Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Oostdongeradeel (gemeente)


Ruimer [BT]

 • Friesland  [Fryslan]
 • gemeente

Specifieker [NT]

 • Aalsum  [Aalzum]
 • Anjum
 • Berghûzen  [Berghuizen]
 • Bollingawier
 • de Streek
 • Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Ee
 • Engwierum
 • Esonstadt
 • Ezumazijl
 • Jouswier
 • Lioessens
 • Metslawier
 • Morra
 • Niawier
 • Nijkerk  [Oosternijkerk]
 • Oosternijkerk  [Nijkerk]
 • Oostmahorn
 • Paesens
 • Teert onder Anjum  [Teert]
 • Wetzens  [Wetsens]


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0003: Skiednis Fan Eastdongeradiel. - Geschiedenis van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0005: Uit het album van Dongeradeel
 • Inv.nr. B0006: Pleatsen yn Eastdongeradiel. [ Boerderijen in Oostdongeradeel ]
 • Inv.nr. B0007: Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. B0008: Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
 • Inv.nr. B0009: Monuminten yn Eastdongeradiel
 • Inv.nr. B0010: Op 'e Sneup troch Eastdongeradiel
 • Inv.nr. B0015: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en Westdongeradeel )1815-1965
 • Inv.nr. B0034: Openbaar Onderwijs in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0041: Korte geschiedenis van het dorp Wetzens
 • Inv.nr. B0521: Frisians to America 1880-1914 with the baggage of the fatherland
 • Inv.nr. B0553: Bestuurders in de provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0656.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640
 • Inv.nr. B0656.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832
 • Inv.nr. B0656.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten
 • Inv.nr. B0670: Gebundelde Belangen Achttien jaren ontwikkelingsschap "De Kleibouwstreek"
 • Inv.nr. B0677: Eastdongeradiel, Westdongeradiel 1640 - 1700 - 1850
 • Inv.nr. B0760: Us doarp Mitselwier
 • Inv.nr. B0845: De Allerheiligenvloed van 1570
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0537: Open kaart van vier gemeenten in Nederland
 • Inv.nr. CVT1371: Oostdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1682: Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier
 • Inv.nr. CVT2067: Ien en oar oer de groun fan Eastdongeradiel
 • Inv.nr. CVT2350: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en West Dongeradeel)
 • Inv.nr. CVT2360: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 • Inv.nr. CVT3317: Deductie van Ulbo, Julius en Frederik van Burmania betreffende en geschil in stemmen aangaande de vacature van grietman van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. CVT3415: Monuminten yn Eastdongeradiel
 • Inv.nr. CVT4417: Wandelgangen 25 jaar Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT4444: Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m.
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0002: Armendokter Smit was vies van zijn patienten
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0016: Holwerda een familie uit Oostdongeradeel
 • Inv.nr. G0023: Our heritage and Familie Tree.
 • Inv.nr. G0028: Familieboek Reiding en de nazaten van Pieter Teakes en Antje Teakes.
 • Inv.nr. G0035: Een handvol mensen nageslacht van Harm Jans ter Steeg.
 • Inv.nr. G0036.01: Genealogie Sijtsma. Stamreeks van Sijtze Daniels
 • Inv.nr. G0036.02: Genealogie van Sijtse Daniëls
 • Inv.nr. G0042: Genealogie van het geslacht Weidenaar vanaf 1588
 • Inv.nr. G0050: Genealogien Zijlstra
 • Inv.nr. G0053: Stamboom Elgersma uit Oostdongeradeel.
 • Inv.nr. G0059: Kwartierstaat Holwerda en te Nijenhuis
 • Inv.nr. G0060: Genealogie Schreiber
 • Inv.nr. G0068: Douma is de naam Genealogie van Douwe Douwes Douma
 • Inv.nr. G0069: Stamboom van Gelt Klazes de Graaf en Grietje Tjeerds
 • Inv.nr. G0074: Het Friese boerengeslacht Lettinga.
 • Inv.nr. G0079.1: Haima family Collection.( History, Biographies and Stories) deel 1
 • Inv.nr. G0079.2: Haima Family Collection.(Histoty, Biographies and Stories) deel 2
 • Inv.nr. G0085: Foar- en Neiteam Fan Heyn Botes Ut Eastdongeradiel.
 • Inv.nr. G0097: Niawier, dat kleine dorpje in Friesland, waar het allemaal begon met Saape Gerbens en Maycke Claases. Oostdongeradeel. - met index 1997 - bevat
