Deze pagina is gegenereerd op 24 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 001

Dokkum 1574-1922


 Inleiding
 Archiefvormers
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1574 tot 1922
Omvang:
Aantal delen: 3779 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Dantumawoude (1)
- Dokkum (3778)
- Sibrandahûs (1)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0047 Repertorium van de stadsrechten in Nederland
B0208 Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
B0220 Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum.
B0228 Dokkum, beeld van een stad.
B0232 Moenia Doccumana. Dokkums Groene Gordel.
B1000 Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
CVT1185 Verslag van den toestand der gemeente Dokkum over den jare 1851
CVT1780 Reglement voor de schroefstoombootdienst Dokkum-Leeuwarden
CVT2533 Inventaris der archieven van de gemeente Dokkum
CVT2987 Reglementen betreffende het Dokkumer weeshuis, trekschepen, beurtdiensten en stoomvaartdiensten en overige diensten
CVT3373 Lijst der kiezers van de leden van de 2e kamer. provinciale staten en de gemeenteraad van Dokkum 1913-1914
CVT3428 Reglement voor de buurmannen van de Diepswal te Dokkum
HDD005 De molens van Dokkum en hun bewoners uit de reeelcohieren
HDD036 Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671)
HDD037 Ingekomen afschriften van de Resolutiën der Staten van Friesland, 1671 betreffende Dokkum
HDD039 Het reëelkohier van de stad Dokkum uit 1723
HDD069 Twee eeuwen posthistorie in Dokkum Een lezing door Peter Danz ter gelegenheid van de open monumentendag 2009
I0020 Klapper op de Akten van de Gemeente Dokkum 1819-1922 ( invent. 1403 - 1423)
I0035 Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)
I0036 Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1752-1762 (inv. nr. 211-222)
I0037 Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1763-1772 (inv. nr. 223-231)
I0042 Klapper op het Resolutieboek van Dokkum 1732-1768 ( inv. nr. 3 )
I0050 Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157)
I0051.1 Klapper op het register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren in de stad Dokkum 1806 ( inv.nr. 156)
I0052 Klapper op de Dokkumer bedrijven (voorkomende in de gemeenteverslagen) 1875-1890
I0053.1 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 1 1585-1590
I0053.2 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 2 1591-1595
I0053.3 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 3 1595-1603
I0053.4 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 4 1603-1610
I0053.5 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 5 1610-1612
I0054 Eigenaars en bewoners van de huizen te Dokkum van 1580-1797 op straatnaam alsmede de indeling der wijken
I0055 Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1830 (inv.nr 1488)
I0056 Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1840 (inv.nr.1489)
I0057 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1850-1860 (inv.nr.1499-1502)
I0058 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1860-1870 (inv.nr.1503-1506)
I0059 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1880 (inv.nr.1507-1510)
I0060 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1880-1890 (inv.nr.1511-1514)
I0061 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1890-1900 (inv.nr.1515-1518)
I0062 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1900-1910 (inv.nr.1520-1524)
I0063 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1910-1920 (inv.nr.1525 -1534)
I0064 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1920 (inv.nr.1519 en 1534) betreffende Dienstboden, Gestichten en Schippers
I0209.1 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 1 (inv.nr 340-393)
I0209.2 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 2 (inv.nr 340-393)
I0209.3 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 3 (inv.nr 340-393)
I0229 FAF 17: Klapper op de Burgerboeken van de Gemeente Dokkkum 1574-1798 (inv.nr 152-155)
I0317 Beroepen en uitoefenaars in Dokkum 1870 - 1880
W0010 Het Bestuur van Dokkum van 1637-1795.
W0017 Dokkums Stadsbestuur in de overgangstijd 1784-1795.
W0168 De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum Archiefvormers (chronologisch)


De Gemeente-ontvanger van Dokkum
Gasthuisvoogden van Dokkum
Armvoogden binnen Dokkum
Stadsbestuur van Dokkum tot 1816 tot 1816
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816 1816-1983
De (algemene) armvoogden of het burgerlijk armbestuur van Dokkum
Commissie ter Verzorging van noodlijdenden door ziekte (m.u.v. bedeelden)
Commissie van Liefdadigheid
Scholarchen
Curatoren der Latijnse school
Schuttersraad
Waag-commissie
College van Brandmeesters
Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf
Bouw- en Woningbedrijf (Gemeentewerken van Dokkum)
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Dokkum 1811
Commissie Belast Met de Uitdeling van soep 1823 - 1857
Schoolcommissie of Commissie van Toezicht op het lager onderwijs 1867 - 1937
Pensioenfonds voor Gemeenteambtenaren Werklieden en hun weduwen 1900 - 1922
Gemeente-gasfabriek 1907
Huurcommissie 1918 Archiefschema


1. Stadsbestuur tot 1816

-  1.01. Algemeen
- -  1.01.a. Resoluties, notulen en reglementen
- -  1.01.b. Ingekomen stukken
- -  1.01.c. Verzonden stukken
- -  1.01.d. Afkondiging
-  1.02. Verkiezingen
-  1.03. Personeel
-  1.04. Bevolking
-  1.05. Eigendommen
-  1.06. Financiën
- -  1.06.a. Algemeen; verhuringen
- -  1.06.b. Stedelijke kohierbelastingen en retributies
- -  1.06.c. Stedelijke indirecte belastingen en accijnzen verpacht of gecollecteerd
- -  1.06.d. Begroting
- -  1.06.e. Geldlening
- -  1.06.f. Geldelijke verantwoording
-  1.07. Lands-belastingen
- -  1.07.a. Quota
- -  1.07.b. Kohierbelastingen
- -  1.07.c. Accijnzen, indirecte belastingen
- -  1.07.d. Rijksbelastingen sedert 1806
-  1.08. Openbare orde
-  1.09. Openbare gezondheid
-  1.10. Openbare zedelijkheid
-  1.11. Openbare werken en verkeer
-  1.12. Handel en Visserij
-  1.13. Nijverheid
-  1.14. Steun en voorzorg
-  1.15. Religie
-  1.16. Onderwijs en ontspanning
-  1.17. Militaire zaken

2. Gemeentebestuur na 1816

-  2.01. Algemeen
- -  2.01.a. Raadsbesluiten
- -  2.01.b. Besluiten van Burgemeester en Wethouders
- -  2.01.c. Stadsreglement en gemeentewapen
- -  2.01.d. Briefwisseling
- -  2.01.e. Briefwisseling van de burgemeester
- -  2.01.f. Bekendmakingen en verdere stukken van algemene aard
-  2.02. Verkiezingen
-  2.03. Personeel
-  2.04. Bevolking
-  2.05. Eigendommen
-  2.06. Financiën
- -  2.06.a. Algemeen
- -  2.06.b. Begroting
- -  2.06.c. Inkomsten uit verhuring en verkoping
- -  2.06.d. Gemeentebelastingen
- -  2.06.e. Accijnzen
- -  2.06.f. Leges en retributies
- -  2.06.g. Rijksuitkeringen
- -  2.06.h. Geldlening
- -  2.06.i. Ontvangst en uitgave
- -  2.06.j. Geldelijke verantwoording
- -  2.06.k. Statistiek
-  2.07. Rijks- en provinciale belastingen
-  2.08. Openbare orde
-  2.09. Openbare gezondheid
- -  2.09.a. Algemeen
- -  2.09.b. Reinheid van bodem en lucht
- -  2.09.c. Volkshuisvesting
- -  2.09.d. Veeziekten
-  2.10. Openbare veiligheid
-  2.11. Openbare werken, waterstaat en verkeer
-  2.12. Handel en Bedrijf
- -  2.12.a. Veeteelt, handel, nijverheid
- -  2.12.b. Crediet-verlening
- -  2.12.c. Kustvisserij
-  2.13. Distributie
- -  2.13.a. Periode 1914-1916
- -  2.13.b. Periode 1916-1920
-  2.14. Steun en voorzorg
- -  2.14.a. Algemeen
- -  2.14.b. Gemeentelijk armwezen
- -  2.14.c. Weeskinderen
- -  2.14.d. Statistiek van armen en hulpbehoevende kinderen
- -  2.14.e. Vreemdelingen
- -  2.14.f. Ouderdoms-, invaliditeits- en pensioenverzekering
- -  2.14.g. Verzekering van werkloosheidsuitkeringen
-  2.15. Kerkelijke zaken
-  2.16. Onderwijs
- -  2.16.a. Lager onderwijs
- -  2.16.b. Voorbereidend hoger onderwijs
- -  2.16.c. Ontwikkeling en ontspanning
-  2.17. Militaire zaken
- -  2.17.a. Algemeen
- -  2.17.b. Vrijwilligers
- -  2.17.c. Dienstplichtigen
- -  2.17.d. Verlofgangers van de militie
- -  2.17.f. Schutterij
- -  2.17.g. Landweer
- -  2.17.h. Landstorm 1830-1839
- -  2.17.i. Landstorm 1913
- -  2.17.j. Inkwartiering

3. Ontvanger en gemeentelijke instellingen (van 1590 af)

-  3.01. De Gemeente-ontvanger
-  3.02. Gasthuisvoogden
-  3.03. Armvoogden binnen Dokkum
-  3.04. De verenigde wees- en armvoogden van Dokkum
-  3.05. De (algemene) armvoogden of het burgerlijk armbestuur
- -  3.05.a. Algemeen
- -  3.05.b. Personeel
- -  3.05.c. Eigendommen
- -  3.05.d. Financiën
- -  3.05.e. Armenzorg door de armvoogden
-  3.06. Commissie ter verzorging van noodlijdenden door ziekte, doch niet uit armenkassen bedeeld
-  3.07. Commissie belast met de uitdeling van soep
-  3.08. Commissie van liefdadigheid
-  3.09. Scholarchen
-  3.10. Curatoren der Latijnse school
-  3.11. Schoolcommissie of plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs
-  3.12. Schuttersraad te Dokkum
-  3.13. Waag-commissie
-  3.14. College van Brandmeesters
-  3.15. Pensioenfonds voor Gemeenteambtenaren, werklieden en hun weduwen
-  3.16. Gemeentegasfabriek
- -  3.16. a. Gascommissie of commissie van bijstand in het beheer van de gemeente-gasfabriek
- -  3.16.b. Directeur van het gemeente-gasbedrijf of gemeente-gasfabriek
-  3.17. Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf
- -  3.17.a. Distributiecommissie
- -  3.17.b. Bestuur van het levensmiddelenbedrijf
- - -  3.17.a.1. Algemeen
- - -  3.17.b.2. Brood-distributie
- - -  3.17.b.3. Andere goederen
- - -  3.17.b.4. Verantwoording
-  3.18. Huurcommissie
-  3.19. Bouw- en woningbedrijf (gemeentewerken van Dokkum)
-  3.20. Burgerlijke Stand Dokkum Inventaris


1. Stadsbestuur tot 1816


-  1.01. Algemeen


- -  1.01.a. Resoluties, notulen en reglementen

 
0001-0014 Resolutieboeken

N.B a. Het ' tweede' resolutieboek 1657-1691 ontbreekt, zie nr 15. Onvolledig 1803-1807. Deels ontbr. 1811-1815.
b. In nrs 1-4 resoluties van de magistraat en vroedschap, en van de magistraat, beschikkingen, minuten van verzonden stukken en, met lak ingelaste, verklaringen en betreffende de regering. Indices voorin; afschrift hiervan in nr 15.
c. In nrs 5-14 besluiten en notulen der besturen sedert 1795. Nr. 5 bevat ook een verslag der gebeurtenissen in genoemd jaar.
d. De nos. 13-14 of ' notulboeken' bevatten bovendien indices op de ingekomen stukken van 1814-1815.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1580-1815
14 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0001 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1580-1675
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0002 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1689-1732
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0003 Resolutieboek

Klapper: bibliotheek I 0042

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1732-1786
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0004 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768-1801
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0005 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1797
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0007 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797-1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0006 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797-1815
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0008 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798-1802
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0009 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802-feb-okt
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0010 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807-1808
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0011 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809-1810
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0012 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810-1811
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0013 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814-1815
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0014 Resolutieboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815-apr-dec
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0015 Inhoudstafel op de resolutieboeken, 1584-1790

