Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - O

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT0303 Oan de kant fan 'e mar
B0987 Och, alles feroaret, wy ek
Onderzoek naar het "Frysk eigene" van Lioessens onder invloed van het provinciaal ruimtelijk ordeningsbeleid
CVT3874 Ode aan de zode
CVT1096 Oer de bifoardering fan en in ûnderwiis yn de fryske tael
B0204 Oer Dokkum, Juster en Hjoed
bundel publicaties betreffende Dokkum
B0045 Oer Ealsum âld en nij
CVT1396 Oer Eastrum âld en nij
B0112 Oer Eastrum âld en nij
CVT1991 Oer it ûnderwiis yn Dokkum yn de 17 ieu
W0118 Oer Strjitnammen yn Dokkum
B0784 Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
leven en werken in de 4 H dorpen in de vorige eeuw
CVT4422 Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
leven en werken in de 4 H dorpen in de vorige eeuw
CVT3169 Officieel gedenkboek troonsbestijging Koningin Juliana
B0233 Officiele opening van het belastinggebouw te Dokkum.
CVT0207 Om de heilige erve
B0495 Om de sûnens fan it Fryske folk
tuberculose en haar bestrijding bij bevolking en veestapel 1890-1940
B0664 Om Gysbert Japiks hinne - Fryslân yn de 17e ieu
B0712 Om mekaar in Dokkum
Graphic novel
CVT3287 Om Nijtsjerk en Nes hinne
B0107 Om Nijtsjerk en Nes hinne Noed en nocht foech hundert jier lyn
CVT0408 Om toer en tsjerke fan Minnertsgea
CVT3570 Omstreden ruimte, de toekomst van het landelijke gebied....... een discussie
CVT1098 Omzetbelasting over de toegevoegde waarde
B0786 Onbekend Nederland - monument aan de waddenzee: de ondergang van een vissersdorp
B0828 Onder de toren Een geschiedenis van Oostergo 1947 - 1994
CVT2191 Ondergang en vervolging van het Jodendom deel 1 en 2
P0018.36 Ondernemend Achtkarspelen
P0017.02 Ondernemend Dongeradeel
P0017.17 Ondernemend Dongeradeel
P0017 Ondernemend Dongeradeel
P0017.01 Ondernemend Dongeradeel
P0017.33 Ondernemend Dongeradeel
P0017.38 Ondernemend Dongeradeel
P0017.37 Ondernemend Dongeradeel
P0017.36 Ondernemend Dongeradeel
P0017.08 Ondernemend Dongeradeel
P0017.34 Ondernemend Dongeradeel
P0017.03 Ondernemend Dongeradeel
P0017.30 Ondernemend Dongeradeel
P0017.29 Ondernemend Dongeradeel
P0017.28 Ondernemend Dongeradeel
P0017.14 Ondernemend Dongeradeel
P0017.06 Ondernemend Dongeradeel
P0017.05 Ondernemend Dongeradeel
P0017.04 Ondernemend Dongeradeel
P0017.35 Ondernemend Dongeradeel
P0019.01 Ondernemend Noordoost Fryslân
P0019.02 Ondernemend Noordoost Fryslân
CVT1178 Onderweg in Zuid-Amerika, India, Nepal en op 't Wad
HDD020 Onderwijs in Dokkum 1848-1922
CVT1686 Onderwijsplan Rutten
B0715 Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland
I0297 Onderzoeksgids voor archieven van lagere overheden in Drenthe, Friesland en Groningen
CVT1665 Ons Bergum 1985
CVT1152 Ons eigen land 1955
CVT2448 Ons eigen land 1956
CVT2373 Ons eigen land 1957
CVT2374 Ons eigen land 1958
CVT2375 Ons eigen land 1959
CVT2376 Ons eigen land 1960
P0011 Ons Erfgoed
CVT0955 Ons Koninkrijk geboren 1813-1815
CVT3258 Ons mooie Friesland
CVT1072 Ontboezeming op 18 junij 1865
CVT1984 Ontdek de friese natuur
CVT0025 Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum
B0338.1 Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix
B0344 Ontmoeting met de grijze monnik
CVT0668 Ontmoeting met Dokkum
W0211 Ontmoeting met Dokkum
HDD055 Ontroerende verhalen van joodse onderduikkinderen (te Dokkum en Holwerd)
W0225 Ontspan de boog op Schiermonnikoog: eiland van rust en recreatie
CVT2025 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in en om de wijk
CVT3735 Onze aarde
B0312 Onze lieve Heer van de Terp, Dingen uit het predikantsleven van H. Groeneveld.
