Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - D

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT0623 D` áld Boarchhear to Dockum
CVT1009 Daar moet veel strijds gestreden zijn
CVT4415 Dag zee, donkere zee
B0740 Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778 door den commandeur Hidde Dirks Kat
CVT3112 Dagboek van mr Feddo Jan van Slooten 1789 (Overdruk)
CVT2700 Dammen naar Ameland en inpoldering van de friese wadden
B0816 Damwoude van 1900 tot nu Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude in woord en beeld
W0165 Dankbaar gedenken 100 jaar jubileum Gereformeerde Kerk van Metslawier 1887 - 1987
CVT1368 Dantumadeel
B0696 Dantumadeel 60 jaar bevrijd
CVT1225 Dantumadeel in 1861
B0361 Dantumadeel in 1861.
B0844 Dantumadeel in de jaren 1940 - 1945
CVT1231 Dantumadeel in vroeger tijden
B0364 Dantumadeel in vroeger tijden
CVT3028 Dantumadeel inventaris der archieven
B0758 Dantumadeel toen en nu lesbrieven over Dantumadeel
CVT1224 Dantumadeel uit vroeger tijden nummer 4
CVT1358 Dantumadeel uit vroeger tijden nummer 5
CVT1144 Dantumadeel uw recreatie en vakantieoord
CVT1240 Dantumadiel
B0367 Dantumawoude, een dorp in Dantumadeel.
CVT0019 Das Bonifatiusgrab zu Fulda
CVT0017 Das Dom-Museum zu Fulda
CVT0162 Das Hessen-Bistum Buraburg
CVT2239 Das Holländische Viertel in Potsdam
CVT3304 Das inselgebiet von Ameland bis Rottumeroog
CVT0756 Das Wattenmeer
B0774 Dat kan ons niet gebeuren..het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog
CVT1995 Dat vind ik nu mooi
HDK019 David Kloosterman uit Triemen sneuvelde in de slag om het zuidfront in mei 1940
B0353.1 De Auke Talsma kooi onder Hallum
CVT2316 De 100 mooiste dorpen en steden van Nederland
CVT3436 De 11 steden uit de lucht
B0776 De 11 steden uit de lucht
HDK021 De 12e eeuwse zandstenen objecten, voornamelijk grafplaten, kistdelen en drempels, in de kerk van Westergeest
B0866 De 25 dagen van Nederland: deel 2 Bonifatius te Dokkum vermoord
CVT3631 De aanleiding (Werkstuk)
G0200 De achternaam de Walle. Herkomst en familiegeschiedenis.
B1008 De admiraliteit in Dokkum 1597 - 1645
CVT3860 De admiraliteit van Friesland
B0615 De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XlXe eeuw.
B0614 De Afscheiding van 1834 in Friesland deel 1 De Classis Wanswerd ( Dokkum ) van de Afgescheiden Kerken.
CVT1262 De afsluiting van de Zuiderzee enz
W0167 De âlde Skoalle te Nes
B0369.01 De alde Tsjerke fan Rinsumageest - Bylden fan de restauraasje.
G0184 De Ale's kinderen
B0845 De Allerheiligenvloed van 1570
CVT3502 De Allerheiligenvloed van 1570
G0176 De Amelandse familie De Jong Van zeebonk tot landrot
HDD010 De apothekers van Dokkum 1612-1966
I0002 De archieven in Fryslân
I0001 De archieven in het Algemeen Rijksarchief
CVT0001 De Arte patiendi et compatiendi
CVT3916 De atlas van Huguenin
B0667 De atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen
CVT0349 De avontuurlijke reis van de Eurazia
CVT1840 De B.B. als blijvende organisatie
CVT0466 De ballingen
CVT3669 De barre winter van 1979
B0744 De beide tjerketuorkes
CVT2087 De bescherming van klok en beiaard
CVT0058 De betekenis van Bonifatius eeuwfeest
B0329 De betekenis van Bonifatius eeuwfeest
CVT3864 De betoverde wereld van………? Balthasar Becker
G0095 De Bildplaats onder Oudwoude. Genealogie Fennema uit Kollumerland.
CVT0654 De bistjoende wrald
CVT0103 De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
B0327 De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
CVT0337 De blom ut 't reidfjilden
CVT3384 De bodebus in het Noorden
CVT3385 De bodebus uit Gelderland, Utrecht en Overijssel
CVT3387 De bodebus van het Zuiden
CVT0908 De boer in een veranderende wereld
CVT0443 De boer van 't Grootshof
W0005 De Bolwerken van Dokkum
B0321 De Bonifatiusbron te Dokkum
W0007 De Bonifatiuspolder 1864-1960
CVT3234 De Bonifatiuspolder 1864-1960
CVT1074 De boosaardige geesten in het luchtruim
B0269 De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981
CVT1589 De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981
CVT1816 De Britsche Mijnenvegers
W0122 De Brug annex Keersluis te Munnekezijl
CVT0393 De burgemeester
CVT2275 De burgemeester en de handhaving van de openbare orde in buitengewone omstandigheden
CVT1964 De cholera-epidemie in Friesland in 1866
W0034 De cholera-epidemie van 1832
CVT0315 De Christen Gysbert Japiks
B0613 De Classis Dokkum 1580-1650
HDO025 De Commune 1797-1964 met dankrede van H.G. Veldman 1865
CVT2909 De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973
HDA025 De Dam naar Ameland in 1871
Verbroken verbinding de dam van Holwerd naar Ameland hield maar 10 jaar stand
W0068 De datering van de zogenaamde Hartwerder oorkonde over het Ameland.
CVT3213 De dichter-predikant Francois Haverschmidt
K0005 De Dijk
B0571 De Dijk op hoogte. Ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van de friese Zeedijken.
