Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (kerk)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0008: Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
 • Inv.nr. B0012: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 4: De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Inv.nr. B0013: Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel tot de opheffing 1 januari 1984
 • Inv.nr. B0020: Van Anigheim tot Anjum.
 • Inv.nr. B0021: Anjum
 • Inv.nr. B0022: De Kerk van Anjum in het licht van oude rekeningen.
 • Inv.nr. B0023: De Michaelskerk te Anjum
 • Inv.nr. B0025: Rond de restauratie van de Hervormde Kerk te Anjum.
 • Inv.nr. B0040: Vinea Domini Geschiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum - Wetzens
 • Inv.nr. B0041: Korte geschiedenis van het dorp Wetzens
 • Inv.nr. B0043: De Vituskerk te Wetzens
 • Inv.nr. B0048: Een Gemeente onderweg Honderd jaar Gereformeerde Kerk van Buitenpost
 • Inv.nr. B0050: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. B0052: Gereformeerde Kerk van Ee. 1890-1990
 • Inv.nr. B0063: Hervormde gemeente Engwierum 1834-1984
 • Inv.nr. B0064: Stichting de Commune te Engwierum 1797-1997
 • Inv.nr. B0067: Enige wetens- en bezienswaardigheden in en rondom de engwierumer kerk
 • Inv.nr. B0070: Metslawier van toen...
 • Inv.nr. B0075: Morra 750 jaar een dorp in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0077: Swart mar Leaflik 100 jaar Gereformeerde Kerk van Lioessens - Morra 1851-1951
 • Inv.nr. B0078: Brún ferbaarnd mar dochs moai
 • Inv.nr. B0080: It Doarp Nijewier
 • Inv.nr. B0083.2: In grazige weiden..... 1892 - 2005 De Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetzens
 • Inv.nr. B0089: We zijn maar met weinigen, klein in getal
 • Inv.nr. B0090: Nes in doarp yn'e Dongeradielen
 • Inv.nr. B0095: De pastorie van Waaxens en haar bewoners - 1894-1994
 • Inv.nr. B0096: De Kerken te Waaxens en Brantgum.
 • Inv.nr. B0097: Kerk en Dorp van Brantgum
 • Inv.nr. B0100: Een geschiedenis van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0101: In doarp yn 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740-1940
 • Inv.nr. B0102: Kerk en gemeente van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0103: 100 jaar Gereformeerde Kerk van Oosternijkerk 1890 - 1990
 • Inv.nr. B0109: Als dat niet het doel is...... Het samen op weg-proces in Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0110: Kerk en Dorp Jouswier
 • Inv.nr. B0111: Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier 1977 - 1989
 • Inv.nr. B0112: Oer Eastrum âld en nij
 • Inv.nr. B0113: By Us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht
 • Inv.nr. B0115: De geschiedenis van de kerk van Bornwird
 • Inv.nr. B0120: Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
 • Inv.nr. B0125: Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Wierum 1887-2002
 • Inv.nr. B0133: Dominee en Kerk in Ternaard
 • Inv.nr. B0135: Wij hebben een jonge zuster Gereformeerde Kerk te Ternaard
 • Inv.nr. B0136: Rondom de Vermaning. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente van Visbuurt en Ternaard.
 • Inv.nr. B0137: Sions Vorst en Volk, Hero Sibersma 1644-1728 predikant te Ternaard
 • Inv.nr. B0140: De Kerk in Hantum
 • Inv.nr. B0142.1: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964
 • Inv.nr. B0142.2: Gereformeerde Kerk van Hantum c.a.1889-1989
 • Inv.nr. B0143: De Sint Annakerk te Hantumhuizen Romaans bouwen in Friesland deel 1
 • Inv.nr. B0152: Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
 • Inv.nr. B0153: "Treed niet onachtzaam hier voorbij" stilstaan bij heden en verleden Sint Maartenskerk in Hallum
 • Inv.nr. B0155: De orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd
 • Inv.nr. B0157: Vermelden en Vermanen vier eeuwen doopsgezinden in Holwerd
 • Inv.nr. B0166: Kerkgeschiedenis Afscheiding en Doleantie - deel 1: Algemeen. - deel 2: Paessens en Moddergat
 • Inv.nr. B0170: Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
 • Inv.nr. B0179: Het orgel in de Hervormde Kerk van Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0202: Beknopte Geschiedenis van Dokkum
 • Inv.nr. B0217: Dokkum
 • Inv.nr. B0277: Thomas Romein, een classicistisch bouwmeester in het Friesland van de negentiende eeuw.
 • Inv.nr. B0300: Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. B0301: Het Dokkumer Orgel in de negentiende Eeuw.