N.B. a. Afschrift. Betreft ook het zg. tweede, thans onbrekende der resolutieboeken, stemt overeen met de indices in de bewaard gebleven delen, nrs 1-4: in beide ontbreken opgaven van de aan de achterkant van het eerste resolutieboek, nr 1, voorkomende stukken, beginnende in 1580.
b. Het afschrift zou kunnen zijn van de hand van D. de Vries burgemeester van Dokkum 1867-1908.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1584-1790
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0016-0019 Reglementen op de magistraatbestelling en verdere bestuursinrichting

N. B. a. De bepalingen van het charter der Staten Generaal van 1637 in nr. 17 zijn afgedrukt in G. F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland, 6 delen, Leeuwarden 1768-1795, deel 5 blz. 426-428.
b. Zie ook blz. 28

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1635-1815
1 deel, 1 charter, 2 omsl
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0016 Reglementen op de magistraatbestelling en verdere bestuursinrichting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1635-(1800)

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0017 Reglementen op de magistraatbestelling en verdere bestuursinrichting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1637

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0018 Reglementen op de magistraatbestelling en verdere bestuursinrichting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1670-1786

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0019 Reglementen op de magistraatbestelling en verdere bestuursinrichting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.01.b. Ingekomen stukken

 
0020 Extract uit de resolutiën der Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden betreffende "Het Bestand" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1607-1609
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0021-0081 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland, periode
omvang
arch.vormer
plaats
1665-1792
53 delen, 8 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0021 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1665

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0022 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1666

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0023 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1669

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0024 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1671

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0025 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1674

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0026 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1675

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0027 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1676

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0028 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1677

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0029 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1678

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0030 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1739

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0031 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0032 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0033 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1743

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0034 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1744

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0035 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1745

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0036 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1746

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0037 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1747

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0038 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1748

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0039 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1749

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0040 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1751

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0041 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0042 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0043 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1754

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0044 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0045 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1756

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0046 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1757

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0047 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0048 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1759

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0049 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0050 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0051 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0052 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0053 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0054 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0055 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0056 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0057 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0058 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1769

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0059 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0060 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0061 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0062 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0063 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0064 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0065 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0066 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0067 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0068 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0069 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0070 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0071 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0072 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0073 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0074 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0075 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0076 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0077 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0078 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1789

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0079 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0080 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1791

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0081 Ingekomen afschriften van de resolutiën der Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792

Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0082-0087 Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland

N.B. a. Deels gedrukt.
b. Nr. 87 bevat stukken van de Staten en van de Gedeputeerde Staten van Friesland: zie ook nr. 88

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1726-1795
6 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0082 Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1720-1740
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0087 Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1730-1795
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0083 Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741-1765
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0084 Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767-1774
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0085 Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775-1787
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0086 Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788-1794
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0088 Index op de ingekomen plakkaten van 1750-1796

N.B. a. Betreft de plakkaten, publicatiën en reglementen van de Staten van Friesland, Gedeputeerde Staten, Het Jachtrechte en van de Staten-Generaal sedert 1750.
b. Dient vnl. als index op nrs. 40-87

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0089-0118 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen

NB. De inv. nrs. 13 - 14 bevatten indices over de jaren 1814 en 1815

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1795-1815
30 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0089 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0090 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0091 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0092 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0093 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0094 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0095 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0096 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0097 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1803
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0098 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0099 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0100 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1806
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0101 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807 jan-mei
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0102 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807 mei-sep
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0103 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807 okt-dec
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0104 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808 jan-jun
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0105 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808 jul-dec
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0106 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809 jan-jun
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0107 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809 jul-dec
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0108 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0109 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 jan-jul.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0110 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 jul-dec.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0111 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 jan-mei.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0112 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 mei-dec.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0113 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813 jan-jun.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0114 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813 jul-dec.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0115 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 jan-jun.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0116 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 jul-dec
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0117 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815 jan-jun.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0118 Ingekomen stukken bij municipaliteit en opvolgende gemeentelijke besturen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815 jul-dec.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.01.c. Verzonden stukken

 
0119-0126 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum

N.B. Zie ook in nrs. 13-14

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1795-1815
7 delen, 1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0119 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1799 apr. 20
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0120 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799-1801 sep. 2
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0121 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802-1805 mei. 24
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0122 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805-1809 feb. 11
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0123 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809-1811 juni 11
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0124 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 juni-juli 19
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0125 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814-1815 juni
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0126 Minuten van verzonden brieven van de municipaliteit en opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815 jul.-dec.
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.01.d. Afkondiging

 
0127 Plakkaten en bekendmakingen van de Staten-Generaal en van andere autoriteiten dan het stadsbestuur

N.B. a. Onvolledig.
b. Zie index nr. 88

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1726-1811
1 pak
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0128-0130 Bekendmakingen van de magistraat en de opvolgende besturen van Dokkum

N.B. a. Het nr.129, ,,Register van afkondigen bij trommelslag" werd bijgehouden tot 1872

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1743-1872
1 omslag en 2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0129 Bekendmakingen van de magistraat en de opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1743-1872
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0128 Bekendmakingen van de magistraat en de opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750-1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0130 Bekendmakingen van de magistraat en de opvolgende besturen van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1793
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.02. Verkiezingen

 
0131-0134 Stukken betreffende verkiezing en benoeming van burgemeesters

N.B. a. Incompleet. Zie ook Reglement van 1637 (Charterboek V 425-428).
b. De stukken hebben op enkele uitzonderingen na betrekking op de jaarlijkse verkiezing (electie) van burgemeesters uit en door de vroedschap. Door loting aanvankelijk met behulp van witte en zwarte bonen, later door trekken van gouden of zilveren kogels (inv. nr. 134) uit een zakje, werden vijf vroedsmannen aangewezen, die twee dubbeltallen (inv.nr.133) opmaakten, bij geheim schrijven door de magistraat aan de stadhouder meegedeeld. De stadhouder of regentes benoemde (nominatie) uit elk dubbeltal één burgemeester bij schrijven (inv. nrs. 131-132) , welke brief tot nieuwjaar gesloten moest blijven. Genoemd loting-zakje is nog op het stadhuis aanwezig.
c. In nr. 132 ook aanwijzingen naar aanleiding van een zevenvoudige vacature in de vroedschap in 1770 , en voor een belasting ten bate van het weeshuis in 1771 en 1779.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1672-1749
2 banden, 1 deel, 1 omsla
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0131 Stukken betreffende verkiezing en benoeming van burgemeesters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1672-1699
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0132 Stukken betreffende verkiezing en benoeming van burgemeesters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1726-1794
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0133 Stukken betreffende verkiezing en benoeming van burgemeesters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1731-1794
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0134 Stukken betreffende verkiezing en benoeming van burgemeesters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778-1793
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0135-0136 Memorie en verdere stukken betreffende betaling aan de stad van aequivalenten of recognitie wegens beklede ambten sedert 1661 periode
omvang
arch.vormer
plaats
1699-(1790)
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0135 Memorie en verdere stukken betreffende betaling aan de stad van aequivalenten of recognitie wegens beklede ambten sedert 1661

-

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1699
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0136 Memorie en verdere stukken betreffende betaling aan de stad van aequivalenten of recognitie wegens beklede ambten sedert 1661

-

periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1790)
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0137-0138 Instructies en eedsformulieren voor burgemeesters en lagere ambtenaren

zie ook blz. 140, nr. F. S.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1730-1882
2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0137 Instructies en eedsformulieren voor burgemeesters en lagere ambtenaren

-

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1730-1765
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0138 Instructies en eedsformulieren voor burgemeesters en lagere ambtenaren

-

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753-1882
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0139 Processen-verbaal van stemming en anders stukken betreffende de volmachten van Dokkum ten Landsdage periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783-1794
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0140 Resoluties (afschrift) en protest betreffende de schorsing van een vroedsman periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784-1786
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0141 Lijsten van volmachten ten Landsdage, burgemeesers en kiezers van 1748 af periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0142 Verkiezingsformulieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1801
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0143 Lijst van stemgerechtigde burgers periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798-1801
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0144-0145 Processen-verbaal van verkiezing voor het gemeentebestuur en van stemming voor het ontwerp staatsregeling periode
omvang
arch.vormer
plaats
1804-1805
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0144 Proces-verbaal van verkiezing voor het gemeentebestuur en van stemming voor het ontwerp staatsregeling periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0145 Proces-verbaal van verkiezing voor het gemeentebestuur en van stemming voor het ontwerp staatsregeling periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.03. Personeel

 
0146-0148 Processen-verbaal van verkiezing, van aanstelling en van beëdiging en instructies der stads- of burgermagts- bevelhebberen en -officieren

N.B. Zie ook nrs. 137-138

periode
omvang
arch.vormer
plaats
(1600?)-1793
1 stuk, 1 deel, 1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0146 Processen-verbaal van verkiezing, van aanstelling en van beëdiging en instructies der stads- of burgermagts- bevelhebberen en -officieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1600?)
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0147 Processen-verbaal van verkiezing, van aanstelling en van beëdiging en instructies der stads- of burgermagts- bevelhebberen en -officieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1681-1793
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0148 Processen-verbaal van verkiezing, van aanstelling en van beëdiging en instructies der stads- of burgermagts- bevelhebberen en -officieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755-1793
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0149-0150 Stukken betreffende aanstelling, ontslag en bezoldiging periode
omvang
arch.vormer
plaats
1729-1742
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0149 Stukken betreffende aanstelling, ontslag en bezoldiging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1729-1742
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0150 Stukken betreffende aanstelling, ontslag en bezoldiging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1744, 1795
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0151 Register van aanstelling van personeel

N.B. Voor de aanstelling van ,,officianten" of personeel, zie ook nrs. 1-3

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768-1826
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.04. Bevolking

 
0152-0155 Burgerboeken

N.B a. In de aanwezige drie burgerboeken staan processen-verbaal van inschrijving der burgers, met index. Het eerste burgerboek is een afschrift, overgenomen uit een thans ontbrekend origineel over het tijdvak 1574 juni 18 tot 1626. Van laatstgenoemd jaar af is op folio 147 de inschrijving voortgezet tot 1658. Opgegeven zijn de jaren, waarop de inschrijving plaats vond. Een index (extract) bevindt zich op het rijksarchief te Leeuwarden.
b. Hierbij nr. 155: een bewaarde perkamenten band, voorzien van het opschrift, "boek van de incomelinge(n) binnen Dockum" met latere hand aangevuld: "tot 1674-1701" De inhoud ontbrak: de inhoud betrof waarschijnlijk allen, die ter stede verbleven, ook indien ze nog geen burgerrecht hadden verkregen.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1574-1798
3 delen en 1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0152 Burgerboeken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1574-1658
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0153 Burgerboeken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1658-1760
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0155 Burgerboeken

N.B. Betreft een bewaarde perkamenten band, voorzien van het opschrift, "boek van de incomelinge(n) binnen Dockum" met latere hand aangevuld: "tot 1674-1701" De inhoud ontbrak: de inhoud betrof waarschijnlijk allen, die ter stede verbleven, ook indien ze nog geen burgerrecht hadden verkregen.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
(vóór) 1674-1701
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0154 Burgerboeken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760-1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0156 Register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1806 december 30
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0157 Lijst van inwoners van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0158 Lijst van vertrokken personen

N.B in duplo. Zie ook onder militaire zaken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 tot 1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0159-0161 Staat van doctoren in de rechten, van doctoren in de medicijnen en van notarissen en staten van veeartsenijkundigen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1811 tot 1813
3 stukken
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0160 Staat van veeartsenijkundigen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0159 Staat van doctoren in de rechten, van doctoren in de medicijnen en van notarissen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0161 Staat van veeartsenijkundigen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0162 Staten betreffende de wezen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 tot 1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0163 Bevolkingsstatistiek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.05. Eigendommen

 
0164 Akte van aflossing van een "eeuwige" rente rustende op een boerderij, in eigendom van de stad, onder Bornwerd periode
omvang
arch.vormer

plaats
1704
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0165 Eigendomsbewijzen van huizen en ander vast goed in Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721-1803
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0166 Eigendomsbewijzen van zg. greidland en ander vast goed in Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1726-1756
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0167-0168 Eigendomsbewijzen betreffende de roertollen (afschrift) en de vis- en andere marktgelden periode
omvang
arch.vormer
plaats
1721-1723
1 stuk en 1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0167 Eigendomsbewijzen betreffende de roertollen (afschrift) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721-1723
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0168 Eigendomsbewijzen betreffende de vis- en andere marktgelden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721-1723
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0169-0171 Akten en een overzichtstaat betreffende grondrenten op stadseigendom gevestigd en stukken betreffende aflossing in 1739 periode
omvang
arch.vormer
plaats
1721-1795
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0169 Akten betreffende grondrenten op stadseigendom gevestigd periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721-(1795)
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0170 Overzichtstaat betreffende grondrenten op stadseigendom gevestigd periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721-1795
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0171 Stukken betreffende aflossing van grondrenten op stadseigendom in 1739 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1739
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0172 Register der straten en wallen der stad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.06. Financiën


