Deze pagina is gegenereerd op 24 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 002

Oostdongeradeel 1657-1928


 Inleiding
 Archiefvormers
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


OOSTDONGERADEEL

Periode tot 1795

Oostdongeradeel is de naam van de voormalige gemeente in het noordoosten van Fryslân met een oppervlakte van bijna 110km2. De hoofdplaats was het dorp Metslawier en het kende verder de dorpen Aalsum, Anjum, Ee, Engwierum, Jouswier, Lioessens, Morra, Niawier, oosternijkerk, Oostrum, Paesens en Wetsens. Daarnaast een aantal buurschappen als Bollingawier, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Ezumazijl, Groot Midhuizen en Reidswal. Na de gemeentelijke herindeling van 1984 ging de gemeente samen met de gemeente Westdongeradeel en Dokkum op in de gemeente Dongeradeel. In feite was dat een terugkeer naar een situatie die in ieder geval in de 13e tot de 15e eeuw had bestaan. In die periode was er voor dit gebied één grietman die Dongeradeel bestuurde met eheeren of dorpsrechters. Deze dorpsrechters werden gekozen door de grondeigenaren. Deze grondeigenaren hadden ook de zorg voor de paden, wegen en dijken al naar gelang de eigendom. Ook bezaten zij het collagerecht, het recht om de priester (later predikant) te benoemen indien zij de kerkbouw bekostigd hadden. De abdij te Dokkum had bij een aantal kerken inde gemeente ook het collagerecht. In de gemeente bevonden zich een tweetal kloosters: Sion bij Niawier en Weerd bij Morra.
De 13e tot de 15e eeuw kenmerkte zich verder door de strijd tegen Holland, Sasken en Bourgondië en onderlinge strijd of vetes tussen de Schieringers en Vetkopers, waarbij de hoofdelingen in de dorpen steeds meer opkwamen en tegelijkertijd er een scheiding tussen Dokkum, Oost- en Westdongeradeel kwam.

De landsheerlijke tijd tussen 1498 en 1580 was een tijd van verandering. Onder Saksische heerschappij werden nieuwe belastingen ingevoerd. Een jaarbelasting, afhankelijk van de grootte en rijkdom van de dorpen en uitgedrukt in huurwaarde (in 1623 in één keer afgekocht en betaald), en een floreenbelasting (sinds 1511), een belasting op de huurwaarde van het grondbezit per eigenaar.
Inde Habsburgse tijd verkoos het Hof van Friesland de grietmannen en secretarissen van de grietenijen en werden deze benoemd door de stadhouder. De grietman had rechterlijke en militaire taken en was verantwoordelijk voor het innen van belastingen en accijnzen.

Na 1580 bleef de grietman, maar deze werd nu benoemd door de Landdag, na gekozen te zijn door de stemdragers van de grietenij. De stemdragers zijn de eigenaren van de boerderijen die belasting betaalden en geregistreerd staan in het Register van Aanbreng van 1511 en latere stemkohieren. Deze stemdragers zijn ook betrokken bij de verkiezing van bijzitters, secretaris, onderwijzers, dorpsrechters, predikanten, belastingontvangers en volmachten naar de Landdag.
Bestuurlijke taken in de grietenij vormen een onderdeel van functie van het Nedergerecht. Zo moeten in Friesland de Nedergerechten de besluiten van de Staten van Friesland uitvoeren, zij moeten die besluiten ook (laten) aflezen en aanplakken ( de zogenaamde plakkaten). Verder moeten zij de belastingkohieren vernieuwen en opsturen naar het Landsbestuur (het provincie-bestuur) en hebben zij toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en de grietenij-eigendommen. Inzake rechtskwesties spreekt het Nedergerecht niet alleen recht in strafzaken, maar ook in civiele zaken. Tenslotte heeft het Nedergerecht een taak inzake het familierecht en het familiegoederenrecht. In Friesland heeft elke grietenij zijn eigen Nedergerecht. Voorzitter is steeds de grietman. Deze benoemt zijn mederechters, de secretaris en de dorpsrechters. De grietman doet deze benoemingen door een keuze uit drie personen te maken, die worden voorgedragen door de stemgerechtigden.
De dorpsrechter werd gekozen uit een drietal door de stemhebbende inwoners van het dorp. Hij had een functie in de ordehandhaving in het dorp en het beslechten van geschillen.
De stemhebbende inwoners van de grietenij vormden een belangrijke factor in het reilen en zeilen in de grietenij. Na 1600 komt de macht in de grietenij steeds meer te liggen bij een aantal adellijke families doordat zij de stemhebbende boerderijen in bezit kregen, waardoor zij in feite de verdeling van de functies konden bepalen.

Voor de bevolking van de grietenij, begin 16e eeuw ca. 2200 inwoners en tot aan het begin van de 19e eeuw gestaag doorgroeiend tot ca. 4700 inwoners, waren de zeedijken letterlijk van levensbelang. Na 1500 kwam er meer aandacht voor de toestand en onderhoud daarvan. Een dijksbestuur met een dijkgraaf en gedeputeerden pleegde één keer per jaar met de dijkgenoten en eigenerfde boeren overleg over de toestand en onderhoud. Desondanks veroorzaakten overstromingen, zoals de Allerheiligenvloed in 1570 met 1800 slachtoffers, 1686 en 1717 veel schade aan de landbouwgrond. Na de laatste overstroming werd het onderhoud niet meer zelf uitgevoerd door de inwoners van de grietenij, die elk een toegewezen stuk moesten onderhouden, maar uitbesteed en de kosten daarvan werden bestreden uit een heffing op het te onderhouden stuk dijk. Het betekende de start van het waterschap De Contributie Zeedijken Oostdongeradeel als eigen organisatie naast de grietenij.

Voor waterlossing was het gebied van de voormalige gemeenten Oost- en Westdongeradeel aangewezen op het Dokkumer Grootdiep. Dit is een van oorsprong open zeearm, waarbij het zeewater kon doordringen tot aan de Leppezijl voorbij Raard. Voor de waterlossing waren in de dijk aan de noordkant van het Dokkumer Grootdiep vier zijlen of sluizen aangebracht, de Raarder- of Rawerthazijl, voor de afwatering van het oostelijke deel van Ferwerderadeel; de Domzijl, voor de afwatering van het gebied tussen Holwerd en Bornwerd; de Bornwerderzijl, voor de afwatering van het gebied van Bornwerderhuizen, Betterwird en Hiaure, en de Oostrumerzijl ten oosten van Dokkum voor de afwatering van het gebied van Aalsum, Wetzens, Oostrum, Jouswier en Metslawier. In 1314 was de Raarderzijl al verdwenen en ter vervanging van deze en van de Domzijl kwam een nieuwe Domzijl.

De oostelijke dorpen van Westdongeradeel, Wierum, Nes, Hantumhuizen en Hantum, en de dorpen in het noorden van Oostdongeradeel voerden hun overtollige water af naar de Waddenzee door een sluis te Paesens. De dorpen Engwierum, Ee, Anjum, Lioessens, Morra, Oosternijkerk en Niawier raakten hun water kwijt via de Ezumazijl naar de Lauwerszee.

