Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Collectie Werkstukken
(bestaande uit 227 titels)

Collectieoverzicht


  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


Inv.nr.   Titel

1

W0173 150 jaar geleden Herdenking van het ontstaan van de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum (boek)

3

W0023 350 jaar geleden. Geschiedenis van de textielwinkel van der Gang uit Dokkum. (werkstuk)

7

W0153 75 jaar Christelijk Onderwijs te Nes 1908-1983 (boek)
W0175 75 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Dokkum. 1923-1998 (boek)

A

W0080 Adel en "Adel" in de Staten van Friesland in de 17e en 18e eeuw. (werkstuk)
W0002 Aerme Olderlose Weeskes. De organisatie van de Weesverzorging in Dokkum vanaf het begin van de 17e eeuw tot 1965. (werkstuk)
W0186 Ameland (boek)
W0176 Ameland en zijn bewoners (boek)
W0178 Amelands Varensvolk (boek)
W0164 Anjum en zijn molen (boek)
ter gelegenheid van de molenrestauratie
W0036 Armenzorg in Oostdongeradeel. Onderzoek naar de organisatie en uitwerking in de 2e helft van de 19e eeuw. (werkstuk)

B

W0221 Beschrijving en enige genealogie van de grafstenen in de Hervormde Kerk van Lioessens (werkstuk)
W0001 Beschrijving van Dokkum ten tijde van de provisionele municipaliteit. (werkstuk)
W0107 Beschrijvingen van enige dorpen in de Gemeente Oostdongeradeel (werkstuk)
W0126 Bevrijding - Dokkum 1945 (artikel)
W0129 Bij- en scheldnamen van Dokkumers rond de tweede wereldoorlog (werkstuk)
W0098 Bladen uit mijn levensboek van ds S.H. Buytendijk (biografie)
W0179 Boeren op Ameland (boek)
W0134 Bosch boven water gehaald Geschiedenis van een verdwenen eiland in de oostenlijke wadden (boek)
W0213 Bot gevangen.......... Vissen uit honger en ellende (catalogus)
W0163 Bumahus 1901-1975 (boek)

C

W0069 Christus het licht der Wereld Christus tot Zijne eere gekomen. (werkstuk)
W0189 Cooperatieve Stoomzuivelfabriek CZB te Buren 1911-1943 (boek)
CVT4450 Cultuurhistorische verkenning binnenstad Dokkum (onderzoek)
W0198 Cultuurhistorische verkenning binnenstad Dokkum (onderzoek)
W0132 Cultuurhistorische verkenning Schiermonnikoog (rapport)

