Deze pagina is gegenereerd op 14 november 2011 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 028

NH Gemeente Holwerd


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1656 - 1992
Omvang:
Aantal delen: 328 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen alle Holwerd.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0152 Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
B0155 De orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd
I0293 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918
I0308 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
I0309 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912
W0138 Rond de kerkrestauratie te Holwerd
W0139 Liturgie voor de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Grote Kerk te Holwerd
W0140 Rond de restauratie van de toren van Holwerd Archiefvormer


Nederlands Hervormde Gemeente Holwerd Archiefschema


I. Archief van de kerkenraad

-  I.1. Stukken van algemene aard
- -  I.1.a. Notulen
- -  I.1.b. Correspondentie
-  I.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  I.2.a. Organisatie en reglementering
- -  I.2.b. Registratie van doop, lidmaatschap en huwelijk
- - -  I.2.b.1. Doop
- - -  I.2.b.2. Huwelijk
- - -  I.2.b.3. Lidmaatschap
- -  I.2.c. Ambtsdragers
- -  I.2.d. Gemeenteleven

II. Archief van de diakonie

-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  II.B.1. Bezittingen
- -  II.B.2. Financiële administratie
- -  II.B.3. Verleende onderstand

III. Archief van de kerkvoogdij

-  III.1 Stukken van algemene aard
- -  III.1.a. Notulen
- -  III.1.b. Correspondentie
-  III.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  III.2.a. Organisatie en reglementering
- -  III.2.b. Registratie van de kerkelijke bevolking
- -  III.2.c. Beheer van de bezittingen
- - -  III.2.c.1. Algemeen
- - -  III.2.c.2. Kapitaal
- - -  III.2.c.3. Landerijen en opstallen
- - - - III.2.c.3.a Algemeen
- - - - III.2.c.3.b. Verhuur
- - - - III.2.c.3.c. Aan- en verkoop en ruiling
- - -  III.2.c.4. Kerkgebouw
- - -  III.2.c.5. Zitplaatsen
- - -  III.2.c.6. Orgel
- - -  III.2.c.7. Verenigingsgebouw " De Schakel"
- - -  III.2.c.8. Begraafplaats
- -  III.2.d. Financiële administratie
- -  III.2.e. Personeel
- -  III.2.f. Stukken waarvan het verband met de kerkvoogdij niet is aangetoond

IV. Combinatie met Brantgum/ Waaxens en Blija

-  IV.A. Stukken van algemene aard
-  IV.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

V. Gedeponeerde archieven

-  V.01. Archief van de Evangelisatievereniging "De Goede Herder"
-  V.02. Archief van de Bazarcommissie
-  V.03. Archief van het Garantiefonds
-  V.04. Archief van het Kerkkoor
-  V.05. Archief van het Militair Tehuis
-  V.06. Archief van de Vrouwenvereniging der Evangelisatie "Eben Haëzer"
-  V.07. Archief van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging
-  V.08. Archief van de Hervormde Vrouwengroep "Holwerd"
-  V.09. Archief van de Vrijzinnig-Kerkelijke Kiesvereniging
-  V.10. Archief van de Jongelings- en Meisjesvereniging "David" Inventaris


I. Archief van de kerkenraad


-  I.1. Stukken van algemene aard


- -  I.1.a. Notulen

 
1001 - 1003 Registers van handelingen en notulen van vergaderingen periode
omvang
1723 - 1957
3 delen
 
1001 Register van handelingen periode
omvang
1723 - 1870
1 deel
 
1002 Register van handelingen , rooster van aftreden van ouderlingen en diakenen, 1925 - 1958 periode
omvang
1870 - 1957
1 deel
 
1003 Register van notulen van vergaderingen, rooster van aftreden van ouderlingen en diakenen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1957 - 1980
1 deel
 
1004 Notulen van de vergadering ter voorziening in de predikants-vacature periode
omvang
1928
1 stuk

- -  I.1.b. Correspondentie

 
1005 Ingekomen stuk van de gemeente Westdongeradeel betreffende het afkondigen van de te houden kollekte ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp periode
omvang
1825
1 stuk
 
1006 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken periode
omvang
1862 - 1960
1 omslag

-  I.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  I.2.a. Organisatie en reglementering

 
1007 Plaatselijke reglementen voor de Nederlands Hervormde Gemeente van Holwerd periode
omvang
1887 - 1932
1 omslag

- -  I.2.b. Registratie van doop, lidmaatschap en huwelijk

 
M Microfichres van registers van doop, huwelijk en lidmaatschap periode
omvang
1656 - 1850
...microfiches
 
M1 Register van huwelijken

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1656 - 1710
...microfiche
 
M2 Register van dopen

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1656 - 1722
...microfiche
 
M3 Register van lidmaten

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1656 - 1778
...microfiche
 
M4 Register van huwelijken

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1710 - 1757
...microfiche
 
M5 Register van dopen

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1722 - 1756
...microfiche
 
M6 Register van dopen

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1756 - 1778
...microfiche
 
M7 Register van huwelijken

NB1. zie voor duplikaat: collectiemicrofiches BS en DTB

periode
omvang
1757 - 1785
...microfiche
 
M8 Register van dopen

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1778 - 1798
...microfiche
 
M9 Register van lidmaten

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1778 - 1834
...microfiche
 
M10 Register van huwelijken

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1785 - 1811
...microfiche
 
M11 Register van dopen

NB1. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1798 - 1811
...microfiche
 
M12 Register van lidmaten

NB1. zievoor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1834 - 1850
...microfiche

- - -  I.2.b.1. Doop
 
1008 - 1010 Registers van dopen periode
omvang
1656 - 1947
3 delen
 
1008 Register van dopen, 1656-1681, huwelijken, 1656-1681, lidmaten 1656-1713 en aantekeningen betreffende jaarrekeningen van de diakonie en benoemingen ouderlingen en diakenen, 1656-1679 periode
omvang
1656 - 1713
1 deel
 
