Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (gemeente)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00703a: Foto van een gravure met zicht op de Markt met Grote Kerk en vrijstaande hoge abdijtoren, kinderen met vlieger

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0003: Skiednis Fan Eastdongeradiel. - Geschiedenis van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0005: Uit het album van Dongeradeel
 • Inv.nr. B0008: Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
 • Inv.nr. B0010: Op 'e Sneup troch Eastdongeradiel
 • Inv.nr. B0013: Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel tot de opheffing 1 januari 1984
 • Inv.nr. B0049: Ferwerderadiel Hoarizonbreed en Himelheech
 • Inv.nr. B0170: Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
 • Inv.nr. B0173: Met kruis en ploeg. Een terugblik in de historie vanaf het eiland
 • Inv.nr. B0174: Schiermonnikoog een rijk verleden, een rijker heden.
 • Inv.nr. B0175: Het eiland Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0176: Schiermonnikoog het eiland in de branding.
 • Inv.nr. B0177: Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ...
 • Inv.nr. B0191: Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0192: Schiermonnikoog Van Westerstrand tot Willemsduin
 • Inv.nr. B0197: Schiermonnikoog een drieluik
 • Inv.nr. B0198: Schiermonnikoog van vroeger...
 • Inv.nr. B0200: Korte Kronijk van Dokkum. - Eenige Historische verhalen van t gebeurde tot Dockum, sedert t jaar 10 na de geboorte
 • Inv.nr. B0201: Geschiedenis van Dokkum 1580-1600 Korte kroniek van Dokkum - Transcriptie van het resolutieboek van Dokkum
 • Inv.nr. B0202: Beknopte Geschiedenis van Dokkum
 • Inv.nr. B0203: Losse grepen út de skiednis fan Dokkum.
 • Inv.nr. B0204: Oer Dokkum, Juster en Hjoed
 • Inv.nr. B0216: Dokkum Bolwerk van het noorden
 • Inv.nr. B0217: Dokkum
 • Inv.nr. B0249: Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
 • Inv.nr. B0263: Dokkum op de penning. Een overzicht van alle bekende in Dokkum geslagen, of op de stad Dokkum betrekking hebbende munten en penning
 • Inv.nr. B0278: Historische tentoonstelling Dokkum 12 eeuwen 754 - 1954
 • Inv.nr. B0286: Dokkumentatie Dokkum in historisch perspectief
 • Inv.nr. B0287: Dockinga een verhaal rond een stad...
 • Inv.nr. B0350: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel.
 • Inv.nr. B0360: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0361: Dantumadeel in 1861.
 • Inv.nr. B0362: De Dokkumer Wouden omstreeks 1830
 • Inv.nr. B0363: De gritenij Dantumadiel 1932
 • Inv.nr. B0364: Dantumadeel in vroeger tijden
 • Inv.nr. B0378: Convent van St. Bonifatius te Dokkum
 • Inv.nr. B0380.1: Kollumerland en Nieuw Kruisland geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving.
 • Inv.nr. B0381: Kroniek van Kollumerland 1583-1650
 • Inv.nr. B0382: Gids voor de Oudheidskamer Mr. A.J. Andreae te Kollum
 • Inv.nr. B0383: Tussen Sennaer en Lauwers Een aantal historische schetsen uit Kollumerland.
 • Inv.nr. B0385.1: Het Kollumer Oproer van 1797, naar verhalen van medespelers.
 • Inv.nr. B0400: Ameland van Hollum tot de Hon
 • Inv.nr. B0424: Verdwenen plekjes ... Ameland 1945-1980
 • Inv.nr. B0432: 2000 jaar Ameland. Thema expositie in het natuurcentrum te Nes en het Sorgdragermuseum te Hollum
 • Inv.nr. B0435: Deductie voor Franciscus Duco van Cammingha waar het aal oude recht op Ameland grondig wordt aangewesen
 • Inv.nr. B0582: Details van een eiland kijk-, lees- en zoekboek van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0646: Herinneringen van een Amelander. Verhalen en foto's uit het verleden
 • Inv.nr. B0655.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1700/1640
 • Inv.nr. B0655.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1832
 • Inv.nr. B0655.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel kaarten
 • Inv.nr. B0656.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640
 • Inv.nr. B0656.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832
 • Inv.nr. B0656.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten
 • Inv.nr. B0666: Van Voorstraat naar Westenstein.
 • Inv.nr. B0671: Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
 • Inv.nr. B0698.01: Schiermonnikoog 2004 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0698.02: Schiermonnikoog 2005 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0698.03: Schiermonnikoog 2006 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0698.04: Schiermonnikoog 2007 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0800: It oare Fryslan Folgje Oebele Vries op e Foet - In programmarige Fan Omrop Fryslan oer de trije Fryslannen doe en no
 • Inv.nr. B0807: Ferwerderadiel Bylden ût it ferline
 • Inv.nr. B0830: Achtkarspelen Oars as Oars
 • Inv.nr. B0875: Uit het album van Tietjerksteradeel
 • Inv.nr. B0932: Een omstreden eiland De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
 • Inv.nr. B0964: Met Max Posthuma door Dokkum
 • Inv.nr. B1000: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
 • Inv.nr. B1003: Dokkum in kadastraal perspectief
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1008: Dockinga een verhaal rond een stad...
