Deze pagina is gegenereerd op 24 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 003

Westdongeradeel 1640-1816


 Inleiding
 Archiefvormers
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


INLEIDING

Geschiedenis

"De grietenij Westdongeradeel grenst ten Noorden aan de wadden; ten Oosten wordt zij van Oostdongeradeel gescheiden door 't riviertje de Paezens; te Zuiden van Dantumadeel gedeeltelijk door de Ee, en gedeeltelijk door eene scheidslijn, die tusschen Rauwerd en Lichtaard aan de Ee stuit. De derde grietenij van Oostergo is Dongerdeel bewesten de Paezens, of Westdongeradeel. De Paezens was weleer een riviertje, dat, nabij de Dokkumer Ee ontspringende, niet verre van die stad Noordoostwaarts naar het dorp Paezens liep, en daar in zee viel. Doch deze uitgang is reeds voor langen tijd verstopt geraakt en overgedijkt, en de Paezens zelve bij haare oorsprong uitgedroogd, zoo dat dezelve thans maar alleen eene binnenvaart en waterleiding is. Weleer was deze grietenij, wegens de laagheid en zwakheid haarer dijken, aan geduurige overstroomingen onderhevig, en wer, onder anderen, deerlijk verwoest door den Alleheiligenvloed van 1570; doch na dien tijd werden haare dijken veel verbeterd; ook werd in 1580 het westelijk gedeelte des buitenlands van Holwerd bedijkt, en in 1590 het oostelijk gedeelte van hetzelve, waar bij nog in laater tijd kwam de Ternaarder polder. Zoo veel ondertusschen hier de buitenlanden ten westen zijn vergroot, zoo veel hebben dezelve aan de oostkant der grietenij voor Wierum, Nes en Paezesn afgenomen; vooral omdat de dijken, hier ter plaatse, wegens de geduurige verschillen tusschen de dijkplichtigen; zijnde daardoor zelfs een groot gedeelte van het dorp Wierum weggespoeld, zoo dat de kerk, die weleer midden in het dorp stond, thans geheel aan de zeedijk staat, doch omtrent het midden der voorige eeuw werden de loopende geschillen beslegt en een behoorlijk Dijkbestier ingevoerd door den toenmalige Grietman Jr. Ernst van Aijlva met krachtdaadige ondersteuning van het Kollegie der Heeren Gedeputeerden."
Aldus wordt Westdongeradeel beschreven in de in 1788 gedrukte "Tegenwoordige Staat der Vereenichde Nederlanden, bevattende de beschrijvinge van Friesland".
De eerste bewoners zijn mogelijk leden van het standvoetbekervolk geweest, die omstreeks 2000 v.Chr. een zandkop bij het huidige Bornwerd bewoonden en van wier aanwezigheid bij oudheidkundig bodemonderzoek in 1967 sporen zijn terugegevonden. Aanspraak op hoge ouderdom maakt ook het dorp Wierum, waar volgens de legende de geloofsverkondiger Liudger of Ludgerus zou zijn geboren.
Oudtijds vormde Westdongeradeel met het aangrenzende Oostdongeradeel bestuurlijk één 'deel' of grietenij: Dongeradeel. Voor zover ons bekend is er in 1399 voor het eerst sprake van een deling. Op 1 september van dat jaar gaf Albrecht van Beieren, graaf van Holland en Zeeland etc., aan Foye van Dockum 'voir sinen scade ende anders om menighen goiden dienst, die hi ons gedaen heft' de oostelijke helft van Dongeradeel in leen. Het is niet waarschijnlijk, dat deze fel Hollandsgezinde Vetkoper zich ooit daadwerleijk in het bezit van zijn leen heeft kunnen stellen, want in 1401 waren zijn machtige beschermers uit Friesland verdwenen.
Wanneer precies de definitieve bestuurlijke scheiding heeft plaatsgevonden is niet bekend. In een charter van 23 septmber 1491, waarin Jypth Ropta verklaart zich aan te sluiten bij het verbond tussen de stad Groningen en Oostergo, staat voor het eerst een grietman over 'Dongerdiel byder ostersieden der Paesens' oftewel Oostdongeradeel vermeld en wel in de persoon van Menno Jarla uit Wetzens.
'Dongherdeel westzyde der Paeszens' komt voor het eerst voor in het op last van Hertog Gerorg van Saksen in 1510 aangelegde 'register van den aanbreng'. De grietenij blijkt dan te bestaan uit de volgende dorpen: Tennaerdt, Nes, Brantghum, Hantumahuysum, Hyoure, Weerum, Foudghum, Holwerdt, Waxens, Raerdt, Bornwerdt, Hantum, Bitterwirdt en Bornhuysum, Nyehusum en Raeuwerdt en Meede. De grootte en welvaart van de dorpen zou enigszins kunnen worden afgeleid uit de toen vastgestelde jaartax. Holwerd droeg daarin het leeuwendeel bij met 130 floreen, gevolgd door Ternaard en Nes met ieder 100 floreen.