 • Inv.nr. B0303: De orgelgeschiedenis van de Grote- of Martinuskerk te Dokkum 1584-1979.
 • Inv.nr. B0304: Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. B0305: Doopsgezind en Remonstrant in Dokkum.
 • Inv.nr. B0307: De Kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente
 • Inv.nr. B0307.01: Een vroeg-oecumenische bladzijde uit de Dokkumer kerkgeschiedenis
 • Inv.nr. B0307.03: De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het Congregationalisme
 • Inv.nr. B0308: Ut pad fan ons Kerk, Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum.
 • Inv.nr. B0313.2: Christelijk Gereformeerde Kerk van Dokkum. uittreksels van de kerkeraadsvergaderingen betreffende het orgel
 • Inv.nr. B0320: Oud en nieuw St. Bonifatiuskerk te Dokkum
 • Inv.nr. B0350: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel.
 • Inv.nr. B0352: Gids van het kerkmuseum Janum
 • Inv.nr. B0359: Onze Vermaning, 1767 - 1917 Gedachtenisrede door ds F.H. Pasma Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente van Dantumawoude
 • Inv.nr. B0360: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0365: Driesum een kerk in de Dokkumer Wouden.
 • Inv.nr. B0367: Dantumawoude, een dorp in Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0369.01: De alde Tsjerke fan Rinsumageest - Bylden fan de restauraasje.
 • Inv.nr. B0369.02: De grafkelders in de Hervormde Kerk van Rinsumageest
 • Inv.nr. B0370: Rinsumageest en Sijbrandahuis, van onder de Klokslag.
 • Inv.nr. B0371: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Sijbrandahuis.
 • Inv.nr. B0374: Met vallen en opstaan. Honderd jaar Gereformeerd Rinsumageest.
 • Inv.nr. B0379: Genesareth in Friesland Een verhaal rond een klooster
 • Inv.nr. B0388: De Sint Maartenskerk te Kollum.
 • Inv.nr. B0394: Munnekezijl 500 jaar
 • Inv.nr. B0395: Geschiedenis van Kerk en Molen te Burum
 • Inv.nr. B0396.01: De Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest.
 • Inv.nr. B0396.02: Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest ten tijde van ds Politiek
 • Inv.nr. B0397: Van geslacht tot geslacht 400 jaar Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest
 • Inv.nr. B0398: Doleantieherdenking 1886-1986 in Kollum en Oudwoude Westergeest
 • Inv.nr. B0413: Uit de Geschiedenis van de Amelander Kerken.
 • Inv.nr. B0415: De restauratie van de Hervormd Kerk van Hollum
 • Inv.nr. B0416: De gebrandschilderde ramen van de Hervormde Kerk van Hollum
 • Inv.nr. B0419: Memorij Het dagboek van Cornelis Pieter Zorgdrager.
 • Inv.nr. B0447: Grafschriften van het kerkhof rond de Nederlands Hervormde Kerk te Hollum
 • Inv.nr. B0600: Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende Eeuw.
 • Inv.nr. B0601: De Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk
 • Inv.nr. B0602.1: De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 1
 • Inv.nr. B0602.2: De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 2
 • Inv.nr. B0603: Frieslands Hervormde Floreenplichtigen ene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen der Hervormde gemeenten, -
 • Inv.nr. B0604.1: Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 1 de Predikant
 • Inv.nr. B0604.2: Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 2 de Gemeente
 • Inv.nr. B0606: Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
 • Inv.nr. B0607: Langs de oude friese kerken.
 • Inv.nr. B0608: Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord - Nederland.
 • Inv.nr. B0609: By us alde Tsjerken lans
 • Inv.nr. B0612: Middeleeuwse muurschilderingen in Friese Kerken. 1100-1600
 • Inv.nr. B0613: De Classis Dokkum 1580-1650
 • Inv.nr. B0614: De Afscheiding van 1834 in Friesland deel 1 De Classis Wanswerd ( Dokkum ) van de Afgescheiden Kerken.
 • Inv.nr. B0615: De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XlXe eeuw.
 • Inv.nr. B0616: Het Dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19e eeuw.
 • Inv.nr. B0617: De Reformatie van '86. De herdenking van het halve-eeuwgetij der Doleantie.
 • Inv.nr. B0618: Honderd jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Inv.nr. B0619: Honderd vijftig jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Inv.nr. B0623: Friese preekstoelen
 • Inv.nr. B0624: Groninger godgeleerdheid in Friesland 1830-1872
 • Inv.nr. B0625: De Fryske Minnisten en harren Societeit.
