Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - T

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
P0009.06 "t Heer en Feer
P0009.01 "t Heer en Feer
P0009.02 "t Heer en Feer
P0009.03 "t Heer en Feer
P0009.05 "t Heer en Feer
P0009.07 "t Heer en Feer
P0009.08 "t Heer en Feer
P0009.04 "t Heer en Feer
B0153 "Treed niet onachtzaam hier voorbij" stilstaan bij heden en verleden Sint Maartenskerk in Hallum
1100 - 2011
P0009.23 't Heer en Feer
P0009.24 't Heer en Feer
P0009.25 't Heer en Feer
P0009.26 't Heer en Feer
P0009.28 't Heer en Feer
P0009.20 't Heer en Feer
P0009.22 't Heer en Feer
P0009.19 't Heer en Feer
P0009.29 't Heer en Feer
P0009.09 't Heer en Feer
P0009.13 't Heer en Feer
P0009.14 't Heer en Feer
P0009.16 't Heer en Feer
P0009.17 't Heer en Feer
P0009.18 't Heer en Feer
P0009.15 't Heer en Feer Bosch - op zoek naar een verdwenen eiland en zijn geschiedenis
P0009.27 't Heer en Feer Luitjen Elles van alles maakte hij een kunstwerkje
P0009.21 't Heer en Feer - Van wel- en regenput naar waterleiding op Schiermonnikoog
B0258 't Lyceum in 't zilver. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Christelijke scholengemeenschap Oostergo
CVT2725 Taak en functie van de Christelijke Technische school
B0984 Taalpeiling in Fryslân....Onderzoek naar de beheersing van het fries en nederlands aan het einde van de basisschool
CVT0957 T-aansluitingen en Y-splitsingen
CVT2100 Tabellen omtrent het woningonderzoek te Dokkum
G0037 Tadema Talsma kroniek
B0716 Taeke Pieters Klimstra ( 1858 - 1945) orgelmaker te Wierum en Metslawier
B0420 Tames Oud 1895-1953 van Ameland.
CVT1574 Tarieding en Oerliz
B0463 Taschenbuch der Zeitrechnung.
G0194 Te jong om dit verlies te beseffen
CVT1742 Teenagershow
B0903 Tekens van toen in Tytjerksteradiel 1940-1945
CVT0937 Tekst van de beschikking bijdragen woningwetbouw 1950
CVT3246 Tekst van de redevoering bij de installatie van burgemeester Miedema van Dokkum
HDO014 Tekst van de toespraak voor de afdeling Wassenaar van de Bond van plattelands vrouwen door J.T. Alberda te Ee
voorzitter van de Friesche Mij van Landbouw, afd. Oostdongeradeel
CVT0938 Tekst van de voorschriften en wenken voor het ontwerpen van woningen
CVT1349 Tentoonstelling bevrijding en bezetting in het Admiraliteitshuis
CVT1680 Tentoonstellingsgids duizend jaren rijden en varen
G0217 Ter Luyne 1396 - 1960
B0639 Ter Walvisvaart. Dagboek van een jonge walvisvaarder op de Willem Barendsz
CVT0903 Terminus Afscheid van S. van Tuinen als magistraat van Bolsward Dokkum en Kampen 1945 - 1978
W0029 Ternaard
B0578 Terpafgravingen in Friesland
CVT3826 Terpafgravingen in Friesland
B0957 Terpbewoning in oostelijk Friesland
twee opgravingen in het voormalig kweldergebied van oostergo
B0024 Terpen
B0994 Terpen en terpvondsten in Friesland
CVT3504 Terpen en Wierden in het Friesch-Groningse kustgebied
B0558 Terpen Mens en Milieu.
B0559 Terpen tussen Vlie en Eems. deel 2 Een Geografische en Historische Benadering
G0113 Terpstra, een arbeiders gezin uit de Visbuurt bij Ternaard. Parenteel van Doeke Douwes en Jetske Jacobs. Kwartierstaat van Lolke Doekes
B0688 Terug in de tijd. 1904-2004 Ver. van Vrijzinnig Hervormden Friesland en Leeuwarden
B0177 Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ...
B0159 Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 - AS-M , het raadsel van het vliegtuig onder de zeedijk te Holwerd.