D

W0165 Dankbaar gedenken 100 jaar jubileum Gereformeerde Kerk van Metslawier 1887 - 1987 (boek)
W0167 De âlde Skoalle te Nes (boek)
W0005 De Bolwerken van Dokkum (werkstuk)
W0007 De Bonifatiuspolder 1864-1960 (werkstuk)
W0122 De Brug annex Keersluis te Munnekezijl (rapport)
W0034 De cholera-epidemie van 1832 (werkstuk)
W0068 De datering van de zogenaamde Hartwerder oorkonde over het Ameland. (werkstuk)
W0120 De Dokkumer Klokslach (artikel)
W0031 De Doleantie en de verhoudingen daarna in Wierum. (werkstuk)
W0018 De Doleantie in Dokkum (werkstuk)
W0081 De Dorpsbode. Jubileumnummer ter gelegenheid van het eeuwfeest van Schiermonnikoog als badplaats. (werkstuk)
W0170 De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart (artikel)
W0058 De friese landbouw in de 18e eeuw. (werkstuk)
W0059 De geschiedenis van Blija in woord en beeld. (werkstuk)
W0064 De geschiedenis van het notariaat op Ameland. (werkstuk)
W0183 De Gezondheidszorg op Ameland. (boek)
W0197 De grafstenen in de Grote kerk te Dokkum (documentatie)
W0155 De grens tussen de provincies Groningen en Friesland in de Wadden. (boek)
W0079 De grenzen van het friese deel van de Waddenzee (werkstuk)
W0172 De Grote - of St. Martinuskerk te Dokkum (boek)
W0188 De kerk in het bosch bij Balm. Ballum (boek)
W0200 De Kerk van de Friezen 1250 jaar nederlanders in Rome (documentatie)
W0026 De Kerk van Hantum. (werkstuk)
W0067 De kerkelijke verhoudingen op Ameland. (werkstuk)
W0184 De keu en de keuplaits op Schiermonnikoog. (boek)
W0202 De kruisweg van pater Titus Brandsma O. Carm. en Jaques Maris in het Bonifatiuspark te Dokkum (gids)
W0101 De Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij (werkstuk)
W0074 De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld. (werkstuk)
W0087 De paardenfokkerij op Ameland vanaf 1700 (werkstuk)
W0220 De Poerdersramp in de Westhoek 25 september 1935 (artikel)
W0146 De Priorszerk te Niawier. (weekblad)
W0166 De restauratie van de Hervormde kerk van Wetzens (boek)
W0145 De restauratie van de toren te Nes (werkstuk)
W0226 De Skiermuntseager literatuer (inventaris)
W0043 De Staatkundige Geschiedenis van Ameland. (werkstuk)
W0093 De toestand van Lioessens in het jaar 1900 bewoners van de huizen in de kom van het dorp (werkstuk)
W0092 De toestand van Morra in het jaar 1900. bewoners van de huizen in de kom van het dorp. (werkstuk)
W0181 De togt naar Ameland een dichterlijk verhaal (boek)
W0052 De tsjerke fan Westergeast. De Kerk van Westergeest. (werkstuk)
W0169 De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum (boek)
W0004 De vestingwerken van Dokkum (werkstuk)
W0168 De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum (boek)
W0065 De zeskante Anjum tegels in het fries museum. Waar komen ze vandaan. ? (werkstuk)
W0223 De zwaarte van de bouwvoor en de landbouwkundige waarde van de Noord Friese kleigronden (artikel)
W0086 Demografische documentatie Ameland 1881-1968 (werkstuk)
W0117 Demografische documentatie Dokkum 1881-1968 (werkstuk)
W0125 Demografische documentatie Oostdongeradeel 1881-1968 (werkstuk)
W0084 Demografische documentatie Schiermonnikoog 1881-1968 (werkstuk)
W0077 Demografische documentatie Westdongeradeel 1881-1968 (werkstuk)
W0033 Denker tussen vraag en aanbod Aebele Everts Kluwer 1861-1933 onderwijzer boekhandelaar uitgever (biografie)
W0028 Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de negentiende eeuw 1820-1875 (werkstuk)
W0016 Dockum (werkstuk)
W0204 Dokkum - Bonifatiusstad 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum (lesbrief)
W0214 Dokkum Geschiedenis van ontstaan van stad Dokkum (artikel)
W0212 Dokkum Magazine 2010/2011 (tijdschrift)
W0210 Dokkum Noordelijkste stad van Nederland (gids)
W0006 Dokkum op de drempel der Democratie. Betreffende de regeringsperiode van de provisionele municipaliteit (werkstuk)
W0203 Dokkum, een cultureel bolwerk 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum (lesbrief)
W0008 Dokkum, een historisch geografische benadering. (werkstuk)
W0017 Dokkums Stadsbestuur in de overgangstijd 1784-1795. (werkstuk)
W0030 Dorpsvernieuwing Wierum ? (werkstuk)
W0009.01 Drankgebruik en Drankbestrijding in Dokkum in de periode 1890-1920. (werkstuk)
W0062 Drenkelingenkerkhof Vredenhof en wat er aan vooraf ging. (werkstuk)
W0195 Drie decenia in Dokkum Ds Agneniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeene (1931 - 1960) (biografie)
W0103 Ds Thomas Joha 1750-1812 Tussen preekstoel en voorzittershamer (biografie)

E

W0035 Een onbekende munt uit Dokkum (boek)
W0128 Einde ANDO Dantumadeel nadert. (artikel)
W0205 Emigranten uit Dantumadeel en Dongeradeel (werkstuk)
W0108 Enige artikelen betreffende Dirk Raphael Camphuysen (biografie)
W0099 Enige bijzonderheden betreffende de lichttoren op het eiland Schiermonnikoog (werkstuk)
W0102 Enkele grepen uit de geschiedenis van de gymnastiekvereniging Adundo 1931-1991 (werkstuk)
W0215 Esonstad: Van vestingstad tot vakantiepark (artikel)
Van Mythe tot Thema

