Deze pagina is gegenereerd op 11 juni 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 033

RK Parochie Dokkum


 Inleiding
 Archiefvormers
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1727 - 1984
Omvang: 9,00 m
Aantal delen: 538 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Bergum (7)
- Dokkum (518)
- Schiermonnikoog (1)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0114 Titus Brandsma zijn levensweg 1881 - 1942 en zijn Zaligverklaring Rome 1985
B0260 Sint Bonifatiusschool te Dokkum 75 jaar 1913-1988
B0320 Oud en nieuw St. Bonifatiuskerk te Dokkum
B0321 De Bonifatiusbron te Dokkum
B0322 Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945.
B0323 Marteldood van Bisschop Bonifatius en gezellen
B0324 Sint Bonifatiusboek
B0325 Willibrord en Bonifatius
B0326.2 Bonifatius Marteldood 754-1954
B0327 De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
B0328 Bonifaes yn it Bernelan bitocht
B0329 De betekenis van Bonifatius eeuwfeest
B0330 Liudger 742-809 De confrontatie tussen Heidendom en Christendom in de Lage Landen
B0331 Bonifatius bij Dokkum vermoord 754
B0332 Bonifatius in Dokkum Het verhaal van een levende legende
B0333 Bonifatius grondlegger van Europa
B0334 Op Pylgerreis
B0336 In 754 n.C. werd Bonifatius in Dokkum vermoord...maar wat weten we nog meer?
B0337 Dokkum en Bonifatius
B0338.1 Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix
B0339 Gedenkboek over Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan en kinderen, de stichters van het St. Laurentius Gasthuis te Dokkum
B0378 Convent van St. Bonifatius te Dokkum
B0648 In kringen van Kanunniken 695-1227
B0706 Bonifatius bijlage van het Friesch Dagblad in het kader van het Bonifatiusjaar 754-2004
B0759 Wegen van waarde...... een Bonifatiusroute door Dokkum en een romaanse kerkenroute langs dorpen in Noordoost Friesland
B0778 Kloosterpad .....een bedevaart in het oosten van Friesland
B0841 Dokkum en wonderverhalen Bonifatiusbron
B0866 De 25 dagen van Nederland: deel 2 Bonifatius te Dokkum vermoord
B0872 Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum
CVT0021 Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
CVT0038 Willibrord, missionary in the Netherlands 691-739
CVT0059 Winfried en Bonifatius
CVT0061 Willibrord en Bonifatius
CVT0073 Crediton in Dokkum
CVT0075 Boniface
CVT0080 Bonifatius als Pelgrim
CVT0100 Het Bonifatiusbrood in de Dokkumer Bonifatiustraditie
CVT0104 Willibrord en Bonifatius
CVT0113 Willibrordus of heidenleer en christenwet
CVT0117 25 jaar Frisia Catholica
CVT0172 Bonifatius toneelstuk
CVT0224 Bonifatius zijn leven en invloed
CVT0226 Bonifatius en zijn tijd
CVT2609 De weg van Titus Brandsma 1881 - 1942 Biografie van een martelaar
CVT3370 Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan De stichters van het Laurentius Gasthuis
CVT3944 Ut it tsjuster fen it forjit
CVT4423 Bonifatiusblatt Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
CVT4449 Bonifatius Jubiläum 2004
HDA009 Oude pastoor, ontslagen, leefde in ballingschap, met bidprentje van pastoor Nicolaas Molenaar
HDD017 Bonifatius
HDD018 De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum
HDD038 De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?
HDD048 De kerk(en) van brunoons Dokkum
HDD059 Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200
HDD065 Bonifatiuskapel Dokkum
I0215 FAF 06: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 O-W
W0200 De Kerk van de Friezen 1250 jaar nederlanders in Rome
W0202 De kruisweg van pater Titus Brandsma O. Carm. en Jaques Maris in het Bonifatiuspark te Dokkum
W0218 Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie Archiefvormers (chronologisch)


R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen 1853 -
Vereniging van de Heilige Vincentius à Paulo 1856 -
RK Zangkoor 1906 -
Sint Bonifatiusschool 1912 -
RK Perscomité 1915 - 1944
Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen 1922 - 1954
Comité voor de Bedevaarten 1924 -
Sint Bonifatius Stichting 1925 -
Vereniging Rooms Leven 1936 - 1940
Sint Laurentius Gasthuis 1939 - 1970
RK Fundatiefonds 1949 - 1958 Archiefschema


I. Archief van de pastoor

-  I.A. Stukken van algemene aard
-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  I.B.1. Zielzorg en kerkelijke bediening
- - -  I.B.1.a. Zielzorg
- - -  I.B.1.b. Ledenadministratie
- -  I.B.2. Eredienst
- -  I.B.3. Stukken betreffende afzonderlijke pastores en/of geestelijken afkomstig uit de parochie
- - -  I.B.3.a. Algemeen
- - -  I.B.3.b. Johannes Hendrikus Smits, pastoor te Dokkum, 1832-1842
- - -  I.B.3.c. Henricus Kamp, pastoor te Dokkum, 1842-1855
- - -  I.B.3.d. Johannes Henricus Rolfes, pastoor te Dokkum, 1890-1903
- - -  I.B.3.e. Adolf Arends, pastoor te Dokkum, 1921-1932
- - -  I.B.3.f. Gerard Clemens Smit, pastoor te Dokkum, 1931-1944
- - -  I.B.3.g. Petrus Wilhelmus Graafsma, pastoor te Dokkum, 1944-1951
- - -  I.B.3.h. Antonius Alexander Henricus Giesen, pastoor te Dokkum, 1948-1964
- - -  I.B.3.i. Frans Eduard Marie Sterneberg, pastoor te Dokkum, 1951-1958
- - -  I.B.3.j. Antonius Franciscus Rademaker, pastoor te Dokkum, 1964-1968
- - -  I.B.3.k. Arie Johannes Ros, pastoor te Dokkum, 1973-1984
- -  I.B.4. Overige onderwerpen

II. Archief van het kerkbestuur

-  II.A. Stukken van algemene aard
- -  II.A.1. Notulen
- -  II.A.2. Correspondentie
-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  II.B.1. Oprichting, opheffing, organisatie
- -  II.B.2. Gebouwen, Bezittingen
- - -  II.B.2.a. Algemeen
- - -  II.B.2.b. Kerk
- - -  II.B.2.c. Pastorie
- - -  II.B.2.d. Kapel
- - -  II.B.2.e. School
- - -  II.B.2.f. Inventaris
- - -  II.B.2.g. Overige bezittingen
- -  II.B.3. Begraafplaats
- -  II.B.4. Financiën
- - -  II.B.4.a. Begroting en Jaarrekening
- - -  II.B.4.b. Boekhouding
- - -  II.B.4.c. Fundaties
- - -  II.B.4.d. Zitplaatsen
- - -  II.B.4.e. Geldleningen
- -  II.B.5. Overige onderwerpen
- - -  II.B.5.a. Bijkerken
- - -  II.B.5.b. Overige onderwerpen
- -  II.B.6. Stukken waarvan het verband met het archief niet vastgesteld is geworden

III. Archief van het Parochiële Caritas Instelling

-  III.A. Stukken van algemene aard
- -  III.A.1. Notulen
- -  III.A.2. Correspondentie
-  III.B. Stukken van bijzondere aard
- -  III.B.1. Organisatie, reglementering
- -  III.B.2. Financiën
- - -  III.B.2.a. Begroting en Jaarrekening
- - -  III.B.2.b. Boekhouding
- - -  III.B.2.c. Legaten, Geldleningen
-  III.C. Taakuitvoering
- -  III.C.1. Verleende Onderstand
-  III.D. Bezittingen

IV. Parochieraad

V. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

V.A. Sint Bonifatius Stichting

-  V.A.1. Stukken van algemene aard
- -  V.A.1.a. Notulen
- -  V.A.1.b. Correspondentie
-  V.A.2. Stukken van bijzondere aard
- -  V.A.2.a. Oprichting
- -  V.A.2.b. Financiën
- -  V.A.2.c. Bezittingen
- - -  V.A.2.c.1. Bonifatiuskapel en Bonifatiuspark
- - -  V.A.2.c.2. Overige bezittingen
- -  V.A.2.d. Overige Onderwerpen

V.B. Comité voor de Bedevaarten

-  V.B.1. Stukken van algemene aard
-  V.B.2. Stukken van bijzondere aard
- -  V.B.2.a. Nationale bedevaarten
- -  V.B.2.b. Bijzondere bedevaarten
- -  V.B.2.c. Financiën
- -  V.B.2.d. Overige Onderwerpen

V.C. Sint Bonifatius School

-  V.C.1. Stukken van algemene aard
- -  V.C.1.a. Notulen
- -  V.C.1.b. Correspondentie
-  V.C.2. Stukken van bijzondere aard
- -  V.C.2.a. Oprichting, organisatie, reglementering
- -  V.C.2.b. Gebouw
- -  V.C.2.c. Financiën
- -  V.C.2.d. Onderwijs
- -  V.C.2.e. Personeel
- -  V.C.2.f. Leerlingen
- -  V.C.2.h. Medezeggenschapraad

