Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (dorp)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0020: Van Anigheim tot Anjum.
 • Inv.nr. B0021: Anjum
 • Inv.nr. B0031: Willem Teackes uit Anjum. Verhaal gebaseerd op een ware gebeurtenis uit 1526.
 • Inv.nr. B0032: In krystfeest to Eastmahoarne yn it jier 1572
 • Inv.nr. B0036: Gids voor Anjum en Omstreken
 • Inv.nr. B0041: Korte geschiedenis van het dorp Wetzens
 • Inv.nr. B0044: Ealsum fan doe en no.
 • Inv.nr. B0045: Oer Ealsum âld en nij
 • Inv.nr. B0050: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. B0060: Ingwierrum troch de tiden hinne
 • Inv.nr. B0061: Wonen en Werken in Engwierum toen en nu
 • Inv.nr. B0066: Dokkumer Nieuwe Zijlen in historie
 • Inv.nr. B0070: Metslawier van toen...
 • Inv.nr. B0075: Morra 750 jaar een dorp in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0080: It Doarp Nijewier
 • Inv.nr. B0090: Nes in doarp yn'e Dongeradielen
 • Inv.nr. B0092: De Streek en Betterwird
 • Inv.nr. B0094: Koren-, pel-, en houtzaagmolen "De Zwaluw" te Birdaard
 • Inv.nr. B0097: Kerk en Dorp van Brantgum
 • Inv.nr. B0100: Een geschiedenis van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0101: In doarp yn 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740-1940
 • Inv.nr. B0106: Register op Een geschiedenis van Oosternijkerk - 75 jaar Uitspanning Door Inspanning - 100 jaar Geref.Kerk -Kristlyk onderwijs
 • Inv.nr. B0107: Om Nijtsjerk en Nes hinne Noed en nocht foech hundert jier lyn
 • Inv.nr. B0110: Kerk en Dorp Jouswier
 • Inv.nr. B0112: Oer Eastrum âld en nij
 • Inv.nr. B0113: By Us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht
 • Inv.nr. B0120: Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
 • Inv.nr. B0122: Wierum een klein beetje geschiedenis
 • Inv.nr. B0134: Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
 • Inv.nr. B0150: Holwerd de geschiedenis van een terpdorp in woord en beeld
 • Inv.nr. B0158: Zwaagwesteinde
 • Inv.nr. B0160: Paesens en Moddergat van toen ...
 • Inv.nr. B0169: De pionier van de Westereen Keimpe Sikkema 1866 - 1949
 • Inv.nr. B0228: Dokkum, beeld van een stad.
 • Inv.nr. B0350: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel.
 • Inv.nr. B0351: van Ter Sted tot Olde Stins.
 • Inv.nr. B0360: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0363: De gritenij Dantumadiel 1932
 • Inv.nr. B0367: Dantumawoude, een dorp in Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0370: Rinsumageest en Sijbrandahuis, van onder de Klokslag.
 • Inv.nr. B0380.1: Kollumerland en Nieuw Kruisland geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving.
 • Inv.nr. B0392: Plaatselijk Belang Triemen 50 jaar 1945-1995.
 • Inv.nr. B0394: Munnekezijl 500 jaar
 • Inv.nr. B0395: Geschiedenis van Kerk en Molen te Burum
 • Inv.nr. B0421: Beschermde Dorpsgezichten in Friesland Hollum
 • Inv.nr. B0423: Dorpsbelang Hollum 1948 - 1998
 • Inv.nr. B0577: Dijken en Zeedijksters
 • Inv.nr. B0591: De Heerlijkheid Visvliet.
