Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - I

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
HDA035 "It takes three generations to make a gentleman" ofwel enige opmerkingen en mededelingen over de rechtsgeschiedenis van Ameland
CVT3573 Ids Wiersma, gids van de tentoonstelling in Streekmuseum "'t Admiraliteitshuis"
CVT0674 Iduna
CVT0896 Iduna, Frisk rim end ûnrim
B0859 IE .... Sa as it wie mar nea wer wêze sil
De geschiedenis van het dorp Ee over de periode 1923-1945
CVT0622 Ien bult as ien heak kynsen
W0106 Ien en oar oer de groun fan Eastdongeradiel
CVT2067 Ien en oar oer de groun fan Eastdongeradiel
CVT1092 Ien fan sang en ien fan sin
CVT0364 Ien fan sang en ien fan sinne
B0099 Ien Ieu Oer,,,,, 1905 - 2005 Skoalle mei de bibel te Moarre - Ljussens
CVT2072 Iepen brief oer de steatkindige partijen yn Nederlân
CVT0485 Iepen Finsters
CVT2538 Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland
CVT3243 IJlst en Sloten in heden en verleden
HDD049 IJsclub Dockum
B0069 IJsclub Strijdlust 1876-2001
CVT3899 Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt
CVT1435 Ik hoor trompetten klinken
CVT0390 Ilke Fokkes
W0111 Illusies en Incidenten: De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
met proces verbaal
B0336 In 754 n.C. werd Bonifatius in Dokkum vermoord...maar wat weten we nog meer?
een wandeling langs 14 aspecten
CVT3278 In âlde sinspreuk yn Fryslân
CVT0372 In de Dockumer leugenbank
B0101 In doarp yn 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740-1940
CVT0948 In en om de Oenemastate te Heerenveen
CVT0611 In Frîskereisiger troch ît Frîske lan
B0083.2 In grazige weiden..... 1892 - 2005 De Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetzens
Een geschiedenis van honderd en dertien jaar
B0358 In haunfol saun Schiermonnikoog bijzonder eiland...bijzondere mensen
D0004 In het blauwe licht van God
B0763 In het blauwe licht van God. vijftig verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen
CVT3941 In het hart van de gemeente
CVT0677 In Joonpraatje
B0648 In kringen van Kanunniken 695-1227
Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht
B0032 In krystfeest to Eastmahoarne yn it jier 1572
CVT0346 In krystfeest to Eastmahoarne yn it jier 1572
CVT0419 In liefde's licht
CVT0423 In lyk by peal alve
B0087.3 In lytse ieu Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006
CVT2372 In Memoriam J.F. Niermeyer
CVT0660 In moandei reiske mei Ulbe fan Peasens
CVT0656 In profeet in eigen lan
CVT0863 In twirre yn it hôf II
CVT3279 In verband met het Diakonessenhuis
B0002 In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
CVT3440 In vuur en vlam
CVT0245 In winterforhael
CVT3231 Indijking der Lauwerszee
CVT1635 Individuele zelfbescherming
CVT2741 Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland
CVT3361 Industrieschap Oostelijk Friesland
HDD037 Ingekomen afschriften van de Resolutiën der Staten van Friesland, 1671 betreffende Dokkum
B0060 Ingwierrum troch de tiden hinne
HDW031 Inleiding door P. Karstkarel ter gelegenheid van de aanbieding van "Hervormd Holwerd" op 12 december 1987
CVT2898 Inleiding tot de archivistiek
W0156 Inleiding tot de friese kerkgeschiedenis
CVT3053 Inpoldering van de Lauwerszee en een gedeelte van de Dollard
CVT3940 Instandhouding van ons erfgoed ... Jaarboek van Monumentenzorg
HDA021 Interneringen van Marinevliegtuigen in de eerste wereldoorlog nabij de waddeneilanden
