Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (school)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0027: 125 jaar Christelijk Onderwijs in Anjum 1866-1991
 • Inv.nr. B0034: Openbaar Onderwijs in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0050: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. B0065: De Springplanke Lytse Skiednis fan 7 ingwierrumer skoallen.
 • Inv.nr. B0073: Skoalle Meitsje 75 jaar Christelijk Onderwijs in - Metslawier 1922-1997
 • Inv.nr. B0076: 75 jaar Christelijk Onderwijs te Lioessens e.o. 1905 - 1980
 • Inv.nr. B0080: It Doarp Nijewier
 • Inv.nr. B0084: 75 jier kristlik underwiis te Nijewier - Wetzens 1906-1981
 • Inv.nr. B0087.2: Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006
 • Inv.nr. B0087.3: In lytse ieu Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006
 • Inv.nr. B0099: Ien Ieu Oer,,,,, 1905 - 2005 Skoalle mei de bibel te Moarre - Ljussens
 • Inv.nr. B0105: 125 jaar Christelijk Onderwijs in Oosternijkerk. 1868-1993
 • Inv.nr. B0154: Gereformeerde basisschool "De Opbouw" te Blija 25 jaar 1985 - 2010
 • Inv.nr. B0160: Paesens en Moddergat van toen ...
 • Inv.nr. B0177: Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ...
 • Inv.nr. B0196: Vijftig jaar voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog 1948 - - 1998
 • Inv.nr. B0251: 100 jaar openbare lagere school in Dokkum. Burgerschool
 • Inv.nr. B0254: Van Paleis op de Dam tot Stationsweg 47.
 • Inv.nr. B0255: Van cursus naar scholengemeenschap Us Hiem, neutraal bijzonder landbouw en huishoud onderwijs
 • Inv.nr. B0256: 25 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Dokkum. 1947-1974
 • Inv.nr. B0257: 40 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Agrarische School
 • Inv.nr. B0258: 't Lyceum in 't zilver. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Christelijke scholengemeenschap Oostergo
 • Inv.nr. B0259: Zeventig jaar Clearcamp 1911-1981 Christelijke Pedagogische Academie en H.A.V.O.
 • Inv.nr. B0260: Sint Bonifatiusschool te Dokkum 75 jaar 1913-1988
 • Inv.nr. B0393.1: Groote dingen. Honderd jaar Christelijk Onderwijs de Bining te Triemen en Westergeest. 1885 - 1985
 • Inv.nr. B0393.2: Programma van de feestelijkheden op 13 tot en met 19 mei 1985 van cbs de Bining te Triemen
 • Inv.nr. B0428: Historisch Fotoboek Ballum 100 jaar openbaar Onderwijs
 • Inv.nr. B0429: De Koninging Wilhelminaschool op Ameland
 • Inv.nr. B0430: Vijftig jaar Kardinaal de Jongschool op Ameland
 • Inv.nr. B0651.12: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Onderwijsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0686: De opleiding van de christelijke onderwijzer.
 • Inv.nr. B0784: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
 • Inv.nr. B0808: Openbare Lagere School "Burgerschool" te Dokkum 1882 - 2007
 • Inv.nr. B0831: 25 jaar Gereformeerde Streekschool Dokkum 1969 - 1994
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1595: Christelijke Technische School te Dokkum 50 jaar
 • Inv.nr. CVT1803: 100 jaar Christelijk Schoolonderwijs te Ternaard
 • Inv.nr. CVT1948: C.M.A.S. - Dokkum 40 jaar 1949 - 1989 Us Hiem
 • Inv.nr. CVT2088: Niet verbergen
 • Inv.nr. CVT2205: Zeventig jaar Claercamp
 • Inv.nr. CVT4422: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD020: Onderwijs in Dokkum 1848-1922
 • Inv.nr. HDD028: Geschiedenis van " Eureka" of " it Lokael " aan de Oostersingel te Dokkum
 • Inv.nr. HDD033: De Oude Christelijke Kweekschool aan de Hantumerweg
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
 • Inv.nr. HDO032: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Oostdongeradeel per dorp gerangschikt
 • Inv.nr. HDO040: Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief
 • Inv.nr. HDW001: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Westdongeradeel per dorp gerangschikt
 • Inv.nr. HDW020: De school te Brantgum
 • Inv.nr. HDW033: Petitie, in het kader van een smeekschrift om een School met de Bijbel, door inwoners van Holwerd, aan Koning Willem III, 3 augustus 1878
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0012.18: Snypsnaren
 • Inv.nr. Q0011: Priuwkes ut it Ferline deel 11
 • Inv.nr. Q0078: Priuwkes ut it Ferline deel 78
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0020: Het ontstaan van her Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum.
 • Inv.nr. W0059: De geschiedenis van Blija in woord en beeld.
 • Inv.nr. W0075.2: Pastorale terugblikken op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0167: De âlde Skoalle te Nes