Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

indexGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0106: Register op Een geschiedenis van Oosternijkerk - 75 jaar Uitspanning Door Inspanning - 100 jaar Geref.Kerk -Kristlyk onderwijs
 • Inv.nr. B0206: It gelearde Dokkum - Lijst van Dokkumer studenten uit alle eeuwen.
 • Inv.nr. B0207: Nammen Fan Dokkumers ut earder tiid. Alfabetische naamlijst van inwoners van Dokkum uit de criminele en civiele sententies van het Hof van - F
 • Inv.nr. B0380.2: Alfabetische Namenklapper op Kollumerland en Nieuw Kruisland Geschiedkundig beschreven
 • Inv.nr. B0496: Internetgids voor stamboomonderzoek
 • Inv.nr. B0610: Naamlijst der Predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde Gemeenten van Friesland
 • Inv.nr. B0611.1: Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 1 A-M
 • Inv.nr. B0611.2: Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 2 N-Z
 • Inv.nr. B0673.01: Scheepsstrandingen op Ameland,deel I, 1814-1834 (G.A. Ameland inv.nr. 1165)
 • Inv.nr. B0673.02: Scheepsstrandingen op Ameland, deel II 1834-1888 (G.A. Ameland inv.nr. 1166-1170)
 • Inv.nr. B0804: Friezen uit vroeger eeuwen Opschriften uit Friesland, 1280 - 1811
 • Inv.nr. B1002: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1302: Gemeentegids Dongeradeel 1986
 • Inv.nr. CVT1303: Gemeentegids Dongeradeel 1987
 • Inv.nr. CVT1304: Gemeentegids Dongeradeel 1988
 • Inv.nr. CVT1305: Gemeentegids Dongeradeel 1989
 • Inv.nr. CVT1306: Gemeentegids Dongeradeel 1990
 • Inv.nr. CVT1307: Gemeentegids Dongeradeel 1991
 • Inv.nr. CVT1308: Gemeentegids Dongeradeel 1992
 • Inv.nr. CVT1310: Gemeentegids Dongeradeel 1994
 • Inv.nr. CVT1385: Gemeentegids Dongeradeel 1995
 • Inv.nr. CVT1769: Alphabetische lijst van beroepen en bedrijven met het recht op patent
 • Inv.nr. CVT3249: Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1968
 • Inv.nr. CVT3250: Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1969
 • Inv.nr. CVT3251: Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1970
 • Inv.nr. CVT3252: Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1971
 • Inv.nr. CVT3254: Klapper op de rentmeestersrekeningen van Dokkum 1752 - 1762
 • Inv.nr. CVT3255: Klapper op de akten van de gemeente Dokkum 1819 - 1922
 • Inv.nr. CVT3260: Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1972
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0019.2: Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes deel 2
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA010: Quotisatie op de vensters en deuren, en het aantal inwoners op het eiland Ameland 1809/1810
 • Inv.nr. HDA013: Lijst van schippers en commandeurs in den jare 1781 op Ameland als burgers woonachtig
 • Inv.nr. HDA019: Register van gestrande schepen op Ameland 1814 - 1900 ( G.A. inv. nr. 1165-1170)
 • Inv.nr. HDD039: Het reëelkohier van de stad Dokkum uit 1723
 • Inv.nr. HDK002: Kohieren der Stemmen in de Provincie Friesland: Kollumerland 1640 en 1728
 • Inv.nr. HDK003: Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1700
 • Inv.nr. HDK004: Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
 • Inv.nr. HDK005: Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1705
 • Inv.nr. HDK007: Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
 • Inv.nr. HDK008: Kwantitatieve verzamelstaat van de Speciekohieren van Kollumerland en Nieuwkruisland, 1748-1795
 • Inv.nr. HDK011: Uittreksels en Statestieken betreffende de specie- en reeëlkohieren van Kollumerzwaag, 1713-1805
 • Inv.nr. HDO021: Statistieken betreffende de Christelijke Nationale School te Ee. 1879-1930
 • Inv.nr. HDO028: Verenigingen van Oosternijkerk 1865-1950
 • Inv.nr. HDS001: Lijst van Schiermonnikogers voorkomende in het notarieel archief van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw
 • Inv.nr. HDS002: Lijst van Schiermonnikogers voorkomende op zeebrieven berustende in het Gemeentearchief te Amsterdam
 • Inv.nr. HDS003: Lijst van Schiermonnikogers wonende in Borkum in 1713
 • Inv.nr. HDW003: Lijst van scheepsstrandingen in Westdongeradeel 1839-1877 (WED 0004- invent nr. 1641)