 • Inv.nr. CVT1231: Dantumadeel in vroeger tijden
 • Inv.nr. CVT1240: Dantumadiel
 • Inv.nr. CVT1368: Dantumadeel
 • Inv.nr. CVT1627: Wat de lichtjes ons vertellen
 • Inv.nr. CVT1794: Ut it boagerlibben fan Dokkum om 1840 hinne
 • Inv.nr. CVT2055: Dokkum in 1898 en 1948 "Zoals het was……..zoals het is"
 • Inv.nr. CVT2225: Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2259: Het gezicht van Nederland, Smallingerland
 • Inv.nr. CVT2458: De Grietenij Idaarderadeel
 • Inv.nr. CVT3029: De Kamper-uien ....import
 • Inv.nr. CVT3094: De onzijdigheidsverklaringen van Ameland 1598 ......1672
 • Inv.nr. CVT3243: IJlst en Sloten in heden en verleden
 • Inv.nr. CVT3271: Organisatie en taken stadsbestuur Deventer
 • Inv.nr. CVT3285: Gemeentewapens in Nederland
 • Inv.nr. CVT3381: Losse grepen ut de skiednis fan Dokkum
 • Inv.nr. CVT3882: Leeuwarden 750 - 2000 Hoofdstad van Friesland
 • Inv.nr. CVT3914: Het recht van een vrije Friese stad De stadsboeken van Bolsward
 • Inv.nr. CVT3941: In het hart van de gemeente
 • Inv.nr. CVT4417: Wandelgangen 25 jaar Dongeradeel
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA001: Akte van belening door Hertog Albrecht van Beieren van Aernt van Egmond met Ameland 1398
 • Inv.nr. HDA002: Verklaring van Watze Frans van Cammingha inzake de neutraliteit van Ameland in de oorlog tussen Engeland en de Republiek
 • Inv.nr. HDA003: Organisatiestructuur van het Bestuur van Ameland in de 17e en 18e eeuw
 • Inv.nr. HDA004: Lijst van de Hoofdelingen, burgermeesters en Heren van Ameland, met beschrijving van hun wapens
 • Inv.nr. HDA006: Verordening tegen illegale herbergen en smokkelkroegen op Ameland door Maria Louise Princes van Oranje 1750
 • Inv.nr. HDA007: Proces van het geschil tussen de Heer van - en ingezetenen van Ameland betreffende de wederzijdse rechten voor de Staten-Generaal 1619-1620
 • Inv.nr. HDA013: Lijst van schippers en commandeurs in den jare 1781 op Ameland als burgers woonachtig
 • Inv.nr. HDA017: Onze Noordelijke Badplaatsen
 • Inv.nr. HDA027: Uittreksels uit de gemeenteverslagen van Ameland, 1851 - 1907
 • Inv.nr. HDA033: Ameland Een verslag naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, met bevolkingsoverzicht 1840 - 1968
 • Inv.nr. HDD014: Beschrijvingen over 't Weeshuis van Dokkum
 • Inv.nr. HDD024: Register der straten en wallen der stadt Dockum ten laste komende te onderhouden 1600-1815
 • Inv.nr. HDD032: Wapen en zegel van de stad Dokkum
 • Inv.nr. HDK001: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDK014: Kollumerland uit de notulen van de Gemeenteraad, 1798-1895
 • Inv.nr. HDO001: Geschiedenis van de dorpen van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. HDO014: Tekst van de toespraak voor de afdeling Wassenaar van de Bond van plattelands vrouwen door J.T. Alberda te Ee
 • Inv.nr. HDS007: Beknopte geschiedenis van Schiermonnikoog en hoe het eiland aan zijn naam komt
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.002: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.003: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.004: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.005: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.006: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.009: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.011: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.012: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.014: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.015: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.016: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.017: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.018: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.019: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.020: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.021: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.022: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.023: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.024: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.025: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.026: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.027: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.028: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.029: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.030: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.031: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.032: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.033: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.034: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.035: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.036: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.037: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.038: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.039: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.040: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.041: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.042: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.043: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.044: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.045: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.046: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.047: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.048: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.049: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.050: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.051: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.052: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.053: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.054: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.055: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.056: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.057: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.058: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.059: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.060: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.061: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.062: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.063: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.064: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.065: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.066: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.67: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0009.01: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.02: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.03: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.04: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.05: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.06: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.07: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.08: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.09: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0013.12: Stichting Paardenreddingboot Ameland
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0010: Het Bestuur van Dokkum van 1637-1795.
 • Inv.nr. W0016: Dockum
 • Inv.nr. W0042: Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze eeuw.
 • Inv.nr. W0048: Schiermonnikoog de eigendom van het eiland in de loop der historie.
 • Inv.nr. W0049: Us Lytje Pole.
 • Inv.nr. W0106: Ien en oar oer de groun fan Eastdongeradiel
 • Inv.nr. W0120: De Dokkumer Klokslach
 • Inv.nr. W0157: Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0158: Westdongeradeel
 • Inv.nr. W0177: Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden - Ameland.
 • Inv.nr. W0186: Ameland
 • Inv.nr. W0203: Dokkum, een cultureel bolwerk 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum
 • Inv.nr. W0204: Dokkum - Bonifatiusstad 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum
 • Inv.nr. W0214: Dokkum Geschiedenis van ontstaan van stad Dokkum