Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Collectie Historische Documentatie
(bestaande uit 258 titels)

Collectieoverzicht


  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


Inv.nr.   Titel

1

HDD061 100 jaar pillen, poeders en parfum 1908 - 2008; honderd jaar drogisterij Hamstra (documentatie)

A

HDO031 Aantekeningen betreffende de familie Jaerla/ Jaarla te Wetzens (documentatie)
HDS021 Aantekeningen betreffende het bestuur van het eiland Schiermonnikoog vanaf 1493 (documentatie)
HDD034 Aantekeningen betreffende leerlooierijen te Dokkum (documentatie)
HDD029 Aantekeningen uit diverse archieven befreffende "de Waag" te Dokkum (documentatie)
HDA001 Akte van belening door Hertog Albrecht van Beieren van Aernt van Egmond met Ameland 1398 (documentatie)
met transcriptie
HDS011 Algemene Politieverordening voor de gemeente Schiermonnikoog 1861 1887 1897 (documentatie)
HDD031 Als we wandelen..... (documentatie)
HDA033 Ameland Een verslag naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, met bevolkingsoverzicht 1840 - 1968 (werkstuk)
HDA030 Ameland Vooruit (rapport)
HDD042 Anthonie Johannes Wolters, organist, dirigent en componist (biografie)
HDW036 Armenzorg in de Gemeente Westdongeradeel 1851-1911 (inv.nr. 540-598) (documentatie)

B

HDA029 Ballumer Mieden: De eerste ruilverkaveling in Nederland (artikel)
HDS007 Beknopte geschiedenis van Schiermonnikoog en hoe het eiland aan zijn naam komt (documentatie)
HDO013 Beneficiaalboek van Oostergo, 1542 : Aalsum (transcriptie)
HDO008 Beroepen in Anjum, 1511-1968 (documentatie)
HDO027 Beschrijvingen der florenen van de pleatsen te Morra. 1700-1848 (documentatie)
HDD014 Beschrijvingen over 't Weeshuis van Dokkum (documentatie)
HDO007 Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Anjum 1762 (documentatie)
HDW007 Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Bornwird, Hiaure, Foudgum en Raard 1762 (documentatie)
HDW016 Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Nes en Wierum 1762 (documentatie)
HDS020 Bommenwerper slaat te pletter op Schiermonnikoog (artikel)
HDD017 Bonifatius (documentatie)
HDD065 Bonifatiuskapel Dokkum (programma)
HDD066 Bonifatiusplein Dokkum (programma)
HDO005 Bouwvereniging de Reederij te Anjum of alle begin is moeilijk (documentatie)
HDD070 Brug naar het verleden (artikel)
HDD019 Burenplicht en reglement op de hulpverlening en de wijkverdeling in Dokkum 1759, 1770 en 1774 (documentatie)

C

HDS018 Correspondentie betreffende de vlag en het wapen van Schiermonnikoog (correspondentie)
uit het Gemeentearchief Schiermonnikoog