 • Inv.nr. HDW024: Register op de ingekomen stukken betreffende Wierum bij de gemeente Westdongeradeel, 1888-1898
 • Inv.nr. HDW026: Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0008: Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland
 • Inv.nr. I0009.1: De QuotisatieKohieren deel 1
 • Inv.nr. I0009.2: De QuotisatieKohieren deel 2
 • Inv.nr. I0009.3: De QuotisatieKohieren deel 3
 • Inv.nr. I0009.4: De QuotisatieKohieren deel 4
 • Inv.nr. I0009.5: De QuotisatieKohieren deel 5
 • Inv.nr. I0009.6: De QuotisatieKohieren deel 6
 • Inv.nr. I0009.7: De QuotisatieKohieren deel 7
 • Inv.nr. I0009.8: De QuotisatieKohieren deel 8
 • Inv.nr. I0010.1: Achttsjinde-ieuske Kriminaliteit yn de wâlden 1700-1811
 • Inv.nr. I0010.2: Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700 - 1811
 • Inv.nr. I0011: Nammen fan keapers en forkeapers ut de rintmasters-rekkens 1518-1575
 • Inv.nr. I0012: Nammen ût âlde liifrinte-registers yn Fryslân 1624-1809
 • Inv.nr. I0013.1: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 1
 • Inv.nr. I0013.2: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 2
 • Inv.nr. I0013.3: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 3
 • Inv.nr. I0013.4: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 4
 • Inv.nr. I0013.5: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 5
 • Inv.nr. I0013.6: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 6
 • Inv.nr. I0013.7: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 7
 • Inv.nr. I0013.8: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 8
 • Inv.nr. I0013.9: Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 9 klapper
 • Inv.nr. I0014: Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
 • Inv.nr. I0015: Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding
 • Inv.nr. I0016: Oostdongeradeel Register van Aanbreng 1511
 • Inv.nr. I0017: Oostdongeradeel Register van Geestelijke Opkomsten in Oostergo 1580
 • Inv.nr. I0018: Oostdongeradeel Stemcohieren 1640 en 1728
 • Inv.nr. I0019.1: Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805
 • Inv.nr. I0019.2: Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.
 • Inv.nr. I0020: Klapper op de Akten van de Gemeente Dokkum 1819-1922 ( invent. 1403 - 1423)
 • Inv.nr. I0021: Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Oostdongeradeel 1816-1940 (invent. 751-757)
 • Inv.nr. I0022: Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Westdongeradeel 1840-1940 (invent. 514-517)
 • Inv.nr. I0023.1: Dokkum naamlijsten
 • Inv.nr. I0023.2: Alfabetische Namenklapper op de chronologische lijsten van de stadsfuncties te Dokkum
 • Inv.nr. I0024: Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856
 • Inv.nr. I0025: Nederlands Hervormde Kerk Nes: Extract uit de rekenboeken 1788-1906
 • Inv.nr. I0026: Nederlands Hervormde Kerk Rinsumageest: Extract uit de rekenboeken 1635-1950
 • Inv.nr. I0027: Inventaris der doop-, trouw-, lidmaten, overlijdens- en begraafboeken in het Rijksarchief in Friesland
 • Inv.nr. I0030: Verandering der huizen van Nes in de jaren 1751-1805 vanuit de Speciekohieren
 • Inv.nr. I0031: Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel
 • Inv.nr. I0032: Dutch American Relations Friesland 1845-1878
 • Inv.nr. I0033: First Reformed Church in Friesland Wisconsin
 • Inv.nr. I0034: Graven in de Grote Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. I0035: Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)
 • Inv.nr. I0036: Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1752-1762 (inv. nr. 211-222)
 • Inv.nr. I0037: Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1763-1772 (inv. nr. 223-231)
 • Inv.nr. I0038.1: Klapper op deel 1 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.2: Klapper op deel 2 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.3: Klapper op deel 3 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.4: Klapper op deel 4 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0038.5: Klapper op deel 5 van het Charterboek van Friesland.
