Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - S

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT0296 's Levens gang
CVT1345 Sa boartsjende wei
B0245 Sa Boartsjende wei. Naar aanleiding van de opening van het Harddraverspark.
CVT2707 Sa buorke de CAF
B0910 Sa hat it sitten Sei- en Siswizen
CVT0035 Saint Boniface
CVT0040 Saint Boniface
B0574 Salt Wetter Swiet Wetter. Over zoetwatervoorziening vroeger met name in Noordoost Friesland.
W0054 Sanbulten Foarhinne
CVT0192 Sankt Bonifatius
CVT0319 Saunkêlen
CVT3150 Schat der gesontheydt
CVT3120 Schatboek der Nederlandse Catechismus deel 1
CVT3121 Schatboek der Nederlandse Catechismus deel 2
W0162 Schatgraven in de kerk van Ee
een door detectoramateurs gevonden muntschat gedetermineerd
B0673.02 Scheepsstrandingen op Ameland, deel II 1834-1888 (G.A. Ameland inv.nr. 1166-1170)
B0673.01 Scheepsstrandingen op Ameland,deel I, 1814-1834 (G.A. Ameland inv.nr. 1165)
CVT0787 Scheld- schimp- en sportnamen
CVT0415 Scherpe schaatsen verre vaarten
CVT0906 Schets van de Nederlandse landbouw
CVT0953 Schets van een oud dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. de VeGe
B0238 Schets van een oud Dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. VèGè
G0127 Schets voor een genealogie der Anjumer Sijtsma 's en van hun agnaten uit het geslacht Jeppema
CVT0360 Schetsen
B0050 Schetsen uit de historie van Ee
CVT3461 Schetsen uit de historie van Ee
CVT1782 Schetsen van de Friesche geschiedenis deel I, II en III
CVT4434 Schetsen voor het carrilon te Dokkum ter gelegenheid van de aanbieding van 2 nieuwe klokken
op 26 november 2004
CVT3025 Schiermonniken-oog en van de Lauwers nog eenige bladzijden betrekkelijk
G0030 Schiermonnikoger Geslachten.
CVT0612 Schiermonnikoog
B0126 Schiermonnikoog "Kroon"domein voor de vrije tijd
CVT2159 Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg
B0603.2 Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg
B0658 Schiermonnikoog kroondomein voor vrije tijd
B0989 Schiermonnikoog Uit grootmoeders album
B0943 Schiermonnikoog 1950 Aanleg waterleiding en opening
B0698.01 Schiermonnikoog 2004 Almanak van een eiland
B0698.02 Schiermonnikoog 2005 Almanak van een eiland
B0698.03 Schiermonnikoog 2006 Almanak van een eiland
B0698.04 Schiermonnikoog 2007 Almanak van een eiland
CVT0359 Schiermonnikoog berijmde kiekjes
W0048 Schiermonnikoog de eigendom van het eiland in de loop der historie.
B0679 Schiermonnikoog door schildersogen van vroeger tot gisteren
B0197 Schiermonnikoog een drieluik
B0180 Schiermonnikoog een oase van rust
CVT0647 Schiermonnikoog een oase van rust
B0174 Schiermonnikoog een rijk verleden, een rijker heden.
B0681 Schiermonnikoog een wandelend eiland
B0729 Schiermonnikoog een wandeling door het oude dorp
CVT3035 Schiermonnikoog en Lauwers
CVT3273 Schiermonnikoog het eiland der grijze monniken
B0176 Schiermonnikoog het eiland in de branding.
B0719 Schiermonnikoog in beeld 1950 -1980 een tocht door het dorp en buitengebied
W0050 Schiermonnikoog tijdens de tweede wereldoorlog.
B0198 Schiermonnikoog van vroeger...
B0192 Schiermonnikoog Van Westerstrand tot Willemsduin
CVT0850 Schiermonnikoog, berijmde kiekjes
CVT0752 Schimp- en Hekeldichten
HDS023 Schlei, verdwenen en nauwelijks gedocumenteerd
CVT2231 Scholen adopteren monumenten
CVT1439 Scholen maken de mensen
CVT3104 Schoolkaatsen in Friesland
CVT1270 Schoolwetten der stede Dokkum in den jaare 1662
G0071 Schregardus in Friesland
B0491 Schriftspiegel nederlandse Paleografische teksten van de 13e tot de 18e eeuw.