De sluis te Paesens werd in het midden van de vijftiende eeuw gesloten als gevolg van dichtslibbing. Voor de afwatering van de oostelijke dorpen van Oostdongeradeel werd daarna de Paesemervaart en de Bornwerderzijl gebruiken. De overige dorpen in Oostdongeradeel gebruikten de Oostrumerzijl en de Ezumazijl. In 1478 werd een nieuwe Leppezijl gebouwd. Deze nieuwe zijl werd dichter bij Dokkum geplaatst, waardoor de Domzijl overbodig werd.
De afwatering veranderde daardoor ook. Oostelijk Ferwerderadeel met Holwerd en Waaxens maakten gebruik van de nieuwe Leppezijl. De dorpen Brantgum, Foudgum, Raard en Bornwerd gebruikten de Bornwerderzijl. De Leppezijl werd in de 16e eeuw tweemaal verlegd. De laatste keer, in 1583 werd de nieuwe Leppezijl in Dokkum voor het stadhuis aangelegd. De situering van deze zijl en het feit dat door de aanleg van de Dokkumer stadsgrachten in dezelfde tijd deze in open verbinding met de Ee stonden, zorgde veelal voor wateroverlast in Oostdongeradeel. Zeker wanneer door opwaaiing water uit andere delen van Friesland rechtstreeks kon doorstromen en de Ezumazijl de grote hoeveelheid water niet kon verwerken. Oostdongeradeel mocht in 1633 een zijl in Dokkum aanleggen om in deze situaties te kunnen optreden. De open verbinding van de Ee met Ezumazijl zorgde ervoor dat veel water nu door deze verbinding afvloeide. De afwateringsgeul van de Oostrumerzijl slibde hierdoor dicht en uiteindelijk werd in 1672 deze zijl opgeheven. In datzelfde jaar werd de Ezumazijl, als grootste afnemer van het overtollige water van Oost- en Westdongeradeel, vernieuwd. Maar met name Oostdongeradeel bleef last houden van wateroverlast. In een poging hier iets aan te doen legde Oostdongeradeel vóór 1717 een sluis aan bij Dokkum onder Oostrum in de Zuider Ee bij het Schapedijkje, het latere Oostervallaat. Ook werd een sluis gelegd in de Aalsumervaart bij de Anjumerpijp. Nadat in 1727 de Leppezijl in Dokkum zijn functie had verloren door de aanleg van de Dokkumer Nieuwe Zijlen werd het Dokkumer Grootdiep een binnenwater en konden de waterkeringen aan de rand van Dokkum vervallen. Hierdoor kreeg Oostdongeradeel nog meer last van overtollig provinciewater.

In 1775 besloten Oost- en Westdongeradeel hun onderlinge kwesties inzake wateroverlast op te lossen. Niet alleen Oostdongeradeel had last van hoge waterstanden, ook Westdongeradeel had last van overtollig water. De Jaarlasloot bij Wetzens speelde daar bij een rol. Een groot deel van Westdongeradeel loosde via deze sloot. Aangezien de waterstand van Oostdongeradeel 75 cm lager lag dan die van Westdongeradeel had Oostdongeradeel bij hoge waterstanden last van wateroverlast uit Westdongeradeel. Oostdongeradeel trachtte dit te keren door de Jaarlasloot in deze situaties dan af te sluiten met een dam, waardoor Westdongeradeel haar overtollig water niet kwijt kon.
Er werd een overeenkomst gesloten, waarbij het volgende werd afgesproken:
- herstel van het verlaat aan het einde van de Aalsumerweg door Oostdongeradeel;
- uitdiepen en onderhouden van de Jaarlasloot vanaf Paesens tot voorbij Wetzens door Oostdongeradeel
- maken van een dam in de sloot tussen de stadsgracht van Dokkum en de Oude Paesens door Oostdongeradeel
- afdammen van de Oude Paesens door Westdongeradeel
- het ophogen van een tiental wegvakken om te kunnen dienen als waterkering door Westdongeradeel.
Uiteindelijk gaf deze overeenkomst geen oplossing. Er werd namelijk geen oplossing geboden voor het keren van water uit de rest van Friesland, waardoor het regelmatig voorkwam dat bij sterke zuidelijke wind het water uit de rest van de provincie eerst Westdongeradeel en daarna via de Jaarlasloot Oostdongeradeel overstroomde.

In 1815 gaf Minne Douwes Mellema, landbouwer in Oostrum, een nieuwe impuls aan het creëren van oplossingen voor dit probleem.
Zijn voorstel aan de schout van Ee, het verhogen van de weg van Dokkum naar Holwerd en deze te bestemmen tot waterkerende dijk en via de Jaarlasloot, de Zuider Ee en de Ezumazijl de afwatering van Oostdongeradeel en Wierum, Nes, Ternaard, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure, Bornwerd en Betterwird te laten plaatsvinden. Uiteindelijk werd naar aanleiding van dit voorstel uit afgevaardigden van alle dorpen in beide gemeenten een commissie benoemd die een plan moest maken voor de verbetering van de waterhuishouding. Binnen de commissie was men het niet eens over de grootte van de inpoldering van Westdongeradeel. Dit leidde tot een meerder- en minderheidsstandpunt, waarbij Gedeputeerde Staten van mening was dat indien men niet tot overeenstemming kwam, de oude regeling uit 1775 van kracht bleef.. Uiteindelijk werd door de grietenijbesturen van Oost- en Westdongeradeel en de commissie uit 1815 een nieuw plan gemaakt in 1820.
Het plan hield het maken van een dijk tussen Holwerd en Dokkum in voor het weren van provinciaal boezemwater. Hierdoor zou zowel West- als Oostdongeradeel worden ingepolderd met uitzondering van Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird en een deel van Holwerd. Ten aanzien van de Oostrumerverlaat, de Aalsumerverlaat, de nog aan te leggen verlaat bij de herberg Altena en de schuif in de Jaarlasloot werd bepaald dat deze altijd gesloten moesten zijn als het buiten de inpoldering omringende provinciale water hoger was dan het peil in de polder. Voor de afwatering binnen de polder werd besloten dat in Westdongeradeel de nodige watergangen gemaakt en/of geslat moesten worden. De Oude Paesens moest verbreed worden, evenals de Jaarlasloot, waarin de oude dam vervangen moest worden door een schuifdam met één of twee schuiven.. Er werden ook afspraken gemaakt over de te handhaven peilen. De kosten van dit alles zouden worden omgeslagen over de landen in de polder. In 1821 werd door Gedeputeerde Staten ingestemd met het plan. De polder van Oost- en Westdongeradeel was een feit. Volgens het reglement van de polder werden uit ieder dorp twee gecommitteerden gekozen, die vervolgens uit de twee grietenijen elk drie leden benoemden als polderbestuur. Dit betekende een einde aan de rechtstreekse bemoeienis van de grietenij of gemeente met de waterhuishouding.