D

HDK019 David Kloosterman uit Triemen sneuvelde in de slag om het zuidfront in mei 1940 (artikel)
HDK021 De 12e eeuwse zandstenen objecten, voornamelijk grafplaten, kistdelen en drempels, in de kerk van Westergeest (werkstuk)
HDD010 De apothekers van Dokkum 1612-1966 (documentatie)
HDO025 De Commune 1797-1964 met dankrede van H.G. Veldman 1865 (documentatie)
HDA025 De Dam naar Ameland in 1871 (artikel)
Verbroken verbinding de dam van Holwerd naar Ameland hield maar 10 jaar stand
HDD009 De Dokkumer Abdij (documentatie)
HDD041 De Dokkumer kerkgeschiedenis rond 1600 (documentatie)
HDD016 De Dokkumer predikant Theodorus van Thuynen (1679-1742) (biografie)
HDD038 De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie? (artikel)
HDO042 De Engwierumer Polder : Engwierummers, bouwers van ons land (artikel)
HDO035 De geschiedenis van de "Helder" korenmolen te Engwierum (artikel)
HDD001 De geschiedenis van de vroedvrouw (documentatie)
HDO041 De grutte bak van Engwierum (artikel)
HDK001 De Historie gaat door het eigen dorp (documentatie)
HDO033 De Historie gaat door het eigen dorp (documentatie)
HDW035 De Historie gaat door het eigen dorp (documentatie)
HDD056 De Hoedemakerspoldermolen (artikel)
HDD048 De kerk(en) van brunoons Dokkum (artikel)
HDW006 De kleine wereld van Betterwird (documentatie)
HDD060 De korenmolen "De Hoop" in Dokkum (artikel)
HDO037 De meistaking van 1943 Het vermiste slachtoffer Dirk Fokkens van Niawier (documentatie)
HDD053 De molen aan de Woudvaart in Dokkum (artikel)
HDD005 De molens van Dokkum en hun bewoners uit de reeelcohieren (documentatie)
HDO050 De monstervis van Niawier (artikel)
de steur van Niawier
HDK016 De nieuwe straatnamen in de Gemeente Kollumerland c.a. (artikel)
HDD064 De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland (artikel)
HDS010 De oprichting van een zuivelfabriek te Schiermonnikoog 1925 (correspondentie)
Copieën van stukken uit het archief van de gemeente Schiermonnikoog
HDD021 De oprichting van het Waterschap "de Jantje Zeepolder" in de gemeente Dantumadeel 1929 (documentatie)
HDD033 De Oude Christelijke Kweekschool aan de Hantumerweg (documentatie)
HDW046 De poldermolen de Miedenmolen onder Holwerd (artikel)
HDW045 De poldermolen van het Hantumerleech (artikel)
HDD018 De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum (documentatie)
HDW020 De school te Brantgum (documentatie)
HDD011 De soldaat Cleveringa, Harm, 1875-1901 (artikel)
HDO002 De Terp van Anjum, globale structuur naar een kaart van 1718 met hoogtelijnen (werkstuk)
HDD006 De Verenigde Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente van Dokkum (documentatie)
HDW027 De Volkstelling en Quotisatie van Wierum, 1744 en 1749 (zie WED inv.63A) (documentatie)
HDW047 De zee neemt en de zee geeft (artikel)
HDS012 De zeeweg van Schiermonnikoog (manuscript)
met de daarbij behorende documentatie
HDK018 De zevenkamers of het Meckama-gasthuis (artikel)
HDW025 Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898 (documentatie)
HDW019 Denkend aan Brantgum.... (artikel)
HDD015 Dokkum in de tachtigjarige Oorlog. (werkstuk)
lesbrief
HDD047 Dokkumer dûmny herkend as Frysk skriuwer - ds F. van der Ploeg (artikel)
HDD073 Dokkumer scheld- en bijnamen (artikel)
HDD058 Dongeradeel tusken Dokkum en see (programma)
HDK020 Dorpsvisie Triemen (onderzoek)
HDK015 Douwe Johannes van der Werp (documentatie)
HDS009 Duits noodgeld op Schiermonnikoog (artikel)

E

HDO047 Een betere plaats voor de priorzerk in Niawier (artikel)
HDO038 Engwierumer terpdobbe was van levensbelang (artikel)
HDD071 Enige onderzoekingen op het gebied van Historie en Letterkunde met betrekking tot de dichter Didericus Rafaelz Camphuyzen (documentatie)
HDA034 Extract uit het proces van de Staat der Nederlanden contra het bestuur van de Vereniging "De Gemeene Weide" te Buren op Ameland betreffende het beweiden van landerijen (documentatie)
HDA016 Extract uit het regtboek van Ameland inzake een geschil tussen Watzo van Cammingha en Sophia van Verwou aangaande de erfenis van Ameland 1641 (documentatie)

F

HDW042 Fokkema's zeedijk verdwijnt stukje bij beetje - Waar lag nu eigenlijk de Bornwirder zijl? (artikel)
HDD004 Folkert Snip 1733-1771 Chirurgijn en Vroedkundige (biografie)
HDD022 Fortificaties in Dokkum (documentatie)
HDW049 Friese hulp aan slachtoffertjes hongerwinter niet vergeten (artikel)
Herinnering aan Holwerd blijkt nog springlevend
HDS019 Friese kopers van schepen uit Groningen. Monsterrollen uit Amsterdam betreffende friese schepen 1824-1826 (documentatie)