 • Inv.nr. I0039.01: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 1: 1640-1671
 • Inv.nr. I0039.02: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 2: 1672-1692
 • Inv.nr. I0039.05: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 5: 1721-1733
 • Inv.nr. I0039.06: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 6: 1734-1750
 • Inv.nr. I0039.07: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 7: 1750-1760
 • Inv.nr. I0039.08: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 8: 1761-1771
 • Inv.nr. I0039.09: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 9: 1772-1782
 • Inv.nr. I0039.10: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 10: 1782-1790
 • Inv.nr. I0039.11: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 11: 1791-1806
 • Inv.nr. I0039.12: Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 12: 1807-1810
 • Inv.nr. I0040: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1605-1811
 • Inv.nr. I0041.1: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1812-1886
 • Inv.nr. I0041.2: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1886-1910
 • Inv.nr. I0041.3: Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1911-1950
 • Inv.nr. I0042: Klapper op het Resolutieboek van Dokkum 1732-1768 ( inv. nr. 3 )
 • Inv.nr. I0043.1: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1801-1806
 • Inv.nr. I0043.2: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1806-1810
 • Inv.nr. I0043.3: Klapper op het Recesboek van Dokkum 1810-1811
 • Inv.nr. I0044.1: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel 1803-1806 (inv. nr. R.A. no 33)
 • Inv.nr. I0044.2: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Schiermonnikoog1806-1808 (inv. nr. R.A. no 34)
 • Inv.nr. I0044.3: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel en Oostdongeradeel 1809-1811 (inv. nr. R.A. no 35)
 • Inv.nr. I0045.1: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1847-1850 (inv. nr.243)
 • Inv.nr. I0045.2: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1850-1853 (inv. nr.244)
 • Inv.nr. I0045.3: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1854-1857 (inv. nr.246)
 • Inv.nr. I0045.4: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1873-1879 (inv. nr.253 en 254)
 • Inv.nr. I0046: Klapper op de Raadsbesluiten van Westdongeradeel 1886-1925 (inv. nr.66a)
 • Inv.nr. I0047.1: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F
 • Inv.nr. I0047.2: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier J t/m O
 • Inv.nr. I0047.3: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier P t/m Z
 • Inv.nr. I0047.4: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Morra A t/m Z
 • Inv.nr. I0047.5: Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858
 • Inv.nr. I0048.1: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd A t/m F
 • Inv.nr. I0048.2: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd G t/m I
 • Inv.nr. I0048.3: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd J
 • Inv.nr. I0048.4: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd K t/m R
 • Inv.nr. I0049: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Wierum J
 • Inv.nr. I0050: Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157)
 • Inv.nr. I0051.1: Klapper op het register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren in de stad Dokkum 1806 ( inv.nr. 156)
 • Inv.nr. I0051.2: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers per wijk te Dokkum en Aalsum per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0051.3: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Nes en Moddergat per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0051.4: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Oostdongeradeel per 20 Augustus 1975
 • Inv.nr. I0052: Klapper op de Dokkumer bedrijven (voorkomende in de gemeenteverslagen) 1875-1890
 • Inv.nr. I0053.1: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 1 1585-1590
 • Inv.nr. I0053.2: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 2 1591-1595
 • Inv.nr. I0053.3: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 3 1595-1603
 • Inv.nr. I0053.4: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 4 1603-1610
 • Inv.nr. I0053.5: Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 5 1610-1612
 • Inv.nr. I0054: Eigenaars en bewoners van de huizen te Dokkum van 1580-1797 op straatnaam alsmede de indeling der wijken
 • Inv.nr. I0055: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1830 (inv.nr 1488)
 • Inv.nr. I0056: Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1840 (inv.nr.1489)
 • Inv.nr. I0057: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1850-1860 (inv.nr.1499-1502)
 • Inv.nr. I0058: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1860-1870 (inv.nr.1503-1506)
 • Inv.nr. I0059: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1880 (inv.nr.1507-1510)
 • Inv.nr. I0060: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1880-1890 (inv.nr.1511-1514)
 • Inv.nr. I0061: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1890-1900 (inv.nr.1515-1518)
 • Inv.nr. I0062: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1900-1910 (inv.nr.1520-1524)
 • Inv.nr. I0063: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1910-1920 (inv.nr.1525 -1534)
 • Inv.nr. I0064: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1920 (inv.nr.1519 en 1534) betreffende Dienstboden, Gestichten en Schippers
 • Inv.nr. I0065: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1830 (inv.nr.716)
 • Inv.nr. I0066: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1840 (inv.nr.718)