Periode 1795 tot 1815

De Franse tijd betekende een verandering in bestuur met meer invloed van het volk op het bestuur. Ook de rechterlijke organisatie werd veranderd en de inwerkingtreding van een aantal Franse wetten en voorschriften heeft verregaande gevolgen voor de bevolking en de gemeentelijke administratie.
Het grietenijbestuur werd vervangen door een gemeentebestuur van 5 personen, aangevuld met een secretaris. Het bestuur werd in deze tijd verregaand gecentraliseerd in Den Haag en Leeuwarden. De gemeenteraad kon alleen maar uitvoeren. Na 1801 werd de voorzitter van de gemeenteraad 'drost' genoemd en kreeg ook weer taken in de strafrechtspraak en samen met de leden van de gemeenteraad een taak in het handhaven van de openbare orde.
In 1805 kwam er een nieuw (provinciaal) reglement voor het gemeentebestuur. Fryslân werd verdeeld in 15 baljuwschappen. Oostdongeradeel vormde samen met Schiermonnikoog een baljuwschap. De drost werd baljuw en het gemeentebestuur bleef uit 5 personen bestaan en werd aangevuld met een secretaris. Daarnaast moest elk dorp 4 gecommitteerden aanwijzen uit de rijkste inwoners, die verantwoordelijk werden voor het bestrijden van armoede en het ondrhoud van wegen en vaarten.
In 1810, na de inlijving van de Nederlanden bij Frankrijk, werd Oostdongeradeel verdeeld in drie mairiën, Anjum Ee en Metslawier. Er kwam een maire (burgemeester), die bijgestaan werd door een adjunct-maire en een municipale (gemeente) raad van twee personen. In elke mairie werd tevens een griffier en een veldwachter aangesteld. De dorpsrechters verdwenen. De maire en de municipale raad met een adviserende functie werden aangesteld door de prefect van het departement Friesland. De eerdere juridische functies van drost en gemeenteraad kwamen nu bij het vredegerecht (later kantongerecht) en arrondissementsrechtbanken. De maire was er voor de uitvoering van door de prefect uitgevaardigde maatregelen en opdrachten en had een taak in de openbare orde met de veldwachters.
De Franse bezetting en inlijving betekende veel overlast voor de bevolking als gevolg van inkwartiering van militairen voor wiens onderhoud betaald moest worden. Ook werden milities gevormd voor de verdediging tegen Engeland, waartegen Frankrijk oorlog voerde. Ook in deze tijd werd de conscriptie (militaire dienstplicht) ingevoerd.
In november 1813 verdwenen de Fransen om 'opgevolgd' te worden door de 'kozakken'. Ook voor hun onderhoud moest betaald worden. Het bestuur bleef in functie, al werd de maire nu 'schout' genoemd en werd de raad tot 10 personen uitgebreid.

Periode na 1815

In 1814 werd Nederland een eenheidsstaat en per 17 december 1815 werd de oude indeling in grietenijen opnieuw ingesteld. De mairiën of schoutambten werden daarmee weer afgeschaft. De grietman had geen juridische functie meer, maar werd een functionaris van het centralere bestuur vanuit Leeuwarden en Den Haag. Hij werd ook aangesteld door de koning. Hij werd bijgestaan door 3 assessoren, aangesteld door de gouverneur. Een gemeenteraad van 9 personen, gekozen uit de stemgerechtigde inwoners van de grietenij, fungeerde als een 'controle-instantie'. De dorpsrechters van vóór 1795 kwamen niet meer terug, maar wel moest elk dorp een administratie bijhouden voor het onderhoud van de armen en vaarten en wegen in het dorp. Elk jaar werd een begroting en jaarrekening opgemaakt. De dorpsadministraties bleven in stand tot 1874.
Het grietenijbestuur was verantwoordelijk voor het onderhoud van de grietenijgebouwen (vanaf 1838 was er een eigen gemeentehuis), wegen en vaarten en het handhaven van de openbare orde. Dit werd gefinancierd met de opbrengsten van plaatselijk geheven belastingen. Ook waren er taken op het gebied van de armenzorg en onderwijs.
Na de invoering van de Gemeentewet 1851 werd het bestuur van de grietenijen weer veranderd. Het werd nu een gemeente, dat bestuurd werd door een college van een burgemeester en twee wethouders. De burgemeesters was voorzitter van de gemeenteraad, bestaande uit 10 personen. Het onderhoud van gebouwen, wegen en vaarten en openbare orde (veldwachters en politiedienaren) bleef, maar langzamerhand kwamen er meer taken, zoals zorg voor straatverlichting, gemeentereiniging (1877), volksgezondheid, volkshuisvesting, armenzorg (van niet-kerkelijke lidmaten door dorpsarmvoogdijen c.q. het burgerlijk armebstuur) en onderwijs (benoeming en betaling onderwijzers .bouw en onderhoud schoolgebouwen)
De gemeentelijke inkomsten kwamen vooral uit het heffen van belastingen en accijnzen. Tot 1850 kwamen de meeste inkomsten uit de accijnzen op allerlei producten en diensten als sterke drank, rogge, slacht en malen. Na 1850 verdwenen langzamerhand de accijnzen en kwam de nadruk te liggen op de inkomsten uit de in 1852 ingevoerde hoofdelijke omslag waarvoor iedere inwoner van de gemeente jaarlijks werd aangeslagen op basis van hun geschatte inkomsten en waarde van bezittingen.

ARCHIEVEN EN INVENTARISATIE

Nadat de gemeente Oostdongeradeel in 1961 toetrad tot de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordoost Friesland werd door streekarchivaris W.T. Keune de oude archieven van Oostdongeradeel geïnventariseerd. Als afsluitingsjaar werd voor 1928 gekozen, aangezien de gemeente na dat jaar een zaaksgewijze ordening van de stukken heeft ingevoerd. In de loop der jaren bleek dat niet alle archiefbestanddelen behorende bij dit archiefgedeelte waren opgenomen. Deze zijn nu wel beschreven om te worden opgenomen in de bestaande inventaris. Al snel bleek dat een aantal bestaande beschrijvingen toch wel enige revisie behoefden. Hierin werd aanleiding gevonden om het gehele beschreven archief opnieuw te bewerken. Daarbij werden waar nodig de beschrijvingen herzien. Tegelijkertijd werd ook de systematische indeling van de archiefbeschrijvingen opnieuw vastgesteld. In principe is uit praktische overwegingen als afsluitingsjaar weer gekozen voor 1928, zeker bij de gemeentelijke correspondentie, maar om praktische redenen is dit afsluitingsjaar op andere plaatsen in de inventaris niet gehanteerd.
Bij de ordening zijn de archieven verdeeld naar de (bestuurlijke) archiefvormers en daarbinnen gebruik gemaakt van de hoofdrubrieken 'Stukken van algemene aard' en 'Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen'. De laatste rubriek is weer onderverdeeld in subrubrieken, die deels gebaseerd zijn op de indeling van de vorige inventaris. Deze hoofdindeling wordt gevolgd door de hoofdrubriek Gedeponeerde archieven.
Aangezien de nummering van de archiefbestanddelen ten opzichte van de vorige inventaris is gewijzigd, zijn concordansen van oude naar nieuwe en nieuwe naar oude nummers gemaakt. Op verzoek worden deze beschikbaar gesteld.

(Dokkum, maart 2012, Tj. Jongsma)


Lijst van grietmannen van Oostdongeradeel

1517 - 1539 Poppe van Mellema
1539 - 1551 Werp Ropta
1552 - 1570 Rintje van Aytta
1570 - 15?? Doede van Sierksma
15?? - 15?? Jacob van Horne
15?? - 1586 Kersten van Rinia
1586 - 1627 Ernst van Aylva
1627 - 1653 Johannes Onuphrius baron Thoe Schwartzenberg
1653 - 1674 Georg Wilco baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1675 - 1692 Hobbe Esaiäs van Aylva
1692 - 1720 Ulbo baron van Aylva
1720 - 1729 Albertus Aemilius Lamoraal Rengers
1729 - 1744 Jarich Georg van Burmania
1744 - 1757 Hans Hendrik van Haersma
1757 - 1762 Anthony d'Arnaud
1762 - 1795 Julius Hobbe Unia van Burmania
1795 - 1816
1816 - 1818 Johannes Casparus Bergsma
1820 - 1824 Frederik de With
1824 - 1839 Daniel de Blocq van Haersma de With
1839 - 1849 Schelte baron van Heemstra
1849 - 1851 Jhr. Jan Minnema van Haersma de With

