Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Holwerd


Ruimer [BT]

 • Westdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Afdeling Westdongeradeel van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
  Armvoogdij Holwerd
  Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Holwerd
  Buurtvereniging It Moat Kinne
  Christelijke Gymnastiekvereniging Charietto
  Christelijke Muziekvereniging "De Bazuin"
  Christelijke Zangvereniging 'Looft den Heer'
  Departement Holwerd Maatschappij tot Nut van het Algemeen
  Doopsgezinde Gemeente Holwerd/Blije
  Gemeente en Mairie Holwerd
  Gereformeerde Kerk Holwerd
  Holwerder Molenpolder
  Nederlands Hervormde Gemeente Holwerd
  Nutsspaarbank Holwerd
  Oudercommissie Openbare School
  Ring Holwerd van de Nederlands Hervormde Kerk
  Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
  Wadloopcentrum Fryslân

  Archiefblokken

 • toegang 388 Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, Holwerd Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, Holwerd
 • toegang 003 Westdongeradeel 1640-1816
 • toegang 028 NH Gemeente Holwerd
 • toegang 036 Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Holwerd
 • toegang 091 Buurtvereniging It Moat Kinne, Holwerd
 • toegang 139 Doopsgezinde Gemeente Holwerd/ Blija
 • toegang 144 NH Kerk, ring Holwerd
 • toegang 163 Gereformeerde Kerk Holwerd
 • toegang 165 Christelijk Nationale School Holwerd
 • toegang 203 Christelijke Gymnastiekvereniging Charietto Holwerd (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 245 Openbare Lagere School Holwerd Oudercommissie
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 262 Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Holwerd
 • toegang 285 Collectie Hiddema (Holwerd) (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 305 Christelijke Zangvereniging Looft den Heer, Holwerd
 • toegang 336 Collectie Koopmans, Holwerd (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 388 Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, Holwerd
 • toegang T001 Foto's Gemeente Dokkum

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0013: Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel tot de opheffing 1 januari 1984
 • Inv.nr. B0014: Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987
 • Inv.nr. B0130: Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691
 • Inv.nr. B0149: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de 19e eeuw 1820-1875
 • Inv.nr. B0150: Holwerd de geschiedenis van een terpdorp in woord en beeld
 • Inv.nr. B0151: Strjitnammen yn Holwert en Ternaerd.
 • Inv.nr. B0152: Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
 • Inv.nr. B0155: De orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd
 • Inv.nr. B0156: 100 jaar vvv Concordia 1890-1990 Vereniging van Volksvermaken
 • Inv.nr. B0157: Vermelden en Vermanen vier eeuwen doopsgezinden in Holwerd
 • Inv.nr. B0159: Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 - AS-M , het raadsel van het vliegtuig onder de zeedijk te Holwerd.
 • Inv.nr. B0531: Frieslands middeleeuwse Marktrechten.
 • Inv.nr. B0623: Friese preekstoelen
 • Inv.nr. B0814: De nieuwe vermaning in Holwerd 1850
 • Inv.nr. B0926: Fries zilver
 • Inv.nr. B0928: Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland
 • Inv.nr. B0939: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1801: Uit het verleden van Holwerd
 • Inv.nr. CVT1832: De reglementen en akten betreffende de inpoldering van Oost- en Westdongeradeel in het jaar 1821 tot stand gebracht
 • Inv.nr. CVT2131: Kaatsen, meer dan kaatsen De Haantjes Fan Holwerd
 • Inv.nr. CVT2263: Reunie van de Openbare Lagere School te Holwerd
 • Inv.nr. CVT3518: Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 AS-M for mother en haar bemanning
 • Inv.nr. CVT3574: Hoog Crescendo Honderd jaar historie van muziekvereniging te Holwerd 1896 - 1996
 • Inv.nr. CVT3688: Van Keechje tot Morgenzon 50 jaar voetbalvereniging Holwerd
 • Inv.nr. CVT3899: Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt
 • Inv.nr. CVT4431: Krimp biedt ruimte
 • Inv.nr. CVT4439: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0073: Een geslacht Tadema uit Holwerd.
 • Inv.nr. G0104: Genealogie van Klaas Klazes, Stamboom familie Stielstra uit Holwerd.
 • Inv.nr. G0134: Houwaard Houwaart Genealogie van de Holwerder en Gorichem tak.afstammelingen van Baucke
 • Inv.nr. G0144: Genealogie van Jan Jans Bilker
 • Inv.nr. G0189: Genealogie Klaasesz
 • Inv.nr. G0206: Us foarâlden te boek Kwartierstaat van Jan Bouma
 • Inv.nr. G0208: Bierma Genealogy 1683 - 1983
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDW002: Reglement voor de beurtschippers van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden 1717
 • Inv.nr. HDW018: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Holwerd, 1749-1790
 • Inv.nr. HDW031: Inleiding door P. Karstkarel ter gelegenheid van de aanbieding van "Hervormd Holwerd" op 12 december 1987
 • Inv.nr. HDW032: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Holwerd, 1609-1904
 • Inv.nr. HDW033: Petitie, in het kader van een smeekschrift om een School met de Bijbel, door inwoners van Holwerd, aan Koning Willem III, 3 augustus 1878
 • Inv.nr. HDW035: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDW041: Van Broodbakker naar broodschrijver, biografie van Waling Dijkstra
 • Inv.nr. HDW044: Koren- en Pelmolen "De Hoop" van Holwerd
 • Inv.nr. HDW046: De poldermolen de Miedenmolen onder Holwerd
 • Inv.nr. HDW049: Friese hulp aan slachtoffertjes hongerwinter niet vergeten
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0048.1: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd A t/m F
 • Inv.nr. I0048.2: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd G t/m I
 • Inv.nr. I0048.3: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd J
 • Inv.nr. I0048.4: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd K t/m R
 • Inv.nr. I0068: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 1 1840-1860 (inv.nr.621)
 • Inv.nr. I0069: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 2 1840-1860 (inv.nr.622)
 • Inv.nr. I0078: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1860-1880 (inv.nr.632 en 633)
 • Inv.nr. I0087: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1880-1900 (inv.nr.643 en 644)
 • Inv.nr. I0093: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1900-1914 (inv.nr 652 653 654 655)
 • Inv.nr. I0293: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918
 • Inv.nr. I0308: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
 • Inv.nr. I0309: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0017.08: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. S0005: De Sneuper 5
 • Inv.nr. S0069: De Sneuper 69
 • Inv.nr. S0071: De Sneuper 71
 • Inv.nr. S0072: De Sneuper 72
 • Inv.nr. S0090: De Sneuper 90
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0027: Zo was het toen. Vroeger in Holwerd.
 • Inv.nr. W0138: Rond de kerkrestauratie te Holwerd
 • Inv.nr. W0139: Liturgie voor de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Grote Kerk te Holwerd
 • Inv.nr. W0140: Rond de restauratie van de toren van Holwerd
 • Inv.nr. W0193: Herinrichting molen "De Hoop" te Holwerd