 • Inv.nr. I0067: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1840-1860 (inv.nr.620)
 • Inv.nr. I0068: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 1 1840-1860 (inv.nr.621)
 • Inv.nr. I0069: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 2 1840-1860 (inv.nr.622)
 • Inv.nr. I0070: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1840-1860 (inv.nr.623)
 • Inv.nr. I0071: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Bornwird Foudgum Hiaure Raard 1840-1860 (inv.nr.624)
 • Inv.nr. I0072: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1840-1860 (inv.nr.625)
 • Inv.nr. I0073: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1840-1860 (inv.nr.626)
 • Inv.nr. I0074: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1840-1860 (inv.nr.627)
 • Inv.nr. I0075: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1860-1880 (inv.nr.628)
 • Inv.nr. I0076: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1860-1880 (inv.nr.629 en 630)
 • Inv.nr. I0077: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1860-1880 (inv.nr.631)
 • Inv.nr. I0078: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1860-1880 (inv.nr.632 en 633)
 • Inv.nr. I0079: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1860-1880 (inv.nr.634)
 • Inv.nr. I0080: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1860-1880 (inv.nr.635)
 • Inv.nr. I0081: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1860-1880 (inv.nr.636 en 637)
 • Inv.nr. I0082: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1880-1900 (inv.nr.638)
 • Inv.nr. I0083: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitbuiren 1880-1900 (inv.nr.639)
 • Inv.nr. I0084: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1880-1900 (inv.nr.640)
 • Inv.nr. I0085: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes A-M 1880-1900 (inv.nr.641)
 • Inv.nr. I0086: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes L-Z 1880-1900 (inv.nr.642)
 • Inv.nr. I0087: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1880-1900 (inv.nr.643 en 644)
 • Inv.nr. I0088: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1880-1900 (inv.nr.645)
 • Inv.nr. I0089: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1880-1900 (inv.nr.646)
 • Inv.nr. I0090: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hiaure Betterwird Borwird 1900-1914 (inv.nr 647)
 • Inv.nr. I0091: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Waaxens 1900-1914 (inv.nr 648)
 • Inv.nr. I0092: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1900-1914 (inv.nr 649 650 651)
 • Inv.nr. I0093: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1900-1914 (inv.nr 652 653 654 655)
 • Inv.nr. I0094: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantumhuizen Hantumeruitburen 1900-1914 (inv.nr 656)
 • Inv.nr. I0095: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1900-1914 (inv.nr 657 658 659)
 • Inv.nr. I0096: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1900-1914 (inv.nr 660 661)
 • Inv.nr. I0097: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Brantgum 1900-1914 (inv.nr 662)
 • Inv.nr. I0098: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum 1900-1914 (inv.nr 663)
 • Inv.nr. I0100: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)
 • Inv.nr. I0101: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 1)
 • Inv.nr. I0102: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 2)
 • Inv.nr. I0103: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1840-1850 (inv.nr. 792)
 • Inv.nr. I0104: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1840-1850 (inv.nr. 793)
 • Inv.nr. I0105: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1840-1850 (inv.nr. 794)
 • Inv.nr. I0106: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1840-1850 (inv.nr. 795)
 • Inv.nr. I0107: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796)
 • Inv.nr. I0108: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1840-1850 (inv.nr. 797)
 • Inv.nr. I0109: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1840-1850 (inv.nr. 798)
 • Inv.nr. I0110: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1840-1850 (inv.nr. 799)
 • Inv.nr. I0111: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1840-1850 (inv.nr. 800)
 • Inv.nr. I0112: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1840-1850 (inv.nr. 801)
 • Inv.nr. I0113: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1840-1850 (inv.nr. 802)
 • Inv.nr. I0114: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1840-1850 (inv.nr. 803)
 • Inv.nr. I0115: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: A-B 1850-1860 (inv.nr.804)
 • Inv.nr. I0116: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: C-D 1850-1860 (inv.nr.805)
 • Inv.nr. I0118: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: E F G 1850-1860 (inv.nr.806)
 • Inv.nr. I0119: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: H 1850-1860 (inv.nr.807)
 • Inv.nr. I0120: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: I J 1850-1860 (inv.nr.808)
 • Inv.nr. I0121: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: K L 1850-1860 (inv.nr.809)
 • Inv.nr. I0122: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: M N O 1850-1860 (inv.nr.810)
 • Inv.nr. I0123: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: P Q R 1850-1860 (inv.nr.811)
 • Inv.nr. I0124: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: S 1850-1860 (inv.nr.812)
 • Inv.nr. I0125: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: T 1850-1860 (inv.nr.813)
 • Inv.nr. I0126: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: V 1850-1860 (inv.nr.814)
