Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Westdongeradeel (gemeente)


Ruimer [BT]

 • Friesland  [Fryslan]
 • gemeente

Specifieker [NT]

 • Betterwird
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Foudgum
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Hiaure
 • Holwerd
 • Moddergat
 • Nes
 • Raard
 • Ternaard
 • Waaxens  [Waaksens]
 • Wierum


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0005: Uit het album van Dongeradeel
 • Inv.nr. B0007: Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. B0013: Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel tot de opheffing 1 januari 1984
 • Inv.nr. B0015: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en Westdongeradeel )1815-1965
 • Inv.nr. B0130: Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691
 • Inv.nr. B0131: Tjaard van Aylva 1721-1757. Nobilis Frisius de Nobilisearre?
 • Inv.nr. B0521: Frisians to America 1880-1914 with the baggage of the fatherland
 • Inv.nr. B0553: Bestuurders in de provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0655.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1700/1640
 • Inv.nr. B0655.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1832
 • Inv.nr. B0655.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel kaarten
 • Inv.nr. B0670: Gebundelde Belangen Achttien jaren ontwikkelingsschap "De Kleibouwstreek"
 • Inv.nr. B0677: Eastdongeradiel, Westdongeradiel 1640 - 1700 - 1850
 • Inv.nr. B0745: De meesterdief uit de Wâlden....verhalen uit het oude Friesland
 • Inv.nr. B0786: Onbekend Nederland - monument aan de waddenzee: de ondergang van een vissersdorp
 • Inv.nr. B0908: Vissers van Wad en Gat
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. cCVT3346: Deductien van Elisabeth Anna van Aylva betreffende het vacante grietmansambt van Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT0537: Open kaart van vier gemeenten in Nederland
 • Inv.nr. CVT1146: Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1338: Het gemeentehuis van Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1468: Nes, in doarp in é Dongeradielen
 • Inv.nr. CVT1567: Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1652: Open brief aan Provinciale Staten betreffende de aanleg van het spoor naar Dokkum door Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1748: Dorpsbelang van Brantgum,Waaxens en Foudgum
 • Inv.nr. CVT1832: De reglementen en akten betreffende de inpoldering van Oost- en Westdongeradeel in het jaar 1821 tot stand gebracht
 • Inv.nr. CVT2350: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en West Dongeradeel)
 • Inv.nr. CVT2800: Dichtregelen op de verkiezingen
 • Inv.nr. CVT3314: Deductie van Hessel Douwe Ernst van Aylva aan de Staten van Friesland inzake de nominatie van 3 kandidaten voor de vacature van grietman v
 • Inv.nr. CVT3315: Deductie en request van Hessel Douwe Ernst van Aylva betreffende de stemmen voor de opvolging van het ambt van grietman van Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT3420: Grenswijziging Dokkum in 1920
 • Inv.nr. CVT4417: Wandelgangen 25 jaar Dongeradeel
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0013: Heeringa's uit Westdongeradeel
 • Inv.nr. G0014: Nageslacht van Jan Hessels en Renske Jans Hesseling
 • Inv.nr. G0017: Het voorgeslacht van Wijtze de Jong uit Nes
 • Inv.nr. G0018: Het nageslacht van Wijtze de Jong en Martzen Wieringa uit Nes
 • Inv.nr. G0031: Komende van het Schoor...
 • Inv.nr. G0039: Genealogie Terpstra uit Hantumhuizen, de afstammelingen van Jan Hoytes.
 • Inv.nr. G0040: de Veldema's uit Westdongeradeel.
 • Inv.nr. G0043: Our heritage and family tree. Genealogie Westra
 • Inv.nr. G0044: Genealogie van het geslacht Wiersma uit Brantgum.
 • Inv.nr. G0050: Genealogien Zijlstra
 • Inv.nr. G0063: Stamboek van het geslacht Van Kleffens
 • Inv.nr. G0071: Schregardus in Friesland
 • Inv.nr. G0073: Een geslacht Tadema uit Holwerd.
 • Inv.nr. G0076: Van 2 buren, die elkaar na tweehonderd jaar weer ontmoeten.
 • Inv.nr. G0081: Genealogie Bokma de Boer
 • Inv.nr. G0087: Het Geslacht Bierma.
 • Inv.nr. G0112: Kampstra, een schippersgeslacht uit Ternaard. Parenteel van Marten Hendriks en Antje Jans. Kwartierstaat van Harmen Gerkes Kampstra.
 • Inv.nr. G0113: Terpstra, een arbeiders gezin uit de Visbuurt bij Ternaard. Parenteel van Doeke Douwes en Jetske Jacobs. Kwartierstaat van Lolke Doekes
 • Inv.nr. G0120: Genealogie Olivier
 • Inv.nr. G0124.1: Geslachtslijst van de familie Halbertsma, afstammelingen van Dr. Scipio Halbetsma