1009 Register van dopen, 1681-1755, en van huwelijken, 1676-1755 periode
omvang
1681 - 1755
1 deel
 
1010 Register van dopen periode
omvang
1772 - 1947
1 deel
 
1011 - 1012 Registers ( contra) van dopen periode
omvang
1812 - 1947
2 delen
 
1011 Register (contra) van dopen periode
omvang
1812 - 1866
1 deel
 
1012 Register (contra) van dopen periode
omvang
1866 - 1947
1 deel

- - -  I.2.b.2. Huwelijk
 
1013 Register van huwelijken

NB. zie voor huwelijken over de periode 1656 - 1755 inv.nrs .017 en 018 en over de periode 1755 - 1772 de collectie microfiches

periode
omvang
1772 - 1947
1 deel
 
1014 Register (contra) van huwelijken, 1817-1947, en van lidmaten, 1772-1947 periode
omvang
1772 - 1947
1 deel

- - -  I.2.b.3. Lidmaatschap
 
1015 - 1016 Registers van lidmaten periode
omvang
1716 - 1947
2 delen
 
1017 Attestaties periode
omvang
1927 - 1958
1 omslag
 
1018 Stukken betreffende het beëindigen van het lidmaatschap periode
omvang
1930 - 1960
1 omslag
 
1019 Lijsten van lidmaten

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1980 - 1987
1 omslag

- -  I.2.c. Ambtsdragers

 
1020 Staat van uitgaven ten behoeve van het beroepingswerk periode
omvang
1885 - 1922
1 stuk
 
1021 Stukken betreffende het beroepen van ds Cornelis Eggeraat, met akte van benoeming periode
omvang
1947
1 omslag
 
1022 Stukken betreffende het beroepen en afscheid van ds R. Hoen periode
omvang
1962 - 1967
1 omslag

- -  I.2.d. Gemeenteleven

 
1023 Stukken betreffende de schriftelijke kerkvisitatie periode
omvang
1935 - 1943
1 omslag
 
1024 Vragenlijsten ten behoeve van de kerkvisitatie periode
omvang
1968 - 1975
1 omslag
 
1025 Stukken betreffende het jeugdwerk periode
omvang
1970 - 1975
1 omslag
 
1026 Diverse liturgiën van bijzondere kerkdiensten periode
omvang
1970 - 1975
1 omslag
 
1027 Stukken betreffende gewetensbezwaren tegen de militaire dienst van gemeenteleden periode
omvang
1973 en z.j.
1 omslag
 
1028 Meditatie "Zij kwamen van verre", door ds H Buning, naar aanleiding van de interkerkelijke zangdienst in de Doopsgezinde Kerk van Holwerd, met liturgie periode
omvang
1973
1 omslag
 
1308 Register van predikbeurten periode
omvang
1982 - 1984
1 katern
 
1029 Register van predikbeurten periode
omvang
1921
1 deel

II. Archief van de diakonie


-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  II.B.1. Bezittingen

 
1030 Legger van de diakoniebezittingen periode
omvang
1797
1 stuk
 
1031 Legger van de diakoniebezittingen periode
omvang
1938 , 1940
1 omslag

- -  II.B.2. Financiële administratie

 
1032 - 1037 Registers van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1748 - 1974
6 delen
 
1032 Register van ontvangsten en uitgaven

N.B. Voorin afschrift van een besluit van de kerkenraad, 1749, betreffende de overdracht van diakonie-goederen, 1786, legger van diakoniebezittingen, 1748 - 1787

periode
omvang
1748 - 1789
1 deel
 
1033 Register van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1789 - 1805
1 deel
 
1034 Register van ontvangsten en uitgaven

N.B .Voorin legger van diakoniebezittingen, 1806

periode
omvang
1805 - 1822
1 deel
 
1035 Register van ontvangsten en uitgaven

N.B. bevat tevens afschriften van correspondentie met de diakoniën van Raard en Ferwerd betreffende het onderstand van enkele bedeelden. 1828 - 1829, en een lijst van bedeelden, 1829

periode
omvang
1823 - 1844
1 deel
 
1036 Register van ontvangsten en uitgaven

N.B. Voorin legger van diakoniebezittingen, 1859

periode
omvang
1845 - 1874
1 deel
 
1037 Register van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1875 - 1974
1 deel
 
1038 Spaarbankboekje periode
omvang
1976 - 1979
1 deel

- -  II.B.3. Verleende onderstand

 
1039 Kasboek van uitgaven voor verleende onderstand (praesisboek van de diakonie van de Hervormde Gemeente Dokkum)

NB. Vermoedelijk abuisivelijk in dit archief opgenomen, hoort in archief van de diakonie van de Hervormde Gemeente Dokkum thuis

periode
omvang
1795 - 1811
1 deel
 
1040 Lijst van gemeenteleden, welke ondersteuning ontvangen periode
omvang
1937
1 stuk

III. Archief van de kerkvoogdij


-  III.1 Stukken van algemene aard


- -  III.1.a. Notulen

 
1041 - 1043 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
1881 - 1965
3 delen
 
1041 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1881 - 1909
1 deel
 
1042 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1910 - 1933
1 deel
 
1043 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1933 - 1965
1 deel
 
1044 - 1045 Registers van notulen van vergaderingen van de notabelen periode
omvang
1881 - 1978
2 delen
 
1044 Register van notulen van vergaderingen van de notabelen periode
omvang
1881 - 1947
1 deel
 
1045 Register van notulen van vergaderingen van de notabelen periode
omvang
1951 - 1978
1 deel
 
1046 Register van notulen van vergaderingen van het Kiescollege periode
omvang
1934 - 1951
1 deel
 
1047 Register van notulen van vergaderingen van de stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1934 - 1951
1 deel

- -  III.1.b. Correspondentie

 
1309 Ingekomen stukken periode
omvang
1815 - 1952
1 pak
 
1048 Register van verzonden missives periode
omvang
1884 - 1929
1 deel
 
1049 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken periode
omvang
1937 - 1970
1 omslag

-  III.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  III.2.a. Organisatie en reglementering

 
1050 Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen periode
omvang
1881
1 katern
 