 • Inv.nr. B0638: De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
 • Inv.nr. B0644: Sint Clemensparochie op Ameland
 • Inv.nr. B0645: 300 jaar Nederlands Hervormde Kerk Hollum
 • Inv.nr. B0650.2: Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Kerkenroute
 • Inv.nr. B0668: Monumenten in Dongeradeel
 • Inv.nr. B0678: Twa doarpen en har tsjerke yn e njoggentjinde ieu Hoe't de ofskieding yn Lioessens oanhang krige hat en yn Moarra net
 • Inv.nr. B0690: Fan tuskendiken nei de Wal. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Veenwoudsterwal
 • Inv.nr. B0691: Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne
 • Inv.nr. B0692: Gedenkboek der Christelijk Gereformeerde Kerk te Veenwouden 1930-1980
 • Inv.nr. B0693: 350 jaar Hervormde Kerk Veenwouden 1648-1998
 • Inv.nr. B0710: Benedictijns Tijdschrift
 • Inv.nr. B0710.01: Steunpilaar en dwarsligger. Bonifatius en de verhouding kerk - staat
 • Inv.nr. B0710.02: Kerstening van Friesland
 • Inv.nr. B0715: Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland
 • Inv.nr. B0716: Taeke Pieters Klimstra ( 1858 - 1945) orgelmaker te Wierum en Metslawier
 • Inv.nr. B0726: Klokke Bim Bam
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0759: Wegen van waarde...... een Bonifatiusroute door Dokkum en een romaanse kerkenroute langs dorpen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0766: Hendrikje, kosteres van Foudgum.........in de ban van Piet Paaltjes
 • Inv.nr. B0777: Levende stenen.... het bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Inv.nr. B0779: Hedendaagse kunst in friese kerken
 • Inv.nr. B0793: Het vuur blijft branden Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
 • Inv.nr. B0806: J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935 - 1942)
 • Inv.nr. B0814: De nieuwe vermaning in Holwerd 1850
 • Inv.nr. B0826: 150 jaar Gereformeerde Kerk van Driesum Wouterswoude 1840-1990 Jubileumboek
 • Inv.nr. B0832: 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham 1835 - 1985
 • Inv.nr. B0860: EE een dorp in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0866: De 25 dagen van Nederland: deel 2 Bonifatius te Dokkum vermoord
 • Inv.nr. B0871: Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen
 • Inv.nr. B0953: Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk
 • Inv.nr. B0966: Een Kerk onder Toezicht Friese synodeverslagen 1621 - 1650
 • Inv.nr. B1000: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
 • Inv.nr. W0130: De restauratie van de Hervormde Kerk te Oostrum
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0021: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
 • Inv.nr. CVT0024: The Cathedral at Fulda
 • Inv.nr. CVT0027: St. Michael's at Fulda
 • Inv.nr. CVT0032: Der Michaelskirche zu Fulda
 • Inv.nr. CVT0052: Church of the holy cross Crediton
 • Inv.nr. CVT0083: Bonifatius die angelsächsische Mission und Niedersachsen
 • Inv.nr. CVT0097: Invoering en vestiging van het Christendom in Nederland
 • Inv.nr. CVT0210: Kirchengeschichte für das Christliche Haus
 • Inv.nr. CVT0217: Het wonder van Dokkum, verkenningen van een populair religieus ritueel
 • Inv.nr. CVT0798: Vroomheid in hout en steen
 • Inv.nr. CVT0856: Swart mar leaflik Bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Morra - Lioessens
 • Inv.nr. CVT0999: De kerk van Anjum
 • Inv.nr. CVT1232: Uit de historie van Dantumawoude
 • Inv.nr. CVT1272: De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
 • Inv.nr. CVT1299: As de gele pompieren biginne to praten
 • Inv.nr. CVT1383: Geschiedenis van de doleantie in Anjum
 • Inv.nr. CVT1606: Kerk tussen duin en wad
 • Inv.nr. CVT1626: Dominee en kerk in Ternaard
 • Inv.nr. CVT1629: 100 jaar Gereformeerde Kerk van Engwierum
 • Inv.nr. CVT1755: Proces verbaal betreffende de organisatie van het beheer der kerkelijke goederen van de Nederlands Hervormde kerk te Oosternijkerk
 • Inv.nr. CVT1763: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964
 • Inv.nr. CVT1766: De kerk in Hantum
 • Inv.nr. CVT1831: De Maartenskerk van Kollum
 • Inv.nr. CVT1945: De geschiedenis van de kerk van Bornwird
 • Inv.nr. CVT1954: Toespraak bij de inwijding van het orgel in de kerk der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Dokkum, 1-8-1872
 • Inv.nr. CVT1994: De Sint Anna Kerk te Hantumhuizen
 • Inv.nr. CVT2217: Kerken in Friesland
 • Inv.nr. CVT2247: Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. CVT2638: Hogebeintum en zijn kerk