CVT3141 De Dijkwet van 1810
HDD009 De Dokkumer Abdij
G0075 De Dokkumer familie Bontekoe
HDD041 De Dokkumer kerkgeschiedenis rond 1600
W0120 De Dokkumer Klokslach
CVT0947 De Dokkumer krans, een gesprek in de Prinsentuin
HDD016 De Dokkumer predikant Theodorus van Thuynen (1679-1742)
B0362 De Dokkumer Wouden omstreeks 1830
W0031 De Doleantie en de verhoudingen daarna in Wierum.
W0018 De Doleantie in Dokkum
HDD038 De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?
D0008 De dood van Pieter Boon
W0081 De Dorpsbode. Jubileumnummer ter gelegenheid van het eeuwfeest van Schiermonnikoog als badplaats.
B0116 De dwergganzen van Anjum
CVT2277 De earekrone
B0138 De Eendenkooi van Ternaard
CVT3954 De Eendenkooi van Ternaard
B0494.02 De Electriciteitsvoorziening op het friese platteland en de toekomstige behoefte van een modern agrarisch bedrijf.
B0951 De elf steden in prenten
CVT3403 De elfstedentocht 1997
HDO042 De Engwierumer Polder : Engwierummers, bouwers van ons land
G0064 De familie de Groot, afkomstig uit Ferwerd.
G0102 De familie Lelia, een uitgestorven geslacht uit Ternaard.
G0057 De familie Vonck uit Humsterland
CVT3146 De Familie Wendelaar
G0229 De families Spoelman en Westra uit Kollum ..... Nakomelingen van Hylke Cornelis gedoopt in 1711
B1013 De fascinerende vissen van Nel Kamphuis
B0971 De flage op it fjouwerkant 1905-2005 100 ier keatsen yn Hallum
CVT0864 De foargonger 1927
CVT1767 De foargonger 1933 en 1938
CVT0880 De foargonger 1948
W0170 De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart
CVT1903 De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart
B0520 De Friesche Admiraliteit boven Water.
CVT2382 De friesche kalenderfeesten
CVT2698 De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925
B0569 De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 Honderd jaar uit de Geschiedenis van de Zeedefensie in de Provincie Friesland.
B0870 De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen
G0078 De friese boer met het grote gezin uit Kollumerland. Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.
B0818 De Friese Boerderij 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats
B0898 De Friese elfsteden .. Bolwerken van cultuur
CVT3354 De friese elfstedentocht 1956
G0096 De friese familie Keulen uit Gaasterland.
CVT0470 De Friese hoevenaar
CVT3122 De friese huizen van de Duitse orde
W0058 De friese landbouw in de 18e eeuw.
CVT2829 De friese tjalk
CVT3264 De friese weg naar Monumentenzorg
CVT2869 De Fryske Akademy, ûntstien, ûtjouwing en ûtsjoch
CVT0376 De fryske gedichten fan Eelke Meinerts
B0625 De Fryske Minnisten en harren Societeit.
CVT3465 De Fryske skriftekennisse
CVT1399 De geboorte en groei van de nederlandse gemeente
B0416 De gebrandschilderde ramen van de Hervormde Kerk van Hollum
CVT0431 De geheime grot
B0699 De Gemaskerde God. Francois Haverschmidt en het Oera Linda-boek
B0472 De Gemeentewapens van Nederland
CVT0719 De Gemeentewapens van Nederland
G0195 De genealogie van Marcel Pieter Hijma
of het verhaal van 8 families in Noordwest Friesland
B0638 De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
CVT1272 De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
W0059 De geschiedenis van Blija in woord en beeld.
HDO035 De geschiedenis van de "Helder" korenmolen te Engwierum
B0054 De geschiedenis van de arreslee in Friesland met overzicht van de nog aanwezige arresleden
CVT1945 De geschiedenis van de kerk van Bornwird
B0115 De geschiedenis van de kerk van Bornwird
HDD001 De geschiedenis van de vroedvrouw
CVT3087 De geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau
CVT3086 De geschiedenis van het huis van Oranje Nassau
W0064 De geschiedenis van het notariaat op Ameland.
W0183 De Gezondheidszorg op Ameland.
G0216 De Gietersen in Friesland Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw
B0369.02 De grafkelders in de Hervormde Kerk van Rinsumageest
W0197 De grafstenen in de Grote kerk te Dokkum
B0209 De Granaet en sijn freonen. Volksverhalen en Overleveringen uit Dokkum.
W0155 De grens tussen de provincies Groningen en Friesland in de Wadden.
W0079 De grenzen van het friese deel van de Waddenzee
CVT2458 De Grietenij Idaarderadeel
CVT2045 De grietmannen in Friesland
B0551 De grietmannen in Friesland
B0363 De gritenij Dantumadiel 1932
CVT2474 De gritenij Dantumadiel 1932
CVT2705 De groene kustweg
W0172 De Grote - of St. Martinuskerk te Dokkum
CVT2065 De grounslaggen fen ús kultuer
HDO041 De grutte bak van Engwierum
CVT1980 De havens van de Waddenkust
CVT3191 De hechte band (tussen het nederlandse volk en het huis van Oranje
CVT1148 De Heer en mevrouw Miedema……
CVT1366 De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel "de Posthoorn" te Dokkum
B0237 De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel de Posthoorn te Dokkum
B0591 De Heerlijkheid Visvliet.
CVT0101 De Heilige Bonifatius syn libben en syn wurk
G0211 De Hellinga`s en aanverwante families - deel 1
G0212 De Hellinga`s en aanverwante families - deel 2
B0396.01 De Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest.