1051 Algemeen reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen periode
omvang
1895
1 katern
 
1052 Akte van borgstelling van J.J. de Bruin als administrerend kerkvoogd voor het bedrag van Fl. 2000,00 periode
omvang
1923
1 stuk
 
1053 Register van samenstelling van het Kiescollege periode
omvang
1931 - 1943
1 katern
 
1054 Plaatselijk reglement op de kerkelijke belasting ( gewijzigd) periode
omvang
1934
1 stuk
 
1055 Historische aantekeningen betreffende het dorp - en de kerk Holwerd vermoedelijk aangelegd ten behoeve van de restauratie

Zie ook: Algemeen inv.nr. B0152 - Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen

periode
omvang
1937 - 1941
1 omslag
 
1056 Stukken betreffende de geschillen met het Provinciaal College van Toezicht over het beheer en de verantwoording van het beheer, uitmondende in de uittreding van het College en de reacties hierop in den lande periode
omvang
1939 - 1954
1 omslag
 
1057 Roosters van aftreden van kerkvoogden en notabelen periode
omvang
1939 - 1987
1 omslag
 
1058 Processen-verbaal van vergaderingen van de stemgerechtigde lidmaten betreffende het maken van een nieuw reglement voor de administratie van het beheer van de kerkelijke goederen periode
omvang
1943
1 stuk
 
1059 Vonnissen van het Gerechtshof te Leeuwarden en de Hoge Raad te 's Gravenhage inzake het geschil met het Provinciaal College van Toezicht betreffende het opzeggen van de betrekking met het College periode
omvang
1949 - 1953
1 omslag
 
1060 Proces-verbaal van het besluit, genomen in de vergadering van stemgerechtigde lidmaten, betreffende het opzeggen van het lidmaatschap van het Provinciaal College van Toezicht op de Kerkelijke goederen en fondsen periode
omvang
1950
1 stuk
 
1061 Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen periode
omvang
1959
1 katern
 
1062 Stukken betreffende onenigheden binnen de kerkvoogdij in verband met de slechte financiële toestand, met een verklaring van de financiële verantwoordelijkheden van de kerkvoogdij ( 1980)

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1960 - 1980
1 omslag

- -  III.2.b. Registratie van de kerkelijke bevolking

 
1063 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1881 - 1959
1 omslag

- -  III.2.c. Beheer van de bezittingen


- - -  III.2.c.1. Algemeen
 
1064 Akten van verpachting van de opbrengsten van het tolhek bij de kerk aan de granddijk periode
omvang
1818 - 1826
1 omslag
 
1065 Polissen van de brandverzekering voor 2 huizinge en een washoek te Holwerd periode
omvang
1822 - 1827
1 omslag
 
1066 - 1069 Leggers van kerkvoogdij-eigendommen periode
omvang
1824, 1924 - 1962
4 omslagen
 
1066 Legger van de kerkvoogdij-goederen periode
omvang
1824
1 stuk
 
1067 Leggers van de pastorie-en predikanttraktementsgoederen periode
omvang
1921 - 1947
1 omslag
 
1068 Leggers van het predikantstraktement periode
omvang
1924 - 1962
1 omslag
 
1069 Legger van kerkvoogdij-goederen periode
omvang
1936. 1945
1 omslag
 
1070 Stuk betreffende juridisch advies over de gevraagde korting op de eeuwige huur, rente- en erfpacht met de grondbelasting door Sijbren Klazes de Jong en Hiske Huizenga periode
omvang
1825
1 stuk
 
1071 Voorwaarden van verpachting van de opbrengsten van de regenbakken bij de kerk periode
omvang
1825
1 stuk
 
1072 Stukken betreffende een geschil met het bestuur van het armenhuis over de vordering van de opbrengst van top en gras uit de Hofskeeg periode
omvang
1825 - 1826
1 omslag
 
1073 Akten van verpachting van de opbrengsten uit de regenbakken en het tolhek bij de kerk periode
omvang
1827 - 1841
1 omslag
 
1074 Vonnis van de Arrondisementsrechtbank te Leeuwarden betreffende een geschil met de gemeente Westdongeradeel over de exploitatie van een perceel weiland ( kad Holwerd B 150) genaamd "school(meesters)kamp" ten behoeve van de bezoldiging van de onderwijzer periode
omvang
1865
1 omslag
 
1075 Extract uit het register van de landsflorenen van de Gemeente Westdongeradeel betreffende het dorp Holwerd periode
omvang
1869 - 1879
1 deel
 
1076 Overeenkomst met S.H. Broeksma betreffende het verhogen van de grondpacht op het perceel ( kad. Holwerd A 320) waarop vijf huizen zijn gebouwd periode
omvang
1873
1 stuk
 
1077 Proces-verbaal van de overdracht van de kerkelijke goederen van de floreenplichtigen aan de kerkvoogden en notabelen, met onderhandse akte van inventaris periode
omvang
1882
1 omslag
 
1078 Polissen en stukken betreffende de diverse verzekeringen periode
omvang
1907 - 1982
1 omslag
 
1079 Stukken betreffende het meningsverschil of enige landerijen behoren tot de kerkvoogdij- danwel tot de pastoriegoederen periode
omvang
1919
1 omslag
 
1080 Jaarlijks rooster van inkoop van goederen en diensten bij winkeliers en ambachtslieden te Holwerd periode
omvang
1938 - 1947
1 stuk

- - -  III.2.c.2. Kapitaal
 
1081 Onderhandse akte van overdracht door Trijntje Durks Heeringa, weduwe Jan Roelofs Olivier aan de kerkvoogdij van een restand schuld uit een oorspronkelijke lening van Fl.1000,00 aan Klaas Foekes Schaafsma, 1831, met retroakte, 1819, met aantekeningen van aflossing tot 1845 periode
omvang
1819 - 1845
1 omslag
 
1082 Notariële akte van lening ten laste van Klaas Foekes Schaafsma en Hendrikje Kundig voor het bedrag van Fl. 600,00, 1826, met aantekeningen van aflossing tot 1845 periode
omvang
1826 - 1845
1 stuk
 