G

HDW023 Gedicht en grafschrift ter nagedachtenis van Anne Martens te Brantgum, 1775-1827 (documentatie)
HDD068 Gemma Frisius: een vergeten geleerde (artikel)
HDS016 Gered dankzij de radio (artikel)
luchtvaartanekdote uit 1940
HDW040 Geregistreerde schepen in de Gemeente Westdongeradeel 1882-1904 (artikel)
HDD028 Geschiedenis van " Eureka" of " it Lokael " aan de Oostersingel te Dokkum (artikel)
HDO001 Geschiedenis van de dorpen van Oostdongeradeel (manuscript)
HDO029 Geschiedenis van de molen te Ee 1617-1992 (correspondentie)
HDO032 Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Oostdongeradeel per dorp gerangschikt (documentatie)
HDW001 Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Westdongeradeel per dorp gerangschikt (documentatie)
HDD023 Getuigenverklaringen in zake de moord op Claes Gosses te Dokkum, 1544 (transcriptie)
HDS022 Gevonden SD-er ook op Schier (artikel)
HDO036 Gevreesde hounegât nog steeds intact (artikel)
In 1516 spoelde de zee een deel van Anjum weg
HDS004 Grafiek van de bevolking van Schiermonnikoog van 1850-1969 (documentatie)

H

HDD067 Heeft Piet Marokko ons maar wat wijsgemaakt (artikel)
zeventien jaar in het vreemdelingenlegioen
HDD002 Het Bierbrouwersgilde : Bierbrouwers en brouwerijen van Dokkum van 1648-1846 (documentatie)
HDA037 Het eiland Ameland en zijn bewoners (boek)
HDA020 Het einde van een Dornier (artikel)
wrak na 45 jaar opgeruimd
HDW005 Het grondbezit te Bornwird uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858 (documentatie)
HDW021 Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858 (documentatie)
HDO023 Het grondbezit te Jouswier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580 (documentatie)
HDO022 Het grondbezit te Niawier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580 (documentatie)
HDW030 Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858 (documentatie)
HDO030 Het grondbezit te Wetzens uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858 (documentatie)
HDO003 Het ontstaan van het Bumahuis te Anjum 1898-1902 (documentatie)
met voorgeschiedenis
HDO040 Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief (artikel)
HDD045 Het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat (artikel)
HDD039 Het reëelkohier van de stad Dokkum uit 1723 (transcriptie)
HDS024 Het schisma van Schier: twee hotels op een kruising (artikel)
HDA026 Het verdrinkingsgeval op Ameland. Mevrouw Adriani door haar man verdronken (artikel)
HDD026 Het Weeshuis te Dokkum 1584 - (artikel)
HDA036 Het Zeemanscollege "Zeemanstroost" opgericht in 1878 te Ameland (artikel)
HDD035 Historie van de exportslachterij Feenstra uit Dokkum (artikel)
HDO049 Hoe verging het Pieter Boon (artikel)
HDO004 Holdinga State te Anjum : Akte van Verkoop 8 januari 1831 (documentatie)
HDW038 Hoos vernielt " De Tinnen Leppel " te Hantumerhoek. (artikel)
HDD054 Houtzaagmolen "De Bouwlust" in Dokkum (artikel)

I

HDA035 "It takes three generations to make a gentleman" ofwel enige opmerkingen en mededelingen over de rechtsgeschiedenis van Ameland (artikel)
HDD049 IJsclub Dockum (artikel)
HDD037 Ingekomen afschriften van de Resolutiën der Staten van Friesland, 1671 betreffende Dokkum (manuscript)
HDW031 Inleiding door P. Karstkarel ter gelegenheid van de aanbieding van "Hervormd Holwerd" op 12 december 1987 (manuscript)
HDA021 Interneringen van Marinevliegtuigen in de eerste wereldoorlog nabij de waddeneilanden (documentatie)
HDD036 Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671) (correspondentie)
toegezonden aan de stad Franeker
HDW012 Inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van wijlen Rinnert Wijbes onder Hantum 1739 (transcriptie)
HDD043 It Skieppedykje yn Dokkum al 425 jier in begryp (artikel)

J

HDD072 Jan Posthuma Een Dokkumer die Olympisch goud won (artikel)