Een van de eerst ons bekende grietmannen is het uit Bornwerd afkomstige 'heerschap' Sythie van Aijlva geweest, die rond 1525 de grietenij bestuurd moet hebben. Na hem hebben talrijke leden van zijn geslacht Westdongeradeel geregeerd. Een belangrijke telg van de Aijlva's was de ca. 1630 op Haniastate geboren generaal en admiraal Hans Willem van Aijlva. Zowel ter zee als te land heeft hij zich geducht geweerd in de van strijd en oorlog vervulde jaren tussen 1672 en zijn dood in 1691. Hij stierf aan de gevolgen van een val van zijn paard te Leuven en werd in het familiegraf van Holwerd begraven. Zijn door Ferdinand Bol geschilderd portret hangt in de raadzaal van het tegenwoordige gemeentehuis te Ternaard.
Een ander roemruchte figuur uit Westdongeradeels historie was de veneens uit Holwerd afkomstige Geuzenkapitein Jan Bonga, een nazaat van de hoofdeling Syds Bonga, wiens felle Geldersgezindheid in 1515 oorzaak werd van de verwoesting van zijn geboorteplaats Holwerd.
Ondanks het feit dat Holwerd verreweg het grootste en belangrijkste dorp van de grietenij was, is de zetel van bestuur altijd in het deftige dorp Ternaard gevestigd geweest. Misschien heeft dat tot gevolg gehad dat de bevolking politiek wat meer belangstelling had dan die van de andere dorpen. Toen er naar aanleiding van de bekende troebelen in 1748 ook in Westdongeradeel een oproerige beweging ontstond, begon die in Ternaard. Vandaar trok een grote menigte onder aanvoering van de Ternaarder Jacob Sijbes en de Franeker jeneverstoker Klaes Kornelis in de nacht van 1 op 2 juli 1749 naar Holwerd, de woonplaats van de grietman. Door het kordate optreden van de koopman Sjoerd Joosten gebeurden er geen ongelukken en namen de aanvoerders de vlucht. De koopman werd door de stadhouder Willem IV beloond met twee gouden penningen en de ongelukkige Jacob Sijbes liet op 18 april 1750 zijn leven op het schavot te Leeuwarden.
Toen NEderland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd had dat voor Westdongeradeel een driedeling tot gevolg. De gemeente viel uiteen in drie kleinere, Ternaard, Holwerd en NEs. Die toestand heeft niet lang geduurd en in 1816 werd de grietnij Westdongeradeel weer in ere hersteld. Toch zijn er van die kortstondige verdeling tot op heden nog sporen overgebleven en wel in de administartie van het kadaster. Bij die instelling is nog steeds sprake van de kadastrale gemeenten Holwerd, Ternaard en Nes.
Bij de inveoring van de gemeentewet in 1851 veranderde de naam grietenij in die van gemeente. Die wet liet de mogelijkheid open voor gemeenten, die zelfstandige dorpen of afdelingen telden, om die een eigen huishouding te laten voeren. De spelregels daarvoor werden door het provinciaal bestuur aangegeven in de zogenaamde verbandregeling, waarin de verhouding van de dorpshuishoudingen tot die van de gemeente werd vastgelegd. Bepaalde zaken, zoals armenzorg, onderwijs en het onderhoud van dorpseigendommen en wegen kwamen daarbij ten laste van het dorp. Op den duur bleek dat vooral om financiële redenen niet vol te houden en daarom werden in Westdongeradeel de zelfstandige dorpshuishoudingen op 1 kjanuari 1900 opgeheven.
Had de gemeente in de loop van zijn geschiedenis nogal wat grondgebied aan de zee ten prooi zien vallen, in 1925 was het de uit zijn omwalling groeiende buurgemeente Dokkum, die een aanslag op het territoir deed. Het grootste gedeelte van het dorp Betterwird kwam bij Dokkum. Een voorstel van het gemeentebestuur van Westdongeradeel aan de hoge overheid om Dokkum te doen opgaan in het grote geheel van de dertien dorpen tellende gemeente Westdongeradeel haalde de eindstreep niet. Zelfs de trouwhartig gegeven verzekering dat 'Dokkum binnen onze gemeente zijn eigenaardig bestaan als kleine stad zou kunnen voortzetten' vermocht het standpunt van de gemeente niet te wijzigen.
Thans heeft de gemeente een oppervlakte van ca. 107 km2 en een inwonertal van een kleine 7000 zielen, die wonen in de dorpen Ternaard, Nes, Brantgum, Hantumhuizen, Hiaure, Wierum, Foudgum, Holwerd, Waaxens, Raard, Bornwerd, Hantum en het in het begin van deze eeuw tot dorp verklaarde gehucht Moddergat. Het is een in hoofdzaak agrarische gemeente met enige industrie, voornamelijk in Holwerd. In Wierum wordt nog de zeevisserij beoefend met schepen, die hun ligplaats hebben in de vissershaven van het bij de afsluiting van de Lauwerszee ontstane Lauwersoog. Een nieuwe bron van inkomsten vormt het meer en meer op gang komende toerisme.