1083 Akte van schuldbekentenis ten laste van Pieter Sjoerds Dijkstra te Holwerd voor het bedrag van Fl. 1450,00 periode
omvang
1877
1 stuk
 
1084 Borderel van inschrijving van de lening van Pieter Sjoerds Dijkstra te Holwerd voor het bedrag van Fl. 1450,00 periode
omvang
1877
1 stuk
 
1085 Akte van schuldbekentenis ten laste van Anne Franzes Jaarsma onder Sijbrandahuis voor het bedrag van Fl. 3000,00 periode
omvang
1878
1 stuk
 
1086 Borderel van vernieuwing van de inschrijving van een lening aan Jan Dirks van der Meij, met bijlagen uit 1847, 1866 betreffende het onderpand periode
omvang
1879
1 omslag
 
1087 Akte van schuldbekentenis aan de Spaarbank van het departement Holwerd van 't Nut van het Algemeen voor een bedrag van Fl. 3300,00 periode
omvang
1911
1 stuk
 
1088 Legaat van Tietje Heeringa te Holwerd waarbij zij de kerkvoogdij een bedrag van Fl. 6539,64 legateerd

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1967 - 1968
1 omslag
 
1089 Legaat van Douwe Veldema te Holwerd waarbij hij de kerkvoogdij een bedrag van Fl. 384,42 legateerd

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1974 - 1976
1 omslag
 
1090 Legaat van Doede Rollingswier te Zeist waarbij hij de kerkvoogdij een bedrag van Fl. 2000,00 legateerd

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1982 - 1986
1 omslag

- - -  III.2.c.3. Landerijen en opstallen

- - - - III.2.c.3.a Algemeen
 
1091 Akte van aanbesteding van aardwerk en het bekrammen daarvan op de kerkezeedijk in de Oosterpolder periode
omvang
1840
1 stuk
 
1092 Akte van aanbesteding van aardwerk en het bekrammen daarvan op de hals van de zeedijk bij het huis van Haebele Gerbens van Dijk periode
omvang
1842
1 stuk
 
1093 Akte van eigendom van een perceel weiland (kad. Holwerd B 150) genaamd "school(meesters)kamp" te Holwerd periode
omvang
1865
1 stuk
 
1094 Stuk betreffende het verzoek van het waterschap "Westerpolder" tot het aanleggen van een duiker of pomp in de granddijk en de schadevergoeding voor de huurders van het tolhek periode
omvang
1882
1 stuk
 
1095 Overeenkomst en stukken met het waterschap betreffende de overdracht van een perceel zeedijk genaamd "de Hals" ( kad. Holwerd A 322),en het opheffen van de tolheffing en het tolhek periode
omvang
1893 - 1895
1 omslag
 
1096 Bestek en voorwaarden voor het verharden van de kleiweg in het Eksternest o/d Holwerd periode
omvang
1927
1 stuk
 
1097 Stukken betreffende de verbouw van de pastorie en consistorie, met tekening periode
omvang
1960 - 1970
1 omslag
 
1098 Stukken betreffende de afkoop van de opbrengst van scharren en toppen op de Keegen door de gemeente Westdongeradeel periode
omvang
1966
1 omslag

- - - - III.2.c.3.b. Verhuur
 
1099 - 1102 Staten van verhuurde landerijen periode
omvang
1807 - 1984
4 omslagen
 
1099 Staat van verhuurde kerkvoogdij-landerijen periode
omvang
1807
1 stuk
 
1100 Staat van verhuurde kerkvoogdij-landerijen periode
omvang
1903 - 1912
1 omslag
 
1102 Staat van verhuurde kerkvoogdij-landerijen periode
omvang
1966 - 1984
1 omslag
 
1103 Akte van verhuur van een perceel bouwland op de granddijk en vijf woningen aan diversen op de kerkelandstuin periode
omvang
1821
1 stuk
 
1104 Notariële akte van verhuur van het kerkelandshuis aan de buorren te Holwerd aan J. Stienstra, D.P.Wiegersma en A.W. Bouma periode
omvang
1823
1 stuk
 
1105 Akte van verhuur van het kerkelandshuis aan de Buorren 127 bestaande uit drie woningen aan K.J. Jonker, N.L .Nortraven en G. de Vries periode
omvang
1824
1 stuk
 
1106 Akte van verhuur van drie woningen in het kerkelandshuis aan de Noorderbuorren aan S. Ekema, N.L. Nortraven en A.W. Bouwma periode
omvang
1826
1 stuk
 
1107 Akten van verhuur van vijf woningen in het opzichtershuis bij de molen en het kerkelandshuis met enige percelen bouwland onder de oude dijk aan diversen periode
omvang
1828 - 1843
1 omslag
 
1108 Notariële akte van verhuur van greidlanden aan de granddijk en de kerkelandstuin,met voorwaarden periode
omvang
1832
1 stuk
 
1310 Akte van verhuur van een huis met erf op kerkelandstuin aan Pieter Sjoerds Dijkstra periode
omvang
1886
1 stuk
 
1109 Staat van taxatie van de landerijen onder Holwerd en Hantumhuizen ten behoeve van het vaststellen van de huurwaarde periode
omvang
1933
1 stuk
 
1110 Staat van taxatie van de landerijen ten behoeve van het vaststellen van de huurwaarde periode
omvang
1935
1 stuk
 
1111 Akte van verpachting van een perceel bouwland onder Hantumhuizen ( kad. Ternaard B 907) aan W.C. Ypma, en een perceel bouwland ( kad. Ternaard B 701) aan P.M. Visser en H.J. de Jong periode
omvang
1940
1 stuk
 
1112 Akte van verpachting van een perceel bouwland ( kad. Holwerd A 342) in de Oostpolder aan H. Talsma periode
omvang
1959
1 stuk
 
1113 Akte van verpachting van enige percelen bouwland ( kad. Holwerd A 342, 343 en 1223) waarvan het laatste perceel is het zuidelijke gedeelte genaamd "de Draaihoutszes"aan Tj. H. Kuipers periode
omvang
1959
1 stuk
 
