Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - H

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT2782 H.M.Koningin Wilhelmina 1898-1948
CVT2081 Haedsaken fryske skiednis
B0590 Haersma State 1767-1911 te Buitenpost
G0079.1 Haima family Collection.( History, Biographies and Stories) deel 1
G0079.2 Haima Family Collection.(Histoty, Biographies and Stories) deel 2
CVT0109 Handbuch des Bonifatiusvereins
B0390 Handel en Ambacht in Kollum. 1925-1975
B0647 Handleiding bij de Vegetatiekaart van Schiermonnikoog
CVT1829 Handleiding voor gemeenteraadsleden
CVT4108 Handleiding voor het beheer van een topografisch-historisch atlas
W0136 Hannekemaaiers en kiepkerels
CVT3131 Hans Wiegel in Friesland de commisaris als orakel en mens
B0130 Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691
B0955 Hark ris, wat kinne dy mannen spylje Kristlike Muzykferiening U.D.I. Easternytsjerk 100 ier 1911 - 2011
Brassband Uitspanning Door Inspanning
CVT2916 Harlingen, inventaris der archieven
B0517.2 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 2 Oostergo en Westergo 1786
B0517.3 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 3 Westergo en Zevenwouden 1788
B0517.4 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland : deel 4 Regering 1789
CVT3526 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland, deel I, II, III en IV
B0517.1 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van Friesland: deel 1: Algemene beschrijving 1785
B0779 Hedendaagse kunst in friese kerken
CVT0010 Hedendaagse religieuze kunst. Catalogus Bonifatiuskapel
CVT0436 Heechmoed
CVT2407 Heedendaegse Rechtsgeleetheyt soo elders, als in friesland gebruikelijk
HDD067 Heeft Piet Marokko ons maar wat wijsgemaakt
zeventien jaar in het vreemdelingenlegioen
P0016 Heemschut Bescherming Cultuurmonumenten
CVT2775 Heemschutbibliotheek, 1000 jaar bouwen in Nederland
G0072 Heeringa en Heringa in Dokkum, 2 geslachten, 1 familie
G0012 Heeringa's uit Nes in Dongeradeel
G0013 Heeringa's uit Westdongeradeel
CVT3968 Heerlijkheid in de natuur
CVT0039 Heilige in dieser Welt
CVT0185 Heimatblätter der Glocker
CVT1536 Helpen als ambacht
CVT2721 Hendrick de Keyser
B0766 Hendrikje, kosteres van Foudgum.........in de ban van Piet Paaltjes
CVT1177 Hengelen in Dokkum
B0242 Hengelen in Dokkum. 40 jaar bestaan van de hengelsportvereniging Dokkum.
CVT2310 Heraklit en demokrit in 1871
B0467 Heraldiek
B0470 Heraldiek als hobby
B0468 Heraldiek en Genealogie een encyclopisch vademecum.
CVT1128 Herclassificatie van Dokkum
CVT2104 Herdenken en vieren in vrijheid
CVT0727 Herdenking van uwe geloofsbelijdenis
CVT0358 Herfsttridden
B0322 Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945.
W0133 Herinneringen aan de bezettingstijd
B0161 Herinneringen aan Paesens en Moddergat
CVT0542 Herinneringen aan Paesens en Moddergat
CVT2683 Herinneringen bij opkomende gedachten
CVT2157 Herinneringen bij opkomende gedachten.......
CVT1784 Herinneringen uit Dokkum omstreeks 1910
B0437 Herinneringen uit het zeemansleven van Sijtze de Vries geboren 28 maart 1895 te Hollum op Ameland
B0646 Herinneringen van een Amelander. Verhalen en foto's uit het verleden
CVT1734 Herinneringen van een patriot
W0193 Herinrichting molen "De Hoop" te Holwerd
B0285 Herleving der Koppermaandagviering ? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn
B0657 Hermannus Mellema, bewoner van de Schierstins te Veenwouden
CVT0520 Herstelde Leeuw
CVT1202 Herstelde Leeuw of Discours
B0674 Hervormd Friesland. Een studie over achtergronden en plaats van de Hervormde Gemeenten in de Kerkprovincie Friesland
B0152 Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
B0063 Hervormde gemeente Engwierum 1834-1984
CVT0474 Hessel Ypma
W0121 Het 100 jarig jubileum van "de Risico" 1902-2002
CVT2871 Het arbeidsveld der gemeentelijke sociale diensten
CVT2445 Het beeld van Dirk Rafaelsz. Camphuysen in de lijst van zijn tijd
CVT2633 Het beheer van de Wadden
CVT3293 Het beheer van de Wadden
CVT1835 Het bestuur van de gemeente
W0010 Het Bestuur van Dokkum van 1637-1795.
