Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - G

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
B0487 Geboekt van Wieg tot Graf Burgerlijke stand, bevolkingsregister DTB
CVT1347 Gebundelde belangen
B0670 Gebundelde Belangen Achttien jaren ontwikkelingsschap "De Kleibouwstreek"
CVT1862 Gedachtenispredikatie
CVT3052 Gedeeltelijke inpoldering der Lauwerszee Gemeenschappelijk rapport en voorstel van de provincies Friesland en groningen
B0692 Gedenkboek der Christelijk Gereformeerde Kerk te Veenwouden 1930-1980
CVT3313 Gedenkboek der grenadiers en jagers
CVT3227 Gedenkboek Koniging Wilhelmina 1898 - 1923
B0339 Gedenkboek over Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan en kinderen, de stichters van het St. Laurentius Gasthuis te Dokkum
CVT3027 Gedenkboek ter herinnering aan de zeventigste verjaardag van R. Schuiling
CVT3221 Gedenkboek van de Carpentier Alting Stichting te Batavia, 1902 - 1927
CVT3200 Gedenkboek van de Kamer van Koophandel
B0083.1 Gedenkboekje van het 75 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Niawier
CVT3064 Gedenkschrift ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van G.J.V. Soli Deo Gloria te Dokkum
B0310 Gedenkschrift van de Jeugdvereniging op Gereformeerde grondslag "Soli Deo Gloria" te Dokkum
CVT3645 Gedenktekens in Friesland 1940-1945
HDW023 Gedicht en grafschrift ter nagedachtenis van Anne Martens te Brantgum, 1775-1827
CVT0626 Gedichten en spreuken
CVT0586 Gedichtjes voor kinderen, in huis en daarbuiten
CVT0585 Gedichtjes voor kinderen, speelgoed
CVT0587 Gedichtjes voor kinderen, uit alle jaargetijden
CVT4442 Gedragen door de wind .... een poëtische tocht door Noordoost Friesland
B0654.1 Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 1 Landelijke en provinciale overheden
B0654.2 Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 2 Stedelijke overheden
B0440 Geel Wit 60 jaar foetbal om oast 1934-1994
B0797 Geel Wit in de bloei van zijn leven 75 jaar
B0563 Geen kinderwerk. 25 jaar ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in woord en beeld.
CVT3514 Geestelijke opkomsten van Oostergo
CVT0521 Geestliicke apothecque
CVT3181 Gegevens betreffende de bevolking van Dokkum naar aanleiding van de Volkstelling 1960
I0019.2 Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.
CVT1563 Geillustreerde badgids voor Ameland
B0448 Gelijk en Anders. Drie eeuwen ontwikkeling van het landschap op de Waddeneilanden.
CVT1630 Geloof en crematie
CVT0935 Geloof en emigratie
CVT1302 Gemeentegids Dongeradeel 1986
CVT1303 Gemeentegids Dongeradeel 1987
CVT1304 Gemeentegids Dongeradeel 1988
CVT1305 Gemeentegids Dongeradeel 1989
CVT1306 Gemeentegids Dongeradeel 1990
CVT1307 Gemeentegids Dongeradeel 1991
CVT1308 Gemeentegids Dongeradeel 1992
CVT1310 Gemeentegids Dongeradeel 1994
CVT1385 Gemeentegids Dongeradeel 1995
CVT1633 Gemeentegids van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dokkum
CVT2023 Gemeentelijke herindeling Friesland
CVT1974 Gemeentelijke monumentencommissies aan het werk
CVT1430 Gemeenten van nu en morgen
CVT3285 Gemeentewapens in Nederland
B0231 Gemeentewerken Dokkum, 1761-1961
HDD068 Gemma Frisius: een vergeten geleerde
G0080 Genealogie Bloembergen uit Leeuwarden en Rottevalle.
G0081 Genealogie Bokma de Boer
G0094 Genealogie Brinkman uit Kollumerland.