- -  1.06.a. Algemeen; verhuringen

 
0173-0175 Registers der stedelijke inkomsten

N.B. a. Nr. 175 is een copie
b. Er ontbreekt het "register der jaarlijkse ordinaire inkomen en lasten, 1696 februari 5 -- 1721, 1 band" (oud nr. 42 van de inventaris uit het begin van der 20e eeuw) Zie ook blz. 140, nr. F 3.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1756-1817
3 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0173 Register der stedelijke inkomsten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1756-1791
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0175 Register der stedelijke inkomsten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761-1795
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0174 Register der stedelijke inkomsten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792-1817
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0176-0178 Registers van verhuringen, met voorwaarden

N. B. Bewijs van tolvrijdom in Oostdongeradeel van 1766, met opgedrukt zegel ingelast in nr 177.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1635-1826
3 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0176 Register van verhuringen, met voorwaarden

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1630-1734
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0177 Register van verhuringen, met voorwaarden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1736-1784
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0178 Register van verhuringen, met voorwaarden

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785-1826
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0179-0181 Akten en andere stukken betreffende verhuring en verschuldigde pachtsommen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1608-1814
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0179 Akten en andere stukken betreffende verhuring en verschuldigde pachtsommen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1608
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0180 Akten en andere stukken betreffende verhuring en verschuldigde pachtsommen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1737-1805
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0181 Akten en andere stukken betreffende verhuring en verschuldigde pachtsommen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.06.b. Stedelijke kohierbelastingen en retributies

 
0182 Lijst der "huizen, gequotieerd tot de nieuwe straat" met aanslagen en lijsten van openstaande bedragen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1596-1602
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0183-0184 Kohieren van de huisfloreen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1719-1805
2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0183 Kohier van de huisfloreen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1719-1734
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0184 Kohier van de huisfloreen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1735-1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0185 Rapport (afschrift) betreffende de z.g. slatgelden

N.B. De slatgelden waren een omslag over de huren der vaste goederen ter betaling van de kosten, ontstaan door het op diepte brengen van de Ee en de stadsgrachten in 1780.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0186-0188 Stukken betreffende vorderingen ten laste van wees- en armvoogden, en de ten bate van wees- en armvoogden geheven 100e penning ten laste van kopers en verkopers van huizen

N.B. Zie ook toelichting op nrs. 132, 189-193 en 398.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1784-1804
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0186 Stukken betreffende vorderingen ten laste van wees- en armvoogden, en de ten bate van wees- en armvoogden geheven 100e penning ten laste van kopers en verkopers van huizen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784-1794
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0187 Stukken betreffende vorderingen ten laste van wees- en armvoogden, en de ten bate van wees- en armvoogden geheven 100e penning ten laste van kopers en verkopers van huizen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797-1803
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0188 Stukken betreffende vorderingen ten laste van wees- en armvoogden, en de ten bate van wees- en armvoogden geheven 100e penning ten laste van kopers en verkopers van huizen

.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0189-0193 Kohieren van den anderhalven stuiver op de huishuren

N.B. a. Deze belasting treft iedere caroli gulden huisduur met 1/1/2, in 1806 met 3/4 st.; ze was bestemd voor het stadsweeshuis en de armvoogden en in 1804 ook voor de "Rooms Katholieke" armen. Zie ook nrs. 186-188 en 390.
b. Nrs. 189 en 190 in duplo opgemaakt, zie nrs. 3004-3005.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1802-1807
5 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0189 Kohier van den anderhalven stuiver op de huishuren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0190 Kohier van den anderhalven stuiver op de huishuren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1803
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0191 Kohier van den anderhalven stuiver op de huishuren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0192 Kohier van den anderhalven stuiver op de huishuren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0193 Kohier van den anderhalven stuiver op de huishuren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1806
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.06.c. Stedelijke indirecte belastingen en accijnzen verpacht of gecollecteerd

 
0194-0195 Registers der verpachte accijnzen (" imposten") en andere middelen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1711-1805
2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0194 Register der verpachte accijnzen ('imposten') en andere middelen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1711-1749
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0195 Register der verpachte accijnzen ('imposten') en andere middelen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750-1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0196-0197 Lijsten der aanslagen ("taux") in de tapgelden met processen-verbaal van betekening periode
omvang
arch.vormer
plaats
1752-1806
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0196 Lijsten der aanslagen ("taux") in de tapgelden met processen-verbaal van betekening periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752-1787
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0197 Lijsten der aanslagen ("taux") in de tapgelden met processen-verbaal van betekening periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796-1806
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0198 Register van de borgtochten betreffende verpachte accijnzen en andere rechten

N.B. Betreft de stad Dokkum en de omliggende grietenijen.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742-1748
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0199 Register van aanstelling van collecteurs

N.B. a. Bevat tevens de door de gestelde borgen afgelegde verklaringen.
b. Betreft gecollecteerde gemeente- en landbelastingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798-1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.06.d. Begroting

 
0200 Begrotingen

N.B. Betreft in 1812-1813 enkel de uitgaven; in 1814-1815 ook de ontvangsten.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1815
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.06.e. Geldlening

 
0201 Staat van opgenomen geldleningen o.a. ten behoeve van de "trekweg"

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1662
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0202-0203 Stukken betreffende aflossing van geldleningen op lijfrente

N.B. a. De stad leende geld door de uitgifte van lijfrente-brieven (of constitutiebrieven) betreffende:
1e. een project der negotiatie van een kapitaal van 4950 caroli gulden tegen lijfrente van 6 cg. 13 st. per cent of 10 cg. op 100 daalders (150 cg.) in het jaar 1742 (inv. nr 202) en
2e. een in 1783 ingaande lening op lijfrente (nr 203)
b. Over 1811-1813 is de rente voor een-derde, daarna voor het geheel uitgekeerd.
c. Zie ook R. S. Roarda, Nammen út âlde liifrinte registers yn Fryslân 1624-1809, uitg. Fryske Akademy, 1954 p. 117-118

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1742-1842
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0202 Stukken betreffende aflossing van geldleningen op lijfrente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742-1842
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0203 Stukken betreffende aflossing van geldleningen op lijfrente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742-1842
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.06.f. Geldelijke verantwoording

 
0204 Register der ordonnanties

N.B. dit register, de ,,contrarolle", betreft het tijdvak 1585 nov. 5-1612 Juli 23 en bestaat uit drie gedeelten:
1e. (pag. 1-791) processen - verbaal opgemaakt feb-juli na afloop van het rekeningsjaar, terwijl de rekening is afgelegd voor raad en gezworen gemeente (vgl. Inleiding). Ook twee benoemingen van rentemeesters.
2e. bevattend ook ontvangsten van geestlijke goederen.
3e. betreffend voornamelijk ,, fortificatie-penningen" .

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1585-1612
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0205 Kwitanties en andere bijlagen der rekeningen o.a. betreffend steen voor het raadhuis in 1609 en verdere uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1601-1610 en z.j.
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0206-0210 Rekeningen e.a. stukken betreffende de geldelijke verantwoording

N.B. a. De rekeningen ontbreken, uitgezonderd in nrs. 207-208, in welke gevallen ze zijn opgemaakt door de verantwoordelijke burgemeester, door gezamenlijke burgemeesters vastgesteld en afgehoord door de vroedschap, 207 betreft voornamelijk de halve trekweg van Dokkum richting Leeuwarden.
b. Nrs. 206 en 209 bevatten iedere een kwitantie, nr. 209 een model voor een rekening van de ontvanger Harmen Alberts, af te leggen voor de magistraat alsmede Wees-armen-voogden, weesdiakenen en ,, Beckenvoogden: (laatstgenoemden beheren speciale uitdelingen).

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1650-1751
2 delen en 3 stukken
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0206 Rekeningen e.a. stukken betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1650
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0207 Rekeningen e.a. stukken betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1656-1674
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0208 Rekeningen e.a. stukken betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1675-1678
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0209 Rekeningen e.a. stukken betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1732
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0210 Rekeningen e.a. stukken betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1751
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0211-0273 Rekeningen, gedaan door de rentmeester

N.B. a. Rekeningen van de stadsrentemeester ontbreken 1613-1751.
b. Eerst sedert 1770 zijn de rekenjaren de kalenderjaren.
c. De rentemeesters Paulus Smedema (sedert 1752) en Ritske Hoornsma (sedert 1761) rekenden af jegens magistraat en vroedschap.
d. De rekeningen door genoemde R. Hoornsma 1795/96 tot 25 maart 1796, door Jacob Bonga tot mei 1807 en daarop Benedictus van Steenwijk betreffen vrij onregelmatige tijdperken - mede in verband met de omwenteling en de veranderingen in de bestuursinrichting - zodat deze rekeningen zijn afgelegd als volgt:
nr. 255 tot 14 febr. 1795 aan enige personen, zg. Volk van Dockum,
nrs. 256-257 tot 27 jan. 1796 aan ,,kiezers en 't geregte der stadt"
nrs. 258-260 tot 29 jan. 1798 aan ,,het geregte",nrs. 261-267 aan een commissie bestaande uit het Gemeentebestuur en 3 burgers, aangewezen bij Departementale res. 9 nov. 1802
nrs. 262-267 nogmaals jegens ,,de intermediaire raad der gemeente:,
nrs. 268-273 aan het ,,gemeentebestuur".
Terwijl de laatste rekening, over kalenderjaar 1808, was afgehoord op 30 jan. 1809, is ze geheel herzien en heringericht, zie 274.
e. Hier zijn de aanvangsjaren opgegeven.
f. Bijlagen der rekeningen ontbreken, behalve in nr. 250 over 1790
Zie voor alfabetische klappers: bibliotheek I 0036 (1752-1762) en I 0037 (1763-1772)

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1752-1808
63 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0211 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0212 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0213 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0214 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1754
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0215 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0216 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1756
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0217 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1757
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0218 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0219 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1759
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0220 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0221 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0222 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0223 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0224 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0225 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0226 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0227 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0228 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0229 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0230 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0231 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0232 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0233 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0234 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0235 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0236 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0237 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0238 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0239 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0240 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0241 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0242 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0243 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0244 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0245 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0246 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0247 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0248 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1789
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0249 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0250 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0251 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1791
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0252 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0253 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1793
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0254 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1794
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0255 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0256 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0257 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0259 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0260 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0261 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0262 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0263 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0264 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0265 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0266 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0267 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0268 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0269 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0270 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0271 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1806
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0272 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0273 Rekening, gedaan door de rentmeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0274-0287 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording

N.B. Opgemaakt door het Gemeentebestuur, nrs. 283-285 door de maire.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1808 - 1815
9 delen en 5 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0274 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0275 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0276 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0277 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0278 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0279 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0280 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0281 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0282 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0283 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0284 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0285 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0286 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0287 Rekeningen en staten, betreffende de geldelijke verantwoording periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.07. Lands-belastingen


- -  1.07.a. Quota

 
0288 Lastgeving om de Magistraat van Dokkum tot vereffening van een voorschot van de stadhouder te bewegen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1673
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.07.b. Kohierbelastingen

 
0289-0299 Kohieren der landsflorenen

N.B. Vgl. nrs. 2192-2193.
Zie over deze e.a. kohierbelastingen Dr. M. P. van Buijtenen en
Mr. H. T. Obreen, Westergo's IJsselmeerdijken, Bolsw. 1956, met lit. opgave p. 117-128

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1700-1798
11 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0289 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1700
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0290 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1708
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0291 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1718
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0292 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1728
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0293 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0294 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1748
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0295 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0296 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0297 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0298 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0299 Kohier der landsflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0300-0302 Aantekeningen van eigendomsovergangen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1700-1798
2 delen en 1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0300 Aantekeningen van eigendomsovergangen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1700-1708
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0301 Aantekeningen van eigendomsovergangen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738-1788
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0302 Aantekeningen van eigendomsovergangen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788-1798
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0303 Ontvangstregister, ,,Maanrolle der uitburige landflorenen onder de tavel van de stadt Dockum behorende"