B0279 De Historicus en Hoogleraar Izaak Hendrik Gosses (1873-1940)
HDK001 De Historie gaat door het eigen dorp
HDW035 De Historie gaat door het eigen dorp
HDO033 De Historie gaat door het eigen dorp
HDD056 De Hoedemakerspoldermolen
CVT2724 De hoge Raad van Adel; geschiedenis en werkzaamheden
CVT3386 De hollandse bodebus
B0739 De honderd mooiste plekjes van Friesland
volgens de lezers van de Leeuwarder Courant
B0165 De hulpverlening binnen de visserij in de 2e helft van de 19e eeuw - naar aanleiding van de ramp te Paessens en Moddergat
CVT0411 De ienlike wei
G0224 De Jellema`s fan `e Dockumer Wâlden
CVT0473 De jonge fen de Marsheide
CVT0403 De jonge fen 'e pôle
CVT0394 De jonge priiskeatser
CVT3189 De kaarten van groningerland
CVT2631 De Kamer neemt de vrijheid
CVT3029 De Kamper-uien ....import
B0792 De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters
B0417 De Kapitein........naar de memoires van Drieves Jonker, Schiermonnikoog 1885 - 1936
CVT2437 De kar
B0140 De Kerk in Hantum
CVT1766 De kerk in Hantum
W0188 De kerk in het bosch bij Balm. Ballum
CVT0999 De kerk van Anjum
B0022 De Kerk van Anjum in het licht van oude rekeningen.
W0200 De Kerk van de Friezen 1250 jaar nederlanders in Rome
B0307 De Kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente
een schepping van Thomas Romein
W0026 De Kerk van Hantum.
HDD048 De kerk(en) van brunoons Dokkum
CVT1453 De kerkelijke betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland
B0602.1 De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 1
B0602.2 De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 deel 2
W0067 De kerkelijke verhoudingen op Ameland.
B0096 De Kerken te Waaxens en Brantgum.
B0601 De Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk
W0184 De keu en de keuplaits op Schiermonnikoog.
HDW006 De kleine wereld van Betterwird
CVT2399 De Klokken luiden
G0183 De komof en het neiteam van ds Atzo Nicolai (1640-1701) in 5 generaties
B0429 De Koninging Wilhelminaschool op Ameland
de geschiedenis van het christelijk onderwijs te Hollum
B0411 De Kooiplaats op Ameland.
B0353 De kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden.
HDD060 De korenmolen "De Hoop" in Dokkum
CVT0453 De kraak De overval op de Leeuwarder strafgevangenis 8 december 1944
W0202 De kruisweg van pater Titus Brandsma O. Carm. en Jaques Maris in het Bonifatiuspark te Dokkum
CVT2133 De laatste eer.... langs grafmonumenten in Noordoost Friesland
B0289 De laatste elfstedentocht 1985. Verslag van een titanenstrijd
CVT1034 De laatste rector van de Latijnse school te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting
B0250 De laatste rector van de Latijnse School te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting
B0355 De laatste reis van het zeilschip George Washington
CVT3093 De landaanwinning op de friesche wadden in haren tegenwoordige toestand
CVT3286 De landelijke friese arbeiderswoning in verleden en toekomst
B0550 De landgemeente in Friesland. Art. 217 der Gemeentewet
CVT0705 De lange mannen
CVT0458 De lange wandeling
B0171 De Lauwerszee
CVT2162 De Lauwerszee en de bedijking van het "Cruijslandt" in Kollumerland, met eene kaart
CVT2073 De Lauwerszee en hare geulen
B1018 De Lauwerszee is dicht
CVT2703 De Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied
B0549 De Leppa
CVT0430 de lêste fan 'e Kampenaers
CVT0120 De levende kerk
CVT0240 De Liwwarder an 't woord
CVT0426 De ljochte ierde
CVT0471 De lytje Pole
CVT2273 De lytse baes
CVT1831 De Maartenskerk van Kollum
B0672 De Magie van de Zee
B0412 De man versierd ......sieraden van de man vroeger en nu
B0745 De meesterdief uit de Wâlden....verhalen uit het oude Friesland
HDO037 De meistaking van 1943 Het vermiste slachtoffer Dirk Fokkens van Niawier
B0023 De Michaelskerk te Anjum
B0822 De Mieden ....een landschap in de Noordelijke Friese Wouden
CVT0534 De miljoenste woning 1945-1962
B0815 De Moarmwâldster Hale Een geschiedenis van mensen, hun bestaan en hun woningen
HDD053 De molen aan de Woudvaart in Dokkum
CVT2495 De molens in ons volksleven
HDD005 De molens van Dokkum en hun bewoners uit de reeelcohieren
HDO050 De monstervis van Niawier
de steur van Niawier
CVT0363 De muze en het ambacht
B0188 De Naamlozen Dramatisch document van dodenakker in de duinen.
G0160 De nakomelingen van Pieter Sapes de Vries. Parenteel van Pieter Sapes uit Wierum,
CVT0804 De natuur en bestemming der kerkelijke goederen
CVT0658 De natuurreservaten
CVT3125 De Nederlanden deel 1 en 2
CVT3000 De Nederlanden; causerieën over de elf provinciën
CVT1191 De Nederlandse militaire muziek
B0350 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel.
B0360 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel.
B0001 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
B0012 De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 4: De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
CVT2777 De Nederlandse Ridderorden
CVT2499 De Nederlandse Ridderorden en onderscheidingen
CVT2900 De Nederlandse wateren en plaatsen in de romeinse tijd
CVT0407 De neiklap
B0713 De nieuste Tydingen jubileumboek 250 Leeuwarder Courant
CVT0155 De Nieuwe Mens - Bonifatius
HDK016 De nieuwe straatnamen in de Gemeente Kollumerland c.a.