Lijst van burgemeesters van Oostdongeradeel

1851 - 1854 Jhr. Jan Minnema van Haersma de With
1855 - 1865 F.C. Andreæ
1865 - 1877 Sybrand Witteveen
1877 - 1880 Sikko Berent Drijber
1881 - 1898 Abe Sijbenga
1899 - 1904 W.W. van Haersma Buma
1904 - 1934 Syds Lieuwes Sijtsma
1934 - 1940 Frans Sijtsma
1941 - 1945 Auke IJkema
1945 - 1964 Frans Sijtsma
1964 - 1973 Jan H.G. van Wijhe
1973 - 1980 Roel W. Dijkstra
1980 - 1984 Pieter Soepboer (waarnemend)

Periode: 1657 tot 1928
Omvang:
Aantal delen: 2385 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Aalsum (20)
- Anjum (31)
- Den Helder (1)
- Dokkum (1)
- Dokkumer Nieuwe Zijlen (5)
- Dongeradeel (1)
- Ee (28)
- Engwierum (23)
- Ezumazijl (3)
- Jouswier (15)
- Lioessens (14)
- Metslawier (24)
- Moddergat (3)
- Morra (13)
- Niawier (14)
- Oostdongeradeel (2353)
- Oosternijkerk (20)
- Oostmahorn (3)
- Oostrum (19)
- Paesens (15)
- Schiermonnikoog (1)
- Texel (1)
- Westdongeradeel (1)
- Wetzens (13)
- Wierum (1)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0003 Skiednis Fan Eastdongeradiel. - Geschiedenis van Oostdongeradeel
CVT1682 Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier
CVT4443 Patentboek De wet op het patent met lijst van beroepen, bedrijven, enz en tarief, classificatie, opcenten
CVT4444 Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m.
D0002 Armendokter Smit was vies van zijn patienten
HDO010 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795
HDO018 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Morra, 1760-1790
HDO027 Beschrijvingen der florenen van de pleatsen te Morra. 1700-1848
HDO034 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805
I0014 Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
I0015 Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding
I0019.1 Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805
I0019.2 Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.
I0021 Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Oostdongeradeel 1816-1940 (invent. 751-757)
I0045.1 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1847-1850 (inv. nr.243)
I0045.2 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1850-1853 (inv. nr.244)
I0045.3 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1854-1857 (inv. nr.246)
I0045.4 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1873-1879 (inv. nr.253 en 254)
I0047.1 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F
I0047.2 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier J t/m O
I0047.3 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier P t/m Z
I0047.4 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Morra A t/m Z
I0047.5 Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858
I0100 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)
I0101 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 1)
I0102 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 2)
I0103 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1840-1850 (inv.nr. 792)
I0104 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1840-1850 (inv.nr. 793)
I0105 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1840-1850 (inv.nr. 794)
I0106 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1840-1850 (inv.nr. 795)
I0107 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796)
I0108 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1840-1850 (inv.nr. 797)
I0109 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1840-1850 (inv.nr. 798)
I0110 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1840-1850 (inv.nr. 799)
I0111 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1840-1850 (inv.nr. 800)
I0112 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1840-1850 (inv.nr. 801)
I0113 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1840-1850 (inv.nr. 802)
I0114 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1840-1850 (inv.nr. 803)
I0115 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: A-B 1850-1860 (inv.nr.804)
I0116 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: C-D 1850-1860 (inv.nr.805)
I0118 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: E F G 1850-1860 (inv.nr.806)
I0119 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: H 1850-1860 (inv.nr.807)
I0120 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: I J 1850-1860 (inv.nr.808)
I0121 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: K L 1850-1860 (inv.nr.809)
I0122 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: M N O 1850-1860 (inv.nr.810)
I0123 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: P Q R 1850-1860 (inv.nr.811)
I0124 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: S 1850-1860 (inv.nr.812)
I0125 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: T 1850-1860 (inv.nr.813)
I0126 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: V 1850-1860 (inv.nr.814)
I0127 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: W 1850-1860 (inv.nr.815)
I0128 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: IJ 1850-1860 (inv.nr.816)
I0129 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Z 1850-1860 (inv.nr.816)
I0130 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalzum 1860-1870 (inv.nr.817)
I0131 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1 1860-1870 (inv.nr.818)
I0132 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 2 1860-1870 (inv.nr.819)
I0133 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 3 1860-1870 (inv.nr.819)
I0134 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1860-1870 (inv.nr.820)
I0135 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1 1860-1870 (inv.nr.821)
I0136 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 2 1860-1870 (inv.nr.821)
I0137 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1860-1870 (inv.nr.822)
I0138 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1860-1870 (inv.nr 823)
I0139 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1860-1870 (inv.nr 824)
I0140 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1860-1870 (inv.nr 825)
I0141 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1860-1870 (inv.nr 826)
I0142 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1860-1870 (inv.nr 827)
I0143 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1860-1870 (inv.nr 828)
I0144 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1860-1870 (inv.nr 829)
I0145 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1860-1870 (inv.nr 830)
I0146 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1870-1880 (inv.nr 832)
I0147 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1870-1880 (inv.nr 833)
I0148 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1870-1880 (inv.nr 834)
I0149 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1870-1880 (inv.nr 835)
I0150 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1870-1880 (inv.nr 836)
I0151 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1870-1880 (inv.nr 837)
I0152 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1870-1880 (inv.nr 838)
I0153 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1870-1880 (inv.nr 839)
I0154 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1870-1880 (inv.nr 840)
I0155 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1870-1880 (inv.nr 841)
I0156 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1870-1880 (inv.nr 842)
I0157 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1870-1880 (inv.nr 843)
I0158 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1870-1880 (inv.nr 844)
I0159 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1880-1890 (inv.nr 846)
I0160 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1880-1890 (inv.nr 847)
I0161 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1880-1890 (inv.nr 848)
I0162 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1880-1890 (inv.nr 849)
I0163 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1880-1890 (inv.nr 850)
I0164 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1880-1890 (inv.nr 851)
I0165 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1880-1890 (inv.nr 852)
I0166 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1880-1890 (inv.nr 853)
I0167 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1880-1890 (inv.nr 854)
I0168 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1880-1890 (inv.nr 855)
I0169 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1880-1890 (inv.nr 856)
I0170 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1880-1890 (inv.nr 856A)
I0171 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1880-1890 (inv.nr 857)
I0172 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1890-1900
I0173 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1890-1900
I0174 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1890-1900
I0175 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1890-1900
I0176 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1890-1900
I0177 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1890-1900
I0178 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1890-1900
I0179 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1890-1900
I0180 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1890-1900
I0181 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1890-1900
I0182 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1890-1900
I0183 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1890-1900
I0184 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1890-1900
I0185 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum A-M 1900-1914
I0186 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum N-Z 1900-1914
I0187 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum A-K 1900-1914
I0188 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum L-Z 1900-1914
I0189 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee A-L 1900-1914
I0190 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee M-Z 1900-1914
I0191 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum A-J 1900-1914
I0192 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum K-Z 1900-1914
I0193 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1900-1914
I0194 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1900-1914
I0195 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1900-1914
I0196 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1900-1914
I0197 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1900-1914
I0198 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1900-1914
I0199 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1900-1914
I0200 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1900-1914
I0201 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1900-1914
I0202 Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1849-1861 (inv.nr 859)
I0203 Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1861-1870 (inv.nr 860)
I0204 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1860-1870 (inv.nr 831)
I0205 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1870-1880 (inv.nr 845)
I0206 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1880-1890 (inv.nr 858)
I0207 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1890-1900
I0208 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1900-1914
I0231 FAF 19: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr 1644-1649)
I0232 FAF 19.1: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1823-1833 (inv.nr.1650-1654)
I0287 Beschrijvingen van de bouwtekeningen van de gemeente Oostdongeradeel 1903-1912 (inv.nrs. 1703-1707) Archiefvormers (chronologisch)