A.B. a. afschrift.
b. Zie Dr. O. Postma, De friesche steden en haar ,,uitburens",
De Vrije Fries 36e deel, Leeuwarden 1941, p. 102-130

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761-(1796)
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0304-0393 Reëelkohieren

N.B. a. Zij betreffen de reëele honderdste penning, een belasting van 1/100e op huizen en andere vaste goederen, doch het tarief ongeveer 17% van de huishuren en grondpachten, werd meermalen gewijzigd: in 1741 de 7e penning van huishuren en 5e penning van grondpachten (zie nrs. 329 en 394-397)
b. Goederen, voor 4 mei 1720 verkregen door c o r p o r a zoals de Diaconie, de Remonstrantse kerk en de Mennoniete gemeente te Dokkum, werden pas 16 maart 1794 belast, en op het kohier gebracht en nog eens, nu met belastingbedrag, van 1797 af op het aangehechte register der corpora, hier nrs. 385-393 vgl. res. Provintiaal bestuur van 18 juli 1797.
c. Ook werd 1797-1805 een verhoogd tarief toegepast: bekend als ,,de extra-ordinaire belasting op huizen, vastigheden en grondlasten" nrs. 385-393

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1711-1805
90 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0304 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1711
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0305 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1711
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0306 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1713
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0307 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1714
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0308 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1715
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0309 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1716)
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0310 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1717
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0311 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1718
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0312 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0313 Reëelkohier

Zie ook: Historische Documentatie inv.nr. HDD039 - Het reëelkohier van de stad Dokkum uit 1723

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1723
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0314 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1726
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0315 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1727
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0316 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1728
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0317 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1729
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0318 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1730
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0319 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1731
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0320 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1732
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0321 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1733
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0322 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1734
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0323 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1735
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0324 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1736
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0325 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1737
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0326 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0327 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1739
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0328 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1740
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0329 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0330 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0331 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1743
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0332 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1744
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0333 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1745
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0334 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1746
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0335 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1747
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0336 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1748
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0337 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1749
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0338 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0339 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1751
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0340 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0341 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0342 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1754
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0343 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0344 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1756
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0345 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1757
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0346 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0347 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1759
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0348 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0349 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0350 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0351 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0352 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0353 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0354 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0355 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0356 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0357 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1769
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0358 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0359 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0360 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0361 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0362 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0363 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0364 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0365 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0366 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0367 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0368 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0369 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0370 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0371 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0372 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0373 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0374 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0375 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0376 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0377 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1789
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0378 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0379 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1791
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0380 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0381 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1793
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0382 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1794
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0383 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0384 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0385 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0386 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0387 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0388 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0389 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0390 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0391 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1803
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0392 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0393 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0394-0399 Stukken betreffende verandering der reëelkohieren periode
omvang
arch.vormer
plaats
1741-1805
6 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0394 Stukken betreffende verandering der reëelkohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0395 Stukken betreffende verandering der reëelkohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0396 Stukken betreffende verandering der reëelkohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0397 Stukken betreffende verandering der reëelkohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0398 Stukken betreffende verandering der reëelkohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1797
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0399 Stukken betreffende verandering der reëelkohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797-1805
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0400-0489 Kohieren van de personele goedschatting

N.B. Ontbr. 1701, 1702 en 1704.
Ieder deel werd in het hier opgegeven jaar van opmaken en ook in het daaraan volgende jaar gebezigd. Zie plakkaat Staten van Friesland alsook Tegenwoordige staat van Friesland IV p. 384

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1703-1793
90 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0400 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1703
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0401 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1705
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0402 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1706
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0403 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1707
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0404 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1708
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0405 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1709
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0406 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1710
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0407 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1711
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0408 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1712
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0409 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1713
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0410 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1714
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0411 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1715
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0412 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1716
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0413 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1717
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0414 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1718
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0415 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1719
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0416 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1720
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0417 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0418 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1722
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0419 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1723
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0420 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1724
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0421 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1725
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0422 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1726
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0423 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1727
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0424 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1728
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0425 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1729
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0426 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1730
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0427 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1731
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0428 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1732
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0429 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1733
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0430 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1734
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0431 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1735
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0432 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1736
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0433 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1737
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0434 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0435 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1739
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0436 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1740
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0437 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0438 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0439 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1743
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0440 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1744
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0441 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1745
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0442 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1746
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0443 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1747
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0444 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1748
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0445 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1749
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0446 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0447 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1751
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0448 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0449 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0450 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1754
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0451 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0452 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1756
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0453 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1757
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0454 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0455 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1759
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0456 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0457 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0458 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0459 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0460 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0461 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0462 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0463 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0464 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0465 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1769
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0466 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0467 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0468 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0469 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0470 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0471 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0472 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0473 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0474 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0475 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0476 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0477 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0478 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0479 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0480 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0481 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0482 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0483 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0484 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0485 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1789
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0486 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0487 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1791
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0488 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0489 Kohier van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1793
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0490-0494 Stukken betreffende herziening en aanvulling van kohieren van de personele goedschatting

N.B. Verandering der kohieren betreft vestiging, overlijden of vertrek van belastingplichtigen of te hoge aanslag van hun vermogen en in verband hiermee bevat nr. 490 een vermoedelijk overgelegd huurcontract met kwijting der huurpenningen 1692-1710.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1692-1752
1 deel, 4 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0490 Stukken betreffende herziening en aanvulling van kohieren van personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1692-1720
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0491 Stukken betreffende herziening en aanvulling van kohieren van personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0492 Stukken betreffende herziening en aanvulling van kohieren van personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1728-1729
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0493 Stukken betreffende herziening en aanvulling van kohieren van personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1740-1745
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0494 Stukken betreffende herziening en aanvulling van kohieren van personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1749-1752
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0495-0496 Alphabetische namen-indices op het personeel kohier periode
omvang
arch.vormer
plaats
1751 en 1758
2 katerns
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0495 Alphabetische namen-indices op het personeel kohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1751
1 katern
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0496 Alphabetische namen-indices op het personeel kohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 katern
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0497-0569 Ontvangst- en verreken-boeken van de personele goedschatting

N.B. a. Betreft het ,,collectboek" of ,,geliquideerd" personeel kohier.
De aanslag in de reële belasting en ook andere posten konden in mindering gebracht worden op de aanslag in de personele goedschatting.
b. Hier wordt het jaar van opmaken vermeld; ieder deel werd ook het volgend jaar gebruikt, bv. nr. 599 in 1788/89

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1713-1788
73 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0497 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1713
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0498 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1714
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0499 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1715
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0500 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1716
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0501 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1717
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0502 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1718
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0503 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1719
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0504 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1720
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0505 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0506 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1722
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0507 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1726
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0508 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1727
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0509 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1728
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0510 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1729
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0511 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1730
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0512 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1731
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0513 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1732
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0514 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1733
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0515 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1734
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0516 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1735
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0517 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1736
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0518 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1737
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0519 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0520 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1739
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0521 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1740
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0522 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0523 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0524 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1743
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0525 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1744
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0526 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1745
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0527 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1746
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0528 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1747
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0529 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1748
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0530 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1749
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0531 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0532 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1751
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0533 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0534 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0535 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1754
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0536 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0537 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1756
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0538 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1757
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0539 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0540 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1759
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0541 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0542 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0543 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0544 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0545 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0546 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0547 Ontva?gst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0548 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0549 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0550 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1769
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0551 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0552 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0553 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0554 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0555 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0556 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0557 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0558 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0559 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0560 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0561 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0562 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0563 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0564 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0565 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0566 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0567 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0568 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0569 Ontvangst- en verrekenboek van de personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0570-0571 Alphabetisch namenregister op de ontvangst- en verrekenboeken van 1752 en 1761

N.B. Betreft nrs 533 en 549

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1752 en 1761
2 katerns
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0570 Alphabetisch namenregister op de ontvangst- en verrekenboeken van 1752 en 1761 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 katern
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0571 Alphabetisch namenregister op de ontvangst- en verrekenboeken van 1752 en 1761 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 katern
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0572-0574 Stukken betreffende vereffening (resten) der personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer
plaats
1718-1738
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0572 Stukken betreffende vereffening (resten) der personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1718-1719
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0573 Stukken betreffende vereffening (resten) der personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1734-1736
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0574 Stukken betreffende vereffening (resten) der personele goedschatting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0575 Beschrijving, opgemaakt door de burgemeesteren ten dienste der "vijf speciën" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1707
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0576-0620 Kohieren der "vijf speciën"

N.B. Deze kohieren ontbreken hier vòòr 1761. Zij geven inzicht in gezinsomstandigheden en, tot 1798, ook in de samenstelling van elk gezin.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1761-1805
45 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0576 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0577 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0578 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0579 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0580 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0581 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0582 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0583 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0584 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1769
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0585 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0586 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0587 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0588 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0589 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0590 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0591 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0592 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0593 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0594 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0595 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0596 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0597 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0598 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0599 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0600 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0601 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0602 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0603 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0604 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1789
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0605 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0606 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1791
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0607 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0608 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1793
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0609 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1794
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0610 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0611 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0612 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0613 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0614 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0615 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0616 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0617 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0618 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1803
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0619 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0620 Kohier der 'vijf speciën'

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0621-0622 Stukken betreffende herziening en aanvulling van de specie-kohieren periode
omvang
arch.vormer
plaats
1779-1805
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0621 Stukken betreffende herziening en aanvulling van de specie-kohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779-1805
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0622 Stukken betreffende herziening en aanvulling van de specie-kohieren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779-1805
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0623 Collateraal-boek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1717-1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0624 Lijsten der " plaisier-, rijd en vaartuigen en jagten " periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1805
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0625 Formulieren ten gebruike bij de nationale geldheffing periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797-1799
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0626-0628 Kohieren der 8-en 25-jarige geldheffingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1802-1807
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0626 Kohieren der 8-en 25-jarige geldheffingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802-1807
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0627 Kohieren der 8-en 25-jarige geldheffingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802-1807
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0628 Kohieren der 8-en 25-jarige geldheffingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802-1807
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0629 Bewijs van afgifte van geïnde belastingpenningen en van het kohier der geldheffing periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0630 Ingekomen stukken van de Rekenkamer en de Raad van Financiën periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804-1805
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.07.c. Accijnzen, indirecte belastingen

 
0631-0632 Prijslijsten en voorschriften betreffende brood (bolle), boekweit, meel en belasting op het gemaal periode
omvang
arch.vormer
plaats
1743-1799
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0631 Prijslijsten en voorschriften betreffende brood (bolle) boekweit, meel en de belasting op het gemaal periode
omvang
arch.vormer

plaats
1743-1744
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0632 Prijslijsten en voorschriften betreffende brood (bolle) boekweit, meel en de belasting op het gemaal periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784-1799
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0633 Ontvangstboek van de consentgelden of 56e penning op verkocht vast goed periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1801
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

- -  1.07.d. Rijksbelastingen sedert 1806

 
0634-0644 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patent-belasting

N.B. Gerangschikt per jaar en per wijk (of espel). Incompleet

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1807-1811
11 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0634 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patent-belasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0635 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patentbelasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0636 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patent-belasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0637 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patent-belasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0638 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patentbelasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0639 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patent-belasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0640 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patentbelasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0641 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patent-belasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0642 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patentbelasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0643 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patentbelasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0644 Ingekomen verzoekschriften en verdere stukken betreffende de patentbelasting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0645 Ingekomen stukken betreffende niet-gepatenteerden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
2 stukken
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0646 Processen-verbaal van afgifte van belasting-kohieren

N.B. Betreft uitreiking door de maire aan de ontvanger

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0647 Staat van belasting-ontheffingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0648 Tarief betrefende de invoer (octrooi) in de stad Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0649 Statistiek van het vleesverbruik in 1809 - 1812 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809-1812
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0650 Kohieren van de belasting op vee periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0651-0666 Registers betreffende de invoer- en andere rechten

N.B. Groot Folio

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1812 tot 1813
16 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0651 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0652 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0653 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0654 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0655 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0656 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0657 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0658 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0659 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0660 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0661 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0662 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0663 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0664 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0665 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0666 Register betreffende de invoer- en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0667-0668 Ingekomen aangiften en register betreffende kooplieden en bewerkers van goud, zilver en horloges periode
omvang
arch.vormer
plaats
1812
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0667 Ingekomen aangiften en register betreffende kooplieden en bewerkers van goud, zilver en horloges periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0668 Ingekomen aangiften en register betreffende kooplieden en bewerkers van goud, zilver en horloges periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.08. Openbare orde