 • Inv.nr. G0142: Fragment van het geslacht Idsardi.
 • Inv.nr. G0146: Van geslacht tot geslacht. Genealogie van Hijum
 • Inv.nr. G0147: Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker
 • Inv.nr. G0162: Het geslacht Brandsma, stamvaders Melle Wijgers en Jacob Melles
 • Inv.nr. G0185: Familie Bloemsma
 • Inv.nr. G0195: De genealogie van Marcel Pieter Hijma
 • Inv.nr. G0199: Genealogie Jensma
 • Inv.nr. G0200: De achternaam de Walle. Herkomst en familiegeschiedenis.
 • Inv.nr. G0203: Hoannen fan'e klaai. Familie de Haan uit noord-oost Fryslân
 • Inv.nr. G0208: Bierma Genealogy 1683 - 1983
 • Inv.nr. G0215: Parenteel van Marten Jans Cuperus / Kuperus
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD027: Rapport inzake de uitbreiding van het territior van de Gemeente Dokkum, 1963
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
 • Inv.nr. HDW001: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Westdongeradeel per dorp gerangschikt
 • Inv.nr. HDW003: Lijst van scheepsstrandingen in Westdongeradeel 1839-1877 (WED 0004- invent nr. 1641)
 • Inv.nr. HDW034: Westdongeradeel in de Beneficiaalboeken 1542
 • Inv.nr. HDW035: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDW036: Armenzorg in de Gemeente Westdongeradeel 1851-1911 (inv.nr. 540-598)
 • Inv.nr. HDW040: Geregistreerde schepen in de Gemeente Westdongeradeel 1882-1904
 • Inv.nr. HDW042: Fokkema's zeedijk verdwijnt stukje bij beetje - Waar lag nu eigenlijk de Bornwirder zijl?
 • Inv.nr. HDW045: De poldermolen van het Hantumerleech
 • Inv.nr. HDW051: Lijst van stemgerechtigden voor de eerste en tweede kamer in de grietenij Westdongeradeel in 1848
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0022: Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Westdongeradeel 1840-1940 (invent. 514-517)
 • Inv.nr. I0029: Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858
 • Inv.nr. I0031: Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel
 • Inv.nr. I0044.1: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel 1803-1806 (inv. nr. R.A. no 33)
 • Inv.nr. I0044.2: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Schiermonnikoog1806-1808 (inv. nr. R.A. no 34)
 • Inv.nr. I0044.3: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel en Oostdongeradeel 1809-1811 (inv. nr. R.A. no 35)
 • Inv.nr. I0046: Klapper op de Raadsbesluiten van Westdongeradeel 1886-1925 (inv. nr.66a)
 • Inv.nr. I0065: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1830 (inv.nr.716)
 • Inv.nr. I0066: Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1840 (inv.nr.718)
 • Inv.nr. I0238: FAF 25: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1652-1811
 • Inv.nr. I0239: FAF 26: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1653-1811
 • Inv.nr. I0240: FAF 27: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1635-1811
 • Inv.nr. I0241: FAF 28: Klapper op de Geboorteregisters van de Gemeente Westdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr.1458-1463)
 • Inv.nr. I0242: FAF 29: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0243: FAF 30: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811
 • Inv.nr. I0244: FAF 31: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Lidmaten 1609-1850
 • Inv.nr. I0245: FAF 32: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Wesrdongeradeel: Lidmaten 1656-1863
 • Inv.nr. I0246: FAF 33: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente westdongeradeel: 1683-1850
 • Inv.nr. I0247: FAF 34: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Westdongeradeel 1767-1811 (inv.nr. O R.A.)
 • Inv.nr. I0298: Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. HDW050: Namen van de bewoners van het buurtschap "De Oere" te Moddergat ten tijde van de volkstelling uit 1829
 • Inv.nr. W0013: Westdongeradeel Werken en Wonen
 • Inv.nr. W0015: Open brief aan Worp van Peyma in Noord-Amerika over Westdongeradeels Contributie Zeedijk,
 • Inv.nr. W0077: Demografische documentatie Westdongeradeel 1881-1968
 • Inv.nr. W0103: Ds Thomas Joha 1750-1812 Tussen preekstoel en voorzittershamer
 • Inv.nr. W0112.02: Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Westdongeradeel ca 1517-1984
 • Inv.nr. W0133: Herinneringen aan de bezettingstijd
 • Inv.nr. W0158: Westdongeradeel
 • Inv.nr. W0193: Herinrichting molen "De Hoop" te Holwerd
 • Inv.nr. W0208: Rapport voor de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel
 • Inv.nr. W0213: Bot gevangen.......... Vissen uit honger en ellende