Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

HervormdGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefblokken

 • toegang 030 Ds. P.D. Koopmans, predikant te Sijbrandahuis en Drogeham Ds. P.D. Koopmans, predikant te Sijbrandahuis en Drogeham

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0022: De Kerk van Anjum in het licht van oude rekeningen.
 • Inv.nr. B0023: De Michaelskerk te Anjum
 • Inv.nr. B0063: Hervormde gemeente Engwierum 1834-1984
 • Inv.nr. B0067: Enige wetens- en bezienswaardigheden in en rondom de engwierumer kerk
 • Inv.nr. B0070: Metslawier van toen...
 • Inv.nr. B0079: Balthasar Bekker (1634-1698)
 • Inv.nr. B0089: We zijn maar met weinigen, klein in getal
 • Inv.nr. B0095: De pastorie van Waaxens en haar bewoners - 1894-1994
 • Inv.nr. B0096: De Kerken te Waaxens en Brantgum.
 • Inv.nr. B0097: Kerk en Dorp van Brantgum
 • Inv.nr. B0101: In doarp yn 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740-1940
 • Inv.nr. B0102: Kerk en gemeente van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0109: Als dat niet het doel is...... Het samen op weg-proces in Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0110: Kerk en Dorp Jouswier
 • Inv.nr. B0111: Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier 1977 - 1989
 • Inv.nr. B0112: Oer Eastrum âld en nij
 • Inv.nr. B0115: De geschiedenis van de kerk van Bornwird
 • Inv.nr. B0133: Dominee en Kerk in Ternaard
 • Inv.nr. B0137: Sions Vorst en Volk, Hero Sibersma 1644-1728 predikant te Ternaard
 • Inv.nr. B0140: De Kerk in Hantum
 • Inv.nr. B0143: De Sint Annakerk te Hantumhuizen Romaans bouwen in Friesland deel 1
 • Inv.nr. B0152: Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
 • Inv.nr. B0153: "Treed niet onachtzaam hier voorbij" stilstaan bij heden en verleden Sint Maartenskerk in Hallum
 • Inv.nr. B0155: De orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd
 • Inv.nr. B0166: Kerkgeschiedenis Afscheiding en Doleantie - deel 1: Algemeen. - deel 2: Paessens en Moddergat
 • Inv.nr. B0179: Het orgel in de Hervormde Kerk van Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0300: Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. B0301: Het Dokkumer Orgel in de negentiende Eeuw.
 • Inv.nr. B0303: De orgelgeschiedenis van de Grote- of Martinuskerk te Dokkum 1584-1979.
 • Inv.nr. B0304: Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. B0369.01: De alde Tsjerke fan Rinsumageest - Bylden fan de restauraasje.
 • Inv.nr. B0369.02: De grafkelders in de Hervormde Kerk van Rinsumageest
 • Inv.nr. B0371: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Sijbrandahuis.
 • Inv.nr. B0388: De Sint Maartenskerk te Kollum.
 • Inv.nr. B0394: Munnekezijl 500 jaar
 • Inv.nr. B0396.01: De Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest.
 • Inv.nr. B0396.02: Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest ten tijde van ds Politiek
 • Inv.nr. B0397: Van geslacht tot geslacht 400 jaar Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest
 • Inv.nr. B0398: Doleantieherdenking 1886-1986 in Kollum en Oudwoude Westergeest
 • Inv.nr. B0413: Uit de Geschiedenis van de Amelander Kerken.
 • Inv.nr. B0416: De gebrandschilderde ramen van de Hervormde Kerk van Hollum
 • Inv.nr. B0600: Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende Eeuw.
 • Inv.nr. B0601: De Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk
 • Inv.nr. B0602.1: De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 1
 • Inv.nr. B0602.2: De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 2
 • Inv.nr. B0603: Frieslands Hervormde Floreenplichtigen ene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen der Hervormde gemeenten, -
 • Inv.nr. B0604.1: Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 1 de Predikant
 • Inv.nr. B0604.2: Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 2 de Gemeente
 • Inv.nr. B0610: Naamlijst der Predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde Gemeenten van Friesland
 • Inv.nr. B0611.1: Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 1 A-M
 • Inv.nr. B0611.2: Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 2 N-Z
 • Inv.nr. B0613: De Classis Dokkum 1580-1650
 • Inv.nr. B0614: De Afscheiding van 1834 in Friesland deel 1 De Classis Wanswerd ( Dokkum ) van de Afgescheiden Kerken.
