Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - A

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
K0001 Aalsumerpoort
B0985 Aan de vissers heeft het niet gelegen het reddingsstation van Moddergat
HDO031 Aantekeningen betreffende de familie Jaerla/ Jaarla te Wetzens
HDS021 Aantekeningen betreffende het bestuur van het eiland Schiermonnikoog vanaf 1493
HDD034 Aantekeningen betreffende leerlooierijen te Dokkum
HDD029 Aantekeningen uit diverse archieven befreffende "de Waag" te Dokkum
G0149.2 Aantekeningen van het geslacht Beintema en enige aanverwante families
B0434 Aardgaswinning op Ameland ? - een rapport over de achtergronden en mogelijke gevolgen.
CVT1413 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
B0499.01 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 1 A
B0499.10 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 10 S
B0499.11 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 11 T-V
B0499.12 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 12 W-Y
B0499.13 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 13 Z
B0499.14 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 14 Supplement
B0499.02 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 2 B
B0499.03 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 3 C-D
B0499.04 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 4 E-G
B0499.05 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 5 H
B0499.06 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 6 I-K
B0499.07 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 7 L-M
B0499.08 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 8 N-O
B0499.09 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden deel 9 P-R
CVT4224 ABC-regels..........handleiding voor het alfabetisch rangschikken
B0743 Achter de schermen
B0124 Achter het lijk wordt niet gesproken !
Een eeuw begrafenisvereniging "DE Laatste Eer" te Wierum
CVT2716 Achtergronden (beschrijving jeugdjaren) van E.N. van Kleffens
B0830 Achtkarspelen Oars as Oars
I0010.1 Achttsjinde-ieuske Kriminaliteit yn de wâlden 1700-1811
B0600 Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende Eeuw.
W0080 Adel en "Adel" in de Staten van Friesland in de 17e en 18e eeuw.
B0634 Administrative en Fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid
B0545 Admiraliteit in Friesland Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris Johannes Saeckma.
CVT2482 Adresboek van de friese industrie
B0580 Advies inzake de principiele mogelijkheden en de voor- en nadelen van de inpoldering van de Waddenzee
W0002 Aerme Olderlose Weeskes. De organisatie van de Weesverzorging in Dokkum vanaf het begin van de 17e eeuw tot 1965.
B0911 Afdeling Dokkum - Dantumadeel van de Friesche Maatschappij van Landbouw 140 jaar afd. dantumadeel
CVT0289 Afke's tiental
CVT2945 Afscheid van burgemeester van Tuinen 1970
CVT1684 Afscheiding van het Zuiden en Noorden van de Nederlanden
CVT1737 Afscheidspreek van ds J.H. Kroeze in de Gereformeerde Kerk van Dokkum
CVT2143 Afsluiting der zeegaten deel 4
CVT1578 Afsluiting van het Reitdiep enz.
HDA001 Akte van belening door Hertog Albrecht van Beieren van Aernt van Egmond met Ameland 1398
met transcriptie
CVT2688 Al is ons prinsje nog zo klein
B0752 Albert Delahaye`s geografische herinterpretatie van historisch bronnenmateriaal over Nederland, Vlaanderen en Noord Frankrijk in de romeinse tijd en de vroege middeleeuwen
CVT3001 Album Deutsche Lyriek lieder und romancen
B0849 Ald Burdaard mei bylden fan 1967 - 1969. 1984 doarpsreuny en alvestêdetochten 1985 - 1997
B0833 Âld Feanwâlden en De Wâl printen en priuwkes skiednis fan doarp en bewenners
CVT0577 Alde doarpsgesichten
CVT0309 Alderheljen
B0542 Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten. 1586-1685
I0023.2 Alfabetische Namenklapper op de chronologische lijsten van de stadsfuncties te Dokkum
B0380.2 Alfabetische Namenklapper op Kollumerland en Nieuw Kruisland Geschiedkundig beschreven
CVT1815 Alfabetische plaatsnamenlijst van Nederland
CVT2993 Algemeen overzigt van den staat, inhoud en organisatie van het Prov. Archief van Friesland
B0662 Algemeene Geschiedenis van Friesland, een Folksleesboek
reprint
B1001 Algemene Geschiedenis der Nederlanden
HDS011 Algemene Politieverordening voor de gemeente Schiermonnikoog 1861 1887 1897
G0001 Alle Bandstra's uit de Dongeradelen stammen af van Jan Klaazes en Trijntje Botes
CVT3107 Alle klokken luiden
CVT3655 Alles anne hang 50 jaar C.F.K. (Kaatsen)
B0240 Alles anne hang. Sport en spel in vroeger jaren te Dokkum.