V.D. Zangkoor

V.E. Vereniging Rooms Leven

V.F. Sint Laurentius Gasthuis

V.G. Perscomité

V.H. Fundatiefonds

V.I. Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen

V.J. Vereniging van de Heilige Vincentius à Paulo

-  V.J.1. Stukken van algemene aard
- -  V.J.1.a. Notulen
- -  V.J.1.b. Correspondentie
-  V.J.2. Stukken van bijzondere aard
- -  V.J.2.a. Organisatie, oprichting, reglementering
- -  V.J.2.b. Financiën
- -  V.J.2.c. Bezittingen
- -  V.J.2.d. Overige onderwerpen

VI. Documentatie
 Inventaris


I. Archief van de pastoor


-  I.A. Stukken van algemene aard

 
001 Ingekomen gedrukte stukken van het Aartsbisdom periode
omvang
arch.vormer

plaats
1854-1924, 1944
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
002 'Registrum Memoriale Parochiae', register bevattende afschriften van stukken uit 1799 - 1861, betreffende de geschiedenis van de parochie, een preek van pastoor Molenaar getiteld "Iets betreffende den schouwburg of comedie", en een beschrijving van "de oefeningen die 's avonds in de kerk gehouden worden, door pastoor N. Molenaar; tevens "libes mortuorum", register van overledenen, 1859-1970, vanaf 1918 ook data en plaats van begraven

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859 - 1970
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
004 Fotoalbum door pastoor A.J. Ros aangaande diverse onderwerpen in en bij de kerk

N.B. betreft bedevaart, restauratie, opbouwen kerststal, tv-reportage

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1977 - 1981
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
005 'Libre Memoriale Dokkum'. Gedenk- en krantenknipselboek

Historisch overzicht van de parochie, met lijst van pastoors vanaf 1630

periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
3 - 533-534 Medelingenblad "Parochie-contact" periode
omvang
arch.vormer
plaats
1968 - 2007
3 pakken
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
003 Medelingenblad "Parochie-contact" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1968 - 1984
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
533 Medelingenblad "Parochie-contact" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1984 - 1993
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
534 Medelingenblad "Parochie-contact" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1994 - 2007
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  I.B.1. Zielzorg en kerkelijke bediening


- - -  I.B.1.a. Zielzorg
 
006-009, 520-522 Registers van dopen, communicanten, huwelijken en overledenen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1727 - 1964
5 delen, 3 microfiches
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
520 Register van doop en huwelijk

N.B.1. origineel in Tresoar: archief Oud Burgelijke Stand, inv.nr 206
N.B.2: zie voor duplicaat in collectie BS en DTB

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1727 - 1783
1 microfiche
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
006 Register van dopen, 1727-1858, en register van overledenen 1816-1858

N.B. zie voor overledenen na 1858 inv. nr 002

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1727 - 1858
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
007 Register van huwelijken, 1727-1920 en register van communicanten, 1817-1858.

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1727 - 1920
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
521 Register van doop en huwelijk

N.B.1. origineel in Tresoar: archief Oud Burgelijke Stand inv.nr. 206
N.B.2. zie voor duplicaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1783 - 1802
1 microfiche
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
522 Register van doop en huwelijk

N.B.1 origineel in Tresoar: archief Oud Burgelijke Stand inv.nr. 206
N.B.2 zie voor duplicaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1802 - 1811
1 microfiche
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
008 Register van dopen, 1859-1922, en register van communicanten (neo communicantum nomina), 1859-1921 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859 - 1922
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
007a Register van huwelijken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912 - 1951
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
009 Register van communicanten, (neo comminicantum nomina)

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921 - 1964
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
010 Aflaatbrieven van respectievelijk Paus Clemens XIII en XIV op perkament, waarbij onder voorwaarden een volle aflaat wordt verleend, aan hen die op 5 juli de kerk in Dokkum bezoeken

N.B. zie voor transcriptie inv.nr. 508

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1764,1772
2 charters
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
011 Register waarin: vormsel, 1836 - 1852: lijst van parochianen, 1836, 1846 en aanwijzingen van pastoor Smits voor zijn opvolger, 1840 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1836 - 1852
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
012 Register waarin: vormsel, 1855-1963; eerste H. Communi, 1951-1956 en plechtige hernieuwing der doopbeloften, 1952-1956

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855 - 1963
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
013 Stukken betreffende het 40-uren gebed en de heilige rozenkrans

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859 - 1976
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
014 Stukken betreffende toestemming tot het houden van de heilige kruisweg periode
omvang
arch.vormer
plaats
1875, 1882
2 stukken
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
015 Doopbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1941 - 1968
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
016 Stukken inzake canonieke onderzoek naar huwelijksbeletselen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1954 - 1967
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.1.b. Ledenadministratie
 
017 - 018 Alfabetische registers van parochianen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1935 - 1966, z.j.
2 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
019 Overzichten van verhuizing, vestiging en vertrek van parochianen.

N.B. door het Diocesaan Bevolkingsbureau.

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1963 - 1971
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
020 Adressenboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
021 Adressenlijst periode
omvang
arch.vormer

plaats
1969
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  I.B.2. Eredienst

 
022 Akte van stichting van een missie voor de parochie van den H. Martinus te Dokkum, elke zeven jaar te geven door paters Redemporisten, met begeleidend schrijven, 1888 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1885 - 1888
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
023 - 039 Afkondigingsboeken periode
omvang
arch.vormer
plaats
1888 - 1966
17 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
023 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer
plaats
1888 - 1895
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
024 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1902
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
025 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1905 - 1910
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
026 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer
plaats
1910 - 1913
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
027 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer
plaats
1913 - 1915
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
028 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915 - 1917
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
029 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917 - 1919
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
030 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919 - 1920
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
031 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920 - 1923
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
032 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1923 - 1927
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
033 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1927 - 1931
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
034 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1931 - 1935
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
035 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1935 - 1939
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
036 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1939 - 1943
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
037 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1943 - 1948
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
038 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949 - 1953
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
039 Afkondigingsboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1959 - 1966
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  I.B.3. Stukken betreffende afzonderlijke pastores en/of geestelijken afkomstig uit de parochie


- - -  I.B.3.a. Algemeen
 
040 Programmaboekjes betreffende zilveren priesterfeesten van pastores in Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1930 , 1938
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
041 Bidprentje voor Bernadinus Mets, pastoor te Uden

N.B. geboren te Dokkum

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1915
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
042 Stukken betreffende de priesterjubilea van J.G.A. Mets, pastoor te Lemmer, Assen en Arnhem

N.B. geboren te Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1938 - 1953
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
043 Preken en andere theologische aantekeningen door pastoor F. Mets

N.B. geboren te Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1939 - 1968
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
044 Publicaties betreffende de installatie en het afscheid van pastoors periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1964
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
045 Bidprentje voor Gerardus Everardus Leobartus Mets

N.B. geboren te Dokkum

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1955
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
046 Programma voor het zilveren jubileumfeest ter ere van zuster Catharina periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
047 Fotoalbum van priesters in de parochie Dokkum

N.B. betreft: Demes, Smit, Rolfes, Kleinegris, van der Hengel, Kamp, Graafsma

periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.b. Johannes Hendrikus Smits, pastoor te Dokkum, 1832-1842
 
048 Aanwijzingen van pastoor J.H. Smits aan zijn opvolgers

Gedrukt. Zie ook inv.nr. 011

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1840
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.c. Henricus Kamp, pastoor te Dokkum, 1842-1855
 
049 Bidprentje van Henricus Kamp periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.d. Johannes Henricus Rolfes, pastoor te Dokkum, 1890-1903
 
050 Stukken betreffende het zilveren priesterfeest van pastoor J.H. Rolfes periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.e. Adolf Arends, pastoor te Dokkum, 1921-1932
 
051 Stukken betreffende het zilveren priesterfeest van pastoor A. Arends

N.B. bevat ook het script van de opgevoerde revue "van Angeren naar Dokkum".

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1930
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.f. Gerard Clemens Smit, pastoor te Dokkum, 1931-1944
 
052 Stukken betreffende het zilveren priesterfeest van pastoor G.C. Smit periode
omvang
arch.vormer

plaats
1938
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
053 Notulen van de vergaderingen het Priester-Comité ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor G.C. Smit periode
omvang
arch.vormer

plaats
1938
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.g. Petrus Wilhelmus Graafsma, pastoor te Dokkum, 1944-1951
 
054 Besluit van benoeming en bevestiging daarvan van P.W. Graafsma tot pastoor te Dokkum door kardinaal De Jong periode
omvang
arch.vormer

plaats
1943 - 1944
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
055 Stukken betreffende het zilveren priesterfeest van pastoor P.W. Graafsma periode
omvang
arch.vormer

plaats
1950
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.h. Antonius Alexander Henricus Giesen, pastoor te Dokkum, 1948-1964
 
056 Stukken betreffende het zilveren priesterfeest van pastoor A.A.H. Giesen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1959
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.i. Frans Eduard Marie Sterneberg, pastoor te Dokkum, 1951-1958
 
057 Kasboekje met inkomsten en uitgaven van pastoor F.E.M. Sterneberg periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952 - 1958
2 deeltjes
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
058 Stukken betreffende het zilveren priesterfeest van pastoor F.E.M. Sterneberg periode
omvang
arch.vormer

plaats
1958
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.j. Antonius Franciscus Rademaker, pastoor te Dokkum, 1964-1968
 