F

W0032 Foeke Sjoerds. Historieschrijver van Friesland. 1713-1770 (biografie)
W0066 Friese haringvisserij in de zeventiende en achtiende eeuw. (werkstuk)
W0194 Furhalen over Dokkum fan su omstreeks 1900 met dokkumer spreekwoorden en bijnamen door Ids Jousma 23-02-1889 - 25-05-1974 (documentatie)

G

W0142 Geschiedenis van de Hervormde Kerk te Paessens "eertijds gewijd aan St. Antonius " Anno 1250 - 2003 (boek)
W0171 Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum. (boek)

H

W0136 Hannekemaaiers en kiepkerels (werkstuk)
W0133 Herinneringen aan de bezettingstijd (manuscript)
W0193 Herinrichting molen "De Hoop" te Holwerd (artikel)
W0121 Het 100 jarig jubileum van "de Risico" 1902-2002 (werkstuk)
W0010 Het Bestuur van Dokkum van 1637-1795. (werkstuk)
W0003 Het Dokkumer Spinhuis in de periode 1730-1830. (werkstuk)
W0012 Het Grietmansambt (werkstuk)
W0051 Het Kollumer Oproer (werkstuk)
W0217 Het lager onderwijs in Noordoost Friesland omstreeks 1850 (manuscript)
W0104 Het mysterieuze Amelander Paard (werkstuk)
W0159 Het ontstaan en de noodzaak van de Cooperatieve Zuivelbereiding in de Dongeradelen (boek)
W0025 Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van Hantum. (werkstuk)
W0020 Het ontstaan van her Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum. (werkstuk)
W0150 Het orgel in de Hervormde Kerk van Wierum, Historisch overzicht en restauratievoorstel (rapport)
W0174 Het orgel van de Gereformeerde Kerk te Dokkum (boek)
in gebruik genomen op 20 december 1990
W0113 Het orgel van Paesens (werkstuk)
W0177 Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden - Ameland. (boek)
W0045 Het vreemdelingenverkeer op Ameland. (werkstuk)
W0206 Het zeemanscollege "Zeemanstroost" opgericht in 1878 te Ameland (boek)
W0127 Historie N.T.M. De Tramlijn van Dokkum - Veenwouden (werkstuk)
W0022 Historie van de vroegere Loge Excelsior in Dokkum. (werkstuk)
W0219 Historische wandelpaden in Noordoost- Friesland (kaart)
400 kilometer wandelen door heden en verleden
W0191 Hollum een dorp als monument. (boek)

I

W0106 Ien en oar oer de groun fan Eastdongeradiel (werkstuk)
W0111 Illusies en Incidenten: De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940 (werkstuk)
met proces verbaal
W0156 Inleiding tot de friese kerkgeschiedenis (boek)
W0089 It kleaster Sion serie artikelen betreffende het klooster Sion (werkstuk)

J

W0088 J.J. Ploos van Amstel. (biografie)

K

W0055 Kaarten betreffende de inpoldering van de zuidelijke lauwerszee en de stijging der zeespiegel. (werkstuk)
W0199 Kanokaart voor Noordoost-Friesland (kaart)
W0124 Keatse en Kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne (artikel)
W0009.02 Kerk en Drankbestrijding (rapport)
W0187 Kerk tussen Duin en Wad Een eeuw geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Hollum. (boek)
W0160 Kerkelijk leven op Schiermonnikoog in de laatste anderhalve eeuw. (boek)
W0119 Kern - Kroniek van Dokkum 1959-1964 (rapport)
W0182 Kloosters, Torens, Kerken en Molens op Ameland. (boek)
W0123 Kollum in Oostergo (artikel)
W0014 Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afd. N.O. Friesland 1965-1990 (werkstuk)