CVT0625 De nieuwe Ternaarder Bloemendal of de Friesche lusthof
B0814 De nieuwe vermaning in Holwerd 1850
CVT1070 De nooduitkeering aan de Gemeenten
CVT0608 De noordelijke wegenbouw in oude foto's
W0101 De Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij
B0823 De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen
CVT3352 De Noordoosthoek van Friesland
W0074 De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld.
CVT3861 De Noordzee
CVT3038 De Noordzee eilanden
CVT0057 De Norbertijnen
B0540 De Oligarchisering van Friesland in de 2e helft van de zeventiende eeuw
CVT2866 De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland
HDD064 De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
CVT2276 De ontwikkeling van het Christelijk Bibliotheekwezen in Nederland en Friesland
CVT2140 De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken
CVT3094 De onzijdigheidsverklaringen van Ameland 1598 ......1672
B0554 De oogst van de tegenspoed. Emigratie van friese landarbeiders naar Argentinie ( 1888-1890)
CVT0156 De oorkondenschat den heiligen Willebrord
B0907.01 De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel I
B0907.02 De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel II
B0915 De oorlog in beeld - Schiermonnikoog 1940 - 1945
B1016 De oorlog in woord - Schiermonnikoog 1940 - 1945
CVT3145 De openbare zomerpromotie en prijsuitdeling aan de leerlingen van het stedelijk gymnasium te Leeuwarden
Uitnodiging tot het bijwonen der zomerpromotie, 9 Julij 1855
B0686 De opleiding van de christelijke onderwijzer.
Het karakter van de protestants-christelijke onderwijzersopleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1890
HDS010 De oprichting van een zuivelfabriek te Schiermonnikoog 1925
Copieën van stukken uit het archief van de gemeente Schiermonnikoog
HDD021 De oprichting van het Waterschap "de Jantje Zeepolder" in de gemeente Dantumadeel 1929
B0303 De orgelgeschiedenis van de Grote- of Martinuskerk te Dokkum 1584-1979.
B0155 De orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd
CVT2054 De oude aardrijkskunde van Friesland
HDD033 De Oude Christelijke Kweekschool aan de Hantumerweg
B0460 De oude Nederlandse maten en gewichten.
CVT1478 De overheid en de cultuur
CVT0774 De overweldiging van Nederland
W0087 De paardenfokkerij op Ameland vanaf 1700
B0354 De particuliere busondernemers van Ameland 1923-1967
B0095 De pastorie van Waaxens en haar bewoners - 1894-1994
B0169 De pionier van de Westereen Keimpe Sikkema 1866 - 1949
herinneringen aan een oud onderwijzer
CVT2893 De plaatselijk geschiedschrijving; wenken voor de vorsers
B0348 De planten van Schiermonnikoog 55 algemene en opvallende duin- en kwelderplanten deel 1
B0057 De plantengroei van de waddeneilanden
W0220 De Poerdersramp in de Westhoek 25 september 1935
HDW046 De poldermolen de Miedenmolen onder Holwerd
HDW045 De poldermolen van het Hantumerleech
CVT0382 De pommerant
B0341 De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistirie van Schiermonnikoog
CVT0294 De postiljon van de Cocksdorp
W0146 De Priorszerk te Niawier.
CVT2657 De puinhopen of beschouwing van de omwentelingen der staaten
I0009.1 De QuotisatieKohieren deel 1
Namen beroepen en welstand van de friese bevoling in 1749
I0009.2 De QuotisatieKohieren deel 2
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.3 De QuotisatieKohieren deel 3
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.4 De QuotisatieKohieren deel 4
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.5 De QuotisatieKohieren deel 5
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.6 De QuotisatieKohieren deel 6
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.7 De QuotisatieKohieren deel 7
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.8 De QuotisatieKohieren deel 8
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
B0121 De ramp te Wierum op 1 december 1893
CVT1182 De ramp te Wierum op 1 december 1893
B0164.1 De Ramp van Moddergat
B0163 De ramp van Moddergat het vergaan der vissersvloot van Moddergat en - Paessens op 6 maart 1883
CVT4429 De ramp van Moddergat Het vergaan van de vissersvloot van Paessens en Moddergat op 6 maart 1883
B0164.2 De Ramp van Moddergat 1883
B0617 De Reformatie van '86. De herdenking van het halve-eeuwgetij der Doleantie.
CVT2160 De regenboogkleuren der Nederlandse Taal
CVT3259 De regionale functie van Dokkum (1958)
CVT1832 De reglementen en akten betreffende de inpoldering van Oost- en Westdongeradeel in het jaar 1821 tot stand gebracht
CVT0375 De reis nei it âlde doarp
B0307.03 De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het Congregationalisme
B0464 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender.
B0415 De restauratie van de Hervormd Kerk van Hollum
W0130 De restauratie van de Hervormde Kerk te Oostrum
CVT3268 De restauratie van de Hervormde kerk te Oostrum
W0166 De restauratie van de Hervormde kerk van Wetzens
W0145 De restauratie van de toren te Nes
CVT2956 De ring van het licht, friese volksverhalen
G0151 De Rintjema's van de Rintjema State.
