Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Kollumerland


Ruimer [BT]

 • Friesland  [Fryslan]
 • gemeente

Specifieker [NT]

 • Burum
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Munnikezijl
 • Oudwoude  [Āldwâld]
 • Triemen  [de Trieme]
 • Westergeest


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefblokken

 • toegang 374 Zaalvoetbalvereniging Golden Oldies, Kollumerzwaag (nog niet op Internet beschikbaar) Zaalvoetbalvereniging Golden Oldies, Kollumerzwaag

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0017: Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. deel 9 De provincie Friesland
 • Inv.nr. B0294: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0380.1: Kollumerland en Nieuw Kruisland geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving.
 • Inv.nr. B0380.2: Alfabetische Namenklapper op Kollumerland en Nieuw Kruisland Geschiedkundig beschreven
 • Inv.nr. B0381: Kroniek van Kollumerland 1583-1650
 • Inv.nr. B0382: Gids voor de Oudheidskamer Mr. A.J. Andreae te Kollum
 • Inv.nr. B0383: Tussen Sennaer en Lauwers Een aantal historische schetsen uit Kollumerland.
 • Inv.nr. B0384: Kollumerland rond 1900 Reproducties uit het Jubileumfotoboek van Burgemeester Jouwert Witteveen.
 • Inv.nr. B0385.1: Het Kollumer Oproer van 1797, naar verhalen van medespelers.
 • Inv.nr. B0385.2: Fragmenten uit strafdossiers van het Hof van Friesland gebruikt als bronnen voor het schrijven van Het Kollummer Oproer van 1797
 • Inv.nr. B0386: Bouwkunst in Kollumerland.
 • Inv.nr. B0387: Vijf jaren Stichting Oud Kollumerland 1973-1978
 • Inv.nr. B0389.01: Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de Bestuurszetel van de Gemeente Kollumerland.
 • Inv.nr. B0389.02: Het oude en het nieuwe gemeentehuis van Kollumerland.en Nieuwkruisland 1610-1895
 • Inv.nr. B0390: Handel en Ambacht in Kollum. 1925-1975
 • Inv.nr. B0391: 100 jaar Christelijk Onderwijs in Kollum. 1874-1974
 • Inv.nr. B0392: Plaatselijk Belang Triemen 50 jaar 1945-1995.
 • Inv.nr. B0393.1: Groote dingen. Honderd jaar Christelijk Onderwijs de Bining te Triemen en Westergeest. 1885 - 1985
 • Inv.nr. B0393.2: Programma van de feestelijkheden op 13 tot en met 19 mei 1985 van cbs de Bining te Triemen
 • Inv.nr. B0394: Munnekezijl 500 jaar
 • Inv.nr. B0395: Geschiedenis van Kerk en Molen te Burum
 • Inv.nr. B0396.01: De Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest.
 • Inv.nr. B0396.02: Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest ten tijde van ds Politiek
 • Inv.nr. B0397: Van geslacht tot geslacht 400 jaar Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest
 • Inv.nr. B0398: Doleantieherdenking 1886-1986 in Kollum en Oudwoude Westergeest
 • Inv.nr. B0399: Over School en Schoolmeesters van Oudwoude. 200 jaar Openbaar Onderwijs.
 • Inv.nr. B0553: Bestuurders in de provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0576: Fan 'e wylde see besprongen, in oersjoch fan merktekens fan e striid tsjin it wilde hef
 • Inv.nr. B0577: Dijken en Zeedijksters
 • Inv.nr. B0585: Van Kippenhok tot Ynswinger 25 jaar voetbalvereniging W.T.O.C. 1964-1989
 • Inv.nr. B0589: Huis ter Noord Oudwoude 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden
 • Inv.nr. B0653: Westergeastmer Strjitnammen
 • Inv.nr. B0666: Van Voorstraat naar Westenstein.
 • Inv.nr. B0696: Dantumadeel 60 jaar bevrijd
 • Inv.nr. B0697: 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat
 • Inv.nr. B0704: De tiid hâld gjin skoft ... honderd jaar nieuws uit de regio
 • Inv.nr. B0714: Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden
 • Inv.nr. B0728: Dokkumer, Kollumer en Amelander ZILVER
 • Inv.nr. B0730: Banda in beweging 1885 - 2005
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. B0824: van Fûgelsang tot Fogelsanghstate
 • Inv.nr. B0825: Jan de Tippelaar Het levensverhaal van Johannes Markus Belgraver
 • Inv.nr. B0857: Munnikezijl Beeld van een dorp
 • Inv.nr. B0907.01: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel I
 • Inv.nr. B0907.02: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel II
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0376: De fryske gedichten fan Eelke Meinerts
 • Inv.nr. CVT0410: It loeder fan Clancarty
 • Inv.nr. CVT0694: Pingo's. Puollen en planten yn Kollumerlân
 • Inv.nr. CVT1151: Friesland, komende kansen
 • Inv.nr. CVT1649: Muntenvondst te Oudwoude
 • Inv.nr. CVT1775: Kollumerland en Nieuw Kruisland
 • Inv.nr. CVT1779: Veenklooster
 • Inv.nr. CVT1831: De Maartenskerk van Kollum
 • Inv.nr. CVT2292: Kriminaliteit yn Kollumerlân 1700 - 1811
 • Inv.nr. CVT3868: Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de regio Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0002: Huys ten Oort, bakermat van de familie Bouma Hoekstra en Noordhuis.