 • Inv.nr. B0615: De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XlXe eeuw.
 • Inv.nr. B0621: Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880-1959)
 • Inv.nr. B0624: Groninger godgeleerdheid in Friesland 1830-1872
 • Inv.nr. B0638: De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
 • Inv.nr. B0674: Hervormd Friesland. Een studie over achtergronden en plaats van de Hervormde Gemeenten in de Kerkprovincie Friesland
 • Inv.nr. B0678: Twa doarpen en har tsjerke yn e njoggentjinde ieu Hoe't de ofskieding yn Lioessens oanhang krige hat en yn Moarra net
 • Inv.nr. B0688: Terug in de tijd. 1904-2004 Ver. van Vrijzinnig Hervormden Friesland en Leeuwarden
 • Inv.nr. B0693: 350 jaar Hervormde Kerk Veenwouden 1648-1998
 • Inv.nr. B0715: Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland
 • Inv.nr. B0716: Taeke Pieters Klimstra ( 1858 - 1945) orgelmaker te Wierum en Metslawier
 • Inv.nr. B0726: Klokke Bim Bam
 • Inv.nr. B0742: Kaart van kerkelijk nederland
 • Inv.nr. B0766: Hendrikje, kosteres van Foudgum.........in de ban van Piet Paaltjes
 • Inv.nr. B0788: Mallabaarse Brieven De brieven van de friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723)
 • Inv.nr. B0798: Verbonden met Blierherne De bijzondere geschiedenis van een kampeerboerderij op Ameland
 • Inv.nr. B0806: J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935 - 1942)
 • Inv.nr. B0966: Een Kerk onder Toezicht Friese synodeverslagen 1621 - 1650
 • Inv.nr. W0130: De restauratie van de Hervormde Kerk te Oostrum
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0333: Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens)
 • Inv.nr. CVT0650: Naamlijst der Heeren Predikanten Classis Dockum
 • Inv.nr. CVT0999: De kerk van Anjum
 • Inv.nr. CVT1272: De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
 • Inv.nr. CVT1312: Gods woord als vuur door ds Cohen
 • Inv.nr. CVT1383: Geschiedenis van de doleantie in Anjum
 • Inv.nr. CVT1539: Godsdienst, twaalf leerredenen
 • Inv.nr. CVT1606: Kerk tussen duin en wad
 • Inv.nr. CVT1626: Dominee en kerk in Ternaard
 • Inv.nr. CVT1755: Proces verbaal betreffende de organisatie van het beheer der kerkelijke goederen van de Nederlands Hervormde kerk te Oosternijkerk
 • Inv.nr. CVT1766: De kerk in Hantum
 • Inv.nr. CVT1831: De Maartenskerk van Kollum
 • Inv.nr. CVT1859: Wetboek en kerkorde voor kerkeraden van de Deputaten der Provinciale Synode
 • Inv.nr. CVT1862: Gedachtenispredikatie
 • Inv.nr. CVT1945: De geschiedenis van de kerk van Bornwird
 • Inv.nr. CVT1994: De Sint Anna Kerk te Hantumhuizen
 • Inv.nr. CVT2573: Een dertigtal leerredenen
 • Inv.nr. CVT2835: Professor Dirk Postma 1818 - 1890
 • Inv.nr. CVT3268: De restauratie van de Hervormde kerk te Oostrum
 • Inv.nr. CVT3536: Tweetal leerreden ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal door ds Koopmans te Sijbrandahuis
 • Inv.nr. CVT4407: Deductie van de Classis Dokkum tegen de friese synode te Franeker betreffende de schorsing van ds F. Bekius te Augustinusga
 • Inv.nr. CVT4441: Kort uittreksel van de leere der Waarheid, die na de Godzaligheid is.