 • Inv.nr. B0651.05: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Dorpsgeschiedenis: Bewoning en Bewoners
 • Inv.nr. B0653: Westergeastmer Strjitnammen
 • Inv.nr. B0691: Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne
 • Inv.nr. B0729: Schiermonnikoog een wandeling door het oude dorp
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0757: It Burmaniapaad Een kijk-, lees, wandel- en fietsroute langs Ferwerd en Hogebeintum
 • Inv.nr. B0760: Us doarp Mitselwier
 • Inv.nr. B0770: Ee Historisch dorp vol bedrijvigheid
 • Inv.nr. B0771: Dokkum verandert.......vernieuwingen in het oude stadscentrum
 • Inv.nr. B0784: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
 • Inv.nr. B0796: 75 jaar Dorpsbelang Buren
 • Inv.nr. B0805: Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000
 • Inv.nr. B0816: Damwoude van 1900 tot nu Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude in woord en beeld
 • Inv.nr. B0833: Āld Feanwâlden en De Wâl printen en priuwkes skiednis fan doarp en bewenners
 • Inv.nr. B0836: Van Beijntum Bolleholle en Keallesturt
 • Inv.nr. B0837: Genum ....Tussen Genum en de Groote Garde
 • Inv.nr. B0857: Munnikezijl Beeld van een dorp
 • Inv.nr. B0858: Open monumentendag in EE 1990
 • Inv.nr. B0859: IE .... Sa as it wie mar nea wer wêze sil
 • Inv.nr. B0860: EE een dorp in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0861: Blija Hoe het is was en wordt
 • Inv.nr. B0862: Burgum wâld- en wetterdoarp
 • Inv.nr. B0875: Uit het album van Tietjerksteradeel
 • Inv.nr. B0911: Afdeling Dokkum - Dantumadeel van de Friesche Maatschappij van Landbouw 140 jaar afd. dantumadeel
 • Inv.nr. B0939: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
 • Inv.nr. B0974: Wierum en haar bewoners
 • Inv.nr. B0990: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0547: By us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht
 • Inv.nr. CVT0577: Alde doarpsgesichten
 • Inv.nr. CVT0578: Nije searje alde doarpsgesichten
 • Inv.nr. CVT1468: Nes, in doarp in é Dongeradielen
 • Inv.nr. CVT1750: Anjum en zijn molen
 • Inv.nr. CVT1779: Veenklooster
 • Inv.nr. CVT1801: Uit het verleden van Holwerd
 • Inv.nr. CVT1960: Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
 • Inv.nr. CVT2924: Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 1
 • Inv.nr. CVT2925: Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 2
 • Inv.nr. CVT3119: Kestenholz - Seine geschichte sein volk
 • Inv.nr. CVT3287: Om Nijtsjerk en Nes hinne
 • Inv.nr. CVT3461: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. CVT4422: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
 • Inv.nr. CVT4437: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Inv.nr. CVT4439: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
 • Inv.nr. CVT4448: It is jim stad Serie krantenartikelen betreffende Dokkum
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0015.1: Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel F
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA011: Kosten van het grote feest wegens het planten van de vrijheidsboom te Hollum 1798
 • Inv.nr. HDK001: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDK013: Westergeest van de Spaanse naar de Franse tijd 1580-1795
 • Inv.nr. HDK020: Dorpsvisie Triemen
 • Inv.nr. HDO002: De Terp van Anjum, globale structuur naar een kaart van 1718 met hoogtelijnen
 • Inv.nr. HDO010: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795
 • Inv.nr. HDO017: Uitwerking van het onderzoek naar het grondbezit te Jouswier uit de reëel-, specie- en floreenkohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDO029: Geschiedenis van de molen te Ee 1617-1992
 • Inv.nr. HDO033: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDO036: Gevreesde hounegât nog steeds intact
 • Inv.nr. HDO038: Engwierumer terpdobbe was van levensbelang
 • Inv.nr. HDW006: De kleine wereld van Betterwird
 • Inv.nr. HDW019: Denkend aan Brantgum....
 • Inv.nr. HDW035: De Historie gaat door het eigen dorp
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0012: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.01: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.02: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.03: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.04: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.05: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.06: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.08: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.09: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.10: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.11: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.12: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.13: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.14: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.15: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.16: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.17: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.18: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.19: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.20: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.21: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.22: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.23: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.24: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.25: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.26: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0014: Furde...