HDD002 Het Bierbrouwersgilde : Bierbrouwers en brouwerijen van Dokkum van 1648-1846
CVT2927 Het Bildt, inventaris der archieven
CVT3447 Het bodemarchief bedreigd
CVT0100 Het Bonifatiusbrood in de Dokkumer Bonifatiustraditie
CVT2078 Het christelijk recht van de friese beweging
B0301 Het Dokkumer Orgel in de negentiende Eeuw.
W0003 Het Dokkumer Spinhuis in de periode 1730-1830.
CVT1899 Het droogmaken der Zuiderzee en gedeelte der friesche wadden
B0616 Het Dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19e eeuw.
HDA037 Het eiland Ameland en zijn bewoners
CVT3016 Het eiland Schiermonnikoog
B0170 Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
B0175 Het eiland Schiermonnikoog.
HDA020 Het einde van een Dornier
wrak na 45 jaar opgeruimd
B0183 Het Elim van eertijds. Christelijk Kinderkoloniehuis op Schiermonnikoog.
CVT2360 Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
B0062 Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
B0772 Het enige echte elfstedentocht logboek 1986
CVT2146 Het feest van Nederlands onafhankelijkheid 1863
B0414 Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindelopen, Ameland en Terschelling
CVT3158 Het Friesche Boerehiem
G0074 Het Friese boerengeslacht Lettinga.
B0528 Het Friese dorp in de Middeleeuwen rechtshistorisch verkend.
G0083 Het friese geslacht Halbetsma, Halbertsma, Halbersma.
G0202 Het Friese geslacht Sinia
Genealogie van het Friese geslacht Sinia
CVT3012 Het Friese merengebied
B0028 Het friese prentenkabinet Dorps- en stadsgezichten van toen en nu
B0873 Het Fryslân boek
CVT2598 Het gardeniersprobleem in de kleibouwstreek van Friesland
CVT1656 Het gebeurt bij Oostmahorn
CVT2889 Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden
B0877 Het geleerde Friesland - een Mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, 1380-1650
CVT1338 Het gemeentehuis van Westdongeradeel
B0016 Het Gemeentehuis van Westdongeradeel, 1866-1966
G0177 Het geslacht Barf op de vrije heerlijkheid Ameland
G0084 Het geslacht Beilanus.
G0087 Het Geslacht Bierma.
G0162 Het geslacht Brandsma, stamvaders Melle Wijgers en Jacob Melles
G0003 Het geslacht Buwalda uit Dokkum en de Dongeradelen.
G0007 Het geslacht Ferwerda uit Dokkum, alsmede het dubbel-geslacht Kiestra
G0011.1 Het geslacht Haquebard, Haquebart, Haquebord deel 1 Feiten en raadsels uit het verleden.
G0011.2 Het geslacht Haquebord deel 2 - Werk en leven van vijf leeuwarder generaties in de 17e 18e en 19e eeuw.
G0089 Het Geslacht Hoogland.
G0110 Het geslacht Lap uit Ameland.
G0029 Het Geslacht Roosma in en rondom de Gemeente Tietjerksteradeel.
G0033 Het geslacht Spreen.