 
0669 Processen-verbaal van inventaris en overdracht van maten, gewichten, zegels e.a. uit het kantoor der registratie en domeinen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0670-0671 Registers van aanzeggingen

N.B. Vgl. 128-130 en 146-148

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1733-1844
2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0670 Register van aanzeggingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1733-1792
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0671 Register van aanzeggingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792-1844
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0672-0674 Stukken betreffende de gewapende burgermacht, de burgerwapening en de wachtgelden periode
omvang
arch.vormer
plaats
1795-1814
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0672 Stukken betreffende de gewapende burgermacht, de burgerwapening en de wachtgelden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1797
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0673 Stukken betreffende de gewapende burgermacht, de burgerwapening en de wachtgelden periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1797)
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0674 Stukken betreffende de gewapende burgermacht, de burgerwapening en de wachtgelden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1814
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.09. Openbare gezondheid

 
0675 Reglementen en andere stukken betreffende de gezamenlijke chirurgijns ,,binnen Dockum"

N.B. Met afschrift van het reglement van baardscheerders van 1664 en 1719 en lijst van baardscheerders en beunhazen.
Zie een chirurgijns-nota, 1608 in inv. nr. 205

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0676-0677 Ingekomen bericht betreffende voorkoming van aanstekende ziekten en lijsten betreffende koepokinenting periode
omvang
arch.vormer
plaats
1812 tot 1814
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0676 Ingekomen bericht betreffende voorkoming van aanstekende ziektes periode
omvang
arch.vormer
plaats
1812 tot 1814
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
Dokkum
 
0677 Lijsten betreffende koepokinenting periode
omvang
arch.vormer
plaats
1812 tot 1814
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
Dokkum

-  1.10. Openbare zedelijkheid

 
0678 Taux voor de vrije tap van bier, met verbod van uitschenken in brouwerswoonhuizen, 1752 alsmede een rapport betreffende een drankzuchtige vrouw.

N.B. De reglementen voor de bierbrouwers van 1648 en 1775 staan achterin nr. 138.
Zie ook blz. 131 - 132.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.11. Openbare werken en verkeer

 
0679 Akte betreffende twee stadspramen voor het onderhoud van stadswege

N.B. Zie blz. 16 - 17 en nr. 172. Trekvaarten en -wegen (zie nrs. 15 en 207) brachten Dokkum ruïneuze lasten.
Zie drs. S. van Tuinen (in) It Beaken 18, 1956 p. 140 v.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1740 tot 1747
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0680 Reglement voor doorjagers (,,deurjagers") Dokkum-Harlingen. Afschrift periode
omvang
arch.vormer

plaats
1658
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0681-0684 Register en andere stukken betreffende trekschippers en hun schepen

N.B. a. Betreft veerdiensten op Leeuwarden, Harlingen en Stroobos.
b. Nr. 681 betreft ook ,,de zoutmeester" en een ,,knecht voor de zoutkeet"

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1670-1825
1 deel, 1 stuk, 2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0681 Register en andere stukken betreffende trekschippers en hun schepen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1670-1825
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0682 Register en andere stukken betreffende trekschippers en hun schepen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1725-1726
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0683 Register en anders stukken betreffende trekschippers en hun schepen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787-1794
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0684 Register en anders stukken betreffende trekschippers en hun schepen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1808
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0685 Reglement van de Groot schippers-rolle periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.12. Handel en Visserij

 
0686 Stukken betreffende maten en gewichten

N.B. a. Hierbij ook voorschriften (afschrift) van de Magistraat te Harlingen, 1637 - 1740.
b. Zie ook blz. 140, nr. F 3

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741-1795
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0687 Akte van compagnie der haringvisserij

N.B. Afschrift. Zie ook blz. 133

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1701
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0688 Verslag betreffende de Bank van lening periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.13. Nijverheid

 
0689 Register betreffende de gilden, ,,gilderollen te Doccum" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750-1780
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0690 Reglement voor het Glazenmakers- en verwers-gilde periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0691 Stukken betreffende het Schoenmakersgilde periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0692-0693 Stukken betreffende het Slagers- of Vleeschhouwersgilde

N.B. In nr. 692 ook reglement van 1749 en Leeuwarder Courant, 1768, beide betr. het slagersgilde en de " vleeschmarkt" te Leeuwarden (afschrift)

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1767-1774
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0692 Stukken betreffende het Slagers- of Vleeschhouwersgilde periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767-1768
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0693 Stukken betreffende het Slagers- of Vleeschhouwersgilde periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0694 Stukken betreffende reglements-herziening voor het Goud- of het Goud-en Zilversmidsgilde

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0695 Proces-verbaal en andere stukken betreffende de overdracht van de "gewezen keurkamer voor gouden- en zilveren werken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 tot 1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0696 Staat der bedrijven en het daarin werkzame personeel

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.14. Steun en voorzorg

 
0697-0698 Stukken (afschrift) betreffende de oprichting van een gasthuis voor honderd gemene armen in 1584 en verkoop van land in 1653

periode
omvang
arch.vormer
plaats
z.j.
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0697 Stukken (afschrift) betreffende de oprichting van een gasthuis voor honderd gemene armen in 1584

periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0698 Verkoop van land in 1653 (ten behoeve van de armen)

periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0699 Stukken (afschrift) betreffende het weeshuis en de weesvoogden

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1613?-1718, z.j.
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0700-0701 Register van verzonden en ontvangen brieven, en andere stukken betreffende armen

N.B. a. Zie resolutie der Staten van Friesland 18 Maart 1742 over de onderhoudsplicht jegens armen, die verhuisden
b. Vgl. Blz. 78-79, 95-103 en 146.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1741-1783
1 deel en 1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0700 Register van verzonden en ontvangen brieven, en andere stukken betreffende armen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741-1783
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0701 Register van verzonden en ontvangen brieven, en andere stukken betreffende armen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1746-1769
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0702 Staat betreffende het gasthuis en de wees- en armvoogden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.15. Religie

 
0703 Aantekeningen betreffende de openbare dienst en handelingen der Gereformeerde Kerk

N.B. Een lijst der graven in de kerk is opgenomen in het " Copia Instructieboek" : Zie blz. 140, nr F3

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767-1809
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0704 Overzicht van een " handopening" door het stedelijk bestuur en beroepingsbrief van een predikant periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.16. Onderwijs en ontspanning

 
0705 Uitschrijving van een harddraverij om een uitgeloofde zilveren zweep

Datering: woensdag in de week van 'Bonifatius-dag', 5 juni

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0706 Rapporten e.a. stukken betreffende publiek onderwijs, o.a. de latijnse school

N.B. Zie ook nrs. 2600-2620, 3509-3552 alsmede blz. 105

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0707 Reglement voor de latijnse school, afschrift periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

-  1.17. Militaire zaken

 
0708 Beschikkingen op een remonstrantie van de burgemeesters en verklaring van kapitein Barnimcourt

N.B. a. De remonstratie, in het frans gesteld, betreft terugvordering van een week soldij 120 gld. 17 st. voor de te Dokkum gelegerde troep soldaten.
b. Over wallen, het vesting-garnizoen, 12-jarig bestand, het jaar 1673, poortiers en burgermacht zie nrs. 1, 15, 18, 20, 288, 138 (keerzijde), 146-148, 672-674.
c. Over de admiraliteit sporadische gegevens te Dokkum; zie over de vernietiging van het archief der admiraliteit: Overzicht van de rijksarchieven in Nederland, 's Grav. Landdrukkerij 1953 p. 237.
d. Zie ook inleiding

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1574
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0709 Minuut van een verzoekschrift betreffende vergoeding voor turf en kaarsen door de stad aan de militie in garzoen verstrekt periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 stuk
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0710 Aantekeningen betreffende uitgaven aan wapens en munitie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783-1787
2 stukken
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0711 Stukken betreffende vervoer, uitkering en pensioen van militairen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795-1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0712-0723 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

N.B. a. Groot folio. Betreft conscriptie, met opgave der jaarklasse sedert 1808 (geboren 1788)
b. Nr. 723 betreft Gardes d'honneur, vgl. ir. Chr. C. van der Vlis (in) Jierboekje fan it Genealogysk wurkforban fan de Fryske akademy 1953 vnl. p. 44 en 1954 p. 63-69; ook J. J. Kalma, repertorium Frieslands verleden, Leeuwarden 1955 p. 393

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1811 tot 1813
12 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0712 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808-1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0722 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808-1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0713 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809-1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0714 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809-1811
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0715 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810-1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0716 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810-1812
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0717 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811-(1812)
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0718 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811-(1812)
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0719 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0720 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0721 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0723 Lijsten en andere stukken betreffende gedwongen dienst

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0724 Staten van aanwezige en van gevorderde (gerecruteerde) paarden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 tot 1813
1 omslag
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0725-0726 Inschrijvingsjournaal en alphabetisch register der nationale militie periode
omvang
arch.vormer
plaats
1814 januari 5
2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0725 Inschrijvingsjournaal der nationale militie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 januari 5
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum
 
0726 Alphabetisch register op het inschrijvingsjournaal der nationale militie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 januari 5
1 deel
Stadsbestuur van Dokkum tot 18
Dokkum

2. Gemeentebestuur na 1816


-  2.01. Algemeen


- -  2.01.a. Raadsbesluiten

 
0727-0732 Agenda van de Raad periode
omvang
arch.vormer
plaats
1876-1923
6 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0727 Agenda van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1885 jan 17
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0728 Agenda van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885-1893 sept 5
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0729 Agenda van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893-1901
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0730 Agenda van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902-1906 juli
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0731 Agenda van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0732 Agenda van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911-1923 nov.
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0733-0770 Voorstellen aan de raad

N.B. Onvolledig voor 1885 en 1921-1922

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1847-1922
38 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0733 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847-1858
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0734 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0735 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0736 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0737 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0738 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0739 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0740 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0741 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0742 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0743 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0744 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1894
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0745 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1895
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0746 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0747 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0748 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0749 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0750 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0751 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0752 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0753 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0754 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0755 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0756 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0757 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0758 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0759 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0760 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0761 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0762 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0763 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0764 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0765 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0766 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0767 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0768 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0769 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0770 Voorstellen aan de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0771-0772 Minuten van notulen van de Raad periode
omvang
arch.vormer
plaats
1822-1860
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0771 Minuten van notulen van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1822-1860
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0772 Minuten van notulen van de Raad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1822-1860
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0773-0808 Notulen van de Raad periode
omvang
arch.vormer
plaats
1816 - 1829, 1836 - 1923
36 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0773 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816-1820
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0774 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820-1824
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0775 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1824-1829
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0776 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836-1846
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0777 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846-1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0778 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0779 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853-1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0780 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855-1858
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0781 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858-181859
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0782 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859-1861
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0783 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861-1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0784 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863-1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0785 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865-1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0786 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866-1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0787 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867-1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0788 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869-1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0789 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871-1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0790 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873-1874
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0791 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874-1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0792 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0793 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878-1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0794 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880-1882
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0795 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882-1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0796 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885-1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0797 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0798 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893-1896
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0799 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896-1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0800 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0801 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902-1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0802 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904-1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0803 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0804 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908-1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0805 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0806 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913-1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0807 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916-1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0808 Notulen van de Raad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919-1923
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0809-0823 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

N.B. Chronologische indices (agenda) zie nrs. 727-732

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1831-1927
15 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0809 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831-1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0810 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1835-1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0811 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1841-1845
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0812 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846-1850
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0813 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0814 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856-1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0815 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861-1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0816 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866-1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0817 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871-1875
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0818 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0819 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881-1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0820 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886-1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0821 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896-1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0822 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0823 Alphabetische indices op de raadsbesluiten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916-1927
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0824-0827 Notulen van de geheime raadsvergaderingen

N.B. Zonder indices. In de notulen van de raad, inv. nrs. 778-808, werd naar de onderhavige notulen verwezen.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1851-1934
4 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0824 Notulen van de geheime raadsvergaderingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0825 Notulen van de geheime raadsvergaderingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865-1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0826 Notulen van de geheime raadsvergaderingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878-1891
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0827 Notulen van de geheime raadsvergaderingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891-1934
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0828-0835 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer
plaats
1869-1925
8 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0828 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869-1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0829 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878-1887
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0830 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887-1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0831 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893-1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0832 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899-1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0833 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904-1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0834 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908-1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0835 Presentielijsten van de raadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916-1925
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

