Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - V

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
B0954 "Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden" Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog
CVT1056 V.O.C. - zilver
W0185 V.V.V. Schiermonnikoog 1899-1974
CVT2351 Vademecum wilde planten
G0076 Van 2 buren, die elkaar na tweehonderd jaar weer ontmoeten.
CVT0823 Van alles over Friesland
W0044 Van Amelandschen Bodem. verzamelde schetsen
B0020 Van Anigheim tot Anjum.
B0810 Van badhotel tot strandhotel
B0836 Van Beijntum Bolleholle en Keallesturt
B0072 Van Bintje tot Marijke
75 jaar kweekwerk vanwege de Friesche Maatschappij van Landbouw
CVT1421 Van Bintje tot Marijke
B0431 Van Boerenstand tot Vennoot te Buren op Ameland.
CVT3880 Van boerenzoon tot fabrikant Memoires van Pier Prins
B0297 Van boerenzoon tot fabrikant Memoires van Pier Prins
B0262 Van Brandemmer tot Hoogwerker. Geschiedenis van de vrijwillige Brandweer van Dokkum.
HDW041 Van Broodbakker naar broodschrijver, biografie van Waling Dijkstra
B0255 Van cursus naar scholengemeenschap Us Hiem, neutraal bijzonder landbouw en huishoud onderwijs
B0863 Van de mond der oude Middelzee
G0128 Van der Galjen Genealogie van Sjoerd Meinderts en Romkje Hillebrands.
W0011 Van der Gang herenkleding. Meer dan honderd twintig jaar. Een Beschouwing van de eerste twintig jaar.
G0090 Van der Land een familie uit Kollumerland. Voor- en nageslacht van Sierk van der Land en Trijntje van der Veer
CVT0684 Van der Wal familieboek
G0164 Van der Wal familieboek voor- en nageslacht van de stamouders Simon van der Wal en Sijkste Boomsma.
G0049 Van der Zwaag Wouterswoude
CVT2322 Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten
CVT2457 Van drinkwater tot drinkwaterleiding
CVT2789 Van drinkwaterbron tot drinkwaterleiding
HDS008 Van een eiland verdwenen de eilanderhuizen
CVT1501 Van een vrije woning, een koperen kaei en ene excellentie
CVT3474 Van Friese grond
B0824 van Fûgelsang tot Fogelsanghstate
D0005 Van Gend en Loos als negentiende-eeuwse wegpiraat
B0397 Van geslacht tot geslacht 400 jaar Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest
G0146 Van geslacht tot geslacht. Genealogie van Hijum
B0547 Van Huiszorg naar Thuiszorg. De geschiedenis van de gezinsverzorging in Friesland.
G0171 Van Hylke, de Fries tot Huibert de Vries
W0076 Van Kapitaal Belang. Geldhandel in verband met migratie door de eeuwen heen.
CVT3688 Van Keechje tot Morgenzon 50 jaar voetbalvereniging Holwerd
B0585 Van Kippenhok tot Ynswinger 25 jaar voetbalvereniging W.T.O.C. 1964-1989
Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie
CVT3646 Van knollenveld naar "Kolkenfjild"
B0037 Van knollenveld naar "Kolkenfjild" 50 jaar v.v. Anjum 1948 - 1998
CVT0418 Van liefde's leed
CVT2745 Van Oerd tot Mokkebank
CVT1481 Van Onderwijzer tot burgemeester
B0254 Van Paleis op de Dam tot Stationsweg 47.
Gedenkboek ULO MULO MAVO 1920-1995
B0444 van Postschip tot Veerboot. De verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog.
CVT2710 Van prinses tot grootmoeder
CVT0870 Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de bestuurszetel van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland
B0389.01 Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de Bestuurszetel van de Gemeente Kollumerland.
CVT1761 Van Slot tot Postbureau
B0405 Van Slot tot Postbureau, rechtsbedeling en politietaak op Ameland in de loop der tijden.
CVT1787 Van speeldoos tot pierement
B0945 Van streek en van de straat
B0461 Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten. deel 1
B0462 Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten. deel 2
B0351 van Ter Sted tot Olde Stins.
G0178 Van Vader op Zoon. Drie generaties Mr. Chirurgijn in het noorden van Friesland.
B0666 Van Voorstraat naar Westenstein.
