Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - M

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT3956 Maatregelenplan
CVT2282 Maatschappelijk werk in Friesland; een verkenning van de sociale kaart
B0788 Mallabaarse Brieven De brieven van de friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723)
B0960 Mannen van de Brouwershoeve
een boerenroman op Ameland
CVT3492 Maple Leaf up De Canadese opmars in noord-nederland april 1945
G0022 Marcus/ Markus, een joods-fries geslacht uit Dokkum.
CVT2405 Marijke Meu, 1688 - 1765 Stammoeder van ons vorstenhuis
CVT0597 Mars door Friesland, Groningen en Drente
CVT0004 Marteldood van Bisschop Bonifatius en Gezellen
B0323 Marteldood van Bisschop Bonifatius en gezellen
B0280 Marten Dijkstra 1920-1972 schoolmeester tot in zijn vingertoppen
B0839 Marten Posthumus tekenet de Geast
Rinsumageest in de 30- en 40er jaren van de 20e eeuw
CVT0959 Maximumsnelheid
CVT0373 Mayke Jakkelis
CVT1005 Meer fietsen…meer fietspaden
CVT3495 Mei slykboar en kramizer
CVT1259 Mei triennen siedzje sjongend sichtsje
B0273 Mei triennen siedzje sjongend sichtsje geschenk aan de schooljeugd van n.o. friesland bij de viering van de bevrijding
CVT0854 Meistriderskip De fryske biweging foar, yn en nei de Dutske bisetting
CVT0797 Memme-jierdei
CVT2998 Memoires; bio-bibliograhie de Gemma Frisius et son Corneille
CVT0998 Memoriam Facimus 22-01-1945 Dokkum
B0419 Memorij Het dagboek van Cornelis Pieter Zorgdrager.
B0205.1 Memorijboeck van de vrouwens het notitieboek van een friese vroedvrouw van 1693 tot 1745
CVT3342 Memorijboeck van de vrouwens Catharina Schrader
B0533 Men zal de naasten bereid vinden - Burenplicht in Friesland in de 18e en 19e eeuw.
HDD008 Menne Hillebrand, een Dokkumer socialist
W0024 Menno Simons en de Mennisten.
B0878 Mensen van macht en aanzien
Frieslands elite in de 18e en 19e eeuw
CVT0183 Merian
B0004 Merken van friese goud- en zilversmeden
W0209 Merklappen Nuttige Handwerken Kleding
CVT0184 Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und England
CVT1073 Merriekeuringen en voorkeuringen der Provinciale Vereniging ter bevordering der Paardenfokkerij
B0190 Met barken en Klippers de wereld rond.
CVT3830 Met beurtschippers en boderijders door Friesland
CVT1830 Met de hartelijke groeten
CVT2323 Met enige schroom
CVT1157 Met kruis en ploeg
B0173 Met kruis en ploeg. Een terugblik in de historie vanaf het eiland
B0964 Met Max Posthuma door Dokkum
B0374 Met vallen en opstaan. Honderd jaar Gereformeerd Rinsumageest.
W0100 Metslawier in de 16e en 17e eeuw
het leven in deze tijd heksen en Bathasar Bekker
B0070 Metslawier van toen...
CVT3270 Metslawier van toen…..
CVT3044 Middei jefte - de dichter Fedde Schurer
CVT2354 Middeleeuws Friesland
B0518 Middeleeuws Friesland. De Economische ontwikkeling van het Gewest Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen.
B0612 Middeleeuwse muurschilderingen in Friese Kerken. 1100-1600
B0628 Middelnederlands Handwoordenboek
CVT2026 Middenstand en ondernemersschap met de toenemende bevolking
CVT4418 Middenstand in Dokkum
daar is meer te koop als spieringen en granaeten
B0765 Middenstand in Dokkum
daar is meer te koop als spieringen en granaeten
G0227 Miedema stam uit Hantumeruitburen meer dan 325 jaar....Uw stam 1630 - 1975
B0189 Mijn Eerherstel als guerilla en auteur van het verguisde maar ware en onverbiddelijke boek Schiermonnikoog Oogappel van Hitler.
CVT2178 Mijn naam is Juliana
CVT0893 Mijn voorlaatste en laatste preek
B0306 Mijn voorlaatste en laatste preek, gehouden als Predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente
G0204 Mijn voorouders Kingma. Twee eeuwen in Oostdongeradeel (1650-1850), één eeuw in Tietjerksteradeel (1850-1950).
CVT0624 Minne Jorrits reis nei it Kollumer oproer
CVT3912 Minsken yn in uthoeke......... in kronyk fan de Dongeradielen
B0956 Miskend natuurtalent ? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser
B0874 Mittelalterliche Entstehung und frühneuzeitige Ausbau der Städte in Midden Friesland
im spiegel der Topogräphische Karten
CVT0713 Moat de Lauwerszee ticht
CVT2554 Mobilisatievoorschrift voor de burgemeesters
B0055 Mockema State
B0959 Moddergat de Oere veertig huizen en hun verleden
CVT4435 Moddergat de Oere veertig huizen en hun verleden
W0222 Moddergat een vissersdorp met historie
B0636 Mode in Friesland Moade yn Fryslân 1750-1950
B0232 Moenia Doccumana. Dokkums Groene Gordel.
CVT2455 Mogenlijkheden voor industrievestiging te Dokkum
B0921 Molen "de Zwaluw" te Birdaard
CVT3395 Molenaarstermen en Molengeschiedenis
B0555.2 Molenbedrijf en Meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw
CVT2280 Molens
CVT1462 Molens
B0922 Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 1
B0923 Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 2
CVT0923 Monumenta Frisica
B0668 Monumenten in Dongeradeel
CVT3964 Monumenten inventarisatieproject
CVT2597 Monumenten inventarisatieproject Dongeradeel
B0007 Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel
regio noord
B0906 Monumenten vertellen het verhaal van de tweede wereldoorlog
naar aanleiding van 11 gedenktekens
CVT1379 Monumentenlijst Dokkum 1967
CVT0826 Monumentenwet
CVT0211 Monuments and Memorials to St. Boniface
B0009 Monuminten yn Eastdongeradiel
Monumenten in Oostdongeradeel
CVT3415 Monuminten yn Eastdongeradiel
B0075 Morra 750 jaar een dorp in Oostdongeradeel
CVT2193 Munnekezijl 500 jaar
B0394 Munnekezijl 500 jaar
B0857 Munnikezijl Beeld van een dorp
CVT1649 Muntenvondst te Oudwoude
W0073 Muntenvondsten in Dokkum en Metslawier
W0040 Muntenvondsten in Dokkum en omgeving.
CVT1025 Musea en monumenten in Friesland
CVT0825 Musea in Nederland
B0904 Muzyk yn Fryslân
de geschiedenis van de muziek in Friesland
CVT0924 Myn laatst bestek
CVT0232 Mysterie in Limburg