- -  2.01.b. Besluiten van Burgemeester en Wethouders

 
0836-0869 Notulen van Burgemeester en Wethouders

N.B. a. De nrs. 836-838 bevatten de notulen van "Burgemeesteren" tot 1824 april 3, de volgende nrs. de notulen van het opvolgende college: van Burgemeester en Wethouders van 1824 april 10 af; vgl. de reglementen voor Dokkum van 1815 en 1824, inv. nrs. 19 en 871.
b. Nr. 866 eindigt 1923 febr. 20: vlg. Inleiding.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1816-1923
34 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0866 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908-1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0836 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816-1817
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0837 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1818-1821
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0838 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1821-1824
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0839 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1824-1827
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0840 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1828-1830
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0841 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830-1832
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0842 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1832-1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0843 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1834-1836
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0844 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1837-1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0845 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1841-1843
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0846 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844-1847
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0847 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847-1849
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0848 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849-1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0849 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0850 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853-1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0851 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856-1857
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0852 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858-1859
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0853 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859-1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0854 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863-1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0855 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865-1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0856 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867-1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0857 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0858 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1879
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0859 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879-1883
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0860 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883-1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0861 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888-1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0862 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893-1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0863 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898-1901
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0864 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901-1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0865 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905-1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0867 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912-1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0868 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917-1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0869 Notulen van Burgemeester en Wethouders

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922-1923
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

- -  2.01.c. Stadsreglement en gemeentewapen

 
0870 Beschrijving en tekening van het gemeentewapen

N.B. Vastgesteld bij Koninklijk besluit.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1818
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0871 Reglement

N.B. Dit nr. bevat het Koninklijk besluit van 5 jan. 1824, dat het in 1816 ingevoerde stedelijke reglement (inv. nr. 19) verving, en van kracht bleef tot de invoering van de gemeentewet van 1851

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1824
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

- -  2.01.d. Briefwisseling

 
0872-1155 Ingekomen stukken

N.B. a. Betreffen de Burgemeesteren 1816-1823 en vervolgens het college van Burgemeester en Wethouders sedert 1824, alsmede de Burgemeester 1823-1858.
b. Het jaar 1922 is hier onvolledig door hergroepering der stukken: vgl. Inleiding

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1816-1922
282 delen en 2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
0872 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0873 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0874 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1817
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0875 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1817
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0876 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1818
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0877 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1818
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0878 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1819
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0879 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1819
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0880 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0881 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0882 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1821
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0883 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1821
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0884 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1822
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0885 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1822
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0886 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1823
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0887 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1823
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0888 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1824
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0889 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1824
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0890 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1824
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0891 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1825
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0892 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1825
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0893 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1826
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0894 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1826
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0895 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1827
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0896 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1827
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0897 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1828
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0898 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1828
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0899 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1829
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0900 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1829
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0901 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1829
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0902 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0903 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0904 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0905 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0906 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0907 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0908 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1832
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0909 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1832
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0910 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1833
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0911 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1833
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0912 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0913 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0914 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0915 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0916 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1835
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0917 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1835
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0918 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1835
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0919 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0920 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0921 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0922 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0923 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1837
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0924 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1837
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0925 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1838
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0926 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1838
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0927 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1838
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0928 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1839
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0929 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1839
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0930 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1839
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0931 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0932 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0933 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0934 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1841
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0935 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1841
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0936 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1841
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0937 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1841
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0938 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1842
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0939 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1842
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0940 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1842
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0941 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0942 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0943 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0944 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0945 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0946 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0947 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0948 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1845
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0949 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1845
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0950 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1845
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0951 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1845
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0952 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0953 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0954 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0955 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0956 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0957 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0958 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0959 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0960 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0961 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0962 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0963 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0964 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0965 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0966 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0967 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0968 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0969 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0970 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0971 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0972 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0973 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0974 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0975 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0976 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0977 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0978 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0979 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0980 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0981 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0982 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0983 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0984 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1854
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0985 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1854
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0986 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1854
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0987 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1854
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0988 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0989 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0990 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0991 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0992 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0993 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0994 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0995 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0996 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0997 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0998 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
0999 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1000 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1001 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1002 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1003 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1004 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1005 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1006 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1007 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1008 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1009 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1010 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1011 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1012 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1013 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1014 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1015 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1016 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1017 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1018 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1019 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1020 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1021 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1022 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1023 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1024 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1025 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1026 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1027 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1028 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1029 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1030 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1031 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1032 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1033 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1034 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1035 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1036 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1037 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1038 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1039 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1040 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1041 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1042 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1043 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1044 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1045 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1046 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1047 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1048 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1049 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1050 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1051 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1052 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1053 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1054 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1872
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1055 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1872
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1056 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1057 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1058 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1059 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1060 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1875
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1061 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1875
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1062 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1063 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1064 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1877
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1065 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1877
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1066 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1067 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1068 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1069 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1070 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1071 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1072 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1073 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1074 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1075 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1076 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1077 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1078 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1079 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1080 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1081 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1082 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1083 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1084 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1085 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1086 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1087 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1088 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1089 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1090 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1091 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1092 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1093 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1094 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1095 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1096 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1097 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1098 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1894
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1099 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1894
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1100 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1101 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1102 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1103 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1104 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1105 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1106 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1107 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1108 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1109 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1110 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1111 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1112 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1113 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1114 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1115 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1116 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1117 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1118 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1119 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1120 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1121 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1122 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1123 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1124 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1125 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1126 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1127 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1128 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1129 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1130 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1131 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1132 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1133 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1134 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1135 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1136 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1137 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1138 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1139 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1140 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1141 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1142 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1143 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1144 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1145 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1146 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1147 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1148 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1149 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1150 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1151 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1152 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1153 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1154 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1155 Ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1156-1208 Indices op de ingekomen stukken

N.B. a. Deze indicateur of "aanwijzing van de ingekomen stukken" geeft systematisch een in rubrieken verdeeld overzicht van de ingekomen stukken en ook van rapporten en besluiten.
b. Elk deel bevat voorin een lijst van de gebezigde rubrieken.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1831-1923
53 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1156 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1157 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1832
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1158 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1833
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1159 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1160 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1835
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1161 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1162 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1837
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1163 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1838
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1164 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1839
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1165 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1166 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1841
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1167 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1842
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1168 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1169 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1170 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1845
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1171 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1172 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1173 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1174 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1175 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1176 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1177 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1178 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1179 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1854
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1180 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1181 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1182 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1183 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1184 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1185 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1186 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1187 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1188 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1189 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1190 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1191 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1192 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1193 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1194 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1195 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1196 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1197 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1872-1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1198 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874-1875
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1199 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1200 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881-1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1201 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885-1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1202 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891-1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1203 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896-1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1204 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901-1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1205 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1206 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912-1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1207 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916-1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1208 Indices op de ingekomen stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921-1923
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1209-1270 Afschriften van verzonden stukken

N.B. a. Betreft de correspondentie van Burgemeesteren 1816-1823; vervolgens van Burgemeester en Wethouders.
b. Hierin ook correspondentie van de Burgemeester 1851-1859

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1816-1922
62 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1209 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816-1817
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1210 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1818-1820
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1211 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820-1821
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1212 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1821-1823
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1213 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1823-1825
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1214 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1826-1827
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1215 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1828-1829
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1216 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1829-1830
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1217 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830-1831
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1218 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1832-1834
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1219 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1835-1836
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1220 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836-1837
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1221 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1838-1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1222 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1840-1842
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1223 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1842-1844
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1224 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844-1847
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1225 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1847-1848
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1226 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848-1851
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1227 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1852
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1228 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852-1853
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1229 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853-1854
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1230 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855-1856
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1231 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856-1857
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1232 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857-1858
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1233 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859-1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1234 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1862
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1235 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862-1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1236 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864-1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1237 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866-1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1238 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867-1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1239 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869-1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1240 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871-1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1241 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873-1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1242 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1243 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879-1881
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1244 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882-1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1245 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884-1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1246 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888-1892
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1247 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892-1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1248 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1895-1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1249 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1250 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1251 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902-1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1252 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904-1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1253 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905-1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1254 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1255 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908-1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1256 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1257 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1258 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1259 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1260 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1261 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1262 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1263 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1264 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1265 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1266 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1267 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1268 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1269 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1270 Afschriften van verzonden stukken

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1271-1272 Indices (rubriekmatig) op de verzonden stukken van Burgemeester en Wethouders over de jaren 1919-1923

NB. Betreft de inv.nrs 1267-1270

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1919-1923
2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1271 Indices (rubriekmatig) op de verzonden stukken van Burgemeester en Wethouders over de jaren 1919-1923 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919-1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1272 Indices (rubriekmatig) op de verzonden stukken van Burgemeester en Wethouders over de jaren 1919-1923 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922-1923
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

- -  2.01.e. Briefwisseling van de burgemeester

 
1273-1348 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

N.B. Zie over de jaren 1851-1859 ook toelichting b, nrs 1227-1233. In enkele jaren is de correspondentie naar onderwerp over verschillende delen verspreid.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1859-1922
76 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1273 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859-1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1274 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861-1862
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1275 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863-1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1276 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865-1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1277 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1278 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1279 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1280 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1281 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1282 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1872
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1283 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1284 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1285 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1875
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1286 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1287 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1877
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1288 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1289 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1290 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1291 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1292 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1293 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1294 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1295 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1296 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1297 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1298 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1299 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1300 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1301 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1302 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1303 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1304 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1894
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1305 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1306 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1307 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1308 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1309 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1310 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1311 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1312 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1313 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1314 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1315 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1316 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1317 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1318 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1319 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1320 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1321 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1322 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1323 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1324 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1325 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1326 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1327 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1328 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1329 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1330 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1331 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1332 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1333 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1334 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1335 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1336 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1337 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1338 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1339 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1340 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1341 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1342 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1343 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1344 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1345 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1346 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1347 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1348 Ingekomen stukken bij de Burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1349-1357 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer
plaats
1859-1923
9 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1349 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859-1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1350 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881-1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1351 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896-1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1352 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899-1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1353 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904-1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1354 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907-1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1355 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915-1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1356 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918-1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1357 Indices op de ingekomen stukken bij de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922-1923
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1358-1384 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

N.B. In nr. 1367 ook afschriften van processen-verbaal. Zie ook nrs. 2343-2345

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1860-1922
27 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1358 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1863
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1359 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862-1866
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1360 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866-1868
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1361 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1362 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1872
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1363 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1872-1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1364 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1365 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880-1882
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1366 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882-1891
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1367 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884-1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1368 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892-1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1369 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899-1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1370 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903-1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1371 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905-1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1372 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908-1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1373 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1374 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1375 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1376 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1377 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1378 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1379 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1380 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1381 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1382 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1383 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1384 Afschriften van de verzonden stukken van de burgemeester

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1385 Index op de verzonden stukken van de burgemeester periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

- -  2.01.f. Bekendmakingen en verdere stukken van algemene aard

 
1386-1396 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer
plaats
1828-1922
4 omslagen en 7 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1386 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1828
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1387 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1856
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1388 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1888
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1389 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888-1896
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1390 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896-1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1391 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905-1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1392 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1393 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912-1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1394 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914-1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1395 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916-1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1396 Bekendmakingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919-1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1397-1399 Reglementen van politie

N.B. Betreft gemeente verordeningen met strafbedreiging

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1820-1893
1 deel en 2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1397 Reglementen van politie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820 tot 1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1398 Reglementen van politie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820 tot 1893
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1399 Reglementen van politie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820 tot 1893
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1400-1401 Gemeente-verordeningen

N.B. a. Hier verordeningen zonder strafbedreiging; o.a. reglement van orde van de raad in nr. 1400
b. Nr. 1401 bevat verordeningen betreffende pensioen, wachtgeld, hoofdelijke omslag en schoolgeld.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1852-1922
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1400 Gemeente-verordeningen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1401 Gemeente-verordeningen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1402 Lijsten van verordeningen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859-1867
2 stukken
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1403-1423 Akten

N.B. a. nr.1424 vormt een chronologische index hierop.
b. Vgl. nrs. 1603-1609
Zie voor een alfabetische klapper: bibliotheek I 0020