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0004: In het blauwe licht van God
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA026: Het verdrinkingsgeval op Ameland. Mevrouw Adriani door haar man verdronken
 • Inv.nr. HDD016: De Dokkumer predikant Theodorus van Thuynen (1679-1742)
 • Inv.nr. HDD040: Ouderlingen en diakenen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, 1710 - 1760
 • Inv.nr. HDD041: De Dokkumer kerkgeschiedenis rond 1600
 • Inv.nr. HDK009: Nederlands Hervormde Kerk Kollum: Extract uit de notulen en de evangelisatie. 1816-1959
 • Inv.nr. HDK010: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Oudwoude en Westergeest, 1605-1811
 • Inv.nr. HDK021: De 12e eeuwse zandstenen objecten, voornamelijk grafplaten, kistdelen en drempels, in de kerk van Westergeest
 • Inv.nr. HDO007: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Anjum 1762
 • Inv.nr. HDO019: Nederlands Hervormde Kerk Morra: Exstract uit de rekenboeken 1740-1894
 • Inv.nr. HDO025: De Commune 1797-1964 met dankrede van H.G. Veldman 1865
 • Inv.nr. HDO036: Gevreesde hounegât nog steeds intact
 • Inv.nr. HDS005: Lijst van predikanten van de hervormde gemeente Schiermonnikoog 1603-1965
 • Inv.nr. HDW007: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Bornwird, Hiaure, Foudgum en Raard 1762
 • Inv.nr. HDW008: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Bornwird, Foudgum, Hiaure en Raard, 1734-1900
 • Inv.nr. HDW009: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Hantum, Hantumerhuizen, 1687-1900
 • Inv.nr. HDW015: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Nes en Wierum, 1770-1905
 • Inv.nr. HDW016: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Nes en Wierum 1762
 • Inv.nr. HDW022: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Brantgum en Waaxens, 1753-1905
 • Inv.nr. HDW028: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Ternaard, 1605-1904
 • Inv.nr. HDW029: Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard
 • Inv.nr. HDW031: Inleiding door P. Karstkarel ter gelegenheid van de aanbieding van "Hervormd Holwerd" op 12 december 1987
 • Inv.nr. HDW032: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Holwerd, 1609-1904
 • Inv.nr. HDW037: Naamlijst van Predikanten en Bewoners van de pastorie te Waaxens, 1619-1995
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0024: Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856
 • Inv.nr. I0025: Nederlands Hervormde Kerk Nes: Extract uit de rekenboeken 1788-1906
 • Inv.nr. I0026: Nederlands Hervormde Kerk Rinsumageest: Extract uit de rekenboeken 1635-1950
 • Inv.nr. I0039.01: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 1: 1640-1671
 • Inv.nr. I0039.02: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 2: 1672-1692
 • Inv.nr. I0039.05: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 5: 1721-1733
 • Inv.nr. I0039.06: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 6: 1734-1750
 • Inv.nr. I0039.07: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 7: 1750-1760
 • Inv.nr. I0039.08: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 8: 1761-1771
 • Inv.nr. I0039.09: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 9: 1772-1782
 • Inv.nr. I0039.10: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 10: 1782-1790
 • Inv.nr. I0039.11: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 11: 1791-1806
 • Inv.nr. I0039.12: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 12: 1807-1810
 • Inv.nr. I0040: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1605-1811
 • Inv.nr. I0041.1: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1812-1886
 • Inv.nr. I0041.2: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1886-1910
 • Inv.nr. I0041.3: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1911-1950
 • Inv.nr. I0210: FAF 01: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Dopen 1690-1812
 • Inv.nr. I0212: FAF 03: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Lidmaten 1702-1852
 • Inv.nr. I0213: FAF 04: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 A-H
 • Inv.nr. I0214: FAF 05: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 I-O
 • Inv.nr. I0215: FAF 06: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 O-W
 • Inv.nr. I0220: FAF 11: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1672-1795
 • Inv.nr. I0221: FAF 12: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1795-1850
 • Inv.nr. I0230: FAF 18: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1658-1811
 • Inv.nr. I0234: FAF 21: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0235: FAF 22: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0238: FAF 25: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1652-1811
 • Inv.nr. I0239: FAF 26: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1653-1811
 • Inv.nr. I0240: FAF 27: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1635-1811
 • Inv.nr. I0244: FAF 31: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Lidmaten 1609-1850