 • Inv.nr. CVT2648: De torens vertelden mij
 • Inv.nr. CVT3268: De restauratie van de Hervormde kerk te Oostrum
 • Inv.nr. CVT3301: Stichting Alde Fyske Tjerken
 • Inv.nr. CVT3347: Tusschen Flie en Lauwers................Dokkum
 • Inv.nr. CVT3461: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. CVT3926: Kerkepad 1985
 • Inv.nr. CVT3927: Kerkepad 1986
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. W0218: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA008: Lijst van lidmaten van de Jan Jacobs Gemeente en de Foppe Onnes Gemeente ten tijde van hunne Vereniging 1804
 • Inv.nr. HDA009: Oude pastoor, ontslagen, leefde in ballingschap, met bidprentje van pastoor Nicolaas Molenaar
 • Inv.nr. HDA012: Permissie voor de belijders van de Augsburgse Confessie om van de hervormde kerk te Ballum gebruik te
 • Inv.nr. HDD006: De Verenigde Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente van Dokkum
 • Inv.nr. HDD018: De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. HDD028: Geschiedenis van " Eureka" of " it Lokael " aan de Oostersingel te Dokkum
 • Inv.nr. HDD032: Wapen en zegel van de stad Dokkum
 • Inv.nr. HDD040: Ouderlingen en diakenen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, 1710 - 1760
 • Inv.nr. HDD041: De Dokkumer kerkgeschiedenis rond 1600
 • Inv.nr. HDD048: De kerk(en) van brunoons Dokkum
 • Inv.nr. HDD059: Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200
 • Inv.nr. HDK009: Nederlands Hervormde Kerk Kollum: Extract uit de notulen en de evangelisatie. 1816-1959
 • Inv.nr. HDK010: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Oudwoude en Westergeest, 1605-1811
 • Inv.nr. HDK021: De 12e eeuwse zandstenen objecten, voornamelijk grafplaten, kistdelen en drempels, in de kerk van Westergeest
 • Inv.nr. HDO007: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Anjum 1762
 • Inv.nr. HDO025: De Commune 1797-1964 met dankrede van H.G. Veldman 1865
 • Inv.nr. HDO036: Gevreesde hounegât nog steeds intact
 • Inv.nr. HDW007: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Bornwird, Hiaure, Foudgum en Raard 1762
 • Inv.nr. HDW008: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Bornwird, Foudgum, Hiaure en Raard, 1734-1900
 • Inv.nr. HDW009: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Hantum, Hantumerhuizen, 1687-1900
 • Inv.nr. HDW015: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Nes en Wierum, 1770-1905
 • Inv.nr. HDW016: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Nes en Wierum 1762
 • Inv.nr. HDW022: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Brantgum en Waaxens, 1753-1905
 • Inv.nr. HDW023: Gedicht en grafschrift ter nagedachtenis van Anne Martens te Brantgum, 1775-1827
 • Inv.nr. HDW028: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Ternaard, 1605-1904
 • Inv.nr. HDW029: Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard
 • Inv.nr. HDW031: Inleiding door P. Karstkarel ter gelegenheid van de aanbieding van "Hervormd Holwerd" op 12 december 1987
 • Inv.nr. HDW032: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Holwerd, 1609-1904
 • Inv.nr. HDW035: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDW037: Naamlijst van Predikanten en Bewoners van de pastorie te Waaxens, 1619-1995
 • Inv.nr. HDW043: Restauratie "Grutte Tsjerke" van Ternaard
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0024: Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856
 • Inv.nr. I0025: Nederlands Hervormde Kerk Nes: Extract uit de rekenboeken 1788-1906
 • Inv.nr. I0026: Nederlands Hervormde Kerk Rinsumageest: Extract uit de rekenboeken 1635-1950
 • Inv.nr. I0039.01: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 1: 1640-1671
 • Inv.nr. I0039.02: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 2: 1672-1692
 • Inv.nr. I0039.05: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 5: 1721-1733
 • Inv.nr. I0039.06: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 6: 1734-1750
 • Inv.nr. I0039.07: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 7: 1750-1760
 • Inv.nr. I0039.08: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 8: 1761-1771
 • Inv.nr. I0039.09: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 9: 1772-1782
 • Inv.nr. I0039.10: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 10: 1782-1790
 • Inv.nr. I0039.11: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 11: 1791-1806