G0061 Het Geslacht Temminck
CVT2225 Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
B0249 Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
CVT2259 Het gezicht van Nederland, Smallingerland
W0012 Het Grietmansambt
HDW005 Het grondbezit te Bornwird uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
HDW021 Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
HDO023 Het grondbezit te Jouswier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
HDO022 Het grondbezit te Niawier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
HDW030 Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858
HDO030 Het grondbezit te Wetzens uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
B0949.02 Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel 2
B0949.01 Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel I
CVT3199 Het Halbertsma wapen
CVT1576 Het heilige romeinse rijk en de friese vrijheid
B1009 Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee
CVT0922 Het huis der gemeente
CVT2965 Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814
B0552 Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814
B0720 Het is een mooie dag Een poëtische ontmoeting in Noordoost Friesland
CVT0228 Het jaar van Annelies
CVT2032 Het jongste verleden
CVT1491 Het jongste verleden, parlementaire geschiedenis
CVT0567 Het kaatsen in oude ansichtkaarten
B0741 Het kabinet Mackay
W0051 Het Kollumer Oproer
CVT2105 Het Kollumer oproer van 1797
B0385.1 Het Kollumer Oproer van 1797, naar verhalen van medespelers.
CVT2409 Het Koninklijk Huis en zijn leden
G0157.1 Het koopmansgeslacht Wust uit Dokkum
G0157.2 Het koopmansgeslacht Wüst uit Dokkum Aanhangsel
CVT0591 Het kostuum
CVT2318 Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland
B0272 Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland.
W0217 Het lager onderwijs in Noordoost Friesland omstreeks 1850
CVT0639 Het leven der doorluchtigen veld-oversten
CVT0594 Het leven der doorluchtigen veld-oversten
CVT0978 Het leven van den zaligen Frederik van Hallum
CVT0742 Het leven van Dirk Rafaelsz. Camphuizen
CVT0154 Het leven van Sint Wilfrid
CVT3525 Het leven van Titus Brandsma
CVT0731 Het licht der lamplantaren
CVT0920 Het licht der Zeevaert .. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs
B0442 Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
CVT3257 Het Lourdes van het Noorden (artikel in Haagse Post) betreffende de Bonifatiusbron
CVT1242 Het meer Flevo en de Waddeneilanden
CVT2301 Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vroeger eeuwen en thans
CVT2559 Het merckwaerdigste meyn bekent
B0446 Het mooiste feest van Hollum, de viering van de Sunneklaas in Hollum
CVT2613 Het MULO-examen
W0104 Het mysterieuze Amelander Paard
G0205 Het nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wijbes families uit Noordoost Friesland
G0147 Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker
G0018 Het nageslacht van Wijtze de Jong en Martzen Wieringa uit Nes
G0065.1 Het nageslacht van Wiltje Hendriks de Vries en Trijntje Pieters de Groot uit Wier.
B0408 Het namenboek ... de herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen
CVT0596 Het Nederlands Belastingmuseum
CVT3832 Het nederlandse interieur in beeld 1600 - 1900
CVT3226 Het Nederlandse Rode Kruis (1867 - 1967)
B0901 Het nederlandse waddengebied
CVT1077 Het Noordzeeprobleem
B0532.1 Het Notariaat in Friesland voor 1811
W0159 Het ontstaan en de noodzaak van de Cooperatieve Zuivelbereiding in de Dongeradelen
CVT1753 Het ontstaan van de Coöperatieve Zuivelbereiding in Dongeradeel
W0025 Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van Hantum.
B0519 Het ontstaan van Frieslands Noordhoek. Een Fysisch-Geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied.
W0020 Het ontstaan van her Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum.
HDO003 Het ontstaan van het Bumahuis te Anjum 1898-1902
met voorgeschiedenis
B0819 Het ontstaan van het openbaar vervoer in Noordoost Friesland
HDO040 Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief
CVT1261 Het opstel
B0179 Het orgel in de Hervormde Kerk van Schiermonnikoog.