Grietenijbestuur van Oostdongeradeel -1816
Mairie en Gemeente Anjum
Mairie en Gemeente Ee
Mairie en Gemeente Metslawier
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
Gemeentelijk Pensioenfonds van Oostdongeradeel
Algemene Armvoogden van Oostdongeradeel
Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Oostdongeradeel
Armvoogdij en Burgerlijk Armbestuur te Anjum
Armvoogdij van Engwierum
Commissie van Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in Oostdongeradeel
Commissie tot Wering van het schoolverzuim in Oostdongeradeel
Burgemeester van Oostdongeradeel
Armvoogdij Aalsum tot 1898
Armvoogdij Ee tot 1898
Armvoogdij Jouswier tot 1898
Armvoogdij Metslawier tot 1898
Armvoogdij Morra tot 1898
Armvoogdij Niawier tot 1898
Armvoogdij Nijkerk tot 1898
Armvoogdij Oostrum tot 1898
Armvoogdij Paesens tot 1898
Armvoogdij Wetzens tot 1898
Armvoogdij Lioessens tot 1898 Archiefschema


Grietenij Oostdongeradeel - 1811

-  Stukken van algemene aard
- -  Besluiten en notulen
- -  Ingekomen en verzonden stukken
-  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- -  Bestuur, personeel, verkiezingen
- -  Eigendommen
- -  Financiën en belastingen
- - -  Financiën
- - -  Belastingen
- -  Volksgezondheid
- -  Waterstaat en Openbare Werken
- -  Economische aangelegenheden
- -  Armenzorg
- -  Kerkelijke zaken
- -  Onderwijs
- -  Militaire zaken
- -  Rechterlijke zaken

Mairie Anjum 1811-1816

-  Stukken van algemene aard
- -  Ingekomen en verzonden stukken
- -  Akten
-  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- -  Bevolking
- -  Financiën en belastingen
- -  Volksgezondheid
- -  Economische aangelegenheden
- -  Onderwijs
- -  Militaire zaken

Mairie Ee 1811-1816

-  Stukken van algemene aard
- -  Notulen, besluiten en bekendmakingen
- -  Ingekomen en verzonden stukken
- -  Akten

Mairie Metslawier 1811-1816

-  Stukken van algemene aard
- -  Ingekomen en verzonden stukken
- -  Akten
-  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- -  Financiën en belastingen

Gemeente Oostdongeradeel 1816-1928

-  Stukken van algemene aard
- -  Gemeenteraad
- - -  Notulen
- -  Burgemeester en wethouders
- - -  Notulen en voorstellen
- - -  Ingekomen en verzonden stukken
- - - - Ingekomen stukken
- - - - Verzonden stukken
- - -  Rekesten
- - -  Bekendmakingen en verordeningen
- - - - Bekendmakingen
- - - - Verordeningen
- - -  Akten
- - -  Verslagen
-  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- -  Grondgebied
- -  Verkiezingen
- -  Bestuur
- -  Personeel
- -  Eigendommen en bezit
- -  Financiën en belastingen
- - -  Financiën
- - - - Begrotingen
- - - - Jaarrrekeningen
- - - - Financiële administratie
- - -  Belastingen
- - - - Algemeen
- - - - Hoofdelijke omslag
- - - - Patentbelasting
- - - - Landsflorenen
- - - - Dijksflorenen
- - - - Grondbelasting
- - - - Kadaster
- -  Bevolking
- - -  Burgerlijke Stand
- - -  Volkstellingen
- - -  Bevolkingsregistratie
- - -  Woningregistratie en huisnummering
- -  Openbare orde
- -  Openbare gezondheid
- - -  Gezondheidszorg
- - -  Milieu
- - -  Toezicht op produkten
- - -  Begraven en begraafplaatsen
- - -  Volkshuisvesting
- -  Openbare veiligheid
- -  Waterstaat
- -  Verkeer en vervoer
- - -  Algemeen
- - -  Wegen, voetpaden en bruggen
- - -  Waterwegen
- -  Economische aangelegenheden
- - -  Landbouw en veeteelt
- - - - Verslagen en opgaven
- - - - Besmettelijke ziekten
- - -  Handel, industrie en dienstverlening
- - -  Visserij
- - -  Post en openbaar vervoer
- - -  Scheepvaart
- -  Maatschappelijke zorg
- - -  Armenzorg
- - -  Zorg voor specifieke groepen
- - -  Collectes
- -  Onderwijs
- - -  Algemeen
- - -  Personeel
- - -  Leerlingen
- -  Kerkelijke zaken
- -  Landsverdediging
- - -  Algemeen
- - -  Nationale militie
- - -  Schutterij
- - -  Landstorm
- - -  Landweer
- -  Justitie en notariaat
- -  Koninklijk Huis
-  Gemeentelijke commissies en instellingen
- -  Gemeenteontvanger
- -  Burgemeester als strandvonder
- - -  Algemeen
- - -  Reglementen
- - -  Verslagen
- - -  Goederen
- -  Burgemeester als voorzitter van de plaatselijke commissie Nationaal Gedenkteken 1813
- -  Gemeentelijk Pensioenfonds
- -  Armvoogdijen in Oostdongeradeel
- - -  Armvoogdij Aalsum
- - -  Armvoogdij Anjum
- - -  Armvoogdij Ee
- - -  Armvoogdij Engwierum
- - -  Armvoogdij Jouswier
- - -  Armvoogdij Lioessens
- - -  Armvoogdij Metslawier
- - -  Armvoogdij Morra
- - -  Armvoogdij Niawier
- - -  Armvoogdij Nijkerk
- - -  Armvoogdij Oostrum
- - -  Armvoogdij Paesens
- - -  Armvoogdij Wetzens
- -  Algemeen Burgerlijk Armbestuur
- - -  Stukken van algemene aard
- - - - Notulen
- - - - Ingekomen en verzonden stukken
- - -  Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- - - - Organisatie en Reglementering
- - - - Financiën
- - - - Bedeling
- - - - Armhuis / Buma-Hûs te Anjum
- - - - Kring Ee
- -  Commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in Oostdongeradeel
- -  Commissies tot wering van het schoolverzuim in Oostdongeradeel
- - -  Verenigde commissies
- - -  Kringcommissie Anjum
- - -  Kringcommissie Ee
- - -  Kringcommissie Metslawier
- -  Gemeentelijk Distributiebedrijf
-  Documentatie Inventaris


Grietenij Oostdongeradeel - 1811


-  Stukken van algemene aard


- -  Besluiten en notulen

  Zie ook inventarisnummer 12
 
0001-0003 'Procuratieboeken', registers van besluiten van de volmachten en afrekeningen van de secretaris in zaken betreffende de Landdag en het Dijkgerecht periode
omvang
arch.vormer
plaats
1657 - 1810
3 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0001 'Procuratieboek', register van besluiten van de volmachten en afrekeningen van de secretaris in zaken betreffende de Landdag en het Dijkgerecht periode
omvang
arch.vormer

plaats
1657 - 1697
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0002 'Procuratieboek', register van besluiten van de volmachten en afrekeningen van de secretaris in zaken betreffende de Landdag en het Dijkgerecht periode
omvang
arch.vormer

plaats
1698 - 1739
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0003 'Procuratieboek', register van besluiten van de volmachten en afrekeningen van de secretaris in zaken betreffende de Landdag en het Dijkgerecht periode
omvang
arch.vormer

plaats
1739 - 1810
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0004 "Resolutieboek', Register houdende:
- besluiten van het gerecht, 1761, 1777, 1778, 1781, 1782;
- afschrift van de 'instructie wat het justicieele aangaat voor de drosten in Friesland, 1802;
- bekendmakingen van Drost en gerechte, 1803-1805;
- bekendmakingen van Drost en gemeentebestuur, 1806-1807;
- besluiten van Baljuw en gemeentebestuur, 1809-1810.
periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761 - 1810
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Ingekomen en verzonden stukken