CVT1124 Alles in het water Ontstaan van zwembaden te Dokkum
B0244 Alles in het water,.. een Dokkumer badverhaal. Ontstaan van de zwembaden in Dokkum.
CVT3140 Alphabetisch register op het Groot Plakkaat- en Charterboekvan Friesland
CVT1769 Alphabetische lijst van beroepen en bedrijven met het recht op patent
B0109 Als dat niet het doel is...... Het samen op weg-proces in Oosternijkerk
B0117 Als de ooievaar komt 20 jaar Fûgelpits Anjum
CVT2350 Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en West Dongeradeel)
B0015 Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en Westdongeradeel )1815-1965
B0953 Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk
CVT3046 Als 't moet
HDD031 Als we wandelen.....
CVT3139 Ambtsgebeden in Nederlandse openbare colleges
CVT3486 Ambtsketens van burgemeesters in Nederland
W0186 Ameland
B0996 Ameland Badleven en kamperen op "Duinoord"
HDA033 Ameland Een verslag naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, met bevolkingsoverzicht 1840 - 1968
B0997 Ameland Historisch geschetst
B0700 Ameland Zo is Ballum
CVT2535 Ameland aan den Vrieschen wal
CVT2695 Ameland duinen, deining….en demonen
B0436 Ameland een sociaal geografische studie van een Waddeneiland
CVT0379 Ameland en zijn bewoners
W0176 Ameland en zijn bewoners
B0402 Ameland gekomponeerd door de zee.
B0425 Ameland in een wisselend Getij
jubileumboek ter ere van het 40 jarig bestaan van de Stichting De Ouwe Pôlle
CVT1425 Ameland in vroeger eeuwen
B0426 Ameland kadastraal Lijsten en omschrijving van eigenaren der gebouwde vaste eigendommen van 1832 en de minuutplans van 1830 op Ameland. - Kadaste
B0400 Ameland van Hollum tot de Hon
CVT1323 Ameland verleden en heden
HDA030 Ameland Vooruit
B0764 Ameland...ander land De complete reisgids
W0178 Amelands Varensvolk
CVT0721 Amsterdamse gevelstenen
CVT0946 Amsterdamse straatnamen geschiedkundig verklaard
B0494.01 Anderhalve eeuw energie in Friesland 1840- 1990
CVT2202 Animadversiones in loca selecta v.t.
B0021 Anjum
W0164 Anjum en zijn molen
ter gelegenheid van de molenrestauratie
CVT1750 Anjum en zijn molen
B0038 Anjum in oude ansichten
CVT3261 Anne Frank Krant 1990
B0265 Anne Hallema 1893-1973 Bibliografie
G0116 Annema van Damwoude. - Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes.
HDD042 Anthonie Johannes Wolters, organist, dirigent en componist
CVT2005 Anti-revolutionaire staatkunde, juni 1894, juli 1948, mei 1958
CVT2288 Anwachs, Landgewinning und Deichbau in Nordfriesland
CVT1797 Archeologie en monument
CVT2139 Archeologie van de Zuiderzee
B0291 Archeologisch onderzoek Koningstraat
B0465.3 Archiefwet 1918
B0465.2 Archiefwet 1918
B0465.1 Archiefwet 1918
B0466 Archiefwet 1995
I0312 Archiefwijzer Maconnieke Archieven
B0709 Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland
CVT3345 Architecture hydraulique...... Waterstaatskundige bouwwerken
B0930 Architectuur en stedebouw in Friesland
B0931 Architectuur in Friesland 1940 - 2000
D0002 Armendokter Smit was vies van zijn patienten
HDW036 Armenzorg in de Gemeente Westdongeradeel 1851-1911 (inv.nr. 540-598)
B0498 Armenzorg in Dokkum 1870-1895
CVT2352 Armenzorg in Friesland 1500-1800
B0548 Armenzorg in Friesland 1500-1800 Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes friese steden.
W0036 Armenzorg in Oostdongeradeel. Onderzoek naar de organisatie en uitwerking in de 2e helft van de 19e eeuw.
CVT1299 As de gele pompieren biginne to praten
CVT0316 As in blêd
CVT0662 As jimme it leie meie
CVT3651 Atlas van het vernieuwend platteland
CVT3341 Atlas van historische vestingwerken
B1005 Atlas van Nederland
CVT3974 Atlas van Nederland
B0727 Atlas van topografische kaarten van Nederland, 1955 - 1965
B0450 Atlas ven de Provincie Friesland. 1861
CVT0033 Auf Sankt Bonifatius Spuren
CVT0446 Auke vecht mee
CVT3133 Avondrood ....Bloemlezing en overzicht der stadsfriese, amelandse en bildtse letteren
CVT2433 Avontuur om Rottumerplaat