059 Brief van pastoor A.F. Rademakers aan de parochianen betreffende zijn afscheid als pastoor van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1968
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  I.B.3.k. Arie Johannes Ros, pastoor te Dokkum, 1973-1984
 
060 Stukken betreffende de herbenoeming en het eervol ontslag van pastoor A. J. Ros

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1978 - 1984
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
061 Stukken betreffende de eucharistieviering bij het 40 jarig jubileum en afscheid van pastoor A.J. Ros periode
omvang
arch.vormer

plaats
1984
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
062 Opgaven van werkzaamheden door pastoor A. J. Ros ten behoeve van zijn opvolger

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1984
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
063 Afscheidspreek van pastoor A.J. Ros periode
omvang
arch.vormer

plaats
1984
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
064 Fotoalbum betreffende de eucharistie-viering ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastooor A.J. Ros periode
omvang
arch.vormer

plaats
1984
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  I.B.4. Overige onderwerpen

 
065 'Notati Digma', register met afschriften van het verzoek om en de bevestiging van Dokkum als bedevaartsplaats, 1876, en aantekeningen betreffende aantal pelgrims en gehouden processies, 1876-1891, 1915 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876 - 1915
1 deeltje
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
066 Ingekomen stukken betreffende ervaringen met het geneeskrachtige karakter van het water uit de Bonifatiusbron periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917 - 1925
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
067 Correspondentie betreffende pater Titus Brandsma periode
omvang
arch.vormer

plaats
1924 - 1952
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
068 Verklaring betreffende de authenticiteit van de relikwieën van de heilige Bonifatius door Josephus Damianus, bisschop van Fulda periode
omvang
arch.vormer

plaats
1926
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
069 Stukken betreffende de aanschaf van een fiets met hulpmotor voor pater Fiolet te St. Jacobi Parochie in verband met het geven van godsdienstlessen op diverse scholen in de gemeente Het Bildt periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
070 Stukken betreffende steun aan het Indonesisch gezin A.F.H. Resner te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1952
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
071 'Gastenboek', register van geestelijken, welke de parochie hebben bezocht periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966 - 1970
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
072 Stukken uit de schoolkrant van de Chr. M.A.V.O. te Dokkum, betreffende het afscheid van A.P. van Rozen als leraar

N.B. A.P. van Rozen was organist van de parochie

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1980
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
073 Stukken betreffende de inwijding van de fabriek "Enna Aerosols" te Dokkum door ds. Schelling en pastoor Ros periode
omvang
arch.vormer

plaats
1984
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

II. Archief van het kerkbestuur


-  II.A. Stukken van algemene aard


- -  II.A.1. Notulen

 
074 - 076 Registers van notulen van vergaderingen, vanaf 1912 ook als schoolbestuur periode
omvang
arch.vormer
plaats
1855 - 1979
3 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen

- -  II.A.2. Correspondentie

 
077 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken met het Aartsbisdom periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898 - 1951
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
078 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949 - 1984
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  II.B.1. Oprichting, opheffing, organisatie

 
079 Stukken betreffende de kanonieke oprichting van de parochie en de instelling van het kerkbestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1853 - 1855
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
080 Stukken betreffende de toevoeging van de naam "Heilige Bonifatius en gezellen", naast de naam "Heilige Martinus" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1925
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
081 Algemeen Reglement voor de parochiale kerkbesturen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1967
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
082 Stukken betreffende het verlenen van een pauselijke onderscheiding aan T. J. Vogt

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1976 - 1977
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  II.B.2. Gebouwen, Bezittingen


- - -  II.B.2.a. Algemeen
 
083 Uittreksels van de perceelsgewijze kadastrale leggers betreffende de eigendommen van de parochie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1886
2 stukken
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
084 Stukken betreffende de brandverzekering van de kerkelijke gebouwen en inventaris periode
omvang
arch.vormer

plaats
1903 - 1966
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
085 Overeenkomsten met de firma "Fortuin", bakkerij Terpstra en "de Nationale Bankvereniging" betreffende het gebruik van grensscheidingen gelegen aan kerkelijk onroerend goed periode
omvang
arch.vormer

plaats
1916 - 1935
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
086 Overzicht van de geschiedenis van de kadastrale percelen waarop kerk en pastorie zijn gebouwd periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
087 Taxatierapport van onroerende goederen van de parochie

Betreft Hoogstraat 26 en 28 en de Kerk met toren.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966 - 1967
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
088 Stukken betreffende de overdracht van de openluchtkerk met park, tuinmanswoning en terrein aan het Bonifatius-martelaarsveld door de Sint Bonifatiusstichting aan het Kerkbestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966 - 1967
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.2.b. Kerk
 
089 Lijst van intekening voor de bouw van een nieuwe kerk en pastorie, met verklaring, dat de lijst is vervallen wegens een te geringe toegezegde som periode
omvang
arch.vormer

plaats
1849
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
090 Stukken betreffende de bouw van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1869 - 1878
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
091 Stukken betreffende de verloting ten bate van de bouw van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
092 Grootboek van de kosten voor geleverde materialen voor de bouw van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870 - 1872
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
093 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende de bouw van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1871 - 1873
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
094 Uitkomsten van de in het 2e gedeelte van 1883 en in 1884 uitgevoerde nauwkeurigheids-waterpassing, waarvan één der meetpunten de Rooms-katholieke Kerk te Dokkum betreft periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883 - 1884
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
095 Foto's van het interieur van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
( ca 1890) z.j.
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
096 Bestek en voorwaarden met begroting van kosten betreffende de vernieuwing van het gewelfvormige plafond en enige andere herstellingswerken aan de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1929 - 1930
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
097 Stukken betreffende de consecratie van de kerk

N.B. foto in inv.nr 109

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
098 Gedicht en brief van H. de Vries uit Dokkum, over het roven door de Duitse bezetter van de kerkklok uit de toren, en de bekendmaking van de dichter

N.B. met foto

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1943 - 1948
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
099 Plattegronden van de bestaande en gewijzigde situatie van de begane grond van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
100 Concept met verslag van het kerkbestuur aan de parochianen betreffende de kerkrestauratie en het verplaatsen van het kerkgebouw naar het martelaarsveld periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
101 Certificaat van betaling voor het honorarium van architect Haarsma te Bolsward inzake de kerkbouwplannen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1970
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
102 Bouwverslagen van de restauratie van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1974 - 1982
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
103 Tekeningen betreffende de restauratie van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1980
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
104 Stukken betreffende de restauratie van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1980 - 1981
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
105 Foto's door W. Adema, architect te Franeker, van de restauratie van het exterieur van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1980 - 1982
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
106 Fotoalbum door pastoor A.J. Ros, betreffende de restauratie van het interieur van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1981 - 1982
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
107 Fotoalbum van de restauratie van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1981 - 1982
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
108 Stukken en documentatie betreffende de viering van de voltooiing van de restauratie van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1982
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
109 Foto's van kerk en pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
523 Liturgie van de dienst ter viering van de voltooiing van de St. Bonifatiuskerk op 19 november 1982, met de toespraak van C. Boers, loco-burgermeester van Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1982
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.2.c. Pastorie
 
110 Stukken betreffende de herbouw van de pastorie met sacristie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1932 - 1933
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
111 Krantenartikelen en foto's betreffende de brand in de pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1963
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
112 Stukken betreffende de levering van de centrale verwarmingsinstallatie in de pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1963
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
113 Stukken betreffende de herbouw van de pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1963 - 1964
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
114 Tekening betreffende de verbouw van de pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1970
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.2.d. Kapel
 
115 Akte van aankoop van een perceel bouwterrein aan de Kapellaan te Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1967
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
116 Foto's van de Bonifatiuskapel periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.2.e. School
 
117 Stukken betreffende de bouw van de school aan de Koningstraat periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913 - 1914
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
118 Stukken betreffende de uitbreiding van de school aan de Koningstraat periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928 - 1930
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
119 Stukken betreffende werkzaamheden aan de onderwijzerswoning periode
omvang
arch.vormer

plaats
1940
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
120 Stukken betreffende de vordering van de school door de Duitse Wehrmacht periode
omvang
arch.vormer

plaats
1942 - 1943
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
121 Stukken betreffende de verbouwing van de onderwijzerswoning aan de Hoogstraat 5 te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1950
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
122 Stukken betreffende de restauratie van de school periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1958
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
123 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school periode
omvang
arch.vormer

plaats
1961 - 1964
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.2.f. Inventaris
 
124 Liggers betreffende de inventaris van kerk en pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1855 - 1952
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
125 Stukken betreffende het orgel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1882 , 1943
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
126 Stukken betreffende de aanschaf van het hoofdaltaar periode
omvang
arch.vormer

plaats
1898
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
127 Stukken betreffende het altaar en de ciborie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915 - 1928
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
128 Begroting betreffende de aanleg van een lichtinstallatie in de kerk en pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
129 Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de bliksembeveiligingsinstallatie van de kerk en pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1926-1963
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
130 Stukken betreffende het verwijderen van de klok en het plaatsen van een nieuwe klok in de toren van de kerk

N.B. zie ook inv.nr 098

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1943 - 1951
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
131 Stukken betreffende de gebrandschilderde- en priesterkoorramen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1945 - 1951
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
132 Stukken betreffende de staat van de liturgische gewaden (paramenten) in de kerk en de terugvordering van een uitgeleend kazuifel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949 - 1950
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
133 Stukken betreffende de centrale verwarmingsinstallatie in de kerk en pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1956 - 1958
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
134 Stukken betreffende de centrale verwarmingsinstallatie in de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1981 - 1982
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
135 Stukken betreffende de uitbreiding van de geluidsinstallatie in de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1982
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
136 Foto met krantenartikel betreffende de overhandiging van de teruggave van het processiekruis aan pastoor Ros door het Streekmuseum "het Admiraliteitshuis" te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1983
2 stukken
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
137 Beschrijving van de liturgische gewaden (paramenten), het oud kerkzilver, schilderijen, koperwerk, steenenbrood en kazuifels periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.