 
0005-0008 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer
plaats
1796 - 1807, 1809 - 1811
4 banden
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0005 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796 - 1806
1 band
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0006 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807
1 band
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0007 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809
1 band
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0008 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810 - 1811
1 band
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0009-0010 Agenda's op ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer
plaats
1803 - 1806, 1809 - 1811
1 band en 1 deel
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0009 Agenda op ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1803 - 1806
1 band
Grietenijbestuur van Oostdonge
Dongeradeel
Oostdongeradeel
 
0010 Agenda op ingekomen stukken

NB. Achterin een alfabetische index op onderwerpen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809 - 1811
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0011-0012 Registers van afschriften van ingekomen stukken bij Drost en Baljuw, afschriften van verzonden stukken door Drost en Baljuw en notulen van vergaderingen van het gemeentebestuur periode
omvang
arch.vormer
plaats
1806 - 1812
2 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0011 Register met afschriften van ingekomen en verzonden stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1806 - 1809
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0012 Register met afschriften van verzonden stukken, 1809-1812, en notulen van vergaderingen van het gemeentebestuur, 1807-1810

NB Dit register is aangetast door vraatschade van muizen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807 - 1812
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

-  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


- -  Bestuur, personeel, verkiezingen

 
0013 Proces-verbaal van verkiezing en nominatie van Cornelis Hanses tot dorpsrechter van Oostrum als opvolger van Jan Pijters periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0014 Register van door de stemgerechtigden per dorp ondertekende verklaring van trouw aan de Bataafsche Republiek, met vermelding van de datum waarop zij stemgerechtigd zijn geworden, aantekening wegens vertrek of overlijden en afwezigheid in grondvergaderingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798 - 1800
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0015 Register van door de stemgerechtigden per dorp ondertekende verklaring van 'onveranderlijken afkeer van het stadhouderlijk bestuur, het federalisme, de aristocratie en regeringloosheid' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0016 Staat houdende opgave van de namen en bijzonderheden van baljuw, secretaris en leden van het gemeentebestuur van Oostdongeradeel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0017 Proces-verbaal van de verkiezing van zetters voor de verponding in de mairiën Anjum, Ee en Metslawier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Eigendommen


- -  Financiën en belastingen


- - -  Financiën
 
0018 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven van de ontvanger van de duikelhoofden of districtspondematengelden, respectievelijk rentmeester van het district over de jaren 1801-1813

NB. Tevens met overzichten van ontvangsten door de ontvanger, respectievelijk rentmeester van 'additionele stuivers' over 1806-1808.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802 - 1820
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0019 'Financiele staat van het district Oostdongeradeel', staat houdende opgave van kapitaalsinkomsten over 1808 en 1809 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0020 Plan van 'negotiatie' of obligatielening ten behoeve van het district Oostdongeradeel ter bestrijding van het tekort over 1810 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- - -  Belastingen
 
0021-0030 "Floreenkohieren", registers van floreenplichtige goederen, de eigenaren en gebruikers, de naastliggers en het aantal florenen

NB. Het Floreenkohier 1788 ontbreekt.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1700 - 1798
10 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0021 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1700
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0022 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1708
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0023 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1718
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0024 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1728
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0025 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0026 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1748
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0027 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0028 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0029 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0030 Floreenkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0031-0113 'Reëelkohieren', registers van vaste goederen met vermelding van eigenaar, gebruiker, huurwaarde en verschuldigde reëele goedschatting of belasting

NB. De reëelkohieren over 1722-1724, 1726, 1730-1732, 1734 en 1794 ontbreken.

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1713 - 1805
83 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0031 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1713
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0032 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1714
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0033 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1715
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0034 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1716
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0035 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1717
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0036 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1718
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0037 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1719
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0038 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1720
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0039 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1721
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0040 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1725
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0041 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1727-1728
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0042 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1729
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0043 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1733
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0044 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1735
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0045 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1736
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0046 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1737
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0047 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1738
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0048 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1739
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0049 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1740
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0050 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1741
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0051 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1742
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0052 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens slechte staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1743
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0053 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1744
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0054 Reëelkohier

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens (voorlopig) onbekende redenen).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1745
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0055 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1746
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0056 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1747
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0057 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1748
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0058 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1749
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0059 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1750
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0060 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1751
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0061 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1752
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0062 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1753
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0063 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1754
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0064 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1755
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0065 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1756
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0066 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1757
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0067 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0068 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1759
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0069 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0070 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0071 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0072 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0073 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0074 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0075 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0076 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0077 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0078 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1769
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0079 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0080 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0081 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0082 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0083 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0084 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0085 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0086 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0087 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0088 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0089 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0090 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0091 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0092 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0093 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0094 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0095 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0096 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0097 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0098 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1789
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0099 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0100 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1791
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0101 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0102 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1793
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0103 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0104 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0105 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0106 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0107 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0108 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0109 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0110 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0111 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1803
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0112 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0113 Reëelkohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0114-0159 'Speciekohieren', Registers van door inwoners verschuldigde belastingen of 'vijf speciën', na 1798 'vier speciën' (hoofd- of familiegeld, schoorsteengeld, hoorngeld, paardengeld, middel op de bezaaide landen) periode
omvang
arch.vormer
plaats
1760 - 1805
46 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0114 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1760
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0115 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1761
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0116 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1762
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0117 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0118 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0119 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1765
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0120 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1766
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0121 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1767
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0122 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1768
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0123 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1769
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0124 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1770
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0125 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1771
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0126 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1772
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0127 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1773
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0128 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1774
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0129 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0130 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0131 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1777
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0132 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1778
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0133 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1779
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0134 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1780
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0135 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1781
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0136 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1782
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0137 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0138 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1784
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0139 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1785
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0140 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1786
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0141 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1787
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0142 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1788
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0143 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1789
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0144 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1790
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0145 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1791
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0146 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0147 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1793
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0148 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1794
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0149 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1795
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0150 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0151 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0152 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0153 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0154 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0155 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0156 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0157 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1803
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0158 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1804
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0159 Speciekohier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1805
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0160-0162 Contraboeken van ontvangsten op de heffing van de 50e penning periode
omvang
arch.vormer
plaats
1794 - 1798
1 deel, 2 katerns
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0160 Contraboek van ontvangsten op de heffing van de 50e penning

NB. Inliggend lijsten van personen die de eed wegens betaalde 50e penning hebben afgelegd

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1794-1795
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0161 Contraboek van ontvangsten in eerste termijn op de heffing van de 50e penning periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0162 Contraboek van ontvangsten in tweede termijn op de heffing van de 50e penning periode
omvang
arch.vormer

plaats
1798
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0163 Contraboek van ontvangsten op de heffing van de 25e penning

