Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Collectie Genealogiën
(bestaande uit 257 titels)

Collectieoverzicht


  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


Inv.nr.   Titel

2

G0047 256 kwartieren en kwartierwapens van Woelderen (genealogie)

3

G0192.1 300 jaar afstammelingen van Jarigh Nitterts en Antie Gerrits de familie de Braak uit Oostdongeradeel (genealogie)
G0192.2 300 jaar afstammelingen van Jarigh Nitterts en Antie Gerrits de familie de Braak uit Oostdongeradeel (kaart)

4

G0169 400 jaar Postma in woord en beeld. Het nageslacht van Gabe Doedes en Martien Lourens over 14 generaties. (genealogie)

A

G0149.2 Aantekeningen van het geslacht Beintema en enige aanverwante families (genealogie)
G0001 Alle Bandstra's uit de Dongeradelen stammen af van Jan Klaazes en Trijntje Botes (genealogie)
G0116 Annema van Damwoude. - Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes. (genealogie)

B

G0124.2 Bericht over de in Dokkum teruggevonden grafzerken van Dr. Scipio Halbetsma en enkele zijner familieleden (boek)
G0152 Beschrijving van de afstamming van de familie van Meekeren. (genealogie)
G0208 Bierma Genealogy 1683 - 1983 (genealogie)
G0067 Boersma, een boerenzoon uit Terzool. Thomas Kerstens (1729-1809). (genealogie)
G0123.2 Botma Morra protestant (genealogie)

D

G0200 De achternaam de Walle. Herkomst en familiegeschiedenis. (genealogie)
G0184 De Ale's kinderen (werkstuk)
G0176 De Amelandse familie De Jong Van zeebonk tot landrot (genealogie)
G0095 De Bildplaats onder Oudwoude. Genealogie Fennema uit Kollumerland. (genealogie)
G0075 De Dokkumer familie Bontekoe (genealogie)
G0064 De familie de Groot, afkomstig uit Ferwerd. (genealogie)
G0102 De familie Lelia, een uitgestorven geslacht uit Ternaard. (genealogie)
G0057 De familie Vonck uit Humsterland (genealogie)
G0229 De families Spoelman en Westra uit Kollum ..... Nakomelingen van Hylke Cornelis gedoopt in 1711 (genealogie)
G0078 De friese boer met het grote gezin uit Kollumerland. Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema. (genealogie)
G0096 De friese familie Keulen uit Gaasterland. (genealogie)
G0195 De genealogie van Marcel Pieter Hijma (genealogie)
of het verhaal van 8 families in Noordwest Friesland
G0216 De Gietersen in Friesland Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw (genealogie)
G0211 De Hellinga`s en aanverwante families - deel 1 (genealogie)
G0212 De Hellinga`s en aanverwante families - deel 2 (genealogie)
G0224 De Jellema`s fan `e Dockumer Wâlden (Genealogie)
G0183 De komof en het neiteam van ds Atzo Nicolai (1640-1701) in 5 generaties (genealogie)
G0160 De nakomelingen van Pieter Sapes de Vries. Parenteel van Pieter Sapes uit Wierum, (genealogie)
G0151 De Rintjema's van de Rintjema State. (genealogie)
G0223 De Schregardus familie (genealogie)
G0046 de Slachten Winsemius (genealogie)
G0040 de Veldema's uit Westdongeradeel. (genealogie)
G0051 De voorouders en de nakomelingen van Sjolle Dijkstra en Sijbrigje Halbesma. (genealogie)
G0068 Douma is de naam Genealogie van Douwe Douwes Douma (genealogie)
G0148 Douma's van Burgum voor- en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers (genealogie)
G0103 Drie Eeuwen Geslacht Jaarsma. (genealogie)