Bestuur

Vóór 1797 werd Westdongeradeel evenals alle andere grietenijen in Friesland bestuurd door de op voordracht van de stemhebbende ingezetenen door Stadhouder en Hof, later door Stadhouder en Staten, benoemde Grietman. Hij was belast met de handhaving van orde en recht, het toezicht op een 'goede bediening van den openbaaren Godsdienst (1), het toezicht op de strandvonderij, de zorg voor de openbare wegen en vaarten en de handhaving van de openbare veiligheid. Daarnaast sprak hij recht in eerste aanleg in kleine civiele- en starfzaken. In de uitoefening van al die taken werd hij bijgestaan door twee bijzitters of mederechters, die evenals de secretaris door hem werden benoemd uit een door de dorpsvolmachten opgestelde nominatie. In de dorpen werd het gezag van de grietman vertegenwoordigd door de dorpsrechter. Hij werd door de grietman benoemd op voordracht van de stemhebbende ingezetenen. Zijn taak was het 'op alles toe te zien, wat de goede orde en rust der samenleevinge zou kunnen hinderen. Geschillen van weinig belang kan hij in der minne afdoen; doch zoo er eenige breuken moeten vallen, is hij verpligt de zaak ter kennisse van den Grietman te brengen, wien hij, ten minsten eenmaal in de veertien dagen, van alle voorvallende zaken kennis moet geven'. (1)
De bevoling had enige invloed op de gang van zaken, althans de eigenaren van de stemhebbende zathen of boerderijen. Zij maakten de voordracht voor de benoeming van de dorpsrechter op, benoemden kerkvoogden en andere dorpsfunctionarissen en beriepen de predikant en schoolmeester.Aangezien het stemrecht was gekoppeld aan het bezit van een boerderij die op het door de Saksische Hertogen aan het begin van de 16e eeuw ingerichte 'floreenregister' voorkwam, werden de eigenaren daarvan ook wel de 'floreenplichtigen' genoemd. Uit hun eigen dorp kozen zij twee personen, die als dorpsvolmachten werden afgevaardigd naar het grietenijbestuur, waar zij onder meer ieder jaar de twee afgevaardigden van de grietnij naar de Statenvergadering kozen en tegenwoordig moesten zijn bij het vaststellen van de grietenijrekening en van de inwoners te heffen jaarlijkse omslag.
In 1797 veranderde de bestuursinrichting en werd die voor geheel Nederland op dezelfde leest geschoeid. Grietman en bijzitters verdwenen en er kwamen drosten, baljuws en gemeentebsturen voor in de plaats. Tijdens de inlijving bij Frankrijk werden de drie gemeenten, waaruit Westdongeradeel toen bestond, bestuurd door een maire en zijn adjunct. Bij het strak gecentraliseerde Franse bestuur was die functie van weinig betekenis. Tekenend daarvoor is het antwoord wat de maire van Ternaard op zijn verzoek aan de Prefect om een gemeentehuis voor zijn gloednieuwe gemeente te mogen inrichten, kreeg. Het was een koude douche: 'Mijnheer de maire', schreef de machthebber uit Leeuwarden, 'U kunt zich de inrichting van Uw gemeentehuis niet eenvoudig genoeg voorstellen, Uw voorkamer is daartoe voldoende'.
In 1816 werd de oude toestand hersteld en herleefde de grietenij Westdongeradeel. Het bestuur kwam in handen van een door de koning benoemde grietman met twee assessoren en een grietenijraad. Bij de invoering van de gemeentewet in 1851 verdween de titel grietman voorgoed en kwam die van burgemeester er voor in de plaats.

