Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - B

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
P0010 B.M.G.N. Bijdragen Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
CVT4421 Bacteriënjagers en andere verhalen
CVT0779 Badgids voor Ameland
B0187 Badhotel Strandhotel Noderstraun
CVT0465 Balladen en lieten
HDA029 Ballumer Mieden: De eerste ruilverkaveling in Nederland
B0079 Balthasar Bekker (1634-1698)
I0007 Bancair Historische Gids
B0730 Banda in beweging 1885 - 2005
B0838 Banden van vriendschap De Collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten
I0006 Bankwezen
B0933 Bartlehiem van klooster tot bedevaartsoord
CVT0115 Bayerische Frömmigkeit
CVT0560 BC Onze hartelijke gelukwensen
CVT1010 Beeld en route
B0896 Beelden van Friesland
B0868 Beelden van Friesland
CVT2227 Beeldende kunstenaars in Friesland
CVT1062 Beginselen van behoorlijk bestuur
B0846 Begraven op de terpen in Ferwerderadeeeiel Het dodenbestel in middeleeuws Fryslân 400 - 1200
B0795 Begraven op Schiermonnikoog
CVT1520 Bejaard zijn in vier Friese gemeenten
CVT3262 Bejaarde bevolking in Dokkum
CVT3624 Bekijk het noorden eens anders
CVT0753 Beknopte geschiedenis des Vaderlands
B0202 Beknopte Geschiedenis van Dokkum
B0508 Beknopte Geschiedenis van Friesland
CVT1485 Beknopte geschiedenis van Friesland
HDS007 Beknopte geschiedenis van Schiermonnikoog en hoe het eiland aan zijn naam komt
CVT2278 Beknopte spraakkunst van het Schiermonnikoogs
CVT0915 Belangrijkste gebeurtenissen 10 mei 1940 - 2 september 1945
CVT0972 Beleidsaspecten van de bejaardenzorg in Friesland
CVT3263 Belevenissen 1894 - 1940, deel I en Belevenissen 1940 - 1958, deel II
CVT2556 Benauwdheid en Verlossing
B0314 Benauwdheid en Verlossing Preken en Toespraken van ds Eerland
B0710 Benedictijns Tijdschrift
CVT0174 Benedictijns Tijdschrift
HDO013 Beneficiaalboek van Oostergo, 1542 : Aalsum
G0124.2 Bericht over de in Dokkum teruggevonden grafzerken van Dr. Scipio Halbetsma en enkele zijner familieleden
I0317 Beroepen en uitoefenaars in Dokkum 1870 - 1880
HDO008 Beroepen in Anjum, 1511-1968
B0421 Beschermde Dorpsgezichten in Friesland Hollum
CVT1174 Beschermde planten in Friesland
CVT1054 Bescherming der Nederlandse buitenplaatsen
CVT1206 Bescherming van leerlingen tegen gevolgen van besmettelijke ziekten enz.
CVT2307 Bescherming waterbedrijven met het oog op oorlogsomstandigheden
CVT3091 Beschouwing over het tegenwoordige standpunt onzer kennis der Nederlandse terpen
CVT2686 Beschrijving der oproerige beweegingen in Friesland
CVT1319 Beschrijving der schilderijen op de groote Raadzaal te Dokkum
W0221 Beschrijving en enige genealogie van de grafstenen in de Hervormde Kerk van Lioessens
B0293 Beschrijving van 65 jaar koopmanschap Fa Toornstra Dokkum
G0152 Beschrijving van de afstamming van de familie van Meekeren.
B0134 Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
CVT1960 Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
W0001 Beschrijving van Dokkum ten tijde van de provisionele municipaliteit.
B0427 Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners. het pand uit 1516 aan de Johan Bakkerstraat 7 te Hollum.
B0454.2 Beschrijvinge van der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
HDO027 Beschrijvingen der florenen van de pleatsen te Morra. 1700-1848
HDD014 Beschrijvingen over 't Weeshuis van Dokkum
I0287 Beschrijvingen van de bouwtekeningen van de gemeente Oostdongeradeel 1903-1912 (inv.nrs. 1703-1707)
W0107 Beschrijvingen van enige dorpen in de Gemeente Oostdongeradeel
B0553 Bestuurders in de provincie Friesland.