1114 Akte van verpachting van een perceel bouwland ( kad. Holwerd A 1223) zijnde de noordelijke helft van het perceel genaamd "de Draaihoutszes" aan P.H. Oevering periode
omvang
1959
1 stuk
 
1115 Akte van verpachting van een perceel bouwland ( kad. Holwerd A 1222) nabij de Harinxma-opvaart aan W.J.van Duinen periode
omvang
1959
1 stuk
 
1116 Stukken betreffende pachtovereenkomsten en wijzigingen daarvan periode
omvang
1965 - 1985
1 omslag

- - - - III.2.c.3.c. Aan- en verkoop en ruiling
 
1117 Notariële akte van aankoop een perceel weiland ( kad. Holwerd A 1944) in de Oostpolder genaamd "het Papegaailand" periode
omvang
1891
1 stuk
 
1118 Notariële akte van aankoop van drie percelen greidland (Kad. Holwerd A 412, 142 en 76) in de Oosterpolder bij de zeedijk onder Holwerd periode
omvang
1892
1 stuk
 
1119 Besluit van goedkeuring van het provinciaal College van Toezicht tot het gratis afstand doen van een perceeltje grond ( kad. Holwerd A 1944) aan het waterschap "de Voorste Groene Reed" ten behoeve van de aanleg van een straatweg periode
omvang
1929
1 stuk
 
1120 Notariële akte van verkoop van een gedeelte van de pastorietuin ( kad. Holwerd A 3088) aan W.L. Olivier periode
omvang
1936
1 stuk
 
1121 Stukken betreffende verkoop grond aan het P.E.B. ten behoeve van de uitbreiding van het transformatorstation, met plattegrond periode
omvang
1940 - 1944
1 omslag
 
1122 Notariële akte van ruiling van een perceel grond waarop het transformatorstation stond ( kad. Holwerd A 3087) en een gedeelte van de zuidelijke pastorietuin ( kad. Holwerd A 3239) met de Provincie Friesland periode
omvang
1955
1 stuk
 
1123 Voorlopig akte van verkoop van een gedeeltelijk perceel weiland op de Draaihout onder Holwerd ( kad. Holwerd A 1222) aan H. Veening te Holwerd periode
omvang
1979
1 stuk

- - -  III.2.c.4. Kerkgebouw
 
1124 Bestek en voorwaarden voor herstel- en onderhoudswerken aan de kerk periode
omvang
1825 - 1938
1 omslag
 
1311 Bestek en voorwaarden voor het verwijderen en herplaatsen van de lambrizering in de kerk periode
omvang
1859
1 stuk
 
1125 Begroting van de uitgaven betreffende het onderhoud aan de kerk en consistorie, met tekeningen periode
omvang
1938
1 omslag
 
1126 Lijst van intekenaars van donaties ten behoeve van het onderhoud en verven van de kerk periode
omvang
1957
1 omslag
 
1127 Krantenartikelen betreffende de restauratie van de kerk periode
omvang
1962 - 1971
1 omslag
 
1128 Stukken betreffende subsidie ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1966 - 1971
1 omslag
 
1129 Bestek en voorwaarden betreffende de restauratie van de kerk, met bijlagen periode
omvang
1967 - 1968
1 omslag
 
1130 Opzichtersdagboek ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1968
1 deel
 
1131 Liturgie van de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de kerk na de restauratie periode
omvang
1968
1 stuk
 
1132 Lijsten van intekenaars van vrijwillige bijdragen ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1968
1 omslag
 
1133 Plattegrond van de kerk periode
omvang
z.j.
1 stuk

- - -  III.2.c.5. Zitplaatsen
 
1134 Registers van verhuur van zitplaatsen periode
omvang
1827 - 1851
1 omslag
 
1135 Onderhandse akte van verkoop van een zitplaats in de kerk aan Johannes Feddes de Vries periode
omvang
1891
1 stuk
 
1136 Notariële akte van aankoop van een vrouwenzitplaats in de derde rij, en een mannenzitplaats in de vierde rij, rechts van het doophek van mevr. M. Wassenaar - Ritsma te Vries voor het bedrag van Fl. 37,00 periode
omvang
1903
1 stuk
 
1137 Notariële akte van verkoop van 6 zitplaatsen aan Teade Stielstra te Holwerd periode
omvang
1924
1 stuk
 
1138 Registers van verhuur van zitplaatsen periode
omvang
1924 - 1936
1 omslag
 
1139 Onderhandse akte van overeenkomst met de "van Harinxma thoe Sloten Stichting" betreffende de verhuur en/of verpachting van de familiebank. met bijlagen periode
omvang
1944
1 omslag
 
1140 Notariële akte van aankoop van twee zitplaatsen van mevr. IJ. Heeringa te Waaxens voor het bedrag van Fl. 20,00, met bijlage periode
omvang
1944 - 1960
1 stuk
 
1141 Notariële akte van aankoop van het recht op vier zitplaatsen in de "Bleinsma's Bank" van J. Hartmans te Dokkum voor het bedrag van Fl. 100,00 periode
omvang
1945
1 stuk

- - -  III.2.c.6. Orgel
 
1142 Bestek en voorwaarden voor het maken en plaatsen van een nieuw orgel door Fa J.C. Scheuer en Zn te Zwolle periode
omvang
1850
1 omslag
 
1143 Stuk betreffende bijzonderheden tot de aanschaf van een nieuw orgel, met lijst van intekenaars periode
omvang
1851
1 stuk
 
1144 Correspondentie betreffende de geschiedenis van het orgel met J.C. Schreuer uit Zuid-Afrika periode
omvang
1988
1 omslag

- - -  III.2.c.7. Verenigingsgebouw " De Schakel"
 