NB. Betreft de ontvangsten in de tweede, derde, vierde en zesde termijn.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
4 katernen in 1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0164 Contraboek van ontvangsten op de heffing van één gulden en vier stuivers op iedere 100 gulden kapitaal periode
omvang
arch.vormer

plaats
1796
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0165 Jaarrekening van de collecteur-generaal van de 4 speciën van Oostdongeradeel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0166 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de collecteurs-generaal van turf en hout, het gemaal, beestiaal en van het passagegeld op de Nieuwe Zijlen en Esumazijl

NB. Betreft:
turf en hout, 1801/02;
beestiaal, 1801/02;
't gemaal, 1801/02;
passagiegeld op Esumasijl, 1802/03;
passagiegeld op de Nieuwezijlen, 1802/03

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1801 - 1803
1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Ezumazijl
Oostdongeradeel
 
0167 Staat houdende opgave van het aantal deuren en vensters per genummerd gebouw, met vermelding van het aantal inwoners per dorp periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0168 Kwitanties, afgegeven door de ontvanger-particulier te Dokkum, wegens ontvangen gelden voor rekening van de ontvanger van het klein zegel te Amsterdam wegens ontvangsten voor uitgegeven paspoorten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Volksgezondheid

 
0169 Staten houdende opgave van de namen en bijzonderheden van de in de gemeente aanwezige heel- en vroedmeesters, chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809 - 1810
2 stukken
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Waterstaat en Openbare Werken

 
0170 Register bevattende aanbestedingen, ontvangsten en uitgaven en besluiten over vaartslattingen, reparaties aan het Oostrumer vallaat en de bouw van een nieuwe militaire kazerne op de Nieuwe Zijlen onder Engwierum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1726 - 1810
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Oostdongeradeel
Oostrum
 
0171 Bestekken en voorwaarden voor het slatten van de Zuider Ee en bijbehorende werken met vermelding van de aannemers en de kosten daarvan periode
omvang
arch.vormer

plaats
1758, 1802
1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0172 Overeenkomst tussen Oost- en Westdongeradeel inzake kwesties over de waterlossing de Jaarlasloot en het slatten daarvan en verdere werken ten behoeve van de afvoer van water. Afschrift periode
omvang
arch.vormer

plaats
1775
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0173 'Dijkboek van Oostdongeradeel, vernieuwd in de jaare 1776...', Register van de dijksflorenen op de de landerijen en de eigenaren en gebruikers daarvan

NB. Volgens aantekeningen werd dit Dijkboek aangelegd in 1776 door de Gecommitteerden uit het Dijxgeregte van Oostdongeradeel, omdat het oude dijkboek uit 1724 niet goed bijgehouden was en derhalve vol fouten zat.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1776 - 1817
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0174 Staten van omslagen over een in 1763 aangelegde pomp in de weg bij de Kleine Medhuizen, een pomp in de Groene Weg bij Jan Rimmerens en de pomp van de Grote Medhuizen naar Ee periode
omvang
arch.vormer

plaats
1792
2 stukken
Grietenijbestuur van Oostdonge
Ee
 
0175 Plan voor de financiering en exploitatie of slatting van een 'nieuwen dorpsvaart' te Engwierum met proces-verbaal van stemming over het plan door de ingezetenen en gezinshoofden in Engwierum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Engwierum
Oostdongeradeel
 
0176 Verweer van de eigenaar van een dam in het Jaarlagat op een ingekomen rekest van enige landbouwers uit Hantumeruitburen betreffende wateroverlast als gevolg van deze dam periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Economische aangelegenheden

 
0177 Afschrift van het appointement uit 1717 op het rekest van Eildert Yskes en Antje Hendriks te Grijpskerk waarbij zij een pelmolen mogen stichten bij het verlaat onder Oostrum en het verlaatshuis als woning mogen gebruiken waartegen zij en hun opvolgers zich verplichten tot betaling van een jaarlijkse 'eeuwige rente', het onderhoud van de verlaatswoning en het fungeren als verlaatsmeester zonder traktement, met aantekeningen van de betalingen van de jaarlijkse 'eeuwige rente' over de periode 1717-1801 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1806
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
Oostrum
 
0178 Staat houdende opgave van aanwezige aantallen paarden, runderen en schapen per dorp periode
omvang
arch.vormer

plaats
(begin 19e eeuw)
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0179 Bekendmaking door de baljuw en het gemeentebestuur, waarin de ingezetenen van Oostdongeradeel worden gelast hun 'enter en twinter bullen te keppelen' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0180 Staat houdende opgave van de in 1809 in Oostdongeradeel verleende patenten per klasse, soort bedrijf en dorp periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Armenzorg

 
0181 Staat van effecten in het bezit van de diakoniën en armvoogdijen in Oostdongeradeel ten laste van het voormalig Koningrijk Holland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1810
1 stuk in 5 delen
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Kerkelijke zaken

 
0182-0186 Registers van onroerende goederen, grondpachten en eeuwige renten, vóór 1720 toebehorend aan de corpora, en van onroerende goederen die de corpora hebben verkocht 'tot vinding van de een sesde en een vijfde der waarde' periode
omvang
arch.vormer
plaats
1797 - 1802
5 katerns
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0182 Register van onroerende goederen, grondpachten en eeuwige renten, vóór 1720 toebehorend aan de corpora, en van onroerende goederen die de corpora hebben verkocht 'tot vinding van de een sesde en een vijfde der waarde' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1797
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0183 Register van onroerende goederen, grondpachten en eeuwige renten, vóór 1720 toebehorend aan de corpora, en van onroerende goederen die de corpora hebben verkocht 'tot vinding van de een sesde en een vijfde der waarde' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799, september
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0184 Register van onroerende goederen, grondpachten en eeuwige renten, vóór 1720 toebehorend aan de corpora, en van onroerende goederen die de corpora hebben verkocht 'tot vinding van de een sesde en een vijfde der waarde' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799, januari
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0185 Register van onroerende goederen, grondpachten en eeuwige renten, vóór 1720 toebehorend aan de corpora, en van onroerende goederen die de corpora hebben verkocht 'tot vinding van de een sesde en een vijfde der waarde' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0186 Register van onroerende goederen, grondpachten en eeuwige renten, vóór 1720 toebehorend aan de corpora, en van onroerende goederen die de corpora hebben verkocht 'tot vinding van de een sesde en een vijfde der waarde' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802
1 katern
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0187 Staten betreffende de opgave van de goederen, fondsen en andere inkomsten van de kerken met vermelding van bijdragen uit dorps- of landskas periode
omvang
arch.vormer

plaats
1809
2 stukken in 4 delen
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Onderwijs

 
0188 Proces-verbaal van de verkiezing door de stemgerechtigde inwoners van Oostrum van Kornelis Hanses als schoolmeester te Oostrum als opvolger van de overleden Johannes Rispens periode
omvang
arch.vormer

plaats
1763
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
Oostrum
 
0189 Testament van Anthony Jans Siccama, schoolmeester te Engwierum en diens echtgenote Antie Doedes periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Engwierum
Oostdongeradeel
 
0190 Rekest van B.J. Postmus als nieuw gekozen schoolmeester te Oostrum om naast zijn schooltaak ook kerkelijke functies te mogen waarnemen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1799
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
Oostrum
 
0191 Ingekomen brieven van de schoolopziener van het 7e schooldistrict, M. Martens te Holwerd, inzake benoeming van leden van commissies van plaatselijk toezicht op het onderwijs en staat en onderhoud van scholen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1807, 1810
2 stukken
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0192 Ingekomen brief van het onderwijzersgezelschap van Oostdongeradeel met dankzegging voor de toegezegde bijdrage voor de bestrijding van onkosten van hun maandelijkse bijeenkomsten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Militaire zaken