CVT3204 Betinking gemeentewet
CVT0432 Beumer & Co
CVT2149 Beurt- en Wagenveren
CVT1959 Bevolkingsspreiding
W0126 Bevrijding - Dokkum 1945
CVT0814 Bevrijding 8 december 1944
CVT1560 Bevrijdingsfeest (van Dokkum)
B0205.2 Bewerking van C.G. Schrader's Memorij Boeck van de vrouwens. dagboek van verlossingen te Dokkum 1693 tot 1745
B0275 Bezettingstijd en bevrijding in noordoost Friesland in de jaren 1940-1945.
B0643.1 Bezettingstijd in Friesland deel 1: Weifeling en keus
B0643.2 Bezettingstijd in Friesland deel 2: Met de rug tegen de muur
B0643.3 Bezettingstijd in Friesland deel 3: Het laatste bedrijf
CVT0600 Bezoekt Schiermonnikoog
CVT2295 Bibliotheek- en Leeszaalwerk in Friesland; met jaaroverzichten 1954, 1955 en 1956
G0208 Bierma Genealogy 1683 - 1983
W0129 Bij- en scheldnamen van Dokkumers rond de tweede wereldoorlog
CVT3685 Bij Koninklijke Beschikking - Hofleverancier
K0002 Bij 't Station
B0986 Bijdehande, blauwoogige dolsters Onmisbare schakels in de Friese beugvisserij van de 19e eeuw
CVT2662 Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland
CVT2804 Bijdragen tot de natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland
CVT1971 Bijeenkomst ter gelegenheid van de collectieve beëdiging van 11 burgemeesters in Friesland
CVT0788 Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding
HDO007 Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Anjum 1762
HDW007 Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Bornwird, Hiaure, Foudgum en Raard 1762
HDW016 Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Nes en Wierum 1762
CVT0147 Biniface of devon
CVT2734 Binnendiken en slieperdiken
CVT2179 Bitinking fan de gemeentewet 1851 - 1951
W0098 Bladen uit mijn levensboek van ds S.H. Buytendijk
B0861 Blija Hoe het is was en wordt
CVT3888 Blija en Holwerd tijdens de tweede wereldoorlog
B0855 Bloembollen en bloembollencultuur in Noord-Nederland
CVT0790 Bloemlezing uit zijn gedichten (Dirk Rafael Camphuysen)
CVT0409 Blommen foar Minke
CVT0135 Boden en Helden Gods
B0882 Boer en landschap in de Noardlike Fryske Wâlden
B0762 Boer Gerben Feitsma, portret van een friese N.S.B.-burgemeester
B0817 Boerderijen in Dantumadeel
CVT3776 Boerderijen inventariseren
handleiding voor het inventariseren en typeren van boerderijen
I0029 Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858
CVT3165 Boerderijen van het Noordererf
CVT0281 Boerefolk
W0179 Boeren op Ameland
B0708 Boeren op Schiermonnikoog
I0019.1 Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805
G0067 Boersma, een boerenzoon uit Terzool. Thomas Kerstens (1729-1809).
CVT2935 Bolsward, inventaris der archieven
HDS020 Bommenwerper slaat te pletter op Schiermonnikoog
CVT0075 Boniface
CVT0098 Bonifacius der Apostel der Deutschen
B0328 Bonifaes yn it Bernelan bitocht
CVT0054 Bonifatius
HDD017 Bonifatius
CVT0172 Bonifatius toneelstuk
CVT0080 Bonifatius als Pelgrim
B0331 Bonifatius bij Dokkum vermoord 754
B0706 Bonifatius bijlage van het Friesch Dagblad in het kader van het Bonifatiusjaar 754-2004
CVT0031 Bonifatius Büchlein
CVT0083 Bonifatius die angelsächsische Mission und Niedersachsen
CVT0226 Bonifatius en zijn tijd
CVT3911 Bonifatius en zijn tijd
B0333 Bonifatius grondlegger van Europa
B0734 Bonifatius Hij die het goede doet 754 - 2004
B0332 Bonifatius in Dokkum Het verhaal van een levende legende
CVT0182 Bonifatius in Dokkum vermoord............
