Deze pagina is gegenereerd op 18 maart 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 083

Christelijk Lager Onderwijs Ternaard


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1889 - 1991
Omvang:
Aantal delen: 56 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen allen Ternaard.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Vereniging tot Bevordering van christelijk schoolonderwijs 1889 - 1991 Archiefschema


I. Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs te Ternaard

-  I.A. Stukken van algemene aard
- -  I.A.1. Notulen, verslagen en overzichten
- -  I.A.2. Correspondentie
-  I.B. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- -  I.B.1. Organisme
- - -  I.B.1.a. Instelling en ontwikkeling
- - -  I.B.1.b. Gebouwen en terreinen
- - -  I.B.1.c. Financiën
- - - - I.B.1.c.1. Algemeen
- - - - I.B.1.c.2. Boekhouding
- - - - I.B.1.c.3. Salarisadministratie
- - - - I.B.1.c.4. Financiële verhouding met de overheid
- - -  I.B.1.d. Personeel
- -  I.B.2. Taakuitvoering
- - -  I.B.2.a. Onderwijs
- - -  I.B.2.b. Leerlingen
-  I.C. Varia Inventaris


I. Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs te Ternaard


-  I.A. Stukken van algemene aard


- -  I.A.1. Notulen, verslagen en overzichten

 
001-007 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen

N.B. Nrs. 1 en 2 bevatten ook de jaarverslagen 1889-1922

periode
omvang
1889 - 1977
7 delen
 
001 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1889 - 1920
1 deel
 
002 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1920 - 1923
1 deel
 
003 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1924 - 1933
1 deel
 
004 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1933 - 1942
1 deel
 
005 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1942 - 1956
1 deel
 
006 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1956 - 1969
1 deel
 
007 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1970 - 1977
1 deel
 
008 Verslagen van leden- en bestuursvergaderingen, opgemaakt door secretaris Vogel periode
omvang
1911 - 1919
1 katern
 
009 Statistiek van het lager onderwijs, "formulier A" periode
omvang
1922 - 1948
1 omslag
 
010-011 Jaarverslagen

N.B. Zie voor de jaren 1889-1922 inv.nrs 1 en 2

periode
omvang
1923 - 1938
2 omslagen
 
010 Jaarverslagen periode
omvang
1923 - 1930
1 omslag
 
011 Jaarverslagen periode
omvang
1931 - 1938
1 omslag
 
012 Ingekomen notulen van de vergaderingen van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd onderwijs te Ternaard periode
omvang
1930 - 1938
1 katern

- -  I.A.2. Correspondentie

 
013 Ingekomen stukken periode
omvang
1951 - 1965
1 pak

-  I.B. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


- -  I.B.1. Organisme


- - -  I.B.1.a. Instelling en ontwikkeling
 
014 Stukken betreffende statuten, huishoudelijk reglement en rechtspersoonlijkheid van de vereniging periode
omvang
1889 - 1970
1 omslag
 
015 Stukken betreffende de overeenkomst tot samenwerking met de Vereniging tot bevordering van het Gereformeerd onderwijs te Ternaard periode
omvang
1938
1 omslag
 
016 Stukken betreffende de viering van het 100-jarig bestaan

N.B. Bevat o.a. gedenkboek, foto's en aanmeldingen voor de reünie

periode
omvang
1989
1 pak

- - -  I.B.1.b. Gebouwen en terreinen
 
017 Stukken betreffende het schoolgebouw periode
omvang
1920 - 1965
1 omslag
 
018 Voorschriften voor het schoonhouden van de school en instructies voor de schoonmaker periode
omvang
1921 - 1938
1 omslag
 
019 Stukken betreffende meubilair en apparatuur periode
omvang
1922 - 1974
1 omslag
 
020 Eigendomsbewijzen van de kadastrale percelen Ternaard A 2497 en A 2478 periode
omvang
1935 - 1951
1 omslag
 
021 Stukken betreffende de aanschaffing van leermiddelen periode
omvang
1940 - 1974
1 omslag
 
022 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school periode
omvang
1967 - 1973
1 omslag

