Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

kadasterGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0061: Wonen en Werken in Engwierum toen en nu
 • Inv.nr. B0134: Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
 • Inv.nr. B0138: De Eendenkooi van Ternaard
 • Inv.nr. B0351: van Ter Sted tot Olde Stins.
 • Inv.nr. B0353: De kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden.
 • Inv.nr. B0353.1: De Auke Talsma kooi onder Hallum
 • Inv.nr. B0411: De Kooiplaats op Ameland.
 • Inv.nr. B0426: Ameland kadastraal Lijsten en omschrijving van eigenaren der gebouwde vaste eigendommen van 1832 en de minuutplans van 1830 op Ameland. - Kadaste
 • Inv.nr. B0427: Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners. het pand uit 1516 aan de Johan Bakkerstraat 7 te Hollum.
 • Inv.nr. B0433: Duinen Ameland. Advies Mr. H.H. Huber, advocaat te Leeuwarden over de aanspraken van het Rijk op duingronden en kwelders op het eiland Ameland
 • Inv.nr. B0456: Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, bevattende kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten en de elf steden
 • Inv.nr. B0527: Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland
 • Inv.nr. B0529: Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in westlauwers Friesland
 • Inv.nr. B0563: Geen kinderwerk. 25 jaar ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in woord en beeld.
 • Inv.nr. B0591: De Heerlijkheid Visvliet.
 • Inv.nr. B0651.08: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Historische Geografie: Landschap en Nederzetting
 • Inv.nr. B0655.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1700/1640
 • Inv.nr. B0655.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1832
 • Inv.nr. B0655.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel kaarten
 • Inv.nr. B0656.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640
 • Inv.nr. B0656.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832
 • Inv.nr. B0656.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten
 • Inv.nr. B0677: Eastdongeradiel, Westdongeradiel 1640 - 1700 - 1850
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0805: Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000
 • Inv.nr. B0946: Een en al boerderij op Ameland
 • Inv.nr. B1003: Dokkum in kadastraal perspectief
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1801: Uit het verleden van Holwerd
 • Inv.nr. CVT1960: Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
 • Inv.nr. CVT2849: Kadaster, ruilverkaveling en toponymie
 • Inv.nr. CVT3954: De Eendenkooi van Ternaard
 • Inv.nr. CVT3969: Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân, 1640 - 1832, diel 16 Westdongeradiel
 • Inv.nr. CVT3970: Kadastrale en Prekadastrale Altas fan Fryslân 1640 - 1832, diel 17 Eastdongeradielen Dokkum
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA029: Ballumer Mieden: De eerste ruilverkaveling in Nederland
 • Inv.nr. HDD018: De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. HDO017: Uitwerking van het onderzoek naar het grondbezit te Jouswier uit de reëel-, specie- en floreenkohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDO027: Beschrijvingen der florenen van de pleatsen te Morra. 1700-1848
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0015: Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding
 • Inv.nr. I0019.1: Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805
 • Inv.nr. I0029: Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858
 • Inv.nr. I0285: Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw.
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0043: De Sneuper 43
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. HDW050: Namen van de bewoners van het buurtschap "De Oere" te Moddergat ten tijde van de volkstelling uit 1829
 • Inv.nr. W0092: De toestand van Morra in het jaar 1900. bewoners van de huizen in de kom van het dorp.
 • Inv.nr. W0093: De toestand van Lioessens in het jaar 1900 bewoners van de huizen in de kom van het dorp
 • Inv.nr. W0184: De keu en de keuplaits op Schiermonnikoog.