CVT3924 De Robles atlassen
CVT3971 De Robles Atlassen
B0459 De Robles atlassen vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in friesland in 1572
CVT2727 De rooilijn
HDD018 De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum
CVT2836 De ruimtelijke ontwikkeling van het friese platteland
CVT0919 De sabbat
CVT0387 De Salverda-froulju
CVT3350 De schaatssport in Friesland
B0347 De schelpen van Schiermonnikoog 40 algemene soorten deel 1
B0834 De Schierstins Friese Stinzen en Staten Veenwouden
CVT3071 De schilder van Schiermonnikoog, Martin Waning
HDW020 De school te Brantgum
CVT2135 De schoolgeldwet 1955
B0884 De schoonheid van Friesland en de Waddeneilanden
CVT3367 De schoonheid van ons land
G0223 De Schregardus familie
CVT0460 De schrik der Wadden
CVT0889 De Sédiken
CVT1994 De Sint Anna Kerk te Hantumhuizen
B0143 De Sint Annakerk te Hantumhuizen Romaans bouwen in Friesland deel 1
B0388 De Sint Maartenskerk te Kollum.
B0343 De Sionsberg monument van geloof, hoop en liefde
CVT3922 De Skans
W0226 De Skiermuntseager literatuer
CVT3845 De Slachte
G0046 de Slachten Winsemius
CVT0391 De smid van Grijsdorp
CVT0464 De smokkelaars van de Schans
S0001 De Sneuper 1
S0002 De Sneuper 2
S0003 De Sneuper 3
S0004 De Sneuper 4
S0005 De Sneuper 5
S0006 De Sneuper 6
S0007 De Sneuper 7
S0008 De Sneuper 8
S0009 De Sneuper 9
S0010 De Sneuper 10
S0101 De Sneuper 101
S0102 De Sneuper 102
S0103 De Sneuper 103
S0104 De Sneuper 104
S0105 De Sneuper 105
S0106 De Sneuper 106
S0011 De Sneuper 11
S0012 De Sneuper 12
S0013 De Sneuper 13
S0014 De Sneuper 14
S0015 De Sneuper 15
S0016 De Sneuper 16
S0017 De Sneuper 17
S0018 De Sneuper 18
S0019 De Sneuper 19
S0020 De Sneuper 20
S0021 De Sneuper 21
S0022 De Sneuper 22
S0023 De Sneuper 23
S0024 De Sneuper 24
S0025 De Sneuper 25
S0026 De Sneuper 26
S0027 De Sneuper 27
S0028 De Sneuper 28
S0029 De Sneuper 29
S0030 De Sneuper 30
S0031 De Sneuper 31
S0032 De Sneuper 32
S0033 De Sneuper 33
S0034 De Sneuper 34
S0035 De Sneuper 35
S0036 De Sneuper 36
S0037 De Sneuper 37
S0038 De Sneuper 38
S0039 De Sneuper 39
S0040 De Sneuper 40
S0041 De Sneuper 41
S0042 De Sneuper 42
S0043 De Sneuper 43
S0044 De Sneuper 44
S0045 De Sneuper 45
S0046 De Sneuper 46
S0047 De Sneuper 47
S0048 De Sneuper 48
S0049 De Sneuper 49
S0050 De Sneuper 50
S0051 De Sneuper 51
S0052 De Sneuper 52
S0053 De Sneuper 53
S0054 De Sneuper 54
met bijlage onderwerp van onderzoek
S0055 De Sneuper 55
S0056 De Sneuper 56
S0057 De Sneuper 57
S0058 De Sneuper 58
S0059 De Sneuper 59
S0060 De Sneuper 60
S0061 De Sneuper 61
S0062 De Sneuper 62
S0063 De Sneuper 63
S0064 De Sneuper 64
S0065 De Sneuper 65
S0066 De Sneuper 66
S0067 De Sneuper 67
S0068 De Sneuper 68
S0069 De Sneuper 69
S0070 De Sneuper 70
S0071 De Sneuper 71
S0072 De Sneuper 72
S0073 De Sneuper 73
S0074 De Sneuper 74
S0075 De Sneuper 75
S0076 De Sneuper 76
S0077 De Sneuper 77
S0078 De Sneuper 78
S0079 De Sneuper 79
S0080 De Sneuper 80
S0081 De Sneuper 81
S0082 De Sneuper 82
S0083 De Sneuper 83
S0084 De Sneuper 84
S0085 De Sneuper 85
S0086 De Sneuper 86
S0087 De Sneuper 87
S0088 De Sneuper 88
S0089 De Sneuper 89
S0090 De Sneuper 90
S0091 De Sneuper 91
S0092 De Sneuper 92
S0093 De Sneuper 93
S0094 De Sneuper 94
S0095 De Sneuper 95
S0096 De Sneuper 96
S0097 De Sneuper 97
S0098 De Sneuper 98
S0099 De Sneuper 99
CVT0745 De sociale taak der gemeente
HDD011 De soldaat Cleveringa, Harm, 1875-1901
CVT0320 De sprekwirden fen Burmania (1614)
B0065 De Springplanke Lytse Skiednis fan 7 ingwierrumer skoallen.
W0043 De Staatkundige Geschiedenis van Ameland.
CVT0723 De Stedenbouwkundige ontwikkeling van Nederland
CVT3130 De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in Engeland
B0820 De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners
B0092 De Streek en Betterwird
CVT1845 De Streek en Betterwird
B0566 De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen.
B0567 De strijd tegen het water in Noordelijk Oostergo
CVT4427 De taal van de parels - La langue des perles
CVT4013 De taal van het schoolkind in Friesland
B0538 De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten.
HDO002 De Terp van Anjum, globale structuur naar een kaart van 1718 met hoogtelijnen
B0556 De terpen fan de Terpen
CVT2035 De terpen fan de Terpen
CVT0469 De terugkeer
CVT2995 De theologische tijd bij Karl Barth
B0704 De tiid hâld gjin skoft ... honderd jaar nieuws uit de regio
Millenium uitgave
CVT0145 De tjerne
CVT3400 De tocht compleet in beeld
CVT3402 De tocht der tochten
CVT2123 De toekomst van het Waddengebied
W0093 De toestand van Lioessens in het jaar 1900 bewoners van de huizen in de kom van het dorp
W0092 De toestand van Morra in het jaar 1900. bewoners van de huizen in de kom van het dorp.