E

G0088 Een Bildtse boerenfamilie. Parenteel van Klaas Sipkes Bouma. (genealogie)
G0154 Een familie van der Werff uit Dokkum (genealogie)
G0209 Een friese familie de levensgeschiedenis van de Kuiphof-familie door de eeuwen heen (genealogie)
G0073 Een geslacht Tadema uit Holwerd. (genealogie)
G0056 Een greep uit meer dan 400 jaar Wietsma deel 6 (genealogie)
G0035 Een handvol mensen nageslacht van Harm Jans ter Steeg. (genealogie)
G0226 Een stukje geschiedenis van Frieslans aan de hand van de Hania`s en aanverwante families (genealogie)
G0130 Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre. Een genealogische verkenning. (genealogie)

F

G0034 Familia Stapertica Perantiqua. Genealogie Stapert in verleden en heden. (genealogie)
G0185 Familie Bloemsma (genealogie)
G0005 Familie Cahais (genealogie)
G0025.1 Familie Paessens in de Vlaamse Geschiedenis Vlaams Brabant. deel 1 (genealogie)
G0025.2 Familie Paessens in de Vlaamse Geschiedenis Vlaams Brabant. deel 2 (genealogie)
G0166 Familie van Haersma & van Haersma de With. (genealogie)
G0197 Familieboek Banga en verweven families (genealogie)
G0006 Familieboek Elema (genealogie)
G0028 Familieboek Reiding en de nazaten van Pieter Teakes en Antje Teakes. (genealogie)
G0024 Familieoverzicht Mullender. Het nageslacht van Jan Engberts en Martje Dirks (genealogie)
G0085 Foar- en Neiteam Fan Heyn Botes Ut Eastdongeradiel. (genealogie)
G0172 Fragment Genealogie van Peyma (genealogie)
G0142 Fragment van het geslacht Idsardi. (genealogie)
G0077 Friesche Wolters Gelders bloed. (genealogie)
G0008.1 Frysk Kertiersteateboek (genealogie)

