Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

pleatsenGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0006: Pleatsen yn Eastdongeradiel. [ Boerderijen in Oostdongeradeel ]
 • Inv.nr. B0050: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. B0060: Ingwierrum troch de tiden hinne
 • Inv.nr. B0061: Wonen en Werken in Engwierum toen en nu
 • Inv.nr. B0075: Morra 750 jaar een dorp in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0100: Een geschiedenis van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0112: Oer Eastrum âld en nij
 • Inv.nr. B0113: By Us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht
 • Inv.nr. B0590: Haersma State 1767-1911 te Buitenpost
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0817: Boerderijen in Dantumadeel
 • Inv.nr. B0818: De Friese Boerderij 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats
 • Inv.nr. B0836: Van Beijntum Bolleholle en Keallesturt
 • Inv.nr. B0837: Genum ....Tussen Genum en de Groote Garde
 • Inv.nr. B0946: Een en al boerderij op Ameland
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0690: Eastergo boerepleatsen
 • Inv.nr. CVT1054: Bescherming der Nederlandse buitenplaatsen
 • Inv.nr. CVT1983: Ropta, syn mounle , syn skiednis
 • Inv.nr. CVT2110: Pleatsen yn Eastdongeradiel
 • Inv.nr. CVT3158: Het Friesche Boerehiem
 • Inv.nr. CVT3235: Doelmatige friese boerderijen
 • Inv.nr. CVT3282: Repertorium Friesland's verleden
 • Inv.nr. CVT3461: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. CVT3776: Boerderijen inventariseren
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0218: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2
 • Inv.nr. G0226: Een stukje geschiedenis van Frieslans aan de hand van de Hania`s en aanverwante families
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD046: Staten en Stinzen in Dokkum en Dantumadeel
 • Inv.nr. HDO004: Holdinga State te Anjum : Akte van Verkoop 8 januari 1831
 • Inv.nr. HDO012: Landbouw en Nijverheid in Aalsum in de 18e eeuw
 • Inv.nr. HDO013: Beneficiaalboek van Oostergo, 1542 : Aalsum
 • Inv.nr. HDO027: Beschrijvingen der florenen van de pleatsen te Morra. 1700-1848
 • Inv.nr. HDO031: Aantekeningen betreffende de familie Jaerla/ Jaarla te Wetzens
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0019.1: Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805
 • Inv.nr. I0029: Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0016: De Sneuper 16