CVT3518 Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 AS-M for mother en haar bemanning
CVT3308 Teruggevonden grafzerken van Dr Scipio Halbetsma en enkele zijner familieleden
HDO016 Testament van Johannes Casparus Bergsma, 1775-1818 Burgemeester van Oostdongeradeel
CVT0297 The American in Holland
CVT0110 The Anglo-Saxon Missionairies in Germany
CVT0024 The Cathedral at Fulda
CVT0728 The Frisians
CVT0149 The greatest Englishman
CVT1981 The rape of the Netherlands
CVT0766 The Spas of Britain
CVT0348 The Spur and the Sprocket
G0105 The Westra Family 1750-1998. Afstammelingen van Andries Pieters Westra uit Wetzens.
CVT3136 Theses Juridicae Inaugurale rede door Jan Lolko Suiderbaan, dockumo frisius
B0277 Thomas Romein, een classicistisch bouwmeester in het Friesland van de negentiende eeuw.
CVT3024 Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap tweede serie deel 18 nr 1
Indijking van de Lauwerszee
HDA032 Tip de Bruin (1920 - 2008) Drummer werd kostuumkoning
B0114 Titus Brandsma zijn levensweg 1881 - 1942 en zijn Zaligverklaring Rome 1985
B0872 Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum
CVT0759 Tiverton
B0131 Tjaard van Aylva 1721-1757. Nobilis Frisius de Nobilisearre?
W0151 Tjamme Foppes de Haan (1791-1868) Predikant en Docent Een Zielestrijd
B0761 Tjipke Postma (1866-1956) skipper - folksdichter
CVT1087 Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
B0671 Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
CVT1733 Toelichting op de kloosterkaart van Friesland
CVT2587 Toer en Tsjerke
CVT1954 Toespraak bij de inwijding van het orgel in de kerk der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Dokkum, 1-8-1872
HDW048 Toespraak door burgermeester R.S. Cazemier bij de onthulling van het monument voor het standbeeld voor de vissersvrouwen van Paesens en Moddergat op zaterdag 8 maart 2008
W0152 Toespraak gehouden bij de onthulling van het monument van Wierum op zaterdag 30 november 1968
CVT3847 Tongblier (MKZ)
B0282 Toonkunstkoor Dokkum e. o. 1940-1990
G0190 Toorn, Tooren, Toren 4 eeuwen familiegeschiedenis
HDS015 Topografische kaart van Schiermonikoog en de Waddenzee van ca 1910
CVT3836 Topografische kaarten (Terpen)
B0642 Toponimen en toponimyske elementen yn Fryslân. in analytyske bibliografy ca 1835-1980
CVT1636 Tot nut van Vaderland en boer en burgerstand
B0144 Trams en tramlijnen De paardentrams in Noord- en Oost Nederland
W0109 Transportbedrijf Banga uit Triemen
goede naam van de fa is: Banga
CVT2138 Trapsgewijs naar het hoogste
B0403 Trapsgewijs naar het hoogste ...van gevangenkamp tot staatsbezoek
Biografie van Leo Geleijnse
CVT3441 Troch it Lauwerseach
CVT1785 Troelstra als fries dichter
CVT1175 Tsien fryske monuminten
CVT0402 Tuorrebouten
CVT1375 Tusken waed en wâlden
CVT3347 Tusschen Flie en Lauwers................Dokkum
CVT0493 Tusschen mijnen en grondzeeën
B0783 Tussen Dokkum en de zee
B0633 Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving. 1940-1945
W0047 Tussen Holland en Friesland . De politieke verhouding tussen de graven van Holland, Westerlauwers Friesland Ameland en Terschelling in de middeleeuwen
CVT0356 Tussen Noordzee en Wad
CVT0563 Tussen Rijswit & Spanjolen
B0172 Tussen Scholbalg en Lauwers, Ballade van een eiland.
B0383 Tussen Sennaer en Lauwers Een aantal historische schetsen uit Kollumerland.
B0678 Twa doarpen en har tsjerke yn e njoggentjinde ieu Hoe't de ofskieding yn Lioessens oanhang krige hat en yn Moarra net
W0229 Twaalf stekjes ...Bijzondere ontmoetingsplaatsen in Noordoost-fryslân
G0165 Twee eeuwen Friese Adel. 1814 - 2000 Van landadel tot historisch instituut.
CVT2732 Twee eeuwen Leeuwarder Courant
HDD069 Twee eeuwen posthistorie in Dokkum Een lezing door Peter Danz ter gelegenheid van de open monumentendag 2009
CVT0440 Twee muzen
B0443 Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee
B0504 Tweeduizend 200 jaar Geschiedenis van Friesland.
CVT3536 Tweetal leerreden ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal door ds Koopmans te Sijbrandahuis
CVT0760 Twijgen uit een stam opgeschoten