1145 Stukken betreffende de exploitatie van het verenigingsgebouw "De Schakel" periode
omvang
1971 - 1985
1 omslag
 
1146 Polissen van de verzekeringen voor het verenigingsgebouw "De Schakel" periode
omvang
1975
1 omslag
 
1147 Notariële akte van aankoop van het verenigingsgebouw "De Schakel" ( kad. Holwerd A 3198) van de vereniging voor evangelisatie "De Goede Herder" voor het bedrag van Fl. 1,00 periode
omvang
1976
1 stuk
 
1148 Stukken betreffende de openbare verkoop van het verenigingsgebouw "De Schakel" ( kad. Holwerd A 3198) periode
omvang
1984 - 1985
1 omslag

- - -  III.2.c.8. Begraafplaats
 
1149 Register van begravenen

NB1. Aangelegd in 1843
NB2. In graf 3 Trijntje Jans 1708
NB3. In graf 4 Jacob Janszen 1626
NB4. Achterin een overzicht van begravenen per jaar 1868 - 1925

periode
omvang
1776 - 1928
1 deel
 
1150 Lijst van eigenaren en hun bijdragen in het onderhoud van de graven periode
omvang
1817 - 1819, 1848
1 stuk
 
1151 - 1156 Registers van grafeigenaren periode
omvang
1817 - 1946
6 delen
 
1151 Register van grafeigenaren periode
omvang
1817
1 deel
 
1152 Register van grafeigenaren periode
omvang
1864
1 deel
 
1153 Register van grafeigenaren periode
omvang
1897
1 deel
 
1154 Register van grafeigenaren periode
omvang
1897
1 deel
 
1155 Register van grafeigenaren periode
omvang
1934- 1946
1 deel
 
1156 Register van grafeigenaren ( herziend) periode
omvang
1935 , 1946
1 deel
 
1157 Stukken betreffende aanbesteding van het wieden en schoonhouden van het kerkhof en kerkepad periode
omvang
1821 - 1849
1 omslag
 
1158 Reglement van de begraafplaats en het begraven van lijken periode
omvang
1831,1937
1 katern
 
1159 Register van graven en de jaartallen, waarin er een lijk in is begraven

NB Bevat geen namen

periode
omvang
1842 - 1916
1 katern
 
1160 Akte van aankoop van het graf nr. 7 rij 13 van Lourens Jans Olivier periode
omvang
1867
1 stuk
 
1161 Overeenkomst met de erven van Geertje Goslings Wiersma, weduwe IJbe Siedzes Overdijk, betreffende het onderhoud van de graven periode
omvang
1933
1 stuk
 
1162 Jaarrekeningen betreffende de begraafplaats

NB. Voor de jaarrekeningen 1943 - 1963 zie inv.nr. 108

periode
omvang
1935 - 1942
1 omslag
 
1163 Exploitatie-overzichten betreffende de begraafplaats periode
omvang
1935 - 1942
1 stuk
 
1164 Bewijzen van eigendom van graven periode
omvang
1935 - 1956
1 omslag
 
1165 Aanbesteding voor het wieden en schoonhouden van het kerkhof en het kerkepad, met voorwaarden periode
omvang
1936 - 1946
1 omslag
 
1166 Stukken betreffende een geschil tussen K. Visser en W. Hilverda te Holwerd en de kerkvoogdij aangaande eigendomsrechten en de betaling van grafrechten naar aanleiding van de wijziging van het reglement op de begraafplaats periode
omvang
1937 - 1949
1 omslag
 
1167 Spaarbankboekjes betreffende het onderhoud van graven periode
omvang
1941 - 1969
1 pak
 
1168 Stukken betreffende adoptie van de oorlogsgraven van de geallieerde militairen J.G.G. Hegan, Moffat, D.H. Randle en een onbekende engelsemilitair periode
omvang
1946
1 omslag
 
1169 - 1170 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1951 - 1968
1 katern, 1 deel
 
1169 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende de begraafplaats periode
omvang
1951 - 1965
1 katern
 
1170 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende de begraafplaats periode
omvang
1966 - 1968
1 deel
 
1171 Stukken betreffende de overname van graven van de gemeente Westdongeradeel periode
omvang
1956 - 1963
1 omslag

- -  III.2.d. Financiële administratie

 
1172 - 1182 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1719 - 1918
10 delen
 
1172 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1719 - 1736
1 deel
 
1173 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1736 - 1754
1 deel
 
1174 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1754 - 1786
1 deel
 
1175 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1786 - 1796
1 deel
 
1176 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1796 - 1802
1 deel
 
1177 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1803 - 1824
1 deel
 
1179 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen en begrotingen periode
omvang
1825 - 1840
1 deel
 
1180 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen en begrotingen periode
omvang
1840 - 1856
1 deel
 