Archieven

Het archief van de grietenij en gemeente werden bewaard in het rechthuis, later gemeentehuis te Ternaard. Daar berustten ook de kleinen archiefjes van de kortstondige zelfstandige gemeneten Ternaard, Holwerd en Nes. Van de voormalige dorpsadministraties zijn alleen de bescheiden van de dorpsarmvoogdijen bewaard gebleven. De begrotingen en rekeningen van de dorpshuishoudingen uit de periode 1816-1900 zijn opgenomen in de begrotingen en rekeningen van het gemeentebestuur.

(1) Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, bevattende d beschrijvinge van Friesland (Harlingen 1788)

Periode: 1640 tot 1816
Omvang:
Aantal delen: 299 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Ameland (1)
- Betterwird (1)
- Bornwird (1)
- Brantgum (5)
- Dokkum (1)
- Foudgum (1)
- Hantum (6)
- Hantumhuizen (4)
- Hiaure (2)
- Holwerd (21)
- Leeuwarden (2)
- Nes (4)
- Raard (4)
- Ternaard (4)
- Waaxens (6)
- Westdongeradeel (299)
- Wierum (1)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

HDW005 Het grondbezit te Bornwird uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
HDW010 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Raard, 1750-1795
HDW011 Statistieken betreffende de Floreen- en Speciekohieren te Hantum en Hantumeruitburen, 1748-1805
HDW018 Statistieken betreffende de Speciekohieren van Holwerd, 1749-1790
HDW021 Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
HDW026 Namenregister uit de Speciekohieren van Wierum, 1750-1805 met statistische gegevens over welstand en bevolking 1750-1790
HDW027 De Volkstelling en Quotisatie van Wierum, 1744 en 1749 (zie WED inv.63A)
HDW030 Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858
I0048.1 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd A t/m F
I0048.2 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd G t/m I
I0048.3 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd J
I0048.4 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd K t/m R
I0049 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Wierum J Archiefvormers (chronologisch)


Gemeentebestuur van Westdongeradeel
Grietenijbestuur van Westdongeradeel tot 1816

«IF schemalijst='S'» «FOR EACH HOOFDSTUK_BLOK WHERE ONZICHTBAAR<>'J' ORDER BY VOLGNUMMER» «.VAR.lowhfdst=@Format('L',,@OnlyNumChars(HOOFDSTUK))» «ENDFOR»


 Archiefschema


«.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»

«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»

- «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»- - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»- - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»- - - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«HOOFDSTUK» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»
«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»«ENDIF»

«ENDIF» «IF SCHEMA_LIJST='S'» «FOR EACH HOOFDSTUK_BLOK ORDER BY VOLGNUMMER» «IF ONZICHTBAAR<>'J'» «.CONTINUE.»«IF HOOFDSTUK_BESCHRIJVING<>null» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«.VAR.volgorde=@Param("INVENTARISVOLGORDE") » «FOR EACH ARCHIEFDEEL_GROEP_HOOFDSTUK ORDER BY :volgorde» «ELSE» «FOR EACH ARCHIEFDEEL_GROEP_BLOK ORDER BY INVENTARISNUMMER» «ENDIF» «IF TOEGANGSNUMMER=toegang» «.CONTINUE.»«IF GROEP='J' » «.CONTINUE.»«IF GROEP_OP_INTERNET= 'J'» «.CONTINUE.»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_GROEP ORDER BY BEGINJAAR, EINDJAAR, INVENTARISNUMMER» «ENDFOR» «ENDIF» «ENDIF» «ENDIF» «ENDFOR» «ENDFOR»