W0181 De togt naar Ameland een dichterlijk verhaal
CVT2648 De torens vertelden mij
CVT0683 De torens zingen Nederlandse torens en hunne klokkenspellen
W0052 De tsjerke fan Westergeast. De Kerk van Westergeest.
CVT0482 De turfschippersjongen van Akkerwoude
CVT2386 De vaderlandsche geschiedenis in schoolplaten
G0040 de Veldema's uit Westdongeradeel.
CVT0347 De verborgen schat
B0944 De verborgen schatten van Schiermonnikoog
HDD006 De Verenigde Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente van Dokkum
W0169 De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
B0802 De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
CVT2470 De verpreiding van de bevolking in Nederland
CVT0951 De verstandige kok
B0224 De vestingwerken van Dokkum
W0004 De vestingwerken van Dokkum
B0043 De Vituskerk te Wetzens
CVT1489 De VNG in de jaren zeventig
HDW027 De Volkstelling en Quotisatie van Wierum, 1744 en 1749 (zie WED inv.63A)
CVT2047 De Volksvermaken
CVT2082 De voordelen der geprojecteerde inpoldering van een gedeelte der Lauwerszee
B0581 De voorgeschiedenis afsluiting ontginning en verbouw van cultuurgewassen gedurende de tijdelijke exploitatie in de jaren 1971 - 1978 in de lauwersmeer
B0376 De voormalige Abdy Klaarkamp bij Rinsumageest archeologisch verkend
W0168 De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
CVT2019 De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
G0051 De voorouders en de nakomelingen van Sjolle Dijkstra en Sijbrigje Halbesma.
CVT2971 De vork in de steel
CVT0480 De vrijbuiter
P0004 De Vrije Fries
Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
CVT1963 De vrijwillige brandweer
CVT0406 De vrouwe van 't Hoynink
CVT3819 De Wadden wereld tussen eb en vloed
CVT3135 De Waddeneilanden
CVT0751 De Waddeneilanden
B0568 De Waddenpolders
CVT3067 De Waddenpolders
CVT2411 De Waddenzee
CVT1973 De Waddenzee beheerst beheerd beheerssysteem
B0098 De Waddenzeehond
CVT0478 De watergeus
B0543 De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
CVT2609 De weg van Titus Brandsma 1881 - 1942 Biografie van een martelaar
CVT0414 De wei dy't ik net gean wol
CVT3834 De wereld van het friese landschap
B0853 De Westpolder De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden
B0754 De wieg der mensheid
D0006 De wijnhandelaar en zijn broer
B0193 De wilde appels van Schiermonnikoog
spreiding en ziekteresistentie van de wilde appels van Schiermonnikoog
CVT0653 De wilde lantearne
CVT0724 De Windmolens
B0924 De windmotor als poldergemaal in Friesland
CVT1676 De winkelman in de Kleibouwstreek
B0707 De worm heeft rode haren
CVT3936 De worm heeft rode haren
CVT0442 De wraek
CVT1640 De wrâld fan Gysbert Japics 1603 1666
HDW047 De zee neemt en de zee geeft
B0701 De zeevaartschool op Ameland en de onderwijzer Dijkstra
HDS012 De zeeweg van Schiermonnikoog
met de daarbij behorende documentatie
CVT1150 De zeeweg van Schiermonnikoog
CVT3129 De zegelwet van 1917
W0065 De zeskante Anjum tegels in het fries museum. Waar komen ze vandaan. ?
HDK018 De zevenkamers of het Meckama-gasthuis
CVT2571 De zin van de zondag
W0223 De zwaarte van de bouwvoor en de landbouwkundige waarde van de Noord Friese kleigronden
CVT4404 De zwarte wagon verraders in Friesland
CVT3315 Deductie en request van Hessel Douwe Ernst van Aylva betreffende de stemmen voor de opvolging van het ambt van grietman van Westdongeradeel
CVT4406 Deductie van Aurelia van Haersma, douariere Camstra tegen Georg Sigismund van Heemstra betreffende de stemming in de predikantsvacature van Oostrum / Jouswier, met bijlagen
CVT4407 Deductie van de Classis Dokkum tegen de friese synode te Franeker betreffende de schorsing van ds F. Bekius te Augustinusga
CVT3316 Deductie van de heer Conick te Peize tegen de douariere Aylva betreffende de stemming voor de predikantsvacature te Veenwouden
Edel mogende heren staten van Friesland
CVT3314 Deductie van Hessel Douwe Ernst van Aylva aan de Staten van Friesland inzake de nominatie van 3 kandidaten voor de vacature van grietman v
CVT3318 Deductie van Petrus Johannes Poutsma tegen de heren Bergsma wegens de vacature van het bijzittersambt van dantumadeel
CVT3317 Deductie van Ulbo, Julius en Frederik van Burmania betreffende en geschil in stemmen aangaande de vacature van grietman van Oostdongeradeel
B0435 Deductie voor Franciscus Duco van Cammingha waar het aal oude recht op Ameland grondig wordt aangewesen
CVT3330 Deductie waar in wordt aangetoont het recht van juridictie over het eiland Schiermonnikoog
CVT4408 Deductie waarin wordt aangetoont het recht van jurisdictie dat het Hof van Friesland heeft uitgeoefend over het eiland Schiermonnikoog sinds 1838
cCVT3346 Deductien van Elisabeth Anna van Aylva betreffende het vacante grietmansambt van Westdongeradeel
B0503 Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek.
