Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Metslawier


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Algemeene Werkliedenvereeniging tot Werkverschaffing in Oostdongeradeel
  Armvoogdij Metslawier
  Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier
  Christelijke Landbouwschool
  Comité tot Oprichting van een bijzonder lagere school voor VGLO Oostdongeradeel
  Departement Oostdongeradeel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
  Gereformeerde Kerk Metslawier
  Mairie en Gemeente Metslawier
  Nederlands Hervormde Gemeente Metslawier-Niawier
  Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Metslawier
  Ring Metslawier van de Nederlands Hervormde Kerk
  Vereniging "De Jonge Landbouwer"

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 109 Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Metslawier
 • toegang 143 NH Kerk, ring Metslawier
 • toegang 145 Gereformeerde Kerk Metslawier
 • toegang 176 NH Gemeente Metslawier/ Niawier
 • toegang 189 Studieclub Gemma Frisius, Dokkum
 • toegang 201 Algemene Werklieden Vereniging Oostdongeradeel
 • toegang 210 Christelijke Lagere Landbouwschool, Metslawier
 • toegang 212 PCBO Metslawier (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 212.01 Christelijke Basisschool 'de Rank', Metslawier (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 263 Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier
 • toegang 287 Comité VGLO Oostdongeradeel
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang 316 Sportstichting Metslawier e.o. (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 377 Vereniging De Jonge Landbouwer, Metslawier

  Archiefstukken

  Toegang  002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • Inv.nr. 0249: Register van notulen van vergaderingen

  • bladzijde 97 - Aankoop van een armenhuis te Metslawier

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0070: Metslawier van toen...
 • Inv.nr. B0072: Van Bintje tot Marijke
 • Inv.nr. B0073: Skoalle Meitsje 75 jaar Christelijk Onderwijs in - Metslawier 1922-1997
 • Inv.nr. B0074: Kweekbedrijf Ropta van de Friesche Maatschappij van Landbouw
 • Inv.nr. B0079: Balthasar Bekker (1634-1698)
 • Inv.nr. B0746: 100 jaar Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier 1908 - 2008
 • Inv.nr. B0760: Us doarp Mitselwier
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1257: Kweekbedrijf Ropta van de Friesche Maatschappij van Landbouw te Metslawier
 • Inv.nr. CVT1682: Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier
 • Inv.nr. CVT1983: Ropta, syn mounle , syn skiednis
 • Inv.nr. CVT2610: Het vocalisma der beklemtoonde lettergrepen van den metslawierschen tongval
 • Inv.nr. CVT3270: Metslawier van toen…..
 • Inv.nr. CVT3566: Publieke verkooping van Landerijen liggende onder Metslawier en Ee
 • Inv.nr. CVT3864: De betoverde wereld van………? Balthasar Becker
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0004: In het blauwe licht van God
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA026: Het verdrinkingsgeval op Ameland. Mevrouw Adriani door haar man verdronken
 • Inv.nr. HDO033: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDO034: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805
 • Inv.nr. HDO046: Koren- en Pelmolen "Ropta" van Metslawier
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0014: Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
 • Inv.nr. I0047.1: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F
 • Inv.nr. I0047.2: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier J t/m O
 • Inv.nr. I0047.3: Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier P t/m Z
 • Inv.nr. I0109: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1840-1850 (inv.nr. 798)
 • Inv.nr. I0139: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1860-1870 (inv.nr 824)
 • Inv.nr. I0152: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1870-1880 (inv.nr 838)
 • Inv.nr. I0165: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1880-1890 (inv.nr 852)
 • Inv.nr. I0178: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1890-1900
 • Inv.nr. I0195: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1900-1914
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0073: Muntenvondsten in Dokkum en Metslawier
 • Inv.nr. W0100: Metslawier in de 16e en 17e eeuw
 • Inv.nr. W0107: Beschrijvingen van enige dorpen in de Gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0165: Dankbaar gedenken 100 jaar jubileum Gereformeerde Kerk van Metslawier 1887 - 1987