Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (algemeen)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D01005a: De grote toren in Dokkum

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0012: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 4: De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Inv.nr. B0047: Repertorium van de stadsrechten in Nederland
 • Inv.nr. B0088: Uit Beppe`s knopendoos
 • Inv.nr. B0131: Tjaard van Aylva 1721-1757. Nobilis Frisius de Nobilisearre?
 • Inv.nr. B0279: De Historicus en Hoogleraar Izaak Hendrik Gosses (1873-1940)
 • Inv.nr. B0289: De laatste elfstedentocht 1985. Verslag van een titanenstrijd
 • Inv.nr. B0344: Ontmoeting met de grijze monnik
 • Inv.nr. B0459: De Robles atlassen vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in friesland in 1572
 • Inv.nr. B0460: De oude Nederlandse maten en gewichten.
 • Inv.nr. B0461: Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten. deel 1
 • Inv.nr. B0462: Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten. deel 2
 • Inv.nr. B0463: Taschenbuch der Zeitrechnung.
 • Inv.nr. B0464: De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender.
 • Inv.nr. B0476: Nijhoffs Geschiedenis lexicon Nederlanden Belgie
 • Inv.nr. B0500.1: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 1
 • Inv.nr. B0500.2: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 2
 • Inv.nr. B0500.3: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 3
 • Inv.nr. B0500.4: Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 4
 • Inv.nr. B0501: Pax Groningana 204 oorkonden over de verhouding Groningen Friesland in de 15e eeuw.
 • Inv.nr. B0502: Repertorium Frieslands Verleden Overzicht de friesche geschiedenis betreffende.
 • Inv.nr. B0503: Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek.
 • Inv.nr. B0504: Tweeduizend 200 jaar Geschiedenis van Friesland.
 • Inv.nr. B0505: Historie van Vrieslant beschreven door Peter van Thabor
 • Inv.nr. B0506: Geschiedenis van Friesland.
 • Inv.nr. B0507: Oorsprong en Geschiedenis van de Friezen.
 • Inv.nr. B0508: Beknopte Geschiedenis van Friesland
 • Inv.nr. B0509.1: Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1800-1900)
 • Inv.nr. B0510: Drie Eeuwen Friesland Economische en Sociale ontwikkelingen van 1500-1800
 • Inv.nr. B0514: Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later
 • Inv.nr. B0515: Encyclopedie van Friesland.
 • Inv.nr. B0516.1: Encyclopedie van het hedendaagse Friesland compendium en alfabetisch gedeelte A-N deel 1
 • Inv.nr. B0516.2: Encyclopedie van het hedendaagse Friesland alfabetisch gedeelte O-Z bijlage monumentenjaar 1975 deel 2
 • Inv.nr. B0517.1: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland: deel 1: Algemene beschrijving 1785
 • Inv.nr. B0517.2: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 2 Oostergo en Westergo 1786
 • Inv.nr. B0517.3: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 3 Westergo en Zevenwouden 1788
 • Inv.nr. B0517.4: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 4 Regering 1789
 • Inv.nr. B0518: Middeleeuws Friesland. De Economische ontwikkeling van het Gewest Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen.
 • Inv.nr. B0519: Het ontstaan van Frieslands Noordhoek. Een Fysisch-Geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied.
 • Inv.nr. B0520: De Friesche Admiraliteit boven Water.
 • Inv.nr. B0522: Steden en hun verleden. de ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de 19e eeuw
 • Inv.nr. B0523: Geschiedenis van Friesland 1750 - 1995
 • Inv.nr. B0525: Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden
 • Inv.nr. B0527: Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland
 • Inv.nr. B0528: Het Friese dorp in de Middeleeuwen rechtshistorisch verkend.
 • Inv.nr. B0529: Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in westlauwers Friesland
 • Inv.nr. B0530: Practisyns woordenboekje of verzameling van meest alle woorden in de rechtskunde gebruiken.
 • Inv.nr. B0531: Frieslands middeleeuwse Marktrechten.
 • Inv.nr. B0532.1: Het Notariaat in Friesland voor 1811
 • Inv.nr. B0533: Men zal de naasten bereid vinden - Burenplicht in Friesland in de 18e en 19e eeuw.