W0090 Onze lieve vrouwe ten berge De Sionsberg
HDA017 Onze Noordelijke Badplaatsen
Orgaan ter bevordering van het vreemdelingen verkeer op Schiermonnikoog Ameland Vlieland Terschelling en Hindelopen
B0359 Onze Vermaning, 1767 - 1917 Gedachtenisrede door ds F.H. Pasma Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente van Dantumawoude
G0041 Onze voorouders Zacheus Roelofs en Attje Sierks.
CVT0352 Oogst
W0071 Ook dit is Dokkum. Over het leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed.
HDO020 Oorkonden betreffende het Klooster Sion te Niawier, 1490-1574
CVT0345 Oorlogsherinneringen van een dorpsburgemeester
B0507 Oorsprong en Geschiedenis van de Friezen.
G0129 Oorsprong en nageslacht van Andries Oedzes Brouwer en Blijke Johannes Hesling.
B0725 Oost Ameland
W0157 Oostdongeradeel
CVT1371 Oostdongeradeel
I0016 Oostdongeradeel Register van Aanbreng 1511
I0017 Oostdongeradeel Register van Geestelijke Opkomsten in Oostergo 1580
I0018 Oostdongeradeel Stemcohieren 1640 en 1728
B0288 Oostergo 1953-2003 50 jaar Oostergo reintegratie
CVT3727 Oostergo algemeen nieuwsblad fragmenten
B1015 Op `e Bjokkens fan de tiid
Ferhalenbúek fan it eilaun Schiermontseich
CVT0427 Op alle winen
CVT2950 Op de grens van land en zee
CVT4010 Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
B0748 Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
CVT3421 Op de Rails De Noord Friesche Lokaalspoorweg Maatschappij
HDO051 Op de vlucht
overlevingsverhaal van een amerikaanse piloot
CVT2068 Op 'e praetstoel
B0010 Op 'e Sneup troch Eastdongeradiel
B0033 Op en drafke... 75 jaar Rabobank
75 jaar cooperatief bankieren vanuit Anjum
B0373 Op en rond de Vonder. 25 jaar V.C.R.
CVT1938 Op het Oranje Nassau's huwelijk, aan mijn vriend Wibrand van Itsma
CVT3870 Op hoge poten, de geschiedenis van de haagse ooievaar
CVT0400 Op koart front
B0334 Op Pylgerreis
B0513 Op reis door Friesland in de vorige eeuw
CVT1448 Op reis door Friesland in de vorige eeuw
CVT0548 Op reis door Friesland in grootmoeders tijd : deel 2 de noordoosthoek
CVT1052 Op reis met de N.O.F. (busonderneming)
CVT0420 Op reis nei Jeruzalem
CVT1142 Op weg naar de kern
CVT3977 Op weg naar het verleden
CVT2969 Op Wiek
CVT0772 Op zoek naar Nederland
B0485 Op Zoek naar onze Voorouders. Handleiding voor Stamboomonderzoek.
