Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - U

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
B0088 Uit Beppe`s knopendoos
B0413 Uit de Geschiedenis van de Amelander Kerken.
CVT2180 Uit de geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel
B0396.02 Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest ten tijde van ds Politiek
CVT1232 Uit de historie van Dantumawoude
HDD025 Uit de nadagen van het Chirurgijnsgilde: de praelectore anatomia Folkert Snip
CVT1353 Uit de oude doos De Groote Guut van Dockum
W0038 Uit fel bewogen dagen. Geschiedenis van de Doleantie in Anjum
B0514 Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later
CVT3528 Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later, deel I en II
B0005 Uit het album van Dongeradeel
CVT3909 Uit het album van Dongeradeel
B0875 Uit het album van Tietjerksteradeel
W0072 Uit het dagboek van Catharina Geertruid Schraders. viertal artikelen betreffende verloskundige C.G.Schraders.
W0201 Uit het leven van Jan Jans Kiestra
W0041 Uit het oude friese akkerbouwbedrijf.
CVT1565 Uit het verleden en heden van Kollum
CVT1801 Uit het verleden van Holwerd
B0871 Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen
B0454.1 Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
HDO011 Uitspraak van het Hof van Frieslsand in de strafzaak van Willem Teakes te Anjum, 1526
B0071 Uitstervende beroepen `t is mooi geweest
HDK003 Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1700
HDK004 Uittreksels en naamlijst van het Floreenregister van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
HDK005 Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1705
HDK007 Uittreksels en naamlijst van het Goedschattingskohier van Kollumerland en Nieuwkruisland anno 1708
HDK011 Uittreksels en Statestieken betreffende de specie- en reeëlkohieren van Kollumerzwaag, 1713-1805
HDA027 Uittreksels uit de gemeenteverslagen van Ameland, 1851 - 1907
HDO026 Uittreksels uit de kohieren van Engwierum, 1700-1858
HDW008 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Bornwird, Foudgum, Hiaure en Raard, 1734-1900
HDW022 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Brantgum en Waaxens, 1753-1905
HDW009 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Hantum, Hantumerhuizen, 1687-1900
HDW032 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Holwerd, 1609-1904
HDW015 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Nes en Wierum, 1770-1905
HDK010 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Oudwoude en Westergeest, 1605-1811
HDW028 Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Ternaard, 1605-1904
HDO017 Uitwerking van het onderzoek naar het grondbezit te Jouswier uit de reëel-, specie- en floreenkohieren 1511-1858
CVT1168 Uitzicht op kruispunten buiten de bebouwde kom
CVT0137 Um Grabe des heiligen Liudger
B0573 Undersyk yn de noardeasthoeke
CVT2847 Undersyk yn de noardeasthoeke
B0760 Us doarp Mitselwier
G0206 Us foarâlden te boek Kwartierstaat van Jan Bouma
W0192 Us hobby 1929 - 2004 75 jaar pluimvee en konijnen fokkersvereniging Frisia e.o.
W0049 Us Lytje Pole.
CVT0254 Us Tael
CVT0370 Ut 'e boarterstiid fan Nessonk
CVT1794 Ut it boagerlibben fan Dokkum om 1840 hinne
CVT3944 Ut it tsjuster fen it forjit
CVT3673 Ut pad fan ons Kerk
B0308 Ut pad fan ons Kerk, Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum.
CVT0878 Ut'e boarterstiid fan Nessonk
CVT2167 Utrechts Comite tot verleenen van hulp aan zieke en gewonder krijgslieden, jaarverslag