G

G0080 Genealogie Bloembergen uit Leeuwarden en Rottevalle. (genealogie)
G0081 Genealogie Bokma de Boer (genealogie)
G0094 Genealogie Brinkman uit Kollumerland. (genealogie)
G0004 Genealogie Buwalda (genealogie)
G0196 Genealogie Crans (genealogie)
G0054 Genealogie Eelhart. - ongeinventariseerd documentatie, correspondentie eigendom de Sneuper (genealogie)
G0093 Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Een Drents-Groningse familie. (genealogie)
G0214 Genealogie en geschiedenis van de familie van der Meer te Oldeboorn (genealogie)
G0032 Genealogie en Historische Achtergrond van de familie Seepma. (genealogie)
G0182 Genealogie Eskes uit Kollumerland. (genealogie)
G0220 Genealogie Fogelsangh (genealogie)
G0009.1 Genealogie Goslings 1645-1995 (genealogie)
G0009.2 Genealogie Goslings met de zijtakken Antonides en Donga (genealogie)
G0173 Genealogie Heerma fragment (genealogie)
G0109 Genealogie Hekstra uit de friese wouden en Kollumerland. (genealogie)
G0091 Genealogie Hempenius. (genealogie)
G0174 Genealogie Houtman 1654-2001 (genealogie)
G0167 Genealogie Jacques de Leeuw. (genealogie)
G0199 Genealogie Jensma (genealogie)
G0189 Genealogie Klaasesz (genealogie)
G0082 Genealogie Klaasesz uit Dokkum en Westdongeradeel. (genealogie)
G0120 Genealogie Olivier (genealogie)
G0060 Genealogie Schreiber (genealogie)
G0036.01 Genealogie Sijtsma. Stamreeks van Sijtze Daniels (genealogie)
G0055 Genealogie Sissingh correspondentie (genealogie)
G0086 Genealogie Tadama/ Tadema uit Burum-Oostrum-Dokkum. (genealogie)
G0039 Genealogie Terpstra uit Hantumhuizen, de afstammelingen van Jan Hoytes. (genealogie)
G0117 Genealogie Toornstra. Parenteel van Klaas Frederiks Toornstra (genealogie)
G0114 Genealogie van Berend Egberts en Jetske Wijtzes de Vries uit Westergeest. (genealogie)
G0198 Genealogie van Canter/ Canter-Visscher (artikel)
G0111 Genealogie van de familie Kerkstra uit Ee en Engwierum. (genealogie)
G0106 Genealogie van de familie Scheltema, afkomstig van het eiland Ameland (genealogie)
G0139 Genealogie van de nederlandse familie Woltring, aanvankelijk Woltering genaamd. (genealogie)
G0170 Genealogie van der eerste vijf generaties Erich, een katholieke familie in Friesland (genealogie)
G0066 Genealogie van der Geest uit Schiermonnikoog. (genealogie)
G0222 Genealogie van Gabbe Ripten (genealogie)
G0221 Genealogie van Geert Wijgers (genealogie)
G0179 Genealogie van Heeckeren (genealogie)
G0010 Genealogie van het geslacht Groen uit de Dongeradelen. (genealogie)
G0042 Genealogie van het geslacht Weidenaar vanaf 1588 (genealogie)
G0044 Genealogie van het geslacht Wiersma uit Brantgum. (genealogie)
G0144 Genealogie van Jan Jans Bilker (genealogie)
fragment
G0149.1 Genealogie van Jelle Luitjens - de familie Beintema uit Westergeest (genealogie)
G0104 Genealogie van Klaas Klazes, Stamboom familie Stielstra uit Holwerd. (genealogie)
G0100 Genealogie van Rienk. Kwartierstaat van Anna Aafke Barwegen. (genealogie)
G0126 Genealogie van Rijs, de Dokkumer tak (genealogie)
G0122 Genealogie van Rochus Wijberens. Stamboom van de familie Postma uit Ternaard. (genealogie)
G0036.02 Genealogie van Sijtse Daniëls (genealogie)
G0123.1 Genealogie van Wijger Gabes Botma (genealogie)
G0045 Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan (genealogie)
G0020 Genealogien van der Kooij van oorsprong uit Friesland (genealogie)
G0050 Genealogien Zijlstra (genealogie)
G0107 Genealogisch overzicht van de familie Pheifer Pheiffer. (genealogie)
G0228 Genealogisch overzicht van het geslacht Goffe Miedema & Stijntje Bosch stam: Hantumeruitburen deel II 1884-2010 (genealogie)
G0186.3 Genealogisch Repertorium Supplement 1970-1984 (genealogie)
G0186.4 Genealogisch Repertorium Supplement 1985-1989 (genealogie)
G0186.5 Genealogisch Repertorium Supplement 1990-1994 (genealogie)
G0186.1 Genealogisch Repertorium tot 1970 A-L (genealogie)
G0186.2 Genealogisch Repertorium tot 1970 M-Z (genealogie)
G0187.2 Genealogische Bibliografie van de provincie Groningen (genealogie)
G0021 Genealogische studies naar geslachten Kreeft Creeft (genealogie)
G0161 Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon. (genealogie)
G0131.2 Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden (genealogie)
G0131.1 Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden. (genealogie)
G0119 Geslachtslijst Alberda uit de Dongeradelen (genealogie)
G0124.1 Geslachtslijst van de familie Halbertsma, afstammelingen van Dr. Scipio Halbetsma (genealogie)
G0092 Gorter is onze naam. (genealogie)
G0187.1 Groninger repertorium van familiewapens (genealogie)