1181 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
1857 - 1879
1 deel
 
1182 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
1880 - 1918
1 deel
 
1183 - 1219 Kasbewijzen periode
omvang
1826-1899
36 omslagen
 
1183 kasbewijzen periode
omvang
1826
1 omslag
 
1184 Kasbewijzen periode
omvang
1827
1 pak
 
1185 Kasbewijzen periode
omvang
1828
1 pak
 
1186 Kasbewijzen periode
omvang
1831
1 pak
 
1187 Kasbewijzen periode
omvang
1832
1 pak
 
1188 Kasbewijzen periode
omvang
1835
1 pak
 
1189 Kasbewijzen periode
omvang
1836
1 pak
 
1190 Kasbewijzen periode
omvang
1837
1 pak
 
1191 Kasbewijzen

NB. Aangestast door muizenvraat

periode
omvang
1838
1 omslag
 
1192 Kasbewijzen periode
omvang
1839
1 pak
 
1193 Kasbewijzen periode
omvang
1840
1 pak
 
1194 Kasbewijzen periode
omvang
1841
1 pak
 
1195 Kasbewijzen periode
omvang
1842
1 pak
 
1196 Kasbewijzen periode
omvang
1843
1 pak
 
1197 Kasbewijzen periode
omvang
1844
1 pak
 
1198 Kasbewijzen

NB. Aangetast door muizenvraat

periode
omvang
1845
1 pak
 
1199 Kasbewijzen periode
omvang
1846
1 pak
 
1200 Kasbewijzen periode
omvang
1847
1 pak
 
1201 Kasbewijzen periode
omvang
1848
1 pak
 
1202 Kasbewijzen periode
omvang
1849
1 pak
 
1203 Kasbewijzen periode
omvang
1851
1 pak
 
1204 Kasbewijzen periode
omvang
1852
1 pak
 
1205 Kasbewijzen periode
omvang
1853
1 pak
 
1206 Kasbewijzen periode
omvang
1854
1 pak
 
1207 Kasbewijzen periode
omvang
1855 - 1859
1 pak
 
1208 Kasbewijzen periode
omvang
1881 - 1885
1 pak
 
1209 Kasbewijzen periode
omvang
1886 - 1889
1 pak
 
1210 Kasbewijzen periode
omvang
1890
1 pak
 
1211 Kasbewijzen periode
omvang
1891
1 pak
 
1212 Kasbewijzen periode
omvang
1892
1 pak
 
1213 Kasbewijzen periode
omvang
1893
1 pak
 
1214 Kasbewijzen periode
omvang
1894
1 pak
 
1215 Kasbewijzen periode
omvang
1895
1 pak
 
1216 Kasbewijzen periode
omvang
1896
1 pak
 
1217 Kasbewijzen periode
omvang
1897
1 pak
 
1218 Kasbewijzen periode
omvang
1898
1 pak
 
1219 Kasbewijzen periode
omvang
1899
1 pak
 
1220 Staten van inkomsten uit renten en grondpachten periode
omvang
1896 - 1897
1 omslag
 
1221 - 1223 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1922 - 1986
2 pakken, 1 omslag
 
1221 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1922 - 1946
1 pak
 
1222 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, exploitatie-overzichten en balans, tevens van begraafplaats (vanaf 1943) en consistorie, met bijlagen periode
omvang
1937 - 1963
1 pak
 
1223 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1964 - 1986
1 omslag
 
1224 Spaarbankboekjes periode
omvang
1926 - 1978
1 pak
 
1225 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven

N.B. Ontbreekt 1931 - 1935, 1951, 1956

periode
omvang
1928 - 1959
1 omslag
 
1226 Stuk betreffende de instelling van de " Doodehands-belasting" periode
omvang
1934
1 stuk
 
1227 - 1231 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1934 - 1982
5 delen
 
1227 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1934 - 1948
1 deel
 
1228 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1949 - 1966
1 deel
 
1229 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1967 - 1973
1 deel
 
1230 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1973 - 1981
1 deel
 
1231 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1981 - 1982
1 deel
 
1232 Stukken betreffende verzoeken om financiële steun ten behoeve van achterstallig onderhoud aan de opstallen periode
omvang
1936 - 1951
1 omslag
 
1233 Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van de vaststelling van het predikantstraktement periode
omvang
1937 - 1942
1 omslag
 
1234 Lijsten ten behoeve van te innen gelden voor "de Generale Kas" periode
omvang
1942 - 1963
1 omslag
 
1235 Spaarbankboekje betreffende het Pensioenfonds periode
omvang
1947 - 1949
1 katern
 
1236 Spaarbankboekje betreffende het Restauratiefonds periode
omvang
1957 - 1969
1 deel
 
1237 Kasboek van ontvangsten van de hoofdelijke omslag periode
omvang
1960 - 1961
1 katern
 
1238 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende de bandrecorder periode
omvang
1968 - 1982
1 katern

- -  III.2.e. Personeel

 
1239 Instructies voor de kerkdeurwaarder, grafdelver, koster en kerkschoonmaakster periode
omvang
1926 - 1982
1 omslag
 
1240 Stukken betreffende het predikantstraktement periode
omvang
1943 - 1956
1 omslag
 
1241 Loonstaat van de koster W. van Duinen te Holwerd periode
omvang
1954 - 1958
1 stuk

- -  III.2.f. Stukken waarvan het verband met de kerkvoogdij niet is aangetoond

 
1242 Akte van aankoop door Harmen Willems en Maijke Idzers van een perceel weiland aan de oudedijk in de polder van Abraham Banier te Bergen op Zoom, met aantekening van aflossing periode
omvang
1752 - 1754
1 stuk
 
1243 Reversaal van Ids Idsardi aan Teake Pieters en Meinouw Rinzes te Holwerd voor het bedrag van Fl. 1005 wegens de aankoop van huis, schuur, erf en plantage te Holwerd, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1800
1 stuk
 
1244 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Harmens Steen en Sijtske Johannes Bergsma, echtelieden te Holwerd betreffende 3 woningen en enige percelen ( kad. Holwerd A 1753, 1754, 1853, 1854 en 1855) bouwland tussen de oudedijk en de steeg te Holwerd periode
omvang
1877
1 stuk
 
1245 Notariële akte van verkoop van een perceel bouwland genaamd "de Vierdehalf" op Elba onder Holwerd ( kad. Holwerd A 1283) door Riemke Tietes de Groot te Wommels aan Louw Martens Olivier te Holwerd verpacht aan Nanne Westra periode
omvang
1952
1 stuk

IV. Combinatie met Brantgum/ Waaxens en Blija


-  IV.A. Stukken van algemene aard

 
1249 Gemeenteblad periode
omvang
1969 - 1975
1 omslag
 
1247 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken periode
omvang
1970 - 1972
1 omslag
 
1246 Register van notulen van vergaderingen van de kerkenraad

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1970 - 1982
1 deel
 
1248 Ingekomen stukken betreffende de gezamelijke kerkvoogdijen periode
omvang
1972 - 1987
1 omslag

-  IV.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

 
1253 Stukken betreffende de pastorale hulp aan het gezin Holwerda te Brantgum periode
omvang
1970 - 1972
1 omslag
 
1256 Stukken betreffende de interkerkelijke samenwerking periode
omvang
1970 - 1973
1 omslag
 
1250 Legger van het predikantstraktement periode
omvang
1970 - 1975
1 omslag
 
1251 Stukken betreffende het beroepen en afscheid van ds H. Buning periode
omvang
1970 - 1975
1 omslag
 
1252 Stukken betreffende subsidie voor het godsdienstonderwijs periode
omvang
1970 - 1976
1 omslag
 
1254 Overzichten van de gezamelijke kosten en de verdeling daarvan aan de deelnemers periode
omvang
1970 - 1983
1 omslag
 
1255 Stukken betreffende de Interkerkelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk in de gemeente Westdongeradeel periode
omvang
1972 - 1979
1 omslag
 