CVT0176 Bonifatius Jahrbuch 1916
CVT4449 Bonifatius Jubiläum 2004
B0326.2 Bonifatius Marteldood 754-1954
CVT0214 Bonifatius meer levend dan dood
CVT0181 Bonifatius Oratorium
CVT0009 Bonifatius Stichting Dokkum, souvenir van Dokkum's pastoor
CVT0047 Bonifatius und die Frage der apostlischen Sukzession
CVT0224 Bonifatius zijn leven en invloed
CVT0150 Bonifatius, een kerkhistorische studie
CVT0153 Bonifatius, levenseinde in het licht der opgravingen
CVT0223 Bonifatius, vom Angelssächsischen Missionar zum Apostel der Deutschen
CVT0053 Bonifatius, Wanderer Christi
CVT0143 Bonifatius-Bisschop
CVT4423 Bonifatiusblatt Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
HDD065 Bonifatiuskapel Dokkum
HDD066 Bonifatiusplein Dokkum
W0134 Bosch boven water gehaald Geschiedenis van een verdwenen eiland in de oostenlijke wadden
W0213 Bot gevangen.......... Vissen uit honger en ellende
G0123.2 Botma Morra protestant
CVT0421 Boustiennen
CVT0792 Boustiennen fen it fryske nasjonalisme
CVT2958 Bouwen op mensen
B0493 Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
CVT3850 Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
CVT3915 Bouwen voor een smalle beurs
CVT1021 Bouwers en bouwen in het verleden
B0386 Bouwkunst in Kollumerland.
CVT3163 Bouwontwerpen
HDO005 Bouwvereniging de Reederij te Anjum of alle begin is moeilijk
CVT1093 Bouwverordening voor de gemeente Dockum
CVT3859 Boven de wadden, dag en nacht....
CVT2285 Brandweerwedstrijden op 30 juni 1962 te Dokkum
CVT0331 Brekkende Branning
CVT0012 Brieven van Bonifatius
CVT1411 Bronnen van onze geschiedenis
B0821 Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden
CVT1823 Bronnen voor het regionale onderzoek in Nederland
HDD070 Brug naar het verleden
CVT0886 Brug nabij Dokkum
CVT3030 Bruggen in het landschap en het stadsbeeld
B0078 Brún ferbaarnd mar dochs moai
150 jaar Gereformeerde Kerk Lioessens c.a.
CVT3410 Buiten de stadswallen
B0737 Buiten de stadswallen 40 korte artikelen over gebieden .... uit de Nieuwe Dokkumer Courant
CVT2345 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
CVT2327 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
CVT2325 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
CVT2347 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
CVT2346 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
CVT2326 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
CVT2348 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
CVT2341 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1956
CVT2342 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1957
CVT2343 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1958
CVT2344 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1959
CVT2334 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1966
CVT2335 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1967
CVT2336 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1968
CVT2337 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1969
CVT2338 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1970
CVT2339 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1972
CVT2340 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1973
CVT2330 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1974
CVT2331 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1975
CVT2328 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1979
CVT2332 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1980
CVT2329 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1981
CVT2333 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 1982
CVT2169 Bulletins van het Hoofd-Comité der Nederlandsche Vereeniging van het Roode Kruis
CVT1583 Bumahus 1901-1975
W0163 Bumahus 1901-1975
B0481 Bunte Liuwen, lan en folk yn wurd en byld. Fryske foarnammen en - Skaeinammen.
HDD019 Burenplicht en reglement op de hulpverlening en de wijkverdeling in Dokkum 1759, 1770 en 1774
B1014 Burgelijke bouwkunde - Onze betimmeringen
B0488 Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
B0862 Burgum wâld- en wetterdoarp
op è nij besjoen en beskrean
B0609 By us alde Tsjerken lans
B0113 By Us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht
CVT0547 By us yn Eastrum doarpsskiednis yn fûgelflecht
CVT1961 Bylden út it ferleine en fan hjoed de dei yn Dokkum