 • Inv.nr. G0024: Familieoverzicht Mullender. Het nageslacht van Jan Engberts en Martje Dirks
 • Inv.nr. G0028: Familieboek Reiding en de nazaten van Pieter Teakes en Antje Teakes.
 • Inv.nr. G0050: Genealogien Zijlstra
 • Inv.nr. G0062: Kwartierstaat van Klaaske en Detje Dijkstra
 • Inv.nr. G0078: De friese boer met het grote gezin uit Kollumerland. Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
 • Inv.nr. G0086: Genealogie Tadama/ Tadema uit Burum-Oostrum-Dokkum.
 • Inv.nr. G0090: Van der Land een familie uit Kollumerland. Voor- en nageslacht van Sierk van der Land en Trijntje van der Veer
 • Inv.nr. G0092: Gorter is onze naam.
 • Inv.nr. G0094: Genealogie Brinkman uit Kollumerland.
 • Inv.nr. G0095: De Bildplaats onder Oudwoude. Genealogie Fennema uit Kollumerland.
 • Inv.nr. G0099: Het voor- en nageslacht van Pieter Johannes Kloosterman
 • Inv.nr. G0100: Genealogie van Rienk. Kwartierstaat van Anna Aafke Barwegen.
 • Inv.nr. G0108: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle.
 • Inv.nr. G0109: Genealogie Hekstra uit de friese wouden en Kollumerland.
 • Inv.nr. G0114: Genealogie van Berend Egberts en Jetske Wijtzes de Vries uit Westergeest.
 • Inv.nr. G0121: Parenteel van Jan Popes uit Engwierum
 • Inv.nr. G0139: Genealogie van de nederlandse familie Woltring, aanvankelijk Woltering genaamd.
 • Inv.nr. G0149.1: Genealogie van Jelle Luitjens - de familie Beintema uit Westergeest
 • Inv.nr. G0149.2: Aantekeningen van het geslacht Beintema en enige aanverwante families
 • Inv.nr. G0182: Genealogie Eskes uit Kollumerland.
 • Inv.nr. G0197: Familieboek Banga en verweven families
 • Inv.nr. G0218: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2
 • Inv.nr. G0229: De families Spoelman en Westra uit Kollum ..... Nakomelingen van Hylke Cornelis gedoopt in 1711
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDK001: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDK002: Kohieren der Stemmen in de Provincie Friesland: Kollumerland 1640 en 1728
 • Inv.nr. HDK003: Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1700
 • Inv.nr. HDK004: Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
 • Inv.nr. HDK005: Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1705
 • Inv.nr. HDK007: Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
 • Inv.nr. HDK008: Kwantitatieve verzamelstaat van de Speciekohieren van Kollumerland en Nieuwkruisland, 1748-1795
 • Inv.nr. HDK009: Nederlands Hervormde Kerk Kollum: Extract uit de notulen en de evangelisatie. 1816-1959
 • Inv.nr. HDK010: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Oudwoude en Westergeest, 1605-1811
 • Inv.nr. HDK011: Uittreksels en Statestieken betreffende de specie- en reeëlkohieren van Kollumerzwaag, 1713-1805
 • Inv.nr. HDK012: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Westergeest, 1750-1795
 • Inv.nr. HDK013: Westergeest van de Spaanse naar de Franse tijd 1580-1795
 • Inv.nr. HDK014: Kollumerland uit de notulen van de Gemeenteraad, 1798-1895
 • Inv.nr. HDK015: Douwe Johannes van der Werp
 • Inv.nr. HDK016: De nieuwe straatnamen in de Gemeente Kollumerland c.a.
 • Inv.nr. HDK017: Wondermiddels...
 • Inv.nr. HDK018: De zevenkamers of het Meckama-gasthuis
 • Inv.nr. HDK019: David Kloosterman uit Triemen sneuvelde in de slag om het zuidfront in mei 1940
 • Inv.nr. HDK020: Dorpsvisie Triemen
 • Inv.nr. HDK021: De 12e eeuwse zandstenen objecten, voornamelijk grafplaten, kistdelen en drempels, in de kerk van Westergeest
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
 • Inv.nr. I0268: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0269: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0270: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
 • Inv.nr. I0271: FAF 53: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Huwelijken 1624-1811
 • Inv.nr. I0292: Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude: Extract uit de rekenboeken 1682-1743
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0023: De Sneuper 23
 • Inv.nr. S0042: De Sneuper 42
 • Inv.nr. S0044: De Sneuper 44
 • Inv.nr. S0049: De Sneuper 49
 • Inv.nr. S0084: De Sneuper 84
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0034: De cholera-epidemie van 1832
 • Inv.nr. W0051: Het Kollumer Oproer
 • Inv.nr. W0052: De tsjerke fan Westergeast. De Kerk van Westergeest.
 • Inv.nr. W0053: Voetpaden in Kollumerland.
 • Inv.nr. W0054: Sanbulten Foarhinne
 • Inv.nr. W0055: Kaarten betreffende de inpoldering van de zuidelijke lauwerszee en de stijging der zeespiegel.
 • Inv.nr. W0063: Oproer in Kollum. Ds Dermout versus Ds Ribbeck ( 1867-1869)
 • Inv.nr. W0074: De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld.
 • Inv.nr. W0109: Transportbedrijf Banga uit Triemen
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0122: De Brug annex Keersluis te Munnekezijl
 • Inv.nr. W0123: Kollum in Oostergo