 • Inv.nr. B0534: Kroniek der friese Kronieken. Antikritiek op Bolhuis'kritiek
 • Inv.nr. B0535: Hoofdzaken van de Staatsinrichting van Nederland.
 • Inv.nr. B0537: Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw.
 • Inv.nr. B0538: De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten.
 • Inv.nr. B0539: 500 jaar Hof van Friesland, bijdragen aan het herdenkingssyposium, gehouden te Leeuwarden dd 24 september 1999
 • Inv.nr. B0540: De Oligarchisering van Friesland in de 2e helft van de zeventiende eeuw
 • Inv.nr. B0541: Frieslands Handel in de late Middeleeuwen
 • Inv.nr. B0542: Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten. 1586-1685
 • Inv.nr. B0543: De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
 • Inv.nr. B0544: Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
 • Inv.nr. B0545: Admiraliteit in Friesland Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris Johannes Saeckma.
 • Inv.nr. B0546: Opkomst en strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland.
 • Inv.nr. B0548: Armenzorg in Friesland 1500-1800 Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes friese steden.
 • Inv.nr. B0550: De landgemeente in Friesland. Art. 217 der Gemeentewet
 • Inv.nr. B0551: De grietmannen in Friesland
 • Inv.nr. B0552: Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814
 • Inv.nr. B0554: De oogst van de tegenspoed. Emigratie van friese landarbeiders naar Argentinie ( 1888-1890)
 • Inv.nr. B0555.1: Noord-Oost-Friese Korenmolens en hun molenaars.
 • Inv.nr. B0555.2: Molenbedrijf en Meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw
 • Inv.nr. B0560.1: Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 1
 • Inv.nr. B0560.2: Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 2
 • Inv.nr. B0561: Landbouw en Bevolking tijdens de Agrarische Depressie in Friesland 1878-1895.
 • Inv.nr. B0562: Werken en wonen in de kleibouwstreek
 • Inv.nr. B0564: Hoofdlijnen van het Waterschapsrecht. Een handleiding tot studie van het publiek recht en waterschapsrecht
 • Inv.nr. B0565: Droege Fuotten Onderzoeksgids voor de friese waterstaatsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0567: De strijd tegen het water in Noordelijk Oostergo
 • Inv.nr. B0571: De Dijk op hoogte. Ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van de friese Zeedijken.
 • Inv.nr. B0572: Verleden van Frieslands Noordoosten
 • Inv.nr. B0573: Undersyk yn de noardeasthoeke
 • Inv.nr. B0574: Salt Wetter Swiet Wetter. Over zoetwatervoorziening vroeger met name in Noordoost Friesland.
 • Inv.nr. B0575: Verborgen Verleden Belicht.
 • Inv.nr. B0579: Engelsmanplaat Geschiedenis van ... en gebeurtenissen rond ... een zandbank.
 • Inv.nr. B0592: Waterschap de Polder van Oost- en Westdongeradeel 1821-1973
 • Inv.nr. B0593: Weeshuizen in Nederland De wisselende gestalten van een weldadig instituut
 • Inv.nr. B0594.01: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0594.02: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0597: Nederlandse Defensie 1839-1874
 • Inv.nr. B0598: Het Vaderland Verdedigd 1874-1914
 • Inv.nr. B0599: Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501
 • Inv.nr. B0603.2: Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg
 • Inv.nr. B0627: Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslän
 • Inv.nr. B0634: Administrative en Fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid
 • Inv.nr. B0635: Frisia Illustrata Tien eeuwen Friesland en de Friezen
 • Inv.nr. B0636: Mode in Friesland Moade yn Fryslân 1750-1950
 • Inv.nr. B0642: Toponimen en toponimyske elementen yn Fryslân. in analytyske bibliografy ca 1835-1980
 • Inv.nr. B0643.1: Bezettingstijd in Friesland deel 1: Weifeling en keus
 • Inv.nr. B0643.2: Bezettingstijd in Friesland deel 2: Met de rug tegen de muur
 • Inv.nr. B0643.3: Bezettingstijd in Friesland deel 3: Het laatste bedrijf
 • Inv.nr. B0649: Rondom de oude Lauwerszee