H

G0079.1 Haima family Collection.( History, Biographies and Stories) deel 1 (genealogie)
G0079.2 Haima Family Collection.(Histoty, Biographies and Stories) deel 2 (genealogie)
G0072 Heeringa en Heringa in Dokkum, 2 geslachten, 1 familie (genealogie)
G0012 Heeringa's uit Nes in Dongeradeel (genealogie)
G0013 Heeringa's uit Westdongeradeel (genealogie)
G0074 Het Friese boerengeslacht Lettinga. (genealogie)
G0083 Het friese geslacht Halbetsma, Halbertsma, Halbersma. (genealogie)
G0202 Het Friese geslacht Sinia (genealogie)
Genealogie van het Friese geslacht Sinia
G0177 Het geslacht Barf op de vrije heerlijkheid Ameland (genealogie)
G0084 Het geslacht Beilanus. (genealogie)
G0087 Het Geslacht Bierma. (genealogie)
G0162 Het geslacht Brandsma, stamvaders Melle Wijgers en Jacob Melles (genealogie)
G0003 Het geslacht Buwalda uit Dokkum en de Dongeradelen. (genealogie)
G0007 Het geslacht Ferwerda uit Dokkum, alsmede het dubbel-geslacht Kiestra (genealogie)
G0011.1 Het geslacht Haquebard, Haquebart, Haquebord deel 1 Feiten en raadsels uit het verleden. (genealogie)
G0011.2 Het geslacht Haquebord deel 2 - Werk en leven van vijf leeuwarder generaties in de 17e 18e en 19e eeuw. (genealogie)
G0089 Het Geslacht Hoogland. (genealogie)
G0110 Het geslacht Lap uit Ameland. (genealogie)
G0029 Het Geslacht Roosma in en rondom de Gemeente Tietjerksteradeel. (genealogie)
G0033 Het geslacht Spreen. (genealogie)
G0061 Het Geslacht Temminck (genealogie)
G0157.1 Het koopmansgeslacht Wust uit Dokkum (genealogie)
G0157.2 Het koopmansgeslacht Wüst uit Dokkum Aanhangsel (genealogie)
G0205 Het nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wijbes families uit Noordoost Friesland (boek)
G0147 Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker (genealogie)
G0018 Het nageslacht van Wijtze de Jong en Martzen Wieringa uit Nes (genealogie)
G0065.1 Het nageslacht van Wiltje Hendriks de Vries en Trijntje Pieters de Groot uit Wier. (genealogie)
G0138 Het voor- en nageslacht van de familie Van der Oven gedurende 250 jaar (genealogie)
G0019.1 Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes deel 1 (genealogie)
G0019.2 Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes deel 2 (genealogie)
G0099 Het voor- en nageslacht van Pieter Johannes Kloosterman (genealogie)
G0168.2 Het voor- en nageslacht van Sijtse Haisma en Baukje van der Veen Deel 2 Van der Veen Een genealogisch aangekleed egodocument (genealogie)
G0168.1 Het voor- en nageslacht van Sijtse Haisma en Baukje van der Veen. Deel 1 Haisma Een genealogisch aangekleed egodocument (genealogie)
G0191 Het voorgeslacht van kardinaal de Jong (genealogie)
Paapse diaspora van Ameland en Leeuwarden
G0017 Het voorgeslacht van Wijtze de Jong uit Nes (genealogie)
G0203 Hoannen fan'e klaai. Familie de Haan uit noord-oost Fryslân (genealogie)
G0016 Holwerda een familie uit Oostdongeradeel (genealogie)
G0143 Hortulanus, genealogie van Rindert Tjeerds. (genealogie)
G0134 Houwaard Houwaart Genealogie van de Holwerder en Gorichem tak.afstammelingen van Baucke (genealogie)
G0002 Huys ten Oort, bakermat van de familie Bouma Hoekstra en Noordhuis. (genealogie)

J

G0058 Jeugdherinneringen van Jan Visser. (genealogie)