R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
138 Cliché van een gebrandschilderd kerkraam periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.2.g. Overige bezittingen
 
139 Notariële akte van aankoop van een huis en erf te Dokkum aan de Hoogstraat C 49 (kad. Dokkum A 1178) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
140 Notariële akte van aankoop van een huis met erf en tuin aan de Hoogstraat te Dokkum (kad. Dokkum A 1175 en 1176) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1867
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
141 Notariële akte van aankoop van 2 percelen grond te Dokkum (kad. Dokkum A 1393 en 1394) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1874
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
142 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 73 (Koningstraat 17) aan mej. E. Wüst te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1900 - 1901
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
143 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 6 (Koningstraat 27) aan J. Vollmer te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901 - 1904
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
144 Akte van verhuur van een woning aan de Hoogstraat C 4 (Hoogstraat 25) aan H.G. Damsma te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904 - 1905
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
145 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 54 (Druivenstraatje 4) aan mej. S. Douwe te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1904 - 1905
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
146 Notariële akte van aankoop met bewijs van eigendom van een huis met erf aan de Koningstraat (kad. Dokkum A 498, 1098) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
147 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 71a (Koningstraat 19) aan C. Oosterveld te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1908 - 1910
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
148 Notariële akte van verkoop van een aan de Hoogstraat (kad. Dokkum A 347) gelegen huis met erf en grond aan I. Ypma periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
149 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 71 (Koningstraat 17) aan P.L. Dirks te Metslawier periode
omvang
arch.vormer

plaats
1912 - 1913
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
150 Akte van verhuur van een woning aan de Hoogstraat C 6 (Hoogstraat 27) aan H. Vollmer te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920- 1921
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
151 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 54 (Druivenstraatje 4) aan Joh. van der Kooy te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920 - 1921
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
152 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 53 ( Druivenstraatje 2) aan A. Oosterwerf te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920 - 1921
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
153 Foto's van de Bonifatiusbron periode
omvang
arch.vormer

plaats
ca 1920-1921
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
154 Stukken betreffende het legaat van R. Beekmeijer te Dokkum, waarbij deze een huis en erf aan de Koningstraat (kad. Dokkum A 2167) schenkt periode
omvang
arch.vormer

plaats
1929 - 1942
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
155 Notariële akten van schenking en eigendom betreffende de nalatenschap van Hiske Ypma te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1935 - 1940
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
156 Akte van betaling (kwitantie) van een perceel bouwland aan het Dokkumerdiep ten noorden van de oude zeedijk onder Dantumawoude (kad. Akkerwoude G 1405) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1937
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
157 Notariële akte van schenking van een perceel weiland aan de oude zeedijk (kad. Akkerwoude G 1718) door E. Ypma te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1940
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
158 Akte van verhuur van een woning aan de Koningstraat C 50 (Koningstraat 22) aan E. Heerma te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1942 - 1943
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
159 Akte van verhuur van een bovenwoning aan de Hoogstraat A 6 (Hoogstraat 26) aan J Buisman te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947 - 1950
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
160 Akte van verhuur van een benedenwoning aan de Hoogstraat A 6 (Hoogstraat 26) aan wed G. Krekelaar te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947 - 1950
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
161 Stukken betreffende een geschil tussen het kerkbestuur en taxateur G. van der Veen over de hoogte van de pachtsom van de boerderij aan de Wouddijk te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1960
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  II.B.3. Begraafplaats

 
162 Grafregister, met gegevens van herbegravenen vanaf het oude kerkhof op de rooms katholieke begraafplaats aan het Damwoudster Reedsje

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914 - 1964
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
163 Reglement en huishoudelijk reglement voor het R.K. kerkhof periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
164 Notariële akte van aankoop van een perceel grond (kad. Akkerwoude G 1466) ten behoeve van de aanleg van een begraafplaats periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
165 Machtiging van het Aartsbisdom tot het indelen, omgrachten, beplanten en ommuren van de begraafplaats periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
166 Brief aan de Sint Bonifatius Stichting betreffende toestemming, reglementering, inrichting en gebruik van het processiepark als begraafplaats periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
167 Onderhandse overeenkomst tussen het kerkbestuur en de Sint Bonifatius Stichting betreffende aanleg, onderhoud en gebruik van de begraafplaats op het processiepark periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  II.B.4. Financiën


- - -  II.B.4.a. Begroting en Jaarrekening
 
168 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven

N.B. ontbreekt: 1872, 1876-1879

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870 - 1950
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
169 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven

N.B. ontbreekt 1876-1881, 1891, 1894, 1896-1898, 1900

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1875 - 1954
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
170 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1880-1899; en afschriften van verzonden brieven inzake verschuldigde rente van kerk- en armbestuur, 1899-1917 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880 - 1917
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
171 Exploitatierekeningen

N.B. met samenvatting van de vergadering dd 23-1-1974 van de financiële commissie.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1967 - 1974
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.4.b. Boekhouding
 
172 - 175 Registers van ontvangsten en uitgaven van kerk en pastorie periode
omvang
arch.vormer
plaats
1804 - 1880
4 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
176 Grootboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1879 - 1899
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
177 Stukken betreffende vrijwillige bijdragen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1890 - 1914
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
178 - 181 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1899 - 1947
4 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
182 - 187 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1922 - 1973
6 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
188 - 189 Kasboeken van ontvangsten uit collecten periode
omvang
arch.vormer
plaats
1952 - 1958
2 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
190 Register van ontvangsten uit vrijwillige bijdragen

N.B. losbladig

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1972 - 1976
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.4.c. Fundaties
 
191 Stukken betreffende fundaties

N.B. betreft:
I. Familie Rinse Jetzes de Vries, 1867
II. Femmigje School, 1869
III. Tecla Kienstra-Damsma, 1884
IV. Tecla Francisca Heuveldop,1891
V. Anna Bakker van Gelder, 1875 VI. Nicolaas Ypma, 1915
VII. Nicolaas Ypma, 1915
VIII. Ida Joustra-van Gelder, 1881
IX. Joannes Woltring, 1878
X. Gerardus Johannes Demes, pastoor te Dokkum, 1861
XI. Geertruida Paping te Groningen, 1800
XII. Hermanus Hilboezen, 1883
XIII. J.H. Westers, pastoor, 1881
XIV Hermanus Peek, 1878
XV. Agnes en Josephine Heeger, 1897
XVI. Durk Jans, 1789
XVII. Helena Theresia Muller-Stockmann, 1868
XVIII. Lidwina Mets, 1934
XIX. Alle Franciscus Wüst te Amsterdam, 1925
XX. Hiske Ypma, 1940
XXI. Rients Ypma, 1921
XXII. Familie de Jong-Lycklama á Nijeholt te St. Nicolaasga, 1941
XXIII. Eobanus Ypma, 1940
XXIV. Rebecca Beekmeijer, 1942
XXV. Margaretha Beckers, 1943
XXVI. Alida Visser-Woltring, 1903
XXVII.Gertruda en Catharina Vogt, 1949
XXVIII.Elisabeth van Asma-Vollmer, 1949
XXIX. B. Aben-Wüst, 1949
XXX. Anna Pijper-Huizing te Blauwhuis, 1959
XXXI. Petrus Wilhelmus Graafsma, pastoor te Dokkum, 1965

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1800 - 1965
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
192 Lijst van fundaties periode
omvang
arch.vormer

plaats
1943
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
193 Register van fundaties en H.H. missen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1963 - 1965
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.4.d. Zitplaatsen
 
194 - 198 Registers van ontvangsten uit verhuur van zitplaatsen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1908, 1937-1963
4 delen, 1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
199 Stukken betreffende de verhuur van zitplaatsen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1964
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  II.B.4.e. Geldleningen
 
200 Stukken betreffende een onderhandse geldlening van f 40.000,00 ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934 - 1943
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
201 Obligaties tussen kerkbestuur en diverse parochianen met schema van aflossingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1958 - 1961
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
202 Akte van schuldbekentenis van de Rooms-Katholieke Stichting "Sint Bonifatiusschool" te Dokkum betreffende een lening van f. 25.500,00 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  II.B.5. Overige onderwerpen


- - -  II.B.5.a. Bijkerken
 
203 Stukken betreffende de stichting en bediening van een bijkerkje te Schiermonnikoog voor de tijdens de zomermaanden aldaar verblijvende toeristen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915 - 1924
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
Schiermonnikoog
 