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1819-1922
21 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1403 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1819-1829
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1404 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830-1835
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1405 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836-1842
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1406 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843-1845
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1407 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1846-1849
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1408 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1854
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1409 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855-1857
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1410 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858-1860
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1411 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861-1864
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1412 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865-1868
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1413 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869-1873
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1414 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874-1879
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1415 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880-1884
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1416 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885-1889
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1417 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1897
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1418 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898-1900
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1419 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901-1905
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1420 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1909
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1421 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1914
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1422 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915-1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1423 Akten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1424 Repertoire periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814-1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1425-1430 Verslagen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer
plaats
1851-1922
6 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1425 Verslagen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1863
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1426 Verslagen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864-1873
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1427 Verslagen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874-1885
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1428 Verslagen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886-1897
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1429 Verslagen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898-1909
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1430 Verslagen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1431 Inventarissen betreffende het gemeente-archief

N.B. Bevat o.a. een getypte, thans vervallen inventaris. Zie de concordans van deze met de huidige inventaris. Zie ook inv. nr. 15, en de toelichting op nr. 1574

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851 en z.j
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

-  2.02. Verkiezingen

 
1432-1441 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad periode
omvang
arch.vormer
plaats
1839-1922
1 deel en 9 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1432 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1839
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1433 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1859
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1434 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859-1883
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1435 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883-1896
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1436 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897-1899
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1437 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1908
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1438 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908-1913
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1439 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914-1918
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1440 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920-1921
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1441 Lijsten der kiezers voor de gemeenteraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1442-1448 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, van Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1850-1920
7 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1442 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, vna Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland, en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1859
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1443 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, vna Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland, en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865-1885
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1444 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, vna Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland, en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885-1892
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1445 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, vna Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland, en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892-1896
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1446 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, vna Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland, en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914-1917
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1447 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, vna Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland, en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1448 Lijsten van kiezers, inwoners van Dokkum en andere gemeenten, behorende tot het district Dokkum, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

N.B. a. Aanwezig zijn de kiezerslijsten, deels gedrukt, vna Dokkum, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollummerland, en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel alsmede in nrs. 1442 en 1446-1448 ook van Achtkarspelen en Ameland.
b. Zie voor Dokkum ook de kies-vereisten in nrs. 1436-1441

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919-1920
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1449 Register van verbetering der kiezerslijst periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 katern
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1450-1452 Candidatenlijsten, processen verbaal en verdere stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1852-1919
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1450 Candidatenlijsten, processen-verbaal en verdere stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1852-1883
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1451 Candidatenlijsten, processen-verbaal en verdere stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884-1895
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1452 Candidatenlijsten, processen-verbaal en verdere stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897-1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1453-1455 Candidatenlijsten, processen-verbaal en verdere stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten periode
omvang
arch.vormer
plaats
1850-1919
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1453 Candidatenlijsten, processen-verbaal en verdere stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1883
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1454 Candidatenlijsten, processen-verbaal en verdere stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886-1917
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1455 Candidatenlijsten, processen-verbaal en verdere stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1456-1458 Stukken betreffende de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal periode
omvang
arch.vormer
plaats
1850-1918
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1456 Stukken betreffende de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1457 Stukken betreffende de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853-1913
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1458 Stukken betreffende de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1459-1461 Geloofsbrieven van gemeenteraadsleden periode
omvang
arch.vormer
plaats
1919
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1459 Geloofsbrieven van gemeenteraadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1460 Geloofsbrieven van gemeenteraadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1461 Geloofsbrieven van gemeenteraadsleden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1462 Register van burgemeesters, wethouders, raadsleden en secretarissen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863-1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

-  2.03. Personeel

 
1463 Raadsbesluit (afschrift) betreffend de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders tot aanstelling, schorsing en ontslag van personeel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1464-1467 Verzoekschriften, afschriften van aanstellingen en verdere stukken betreffende aangestelde personen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1848-1922
1 omslag en 3 pakken
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1464 Verzoekschriften, afschriften van aanstellingen en verdere stukken betreffende aangestelde personen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848 - 1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1465 Verzoekschriften, afschriften van aanstellingen en verdere stukken betreffende aangestelde personen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848 - 1922
1 pak
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1466 Verzoekschriften, afschriften van aanstellingen en verdere stukken betreffende aangestelde personen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848 - 1922
1 pak
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1467 Verzoekschriften, afschriften van aanstellingen en verdere stukken betreffende aangestelde personen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1848 - 1922
1 pak
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1468-1470 Instructies voor verschillende ambtenaren

N.B. Zie ook nr. 138 (1753-1882) en nr. 151 (1768-1826).

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1815-1935
2 omslagen en 1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1468 Instructies voor verschillende ambtenaren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815-1834
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1469 Instructies voor verschillende ambtenaren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849-1858
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1470 Instructies voor verschillende ambtenaren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1935
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1471 Akte van borgtocht voor een ontvanger periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1472 Stukken betreffende de benoeming van een veeartsenijkundige

N.B. De aanstelling was bedoeld voor de gemeenten Dokkum, en Oost- en Westdongeradeel in verband met de veepest

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1473 Processen-verbaal van beëdiging van geneesheren, belast met de doodsschouw periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1892
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1474 Stukken betreffende opleiding van politie-personeel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1475 Stukken betreffende bezoldiging van ambtenaren en werklieden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1476-1478 Stukken betreffende pensioenen van gemeenteambtenaren en van hun weduwen

N.B. Zie ook nrs. 3566-3578

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1913-1922
3 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1476 Stukken betreffende pensioenen van gemeenteambtenaren en van hun weduwen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913 - 1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1477 Stukken betreffende pensioenen van gemeenteambtenaren en van hun weduwen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913 - 1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1478 Stukken betreffende pensioenen van gemeenteambtenaren en van hun weduwen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913 - 1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1479 Staat van gepensionneerden ten laste van het Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

-  2.04. Bevolking

 
1480-1487 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1830-1920
6 omslagen en 2 katerns
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1480 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1481 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849/50
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1482 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849/50
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1483 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849/50
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1484 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859/60
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1485 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1486 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 katern
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1487 Stukken betreffende volkstellingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 katern
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1488-1490 Volkstellings-registers

Zie voor indexen: bibliotheek I 0055 en I 0056

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1830-1850
3 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1488 Volkstellings-registers

Zie voor index: bibliotheek I 0055

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1489 Volkstellings-registers

Zie voor index: bibliotheek I 0056

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1840
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1490 Volkstellings-registers periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1491-1498 Woningregisters

N.B. a. Ingericht per wijk, straat en huisnummer.
b. Deze registers ("registers der ingezetenen"of "wijkregisters") werden na het opmaken gedurende 10 of meer jaren bijgehouden.
c. Nrs. 1496-1498 betreffen wijken A, B en D, maar wijk C ontbreekt. Zie ook nrs. 2765-2766.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1830-1920
8 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1491 Woningregister

periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1830-1840)
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1492 Woningregister

periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1840-1850)
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1493 Woningregister

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1880?
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1494 Woningregister

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880-1900?
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1495 Woningregister

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1496 Woningregister

NB. Wijk A

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1497 Woningregister

NB. Wijk B

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1498 Woningregister

NB. Wijk D

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1499-1534 Bevolkingsregisters

N.B. a. grootfolio.
b. Elk deel bevat één wijk en is ingericht per straat en huisnummer en vermeldt geslacht, leeftijd en beroep der inwoners, terwijl nrs. 1519 en 1524 betreffen de schippers-bevolking. De nrs. 1525-1543 echter geven de alphabetische volgorde op achternamen; terwijl nrs. 1533-1535 betreffen de inwoners van de marechausseekazerne, van het gesticht van arme oude lieden, het weeshuis, het gasthuis van de Diaconie der Ned. Hervormde Gemeente en het St. Laurentius Gasthuis.
Zie voor alfabetische indexen: bibliotheek I 0056 - I 0064

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1850-1920
36 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1499 Bevolkingsregister, wijk A

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0057

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1860, wijk A
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1500 Bevolkingsregister, wijk B

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0057

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1860, wijk B
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1501 Bevolkingsregister, wijk C

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0057

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1860, wijk C
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1502 Bevolkingsregister, wijk D

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0057

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1860, wijk D
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1503 Bevolkingsregister, wijk A

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0058

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1870, wijk A
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1504 Bevolkingsregister, wijk B

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0058

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1870, wijk B
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1505 Bevolkingsregister, wijk C

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0058

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1870, wijk C
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1506 Bevolkingsregister, wijk D

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0058

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1870, wijk D
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1507 Bevolkingsregister, wijk A

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0059

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1880, wijk A
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1508 Bevolkingsregister, wijk B

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0059

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1880, wijk B
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1509 Bevolkingsregister, wijk C

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0059

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1880, wijk C
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1510 Bevolkingsregister, wijk D

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0059

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1880, wijk D
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1511 Bevolkingsregister, wijk A

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0060

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1890, wijk A
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1512 Bevolkingsregister, wijk B

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0060

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1890, wijk B
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1513 Bevolkingsregister, wijk C

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0060

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1890, wijk C
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1514 Bevolkingsregister, wijk D

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0060

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1890, wijk D
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1519 Bevolkingsregister, schippers

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0064

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1900, schippers
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1515 Bevolkingsregister, wijk A

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0061

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1900, wijk A
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1516 Bevolkingsregister, wijk B

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0061

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1900, wijk B
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1517 Bevolkingsregister, wijk C

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0061

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1900, wijk C
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1518 Bevolkingsregister, wijk D

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0061

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1900, wijk D
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1520 Bevolkingsregister, wijk A

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0062

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1910, wijk A
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1521 Bevolkingsregister, wijk B

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0062

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1910, wijk B
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1522 Bevolkingsregister, wijk C

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0062

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1910, wijk C
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1523 Bevolkingsregister, wijk D

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0062

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1910, wijk D
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1524 Bevolkingsregister, schippers

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0062

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1910, schippers
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1525 Bevolkingsregister, familienamen A-B

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen A-B
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1526 Bevolkingsregister, familienamen C-E

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen C-E
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1527 Bevolkingsregister, familienamen F-H

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen F-H
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1528 Bevolkingsregister, familienamen I-K

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen I-K
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1529 Bevolkingsregister, familienamen L-O

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen L-O
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1530 Bevolkingsregister, familienamen P-S

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen P-S
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1531 Bevolkingsregister, familienamen T-V

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen T-V
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1532 Bevolkingsregister, familienamen W-Z

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, familienamen W-Z
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1533 Bevolkingsregister, dienstboden

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, dienstboden
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1534 Bevolkingsregister, gestichten

Zie voor alfabetische index: bibliotheek I 0063 en I 0064

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920, gestichten
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1535-1541 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters over 1850-1920 periode
omvang
arch.vormer
plaats
1850-1920
7 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1535 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1860
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1536 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860-1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1537 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1538 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880-1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1539 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1540 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1541 Alphabetische indices op de bevolkingsregisters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1542 Register van "toevallige geboorten"

N.B. Dit nr. bevat de opgave der woonplaats van het gezinshoofd van het kind geboren tijdens het toevallige verblijf van de moeder te Dokkum. Vergelijk art. 72 Besluit bevolkingsboekhouding, K.B. 31 maart 1936 S. 342

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1818-1851
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1543 Register betreffende verhuizingen binnen Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868-1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1544-1551 Registers van vestiging en van vertrek

N.B. a. De ingekomen personen staan in de even nrs. 1544, 1546, 1548 en 1550. De overige nrs. betreffen vertrek uit Dokkum.
b. De nrs. 1550 en 1551 zijn beide voortgezet ook na het jaar 1922.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1868-1926
8 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1544 Register van vestiging

.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868-1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1545 Register van vertrek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1868-1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1546 Register van vestiging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1547 Register van vertrek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890-1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1548 Register van vestiging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1549 Register van vertrek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1550 Register van vestiging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914-1926
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1551 Register van vertrek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914-1926
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1552-1557 Staten betreffende de bevolking van Dokkum

N.B. a. Ontbreken over 1831, 1848 en 1861-1867
b. Deze staten zijn opgemaakt ten behoeve van de bevolkingsstatistiek, vergelijk toelichting (c) op nr. 2249

