Nageslacht van Ruierd Claesz en Gaetske Lolckesdr waaronder het geslacht Dijkstra 1668 - 2008
 • Inv.nr. G0211: De Hellinga`s en aanverwante families - deel 1
 • Inv.nr. G0212: De Hellinga`s en aanverwante families - deel 2
 • Inv.nr. G0213: Kaatsende Kooistra`s familie met een kermistraditie
 • Inv.nr. G0214: Genealogie en geschiedenis van de familie van der Meer te Oldeboorn
 • Inv.nr. G0215: Parenteel van Marten Jans Cuperus / Kuperus
 • Inv.nr. G0216: De Gietersen in Friesland Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw
 • Inv.nr. G0218: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2
 • Inv.nr. G0220: Genealogie Fogelsangh
 • Inv.nr. G0221: Genealogie van Geert Wijgers
 • Inv.nr. G0222: Genealogie van Gabbe Ripten
 • Inv.nr. G0223: De Schregardus familie
 • Inv.nr. G0224: De Jellema`s fan `e Dockumer Wâlden
 • Inv.nr. G0225: Stamboom Palma van Ternaard
 • Inv.nr. G0226: Een stukje geschiedenis van Frieslans aan de hand van de Hania`s en aanverwante families
 • Inv.nr. G0227: Miedema stam uit Hantumeruitburen meer dan 325 jaar....Uw stam 1630 - 1975
 • Inv.nr. G0228: Genealogisch overzicht van het geslacht Goffe Miedema & Stijntje Bosch stam: Hantumeruitburen deel II 1884-2010
 • Inv.nr. G0229: De families Spoelman en Westra uit Kollum ..... Nakomelingen van Hylke Cornelis gedoopt in 1711
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0008: Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland
 • Inv.nr. I0009.1: De QuotisatieKohieren deel 1
 • Inv.nr. I0009.2: De QuotisatieKohieren deel 2
 • Inv.nr. I0009.3: De QuotisatieKohieren deel 3
 • Inv.nr. I0009.4: De QuotisatieKohieren deel 4
 • Inv.nr. I0009.5: De QuotisatieKohieren deel 5
 • Inv.nr. I0009.6: De QuotisatieKohieren deel 6
 • Inv.nr. I0009.7: De QuotisatieKohieren deel 7
 • Inv.nr. I0009.8: De QuotisatieKohieren deel 8
 • Inv.nr. I0010.1: Achttsjinde-ieuske Kriminaliteit yn de wâlden 1700-1811
 • Inv.nr. I0010.2: Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700 - 1811
 • Inv.nr. I0011: Nammen fan keapers en forkeapers ut de rintmasters-rekkens 1518-1575
 • Inv.nr. I0013.1: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 1
 • Inv.nr. I0013.2: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 2
 • Inv.nr. I0013.3: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 3
 • Inv.nr. I0013.4: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 4
 • Inv.nr. I0013.5: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 5
 • Inv.nr. I0013.6: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 6
 • Inv.nr. I0013.7: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 7
 • Inv.nr. I0013.8: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 8
 • Inv.nr. I0013.9: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 9 klapper
 • Inv.nr. I0014: Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
 • Inv.nr. I0298: Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0001: Genealogysk Jierboekje
 • Inv.nr. P0002: Genealogie CBG
 • Inv.nr. P0007: Gens Nostra
 • Inv.nr. P0011: Ons Erfgoed
 • Inv.nr. P0015: 11 en 30 ....Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland
 • Inv.nr. S0032: De Sneuper 32
 • Inv.nr. S0051: De Sneuper 51
 • Inv.nr. S0057: De Sneuper 57
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0094: Lijst van vreemde, vooral latijnse termen die men in archiefstukken kan tegenkomen
 • Inv.nr. W0221: Beschrijving en enige genealogie van de grafstenen in de Hervormde Kerk van Lioessens