W0150 Het orgel in de Hervormde Kerk van Wierum, Historisch overzicht en restauratievoorstel
W0174 Het orgel van de Gereformeerde Kerk te Dokkum
in gebruik genomen op 20 december 1990
W0113 Het orgel van Paesens
CVT3126 Het Oud Friesch stadsrecht
CVT1361 Het oude en het nieuwe gemeentehuis van Kollumerland en Nieuwkruisland
B0389.02 Het oude en het nieuwe gemeentehuis van Kollumerland.en Nieuwkruisland 1610-1895
HDD045 Het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat
CVT0350 Het oude tapijtje
CVT0503 Het raadsel van de Waaden
B0790 Het radiotoestel in de tweede wereldoorlog
CVT3914 Het recht van een vrije Friese stad De stadsboeken van Bolsward
HDD039 Het reëelkohier van de stad Dokkum uit 1723
CVT3160 Het restaureren van historische monumenten
CVT3138 Het rijksarchief in Friesland
B0525 Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden
W0177 Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden - Ameland.
B0856 Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds
HDS024 Het schisma van Schier: twee hotels op een kruising
B0222 Het Stadhuis van Dokkum
B0223 Het Stadhuis van Dokkum ter gelegenheid van de opening van het stadhuis op 1 september 1983.
CVT3305 Het toekomstige landschap der zuiderzeepolders
CVT0229 Het tweede jaar van Annelies
B0598 Het Vaderland Verdedigd 1874-1914
plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland
HDA026 Het verdrinkingsgeval op Ameland. Mevrouw Adriani door haar man verdronken
CVT2034 Het verheerlijkt Friesland
CVT3677 Het verloren paradijs
CVT1209 Het verward Frieslandt
CVT2610 Het vocalisma der beklemtoonde lettergrepen van den metslawierschen tongval
G0138 Het voor- en nageslacht van de familie Van der Oven gedurende 250 jaar
G0019.1 Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes deel 1
G0019.2 Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes deel 2
G0099 Het voor- en nageslacht van Pieter Johannes Kloosterman
G0168.2 Het voor- en nageslacht van Sijtse Haisma en Baukje van der Veen Deel 2 Van der Veen Een genealogisch aangekleed egodocument
G0168.1 Het voor- en nageslacht van Sijtse Haisma en Baukje van der Veen. Deel 1 Haisma Een genealogisch aangekleed egodocument
G0191 Het voorgeslacht van kardinaal de Jong
Paapse diaspora van Ameland en Leeuwarden
CVT2302 Het voorgeslacht van kardinaal De Jong
G0017 Het voorgeslacht van Wijtze de Jong uit Nes
W0045 Het vreemdelingenverkeer op Ameland.
B0793 Het vuur blijft branden Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
CVT3229 Het waagstuk
CVT3132 Het Waddenboek
HDD026 Het Weeshuis te Dokkum 1584 -
CVT3868 Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de regio Noordoost Friesland
B0294 Het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de regio Noordoost Friesland
CVT2952 Het werkende land Opbouw van Nederland in moeilijke tijden
CVT3949 Het wonder van Dokkum Verkenningen van een populair religieus ritueel
CVT0217 Het wonder van Dokkum, verkenningen van een populair religieus ritueel
B1006 Het zeegat uit ....op de valreep
HDA036 Het Zeemanscollege "Zeemanstroost" opgericht in 1878 te Ameland
W0206 Het zeemanscollege "Zeemanstroost" opgericht in 1878 te Ameland
CVT3563 Het Zuiderzee drama
I0028.1 Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 1 Beschrijving onderzoek en resultaten
I0028.2 Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 2 Archieven en informatie bodemsanering - Streekarchivariaat Noordoost Friesland
CVT0219 Historia Doccumensis
CVT2778 Historia Frisiae - een verzameling historische gegevens
W0127 Historie N.T.M. De Tramlijn van Dokkum - Veenwouden
HDD035 Historie van de exportslachterij Feenstra uit Dokkum
CVT3232 Historie van de stad Dokkum
W0022 Historie van de vroegere Loge Excelsior in Dokkum.