W0086 Demografische documentatie Ameland 1881-1968
W0117 Demografische documentatie Dokkum 1881-1968
W0125 Demografische documentatie Oostdongeradeel 1881-1968
W0084 Demografische documentatie Schiermonnikoog 1881-1968
W0077 Demografische documentatie Westdongeradeel 1881-1968
HDW025 Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898
HDW019 Denkend aan Brantgum....
W0033 Denker tussen vraag en aanbod Aebele Everts Kluwer 1861-1933 onderwijzer boekhandelaar uitgever
B0149 Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de 19e eeuw 1820-1875
W0028 Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de negentiende eeuw 1820-1875
CVT0030 Der Dom zu Fulda
CVT1791 Der Einfall in die Niederlande
CVT0160 Der heilige Willebrord im Zeugnis der bildenden Kunst
CVT1855 Der is mar ien Dokkum
B0268 Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e Jierdei fan D.J. Kamminga.
CVT0032 Der Michaelskirche zu Fulda
CVT0028 Der Petersberg bei Fulda
CVT0159 Der Zeit des Fuldaerlehrplans
B0081 Dêr`t it tilt fan diert` en blommen 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslân
CVT0862 Der't glimket en suchtet
B0582 Details van een eiland kijk-, lees- en zoekboek van Schiermonnikoog
B1019 Dichtbij en toch verweg Varen op de Waddenzee, vroeger en nu
De geschiedenis van de veerdiensten van Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel
CVT0248 Dichters omnibus
CVT2800 Dichtregelen op de verkiezingen
CVT0260 Dichtwirk fen Fedde Schurer
B0377.2 Die Archäologischen untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest und St.Bernardus in Aduard
B0377.1 Die Archäologischen untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest und St.Bernardus in Aduard
CVT0208 Die Bibel in der Kunst, das Alte Testament
CVT0121 Die Bonifatius Kapelle
CVT3144 Die Forschungsaufgaben der Kulturgeschichtlichen Museen
CVT0158 Die Friesenbekerung bis zum Martertode des Hl. Bonifatius
CVT2743 Die geschichte der entwicklung der Deichlast in Nordfriesland
CVT0043 Die Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit
CVT2656 Die Harlebucht..... ihre entstehung und berlandung
CVT0796 Die Nordfriesischen Inseln
CVT3310 Die olde freesche Cronike
K0004 Diepswal
CVT0016 Dietsche Heiligen
CVT2106 Digest of the Kingdom of the Netherlands
B0577 Dijken en Zeedijksters
CVT2229 Dikke bries
CVT0974 Disputatio Juridica in auguralis van Nicolaas Fockema
CVT1352 Disputatio Juridica in auguralis van S. Fockema
CVT2148 Disquisitio origine juris municipalis frisici
CVT1962 Dissertatio Juridica in auguralis van Frederik Witteveen te Metslawier
CVT1810 Dissertatio Medica in auguralis door Fredericus Helder te Sybrandahuis
CVT0977 Districskeuringen door de Provinciale Commissie voor Veefokkerij
CVT1443 Dit is en doet de Rijkspolitie
CVT0381 Dit is myn lân
CVT2158 Dit land van de elf steden deel 2
CVT1824 Dit wienen ek Friezen
CVT1598 Diverse beknopte gegevens over Dokkum
CVT2994 Diverse preken en boekwerken van ds. J. Kroeze
CVT1931 Doch Rjocht
B0287 Dockinga een verhaal rond een stad...
CVT1008 Dockinga een verhaal rond een stad...
W0016 Dockum
CVT0509 Dockum
CVT1990 Dockum - By de kaert fan J. Blau
B0229 Dockum, kleine gids met beschrijving van de bezienswaardigheden.
B0803 Documentaire "Kind in twee werelden", met drieluik over joodse oorlogskinderen
CVT1364 Documentatiegegevens voor industrievestigingen in Dokkum
CVT2063 Doe 't de nachtlampe útgean woe
CVT2212 Doederus Johannes Kamminga
B0267 Doederus Johannes Kamminga 1884 - 1977
CVT3235 Doelmatige friese boerderijen
B0217 Dokkum
CVT2954 Dokkum
W0204 Dokkum - Bonifatiusstad 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum
W0214 Dokkum Geschiedenis van ontstaan van stad Dokkum
B0211 Dokkum 12 eeuwen 754-1954. Aandenken voor de jeugd van Dokkum ter gelegenheid van het stadsfeest. foto
CVT0065 Dokkum 12 eeuwen gids van de historische tentoonstelling 754 - 1954
CVT1866 Dokkum Bolwerk van het noorden
B0216 Dokkum Bolwerk van het noorden
CVT3942 Dokkum Bonifatiusstad kaart
B0337 Dokkum en Bonifatius
CVT3865 Dokkum en Bonifatius
B0841 Dokkum en wonderverhalen Bonifatiusbron
CVT2494 Dokkum exposeert ... programma van de 2e jaarbeurs voor Noordoost Friesland
CVT2055 Dokkum in 1898 en 1948 "Zoals het was……..zoals het is"
HDD015 Dokkum in de tachtigjarige Oorlog.
lesbrief
B1003 Dokkum in kadastraal perspectief
CVT0565 Dokkum in oude ansichten deel 1
CVT0566 Dokkum in oude ansichten deel 2
B0226.1 Dokkum in oude ansichten. deel 1
B0226.2 Dokkum in oude ansichten. deel 2
B0091 Dokkum in oude ansichtkaarten deel 3
CVT1147 Dokkum industriegegevens
CVT1125 Dokkum kern van Noordoost-Friesland
P0021.05 Dokkum Magazine
W0212 Dokkum Magazine 2010/2011
CVT3957 Dokkum monument en binnenstad
I0023.1 Dokkum naamlijsten
CVT2004 Dokkum naamlijsten
W0210 Dokkum Noordelijkste stad van Nederland
W0006 Dokkum op de drempel der Democratie. Betreffende de regeringsperiode van de provisionele municipaliteit
B0263 Dokkum op de penning. Een overzicht van alle bekende in Dokkum geslagen, of op de stad Dokkum betrekking hebbende munten en penning
B0215 Dokkum op weg naar het verleden.