Een kuier door de geschiedenis van Kollumerland en Nieuwkruisland
CVT3852 Van Wad tot Woud
B0940 Van wel- en regenput naar waterleiding op Schiermonnikoog
CVT3159 Van zingende torens en malende molens
B0694 VCV-SCV veertig jaar voetbal in Veenwouden en Veenwoudsterwal 1947-1987
CVT1779 Veenklooster
I0030 Verandering der huizen van Nes in de jaren 1751-1805 vanuit de Speciekohieren
CVT1449 Veranderingen in het Nederlandse communalisme
B0798 Verbonden met Blierherne De bijzondere geschiedenis van een kampeerboerderij op Ameland
CVT3238 Verborgen steden
B0575 Verborgen Verleden Belicht.
CVT2299 Verbouwplan fan Klaske's Húske in Moddergat
HDW039 Verbouwplan fan Klaske's Hûske te Moddergat
CVT4409 Verdediginge van het vry eygen gekogte regt van de criminele en civile justitie over de heerlijkheid Schiermonnikoog
CVT1817 Verdronken plaatsen aan de westkust van Friesland
HDD052 Verdwenen bedrijven uit Dokkum tot ca 1925
B0424 Verdwenen plekjes ... Ameland 1945-1980
B0227.1 Verdwenen plekjes ... Dokkum 1948-1978
I0299 Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum: Extract uit de notulen en rekenboeken betreffende het kerkgebouw aan de Legeweg 1852 - 1904
CVT2928 Verenigde Friesch-Groningse Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek
B0167 Vereniging Dorpsbelang Zwaagwesteinde 100 jaar 1898 - 1998
HDO028 Verenigingen van Oosternijkerk 1865-1950
HDO024 Verenigingsleven in Oostdongeradeel 1864-1899
B0404 Vergeven = vergeten Vergeet het maar
verzoeningsverhaal van Leo Geleijnse
CVT2048 Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken
CVT1858 Verhandeling van de Zeedijken
CVT3022 Verhoging van de stormvloedstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee
CVT0963 Verkeersstructuur van stadsstraten
HDA002 Verklaring van Watze Frans van Cammingha inzake de neutraliteit van Ameland in de oorlog tussen Engeland en de Republiek
inzake vrije doortocht voor de inwoners en goederen van Ameland 1653
B0572 Verleden van Frieslands Noordoosten
CVT3142 Verleden van Frieslands Noordoosten
CVT3857 Verloren sporen Opkomst en einde van de Noord-friesche Lokaalspoorwegmaatschappij
B0157 Vermelden en Vermanen vier eeuwen doopsgezinden in Holwerd
CVT3312 Verordening op de beurtveer tussen Leeuwarden en Dokkum
HDA006 Verordening tegen illegale herbergen en smokkelkroegen op Ameland door Maria Louise Princes van Oranje 1750
CVT3031 Verordeningen van het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van de strandvonderij
CVT3208 Verordnungsblatt fur besetzten Niederlandischen gebiete
CVT2873 Verplaatsing van Dokkum naar Harlingen van het friese admiraliteitscollege
CVT2951 Verschanste schoonheid
CVT0769 Versiering van straat en wagen
W0131 Verslag omtrent de toestand van Handel en Nijverheid in Dockum en omliggende gemeenten in 1914
CVT1408 Verslag Stichting Friesland 1940 - 1945
CVT4444 Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m.