204 Rapport betreffende de positie van de St. Maartens Uithof en de noodzaak van een te bouwen kapel te Bergum. i.v.m. de te verwachten industrievestiging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1950
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Bergum
 
205 Concept-koopakte betreffende een perceel land voor de bouw van de Sint Maartens-Kapel, en een akte van aankoop betreffende een perceel land aan de Prinses Irenestraat te Bergum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1950 , 1956
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Bergum
 
206 Bouwtekeningen van de Sint Maartens-Kapel te Bergum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Bergum
 
207 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwgrond aan de Hillemaweg te Bergum (kad. Bergum B 910) bestemd voor de bouw van een kerk en pastorie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Bergum
 
208 Stukken betreffende de bouw van de Sint Maartens-Kapel te Bergum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1956
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Bergum
 
209 Stukken betreffende de brandverzekering van de Sint Maartens-Kapel te Bergum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1953 - 1960
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Bergum

- - -  II.B.5.b. Overige onderwerpen
 
210 Stukken met foto's betreffende de evacuatietijd in Noordoost Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1944 - 1945
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
211 Afschriften van een verzonden suppliek en het antwoord rescript betreffende .......... periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
212 Stukken van de Friese commissie betreffende het aantal katholieken in Friesland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
213 Stukken betreffende de afwikkeling van het legaat van Eobanus Ypma te Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1958 - 1961
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
214 Stukken betreffende de Dokkum-Fuldatocht periode
omvang
arch.vormer

plaats
1959 - 1962
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
215 Stukken betreffende contacten met andere kerkgenootschappen

N.B. hierin tevens notulen van vergaderingen van de contactkring kerken van Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1967 - 1972
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
216 Notulen van vergaderingen van de Financiële Adviescommissie van het Bisdom, met de kerkbesturen van het dekenaat Leeuwarden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1969 - 1970
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  II.B.6. Stukken waarvan het verband met het archief niet vastgesteld is geworden

 
217 Ontwerptekst voor de rouwadvertentie van Rinse Jetzes de Vries in de Leeuwarder- en Haarlemmer Courant periode
omvang
arch.vormer

plaats
1838
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
218 Alfabetisch register van giften

N.B. het betreft giften van mensen buiten de parochie

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906 - 1907
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
219 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling tussen mej. R. Beekmeijer te Dokkum en P. H. Wybenga te Zwaagwesteinde betreffende een woning en een perceel land te Zwaagwesteinde periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928 - 1938
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
220 Taxatierapport betreffende winkelhuis met bovenwoning en bakkerij van Terpstra aan de Hoogstraat C 3 te Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1961
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

III. Archief van het Parochiële Caritas Instelling


-  III.A. Stukken van algemene aard


- -  III.A.1. Notulen

 
221 - 230 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1847 - 1952
10 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
231 Register van notulen van vergaderingen met het kerkbestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1857 - 1958
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  III.A.2. Correspondentie

 
232 Ingekomen stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1862 - 1911
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
233 Register van ingekomen- en afschriften van uitgaande stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870 - 1908
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
234 Kopieboek van uitgaande stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1932 - 1938
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
235 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934 - 1960
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
236 Ingekomen stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1960 - 1973
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

-  III.B. Stukken van bijzondere aard


- -  III.B.1. Organisatie, reglementering

 
237 Huishoudelijk Reglement periode
omvang
arch.vormer

plaats
1901
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  III.B.2. Financiën


- - -  III.B.2.a. Begroting en Jaarrekening
 
238 - 240 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1877 - 1977
3 pakken
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
241 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven

N.B. ontbreekt 1879-1891, 1896-1897

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1878 - 1964
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  III.B.2.b. Boekhouding
 
242 - 251 Registers van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1758 - 1952
10 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
252 Kasbewijzen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1826 - 1829
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
253 Spaarbankboek van de Rooms-Catholieke Spaarbank te Dokkum ten name van het Armbestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1910 - 1918
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
254 Intekenlijst ter vervanging van de wintercollecte periode
omvang
arch.vormer

plaats
1926 - 1927
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
255 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928 - 1955
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
256 Spaarbankboekje ten name van begrafenisfonds "Tobias" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947 - 1966
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
257 Spaarbankboekje ten name van het dr. van Kleffensfonds periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947 - 1966
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
258 Spaarbankboekje ten name van het Armbestuur periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947 - 1966
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- - -  III.B.2.c. Legaten, Geldleningen
 
259 Overeenkomst van schuldbekentenis tussen Geeske Jans, weduwe van Willem Constant van der Bijl te Dokkum en Edzerd Leenstra, koperslager te Leeuwarden, waarbij de armvoogden optreden als borg voor het bedrag van f 126,05 met kwitering 1816 - 1821 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1816 - 1821
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
260 Legaat van Anna Catharina de Vries, waarbij aan de armen jaarlijks f 1200,00, aan het weeshuis jaarlijks f 3000,00, aan de pastoor een jaarlijkse revenue van f 800,00 en aan onderhoud van de kerk jaarlijks onder voorwaarden f 200,00 wordt gelegateerd

N.B. Zij is dochter van Renze Jetzes de Vries en Teckla de Haan.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
261 Machtigingen tot het aanvaarden van legaten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1866 - 1931
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
262 Akte van overdracht van de vordering over een geldlening van f. 500,00 ten name van S. Jansma te Dokkum door het armbestuur aan de Spaarbank periode
omvang
arch.vormer

plaats
1880
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
263 Legaat van Teckla Damsma, weduwe van Frans Kienstra, waarbij aan het armbestuur f 150,00, en aan de vereniging van de heilige Vincentius à Paulo f 150, 00 wordt gelegateerd periode
omvang
arch.vormer

plaats
1889
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
264 Legaat van Dominicus Geertruidus Westra, waarbij aan het armbestuur f 1000,00 en aan de vereniging van de heilige Vincentius à Paulo f 1000,00 wordt gelegateerd periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
265 Legaat van Hiske Ypma, waarbij aan de armvoogdij f 1000,00 en aan de vereniging van de heilige Vincentius à Paulo f 1000,00 wordt gelegateerd periode
omvang
arch.vormer

plaats
1940
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
266 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van Coenraad Heeger te Dokkum van f 2200,00, met bijlagen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949 - 1957
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
267 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van Hille Buwalda te Dokkum van f 2600,00 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1955
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
268 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van Frans Kienstra te Nes (Ameland) van f 2000,00, met bijlagen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1956
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
269 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van Herman Eelke Jongsma te Dokkum van f 3000,00, met bijlagen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1967
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

-  III.C. Taakuitvoering


- -  III.C.1. Verleende Onderstand

 
270 Contract tussen het armbestuur en het Kerkbestuur van Steenwijkerwold, als bestuur van de Stichting 'De Voorzienigheid" aldaar, betreffende de opname en verzorging van Innocientius Becker periode
omvang
arch.vormer

plaats
1909
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
271 - 272 Stukken betreffende verleende onderstand periode
omvang
arch.vormer
plaats
1914 - 1963
2 omslagen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
271 Stukken betreffende verleende onderstand periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914 - 1946
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
272 Stukken betreffende verleende onderstand

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1954 - 1963
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
273 Doorslagen van ingevulde formulieren van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende verleende onderstand met geld of levensbehoeften periode
omvang
arch.vormer

plaats
1961 - 1963
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
274 Stukken betreffende een lening van f 3500,00 met garantiestelling van het borgstellingsfonds voor de landbouw voor O. Hooyenga te Genum.

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966 - 1967
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
535 Formulieren voor de opgave van onderstand in geld of levensbehoeften door instellingen van weldadigheid periode
omvang
arch.vormer

plaats
1938 - 1958
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

-  III.D. Bezittingen

 
275 Akte van schenking betreffende een woning met bakkerij aan de Kleine Breedstraat te Dokkum door Sibbeltje Kienstra, weduwe Hilboesen, met bijlage periode
omvang
arch.vormer

plaats
1820
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
276 Stukken betreffende de zeven woningen aan de Parksteeg/ Hogepol periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917 - 1953
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
277 Machtiging tot de verkoop van een onbewoonbaar verklaarde dubbele woning te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1929
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
278 Notariële akte van aankoop van een gedeelte van een tuin behorende bij het huis C 171 te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1939
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

IV. Parochieraad

 
279 Stukken betreffende de organisatie van de parochieraad

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1967 - 1970
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
 
279a Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1965 - 1972
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
279b Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1968
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
280 - 282a Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1967 - 1974
2 katernen, 2 omslagen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen

V. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN


V.A. Sint Bonifatius Stichting


-  V.A.1. Stukken van algemene aard


- -  V.A.1.a. Notulen

 
283 - 284 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1925 - 1965
2 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen

- -  V.A.1.b. Correspondentie

 
285 Ingekomen- en minuten van verzonden stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1924 - 1972
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum

-  V.A.2. Stukken van bijzondere aard


- -  V.A.2.a. Oprichting

 
286 Notariële akte van oprichting van de Sint Bonifatius Stichting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1925
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum

- -  V.A.2.b. Financiën

 
287 Overeenkomst van geldlening tussen het Aartsbisdom Utrecht en de Sint Bonifatius Stichting ten behoeve van de bouw van de kapel, met brief betreffende de overdracht van de vordering aan het Bisdom Groningen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934, 1969
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
288 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949 - 1966
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
289 Exploitatierekeningen en begrotingen van ontvangsten en uitgaven van park, woning en boerderij periode
omvang
arch.vormer

plaats
1958 - 1967
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum

- -  V.A.2.c. Bezittingen


- - -  V.A.2.c.1. Bonifatiuskapel en Bonifatiuspark
 
290 Notariële akte van aankoop van een perceel greidland nabij de Bonifatiusbron (kad. Dokkum B 184) van de gemeente Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1925
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
291 Stukken betreffende de bouw van de Bonifatiuskapel en de aanleg van het processiepark periode
omvang
arch.vormer

plaats
1926 - 1933
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
292 Stukken betreffende de aanleg en consecratie van kapel en bedevaartsplaats periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
293 Akte van inwijding voor het altaar in de Bonifatiuskapel door Aartsbischop Jansen van Utrecht periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
294 Stukken betreffende de aanleg van de kruisweg en -staties in het Bonifatiuspark periode
omvang
arch.vormer

plaats
1939 - 1950
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
295 Stukken betreffende de oprichting van het rustaltaar in het Bonifatiuspark periode
omvang
arch.vormer

plaats
1948 - 1949
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
296 Stuk betreffende de geschiedenis van de bouw van de Bonifatiuskapel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
297 - 300 Registers van bezoekers periode
omvang
arch.vormer
plaats
1954 - 1975
4 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
301 Pentekening van het Bonifatiusbeeld en de Bonifatiuskapel door J.H. Vellinga periode
omvang
arch.vormer

plaats
1962
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
302 Stukken betreffende de onthulling van het Bonifatiusbeeld periode
omvang
arch.vormer

plaats
1962
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
303 Bouwtekeningen van het plan tot verbouw van de kapel tot kerk en de bouw van een pastorie daarnaast periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966 - 1967
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
304 Pentekening van een gewelf in de Bonifatiuskapel door pastoor Rademaker periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
305 Foto's van het processiepark periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum

- - -  V.A.2.c.2. Overige bezittingen
 
306 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwgrond aan de Bronlaan van de gemeente Dokkum ten behoeve van de bouw van een woning periode
omvang
arch.vormer

plaats
1927
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
307 Stukken betreffende de vergunning en aanbesteding voor de bouw van een woonhuis aan de Bronlaan periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
308 Polis en stukken betreffende de overdracht van de brandschadeverzekering van een boerderij aan de Strobossertrekweg te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
309 Akte van schenking van een perceel weiland bij Dokkum door C.J. de Jong en M de Jong - Lycklama à Nijeholt te Joure periode
omvang
arch.vormer

plaats
1933
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
310 Stukken betreffende de verzekeringen van de diverse eigendommen van de Stichting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1935 - 1961
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
311 Notariële akte van aankoop van een boerenhuizinge met schuur, stalling, hok en enige percelen weiland aan de Strobossertrekweg onder Dokkum van C.J. de Jong te Sint Nicolaasga

N.B. met retroacta 1899 ,1905, 1933, 1942-1943

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1948
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
312 Inspectierapport betreffende een boerenhuizinge en weilanden aan de Strobossertrekweg bij Dokkum en de overdracht van de administratie aan G.K. van der Veen te Hardegarijp periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
 
313 Pachtovereenkomst betreffende een boerderij met schuur, stalling, hok, erf, en weiland gelegen aan de Strobossertrekweg te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1956
1stuk
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
314 Notariële akte van verkoop van een boerenhuizinge met stalling, hok en enige percelen weiland aan de Strobossertrekweg onder Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1962
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum

- -  V.A.2.d. Overige Onderwerpen

 
315 Personeelsdossier van parkwachter-tuinman Johannes Roelofs

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1959 - 1964
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
316 Stukken betreffende de voorbereiding van de viering van het 12e eeuwfeest van de marteldood van Bonifatius en zijn gezellen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1961
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum
 
317 Brief van prof. dr. G. Gosses, waarin hij reageert op de uitspraken van de historici Geyl en Pompe, betreffende de protestantse of katholieke grondslag van Nederland als natie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952
1 stuk
Sint Bonifatius Stichting
 
318 `Sint Bonifatius Stichting in goud (1925-1975)', serie krantenartikelen betreffende het 50 jarig jubileum van de Stichting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1975
1 omslag
Sint Bonifatius Stichting
Dokkum

V.B. Comité voor de Bedevaarten


-  V.B.1. Stukken van algemene aard

 
319 Stuk beschrijvende de geschiedenis van Dokkum als bedevaartsplaats, door A. Jorritsma periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
 
320 Ingekomen- en minuten van verzonden stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920 - 1961
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
321 Register met notulen van de vergadering van 6 mei 1925 van het lokale Comité voor de Bedevaarten, toespraak voor de jeugd betreffende het drank- en rookgebruik (1933 ?) en een verslag van de Algemene jaarvergadering van het Kruisverbond (1929) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1925 - 1933
1 katern
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
322 'Liber Memoriale' van de Bedevaarten naar Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1930 - 1965
1 deel
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
323 Register van notulen van vergaderingen

N.B. met lijsten van pastoors en correspondenten

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1932 - 1939
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
324 Register van notulen van het Hoofdcomité van de Nationale Bedevaart naar Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1956
1 deel
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum

-  V.B.2. Stukken van bijzondere aard


- -  V.B.2.a. Nationale bedevaarten

 
325 Foto's van geestelijken tijdens de nationale bedevaarten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1923 - 1930
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
326 - 352 Stukken betreffende nationale bedevaarten periode
omvang
arch.vormer
plaats
1926 - 1963
27 omslagen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
326 Stukken betreffende de eerste nationale bedevaart

N.B. met fotoreportage

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1926
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
327 Stukken betreffende de tweede nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1927
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
328 Stukken betreffende de derde nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
329 Stukken betreffende de vierde nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1929
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
330 Stukken betreffende de vijfde nationale bedevaart

N.B. met fotoreportage

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1930
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
331 Stukken betreffende de zesde nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1931
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
332 Stukken betreffende de zevende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1932
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
333 Stukken betreffende de achtste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1933
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
334 Stukken betreffende de negende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
335 Stukken betreffende de tiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1935
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
336 Stukken betreffende de elfde nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1936
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
337 Stukken betreffende de twaalfde nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1937
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
338 Stukken betreffende de dertiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1938
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
339 Stukken betreffende de veertiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1939
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
340 Stukken betreffende de vijftiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1946
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
341 Stukken betreffende de zestiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
342 Stukken betreffende de zeventiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1948
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
343 Stukken betreffende de achttiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
344 Stukken betreffende de negentiende nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1950
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
345 Stukken betreffende de twintigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
346 Stukken betreffende de eenentwintigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
347 Stukken betreffende de vijfentwintigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1956
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
348 Stukken betreffende de zesentwintigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1957
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
349 Stukken betreffende de zevenentwintigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1958
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
350 Stukken betreffende de achtentwintigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1959
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
351 Stukken betreffende de negenentwintigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1960
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
352 Stukken betreffende de dertigste-, eenendertigste- en tweeendertigste nationale bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1961 - 1963
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
353 Affiche's betreffende de nationale bedevaarten

N.B. Zie ook inv.nr. 354

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1932 - 1954
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
354 Plakboek met stukken, beschrijvingen en affiches van de gehouden nationale bedevaarten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1955
1 deel
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
355 Foto's van processies tijdens een bedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum

- -  V.B.2.b. Bijzondere bedevaarten

 
356 Stukken betreffende de Friese Fietsbedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1919 - 1951
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
357 Verslag van de gehouden fietsbedevaarten met het plan voor een fietsbedevaart voor Groningers en Friezen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
358 Stukken betreffende de Eerste Noord Nederlandse Autobedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1932
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
359 Stukken betreffende de jeugdbedevaart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1935
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
360 - 361 Stukken betreffende de gewestelijke bedevaarten

N.B. Gewestelijke bedevaarten werden gehouden voor de 3 noordelijke provincies in plaats van de nationale bedevaart in verband met de oorlog

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1940 - 1941
2 omslagen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen

- -  V.B.2.c. Financiën

 
362 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1958 - 1967
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
363 Financiële stukken betreffende de organisatie van de nationale bedevaarten periode
omvang
arch.vormer

plaats
1960 - 1965
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum

- -  V.B.2.d. Overige Onderwerpen

 
364 "Wiedboek", register van donateurs ten behoeve van het onderhoud van het processiepark periode
omvang
arch.vormer

plaats
1930
1 deel
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum
 
365 Stuk van pastoor Titus Brandsma betreffende het instellen van "wieders" ten behoeve van het onderhoud van het processiepark periode
omvang
arch.vormer

plaats
1930
1 stuk
Comité voor de Bedevaarten
 
366 Stukken betreffende de organisatie van "De dag van het Bisdom." periode
omvang
arch.vormer

plaats
1964 - 1968
1 omslag
Comité voor de Bedevaarten
Dokkum

V.C. Sint Bonifatius School


-  V.C.1. Stukken van algemene aard


- -  V.C.1.a. Notulen

 
367 Register van notulen van bestuursvergaderingen

N.B. zie voor de notulen van voor 1957 inv.nrs. 75 en 76

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1957 - 1964
1 deel
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
525 Notulen van bestuursvergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1983 - 1996
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  V.C.1.b. Correspondentie