CVT0605 Opdat wij niet vergeten ter nagedachtenis aan de gevallen van Dokkum in de bezettingsjaren
CVT2785 Opdat wij niet vergetenů
CVT2096 Opdat zij met ere mogen rusten
B0683 Opduin een wandelend huis
CVT1652 Open brief aan Provinciale Staten betreffende de aanleg van het spoor naar Dokkum door Westdongeradeel
W0015 Open brief aan Worp van Peyma in Noord-Amerika over Westdongeradeels Contributie Zeedijk,
CVT0537 Open kaart van vier gemeenten in Nederland
CVT1094 Open Monumentendag Dongeradeel 1988
B0858 Open monumentendag in EE 1990
B0034 Openbaar Onderwijs in Oostdongeradeel
CVT1327 Openbaar onderwijs in Oostdongeradeel
B0808 Openbare Lagere School "Burgerschool" te Dokkum 1882 - 2007
CVT1483 Openluchtrecreatie
B0546 Opkomst en strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland.
W0063 Oproer in Kollum. Ds Dermout versus Ds Ribbeck ( 1867-1869)
W0144 Opschriften der zerken in het kerkgebouw te Oosternijkerk
CVT4419 Opus 3 in Rhapsodij in de sporthal Doelstien te Dokkum dd 28 november 2008
B0991 Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
CVT4436 Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
CVT1860 Oratio door Ekema
CVT1986 Oratio door van der Wal
W0149 Orde van Eredienst in de Gereformeerde Kerk van Wierum zondag op 29 december 2002
liturgie van de laatste gewone dienst in het kerkgebouw te Wierum
CVT3271 Organisatie en taken stadsbestuur Deventer
HDA003 Organisatiestructuur van het Bestuur van Ameland in de 17e en 18e eeuw
CVT1200 Ornamenten van huis en hof Deel I
CVT1201 Ornamenten van huis en hof Deel II
B0320 Oud en nieuw St. Bonifatiuskerk te Dokkum
B0881 Oud Friesland vanuit de lucht
B0492 Oud schrift in Nederland
leerboek voor de student
B0230 Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum
CVT1833 Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum
CVT2235 Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum
CVT3709 Oude geveltekeningen in Dokkum
CVT2652 Oude kerkelijke archieven in Friesland
HDA009 Oude pastoor, ontslagen, leefde in ballingschap, met bidprentje van pastoor Nicolaas Molenaar
B0935 Oude sporen, nieuwe wegen Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek
HDD040 Ouderlingen en diakenen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, 1710 - 1760
B0500.1 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 1
B0500.2 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 2
B0500.3 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 3
B0500.4 Oudfriesche Oorkonden. Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen. deel 4
B0629 Oudfriesche woordenlijst, met de vertaling in het nederlands en vergelijking met westfriesche woorden
B0212 Oudheidkamer Dokkum en Omstreken.
W0097 Oudheidkundig onderzoek in de Nederlands Hervormde Kerk te Waaxens
CVT0989 Oud-schipper Mees Toxopeus
G0023 Our heritage and Familie Tree.
G0043 Our heritage and family tree. Genealogie Westra
B0799.02 Over agrarische ontwikkelingen in het dorp Buren op Ameland
CVT2905 Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis
CVT0491 Over de greiden straalt de zon
B0532.2 Over de structuur van de NOTARI╦LE AKTE en haar werking als bewijsstuk
B0399 Over School en Schoolmeesters van Oudwoude. 200 jaar Openbaar Onderwijs.
W0021 Over Straten en Straatnamen in Dokkum.
HDO043 Overzicht van 75 jaar gereformeerde jongelingsvereniging "Leert en Vermaant Elkander" te Niawier
HDS006 Overzicht van bij Schiermonnikoog gestrande schepen van 1875-1949 uit artikelen van de Dokkumer Courant
CVT2557 Overzicht van de inrichting en de bevoegdheid der plaatselijke besturen in Friesland sedert 1795
CVT2555 Overzicht van en bijdrage tot de kennis van medicinale curcuma (Temoe Lawak)
G0038 Overzicht van Familiegebeurtenissen van Tjitte Ydes Talsma.
W0082 Overzicht van Ouderlingen en Diakenen Hantum Hantumhuizen - 1644-1686