de afrooming van het boezemwater in Groningen en Friesland
HDD063 Verslag van de ledenvergadering van de Nederlandsch Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, afdeling Dokkum
CVT1185 Verslag van den toestand der gemeente Dokkum over den jare 1851
B0326.1 Verslag van het verhandelde in het Symposium met betrekking tot de Nationale Bonifatius Herdenking
B0767 Vertellingen van Elise de Boer - Jongsma .......haar jeugd op Ameland
Ėlise in Wonderland
W0114 Vertelsels en Anekdotes uit de Dongeradelen tijdens de tweede wereldoorlog
CVT0200 Verwaltungsbericht - Jubileumnummer 744 - 1994
CVT0205 Verwaltungsbericht 1960
CVT0194 Verwaltungsbericht 1962
CVT0196 Verwaltungsbericht 1964/65
CVT0197 Verwaltungsbericht 1966/67
CVT0199 Verwaltungsbericht 1968/69
CVT0193 Verwaltungsbericht 1970/71
CVT0195 Verwaltungsbericht 1984/85
CVT0198 Verwaltungsbericht 1988/89
CVT0202 Verwaltungsbericht 1994/95
CVT0216 Verwaltungsbericht 1996/97
B0801 Verzamelen......... Interview op het Streekarchivariaat Noordoost Friesland
I0035 Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)
CVT1856 Vie du Bienheureux Frederic
G0231 Vier eeuwen Kingma in Oostergo
CVT2125 Vierduizend mensen en één koeiekop
CVT3885 Vijf eeuwen Friese Orgelbouw
B0387 Vijf jaren Stichting Oud Kollumerland 1973-1978
B0046 Vijf keer de wereld rond 25 jaar Loopgroep Dokkum e.o. 1986-2011
CVT2003 Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen
B0430 Vijftig jaar Kardinaal de Jongschool op Ameland
B0196 Vijftig jaar voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog 1948 - - 1998
CVT3168 Vijftig jaren, officieel gedenkboek Koningin Wilhelmina
CVT0383 Villa Oorwurm (op Ameland)
B0040 Vinea Domini Geschiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum - Wetzens
CVT3953 Visserij jaarboek 2000
B0908 Vissers van Wad en Gat
CVT2264 Vissers van Wad en Gat
B0963 Vitae Abbatum Orti Sancte Marie
Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in friesland
CVT2664 Vitea Aliquot Exellentium Batavorum
W0228 Vlagvertoon... laat je zien .. 75 jaar Dokkumer Vlaggen Centrale
jubileummagazine
B0722 VLAS van lijnzaad tot lijnwaad
B0731 Vliegend boven Nederland
CVT1492 Vliegend boven Nederland
CVT0463 Vliegende storm
HDA031 Vliegveld Ballum haalde Ameland uit isolement
CVT3329 Vlootpraet
CVT0416 Vlucht naar de vijand
B0717 Voetbalvereniging Dokkum 80 1926 - 2006
CVT0961 Voetgangersoversteekplaatsen
W0053 Voetpaden in Kollumerland.
CVT1487 Voetreiziger, verslag van een tocht door Nederland
CVT1007 Vogels van Wad en Slik
CVT3134 Volk aan den Plas reisgids door de friese meren
CVT1410 Volk in verdrukking en verzet
CVT1537 Volkshuisvesting en werkgelegenheid
CVT3751 Volkshuisvestingsplan Dongeradeel 1989
CVT0757 Volksspelen
W0083 Volkstelling 1899 algemene uitkomsten Oostdongeradeel
HDD013 Volmaking, een dichtstukje vervaardigd ter gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling te Dokkum, op den 8 en 9e Augustus 1854
CVT3100 Volmaking, een dichtstukje vervaardigd ter gelegenheid van de op 8 en 9 augustus gehouden landbouwtentoonstelling te Dokkum
CVT0940 Voor de Kleintjes, zondagsschoolverhalen
G0101 Voor- en nageslacht van de familie Hoogland.
G0163 Voor- en nageslacht van Ids Louws Minnema
I0301 Voor Vrijheid en Recht Inventaris van de archieven van de vereniging "Friesland 1940 - 1945"
CVT2080 Voorlezing over het leven en de verdiensten van Foeke Sjoerds
B0017 Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. deel 9 De provincie Friesland
CVT1511 Voorlopige lijst van monumenten in de gemeente Dokkum
CVT0832 Voorschrift tot het vervoer van troepen langs spoorwegen
CVT0613 Voorschriften tot de bediening der brandspuiten
CVT2684 Voorwaarden bij de concessies voor den aanleg en de exploitatie van een locaal spoorweg
CVT2393 Vox Humana
B0988 Vredehof rustplaats voor drenkelingen op Schiermonnikoog
B0680 Vredenhof
CVT0892 Vrijwillig, een halve eeuw U.V.V.
CVT0798 Vroomheid in hout en steen
B0608 Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord - Nederland.
CVT0300 Vrouw Rixt van Ameland
CVT1326 Vrouwen in de hardrijdersbaan
CVT3599 Vulcanus in Dokkum Industriële ontwikkeling van Dokkum na 1945