K

HDS014 Kaart van Schiermonnikoog en omgeving ca 1730 (kaart)
HDD059 Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200 (artikel)
HDK002 Kohieren der Stemmen in de Provincie Friesland: Kollumerland 1640 en 1728 (transcriptie)
HDK014 Kollumerland uit de notulen van de Gemeenteraad, 1798-1895 (documentatie)
HDW013 Koopbrief voor een zeker Huysinge ende tuyn te Hantum, tussen Nicolaas Ronner en Ype Pieters als curator 1697 (transcriptie)
HDO045 Koren- en Pelmolen "De Eendracht" in Anjum (artikel)
HDO048 Koren- en Pelmolen "De Hond" bij Paessens (artikel)
HDW044 Koren- en Pelmolen "De Hoop" van Holwerd (artikel)
HDO046 Koren- en Pelmolen "Ropta" van Metslawier (artikel)
HDD051 Koren- en Pelmolen "Zeldenrust" in Dokkum (artikel)
HDA011 Kosten van het grote feest wegens het planten van de vrijheidsboom te Hollum 1798 (documentatie)
HDA005 Krankzinnigenzorg in Huize Tremper te Hollum op Ameland (correspondentie)
HDK008 Kwantitatieve verzamelstaat van de Speciekohieren van Kollumerland en Nieuwkruisland, 1748-1795 (documentatie)

L

HDO012 Landbouw en Nijverheid in Aalsum in de 18e eeuw (documentatie)
HDW004 Levensgeschiedenis van Anne Rinderts Koopmans, 1865 -1942 afkomstig uit Ternaard (artikel)
HDA004 Lijst van de Hoofdelingen, burgermeesters en Heren van Ameland, met beschrijving van hun wapens (documentatie)
HDD007 Lijst van garnizoenen te Dockum geleegen van het jaar 1746 tot 1800 (documentatie)
HDA008 Lijst van lidmaten van de Jan Jacobs Gemeente en de Foppe Onnes Gemeente ten tijde van hunne Vereniging 1804 (documentatie)
HDS005 Lijst van predikanten van de hervormde gemeente Schiermonnikoog 1603-1965 (documentatie)
van 1617 tot 1638 gecombineerd met Paessens
HDW003 Lijst van scheepsstrandingen in Westdongeradeel 1839-1877 (WED 0004- invent nr. 1641) (documentatie)
HDS001 Lijst van Schiermonnikogers voorkomende in het notarieel archief van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw (documentatie)
met klapper
HDS002 Lijst van Schiermonnikogers voorkomende op zeebrieven berustende in het Gemeentearchief te Amsterdam (documentatie)
HDS003 Lijst van Schiermonnikogers wonende in Borkum in 1713 (documentatie)
HDA013 Lijst van schippers en commandeurs in den jare 1781 op Ameland als burgers woonachtig (documentatie)
HDW051 Lijst van stemgerechtigden voor de eerste en tweede kamer in de grietenij Westdongeradeel in 1848 (documentatie)
per dorp gerangschikt

M

HDD008 Menne Hillebrand, een Dokkumer socialist (biografie)

N

HDW037 Naamlijst van Predikanten en Bewoners van de pastorie te Waaxens, 1619-1995 (documentatie)
HDS013 Namen op en om Schiermonnikoog (artikel)
HDA015 Namen van verenigingen op Ameland volgens vermelding in de Dokkumer Courant 1875-1949 (documentatie)
HDW026 Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790 (documentatie)
HDK009 Nederlands Hervormde Kerk Kollum: Extract uit de notulen en de evangelisatie. 1816-1959 (documentatie)
HDO019 Nederlands Hervormde Kerk Morra: Exstract uit de rekenboeken 1740-1894 (documentatie)
betreffende het orgel
HDS017 Nederlandse Militaire Luchtvaart VI Fokker D-xxxi deel 2 (artikel)
Geschiedenis van de 1e JaVA en de 2e JaVA

O

HDD020 Onderwijs in Dokkum 1848-1922 (documentatie)
HDD055 Ontroerende verhalen van joodse onderduikkinderen (te Dokkum en Holwerd) (documentatie)
HDA017 Onze Noordelijke Badplaatsen (weekblad)
Orgaan ter bevordering van het vreemdelingen verkeer op Schiermonnikoog Ameland Vlieland Terschelling en Hindelopen
HDO020 Oorkonden betreffende het Klooster Sion te Niawier, 1490-1574 (transcriptie)
HDO051 Op de vlucht (artikel)
overlevingsverhaal van een amerikaanse piloot
HDA003 Organisatiestructuur van het Bestuur van Ameland in de 17e en 18e eeuw (documentatie)
HDA009 Oude pastoor, ontslagen, leefde in ballingschap, met bidprentje van pastoor Nicolaas Molenaar (documentatie)
HDD040 Ouderlingen en diakenen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, 1710 - 1760 (documentatie)
HDO043 Overzicht van 75 jaar gereformeerde jongelingsvereniging "Leert en Vermaant Elkander" te Niawier (documentatie)
HDS006 Overzicht van bij Schiermonnikoog gestrande schepen van 1875-1949 uit artikelen van de Dokkumer Courant (documentatie)