 • Inv.nr. I0245: FAF 32: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Wesrdongeradeel: Lidmaten 1656-1863
 • Inv.nr. I0246: FAF 33: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente westdongeradeel: 1683-1850
 • Inv.nr. I0248: FAF 35: Klapper op de Doop-, Huwekijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Schiermonnikoog; 1690-1853
 • Inv.nr. I0251: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1712-1811
 • Inv.nr. I0252: FAF 38: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1706-1811
 • Inv.nr. I0253: FAF 39: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1646-1812
 • Inv.nr. I0254: FAF 40: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1697-1812
 • Inv.nr. I0255: FAF 41: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1628-1812
 • Inv.nr. I0256: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Lidmaten 1662-1774
 • Inv.nr. I0257: FAF 42: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0258: FAF 43: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0261: FAF 46: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0262: FAF 47: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0263: FAF 48: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0264: FAF 49: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0265: FAF 50: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0266: FAF 51: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
 • Inv.nr. I0267: FAF 52: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
 • Inv.nr. I0268: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0269: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0270: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0271: FAF 53: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Huwelijken 1624-1811
 • Inv.nr. I0272: FAF 54: Klapper op de Doop-, Huwelijkls-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Dopen 1634-1812
 • Inv.nr. I0279: FAF 61: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0280: FAF 62: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0281: FAF 63: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0282: FAF 64: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811
 • Inv.nr. I0283: FAF 65: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811
 • Inv.nr. I0288: Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948
 • Inv.nr. I0289: Nederlands Hervormde Kerk Jouswier: Extract uit de rekenboeken, 1750-1845
 • Inv.nr. I0290: Nederlands Hervormde Kerk Hantum: Extract uit de rekenboeken 1807-1938
 • Inv.nr. I0291: Nederlands Hervormde Kerk Ee: Extract uit de rekenboeken 1731-1964
 • Inv.nr. I0292: Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude: Extract uit de rekenboeken 1682-1743
 • Inv.nr. I0293: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918
 • Inv.nr. I0294: Nederlands Hervormde Kerk Engwierum: Extract uit de rekenboeken 1810-1938
 • Inv.nr. I0295: Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930
 • Inv.nr. I0296: Nederlands Hervormde Kerk Waaxens: Extract uit de rekenboeken 1715-1900
 • Inv.nr. I0308: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
 • Inv.nr. I0309: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0012.08: Snypsnaren
 • Inv.nr. Q0015: Priuwkes ut it Ferline deel 15
 • Inv.nr. Q0018: Priuwkes ut it Ferline deel 18
 • Inv.nr. Q0060: Priuwkes ut it Ferline deel 60
 • Inv.nr. Q0061: Priuwkes ut it Ferline deel 61
 • Inv.nr. Q0062: Priuwkes ut it Ferline deel 62
 • Inv.nr. S0047: De Sneuper 47
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0031: De Doleantie en de verhoudingen daarna in Wierum.
 • Inv.nr. W0038: Uit fel bewogen dagen. Geschiedenis van de Doleantie in Anjum
 • Inv.nr. W0082: Overzicht van Ouderlingen en Diakenen Hantum Hantumhuizen - 1644-1686
 • Inv.nr. W0088: J.J. Ploos van Amstel.
 • Inv.nr. W0095: Zijt gij hier rijp voor, Broeders
 • Inv.nr. W0098: Bladen uit mijn levensboek van ds S.H. Buytendijk
 • Inv.nr. W0113: Het orgel van Paesens
 • Inv.nr. W0123: Kollum in Oostergo
 • Inv.nr. W0138: Rond de kerkrestauratie te Holwerd
 • Inv.nr. W0139: Liturgie voor de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Grote Kerk te Holwerd
 • Inv.nr. W0140: Rond de restauratie van de toren van Holwerd
 • Inv.nr. W0144: Opschriften der zerken in het kerkgebouw te Oosternijkerk
 • Inv.nr. W0145: De restauratie van de toren te Nes
 • Inv.nr. W0147: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Hantum
 • Inv.nr. W0150: Het orgel in de Hervormde Kerk van Wierum, Historisch overzicht en restauratievoorstel
 • Inv.nr. W0166: De restauratie van de Hervormde kerk van Wetzens
 • Inv.nr. W0171: Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum.
 • Inv.nr. W0172: De Grote - of St. Martinuskerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0207: Nog nooit van gehoord Schets in vogelvlucht van de Hervormde Gemeenten Aalsum/Wetsens en Dokkum
 • Inv.nr. W0221: Beschrijving en enige genealogie van de grafstenen in de Hervormde Kerk van Lioessens