L

W0154 Lauwersmeer natuur- en recreatiegebied of militair oefenterrein. (boek)
W0039 Leefbaarheid Kleine Kernen Oostdongeradeel. (werkstuk)
W0216 Leeftijdsopbouwstatistiek der inwoners van de gemeente Dongeradeel per 01-01-2000, mede per dorp gerangschikt (documentatie)
W0116 Letterlappen in Noordoost Friesland (catalogus)
W0096 Lijst van emigranten van en naar Dantumadeel in de periode 1900-1910 (werkstuk)
W0112.01 Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Oostdongeradeel ca 1418-1984 (werkstuk)
W0112.02 Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Westdongeradeel ca 1517-1984 (werkstuk)
W0094 Lijst van vreemde, vooral latijnse termen die men in archiefstukken kan tegenkomen (werkstuk)
W0143 Liturgie voor de eredienst ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk (werkstuk)
te Oosternijkerk
W0139 Liturgie voor de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Grote Kerk te Holwerd (programma)
na de restauratie op woensdag 18 december 1968

M

W0024 Menno Simons en de Mennisten. (werkstuk)
W0209 Merklappen Nuttige Handwerken Kleding (boek)
W0100 Metslawier in de 16e en 17e eeuw (werkstuk)
het leven in deze tijd heksen en Bathasar Bekker
W0222 Moddergat een vissersdorp met historie (artikel)
W0073 Muntenvondsten in Dokkum en Metslawier (werkstuk)
W0040 Muntenvondsten in Dokkum en omgeving. (werkstuk)

N

W0161 Na 100 jaar Christelijke Nationale School Anjum 1866 - 1966 (boek)
HDW050 Namen van de bewoners van het buurtschap "De Oere" te Moddergat ten tijde van de volkstelling uit 1829 (artikel)
W0207 Nog nooit van gehoord Schets in vogelvlucht van de Hervormde Gemeenten Aalsum/Wetsens en Dokkum (werkstuk)
alsmede een profielschets van de gezamelijk te beroepen predikant

O

W0118 Oer Strjitnammen yn Dokkum (werkstuk)
W0211 Ontmoeting met Dokkum (gids)
W0225 Ontspan de boog op Schiermonnikoog: eiland van rust en recreatie (gids)
W0090 Onze lieve vrouwe ten berge De Sionsberg (werkstuk)
W0071 Ook dit is Dokkum. Over het leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed. (werkstuk)
W0157 Oostdongeradeel (boek)
W0015 Open brief aan Worp van Peyma in Noord-Amerika over Westdongeradeels Contributie Zeedijk, (werkstuk)
W0063 Oproer in Kollum. Ds Dermout versus Ds Ribbeck ( 1867-1869) (werkstuk)
W0144 Opschriften der zerken in het kerkgebouw te Oosternijkerk (werkstuk)
W0149 Orde van Eredienst in de Gereformeerde Kerk van Wierum zondag op 29 december 2002 (werkstuk)
liturgie van de laatste gewone dienst in het kerkgebouw te Wierum
W0097 Oudheidkundig onderzoek in de Nederlands Hervormde Kerk te Waaxens (werkstuk)
W0021 Over Straten en Straatnamen in Dokkum. (werkstuk)
W0082 Overzicht van Ouderlingen en Diakenen Hantum Hantumhuizen - 1644-1686 (werkstuk)

P

W0075.2 Pastorale terugblikken op Hantum c.a. (werkstuk)
W0141 Plan voor restauratie van de hervormde kerk te Anjum. (werkstuk)
W0148 Programmaboekje Reünie Hantum 26 mei 1979 (werkstuk)

R

W0208 Rapport voor de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel (rapport)
W0056 Reakties in Friesland op P.J. Troelstra 's Revolutie. (werkstuk)
W0078 Rede van P. Soepboer nav bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken ivm hoorzitting in1980 terzake de gemeentelijke herindeling (werkstuk)
W0115 Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978 (rapport)
ontwikkelingschets
W0019 Reinier Bogerman van Dokkum (1461-1551 ) (biografie)
W0147 Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Hantum (rapport)
W0085 Restauratieplan voormalig Kantongerecht aan de Hoge Pol te Dokkum, thans notariskantoor Hellema (werkstuk)
W0180 Rij d'r eens langs. reisgids langs Amelander kerken en zerken. (gids)
W0061 Rinse Posthumus in leven Kerkleeraar onder de Hervormde Gemeente van Waaxens en Brantgum. (biografie)
W0138 Rond de kerkrestauratie te Holwerd (boek)
W0140 Rond de restauratie van de toren van Holwerd (rapport)
W0224 Ruurd Wiersma leven en werk (biografie)