K

G0213 Kaatsende Kooistra`s familie met een kermistraditie (genealogie)
G0112 Kampstra, een schippersgeslacht uit Ternaard. Parenteel van Marten Hendriks en Antje Jans. Kwartierstaat van Harmen Gerkes Kampstra. (genealogie)
G0141 Kohne von Jaski, een oud pools Geslacht. (genealogie)
G0031 Komende van het Schoor... (genealogie)
G0015.1 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel F (genealogie)
G0015.2 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel G (genealogie)
G0015.3 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel H (genealogie)
G0015.4 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel I (genealogie)
G0059 Kwartierstaat Holwerda en te Nijenhuis (genealogie)
G0098 Kwartierstaat P. Th van Hout (genealogie)
G0188.1 Kwartierstaat Sietzema - Politiek deel 1 (genealogie)
G0188.2 Kwartierstaat Sietzema - Politiek deel 2 (genealogie)
G0115 Kwartierstaat van Andre Zwart. (genealogie)
G0132 Kwartierstaat van Ankje Aaltje Houkes. (genealogie)
G0137 Kwartierstaat van Hendrikje Jacobs de Vries. (genealogie)
G0062 Kwartierstaat van Klaaske en Detje Dijkstra (genealogie)
G0153 Kwartierstaat van Lammert Jans Odinga. (genealogie)
G0201 Kwartierstaat van Nanne Jacobs Streekstra, mr scheepstimmerman te Aalsum (genealogie)
Een genealogische verkenning van de opkomst en neergang van een scheepsbouwersfamilie
G0230 Kwartierstaat van Pieter Johannes Blom (genealogie)
G0181 Kwartierstaat van Pieter Nieuwland (1942-) (genealogie)
G0125 Kwartierstaat van Sijtze Jan de Boer. (genealogie)
G0133 Kwartierstaat van Theunis Uilkes de Vries. (genealogie)
G0156 Kwartierstaat van Tjipke Hessel de Vries: (genealogie)
G0140 Kwartierstaat van Trijntje Visser en Karel Frederik van der Horst. (genealogie)
G0008.2 Kwartierstaat Verzameling (genealogie)

L

G0145 Linck namen aus Nordlingen (genealogie)
genealogische aantekeningen

M

G0022 Marcus/ Markus, een joods-fries geslacht uit Dokkum. (genealogie)
G0227 Miedema stam uit Hantumeruitburen meer dan 325 jaar....Uw stam 1630 - 1975 (genealogie)
G0204 Mijn voorouders Kingma. Twee eeuwen in Oostdongeradeel (1650-1850), één eeuw in Tietjerksteradeel (1850-1950). (genealogie)

N

G0052 Naamlijsten en Familieoverzichten in de Gemeente Dantumadeel. (genealogie)
G0158 Naamreeks Wijma Stamreeks van Tjipke Wijma (genealogie)
G0065.3 Nageslacht van Anne Wijbes van der Ploeg en Trijntje Pieters Bouma uit Minnertsga (genealogie)
G0136 Nageslacht van Hylke Wytzes en Jenth Bennes. (genealogie)
G0014 Nageslacht van Jan Hessels en Renske Jans Hesseling (genealogie)
G0065.2 Nageslacht van Pieter de Groot en Gelbrig Bos / Wijtske Dijkstra uit St. Anna Parochie (genealogie)
G0210 Nageslacht van Ruierd Claesz en Gaetske Lolckesdr waaronder het geslacht Dijkstra 1668 - 2008 (boek)
G0026.1 Nakomelingen Polet en Pollet de friese tak. deel 1 (genealogie)
G0097 Niawier, dat kleine dorpje in Friesland, waar het allemaal begon met Saape Gerbens en Maycke Claases. Oostdongeradeel. - met index 1997 - bevat (genealogie)

O

G0041 Onze voorouders Zacheus Roelofs en Attje Sierks. (genealogie)
G0129 Oorsprong en nageslacht van Andries Oedzes Brouwer en Blijke Johannes Hesling. (genealogie)
G0023 Our heritage and Familie Tree. (genealogie)
G0043 Our heritage and family tree. Genealogie Westra (genealogie)
G0038 Overzicht van Familiegebeurtenissen van Tjitte Ydes Talsma. (genealogie)