G0004 Genealogie Buwalda
P0002 Genealogie CBG
Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie
G0196 Genealogie Crans
G0054 Genealogie Eelhart. - ongeinventariseerd documentatie, correspondentie eigendom de Sneuper
G0093 Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Een Drents-Groningse familie.
G0214 Genealogie en geschiedenis van de familie van der Meer te Oldeboorn
G0032 Genealogie en Historische Achtergrond van de familie Seepma.
G0182 Genealogie Eskes uit Kollumerland.
G0220 Genealogie Fogelsangh
G0009.1 Genealogie Goslings 1645-1995
G0009.2 Genealogie Goslings met de zijtakken Antonides en Donga
G0173 Genealogie Heerma fragment
G0109 Genealogie Hekstra uit de friese wouden en Kollumerland.
G0091 Genealogie Hempenius.
G0174 Genealogie Houtman 1654-2001
G0167 Genealogie Jacques de Leeuw.
G0199 Genealogie Jensma
G0189 Genealogie Klaasesz
G0082 Genealogie Klaasesz uit Dokkum en Westdongeradeel.
G0120 Genealogie Olivier
G0060 Genealogie Schreiber
G0036.01 Genealogie Sijtsma. Stamreeks van Sijtze Daniels
G0055 Genealogie Sissingh correspondentie
G0086 Genealogie Tadama/ Tadema uit Burum-Oostrum-Dokkum.
G0039 Genealogie Terpstra uit Hantumhuizen, de afstammelingen van Jan Hoytes.
G0117 Genealogie Toornstra. Parenteel van Klaas Frederiks Toornstra
G0114 Genealogie van Berend Egberts en Jetske Wijtzes de Vries uit Westergeest.
G0198 Genealogie van Canter/ Canter-Visscher
G0111 Genealogie van de familie Kerkstra uit Ee en Engwierum.
CVT3417 Genealogie van de familie Klaver
G0106 Genealogie van de familie Scheltema, afkomstig van het eiland Ameland
G0139 Genealogie van de nederlandse familie Woltring, aanvankelijk Woltering genaamd.
G0170 Genealogie van der eerste vijf generaties Erich, een katholieke familie in Friesland
G0066 Genealogie van der Geest uit Schiermonnikoog.
G0222 Genealogie van Gabbe Ripten
G0221 Genealogie van Geert Wijgers
G0179 Genealogie van Heeckeren
G0010 Genealogie van het geslacht Groen uit de Dongeradelen.
G0042 Genealogie van het geslacht Weidenaar vanaf 1588
G0044 Genealogie van het geslacht Wiersma uit Brantgum.
G0144 Genealogie van Jan Jans Bilker
fragment
G0149.1 Genealogie van Jelle Luitjens - de familie Beintema uit Westergeest
G0104 Genealogie van Klaas Klazes, Stamboom familie Stielstra uit Holwerd.
G0100 Genealogie van Rienk. Kwartierstaat van Anna Aafke Barwegen.
G0126 Genealogie van Rijs, de Dokkumer tak
G0122 Genealogie van Rochus Wijberens. Stamboom van de familie Postma uit Ternaard.
G0036.02 Genealogie van Sijtse Daniëls
B0484 Genealogie van Stamboom tot Familiegeschiedenis.
G0123.1 Genealogie van Wijger Gabes Botma
G0045 Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan
G0020 Genealogien van der Kooij van oorsprong uit Friesland
G0050 Genealogien Zijlstra
G0107 Genealogisch overzicht van de familie Pheifer Pheiffer.