 • Inv.nr. B0651.01: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Bevolkings- en Gezinsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0651.02: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Vrouwengeschiedeis
 • Inv.nr. B0651.03: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Eliteonderzoek: Rijkdom, Macht en Status in het verleden
 • Inv.nr. B0651.04: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Materiële Cultuur: Huisraad, Kleding en Bedrijfsgereedschap
 • Inv.nr. B0651.05: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Dorpsgeschiedenis: Bewoning en Bewoners
 • Inv.nr. B0651.06: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Stadsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0651.07: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Lokale Bestuursgeschiedenis
 • Inv.nr. B0651.08: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Historische Geografie: Landschap en Nederzetting
 • Inv.nr. B0651.09: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Fiscale Bronnen: Structuur en Onderzoeksmogelijkheden
 • Inv.nr. B0651.10: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Strafrecht en Criminaliteit
 • Inv.nr. B0651.11: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Sociale Zorg
 • Inv.nr. B0651.12: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Onderwijsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0654.1: Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 1 Landelijke en provinciale overheden
 • Inv.nr. B0654.2: Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 2 Stedelijke overheden
 • Inv.nr. B0660: 100 jaar Nieuwe Dockumer Courant Spiegel van de noordoost-friese samenleving
 • Inv.nr. B0661: Friesland in grootvaders tijd
 • Inv.nr. B0662: Algemeene Geschiedenis van Friesland, een Folksleesboek
 • Inv.nr. B0663: Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van de Aegon op 2 eeuwen verzekeringsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0664: Om Gysbert Japiks hinne - Fryslân yn de 17e ieu
 • Inv.nr. B0669: Langs onverharde wegen Friesland in oude foto's 1850-1910
 • Inv.nr. B0684: 18 eeuwen meten en wegen in de Lage Landen
 • Inv.nr. B0687: Skip op strân - Ameland - Reddingsstations langs de Nederlandse kust
 • Inv.nr. B0699: De Gemaskerde God. Francois Haverschmidt en het Oera Linda-boek
 • Inv.nr. B0702: Fryslân in de oorlog. Een laatste saluut. Opgedragen aan 4100 slachtoffers
 • Inv.nr. B0703: Fryslân in de oorlog Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders
 • Inv.nr. B0704: De tiid hâld gjin skoft ... honderd jaar nieuws uit de regio
 • Inv.nr. B0705: Simmer 2000
 • Inv.nr. B0713: De nieuste Tydingen jubileumboek 250 Leeuwarder Courant
 • Inv.nr. B0714: Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden
 • Inv.nr. B0718: Luchtfoto atlas Fryslân
 • Inv.nr. B0780: Friesland toen en nu
 • Inv.nr. B0782: It Heitelân
 • Inv.nr. B0792: De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters
 • Inv.nr. B0813: New light on dark-age frisia
 • Inv.nr. B0821: Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden
 • Inv.nr. B0843: Gevallen uit Friesland in Nederlands-Indië Het vergeten leger 1946-1950
 • Inv.nr. B0867: Fries Calendarium
 • Inv.nr. B0873: Het Fryslân boek
 • Inv.nr. B0876: Eartiids - Notiids Skienisboekje fan Fryslân
 • Inv.nr. B0899: Fryslân 500
 • Inv.nr. B0900: Nederland dichterbij - Friesland
 • Inv.nr. B0947: Erfgoed van de oorlog
 • Inv.nr. B0949.01: Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel I
 • Inv.nr. B0949.02: Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel 2
 • Inv.nr. B0967: Professor Doctor Godard Gosses ta in oantinken
 • Inv.nr. B0972: Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden deel 6: Friesland 1587-1795
 • Inv.nr. B0978: Zingende torens Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
 • Inv.nr. B1000: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
 • Inv.nr. B1001: Algemene Geschiedenis der Nederlanden
 • Inv.nr. B1002: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0520: Herstelde Leeuw