 • Inv.nr. I0127: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: W 1850-1860 (inv.nr.815)
 • Inv.nr. I0128: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: IJ 1850-1860 (inv.nr.816)
 • Inv.nr. I0129: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Z 1850-1860 (inv.nr.816)
 • Inv.nr. I0130: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalzum 1860-1870 (inv.nr.817)
 • Inv.nr. I0131: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1 1860-1870 (inv.nr.818)
 • Inv.nr. I0132: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 2 1860-1870 (inv.nr.819)
 • Inv.nr. I0133: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 3 1860-1870 (inv.nr.819)
 • Inv.nr. I0134: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1860-1870 (inv.nr.820)
 • Inv.nr. I0135: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1 1860-1870 (inv.nr.821)
 • Inv.nr. I0136: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 2 1860-1870 (inv.nr.821)
 • Inv.nr. I0137: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1860-1870 (inv.nr.822)
 • Inv.nr. I0138: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1860-1870 (inv.nr 823)
 • Inv.nr. I0139: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1860-1870 (inv.nr 824)
 • Inv.nr. I0140: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1860-1870 (inv.nr 825)
 • Inv.nr. I0141: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1860-1870 (inv.nr 826)
 • Inv.nr. I0142: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1860-1870 (inv.nr 827)
 • Inv.nr. I0143: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1860-1870 (inv.nr 828)
 • Inv.nr. I0144: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1860-1870 (inv.nr 829)
 • Inv.nr. I0145: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1860-1870 (inv.nr 830)
 • Inv.nr. I0146: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1870-1880 (inv.nr 832)
 • Inv.nr. I0147: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1870-1880 (inv.nr 833)
 • Inv.nr. I0148: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1870-1880 (inv.nr 834)
 • Inv.nr. I0149: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1870-1880 (inv.nr 835)
 • Inv.nr. I0150: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1870-1880 (inv.nr 836)
 • Inv.nr. I0151: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1870-1880 (inv.nr 837)
 • Inv.nr. I0152: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1870-1880 (inv.nr 838)
 • Inv.nr. I0153: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1870-1880 (inv.nr 839)
 • Inv.nr. I0154: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1870-1880 (inv.nr 840)
 • Inv.nr. I0155: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1870-1880 (inv.nr 841)
 • Inv.nr. I0156: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1870-1880 (inv.nr 842)
 • Inv.nr. I0157: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1870-1880 (inv.nr 843)
 • Inv.nr. I0158: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1870-1880 (inv.nr 844)
 • Inv.nr. I0159: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1880-1890 (inv.nr 846)
 • Inv.nr. I0160: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1880-1890 (inv.nr 847)
 • Inv.nr. I0161: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1880-1890 (inv.nr 848)
 • Inv.nr. I0162: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1880-1890 (inv.nr 849)
 • Inv.nr. I0163: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1880-1890 (inv.nr 850)
 • Inv.nr. I0164: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1880-1890 (inv.nr 851)
 • Inv.nr. I0165: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1880-1890 (inv.nr 852)
 • Inv.nr. I0166: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1880-1890 (inv.nr 853)
 • Inv.nr. I0167: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1880-1890 (inv.nr 854)
 • Inv.nr. I0168: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1880-1890 (inv.nr 855)
 • Inv.nr. I0169: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1880-1890 (inv.nr 856)
 • Inv.nr. I0170: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1880-1890 (inv.nr 856A)
 • Inv.nr. I0171: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1880-1890 (inv.nr 857)
 • Inv.nr. I0172: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1890-1900
 • Inv.nr. I0173: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1890-1900
 • Inv.nr. I0174: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1890-1900
 • Inv.nr. I0175: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1890-1900
 • Inv.nr. I0176: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1890-1900
 • Inv.nr. I0177: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1890-1900
 • Inv.nr. I0178: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1890-1900
 • Inv.nr. I0179: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1890-1900
 • Inv.nr. I0180: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1890-1900
 • Inv.nr. I0181: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1890-1900
 • Inv.nr. I0182: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1890-1900
 • Inv.nr. I0183: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1890-1900
 • Inv.nr. I0184: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1890-1900
 • Inv.nr. I0185: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum A-M 1900-1914
 • Inv.nr. I0186: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum N-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0187: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum A-K 1900-1914