P

G0121 Parenteel van Jan Popes uit Engwierum (genealogie)
G0155 Parenteel van Jochim Ronner ca 1625 te Hamburg. (genealogie)
G0215 Parenteel van Marten Jans Cuperus / Kuperus (genealogie)
G0070 Pilon, een oud Hugenotengeslacht. (genealogie)
G0026.2 Polet uit Friesland deel 2 (genealogie)
G0108 Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. (genealogie)
G0218 Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2 (genealogie)
G0027 Potter, een fries geslacht uit Dokkum. (genealogie)

S

G0127 Schets voor een genealogie der Anjumer Sijtsma 's en van hun agnaten uit het geslacht Jeppema (genealogie)
G0030 Schiermonnikoger Geslachten. (genealogie)
G0071 Schregardus in Friesland (genealogie)
G0219 Siderius de familie en het handschrift (genealogie)
G0159 Soepboer's in en uit de Dongeradelen. Genealogie van Douwe Pieters (genealogie)
G0180 Stachouwer, Heren van Schiermonnikoog. (genealogie)
G0063 Stamboek van het geslacht Van Kleffens (genealogie)
G0053 Stamboom Elgersma uit Oostdongeradeel. (genealogie)
G0225 Stamboom Palma van Ternaard (Genealogie)
G0207 Stamboom van de familie Gaasterland (boek)
G0069 Stamboom van Gelt Klazes de Graaf en Grietje Tjeerds (genealogie)
G0193 Stamboom van het geslacht Dokkum (kaart)
G0150 Stamboom van het geslacht Tilkema uit de Dongeradelen (genealogie)
G0175 Steensma uit Friesland deel 1 Nakomelingen van Lolle Wijbes en Antje Jans (genealogie)

T

G0037 Tadema Talsma kroniek (genealogie)
G0194 Te jong om dit verlies te beseffen (genealogie)
G0113 Terpstra, een arbeiders gezin uit de Visbuurt bij Ternaard. Parenteel van Doeke Douwes en Jetske Jacobs. Kwartierstaat van Lolke Doekes (genealogie)
G0105 The Westra Family 1750-1998. Afstammelingen van Andries Pieters Westra uit Wetzens. (genealogie)
G0190 Toorn, Tooren, Toren 4 eeuwen familiegeschiedenis (genealogie)
G0165 Twee eeuwen Friese Adel. 1814 - 2000 Van landadel tot historisch instituut. (genealogie)

U

G0206 Us foarâlden te boek Kwartierstaat van Jan Bouma (genealogie)

V

G0076 Van 2 buren, die elkaar na tweehonderd jaar weer ontmoeten. (genealogie)
G0128 Van der Galjen Genealogie van Sjoerd Meinderts en Romkje Hillebrands. (genealogie)
G0090 Van der Land een familie uit Kollumerland. Voor- en nageslacht van Sierk van der Land en Trijntje van der Veer (genealogie)
G0164 Van der Wal familieboek voor- en nageslacht van de stamouders Simon van der Wal en Sijkste Boomsma. (genealogie)
G0049 Van der Zwaag Wouterswoude (genealogie)
G0146 Van geslacht tot geslacht. Genealogie van Hijum (genealogie)
G0171 Van Hylke, de Fries tot Huibert de Vries (genealogie)
G0178 Van Vader op Zoon. Drie generaties Mr. Chirurgijn in het noorden van Friesland. (genealogie)
G0231 Vier eeuwen Kingma in Oostergo (genealogie)
G0101 Voor- en nageslacht van de familie Hoogland. (genealogie)
G0163 Voor- en nageslacht van Ids Louws Minnema (genealogie)

W

G0009.3 Weesrekeningen betreffende de kinderen van Jan Jans, schoolmeester en dorpsrechter Ee en Grietje Jans, 1777 - 1783 (transcriptie)
G0135 Wijger Folkerts en Marij Aebeles en hun nageslacht over zeven generaties. (genealogie)
G0048 Wouda, een Schoterlands Geslacht. (genealogie)

Z

G0118 Zoutman en Soutman uit Dokkum (genealogie)