P

HDA012 Permissie voor de belijders van de Augsburgse Confessie om van de hervormde kerk te Ballum gebruik te (documentatie)
maken voor het Heilig Avondmaal 1775
HDW033 Petitie, in het kader van een smeekschrift om een School met de Bijbel, door inwoners van Holwerd, aan Koning Willem III, 3 augustus 1878 (documentatie)
HDO044 Poldermolen "De Gans" bij Ezumazijl (artikel)
HDD050 Poldermolen "De Mearmin" aan de Geastmermar (artikel)
HDA007 Proces van het geschil tussen de Heer van - en ingezetenen van Ameland betreffende de wederzijdse rechten voor de Staten-Generaal 1619-1620 (documentatie)
met transcriptie

Q

HDA010 Quotisatie op de vensters en deuren, en het aantal inwoners op het eiland Ameland 1809/1810 (documentatie)
per dorp

R

HDD027 Rapport inzake de uitbreiding van het territior van de Gemeente Dokkum, 1963 (rapport)
HDA028 Redder zonder poespas Bescheiden amelander "scheepsjongen" (85) bracht 138 drenkelingen in veiligheid (artikel)
HDD024 Register der straten en wallen der stadt Dockum ten laste komende te onderhouden 1600-1815 (transcriptie)
HDW024 Register op de ingekomen stukken betreffende Wierum bij de gemeente Westdongeradeel, 1888-1898 (documentatie)
HDO009 Register van geestelijke opkomsten van Oostergo: Anjum 1580 (transcriptie)
HDA019 Register van gestrande schepen op Ameland 1814 - 1900 ( G.A. inv. nr. 1165-1170) (documentatie)
HDO015 Reglement voor de beurtschippers van Anjum op Dokkum en Leeuwarden 1732 (transcriptie)
HDW002 Reglement voor de beurtschippers van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden 1717 (transcriptie)
HDO053 Restanten gevonden van Oostrumer sluis (artikel)
HDW043 Restauratie "Grutte Tsjerke" van Ternaard (documentatie)
HDD044 Richard Lindeman: een beeld van een vent (artikel)

S

HDS023 Schlei, verdwenen en nauwelijks gedocumenteerd (artikel)
HDD062 Se wie in sterke en yntelliginte frou (artikel)
HDW017 Sjoukje Bokma de Boer 1860-1939 is Nienke van Hichtum (artikel)
HDO052 Sluizencomplex Ezumazijl (programma)
HDA022 Spanjolen op Ameland. Spaanse vluchtelingen op Ameland (artikel)
HDD003 Spinhuis te Dokkum (documentatie)
HDA014 Staat houdende opgave van namen, geboortedata, beroepen en welstand van mannen op Ameland 1813 (documentatie)
vallend onder het decreet van de Keizer dd 5 april 1813
HDA018 Staten en statestieken uit de gemeenteverslagen over Hollum betreffende Armenzorg Scheepvaart Onderwijs Visserij 1851-1900 (documentatie)
HDD046 Staten en Stinzen in Dokkum en Dantumadeel (documentatie)
uit een manuscript van P. Noomen
HDW029 Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard (documentatie)
HDO021 Statistieken betreffende de Christelijke Nationale School te Ee. 1879-1930 (documentatie)
HDW011 Statistieken betreffende de Floreen- en Speciekohieren te Hantum en Hantumeruitburen, 1748-1805 (documentatie)
HDO010 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795 (documentatie)
HDW018 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Holwerd, 1749-1790 (documentatie)
HDO034 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805 (documentatie)
HDO018 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Morra, 1760-1790 (documentatie)
HDW010 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Raard, 1750-1795 (documentatie)
HDK012 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Westergeest, 1750-1795 (documentatie)
HDO006 Statistieken betreffende het verenigingsleven te Anjum, 1872-1900 (documentatie)
HDW014 Statistische gegevens betreffende de visserij en visvangst van Moddergat en Wierum, 1851-1935 (documentatie)
HDO039 Straatnamen in Engwierum (artikel)
HDA023 Sundeklaas, levende waddenfolklore op Ameland (catalogus)

