Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - L

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT3123 Laarzen op de lange pijp Leeuwarden in de tweede wereldoorlog
CVT1208 Lager-onderwijswet 1920
B0675 Lager-onderwijswet 1920
CVT0838 Land en volk van Friesland
CVT1590 Landarbeiderswoningen in Friesland
B0561 Landbouw en Bevolking tijdens de Agrarische Depressie in Friesland 1878-1895.
HDO012 Landbouw en Nijverheid in Aalsum in de 18e eeuw
B0093 Landleven het boerenbestaan van toen
CVT2922 Landschappen van de Dood
CVT2615 Landschapsverzorging in Friesland
CVT1372 Lang geleden….nooit vergeten
B0607 Langs de oude friese kerken.
B0669 Langs onverharde wegen Friesland in oude foto's 1850-1910
CVT0533 Langs oude friesche windmolens
W0154 Lauwersmeer natuur- en recreatiegebied of militair oefenterrein.
CVT2731 Lauwerszee-plannen
W0039 Leefbaarheid Kleine Kernen Oostdongeradeel.
W0216 Leeftijdsopbouwstatistiek der inwoners van de gemeente Dongeradeel per 01-01-2000, mede per dorp gerangschikt
CVT0845 Leerredenen , aanvankelijke vorming der christelijke hervormde gemeente te Zwaagwesteinde
CVT3266 Leeuwarden 1945 - 1965
CVT3882 Leeuwarden 750 - 2000 Hoofdstad van Friesland
CVT1110 Leeuwarden een industriële oase?
CVT1781 Leidraad bij het onderzoek van de heilige schrift..... van de Nederlandse Bond van Jongelinsverenigingen op Gereformeerde Grondslag
CVT1695 Leksums Stikeldichten
B0650.2 Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Kerkenroute
B0650.1 Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Molenroute
W0116 Letterlappen in Noordoost Friesland
CVT1014 Leven en laten leven
CVT3054 Leven en verdiensten van Foeke Sjoerds
B0236 Leven en Werken bij de N.O.F. 1920-1990
B0406 Leven met je familie ... familierecht van wieg tot graf
CVT0063 Leven van den Heiligen Bonifatius
CVT0866 Leven van den zaligen Fredericus
B0777 Levende stenen.... het bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
CVT3011 Levensberichten der afgestorven medeleden van de maatschappij der Nedrlandsche Letterkunde
HDW004 Levensgeschiedenis van Anne Rinderts Koopmans, 1865 -1942 afkomstig uit Ternaard
I0298 Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
CVT2512 Lezing op de naamlijst van grietmannen van Friesland
B0213 Lezing van burgemeester van Tuinen over de herdenking van de gemeentewet 1851 - 1951
CVT1126 Lezingen gehouden tijdens het bezoek van Prins Bernard aan Dokkum op vrijdag 11 juni 1954 te Dokkum
CVT0793 Libbensleare for de Fryske Nasjonalist
B0937 Libbensskôging yn Fryslân
CVT0003 Liber secundus de artecompatiendi
B0184 Licht op Schier over vuurtorens en bakens op Schiermonnikoog.
CVT0037 Lichtstralen op den akker der wereld, Bonifatius
CVT3373 Lijst der kiezers van de leden van de 2e kamer. provinciale staten en de gemeenteraad van Dokkum 1913-1914
CVT3678 Lijst der kiezers van leden van de 2e kamer der Staten Generaal, de Prov. Staten en de gemeenteraad Dokkum
CVT3376 Lijst met opgave van fabrieken en werkwinkels in de gemeente Dokkum in het jaar 1819
CVT2441 Lijst van beoefenaren der geneeskunst in Friesland
HDA004 Lijst van de Hoofdelingen, burgermeesters en Heren van Ameland, met beschrijving van hun wapens
W0096 Lijst van emigranten van en naar Dantumadeel in de periode 1900-1910
HDD007 Lijst van garnizoenen te Dockum geleegen van het jaar 1746 tot 1800
W0112.01 Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Oostdongeradeel ca 1418-1984
W0112.02 Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Westdongeradeel ca 1517-1984
HDA008 Lijst van lidmaten van de Jan Jacobs Gemeente en de Foppe Onnes Gemeente ten tijde van hunne Vereniging 1804
HDS005 Lijst van predikanten van de hervormde gemeente Schiermonnikoog 1603-1965
van 1617 tot 1638 gecombineerd met Paessens
HDW003 Lijst van scheepsstrandingen in Westdongeradeel 1839-1877 (WED 0004- invent nr. 1641)
HDS001 Lijst van Schiermonnikogers voorkomende in het notarieel archief van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw
met klapper
HDS002 Lijst van Schiermonnikogers voorkomende op zeebrieven berustende in het Gemeentearchief te Amsterdam
HDS003 Lijst van Schiermonnikogers wonende in Borkum in 1713
HDA013 Lijst van schippers en commandeurs in den jare 1781 op Ameland als burgers woonachtig
HDW051 Lijst van stemgerechtigden voor de eerste en tweede kamer in de grietenij Westdongeradeel in 1848
per dorp gerangschikt
CVT1166 Lijst van uitgaven 1964
W0094 Lijst van vreemde, vooral latijnse termen die men in archiefstukken kan tegenkomen
G0145 Linck namen aus Nordlingen
genealogische aantekeningen
CVT1778 List fan Fryske foarnammen
CVT1530 Literatorum principi di Davidi Ruhnkenio
W0143 Liturgie voor de eredienst ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk
te Oosternijkerk
W0139 Liturgie voor de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Grote Kerk te Holwerd
na de restauratie op woensdag 18 december 1968
B0330 Liudger 742-809 De confrontatie tussen Heidendom en Christendom in de Lage Landen
CVT2663 Liudgerus………
CVT0255 Ljocht oer 't fjild
CVT0438 Ljochtsjende kimen
CVT0820 Lof fan alle tiden
B0735 Logboek van een vliegveld............ Vliegveld Ameland in de periode 1916 - 2997
CVT1611 Lokaalspoorwegen in Nederland
CVT2572 Loonarbeid en het vijfde gebod
CVT3381 Losse grepen ut de skiednis fan Dokkum
B0203 Losse grepen út de skiednis fan Dokkum.
CVT2176 Lotgevallen op eene reis van Friesland door Westfalen en het Waldeksche naar Hanau
B0199 Louise Mellema 1900-1990
haar leven herrineringen literair werk
B0718 Luchtfoto atlas Fryslân
CVT4432 Luchtfoto atlas Fryslân
B0968 Luchtfoto`s van Nederland in de twintiger er dertiger jaren
CVT0722 Luidklokken en Beiaarden
CVT0783 Lüneburg in tausendjährige Geschichte
CVT0204 Lustrum Leiden 1930
CVT3355 Lustrumboek van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogslachtoffers1950
CVT0627 Lyceum in het zilver
CVT4090 Lytse oanrikkemandaasje, list fan amtlike wurden
B0950 Lytse Schotanus atlas