 
368 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907, 1913, 1915, 1951 - 1970
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
526 Lijsten van ingekomen- en verzonden stukken, met bijlagen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1984 - 1989
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

-  V.C.2. Stukken van bijzondere aard


- -  V.C.2.a. Oprichting, organisatie, reglementering

 
369 Aantekeningen van de Schoolfondscommissie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1911
1 katern
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
370 Verslag van pastoor Oppenraaij betreffende de plechtige inwijding van de Sint Bonifatiusschool periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913
1 deel
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
371 Stuk van pastoor R. van den Hengel betreffende de oprichting der school en de relaties met de families Lycklama à Nijeholt en Ypma met bidprentjes van de familie Lyckema à Nijeholt periode
omvang
arch.vormer

plaats
1941
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
372 Stukken betreffende de stichting van een kleuterschool periode
omvang
arch.vormer

plaats
1960 - 1961
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
373 Huishoudelijk Reglement periode
omvang
arch.vormer

plaats
1964
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
374 Overeenkomst tussen het kerkbestuur, fungerend als schoolbestuur, en de Rotterdamsche Bank inzake het gebruik van het schoolplein en het onderhoud van de schutting periode
omvang
arch.vormer

plaats
1965
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
375 Akte van oprichting van de Rooms Katholieke Stichting Sint Bonifatius School periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
376 Notariële akte van statutenwijziging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1989
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
524 Register van notulen van de vergaderingen van de Schoolfondscommissie

NB. De schoolfondscommissie bestond uit 2 personen van het parochie-bestuur en 2 personen van de Sint Vincentiusstichting met als voorzitter de pastoor.
De werkzaamheden bestonden uit het beheer van twee gebouwen en het fourneren van gelden voor de bouw van de school.
Toen de school gereed was, heeft de Commissie zich weer opgeheven.

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907 - 1912
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  V.C.2.b. Gebouw

 
377 Stukken betreffende de aanschaf van een gasverwarmingsinstallatie periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
378 Brandverzekeringspolissen van de school periode
omvang
arch.vormer

plaats
1960 - 1969
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
379 Akte van overdracht van de school met woonhuis, erf en open plaats door het kerkbestuur aan de Rooms Katholieke Stichting Sint Bonifatius School. periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
380 Akte van verhuur betreffende het pand Koningstraat 70 aan het gezin Van der Aar

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1967
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
381 Overeenkomst tot medegebruik van een leslokaal tussen de Sint Bonifatiusschool en de Van de Bruggenschool, met bijlage periode
omvang
arch.vormer

plaats
1983
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum

- -  V.C.2.c. Financiën

 
382 Uittreksel van het testament van de douarière J.A.J. baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, waarin deze de Rooms Katholieke School te Dokkum de helft van het vruchtgebruik van een boerderij te Sint Nicolaasga legateert periode
omvang
arch.vormer

plaats
1914
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
383 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1918 - 1929
1 deel
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
384, 391 Specificatieboeken van uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1922 - 1930
2 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
385 - 390 Registers van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1922 - 1959
6 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
392 Aanvragen met verzoeken om voorschotten overeenkomstig de lagere onderwijswet periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928 - 1942
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
393 Aanvragen om Rijksvergoeding in het kader van de lagere onderwijswet periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928 - 1960
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
394 Verzamelstaat der werkelijke uitgaaf ten behoeve van de school en de opbrengst van schoolgelden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1946 - 1960
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
395 - 403 Exploitatieboeken

N.B. ontbreekt 1959 en 1960

periode
omvang
arch.vormer
plaats
1951 - 1961
9 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
404 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1955 - 1964
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
405 Stukken betreffende de vergoeding aan de school overeenkomstig art. 103, zesde lid van de lagere onderwijswet periode
omvang
arch.vormer

plaats
1956 - 1964
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
406 - 409 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1959 - 1964
4 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
527 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1971 - 1985, 1992
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  V.C.2.d. Onderwijs

 
410 Leerplannen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1913 - 1947
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
411 Leerplan en lesrooster voor vervolgonderwijs periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921 - 1922
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
412 Roosters van lesuren periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921 - 1948
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
413 Onderwijsstatistieken betreffende de school en het onderwijs in lichamelijke opvoeding en sport ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934 - 1949
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
528 Prognoses betreffende het Rooms-Katholieke basisonderwijs en leerlingenaantal in Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1985 - 1989
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  V.C.2.e. Personeel

 
414 Register van notulen van personeelsvergaderingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921 - 1931
1 deel
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
415 Staten betreffende verhaalde pensioenbijdragen van onderwijzend personeel

N.B. ontbreekt 1929, 1931, 1932

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1925 - 1949
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
416 Stukken betreffende de pensioengrondslag van J. Terpstra, hoofd der school periode
omvang
arch.vormer

plaats
1928 - 1934
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
417 Stukken betreffende benoeming en ontslag van het onderwijzend personeel

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1931 - 1970
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
418 Register van salarisberekening periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934 - 1938
1 katern
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
419 Opgaven van de pensioengrondslagen van het personeel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1934 - 1960
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
420 Register van onderwijzend personeel, 1947-1952, ingeschreven leerlingen, 1947-1956, met aantekeningen van de Rijksvoorschotten,1944-1949, en salarisberekeningen 1946-1951 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1943 - 1956
1 deel
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
421 Verklaring betreffende de onderwijservaring van Veronica Swart periode
omvang
arch.vormer

plaats
1944
1 stuk
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
422 Stukken betreffende wijzigingen in het onderwijzend personeel en schoolgaande leerlingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1946 - 1959
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
423 Stukken betreffende het functioneren van Sj. de Jong als hoofd der school periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1957
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
424 Personeelsdossiers van onderwijzend personeel

N.B. alfabetisch gerangschikt

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952 - 1968
1 pak
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
529 Personeelsdossiers van onderwijzend personeel

N.B. alfabetisch gerangschikt

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1969 - 1996
1 pak
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

- -  V.C.2.f. Leerlingen

 
425 Foto van leerlingen van de Sint Bonifatiusschool periode
omvang
arch.vormer

plaats
1920
1 foto
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
426 Statistieken betreffende het aantal leerlingen per jaar periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922 - 1932
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
427 Leerlingenlijst, inclusief de evacués welke meetellen als volledige leerling periode
omvang
arch.vormer

plaats
1945
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum
 
428 Stukken betreffende het vervoer van en naar de school voor de buiten de gemeente Dokkum wonende leerlingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949 - 1961
1 omslag
Sint Bonifatiusschool
Dokkum

- -  V.C.2.h. Medezeggenschapraad

 
530 Notulen van vergaderingen en van vergaderingen met/van de Ouderraad periode
omvang
arch.vormer

plaats
1986 - 1996
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
531 Huishoudelijk reglement van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad

NB. Met taakbeschrijving van de Ouderraad

periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
532 Stukken betreffende het samenvoegen van de medezeggenschapsraad van de school en het kleuteronderwijs tot één Medezeggenschapsraad voor de gehele school periode
omvang
arch.vormer

plaats
1983 - 1986
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum

V.D. Zangkoor

 
429 Stukken betreffende de goedkeuring van het repertoire, met bijlagen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906 - 1907
1 omslag
RK Zangkoor
Dokkum
 
430 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1925 - 1968
1 deel
RK Zangkoor
Dokkum
 
431 Register van notulen van vergaderingen en jaarverslagen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1937 - 1968
1 deel
RK Zangkoor
Dokkum
 
432 Ingekomen en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
arch.vormer

plaats
1953 - 1970
1 omslag
RK Zangkoor
Dokkum
 
433 Gedicht 'De Duivel op Dokkums Koor' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1958
1 stuk
RK Zangkoor
Dokkum
 
434 Register van leden periode
omvang
arch.vormer

plaats
1965 - 1966
1 katern
RK Zangkoor
Dokkum

V.E. Vereniging Rooms Leven

 
435 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1936 - 1940
1 deel
Vereniging Rooms Leven
Dokkum
 
436 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1939 - 1940
1 omslag
Vereniging Rooms Leven
Dokkum

V.F. Sint Laurentius Gasthuis

 
437 Gedenkboek over Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan en kinderen als stichters van het St. Laurentius Gasthuis periode
omvang
arch.vormer

plaats
1939
1 deel
Sint Laurentius Gasthuis
Dokkum
 
438 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1962 - 1970
1 omslag
Sint Laurentius Gasthuis
Dokkum

V.G. Perscomité

 
439 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1915 - 1923
1 deel
RK Perscomité
Dokkum
 
440 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1921 - 1944
1 deel
RK Perscomité
Dokkum
 
441 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1922 - 1930
1 omslag
RK Perscomité
Dokkum

V.H. Fundatiefonds

 
442 Inventaris van de effecten behorende bij het Fundatiefonds periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949
1 omslag
RK Fundatiefonds
Dokkum
 
443 Stukken betreffende het Fredericusfonds periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952 - 1958
1 omslag
RK Fundatiefonds
Dokkum