 • Inv.nr. G0103: Drie Eeuwen Geslacht Jaarsma.
 • Inv.nr. G0107: Genealogisch overzicht van de familie Pheifer Pheiffer.
 • Inv.nr. G0123.1: Genealogie van Wijger Gabes Botma
 • Inv.nr. G0123.2: Botma Morra protestant
 • Inv.nr. G0127: Schets voor een genealogie der Anjumer Sijtsma 's en van hun agnaten uit het geslacht Jeppema
 • Inv.nr. G0138: Het voor- en nageslacht van de familie Van der Oven gedurende 250 jaar
 • Inv.nr. G0158: Naamreeks Wijma Stamreeks van Tjipke Wijma
 • Inv.nr. G0173: Genealogie Heerma fragment
 • Inv.nr. G0192.1: 300 jaar afstammelingen van Jarigh Nitterts en Antie Gerrits de familie de Braak uit Oostdongeradeel
 • Inv.nr. G0192.2: 300 jaar afstammelingen van Jarigh Nitterts en Antie Gerrits de familie de Braak uit Oostdongeradeel
 • Inv.nr. G0196: Genealogie Crans
 • Inv.nr. G0197: Familieboek Banga en verweven families
 • Inv.nr. G0202: Het Friese geslacht Sinia
 • Inv.nr. G0204: Mijn voorouders Kingma. Twee eeuwen in Oostdongeradeel (1650-1850), één eeuw in Tietjerksteradeel (1850-1950).
 • Inv.nr. G0207: Stamboom van de familie Gaasterland
 • Inv.nr. G0218: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2
 • Inv.nr. G0221: Genealogie van Geert Wijgers
 • Inv.nr. G0222: Genealogie van Gabbe Ripten
 • Inv.nr. G0230: Kwartierstaat van Pieter Johannes Blom
 • Inv.nr. G0231: Vier eeuwen Kingma in Oostergo
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD027: Rapport inzake de uitbreiding van het territior van de Gemeente Dokkum, 1963
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
 • Inv.nr. HDO001: Geschiedenis van de dorpen van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. HDO014: Tekst van de toespraak voor de afdeling Wassenaar van de Bond van plattelands vrouwen door J.T. Alberda te Ee
 • Inv.nr. HDO016: Testament van Johannes Casparus Bergsma, 1775-1818 Burgemeester van Oostdongeradeel
 • Inv.nr. HDO024: Verenigingsleven in Oostdongeradeel 1864-1899
 • Inv.nr. HDO032: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Oostdongeradeel per dorp gerangschikt
 • Inv.nr. HDO033: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDO040: Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief
 • Inv.nr. HDO044: Poldermolen "De Gans" bij Ezumazijl
 • Inv.nr. HDO051: Op de vlucht
 • Inv.nr. HDO052: Sluizencomplex Ezumazijl
 • Inv.nr. HDO053: Restanten gevonden van Oostrumer sluis
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0014: Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
 • Inv.nr. I0015: Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding
 • Inv.nr. I0016: Oostdongeradeel Register van Aanbreng 1511
 • Inv.nr. I0017: Oostdongeradeel Register van Geestelijke Opkomsten in Oostergo 1580
 • Inv.nr. I0018: Oostdongeradeel Stemcohieren 1640 en 1728
 • Inv.nr. I0021: Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Oostdongeradeel 1816-1940 (invent. 751-757)
 • Inv.nr. I0031: Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel
 • Inv.nr. I0044.2: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Schiermonnikoog1806-1808 (inv. nr. R.A. no 34)
 • Inv.nr. I0044.3: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel en Oostdongeradeel 1809-1811 (inv. nr. R.A. no 35)
 • Inv.nr. I0045.1: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1847-1850 (inv. nr.243)
 • Inv.nr. I0045.2: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1850-1853 (inv. nr.244)
 • Inv.nr. I0045.3: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1854-1857 (inv. nr.246)
 • Inv.nr. I0045.4: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1873-1879 (inv. nr.253 en 254)
 • Inv.nr. I0051.4: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Oostdongeradeel per 20 Augustus 1975
 • Inv.nr. I0100: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)
 • Inv.nr. I0101: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 1)
 • Inv.nr. I0102: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 2)
 • Inv.nr. I0103: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1840-1850 (inv.nr. 792)