T

HDO014 Tekst van de toespraak voor de afdeling Wassenaar van de Bond van plattelands vrouwen door J.T. Alberda te Ee (artikel)
voorzitter van de Friesche Mij van Landbouw, afd. Oostdongeradeel
HDO016 Testament van Johannes Casparus Bergsma, 1775-1818 Burgemeester van Oostdongeradeel (documentatie)
HDA032 Tip de Bruin (1920 - 2008) Drummer werd kostuumkoning (artikel)
HDW048 Toespraak door burgermeester R.S. Cazemier bij de onthulling van het monument voor het standbeeld voor de vissersvrouwen van Paesens en Moddergat op zaterdag 8 maart 2008 (manuscript)
HDS015 Topografische kaart van Schiermonikoog en de Waddenzee van ca 1910 (kaart)
HDD069 Twee eeuwen posthistorie in Dokkum Een lezing door Peter Danz ter gelegenheid van de open monumentendag 2009 (artikel)

U

HDD025 Uit de nadagen van het Chirurgijnsgilde: de praelectore anatomia Folkert Snip (artikel)
HDO011 Uitspraak van het Hof van Frieslsand in de strafzaak van Willem Teakes te Anjum, 1526 (transcriptie)
HDK003 Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1700 (documentatie)
HDK004 Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708 (documentatie)
HDK005 Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1705 (documentatie)
HDK007 Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708 (documentatie)
HDK011 Uittreksels en Statestieken betreffende de specie- en reeëlkohieren van Kollumerzwaag, 1713-1805 (documentatie)
HDA027 Uittreksels uit de gemeenteverslagen van Ameland, 1851 - 1907 (documentatie)
HDO026 Uittreksels uit de kohieren van Engwierum, 1700-1858 (documentatie)
HDW008 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Bornwird, Foudgum, Hiaure en Raard, 1734-1900 (documentatie)
HDW022 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Brantgum en Waaxens, 1753-1905 (documentatie)
HDW009 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Hantum, Hantumerhuizen, 1687-1900 (documentatie)
HDW032 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Holwerd, 1609-1904 (documentatie)
HDW015 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Nes en Wierum, 1770-1905 (documentatie)
HDK010 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Oudwoude en Westergeest, 1605-1811 (documentatie)
HDW028 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Ternaard, 1605-1904 (documentatie)
HDO017 Uitwerking van het onderzoek naar het grondbezit te Jouswier uit de reëel-, specie- en floreenkohieren 1511-1858 (documentatie)

V

HDW041 Van Broodbakker naar broodschrijver, biografie van Waling Dijkstra (artikel)
HDS008 Van een eiland verdwenen de eilanderhuizen (artikel)
HDW039 Verbouwplan fan Klaske's Hûske te Moddergat (onderzoek)
HDD052 Verdwenen bedrijven uit Dokkum tot ca 1925 (artikel)
HDO028 Verenigingen van Oosternijkerk 1865-1950 (documentatie)
HDO024 Verenigingsleven in Oostdongeradeel 1864-1899 (documentatie)
HDA002 Verklaring van Watze Frans van Cammingha inzake de neutraliteit van Ameland in de oorlog tussen Engeland en de Republiek (documentatie)
inzake vrije doortocht voor de inwoners en goederen van Ameland 1653
HDA006 Verordening tegen illegale herbergen en smokkelkroegen op Ameland door Maria Louise Princes van Oranje 1750 (documentatie)
HDD063 Verslag van de ledenvergadering van de Nederlandsch Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, afdeling Dokkum (documentatie)
HDA031 Vliegveld Ballum haalde Ameland uit isolement (artikel)
HDD013 Volmaking, een dichtstukje vervaardigd ter gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling te Dokkum, op den 8 en 9e Augustus 1854 (documentatie)

W

HDD074 Waan of werkelijkheid Willibrord en Bonifatius Echternach, Deurne of Dokkum (artikel)
HDD030 Waarover spraken zij? Onderwerpen bij de studieclub "Gemma Frisius" te Dokkum (documentatie)
HDD032 Wapen en zegel van de stad Dokkum (documentatie)
HDA024 Wat gebeurde er in 1799 bij de Engelsmanduun (documentatie)
HDD057 Watertoren Dokkum monument van wederopbouw (artikel)
HDW034 Westdongeradeel in de Beneficiaalboeken 1542 (documentatie)
HDK013 Westergeest van de Spaanse naar de Franse tijd 1580-1795 (artikel)
HDD012 Wet tot uitbreiding van de Gemeente Dokkum met delen van Dantumadeel, Oostdongeradeel en Westdongeradeel de 28sten Juli 1924 (documentatie)
HDK017 Wondermiddels... (artikel)