S

W0054 Sanbulten Foarhinne (werkstuk)
W0162 Schatgraven in de kerk van Ee (boek)
een door detectoramateurs gevonden muntschat gedetermineerd
W0048 Schiermonnikoog de eigendom van het eiland in de loop der historie. (werkstuk)
W0050 Schiermonnikoog tijdens de tweede wereldoorlog. (werkstuk)
W0075.1 Slotblik op Hantum c.a. (werkstuk)
W0070 Souvenier Birdaard (werkstuk)
W0042 Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze eeuw. (werkstuk)
W0190 Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700-1900) Dokkum (boek)
W0105 Stoomtreinen op Schiermonnikoog (werkstuk)

T

W0029 Ternaard (werkstuk)
W0151 Tjamme Foppes de Haan (1791-1868) Predikant en Docent Een Zielestrijd (biografie)
W0152 Toespraak gehouden bij de onthulling van het monument van Wierum op zaterdag 30 november 1968 (werkstuk)
W0109 Transportbedrijf Banga uit Triemen (artikel)
goede naam van de fa is: Banga
W0047 Tussen Holland en Friesland . De politieke verhouding tussen de graven van Holland, Westerlauwers Friesland Ameland en Terschelling in de middeleeuwen (werkstuk)
W0229 Twaalf stekjes ...Bijzondere ontmoetingsplaatsen in Noordoost-fryslân (documentatie)

U

W0038 Uit fel bewogen dagen. Geschiedenis van de Doleantie in Anjum (werkstuk)
W0072 Uit het dagboek van Catharina Geertruid Schraders. viertal artikelen betreffende verloskundige C.G.Schraders. (werkstuk)
W0201 Uit het leven van Jan Jans Kiestra (biografie)
W0041 Uit het oude friese akkerbouwbedrijf. (werkstuk)
W0192 Us hobby 1929 - 2004 75 jaar pluimvee en konijnen fokkersvereniging Frisia e.o. (boek)
W0049 Us Lytje Pole. (werkstuk)

V

W0185 V.V.V. Schiermonnikoog 1899-1974 (boek)
W0044 Van Amelandschen Bodem. verzamelde schetsen (werkstuk)
W0011 Van der Gang herenkleding. Meer dan honderd twintig jaar. Een Beschouwing van de eerste twintig jaar. (werkstuk)
W0076 Van Kapitaal Belang. Geldhandel in verband met migratie door de eeuwen heen. (werkstuk)
W0131 Verslag omtrent de toestand van Handel en Nijverheid in Dockum en omliggende gemeenten in 1914 (rapport)
W0114 Vertelsels en Anekdotes uit de Dongeradelen tijdens de tweede wereldoorlog (werkstuk)
W0228 Vlagvertoon... laat je zien .. 75 jaar Dokkumer Vlaggen Centrale (tijdschrift)
jubileummagazine
W0053 Voetpaden in Kollumerland. (werkstuk)
W0083 Volkstelling 1899 algemene uitkomsten Oostdongeradeel (werkstuk)

W

W0110 W.C. de Groot: gevierd in Friesland, onbekend op eigen eiland (biografie)
W0135 Waddenzee, de bakens uitgezet... (rapport)
W0196 Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden (programma)
W0158 Westdongeradeel (boek)
W0013 Westdongeradeel Werken en Wonen (rapport)
W0137 Wieger Klazes van der Veen honderd jaar geleden geboren. Sneuper uit Wanswerd haalde als autodidact met grote inzet (artikel)
inzet veel boven water uit oude bronnen

Y

W0227 Yn `e mist (Bundel)

Z

W0095 Zijt gij hier rijp voor, Broeders (werkstuk)
Geschiedenis van de kerken in Dongeradeel ca 1810-1875
W0027 Zo was het toen. Vroeger in Holwerd. (werkstuk)