 • Inv.nr. I0188: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum L-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0189: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee A-L 1900-1914
 • Inv.nr. I0190: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee M-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0191: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum A-J 1900-1914
 • Inv.nr. I0192: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum K-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0193: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1900-1914
 • Inv.nr. I0194: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1900-1914
 • Inv.nr. I0195: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1900-1914
 • Inv.nr. I0196: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1900-1914
 • Inv.nr. I0197: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1900-1914
 • Inv.nr. I0198: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1900-1914
 • Inv.nr. I0199: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1900-1914
 • Inv.nr. I0200: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1900-1914
 • Inv.nr. I0201: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1900-1914
 • Inv.nr. I0202: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1849-1861 (inv.nr 859)
 • Inv.nr. I0203: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1861-1870 (inv.nr 860)
 • Inv.nr. I0204: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1860-1870 (inv.nr 831)
 • Inv.nr. I0205: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1870-1880 (inv.nr 845)
 • Inv.nr. I0206: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1880-1890 (inv.nr 858)
 • Inv.nr. I0207: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1890-1900
 • Inv.nr. I0208: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1900-1914
 • Inv.nr. I0209.1: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 1 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0209.2: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 2 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0209.3: Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 3 (inv.nr 340-393)
 • Inv.nr. I0210: FAF 01: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Dopen 1690-1812
 • Inv.nr. I0211: FAF 02: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Huwelijken 1696-1811
 • Inv.nr. I0212: FAF 03: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Lidmaten 1702-1852
 • Inv.nr. I0213: FAF 04: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 A-H
 • Inv.nr. I0214: FAF 05: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 I-O
 • Inv.nr. I0215: FAF 06: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 O-W
 • Inv.nr. I0216: FAF 07: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1605-1661
 • Inv.nr. I0217: FAF 08: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1661-1700
 • Inv.nr. I0218: FAF 09: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1701-1750
 • Inv.nr. I0220: FAF 11: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1672-1795
 • Inv.nr. I0221: FAF 12: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1795-1850
 • Inv.nr. I0222: FAF 13: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1623-1861
 • Inv.nr. I0223: FAF 14: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Overlijden 1774-1811
 • Inv.nr. I0224: FAF 14.1: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Begravenen 1760-1828
 • Inv.nr. I0225: FAF 15: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1616-1638 (inv.nr 100 R.A.)
 • Inv.nr. I0226: FAF 15.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1638-1667 ( inv.nr 101 R.A.)
 • Inv.nr. I0227: FAF 16: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1667-1697 ( inv.nr 102 R.A.)
 • Inv.nr. I0228: FAF 16.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1697-1810 (inv.nr 103 en 104)
 • Inv.nr. I0229: FAF 17: Klapper op de Burgerboeken van de Gemeente Dokkkum 1574-1798 (inv.nr 152-155)
 • Inv.nr. I0230: FAF 18: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1658-1811
 • Inv.nr. I0231: FAF 19: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr 1644-1649)
 • Inv.nr. I0232: FAF 19.1: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1823-1833 (inv.nr.1650-1654)
 • Inv.nr. I0233: FAF 20: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0234: FAF 21: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0235: FAF 22: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0236: FAF 23: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1656-1685 (inv.nr H1 R.A.)
 • Inv.nr. I0237: FAF 24: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1685-1811 (inv.nr. H2 en H3 R.A.)
 • Inv.nr. I0238: FAF 25: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1652-1811
 • Inv.nr. I0239: FAF 26: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1653-1811
 • Inv.nr. I0240: FAF 27: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1635-1811
 • Inv.nr. I0241: FAF 28: Klapper op de Geboorteregisters van de Gemeente Westdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr.1458-1463)
 • Inv.nr. I0242: FAF 29: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0243: FAF 30: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0244: FAF 31: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Lidmaten 1609-1850
 • Inv.nr. I0245: FAF 32: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Wesrdongeradeel: Lidmaten 1656-1863
 • Inv.nr. I0246: FAF 33: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente westdongeradeel: 1683-1850
 • Inv.nr. I0247: FAF 34: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Westdongeradeel 1767-1811 (inv.nr. O R.A.)