B0496 Internetgids voor stamboomonderzoek
CVT2533 Inventaris der archieven van de gemeente Dokkum
CVT2498 Inventaris der archieven van de gemeente Idaarderadeel
CVT3072 Inventaris der archieven van de gemeente Sneek
CVT2490 Inventaris der archieven van de gemeente Workum
CVT1529 Inventaris der archieven van de Staten van Friesland 1585-1795
I0027 Inventaris der doop-, trouw-, lidmaten, overlijdens- en begraafboeken in het Rijksarchief in Friesland
I0302 Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 1
I0303 Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 2
I0314 Inventaris van de archieven van het Provinciaal bestuur van Friesland 1962 - 1986 deel I
I0315 Inventaris van de archieven van het Provinciaal bestuur van Friesland 1962 - 1986 deel II
I0307 Inventaris van de boezemwaterschappen en polders in Noord-Friesland ( Noardlik Westergoa) 1783 - 1972
I0304 Inventaris van de gedeponeerde archieven van de Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland, 1619 - 1979 (1980)
HDD036 Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671)
toegezonden aan de stad Franeker
I0310 Inventaris van het archief van de Keuringsdienst voor Waren voor het gebied Friesland
I0311 Inventaris van het archief van het Commando Bescherming Bevolking van Friesland (B.B.)
CVT3897 Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden (1425-1965) 2 delen
I0306 Inventaris van het archief van het waterschap Achtkarspelen Zuid, later waterschap Lits en Lauwers
I0305 Inventaris van het archief van het waterschap Tusken Waed en Ie, 1971 - 1996
CVT1765 Inventaris van het gemeentearchief van Ameland
B0042 Inventarisatie Archeologische monumenten en terreinen in Friesland met kaarten
HDW012 Inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van wijlen Rinnert Wijbes onder Hantum 1739
CVT0097 Invoering en vestiging van het Christendom in Nederland
B0799.01 It Ark ... Sûnder skiednis gjin takomst Agrarisch Erfgoed
P0003 it Beaken
CVT2353 It Beaken Oud Dokkum en Dokkums Bestuur
CVT2022 It Beaken 1969
CVT3976 It Beaken Jaargang 1952 tot en met 1967
B0757 It Burmaniapaad Een kijk-, lees, wandel- en fietsroute langs Ferwerd en Hogebeintum
CVT1447 It Coulonhûs de sit fan de Fryske Akademy
B0080 It Doarp Nijewier
CVT1273 It eigen aerd fan de sudwesthoeke
CVT2955 It fleanend skip, Fryske folksforhalen
CVT2643 It Fryske doarp
B0206 It gelearde Dokkum - Lijst van Dokkumer studenten uit alle eeuwen.
CVT3331 It gelearde Dokkum - List fan Dokkumer studinten ut alle ieuwen
CVT0476 It greate aventûr
B0782 It Heitelân
CVT0739 It Heitelân
CVT0817 It Húsmanne petear
CVT4448 It is jim stad Serie krantenartikelen betreffende Dokkum
B0983 It Jubeljier
roman die speelt in de franse tijd
B0840 It Kleaster Foswert op Amelân
W0089 It kleaster Sion serie artikelen betreffende het klooster Sion
CVT0395 It lân forline
CVT0441 It lân is uzes meielkoar
B0755 It lêste himd hat gjin bûsen Honderd jaar "De Laatste Eer" te Driesum
CVT0218 It libben fan Bonifatius
CVT0225 It libben fan de hillige Liudger en it libben fan Gregorius
CVT1698 It Ljocht
CVT1082 It Ljocht fan 'e Wrâld
CVT0410 It loeder fan Clancarty
B0800 It oare Fryslan Folgje Oebele Vries op e Foet - In programmarige Fan Omrop Fryslan oer de trije Fryslannen doe en no
HDD043 It Skieppedykje yn Dokkum al 425 jier in begryp
CVT1637 It trekskip
CVT0339 It wrede foarjier