Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - N

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT0967 'n Schaap met vijf poten
W0161 Na 100 jaar Christelijke Nationale School Anjum 1866 - 1966
CVT1650 Na 100 jaar 1866 - 1966 Christelijk Nationale School te Anjum
CVT2312 Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdeprekers en predikanten
B0622 Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke of Liefdeprekers Predikanten
B0620 Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten tot 1964
B0621 Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880-1959)
CVT0650 Naamlijst der Heeren Predikanten Classis Dockum
B0610 Naamlijst der Predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde Gemeenten van Friesland
HDW037 Naamlijst van Predikanten en Bewoners van de pastorie te Waaxens, 1619-1995
G0052 Naamlijsten en Familieoverzichten in de Gemeente Dantumadeel.
G0158 Naamreeks Wijma Stamreeks van Tjipke Wijma
CVT0758 Naar een levende volkscultuur
G0065.3 Nageslacht van Anne Wijbes van der Ploeg en Trijntje Pieters Bouma uit Minnertsga
G0136 Nageslacht van Hylke Wytzes en Jenth Bennes.
G0014 Nageslacht van Jan Hessels en Renske Jans Hesseling
G0065.2 Nageslacht van Pieter de Groot en Gelbrig Bos / Wijtske Dijkstra uit St. Anna Parochie
G0210 Nageslacht van Ruierd Claesz en Gaetske Lolckesdr waaronder het geslacht Dijkstra 1668 - 2008
G0026.1 Nakomelingen Polet en Pollet de friese tak. deel 1
HDS013 Namen op en om Schiermonnikoog
I0015 Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding
HDW050 Namen van de bewoners van het buurtschap "De Oere" te Moddergat ten tijde van de volkstelling uit 1829
HDA015 Namen van verenigingen op Ameland volgens vermelding in de Dokkumer Courant 1875-1949
HDW026 Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790
CVT3382 Nammen fan Dokkumers ut earder tiid
B0207 Nammen Fan Dokkumers ut earder tiid. Alfabetische naamlijst van inwoners van Dokkum uit de criminele en civiele sententies van het Hof van - F
I0011 Nammen fan keapers en forkeapers ut de rintmasters-rekkens 1518-1575
I0012 Nammen ût âlde liifrinte-registers yn Fryslân 1624-1809
CVT2680 Nasporingen betreffende de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland
CVT3877 Nassau uit de schaduw van Oranje
CVT4440 Natio Frisica Lustrumgids van het 60 jarig bestaan 1898 - 1958
B0349 Nationaal Park Schiermonnikoog Samenvatting Beheer- en Inrichtingsplan 1999 - 2008
de Dorpsbode speciale editie
B0346 Nationaal Park Schiermonnikoog Beheersvisie 1998 - 2013
CVT0186 Nationale Bonifatius herdenking
CVT0828 Natuurhistorisch museum Terschelling
CVT0536 Navigare necesse est (varen is noodzakelijk)
CVT2967 Nederduitsche dialecten
B0900 Nederland dichterbij - Friesland
CVT2079 Nederland in woord en beeld - een terp bij Dokkum
CVT3913 Nederland waterstaat
CVT0716 Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe
CVT3003 Nederland's Boschprovincie
CVT1842 Nederlands congres voor openbare gezondheidsregeling
I0288 Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948
I0295 Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930
I0291 Nederlands Hervormde Kerk Ee: Extract uit de rekenboeken 1731-1964
I0294 Nederlands Hervormde Kerk Engwierum: Extract uit de rekenboeken 1810-1938
I0290 Nederlands Hervormde Kerk Hantum: Extract uit de rekenboeken 1807-1938
I0309 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912
I0293 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918