 • Inv.nr. I0248: FAF 35: Klapper op de Doop-, Huwekijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Schiermonnikoog; 1690-1853
 • Inv.nr. I0249: FAF 36: Klapper op de Geboorten en Huwelijken van de Joodse Gemeente te Leeuwarden
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
 • Inv.nr. I0251: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1712-1811
 • Inv.nr. I0252: FAF 38: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1706-1811
 • Inv.nr. I0253: FAF 39: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1646-1812
 • Inv.nr. I0254: FAF 40: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1697-1812
 • Inv.nr. I0255: FAF 41: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1628-1812
 • Inv.nr. I0256: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Lidmaten 1662-1774
 • Inv.nr. I0257: FAF 42: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0258: FAF 43: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811
 • Inv.nr. I0259: FAF 44: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr.G1-G4 R.A.)
 • Inv.nr. I0260: FAF 45: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr G1-G4 R.A.)
 • Inv.nr. I0261: FAF 46: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0262: FAF 47: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0263: FAF 48: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0264: FAF 49: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0265: FAF 50: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0266: FAF 51: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
 • Inv.nr. I0267: FAF 52: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
 • Inv.nr. I0268: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0269: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0270: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0271: FAF 53: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Huwelijken 1624-1811
 • Inv.nr. I0272: FAF 54: Klapper op de Doop-, Huwelijkls-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Dopen 1634-1812
 • Inv.nr. I0273: FAF 55: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Huwelijken 1606-1812
 • Inv.nr. I0274: FAF 56: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Huwelijken 1606-1812
 • Inv.nr. I0275: FAF 57: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1606-1651 (inv.nr. C4-C9 R.A.)
 • Inv.nr. I0276: FAF 58: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1593-1600 (inv.nr R1 R.A.)
 • Inv.nr. I0277: FAF 59: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1600-1609 (inv.nr. R2)
 • Inv.nr. I0278: FAF 60: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1637-1648 (inv.nr. R4 R.A.)
 • Inv.nr. I0279: FAF 61: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0280: FAF 62: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0281: FAF 63: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811
 • Inv.nr. I0282: FAF 64: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811
 • Inv.nr. I0283: FAF 65: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811
 • Inv.nr. I0284: Gids voor de archieven van Notarissen en Rechterlijke Colleges in de huidige provincie Frieslasnd van de Franse wetgeving tot 1842
 • Inv.nr. I0285: Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw.
 • Inv.nr. I0286: Gids voor de archieven van Joodse instellingen in Friesland
 • Inv.nr. I0287: Beschrijvingen van de bouwtekeningen van de gemeente Oostdongeradeel 1903-1912 (inv.nrs. 1703-1707)
 • Inv.nr. I0288: Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948
 • Inv.nr. I0289: Nederlands Hervormde Kerk Jouswier: Extract uit de rekenboeken, 1750-1845
 • Inv.nr. I0290: Nederlands Hervormde Kerk Hantum: Extract uit de rekenboeken 1807-1938
 • Inv.nr. I0291: Nederlands Hervormde Kerk Ee: Extract uit de rekenboeken 1731-1964
 • Inv.nr. I0292: Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude: Extract uit de rekenboeken 1682-1743
 • Inv.nr. I0293: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918
 • Inv.nr. I0294: Nederlands Hervormde Kerk Engwierum: Extract uit de rekenboeken 1810-1938
 • Inv.nr. I0295: Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930
 • Inv.nr. I0296: Nederlands Hervormde Kerk Waaxens: Extract uit de rekenboeken 1715-1900
 • Inv.nr. I0297: Onderzoeksgids voor archieven van lagere overheden in Drenthe, Friesland en Groningen
 • Inv.nr. I0299: Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum: Extract uit de notulen en rekenboeken betreffende het kerkgebouw aan de Legeweg 1852 - 1904
 • Inv.nr. I0308: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
 • Inv.nr. I0309: Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912
 • Inv.nr. I0313: Register van wapens, wimpels en vlaggen in Friesland
 • Inv.nr. I0316: Nes en Moddergat Bronnen betreffende bewoning en eigendom van huizen
 • Inv.nr. I0317: Beroepen en uitoefenaars in Dokkum 1870 - 1880
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0028: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de negentiende eeuw 1820-1875
 • Inv.nr. W0094: Lijst van vreemde, vooral latijnse termen die men in archiefstukken kan tegenkomen
 • Inv.nr. W0112.01: Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Oostdongeradeel ca 1418-1984
 • Inv.nr. W0112.02: Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Westdongeradeel ca 1517-1984
 • Inv.nr. W0190: Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700-1900) Dokkum