B0505 Historie van Vrieslant beschreven door Peter van Thabor (bestaande uit 0 delen)
B0428 Historisch Fotoboek Ballum 100 jaar openbaar Onderwijs
B0457 Historische Atlas Friesland
CVT3967 Historische Atlas Friesland
B0736 Historische plattegronden van Nederlandse Steden: deel 11.1 De Elf Steden van Friesland
Dokkum, Hindeloopen, Harlingen, Workum en Stavoren
CVT1394 Historische schoonheid en stadssanering
B0278 Historische tentoonstelling Dokkum 12 eeuwen 754 - 1954
CVT2046 Historische wandelingen door Friesland
W0219 Historische wandelpaden in Noordoost- Friesland
400 kilometer wandelen door heden en verleden
CVT0490 Hjerre Gerrits van der Veen In skoallemaster yn `e Dokkumerwâlden
G0203 Hoannen fan'e klaai. Familie de Haan uit noord-oost Fryslân
CVT1725 Hoe het moet en hoe het kan.
CVT0950 Hoe krijgt de nieuwe stadswijk een hart?
CVT0385 Hoe Nine en Tut hun vacantie doorbrachten
HDO049 Hoe verging het Pieter Boon
CVT1493 Hoeveel het was… en hoe weinig.
CVT2638 Hogebeintum en zijn kerk
HDO004 Holdinga State te Anjum : Akte van Verkoop 8 januari 1831
CVT2534 Holle boomstammen
B0962 Holle boomstammen
W0191 Hollum een dorp als monument.
B0150 Holwerd de geschiedenis van een terpdorp in woord en beeld
G0016 Holwerda een familie uit Oostdongeradeel
CVT3873 Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaken te Ternaard 1904 - 2004
B0753 Honderd Eeuwen Nederland
B0356 Honderd jaar "IJsclub Oudwoude e.o."
B0852 Honderd Jaar Friese Landbouw
De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw
B0618 Honderd jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
B0973 Honderd jaar tennis in Dokkum
B0139 Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaak Ternaard 1904-2004
Een geschiedenis van kermiscommissie tot kaatsvereniging
CVT2953 Honderd jaar zeevaartschool Terschelling
CVT3174 Honderd jaren Boekhandel Bergsma
CVT3218 Honderd jaren staatkundige geschiedenis
B0599 Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501
B0619 Honderd vijftig jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
CVT2907 Hôndert psalmen fin David mey dy tsien Geboden
B0526 Hoofdlijnen Rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de bataafse omwenteling.
B0564 Hoofdlijnen van het Waterschapsrecht. Een handleiding tot studie van het publiek recht en waterschapsrecht
B0535 Hoofdzaken van de Staatsinrichting van Nederland.
CVT3574 Hoog Crescendo Honderd jaar historie van muziekvereniging te Holwerd 1896 - 1996
B0641 Hoogtepunten van de friese cartografie. Kaarten plattegronden en verveningen
HDW038 Hoos vernielt " De Tinnen Leppel " te Hantumerhoek.
G0143 Hortulanus, genealogie van Rindert Tjeerds.
CVT0479 Hotse Hiddes
B0035 Hotse Hiddes de vrijbuiter de watergeus
HDD054 Houtzaagmolen "De Bouwlust" in Dokkum
G0134 Houwaard Houwaart Genealogie van de Holwerder en Gorichem tak.afstammelingen van Baucke
B0589 Huis ter Noord Oudwoude 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden
CVT3715 Huizen in Nederland, Friesland en Noord-Holland
B0637 Huizen in Nederland: Friesland en Noord Holland architectuurhistorische verkenning aan de hand van het bezit
van de vereniging Hendrick de Keyser
B0948 Hulpbetoon en afwering Het Friese groene kruis 1901 - 1980
CVT1634 Humor 25 jaar lachen
CVT3672 Hun naam leeft voort…!
B0787 Hûndert jier muzykkorps ADVENDO Moarra/ Ljussens
CVT2941 Huwelijksaangiften op het huwelijksregister van Schiermonnikoog
CVT1772 Huwelijkstoespraken
CVT2049 Huwelijkszangen voor Ernst Willem Higt en Dorothea Lemke
CVT2306 Huwelijkszegenwensch aan den heere Francois Henricus Bekius en mejuffrouw Geeske Suidema
G0002 Huys ten Oort, bakermat van de familie Bouma Hoekstra en Noordhuis.
CVT0604 Hwa giet my .... in sawntal biwegingssankjes
CVT0652 Hwet tetsjes for de winterjûnen