 • Inv.nr. I0039.12: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 12: 1807-1810
 • Inv.nr. I0040: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1605-1811
 • Inv.nr. I0288: Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948
 • Inv.nr. I0289: Nederlands Hervormde Kerk Jouswier: Extract uit de rekenboeken, 1750-1845
 • Inv.nr. I0290: Nederlands Hervormde Kerk Hantum: Extract uit de rekenboeken 1807-1938
 • Inv.nr. I0292: Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude: Extract uit de rekenboeken 1682-1743
 • Inv.nr. I0293: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918
 • Inv.nr. I0294: Nederlands Hervormde Kerk Engwierum: Extract uit de rekenboeken 1810-1938
 • Inv.nr. I0295: Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930
 • Inv.nr. I0296: Nederlands Hervormde Kerk Waaxens: Extract uit de rekenboeken 1715-1900
 • Inv.nr. I0300: Gids van afscheidingsarchieven 1834 - 1892
 • Inv.nr. I0308: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
 • Inv.nr. I0309: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0005: Keppelstok voorheen Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Inv.nr. P0012: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.01: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.02: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.17: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.22: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.23: Snypsnaren
 • Inv.nr. Q0018: Priuwkes ut it Ferline deel 18
 • Inv.nr. Q0075: Priuwkes ut it Ferline deel 75
 • Inv.nr. S0023: De Sneuper 23
 • Inv.nr. S0062: De Sneuper 62
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0016: Dockum
 • Inv.nr. W0018: De Doleantie in Dokkum
 • Inv.nr. W0025: Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van Hantum.
 • Inv.nr. W0026: De Kerk van Hantum.
 • Inv.nr. W0027: Zo was het toen. Vroeger in Holwerd.
 • Inv.nr. W0038: Uit fel bewogen dagen. Geschiedenis van de Doleantie in Anjum
 • Inv.nr. W0052: De tsjerke fan Westergeast. De Kerk van Westergeest.
 • Inv.nr. W0059: De geschiedenis van Blija in woord en beeld.
 • Inv.nr. W0063: Oproer in Kollum. Ds Dermout versus Ds Ribbeck ( 1867-1869)
 • Inv.nr. W0067: De kerkelijke verhoudingen op Ameland.
 • Inv.nr. W0069: Christus het licht der Wereld Christus tot Zijne eere gekomen.
 • Inv.nr. W0075.1: Slotblik op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0075.2: Pastorale terugblikken op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0082: Overzicht van Ouderlingen en Diakenen Hantum Hantumhuizen - 1644-1686
 • Inv.nr. W0095: Zijt gij hier rijp voor, Broeders
 • Inv.nr. W0097: Oudheidkundig onderzoek in de Nederlands Hervormde Kerk te Waaxens
 • Inv.nr. W0113: Het orgel van Paesens
 • Inv.nr. W0123: Kollum in Oostergo
 • Inv.nr. W0139: Liturgie voor de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Grote Kerk te Holwerd
 • Inv.nr. W0140: Rond de restauratie van de toren van Holwerd
 • Inv.nr. W0143: Liturgie voor de eredienst ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk
 • Inv.nr. W0145: De restauratie van de toren te Nes
 • Inv.nr. W0146: De Priorszerk te Niawier.
 • Inv.nr. W0147: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Hantum
 • Inv.nr. W0156: Inleiding tot de friese kerkgeschiedenis
 • Inv.nr. W0160: Kerkelijk leven op Schiermonnikoog in de laatste anderhalve eeuw.
 • Inv.nr. W0162: Schatgraven in de kerk van Ee
 • Inv.nr. W0165: Dankbaar gedenken 100 jaar jubileum Gereformeerde Kerk van Metslawier 1887 - 1987
 • Inv.nr. W0166: De restauratie van de Hervormde kerk van Wetzens
 • Inv.nr. W0171: Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum.
 • Inv.nr. W0172: De Grote - of St. Martinuskerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0173: 150 jaar geleden Herdenking van het ontstaan van de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum
 • Inv.nr. W0175: 75 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Dokkum. 1923-1998
 • Inv.nr. W0180: Rij d'r eens langs. reisgids langs Amelander kerken en zerken.
 • Inv.nr. W0182: Kloosters, Torens, Kerken en Molens op Ameland.
 • Inv.nr. W0187: Kerk tussen Duin en Wad Een eeuw geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Hollum.
 • Inv.nr. W0188: De kerk in het bosch bij Balm. Ballum
 • Inv.nr. W0200: De Kerk van de Friezen 1250 jaar nederlanders in Rome
 • Inv.nr. W0221: Beschrijving en enige genealogie van de grafstenen in de Hervormde Kerk van Lioessens