CVT1104 Dokkum ten opzichte van den Noord-Friesche Lokaal-Spoorweg
B0771 Dokkum verandert.......vernieuwingen in het oude stadscentrum
B0228 Dokkum, beeld van een stad.
twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld
W0203 Dokkum, een cultureel bolwerk 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum
W0008 Dokkum, een historisch geografische benadering.
B0219 Dokkum, een stad vol herinneringen 66 artikelen uit de Nieuwe Dokkumer Courant
W0218 Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
CVT0021 Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
CVT1355 Dokkum, industriegegevens
B0286 Dokkumentatie Dokkum in historisch perspectief
CVT1380 Dokkumentatie Dokkum in historisch perspektief
CVT1244 Dokkumer Almanak 1956-1957
CVT1245 Dokkumer Almanak 1957-1958
CVT1247 Dokkumer Almanak 1960-1961
CVT1248 Dokkumer Almanak 1962-1963
CVT1249 Dokkumer Almanak 1963-1964
CVT1250 Dokkumer Almanak 1966-1967
CVT1251 Dokkumer Almanak 1968-1969
CVT1252 Dokkumer Almanak 1978-1979
CVT1253 Dokkumer Almanak 1983-1984
B0335 Dokkumer Bruiloftsboekje tgv huwelijk Prins Claus en Prinses Beatrix aan de schoolkinderen van Dokkum
HDD047 Dokkumer dûmny herkend as Frysk skriuwer - ds F. van der Ploeg
B1011 Dokkumer kralencocktail....verrassende variëteit aan kralen in een museumcollectie 500 - 2000 a.d.
CVT1989 Dokkumer magistrate- soarch op it muzikale mêd
B0066 Dokkumer Nieuwe Zijlen in historie
CVT0630 Dokkumer P.K.
CVT1587 Dokkumer Paredis
HDD073 Dokkumer scheld- en bijnamen
B0728 Dokkumer, Kollumer en Amelander ZILVER
B0214.2 Dokkums activiteit in 1957
B0214.3 Dokkums activiteit in 1958
B0214.4 Dokkums activiteit in 1959
W0017 Dokkums Stadsbestuur in de overgangstijd 1784-1795.
CVT1607 Dokumentatiegegevens voor de Industrievestiging te Dokkum
B0398 Doleantieherdenking 1886-1986 in Kollum en Oudwoude Westergeest
CVT1626 Dominee en kerk in Ternaard
B0133 Dominee en Kerk in Ternaard
B0235 Dongeradeel Dokkum en 27 dorpen. Presentatiegids van het Dongeradeels Bedrijfsleven.
CVT2838 Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
B0008 Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
Dongeradeel aan de oostzijde van de Paessens
HDD058 Dongeradeel tusken Dokkum en see
B0305 Doopsgezind en Remonstrant in Dokkum.
B0059 Door it Fryske Gea handboek met alle natuurgebieden
B0750 Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
CVT2682 Dorpen willen leven..... een studie over het friese platteland
B0423 Dorpsbelang Hollum 1948 - 1998
vijftig jaar activiteiten in woord en beeld
CVT1748 Dorpsbelang van Brantgum,Waaxens en Foudgum
CVT2315 Dorpsbelang van Raard en Bornwird
I0031 Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel
W0030 Dorpsvernieuwing Wierum ?
HDK020 Dorpsvisie Triemen
G0068 Douma is de naam Genealogie van Douwe Douwes Douma
G0148 Douma's van Burgum voor- en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers
CVT3298 Douwe Hansma (1812-1891) een sneker uit Dokkum
B0266 Douwe Hansma (1812-1891) een sneker uit Dokkum.
HDK015 Douwe Johannes van der Werp
B0626 Dr J.H. Halbertsma een bijdrage tot de kennis van zijn persoon denkbeelden en zijn arbeid.
CVT3488 Dragoon - The centennial historiy of the Royal Canadian Dragoons 1883 - 1983
W0009.01 Drankgebruik en Drankbestrijding in Dokkum in de periode 1890-1920.
W0062 Drenkelingenkerkhof Vredenhof en wat er aan vooraf ging.
W0195 Drie decenia in Dokkum Ds Agneniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeene (1931 - 1960)
B0805 Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000
B0510 Drie Eeuwen Friesland Economische en Sociale ontwikkelingen van 1500-1800
2 delen
G0103 Drie Eeuwen Geslacht Jaarsma.
CVT1239 Drie jaren in Amerika
B0365 Driesum een kerk in de Dokkumer Wouden.
B0565 Droege Fuotten Onderzoeksgids voor de friese waterstaatsgeschiedenis
B0342 Drukkerij Douma Dokkum 100 jaar: eerste in druk
CVT1063 Dry Docking
W0103 Ds Thomas Joha 1750-1812 Tussen preekstoel en voorzittershamer
B0433 Duinen Ameland. Advies Mr. H.H. Huber, advocaat te Leeuwarden over de aanspraken van het Rijk op duingronden en kwelders op het eiland Ameland
B0123 Duinen in beweging .... Bodemontwikkelingen van de waddeneilanden
HDS009 Duits noodgeld op Schiermonnikoog
I0032 Dutch American Relations Friesland 1845-1878
CVT0477 Dutch treat
CVT1159 Dwalend door het hoge noorden