I0308 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
I0289 Nederlands Hervormde Kerk Jouswier: Extract uit de rekenboeken, 1750-1845
HDK009 Nederlands Hervormde Kerk Kollum: Extract uit de notulen en de evangelisatie. 1816-1959
HDO019 Nederlands Hervormde Kerk Morra: Exstract uit de rekenboeken 1740-1894
betreffende het orgel
I0025 Nederlands Hervormde Kerk Nes: Extract uit de rekenboeken 1788-1906
I0292 Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude: Extract uit de rekenboeken 1682-1743
I0026 Nederlands Hervormde Kerk Rinsumageest: Extract uit de rekenboeken 1635-1950
I0024 Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856
I0296 Nederlands Hervormde Kerk Waaxens: Extract uit de rekenboeken 1715-1900
CVT1822 Nederlands Plakboek Momenten uit het 150 jaar bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden
B0477 Nederlands Repertorium van Familienamen. deel 2 Friesland
CVT0718 Nederlands vlaggenboek
CVT2150 Nederlands zilver 1580-1830
CVT0725 Nederlandse bouwkunst na 1900
B0597 Nederlandse Defensie 1839-1874
CVT0151 Nederlandse heiligen
HDS017 Nederlandse Militaire Luchtvaart VI Fokker D-xxxi deel 2
Geschiedenis van de 1e JaVA en de 2e JaVA
CVT1724 Nederlandse monumenten in beeld
CVT0844 Nederlandse Volkskunde Friesland
B0927 Nederlandse vuurtorens
CVT0008 Nederlandse watervloeden en levensbeschrijvingen van ST.Willebrord, Bonifatius en Halberijk
CVT0378 Nellie's vacantie
I0316 Nes en Moddergat Bronnen betreffende bewoning en eigendom van huizen
B0090 Nes in doarp yn'e Dongeradielen
CVT1468 Nes, in doarp in é Dongeradielen
B0813 New light on dark-age frisia
B0085 Niawier Wetzens 100 jaar in beeld - Simmer 2000
G0097 Niawier, dat kleine dorpje in Friesland, waar het allemaal begon met Saape Gerbens en Maycke Claases. Oostdongeradeel. - met index 1997 - bevat
B0723 Niemand ontvlucht het slagveld van de dood
Honderd jaar begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Anjum
CVT2088 Niet verbergen
CVT2141 Nieuw Land, overzicht van landaanwinning deel 1
CVT2142 Nieuw Land, overzicht van landaanwinning deel 2
B1002 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
CVT3972 Nieuwe Atlas van de provincie Friesland, bevattende kaarten van de 30 grietenijen of gemeenten met daarin gelegen 11 steden en haar grondgebe
B0456 Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, bevattende kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten en de elf steden
B0603.3 Nieuwe en eenvoudige verklaring van de veranderingen die de kusten van ons land langs de zee, de Wadden ondergaan
CVT0399 Nije gedichten
CVT0628 Nije mearstemmige greatliks oirsprunklike sangen
CVT0578 Nije searje alde doarpsgesichten
B0476 Nijhoffs Geschiedenis lexicon Nederlanden Belgie
CVT0126 Noblest adventurer
P0020.01 Noflik Fryslân
ondernemersmagazine voor Noordoost Friesland
W0207 Nog nooit van gehoord Schets in vogelvlucht van de Hervormde Gemeenten Aalsum/Wetsens en Dokkum
alsmede een profielschets van de gezamelijk te beroepen predikant
CVT2671 Nomina Geographica Neerlandica
B0885 Noodlanding bij Stavoren met de Halifax LL 294 van de R.A.F.
B0473 Noord Nederlandse Heraldiek Familiewapens uit Drenthe Friesland Groningen.
CVT0235 Noorderzon
B0724 Noord-Friesland buitendijks
CVT1006 Noord-Friesland buitendijks
B0555.1 Noord-Oost-Friese Korenmolens en hun molenaars.
CVT1311 Nordeney, brieven bij een badbezoek
B0409 Nynke (van Hichtum) en Afke (fan Wergea)
Sjoukje Troelstra - Bokma de Boer