 • Inv.nr. CVT0624: Minne Jorrits reis nei it Kollumer oproer
 • Inv.nr. CVT0639: Het leven der doorluchtigen veld-oversten
 • Inv.nr. CVT0675: Sentimentele reize naar Schilda
 • Inv.nr. CVT0683: De torens zingen Nederlandse torens en hunne klokkenspellen
 • Inv.nr. CVT0722: Luidklokken en Beiaarden
 • Inv.nr. CVT0974: Disputatio Juridica in auguralis van Nicolaas Fockema
 • Inv.nr. CVT1037: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1975
 • Inv.nr. CVT1063: Dry Docking
 • Inv.nr. CVT1202: Herstelde Leeuw of Discours
 • Inv.nr. CVT1474: Poemata ivvenilia
 • Inv.nr. CVT1530: Literatorum principi di Davidi Ruhnkenio
 • Inv.nr. CVT1625: Jiertallen fan de fryske skiednis
 • Inv.nr. CVT1628: President Masaryk en it nasjonale
 • Inv.nr. CVT1734: Herinneringen van een patriot
 • Inv.nr. CVT1768: Compendium
 • Inv.nr. CVT1782: Schetsen van de Friesche geschiedenis deel I, II en III
 • Inv.nr. CVT1787: Van speeldoos tot pierement
 • Inv.nr. CVT1860: Oratio door Ekema
 • Inv.nr. CVT1861: Commentatio
 • Inv.nr. CVT1986: Oratio door van der Wal
 • Inv.nr. CVT1989: Dokkumer magistrate- soarch op it muzikale mêd
 • Inv.nr. CVT1993: Frysk Tinkboek 1435 - 1935
 • Inv.nr. CVT2032: Het jongste verleden
 • Inv.nr. CVT2081: Haedsaken fryske skiednis
 • Inv.nr. CVT2148: Disquisitio origine juris municipalis frisici
 • Inv.nr. CVT2157: Herinneringen bij opkomende gedachten.......
 • Inv.nr. CVT2179: Bitinking fan de gemeentewet 1851 - 1951
 • Inv.nr. CVT2300: Raiffeisen
 • Inv.nr. CVT2306: Huwelijkszegenwensch aan den heere Francois Henricus Bekius en mejuffrouw Geeske Suidema
 • Inv.nr. CVT2325: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
 • Inv.nr. CVT2326: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
 • Inv.nr. CVT2327: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
 • Inv.nr. CVT2328: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1979
 • Inv.nr. CVT2329: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1981
 • Inv.nr. CVT2330: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1974
 • Inv.nr. CVT2331: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1975
 • Inv.nr. CVT2332: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1980
 • Inv.nr. CVT2333: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1982
 • Inv.nr. CVT2334: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1966
 • Inv.nr. CVT2335: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1967
 • Inv.nr. CVT2336: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1968
 • Inv.nr. CVT2337: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1969
 • Inv.nr. CVT2338: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1970
 • Inv.nr. CVT2339: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1972
 • Inv.nr. CVT2340: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1973
 • Inv.nr. CVT2341: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1956
 • Inv.nr. CVT2342: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1957
 • Inv.nr. CVT2343: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1958
 • Inv.nr. CVT2344: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1959
 • Inv.nr. CVT2345: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
 • Inv.nr. CVT2346: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
 • Inv.nr. CVT2347: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
 • Inv.nr. CVT2348: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
 • Inv.nr. CVT2353: It Beaken Oud Dokkum en Dokkums Bestuur
 • Inv.nr. CVT2355: Fan Fryslans forline
 • Inv.nr. CVT2372: In Memoriam J.F. Niermeyer
 • Inv.nr. CVT2559: Het merckwaerdigste meyn bekent
 • Inv.nr. CVT2570: Gestichtstypen uit den ouden tijd
 • Inv.nr. CVT2645: Glorie van het verleden
 • Inv.nr. CVT2648: De torens vertelden mij
 • Inv.nr. CVT2680: Nasporingen betreffende de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland
 • Inv.nr. CVT2683: Herinneringen bij opkomende gedachten