 • Inv.nr. P0014.10: Furde...
 • Inv.nr. P0014.11: Furde...
 • Inv.nr. P0014.12: Furde...
 • Inv.nr. P0014.13: Furde...
 • Inv.nr. P0014.14: Furde...
 • Inv.nr. P0014.15: Furde...
 • Inv.nr. Q0001: Priuwkes ut it Ferline deel 01
 • Inv.nr. Q0002: Priuwkes ut it Ferline deel 02
 • Inv.nr. Q0003: Priuwkes ut it Ferline deel 03
 • Inv.nr. Q0004: Priuwkes ut it Ferline deel 04
 • Inv.nr. Q0005: Priuwkes ut it Ferline deel 05
 • Inv.nr. Q0006: Priuwkes ut it Ferline deel 06
 • Inv.nr. Q0007: Priuwkes ut it Ferline deel 07
 • Inv.nr. Q0008: Priuwkes ut it Ferline deel 08
 • Inv.nr. Q0009: Priuwkes ut it Ferline deel 09
 • Inv.nr. Q0010: Priuwkes ut it Ferline deel 10
 • Inv.nr. Q0011: Priuwkes ut it Ferline deel 11
 • Inv.nr. Q0012: Priuwkes ut it Ferline deel 12
 • Inv.nr. Q0013: Priuwkes ut it Ferline deel 13
 • Inv.nr. Q0014: Priuwkes ut it Ferline deel 14
 • Inv.nr. Q0015: Priuwkes ut it Ferline deel 15
 • Inv.nr. Q0016: Priuwkes ut it Ferline deel 16
 • Inv.nr. Q0017: Priuwkes ut it Ferline deel 17
 • Inv.nr. Q0018: Priuwkes ut it Ferline deel 18
 • Inv.nr. Q0019: Priuwkes ut it Ferline deel 19
 • Inv.nr. Q0020: Priuwkes ut it Ferline deel 20
 • Inv.nr. Q0021: Priuwkes ut it Ferline deel 21
 • Inv.nr. Q0022: Priuwkes ut it Ferline deel 22
 • Inv.nr. Q0023: Priuwkes ut it Ferline deel 23
 • Inv.nr. Q0024: Priuwkes ut it Ferline deel 24
 • Inv.nr. Q0025: Priuwkes ut it Ferline deel 25
 • Inv.nr. Q0026: Priuwkes ut it Ferline deel 26
 • Inv.nr. Q0027: Priuwkes ut it Ferline deel 27
 • Inv.nr. Q0028: Priuwkes ut it Ferline deel 28
 • Inv.nr. Q0029: Priuwkes ut it Ferline deel 29
 • Inv.nr. Q0030: Priuwkes ut it Ferline deel 30
 • Inv.nr. Q0031: Priuwkes ut it Ferline deel 31
 • Inv.nr. Q0032: Priuwkes ut it Ferline deel 32
 • Inv.nr. Q0033: Priuwkes ut it Ferline deel 33
 • Inv.nr. Q0034: Priuwkes ut it Ferline deel 34
 • Inv.nr. Q0035: Priuwkes ut it Ferline deel 35
 • Inv.nr. Q0036: Priuwkes ut it Ferline deel 36
 • Inv.nr. Q0037: Priuwkes ut it Ferline deel 37
 • Inv.nr. Q0038: Priuwkes ut it Ferline deel 38
 • Inv.nr. Q0039: Priuwkes ut it Ferline deel 39
 • Inv.nr. Q0040: Priuwkes ut it Ferline deel 40
 • Inv.nr. Q0041: Priuwkes ut it Ferline deel 41
 • Inv.nr. Q0042: Priuwkes ut it Ferline deel 42
 • Inv.nr. Q0043: Priuwkes ut it Ferline deel 43
 • Inv.nr. Q0044: Priuwkes ut it Ferline deel 44
 • Inv.nr. Q0045: Priuwkes ut it Ferline deel 45
 • Inv.nr. Q0046: Priuwkes ut it Ferline deel 46
 • Inv.nr. Q0047: Priuwkes ut it Ferline deel 47
 • Inv.nr. Q0048: Priuwkes ut it Ferline deel 48
 • Inv.nr. Q0049: Priuwkes ut it Ferline deel 49
 • Inv.nr. Q0050: Priuwkes ut it Ferline deel 50
 • Inv.nr. Q0051: Priuwkes ut it Ferline deel 51
 • Inv.nr. Q0052: Priuwkes ut it Ferline deel 52
 • Inv.nr. Q0053: Priuwkes ut it Ferline deel 53
 • Inv.nr. Q0054: Priuwkes ut it Ferline deel 54
 • Inv.nr. Q0055: Priuwkes ut it Ferline deel 55
 • Inv.nr. Q0056: Priuwkes ut it Ferline deel 56
 • Inv.nr. Q0057: Priuwkes ut it Ferline deel 57
 • Inv.nr. Q0058: Priuwkes ut it Ferline deel 58
 • Inv.nr. Q0059: Priuwkes ut it Ferline deel 59
 • Inv.nr. Q0060: Priuwkes ut it Ferline deel 60
 • Inv.nr. Q0061: Priuwkes ut it Ferline deel 61
 • Inv.nr. Q0062: Priuwkes ut it Ferline deel 62
 • Inv.nr. Q0063: Priuwkes ut it Ferline deel 63
 • Inv.nr. Q0064: Priuwkes ut it Ferline deel 64
 • Inv.nr. Q0065: Priuwkes ut it Ferline deel 65
 • Inv.nr. Q0066: Priuwkes ut it Ferline deel 66
 • Inv.nr. Q0067: Priuwkes ut it Ferline deel 67
 • Inv.nr. Q0068: Priuwkes ut it Ferline deel 68
 • Inv.nr. Q0069: Priuwkes ut it Ferline deel 69
 • Inv.nr. Q0070: Priuwkes ut it Ferline deel 70
 • Inv.nr. Q0071: Priuwkes ut it Ferline deel 71
 • Inv.nr. Q0072: Priuwkes ut it Ferline deel 72
 • Inv.nr. Q0073: Priuwkes ut it Ferline deel 73
 • Inv.nr. Q0074: Priuwkes ut it Ferline deel 74
 • Inv.nr. Q0075: Priuwkes ut it Ferline deel 75
 • Inv.nr. Q0076: Priuwkes ut it Ferline deel 76
 • Inv.nr. Q0077: Priuwkes ut it Ferline deel 77
 • Inv.nr. Q0078: Priuwkes ut it Ferline deel 78
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0027: Zo was het toen. Vroeger in Holwerd.
 • Inv.nr. W0029: Ternaard
 • Inv.nr. W0054: Sanbulten Foarhinne
 • Inv.nr. W0059: De geschiedenis van Blija in woord en beeld.
 • Inv.nr. W0070: Souvenier Birdaard
 • Inv.nr. W0075.1: Slotblik op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0075.2: Pastorale terugblikken op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0100: Metslawier in de 16e en 17e eeuw
 • Inv.nr. W0132: Cultuurhistorische verkenning Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0144: Opschriften der zerken in het kerkgebouw te Oosternijkerk
 • Inv.nr. W0148: Programmaboekje Reünie Hantum 26 mei 1979
 • Inv.nr. W0176: Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. W0191: Hollum een dorp als monument.