- - -  I.B.1.c. Financiën

- - - - I.B.1.c.1. Algemeen
 
023-026 Jaarrekeningen periode
omvang
1929 - 1986
3 delen en 1 omslag
 
023 Jaarrekeningen periode
omvang
1929 - 1946
1 deel
 
024 Jaarrekeningen periode
omvang
1947 - 1957
1 deel
 
025 Jaarrekeningen periode
omvang
1958 - 1961
1 deel
 
026 Jaarrekeningen periode
omvang
1965 - 1986
omslag
 
027-029 Bijlagen bij de jaarrekeningen periode
omvang
1960 - 1962
3 omslagen
 
027 Bijlagen bij de jaarrekeningen periode
omvang
1960
1 omslag
 
028 Bijlagen bij de jaarrekeningen periode
omvang
1961
1 omslag
 
029 Bijlagen bij de jaarrekeningen periode
omvang
1962
1 omslag

- - - - I.B.1.c.2. Boekhouding
 
030-031 Kasboeken periode
omvang
1889 - 1928
2 delen
 
030 Kasboeken periode
omvang
1889 - 1920
1 deel
 
031 Kasboeken periode
omvang
1921 - 1928
1 deel
 
032 Tabellarisch kasboek periode
omvang
1962 - 1964
1 deel

- - - - I.B.1.c.3. Salarisadministratie
 
033 Kwitanties van door personeelsleden ontvangen salarissen, "model C" periode
omvang
1943 - 1959
1 omslag

- - - - I.B.1.c.4. Financiële verhouding met de overheid
 
034-035 Opgaven van ontvangen geldelijke bijdragen van particulieren periode
omvang
1891, 1893
2 katernen
 
034 Opgaven van ontvangen geldelijke bijdragen van particulieren periode
omvang
1891
1 katern
 
035 Opgaven van ontvangen geldelijke bijdragen van particulieren periode
omvang
1893
1 katern
 
036 Schuldbekentenissen ten behoeve van de bouw van de school periode
omvang
1921 - 1930
1 omslag
 
037-038 Correspondentie van en met de rijks- en gemeentelijke overheid betreffende financiële zaken periode
omvang
1926 - 1964
2 omslagen
 
037 Correspondentie van en met de rijks- en gemeentelijk overheid betreffende financiële zaken periode
omvang
1957 - 1964
1 omslag
 
038 Correspondentie van en met de rijks- en gemeeentelijke overheid betreffende financiële zaken periode
omvang
1957 - 1964
1 omslag
 
039 Stukken betreffende de belasting van de "dode hand" periode
omvang
1934 - 1936
1 omslag
 
040 Verzoeken om voorschotten van de rijksvergoeding periode
omvang
1938 - 1951
1 omslag

- - -  I.B.1.d. Personeel
 
041-042 Personeelsdossiers periode
omvang
1913 - 1958
2 omslagen
 
041 Personeelsdossiers periode
omvang
1913 - 1945
1 omslag
 
042 Personeelsdossiers periode
omvang
1946 - 1958
1 omslag
 
043 Correspondentie betreffende personeelszaken periode
omvang
1922 - 1974
1 omslag
 
044 Stukken betreffende pensioengrondslagen en -bijdragen periode
omvang
1931 - 1948
1 omslag
 
045 Stukken betreffende de benoeming van de onderwijzer E. Kooistra periode
omvang
1938
1 omslag

- -  I.B.2. Taakuitvoering


- - -  I.B.2.a. Onderwijs
 
046 Stukken betreffende het onderwijs in verschillende leervakken periode
omvang
1934 - 1961
1 omslag
 
047 Leerplannen en lesroosters periode
omvang
1940 - 1955
1 omslag

- - -  I.B.2.b. Leerlingen
 
048 Schoolrapporten van de leerlingen periode
omvang
1938 - 1953
1 pak
 
055 Schoolschriften van leerlingen periode
omvang
z.d. (1945)
1 omslag
 
049-052 Absentielijsten van leerlingen periode
omvang
1952 - 1991
4 pakken
 
049 Absentielijsten van leerlingen periode
omvang
1952 - 1961
1 pak
 
050 Absentielijsten van leerlingen periode
omvang
1962 - 1971
1 pak
 
051 Absentielijsten van leerlingen periode
omvang
1972 - 1982
1 pak
 
052 Absentielijsten van leerlingen periode
omvang
1983 - 1991
1 pak
 
053 Stukken betreffende de schooltandverzorging van leerlingen periode
omvang
1959 - 1961
1 omslag
 
054 Staat houdende een opgaaf van de namen van de leerlingen met vermelding van geboortedatum en adres van de klassen 1 t/m 6 periode
omvang
ca. 1968
1 stuk

-  I.C. Varia

 
056 Schoolfoto's periode
omvang
z.j.
1 omslag