 • Inv.nr. I0115: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: A-B 1850-1860 (inv.nr.804)
 • Inv.nr. I0116: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: C-D 1850-1860 (inv.nr.805)
 • Inv.nr. I0118: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: E F G 1850-1860 (inv.nr.806)
 • Inv.nr. I0119: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: H 1850-1860 (inv.nr.807)
 • Inv.nr. I0120: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: I J 1850-1860 (inv.nr.808)
 • Inv.nr. I0121: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: K L 1850-1860 (inv.nr.809)
 • Inv.nr. I0122: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: M N O 1850-1860 (inv.nr.810)
 • Inv.nr. I0123: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: P Q R 1850-1860 (inv.nr.811)
 • Inv.nr. I0124: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: S 1850-1860 (inv.nr.812)
 • Inv.nr. I0125: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: T 1850-1860 (inv.nr.813)
 • Inv.nr. I0126: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: V 1850-1860 (inv.nr.814)
 • Inv.nr. I0127: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: W 1850-1860 (inv.nr.815)
 • Inv.nr. I0128: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: IJ 1850-1860 (inv.nr.816)
 • Inv.nr. I0129: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Z 1850-1860 (inv.nr.816)
 • Inv.nr. I0202: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1849-1861 (inv.nr 859)
 • Inv.nr. I0203: Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1861-1870 (inv.nr 860)
 • Inv.nr. I0204: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1860-1870 (inv.nr 831)
 • Inv.nr. I0205: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1870-1880 (inv.nr 845)
 • Inv.nr. I0206: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1880-1890 (inv.nr 858)
 • Inv.nr. I0207: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1890-1900
 • Inv.nr. I0208: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1900-1914
 • Inv.nr. I0230: FAF 18: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1658-1811
 • Inv.nr. I0231: FAF 19: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr 1644-1649)
 • Inv.nr. I0232: FAF 19.1: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1823-1833 (inv.nr.1650-1654)
 • Inv.nr. I0233: FAF 20: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0234: FAF 21: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0235: FAF 22: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850
 • Inv.nr. I0236: FAF 23: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1656-1685 (inv.nr H1 R.A.)
 • Inv.nr. I0237: FAF 24: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1685-1811 (inv.nr. H2 en H3 R.A.)
 • Inv.nr. I0251: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1712-1811
 • Inv.nr. I0287: Beschrijvingen van de bouwtekeningen van de gemeente Oostdongeradeel 1903-1912 (inv.nrs. 1703-1707)
 • Inv.nr. I0298: Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0006: De Sneuper 6
 • Inv.nr. S0068: De Sneuper 68
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0028: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de negentiende eeuw 1820-1875
 • Inv.nr. W0032: Foeke Sjoerds. Historieschrijver van Friesland. 1713-1770
 • Inv.nr. W0036: Armenzorg in Oostdongeradeel. Onderzoek naar de organisatie en uitwerking in de 2e helft van de 19e eeuw.
 • Inv.nr. W0039: Leefbaarheid Kleine Kernen Oostdongeradeel.
 • Inv.nr. W0078: Rede van P. Soepboer nav bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken ivm hoorzitting in1980 terzake de gemeentelijke herindeling
 • Inv.nr. W0083: Volkstelling 1899 algemene uitkomsten Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0106: Ien en oar oer de groun fan Eastdongeradiel
 • Inv.nr. W0112.01: Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Oostdongeradeel ca 1418-1984
 • Inv.nr. W0125: Demografische documentatie Oostdongeradeel 1881-1968
 • Inv.nr. W0157: Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0208: Rapport voor de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel
 • Inv.nr. W0215: Esonstad: Van vestingstad tot vakantiepark