 Inventaris


«.VAR.lowhfdst=@Format('L',,@OnlyNumChars(HOOFDSTUK))» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»

«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»

- «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»

- - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»

- - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»
- - - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«HOOFDSTUK» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»
«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»«ENDIF»
«HOOFDSTUK_BESCHRIJVING»

Plaatsingslijst

     
 
«.VAR.lowinvnr=@Format('L',,@OnlyNumChars(INVENTARISNUMMER))» «IF GROEPSINHOUD<>null»«GROEPSINHOUD»«ELSE»«INVENTARISNUMMER»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF DETAILS_OP_INTERNET='J'»
«.CONTINUE.»
«.CONTINUE.»«ENDIF»
«NAAM_BLOK» «.CONTINUE.»«IF BESCHRIJVING<>null»

«BESCHRIJVING»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ARCHIEFHISTORIE<>null»

«ARCHIEFHISTORIE»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF MATERIELE_KENMERKEN<>null»

«MATERIELE_KENMERKEN»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ONTBREEKT='J'»

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens «ONTBREEKT_REDEN»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF OPENBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens «NIET_OPENBAAR»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF RAADPLEEGBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens «NIET_RAADPLEEGBAAR»).«ENDIF»«ENDIF»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF TOEGANGSNR_VERW<>null»

Zie toegang «TOEGANGSNR_VERW», inv.nr. «INVENTARISNR_VERW».«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF INDEXBOEK<>null» «.CONTINUE.»«.VAR.lowcoll=@Format('L',,@OnlyNumChars(ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE))» «.CONTINUE.»«.VAR.lowstuk=@Format('L',,@OnlyNumChars(INDEXBOEK))» «.CONTINUE.»

Zie ook: «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE» inv.nr. «.CONTINUE.»«ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.STUKNR» - «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.BOEKTITEL» «.CONTINUE.»«ENDIF»

periode «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
taal«ENDIF»
omvang «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»
arch.vormer«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»
plaats«ENDIF»
«DATERING<30» «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
«TAAL»«ENDIF»
«OMVANG<30» «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«ARCHIEFVORMER<30»«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR» «.CONTINUE.»«IF AantalBR=0»
«.VAR.standaardvormer»«ENDIF» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_PLAATS_ARCHIEFDEEL ORDER BY PLAATS»
«PLAATS<30»«ENDFOR»«ENDIF»
 
«.CONTINUE.»«.VAR.lowinvnr=@Format('L',,@OnlyNumChars(INVENTARISNUMMER))» «.CONTINUE.»«INVENTARISNUMMER» «.CONTINUE.»«NAAM_BLOK» «.CONTINUE.»«IF BESCHRIJVING<>null»

«BESCHRIJVING»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ARCHIEFHISTORIE<>null»

«ARCHIEFHISTORIE»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF MATERIELE_KENMERKEN<>null»

«MATERIELE_KENMERKEN»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ONTBREEKT='J'»

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens «ONTBREEKT_REDEN»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF OPENBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens «NIET_OPENBAAR»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF RAADPLEEGBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens «NIET_RAADPLEEGBAAR»).«ENDIF»«ENDIF»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF TOEGANGSNR_VERW<>null»

Zie toegang «TOEGANGSNR_VERW», inv.nr. «INVENTARISNR_VERW».«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF INDEXBOEK<>null» «.CONTINUE.»«.VAR.lowcoll=@Format('L',,@OnlyNumChars(ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE))» «.CONTINUE.»«.VAR.lowstuk=@Format('L',,@OnlyNumChars(INDEXBOEK))» «.CONTINUE.»

Zie ook: «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE» inv.nr. «.CONTINUE.»«ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.STUKNR» - «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.BOEKTITEL» «.CONTINUE.»«ENDIF»

«.CONTINUE.»periode «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
taal«ENDIF» «.CONTINUE.»
omvang «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»
arch.vormer«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»
plaats«ENDIF»
«.CONTINUE.»«DATERING<30» «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
«TAAL»«ENDIF» «.CONTINUE.»
«OMVANG<30» «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«ARCHIEFVORMER<30»«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR» «.CONTINUE.»«IF AantalBR=0»
«.VAR.standaardvormer»«ENDIF» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_PLAATS_ARCHIEFDEEL ORDER BY PLAATS»
«PLAATS<30»«ENDFOR»«ENDIF»