CVT0500 Schylgerlaner leisboek
HDD062 Se wie in sterke en yntelliginte frou
CVT0603 Sentimentele reize
CVT0675 Sentimentele reize naar Schilda
CVT1423 Septime Accoord
CVT0746 Shell journaal van Nederlandse monumenten
G0219 Siderius de familie en het handschrift
B0234 Siderius de Granaet
B0705 Simmer 2000
CVT0362 Simmerdagen
B0611.1 Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 1 A-M
B0611.2 Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 2 N-Z
CVT0048 Sint Bonifatiusboek
B0324 Sint Bonifatiusboek
B0260 Sint Bonifatiusschool te Dokkum 75 jaar 1913-1988
B0644 Sint Clemensparochie op Ameland
CVT0062 Sint Willibrord, een missionaris uit de achtste eeuw
B0137 Sions Vorst en Volk, Hero Sibersma 1644-1728 predikant te Ternaard
B0422 Sits.... exotisch textiel in Friesland
CVT0481 Sjouk van Holdinge
CVT0392 Sjouke Sjaerdema
HDW017 Sjoukje Bokma de Boer 1860-1939 is Nienke van Hichtum
B0864 Skeppe en Skriuwe
10 jaar Argeologysk wurkferban Fryske Akademy
B0999 Skiednis fan de Fryske Biweging
B0003 Skiednis Fan Eastdongeradiel. - Geschiedenis van Oostdongeradeel
B0691 Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne
CVT3468 Skiednis fan Fryslan
CVT3516 Skiednis fan Fryslân
B0357 Skier Besjoen
B0687 Skip op strân - Ameland - Reddingsstations langs de Nederlandse kust
B0073 Skoalle Meitsje 75 jaar Christelijk Onderwijs in - Metslawier 1922-1997
CVT4420 SKS Skûtsjes in Dokkum en Oostmahorm
B0773 Slein mar Oerein.....Burgum yn oarlochstiid
B1010 Slotakkoord aan de 19e eeuw Het Dokkumer muziekfeest van 1897
W0075.1 Slotblik op Hantum c.a.
HDO052 Sluizencomplex Ezumazijl
CVT2011 Smel sulver
CVT2737 Smellingera-land
CVT1032 Sneek
CVT3718 Sneek beeld van een stad
B0905 Sneek gephotographeerd 1863-1900
CVT0284 Snokkerjende grymgnyskes
P0012.21 Snypsnaren
P0012.22 Snypsnaren
P0012.23 Snypsnaren
P0012.25 Snypsnaren
P0012.26 Snypsnaren
P0012.15 Snypsnaren
P0012.24 Snypsnaren
P0012.03 Snypsnaren
P0012.08 Snypsnaren
P0012.09 Snypsnaren
P0012.10 Snypsnaren
P0012.20 Snypsnaren
P0012.11 Snypsnaren
P0012.12 Snypsnaren
P0012.17 Snypsnaren
P0012.06 Snypsnaren
P0012.04 Snypsnaren
P0012.05 Snypsnaren
P0012.02 Snypsnaren
P0012.13 Snypsnaren
P0012.01 Snypsnaren
P0012.14 Snypsnaren
P0012 Snypsnaren
P0012.16 Snypsnaren
P0012.18 Snypsnaren
P0012.19 Snypsnaren
CVT3176 Sociaal economisch onderzoek betreffende Dokkum
CVT3172 Sociaal Economisch Rapport Dokkum
B1017 Social Media in 19e eeuws Dokkum Vijf vriendinnenalbums uit 1830 - 1850
G0159 Soepboer's in en uit de Dongeradelen. Genealogie van Douwe Pieters
CVT1930 Sonnetten fan Shakesspeare
W0070 Souvenier Birdaard
HDA022 Spanjolen op Ameland. Spaanse vluchtelingen op Ameland
CVT0994 Specimen Juridicum Inaugurale van Swindels
CVT0905 Specimen obeservationum
CVT2942 Spectrum Vlaggenboek
CVT0076 Speeches by the National Boniface Memorial
CVT1741 Spellingsvoorstel voor het Schiermonniksoogs
B0979 Spelregels Keatsen
CVT3276 Spiegel van bekende friezen
CVT1269 Spiegeltje,spiegeltje aan de wand
HDD003 Spinhuis te Dokkum
CVT3716 Spitsbergen 79 graden Noorderbreedte
CVT2349 Sporen van de oorlog
CVT0543 Sport en spel in de oudheid
CVT2584 Sportterreinen in Friesland
CVT3952 St Boniface 675/754 - the first european
CVT0141 St Boniface and his world
CVT0051 St Boniftius, Missionaris en martelaar
CVT0067 St Liudger, de voltooier
CVT0096 St. Boniface
CVT0221 St. Boniface 675 - 754
CVT0102 St. Boniface Celebrations 1978
CVT0027 St. Michael's at Fulda
CVT1965 St. 't Fiskershúske Moddergat, jaarverslag 1988
CVT1966 St. 't Fiskershúske Moddergat, jaarverslag 1989
B0019 Sta stil in het spoor van de canadezen langs monumenten van verzet en bevrijding
HDA014 Staat houdende opgave van namen, geboortedata, beroepen en welstand van mannen op Ameland 1813
vallend onder het decreet van de Keizer dd 5 april 1813
W0042 Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze eeuw.
CVT3151 Staats- en rechtsleven onder de republiek; overdruk uit de algemene geschieenis der Nerdelanden, deel VI 1609 - 1648
CVT1019 Staatsnatuurreservaten
G0180 Stachouwer, Heren van Schiermonnikoog.