1257 Stukken betreffende de ontvangst in gastgezinnen van arabische ( marokkaanse) kinderen uit Amsterdam periode
omvang
1975 - 1980
1 omslag

V. Gedeponeerde archieven


-  V.01. Archief van de Evangelisatievereniging "De Goede Herder"

 
1258 Statuten en huishoudelijk reglement periode
omvang
1926
1 omslag
 
1259 - 1262 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1926 - 1968
4 delen
 
1259 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1926 - 1931
1 deel
 
1260 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1932 - 1939
1 deel
 
1261 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1939 - 1956
1 deel
 
1262 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1956 - 1968
1 deel

-  V.02. Archief van de Bazarcommissie


-  V.03. Archief van het Garantiefonds

 
1264 Staat van betalingen door leden en niet-leden periode
omvang
1943 - 1947
1 katern
 
1265 Kasboek van inkomsten en uitgaven

NB. Achterin een namenlijst, 1955

periode
omvang
1943 - 1949
1 katern

-  V.04. Archief van het Kerkkoor

 
1266 Register van leden periode
omvang
1930
1 katern
 
1267 Programma van de vrijzinnig goddienstige openluchtzangdienst periode
omvang
1936
1 stuk

-  V.05. Archief van het Militair Tehuis

 
1268 Stukken betreffende de oprichting van een militair tehuis periode
omvang
1939 - 1940
1 omslag
 
1269 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1939 - 1940
1 deel
 
1270 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1939 - 1940
1 katern

-  V.06. Archief van de Vrouwenvereniging der Evangelisatie "Eben Haëzer"

 
1271 - 1276 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1947 - 1969
6 delen
 
1271 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1947 - 1949
1 deel
 
1272 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1949 - 1950
1 deel
 
1273 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1950 - 1954
1 deel
 
1274 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1954 - 1960
1 deel
 
1275 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1960 - 1965
1 deel
 
1276 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1966 - 1969
1 deel
 
1277 Register van jaarverslagen periode
omvang
1951 - 1964
1 katern
 
1278 Verslagen van jaarfeesten periode
omvang
1952 - 1961
1 katern
 
1279 Reglement periode
omvang
1959
1 stuk
 
1280 Spaarbankboekje

NB. Het eindsaldo werd overgeschreven op het jeugdwerk

periode
omvang
1967 - 1972
1 deel

-  V.07. Archief van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging

 
1281 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, met jaarrekeningen

NB. Achterin de verantwoording van de verloting, 1934

periode
omvang
1932 - 1934
1 deel
 
1282 - 1287 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1932 - 1975
6 delen
 
1282 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1932 - 1948
1 deel
 
1283 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1948 - 1953
1 deel
 
1284 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1953 - 1957
1 deel
 
1285 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1957 - 1961
1 deel
 
1286 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1961 - 1967
1 deel
 
1287 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1968 - 1975
1 deel
 
1288 Bedankbrief van een militair uit Nederlands-Indië voor het kerstpakket, met beschrijving van de toestand in Indië periode
omvang
1948
1 stuk
 
1289 Foto periode
omvang
ca 1950
1 stuk
 
1290 Receptieboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan periode
omvang
1957
1 katern
 
1291 Receptieboek ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan periode
omvang
1972
1 deel
 
1292 Foto's van de receptie ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan periode
omvang
1972
1 omslag
 
1293 Ingekomen stukken ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan periode
omvang
1972
1 omslag
 
1294 Script van de revue, geschreven door mevr. R. Bierma - van der Zee, welke werd opgevoerd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan periode
omvang
1972
1 omslag
 
1295 Receptieboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan periode
omvang
1982
1 deel
 
1296 Fotoalbum betreffende enige reisjes, geschonken ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan periode
omvang
1982
1 deel

-  V.08. Archief van de Hervormde Vrouwengroep "Holwerd"

 
1297 - 1301 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1964 - 1995
5 delen
 
1297 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1964 - 1968
1 deel
 
1298 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1968 - 1970
1 deel
 
1299 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1975 - 1981
1 deel
 
1300 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1981 - 1986
1 deel
 
1301 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1986 - 1995
1 deel
 
1314 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
1977 - 2002
1 deel
 
1318 Spaarbankboekje periode
omvang
1981 - 1999
1 katern
 
1316 Kasboek van ontvangen contributies periode
omvang
1988 - 2002
1 deel
 
1312 Presentielijsten van vergaderingen periode
omvang
1990 - 2002
1 deel
 
1313 Presentielijsten van vergaderingen periode
omvang
1990 - 2002
1 katern
 
1319 Stukken betreffende diverse jubilea periode
omvang
2002 - 2007
1 omslag
 
1315 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
2003 - 2007
1 katern
 
1317 Kasboek van ontvangen contributies periode
omvang
2003 - 2007
1 katern

-  V.09. Archief van de Vrijzinnig-Kerkelijke Kiesvereniging

 
1302 Reglement voor de vrijzinnig-kerkelijke kiesvereniging te Holwerd periode
omvang
1931
1 katern
 
1303 Stukken betreffende de oprichting van de vereniging periode
omvang
1931
1 omslag
 
1304 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1931 - 1967
1 deel
 
1305 Register van leden

NB. Achterin rooster van aftreden van de vrijzinnige leden van het kiescollege, 1932 - 1950: rooster van aftreden van de vrijzinnige leden van het college van notabelen, 1947 - 1966

periode
omvang
1932 - 1967
1 katern
 
1306 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1947 - 1968
1 deel

-  V.10. Archief van de Jongelings- en Meisjesvereniging "David"

 
1307 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1966 - 1969
1 deel