 • Inv.nr. CVT2724: De hoge Raad van Adel; geschiedenis en werkzaamheden
 • Inv.nr. CVT2761: Geschiedenis van Friesland
 • Inv.nr. CVT2773: Proeven van taal- en geschiedkunde
 • Inv.nr. CVT2778: Historia Frisiae - een verzameling historische gegevens
 • Inv.nr. CVT2832: Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 1
 • Inv.nr. CVT2833: Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 2
 • Inv.nr. CVT2889: Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden
 • Inv.nr. CVT2893: De plaatselijk geschiedschrijving; wenken voor de vorsers
 • Inv.nr. CVT2900: De Nederlandse wateren en plaatsen in de romeinse tijd
 • Inv.nr. CVT2924: Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 1
 • Inv.nr. CVT3057: Sykljocht op de Wâlden
 • Inv.nr. CVT3068: Geschiedkundige atlas van Nederland: de voormalige zeeboezems in Friesland ten westen en oosten van de lauwers
 • Inv.nr. CVT3125: De Nederlanden deel 1 en 2
 • Inv.nr. CVT3130: De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in Engeland
 • Inv.nr. CVT3143: Statuten, Ordonantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Frieslandt, diverse delen
 • Inv.nr. CVT3147: Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 • Inv.nr. CVT3166: Stadstimmeren
 • Inv.nr. CVT3218: Honderd jaren staatkundige geschiedenis
 • Inv.nr. CVT3278: In âlde sinspreuk yn Fryslân
 • Inv.nr. CVT3282: Repertorium Friesland's verleden
 • Inv.nr. CVT3310: Die olde freesche Cronike
 • Inv.nr. CVT3465: De Fryske skriftekennisse
 • Inv.nr. CVT3514: Geestelijke opkomsten van Oostergo
 • Inv.nr. CVT3516: Skiednis fan Fryslân
 • Inv.nr. CVT3526: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland, deel I, II, III en IV
 • Inv.nr. CVT3967: Historische Atlas Friesland
 • Inv.nr. CVT3976: It Beaken Jaargang 1952 tot en met 1967
 • Inv.nr. CVT4432: Luchtfoto atlas Fryslân
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA021: Interneringen van Marinevliegtuigen in de eerste wereldoorlog nabij de waddeneilanden
 • Inv.nr. HDA037: Het eiland Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. HDD031: Als we wandelen.....
 • Inv.nr. HDO001: Geschiedenis van de dorpen van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. HDS017: Nederlandse Militaire Luchtvaart VI Fokker D-xxxi deel 2
 • Inv.nr. HDS018: Correspondentie betreffende de vlag en het wapen van Schiermonnikoog
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0006: Bankwezen
 • Inv.nr. I0285: Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw.
 • Inv.nr. I0286: Gids voor de archieven van Joodse instellingen in Friesland
 • Inv.nr. I0301: Voor Vrijheid en Recht Inventaris van de archieven van de vereniging "Friesland 1940 - 1945"
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0003: it Beaken
 • Inv.nr. P0010: B.M.G.N. Bijdragen Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
 • Inv.nr. P0011: Ons Erfgoed
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0051: Het Kollumer Oproer
 • Inv.nr. W0056: Reakties in Friesland op P.J. Troelstra 's Revolutie.
 • Inv.nr. W0076: Van Kapitaal Belang. Geldhandel in verband met migratie door de eeuwen heen.
 • Inv.nr. W0079: De grenzen van het friese deel van de Waddenzee
 • Inv.nr. W0080: Adel en "Adel" in de Staten van Friesland in de 17e en 18e eeuw.
 • Inv.nr. W0089: It kleaster Sion serie artikelen betreffende het klooster Sion
 • Inv.nr. W0090: Onze lieve vrouwe ten berge De Sionsberg
 • Inv.nr. W0111: Illusies en Incidenten: De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
 • Inv.nr. W0116: Letterlappen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. W0121: Het 100 jarig jubileum van "de Risico" 1902-2002
 • Inv.nr. W0126: Bevrijding - Dokkum 1945
 • Inv.nr. W0137: Wieger Klazes van der Veen honderd jaar geleden geboren. Sneuper uit Wanswerd haalde als autodidact met grote inzet
 • Inv.nr. W0190: Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700-1900) Dokkum
 • Inv.nr. W0219: Historische wandelpaden in Noordoost- Friesland