G0228 Genealogisch overzicht van het geslacht Goffe Miedema & Stijntje Bosch stam: Hantumeruitburen deel II 1884-2010
G0186.3 Genealogisch Repertorium Supplement 1970-1984
G0186.4 Genealogisch Repertorium Supplement 1985-1989
G0186.5 Genealogisch Repertorium Supplement 1990-1994
G0186.1 Genealogisch Repertorium tot 1970 A-L
G0186.2 Genealogisch Repertorium tot 1970 M-Z
G0187.2 Genealogische Bibliografie van de provincie Groningen
G0021 Genealogische studies naar geslachten Kreeft Creeft
CVT1542 Genealogiske paedwizer en list fan testamenten
P0001 Genealogysk Jierboekje
B0379 Genesareth in Friesland Een verhaal rond een klooster
CVT3026 Genesis veertien...... een exegetisch-historische studie
P0007 Gens Nostra
B0837 Genum ....Tussen Genum en de Groote Garde
HDS016 Gered dankzij de radio
luchtvaartanekdote uit 1940
B0154 Gereformeerde basisschool "De Opbouw" te Blija 25 jaar 1985 - 2010
B0052 Gereformeerde Kerk van Ee. 1890-1990
B0142.2 Gereformeerde Kerk van Hantum c.a.1889-1989
HDW040 Geregistreerde schepen in de Gemeente Westdongeradeel 1882-1904
CVT0157 Germanische Glauben und Christentum
CVT2469 Geschichte des Anwachsrechts in Ostfriesland
CVT1747 Geschiedenis der lectuurvoorziening in de Friese Wouden
CVT2161 Geschiedenis der ziekenverpleging te Leeuwarden
B0191 Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
CVT1199 Geschiedenis Friesche CBTB
HDD028 Geschiedenis van " Eureka" of " it Lokael " aan de Oostersingel te Dokkum
CVT1383 Geschiedenis van de doleantie in Anjum
HDO001 Geschiedenis van de dorpen van Oostdongeradeel
G0161 Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon.
CVT2985 Geschiedenis van de Friese Landbouw
B0560.1 Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 1
B0560.2 Geschiedenis van de Friese Landbouw. de Friesche Maatschappij van Landbouw. deel 2
B0125 Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Wierum 1887-2002
W0142 Geschiedenis van de Hervormde Kerk te Paessens "eertijds gewijd aan St. Antonius " Anno 1250 - 2003
CVT0122 Geschiedenis van de invoering des Christendoms
HDO029 Geschiedenis van de molen te Ee 1617-1992
W0171 Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum.
B0928 Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland
G0131.2 Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden
G0131.1 Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden.
CVT3917 Geschiedenis van Dokkum Hart van Noordelijk Oostergoo
B0201 Geschiedenis van Dokkum 1580-1600 Korte kroniek van Dokkum - Transcriptie van het resolutieboek van Dokkum
B1000 Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
CVT2761 Geschiedenis van Friesland
B0523 Geschiedenis van Friesland 1750 - 1995
B0506 Geschiedenis van Friesland.
HDO032 Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Oostdongeradeel per dorp gerangschikt
HDW001 Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Westdongeradeel per dorp gerangschikt
B0395 Geschiedenis van Kerk en Molen te Burum
CVT3068 Geschiedkundige atlas van Nederland: de voormalige zeeboezems in Friesland ten westen en oosten van de lauwers
B0489 Geschreven Verleden.