 
0193 Trekkingslijst van de loting voor de conscriptie van de klasse van 1808 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1808
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0194 Staat houdende opgave van in de gemeente aanwezige (hand)wapens en de namen van de eigenaren periode
omvang
arch.vormer

plaats
(begin 19e eeuw)
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0195 Staten houdende opgave van de 'aardewerkers', die zich voor de uitvoering van militaire werken te Den Helder en op Texel vrijwillig hebben opgegeven of zijn aangewezen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Den Helder
Oostdongeradeel
Texel
 
0196 Staten met de namen van jongemannen in Oostdongeradeel, geboren in 1788 en 1791, met vermelding van geboortedatum, woonplaats, beroep, namen en woonplaats van ouders, en behorend tot de conscripties van 1808 en 1811 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811
1 omslag
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel

- -  Rechterlijke zaken

 
0197 (Deel van een) "Weesboek" voor de registratie van boedelinventarissen en akten van scheiding van nalatenschappen

NB. Niet compleet

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1674 - 1675
1 deel
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oostdongeradeel
 
0198 Akte van verkoop door Frederik Johannes en Antje Pieters te Nijkerk van een huis en erf te Nijkerk aan Johannes Wilman te Nijkerk, met verklaring van Abraham Lieuwes Blom dat hij een deel van de koopsom heeft ontvangen wegens verschuldigde landhuur, en verklaringen inzake afkondiging en betaling van belastingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1806 - 1807
1 stuk
Grietenijbestuur van Oostdonge
Oosternijkerk

Mairie Anjum 1811-1816


-  Stukken van algemene aard


- -  Ingekomen en verzonden stukken

 
0199-0202 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer
plaats
1812 - 1815
4 banden
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0199 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 band
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0200 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 band
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0201 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814
1 band
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0202 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815
1 band
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0203 Agenda op ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 - 1816
1 deel
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0204 Register met afschriften van verzonden stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 - 1816
1 deel
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

- -  Akten

 
0205 Repertoires van de schout periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815 - 1816
2 stukken
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

-  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


- -  Bevolking

 
0206 Staat betreffende de samenstelling van de bevolking per dorp periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

- -  Financiën en belastingen

 
0207 Brief van de regulateur van de successie in de kantons Bergum, Buitenpost, Dokkum en Holwerd over het wekelijks indienen van lijsten van overledenen en de bijzonderheden ten behoeve van de inning van successierechten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0208 Declaraties van kosten wegens leveranties aan de 'nachtwachten der landstorm' van Taeke Pieters van der Herberg, kastelein te Anjum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 - 1815
2 stukken
Mairie en Gemeente Anjum
Anjum
 
0209 Staten betreffende in 1795 ontslagen inners van belastingen in de gemeente Anjum, die nog werkeloos zijn periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 - 1815
2 stukken
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0210 Staat van uitgaven ten laste van de post onvoorziene uitgaven op de begroting voor 1815 periode
omvang
arch.vormer

plaats
(1815)
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0211 Staat van voor de landstorm in 1814 gemaakte onkosten periode
omvang
arch.vormer

plaats
ca. 1815
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0212 Ingevulde tabel betreffende de kosten van bedeling door de armvoogdij in de periode 1804-1815 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

- -  Volksgezondheid

 
0213 Verordening ter voorkoming van hondsdolheid periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

- -  Economische aangelegenheden

 
0214 Staat betreffende de wolproduktie in 1812 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0215 Staat houdende opgave van de stand en opbrengst van de graanoogst periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0216 Staat houdende opgave van door de douane te Anjum achtergelaten goederen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Anjum
Oostdongeradeel
 
0217 Staat van het aantal pondematen land per ingezaaid landbouwprodukt periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

- -  Onderwijs

 
0218 Staat van de onderwijzers en hun rangen aan de lagere scholen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812
1 omslag
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

- -  Militaire zaken

 
0219 Staat met namen, leeftijden en beroepen van diegen die sinds december 1813 in de gemeente Anjum zijn komen wonen en niet hebben kunnen voldoen aan de oproeping voor de militie periode
omvang
arch.vormer

plaats
ca. 1814
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0220 Staat van de op pensioen gestelde militairen en hun lichaamsgesteldheid periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0221 Staat van militairen in Franse dienst en vermoedelijk in Russische krijgsgevangenschap geraakt en alsnog vermist zijn periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel
 
0222 Staat van het aantal kamers en capaciteit van de militaire barakken op Oostmahorn periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816
1 stuk
Mairie en Gemeente Anjum
Oostmahorn
 
0223 Staten houdende opgave van leden van de Nationale Militie periode
omvang
arch.vormer

plaats
ca. 1816
3 stukken
Mairie en Gemeente Anjum
Oostdongeradeel

Mairie Ee 1811-1816


-  Stukken van algemene aard


- -  Notulen, besluiten en bekendmakingen

 
0224-0227 Registers met afschriften van bekendmakingen, aanschrijvingen en andere verzonden stukken door de maire, later schout periode
omvang
arch.vormer
plaats
1812 - 1816
3 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0224 Register met afschriften van bekendmakingen, aanschrijvingen en andere verzonden stukken door de maire, later schout periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 - 1814
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0226 Register met afschriften van door de maire, later schout verzonden stukken 'betreffende zaken van administratie' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 - 1816
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0227 Register met afschriften van bekendmakingen, aanschrijvingen en andere verzonden stukken door de schout periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 - 1816
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0225 Register van besluiten en handelingen van de municipale-, later gemeenteraad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 - 1816
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel

- -  Ingekomen en verzonden stukken

 
0228-0232 Ingekomen stukken

NB. In de banden vanaf december 1812-1814 eerst chronologisch de geagendeerde stukken afkomstig van de prefect later de commissarissen-generaal in het departement Vriesland, en daar achteraan de apart geagendeerde stukken van de auditeur bij de staatsraad, de onderprefect, later de commissaris in het arrondissement Leeuwarden

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1811 - 1816
5 banden
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0228 Ingekomen stukken

NB. De ingekomen stukken uit 1811 (december) bevinden zich achteraan tussen de stukken uit december 1812.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 - 1812
1 band
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0229 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813
1 band
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0231 Ingekomen stukken betreffende militaire-, belasting- en justitiële zaken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813 - 1816
1 band
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0230 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814
1 band
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0232 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1815 - 1816
1 band
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0233-0234 Agenda's op de ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer
plaats
1811 - 1816
2 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0233 Agenda op de ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1811 - 1812
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0234 Agenda op de ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813 - 1814
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0235 Agenda van 'aanschrijvingen van en aan onderscheidene bureaux' betreffende militaire-, belasting- en justitiële zaken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 - 1815
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0236-0237 Agenda's van ingekomen stukken van de onderprefect, de commissaris en de gouverneur periode
omvang
arch.vormer
plaats
1813 - 1816
2 delen
Gemeentebestuur van Oostdongeradeel 1816-1983
 
0236 Agenda van 'aanschrijvingen en korte beantwoordingen van en aan de onderprefecture' en 'de commissaris in het arrondissement Leeuwarden' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1813 - 1814
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0237 Agenda van ingekomen stukken van de gouverneur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 - 1816
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0238 Register met afschriften van verzonden stukken door de schout betreffende militaire zaken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1814 - 1816
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel
 
0239 Register met afschriften van verzonden stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816
1 deel
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel

- -  Akten

 
0240 Repertoires van akten gepasseerd voor de maire, later schout periode
omvang
arch.vormer

plaats
1812 - 1815
3 stukken
Mairie en Gemeente Ee
Oostdongeradeel