V.I. Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen

 
444 - 445 Registers van leden periode
omvang
arch.vormer
plaats
1922 - 1935
2 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
446 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer

plaats
1925 - 1945
1 deel
Broederschap van de H.H. Bonif
Dokkum
 
447 Pelgrimsboekjes voor de bedevaart naar Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1933 - 1948
3 deeltjes
Broederschap van de H.H. Bonif
Dokkum
 
448 Gedenkboek ter ere van het 12e eeuwfeest van Sint Bonifatius periode
omvang
arch.vormer

plaats
1951 - 1954
1 deel
Broederschap van de H.H. Bonif
Dokkum
 
449 Reglement periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 stuk
Broederschap van de H.H. Bonif
Dokkum

V.J. Vereniging van de Heilige Vincentius à Paulo


-  V.J.1. Stukken van algemene aard


- -  V.J.1.a. Notulen

 
451 - 465 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
arch.vormer
plaats
1856 - 1975
15 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
466 - 467 Jaarverslagen en jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1859 - 1932
2 pakken
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen

- -  V.J.1.b. Correspondentie

 
468 Ingekomen stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1856 - 1974
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum

-  V.J.2. Stukken van bijzondere aard


- -  V.J.2.a. Organisatie, oprichting, reglementering

 
469 Statistieke opgaven aan de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo in Nederland periode
omvang
arch.vormer

plaats
1860 - 1937
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
470 'Feestelijke herdenking van het gouden jubile van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo en het zilveren jubileum der Conferentie van de H. Bonifatius te Dokkum op den 1e Mei 1883' periode
omvang
arch.vormer

plaats
1883
1 katern
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
471 Verslag van het 40-jarig jubileum van de Vereniging van de Heilige Vincentius à Paulo periode
omvang
arch.vormer

plaats
1897
1 deel
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
472 Statuten en huishoudelijk reglement periode
omvang
arch.vormer

plaats
1947 - 1973
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
 
473 Stukken betreffende het eeuwfeest van de Vincentiusvereniging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1957
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
474 Overzicht van de bestuursleden over 1857-1966 naar aanleiding van het honderdjarig bestaan periode
omvang
arch.vormer

plaats
1957 (1966)
1 stuk
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum

- -  V.J.2.b. Financiën

 
475 Kasbewijzen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1859 - 1909
1 pak
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
476 - 480 Registers van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1859 - 1938
5 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
481 - 483 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
arch.vormer
plaats
1939 - 1982
3 delen
R.K. Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen
 
484 Nota van de penningmeester over de financiële toestand van de vereniging periode
omvang
arch.vormer

plaats
1954
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
485 Stukken betreffende de loterij en de dakpannen- en metselsteenaktie ter gelegenheid van het eeuwfeest periode
omvang
arch.vormer

plaats
1957
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum

- -  V.J.2.c. Bezittingen

 
486 Notariële akten van aankoop van onroerende goederen aan de Bargemerk C6 en de Oudemanssteeg C27 te Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1863 - 1966
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
487 Aandeelbewijzen van een renteloze lening ten behoeve van de bouw van het Sint Vincentiuslokaal

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1864 - 1865
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
488 Register van uitgelote aandelen ten behoeve van de bouw van het Sint Vincentiusgebouw periode
omvang
arch.vormer

plaats
1865 - 1889
1 deel
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
489 Akte van schuldbekentenis aan J.H. Visser te Dokkum voor de som van f. 800,00 ten behoeve van de aankoop van een pand aan de Oudemanssteeg periode
omvang
arch.vormer

plaats
1876
1 stuk
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
490 Stukken betreffende de verbouw van het Sint Vincentiusgebouw periode
omvang
arch.vormer

plaats
1907 - 1958
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
491 Verzekeringspolissen voor een pand aan de Vleesmarkt 51, en het Sint Vincentiusgebouw periode
omvang
arch.vormer

plaats
1906 - 1964
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
492 Notariële akten van aan- en verkoop van een winkelhuis aan de Bargemerk C9 (Hoogstraat 23) te Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917 - 1974
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
493 Notariële akten van aan- en verkoop van een woonhuis aan de Vleesmarkt 51 te Dokkum.

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1962 - 1974
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
494 Notariële akte van geldlening met hypotheekstelling aan de "Stichting Nutsspaarbank Buitenpost" van f 15.000,00

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1966
1 stuk
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum

- -  V.J.2.d. Overige onderwerpen

 
495 Kiezerslijsten voor de verkiezing van de Tweede Kamer, ter controle op onderstand genietende personen in de gemeente Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1888 - 1907
1 pak
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
496 Stuk betreffende overzicht van de bedeling aan de armen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1917
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
497 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken betreffende de Vincentiusbedevaart Ozanamdag periode
omvang
arch.vormer

plaats
1949 - 1950
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum
 
498 Stukken betreffende de hulp aan en huisvesting voor het gezin Jan Slijffer te Rinsumageest

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1962
1 omslag
Vereniging van de Heilige Vinc
Dokkum

VI. Documentatie

 
499 "De origine sitv, qvantitate Frisiae et rebvs a Frisiis olim praeclaé gestis, libri tres: in qvibvs mvlta scitv digna & hactenus incognita...proponuntur./ Autore M. Cornelio Kempio Docomiensi Frisio"

N.B. Met ex libris en aantekening van Arnoldi lois Paping Groningani, 1799, en aantekening van O.A. Scholten, pastoor te Ameland, 1885

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1588
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
500 Bekendmaking van Hendricus Franciscus Bracq van zijn zegel als bisschop van Gent

N.B.1 Aan de keerzijde de tekst "Gedachtenis van Fr. Bonifatius in de wereld genoemd Anastatius Antonius Jorritsma, voor de Nieuwe Bonifatius Kerk te Dokkum, geboortig van Sneek thans pastoor te Utrecht.
Utrecht 14 juli 1870
N.B.2 Frater Bonifatius (Sneek 1812 - Uden 1878)
is in 1844 te Gent tot priester gewijd, was achtereenvolgens kapelaan te Nieuwendam en Utrecht en sinds 1866 pastoor aldaar. Hij nam in 1871 ontslag wegens ziekte.

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1870
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
501 "Collectio Epistolarum Pastoralium, Decretorum aliorumque Documentorum" periode
omvang
arch.vormer

plaats
1895 - 1913
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
 
502 Stukken en artikelen betreffende de Fetzefontein (pomp), de Bonifatiusbron en de waterputten van de stad Dokkum

N.B. Met conclusies van prof. Titus Brandsma

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1923 - 1953
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
503 Sint-Bonifatiusboek periode
omvang
arch.vormer

plaats
1927
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
504 Het Godsoordeel. Een verhaal uit de laatste dagen van Sint Bonifatius, door Marie Koenen periode
omvang
arch.vormer

plaats
1932
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
 
505 Foto van het bezoek aan de missietentoonstelling te Hilversum onder leiding van pastoor G.C. Smit periode
omvang
arch.vormer

plaats
1937
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
506 De H. Bonifatius syn libben en syn wirk, door B. Jongma periode
omvang
arch.vormer

plaats
1938
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
 
507 Herinering aan de evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1945
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Bergum
Dokkum
 
508 Afschriften en regesten van aflaatbrieven door resp. paus Clemens XIII in 1764 en paus Clemens XIV in 1772 verleend voor het bezoeken van de kerk in Dokkum op 5 juli

N.B. Zie voor aflaatbrieven inv. nr. 10

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
509 Reisverslag van de tocht via Straatsburg, Lugano, Lutzern naar Fulda, dan via Wiesbaden terug naar Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1952
1 katerrn
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
510 Honderd jaar Kromstaf. Extra editie van "de Tijd" en "de Maasbode", betreffende het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland in 1853 periode
omvang
arch.vormer

plaats
1953
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
511 Bonifaes yn it bertelân betocht Verslag door dr. S. van Tuinen, burgemeester van Dokkum, van de Bonifatius-herdenking in Exeter en Crediton ( Engeland) periode
omvang
arch.vormer

plaats
1955
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
512 Bisschopsnummer van "Ons Noorden", ter ere van de installatie van mgr P.A. Nierman als Bisschop van Groningen

periode
omvang
arch.vormer

plaats
1956
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
513 Reglement van de R.K. Tennisvereniging "Ready" te Dokkum periode
omvang
arch.vormer

plaats
1959
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
514 Knipselplakboek met artikelen over het klooster Claercamp, Ameland, Fulda en de Kapel periode
omvang
arch.vormer

plaats
1975 - 1980
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
515 Reproductie van een charter uit 1292 uit het archief van de Kapittel van Oudmunster te Utrecht periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 stuk
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
516 Register met naamlijsten van pastoors over 1597-1973, kerkmeesters over 1855-1959, armbestuur over 1857-1961 en bijzonderheden uit het sacrament van het vormsel over 1836-1952, aangelegd doorJ.G.M. Demes periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 deel
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
517 Parochiegids

N.B. met korte geschiedenis van de parochie

N.B. met hernieuwde gids in 1990

periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
518 Kerkboekje voor Katholieken periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 omslag
R.K. Parochie Heilige Martinus
Dokkum
 
519 Dokkum's Heiligdom periode
omvang
arch.vormer

plaats
z.j.
1 katern
R.K. Parochie Heilige Martinus