G0119 Geslachtslijst Alberda uit de Dongeradelen
G0124.1 Geslachtslijst van de familie Halbertsma, afstammelingen van Dr. Scipio Halbetsma
CVT3203 Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau
CVT2401 Gesta Abbatum orti sancte marie
CVT2570 Gestichtstypen uit den ouden tijd
CVT0929 Getijdetafels voor Nederland 1999
CVT0267 Getrouw aan zijn vorst
CVT0044 Getuigen van Christus, Bonifatius
HDD023 Getuigenverklaringen in zake de moord op Claes Gosses te Dokkum, 1544
B0603.1 Gevaar. een sein, inzonderheid voor Friesland Wetsvoorstel tot ophogen van de zeedijken in Friesland
B0843 Gevallen uit Friesland in Nederlands-Indië Het vergeten leger 1946-1950
B0747 Gevelstenen in Dokkum
CVT3829 Gevelstenen in Nederland
HDS022 Gevonden SD-er ook op Schier
HDO036 Gevreesde hounegât nog steeds intact
In 1516 spoelde de zee een deel van Anjum weg
B0972 Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden deel 6: Friesland 1587-1795
B0998 Gewijde plaatsen in Friesland
CVT2730 Gewijde plaatsen in Friesland
CVT0785 Gezin en school
CVT1426 Gezondheidszorg op Ameland
B0497 Gezondsheidscommissie en Woningverbetering tussen 1902 en 1920
CVT0767 Gezongen spel
CVT1309 Gids Anjum en omstreken
I0300 Gids van afscheidingsarchieven 1834 - 1892
CVT1111 Gids van de Nederlandse gasindustrie 1967
B0352 Gids van het kerkmuseum Janum
CVT1762 Gids van het kerkmuseum Janum
CVT2266 Gids van Nederlandsche Noordzee-badplaatsen
B0036 Gids voor Anjum en Omstreken
I0286 Gids voor de archieven van Joodse instellingen in Friesland
I0284 Gids voor de archieven van Notarissen en Rechterlijke Colleges in de huidige provincie Frieslasnd van de Franse wetgeving tot 1842
CVT3032 Gids voor de historische tentoonstelling van Friesland te Leeuwarden in 1877
B0382 Gids voor de Oudheidskamer Mr. A.J. Andreae te Kollum
CVT0979 Gids voor den toerist in Friesland
CVT2508 Gids voor Friesland
I0008 Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland
B0482 Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland.
B0483 Gids voor Genealogisch onderzoek in Nederland.
CVT1179 Gids voor Harlingen
CVT2794 Gids voor Harlingen
I0285 Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw.
CVT2394 Gijsbert Japiks in studje yn dichtersskip
CVT0389 Gitten yn goud
CVT2645 Glorie van het verleden
CVT0429 God jowt gjin sifers
CVT0397 Gods trouforboun
CVT1312 Gods woord als vuur door ds Cohen
CVT1671 Gods woord valt niet uit
CVT1632 Gods zorg en Gods trouw
CVT0744 Godsdienst en Crematie
CVT0711 Godsdienst in de gouden eeuw
CVT1539 Godsdienst, twaalf leerredenen
CVT0661 Godsleidingen met Ludger
B0981 Goedfrou foar it libben
CVT0657 Goedkope en practische zakatlas van Nederland
G0092 Gorter is onze naam.
B0587 Gouden Signalen 50 jaar Leeuwarder Scheidsrechters Vereniging 1930-1980
CVT0489 Goudhaantjes deel 1 t/m 6
HDS004 Grafiek van de bevolking van Schiermonnikoog van 1850-1969
B0447 Grafschriften van het kerkhof rond de Nederlands Hervormde Kerk te Hollum
I0034 Graven in de Grote Kerk te Dokkum
CVT0286 Grensconflict
CVT3420 Grenswijziging Dokkum in 1920
CVT0445 Grettir
B0118 Griend.......Vogeleiland in de waddenzee
B0455 Grietenijkaarten uit de atlas van Schotanus.
CVT2517 Groen van Prinsterer, Kuijper en Mussert
B0527 Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland
CVT1774 Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland
B0624 Groninger godgeleerdheid in Friesland 1830-1872
G0187.1 Groninger repertorium van familiewapens
CVT1258 Groningsche volksalmanak
CVT0909 Groningsche volksalmanak
B0393.1 Groote dingen. Honderd jaar Christelijk Onderwijs de Bining te Triemen en Westergeest. 1885 - 1985
B0995 Grote Historische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland 1851-1855
CVT3820 Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856
B0451 Grote Historische Provincie Atlas. Friesland 1853-1856
CVT3338 Grote Provincie Atlas Friesland
B0452 Grote Provincie Atlas Friesland.
B0453 Grote Topografische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland.
CVT0042 Guide to Fulda
CVT3699 Gunnar Daan