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1830-1913
6 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1552 Staten betreffende de bevolking van Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830-1849
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1553 Staten betreffende de bevolking van Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850-1877
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1554 Staten betreffende de bevolking van Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878-1890
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1555 Staten betreffende de bevolking van Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891-1899
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1556 Staten betreffende de bevolking van Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1905
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1557 Staten betreffende de bevolking van Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1913
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1558-1559 Register en aanvrage betreffende nationaliteitsbewijzen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1900-1923 en z.j.
1 deel en 1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1559 Aanvrage betreffende nationaliteitsbewijzen periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1558 Register betreffende nationaliteitsbewijzen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900 - 1923
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1560-1562 Registers van gepensionneerden en lijfrentetrekkers periode
omvang
arch.vormer
plaats
1819-1922
3 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1560 Register van gepensionneerden en lijfrentetrekkers periode
omvang
arch.vormer

plaats
1819-1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1561 Register van gepensionneerden en lijfrentetrekkers periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891-1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1562 Register van gepensionneerden en lijfrentetrekkers periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913-1922
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1563-1564 Stukken betreffende de persoonlijke staat of de vermogenstoestand van ingezetenen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1867-1922
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1563 Stukken betreffende de persoonlijke staat of de vermogenstoestand van ingezetenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867-1889
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1564 Stukken betreffende de persoonlijke staat of de vermogenstoestand van ingezetenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

-  2.05. Eigendommen

 
1565-1567 Eigendomsbewijzen

N.B. Een aantal stukken werd tot dusverre afzonderlijk bewaard; een summiere omschrijving daarvan berust bij de secretaris.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1825-1922
3 pakken
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1565 Eigendomsbewijzen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1825-1837
1 pak
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1566 Eigendomsbewijzen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1845-1897
1 pak
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1567 Eigendomsbewijzen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1921
1 pak
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1568 Processen-verbaal en andere stukken van verkoop of schenking van gemeente-eigendommen

N.B. Hierbij een aantekening (oud nr. 163) van burgemeester De Vries betreffende de schenking aan het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden op 18 oktober 1889. Deze aantekening is gesteld op het door deze burgemeester vervaardigd afschrift van een ruilbrief van 22 okt. 1535. Volgens dit afschrift moesten de armenvoogden van de sacramentsbollen en het St. Antoniegasthuis een jaarlijkse rente ontvangen uit de goederen van het "gheringha-huis" Holwerd tegen afstand van een gelijk bedrag, nl. 2 goudflorenen rente te Nijkerk in Ferwerderadeel aan de Abdij van Mariëngaarde bij Hallum. De bewuste ruilbrief zelf, die volgens de onderhavige aantekening in 1889 aan het Fries genootschap gegeven zou zijn, staat echter niet op de lijst van aanwinsten van dit genootschap van dat jaar.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1830-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1569 Stukken betreffende verleende rechten betreffende gemeente-eigendommen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843-1889
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1570 Akten betreffende een afgekochte grondrente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1571 Stukken betreffende kadastrale inschrijving periode
omvang
arch.vormer

plaats
1838? -1899
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1572 Kadastrale plans van de kadastrale gemeenten en sectiën, Holwerd D en Akkerwoude G, z.j. periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1573 Plattegrond-tekeningen van gemeente-eigendommen

NB. Deze tekeningen zijn door de stadsbouwmeester Johannes van Hout op schaal vervaardigd.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1843
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1574-1576 Staten van bewijzen van eigendom en andere rechten

N.B. a. Deze staten maken o.a. melding van eigendommen verkregen sedert 1721, vgl. nrs., 164-172
b. Zie ook inv. nrs. 1431, 2300, 2317-2319, 2609. Zie over de zgn. "Bonifatiusfontein": E.J. Kooi, Geschiedenis Fonteinsland (in) Bonifatiusnummer Nieuwe Dockumer Courant, Dokkum 1954, alsmede het Archief van het Bierbrouwersgilde, blz. 132 en blz. 159, 169, 170.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
(1846)-1922 en z.j.
2 omslagen en 1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1574 Staten van bewijzen van eigendom en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1846) - 1922, z.j.
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1575 Staten van bewijzen van eigendom en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1846) - 1922, z.j.
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1576 Staten van bewijzen van eigendom en andere rechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1846) - 1922, z.j.
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1577-1578 Memories betreffende een toren-uurwerk en een klok, en inventaris betreffende andere voorwerpen of goederen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer
plaats
1844-1845
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1577 Memorie betreffende een toren-uurwerk en een klok periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844 - 1845
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1578 Inventaris betreffende andere voorwerpen of goederen van de gemeente periode
omvang
arch.vormer

plaats
1844 - 1845
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

-  2.06. Financiën


- -  2.06.a. Algemeen

 
1579-1580 Stukken betreffende de inschrijving in de Grootboeken der Nationale schuld en lijst van grootboek- inschrijvingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1819-1833
1 omslag en 1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1579 Stukken betreffende de inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld periode
omvang
arch.vormer
plaats
1819 - 1833
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
Dokkum
 
1580 Lijst van grootboekinschrijvingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1819 - 1833
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
Dokkum

- -  2.06.b. Begroting

 
1581-1587 Gemeente-begrotingen

N.B. Met wijzigingen, toelichtingen en andere bijlagen. Vgl. nr.200.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1816-1922
7 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1581 Gemeente-begrotingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816-1852
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1582 Gemeente-begrotingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853-1868
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1583 Gemeente-begrotingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869-1882
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1584 Gemeente-begrotingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883-1896
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1585 Gemeente-begrotingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897-1911
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1586 Gemeente-begrotingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912-1918
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1587 Gemeente-begrotingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1588-1602 Ingekomen begrotingen

N.B. a. Hieronder wordt opgegeven bij elk nr. door wie de indiening heeft plaats gevonden.
b. De indiening betreft het toezicht op het gebruik der gemeente-gelden. Zie verder nrs. 1586-1587.
c. De onderhavige begrotingen werden door het gemeentebestuur tegelijk met de begroting goedgekeurd, behalve ten aanzien van niet-rechtstreeks aan het gemeentebestuur rekenplichtige lichamen, zoals de gezondheidscommissie, welke ook in andere gemeenten dan Dokkum werkzaam was.
d. Zie ook gemeente-instellingen, blz. 96 en volgende.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1823-1922
15 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1589 Ingekomen begrotingen van de Wees- en armvoogden der stad Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1823-1828
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1592 Ingekomen begrotingen van de Algemene armvoogden der stad Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1829-1851
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1590 Ingekomen begrotingen van de Weesvoogden der stad Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831-1860
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1599 Ingekomen begrotingen van de Schuttersraad (dienstdoende schutterij) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1845-1907
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1595 Ingekomen begrotingen van de Rooms-katholieke armenadministratie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1851-1855
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1593 Ingekomen begrotingen van de Algemene armvoogden van Dokkum (ook het gesticht van arme oude lieden en het ziekenhuis) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855-1895
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1600 Ingekomen begrotingen van de Brandmeesters

Enkele jaren ontbreken.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1858-1912
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1591 Ingekomen begrotingen van de Voogden van het weeshuis der Stad Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1861-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1596 Ingekomen begrotingen van de Plaatselijke commissie van toezicht op het openbaar onderwijs te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869-1912
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1588 Ingekomen begrotingen van de Dienst gemeentereiniging van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876-1912
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1597 Ingekomen begrotingen van de Commissie voor de bewaarschool periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884-1911
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1594 Ingekomen begrotingen van de Algemene armvoogden (ook het gesticht) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896-1912
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1598 Ingekomen begrotingen van de Commissie tot wering van schoolverzuim periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901-1911
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1602 Ingekomen begrotingen van de Gezondheidscommissie te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903-1912
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1601 Ingekomen begrotingen van de Gemeente-gasfabriek van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906-1922
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

- -  2.06.c. Inkomsten uit verhuring en verkoping

 
1603-1604 Processen-verbaal en andere stukken betreffende verhuringe van vast goed

N.B. zie ook nr. 178.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1826-1921
2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1603 Processen-verbaal en andere stukken betreffende verhuringe van vast goed

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1826-1849
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1604 Processen-verbaal en andere stukken betreffende verhuringe van vast goed

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910-1921
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1605-1606 Registers van verhuring periode
omvang
arch.vormer
plaats
1826-1903
2 delen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1605 Register van verhuring periode
omvang
arch.vormer

plaats
1826-1864
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1606 Register van verhuring periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865-1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1607-1609 Processen-verbaal en andere stukken betreffende verkopingen van bomen, grasgewas, hout en materialen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1833-1908
1 stuk en 2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1607 Processen-verbaal en andere stukken betreffende verkopingen van bomen, grasgewas, hout en materialen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1833
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1608 Processen-verbaal en andere stukken betreffende verkopingen van bomen, grasgewas, hout en materialen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870-1899
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1609 Processen-verbaal en andere stukken betreffende verkopingen van bomen, grasgewas, hout en materialen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900-1908
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum

- -  2.06.d. Gemeentebelastingen

 
1610-1611 Kohieren van de heffing ter bestrijding der kosten van de dienstdoende schutterij periode
omvang
arch.vormer
plaats
1816-1827
1 katern en 1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1610 Kohieren van de heffing ter bestrijding der kosten van de dienstdoende schutterij periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816
1 katern
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1611 Kohieren van de heffing ter bestrijding der kosten van de dienstdoende schutterij periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816-1827
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1612 Kohier van de huisflorenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1819
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1613-1614 Besluit van Gedeputeerde Staten en verdere stukken betreffende de personele of hoofdelijke omslag periode
omvang
arch.vormer
plaats
1831, 1848
1 stuk en 1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1613 Besluit van Gedeputeerde Staten betreffende de personele of hoofdelijke omslag periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831
1 stuk
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1614 Besluit van Gedeputeerde Staten en verdere stukken betreffende de personele of hoofdelijke omslag periode
omvang
arch.vormer

plaats
1831, 1848
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1615-1617 Lijsten van de geklasseerde aangeslagenen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1850-1920
1deel en 2 omslagen
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1615 Lijsten van de geklasseerde aangeslagenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850 - 1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1616 Lijsten van de geklasseerde aangeslagenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850 - 1920
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1617 Lijsten van de geklasseerde aangeslagenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1850 - 1920
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1618-1620 Staten en register betreffende het opmaken van kohieren en aanvullingen daarin periode
omvang
arch.vormer
plaats
1873-1921
2 omslagen en 1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1618 Staten betreffende het opmaken van kohieren en aanvullingen daarin periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873 - 1921
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1619 Staten betreffende het opmaken van kohieren en aanvullingen daarin periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873 - 1921
1 omslag
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1620 Register betreffende het opmaken van kohieren en aanvullingen daarin periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873 - 1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1621-1759 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

N.B. Over 1900-1905 alléén gewaarmerkte afschriften

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1869-1921
53 delen en 86 katerns
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1621 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1622 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1623 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1624 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1625 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1626 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1627 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1872
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1628 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1629 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1873
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1630 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1631 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1632 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1875
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1633 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1875
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1634 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1635 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1636 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1877
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1637 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1877
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1638 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1639 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1640 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1641 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1642 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1643 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1644 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1645 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1881
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1646 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1647 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1648 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1649 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1650 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1651 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1652 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1884
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1653 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1654 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1655 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1656 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1657 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1658 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1659 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1660 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1661 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1887
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1662 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1663 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1664 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1665 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1666 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1667 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1668 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1669 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1670 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1891
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1671 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1672 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1892
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1673 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1674 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1893
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1675 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1894
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1676 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1894
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1677 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1895
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1678 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1896
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1679 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1680 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1681 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1682 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1683 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1684 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1899
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1685 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1686 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1687 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1688 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1689 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1690 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1691 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1692 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1693 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1694 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1695 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1696 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1697 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1698 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1699 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1700 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1701 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1702 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1703 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1704 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1705 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1706 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1707 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1708 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1709 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1710 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1711 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1712 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1713 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1714 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1715 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1716 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1717 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1718 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1719 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1720 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1721 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1722 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1723 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1724 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1725 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1726 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1727 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1728 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1729 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1730 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1731 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1732 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1733 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1734 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1735 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1736 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1737 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1738 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1739 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1740 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1741 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1742 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1743 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1744 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1745 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1746 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1747 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1748 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1749 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1750 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1751 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1752 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1753 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1754 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1755 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1756 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1757 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1758 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1759 Kohieren van de hoofdelijke omslag met aanvullingen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1760-1766 Alphabetische lijsten der aangeslagenen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1902-1920
5 delen en 2 pakken
Gemeentebestuur van Dokkum na 1816
 
1760 Alphabetische lijsten der aangeslagenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902-1905
1 deel
Gemeentebestuur van Dokkum na
Dokkum
 
1761 Alphabetische lijsten der aangeslagenen periode
omvang
arch.vorm