CVT1193 Stad en Land in re-visie
B0221 Stadhuis Dokkum.
CVT0569 Stadhuis Dokkum...... Monument van de maand
S0100 Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe
B0975 Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe
W0190 Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700-1900) Dokkum
B0509.1 Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1800-1900)
CVT2924 Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 1
CVT2925 Stads- en Dorpskroniek van Friesland deel 2
CVT1450 Stadsbomen van Acer tot Zelkova
CVT3166 Stadstimmeren
CVT2733 Stadswandelingen
CVT0036 Stadtplan Fulda
G0063 Stamboek van het geslacht Van Kleffens
G0053 Stamboom Elgersma uit Oostdongeradeel.
G0225 Stamboom Palma van Ternaard
G0207 Stamboom van de familie Gaasterland
G0069 Stamboom van Gelt Klazes de Graaf en Grietje Tjeerds
CVT3975 Stamboom van het geslacht Dokkum
G0193 Stamboom van het geslacht Dokkum
G0150 Stamboom van het geslacht Tilkema uit de Dongeradelen
CVT3368 Stamboom van het geslacht van Kleffens
B0835 Stania State Oenkerk
HDA018 Staten en statestieken uit de gemeenteverslagen over Hollum betreffende Armenzorg Scheepvaart Onderwijs Visserij 1851-1900
HDD046 Staten en Stinzen in Dokkum en Dantumadeel
uit een manuscript van P. Noomen
HDW029 Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard
HDO021 Statistieken betreffende de Christelijke Nationale School te Ee. 1879-1930
HDW011 Statistieken betreffende de Floreen- en Speciekohieren te Hantum en Hantumeruitburen, 1748-1805
HDO010 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795
HDW018 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Holwerd, 1749-1790
HDO034 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805
HDO018 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Morra, 1760-1790
HDW010 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Raard, 1750-1795
HDK012 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Westergeest, 1750-1795
HDO006 Statistieken betreffende het verenigingsleven te Anjum, 1872-1900
CVT3380 Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum
B0214.1 Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum 1954
HDW014 Statistische gegevens betreffende de visserij en visvangst van Moddergat en Wierum, 1851-1935
CVT1738 Statuten van de jongelingsvereniging Soli Deo Gloria te Dokkum
CVT1596 Statuten van de Stichting Bejaardenwerk Dokkum
CVT3143 Statuten, Ordonantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Frieslandt, diverse delen
B0522 Steden en hun verleden. de ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de 19e eeuw
B0018 Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost Friesland
CVT2134 Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost-Friesland
G0175 Steensma uit Friesland deel 1 Nakomelingen van Lolle Wijbes en Antje Jans
B0929 Stem van de stilte wadden beeldkunst
CVT1667 Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap
CVT1194 Sterke gemeenten in nieuwe provincies
CVT0738 Stichtelijke gedichten van D.R Camphuysen
CVT0524 Stichtelijke rijmen
CVT0354 Stichtelijke rijmversjes
CVT0580 Stichtelijke rijmversjes
CVT3301 Stichting Alde Fyske Tjerken
B0064 Stichting de Commune te Engwierum 1797-1997
P0013.12 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.06 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.07 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.08 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.09 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.05 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.11 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.13 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.14 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.15 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.16 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
P0013.10 Stichting Paardenreddingboot Ameland
informatiebulletin voor donateurs
CVT3676 Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland
B0058 Stinzenplanten Bloemenpracht rondom Friese stinzen en states
CVT0401 Stjerrerein
CVT3297 Stoepen, Stoeppalen en stoephekken
B0865 Stof zijt ge....begrafenisgebruiken en bijzondere begraafplaatsen door de eeuwen heen
W0105 Stoomtreinen op Schiermonnikoog
B0721 Stoomzuivelfabriek "de Eensgezindheid" Coöperatieve zuivelfabriek Schiermonnikoog G.A.
CVT0273 Stormkaap
CVT0733 Straatmadelieven
HDO039 Straatnamen in Engwierum
B0682 Strandingen en Jutters
CVT0685 Strandrovers, jutters en redders
CVT1015 Streekontwikkeling door samenwerking overheid en bevolking
CVT0278 Striid en dream
CVT0271 Striid en oare Forhalen
B0151 Strjitnammen yn Holwert en Ternaerd.
CVT0433 Strooschippers
HDA023 Sundeklaas, levende waddenfolklore op Ameland
CVT4416 Suteljenderwize teplak Oantikens fan in bakkersfeint Piter Krol
CVT1360 Swanneblommen 1904, 1908 en 1911
CVT0856 Swart mar leaflik Bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Morra - Lioessens
B0077 Swart mar Leaflik 100 jaar Gereformeerde Kerk van Lioessens - Morra 1851-1951
CVT0318 Swarte keap
CVT0291 Swealtsjeblommen
B0969 Swerfstiennen yn Fryslân De erfenis fan de iistiden om Bûtenpost hinne
CVT2528 Sykljocht op de walden
CVT3057 Sykljocht op de Wâlden