Deze pagina is gegenereerd op 18 maart 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 084

Christelijke Kleuterschool Ternaard


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1911 - 1980
Omvang:
Aantal delen: 80 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen allen Ternaard.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Vereniging tot Oprichting en instandhouding van een christelijke bewaarschool 1911 - 1980 Archiefschema


I. Vereniging tot oprichting en instandhouding van een christelijke bewaarschool te Ternaard

-  I.A. Stukken van algemene aard
- -  I.A.1. Notulen en verslagen
- -  I.A.2. Correspondentie
-  I.B. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- -  I.B.1. Organisme
- - -  I.B.1.a. Statuten en reglementen
- - -  I.B.1.b. Gebouwen en terreinen
- - -  I.B.1.c. Financiën
- - - - I.B.1.c.1. Algemeen
- - - - I.B.1.c.2. Boekhouding
- - - - I.B.1.c.3. Salarisadministratie
- - - - I.B.1.c.4. Financiële verhouding met de overheid
- - - - I.B.1.c.5. Schoolgeld
- - -  I.B.1.d. Personeel
- -  I.B.2. Taakuitvoering
- - -  I.B.2.a. Leerlingen
- -  I.B.3. Externe betrekkingen
-  I.C. Varia
-  I.D. Bibliotheek Inventaris


I. Vereniging tot oprichting en instandhouding van een christelijke bewaarschool te Ternaard


-  I.A. Stukken van algemene aard


- -  I.A.1. Notulen en verslagen

 
001-006 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1911 - 1980
6 delen
 
001 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen

N.B. Voorin: statuten, achterin: ledenlijst en rooster aftreding bestuursleden

periode
omvang
1911 - 1927
1 deel
 
002 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen

N.B.Bevat ledenlijst en lijst aftreding van bestuur. Bevat ook oude archiefinventaris, 1928

periode
omvang
1927 - 1949
1 deel
 
003 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1949 - 1954
1 deel
 
004 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1954 - 1960
1 deel
 
005 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1961 - 1970
1 deel
 
006 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen periode
omvang
1970 - 1980
1 deel
 
007-015 Jaarverslagen periode
omvang
1912 - 1980
8 katernen en 1 deel
 
007 Jaarverslagen periode
omvang
1912 - 1914
1 deel
 
008 Jaarverslagen periode
omvang
1915 - 1920
1 katern
 
009 Jaarverslagen periode
omvang
1921 - 1925
1 katern
 
010 Jaarverslagen periode
omvang
1926 - 1927
1 katern
 
011 Jaarverslagen periode
omvang
1932 - 1935
1 katern
 
012 Jaarverslagen periode
omvang
1936 - 1944
1 katern
 
013 Jaarverslagen periode
omvang
1945 - 1954
1 katern
 
014 Jaarverslagen periode
omvang
1955 - 1973
1 katern
 
015 Jaarverslagen

N.B. Bevat de notulen van de ledenvergadering, 6-6-1979 betreffende de fusie met 't lagere schoolbestuur

periode
omvang
1974 - 1980
1 katern
 
016 Kladaantekeningen betreffende bestuursvergaderingen periode
omvang
1917 - 1924
1 katern

- -  I.A.2. Correspondentie

 
017 Afschriften van uitgegane stukken

N.B. Periode 1920-1951 ontbreekt

periode
omvang
1920 - 1978, z.d.
1 omslag
 
018 Correspondentie van en met het Rijksschool toezicht periode
omvang
1951 - 1961
1 omslag
 
019 Ingekomen stukken periode
omvang
1955-1979, z.d.
1 omslag
 
020 Correspondentie van en met het department van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen periode
omvang
1958 - 1980
1 omslag

-  I.B. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


- -  I.B.1. Organisme


- - -  I.B.1.a. Statuten en reglementen
 
022 Statuten en huishoudelijk reglementen en daarop betrekking hebbende stukken

N.B. Zie ook inv. nr. 1

periode
omvang
1911 - 1967
1 omslag
 
021 Koninklijke goedkeuringen met daarop betrekking hebbende stukken periode
omvang
1911, 1941, 1963, 1968
1 omslag
 
023 Verklaring van aansluiting bij de groep van scholen, welke een commissie van beroep heeft ingesteld, als bedoeld in artikel 67, zesde lid, der Kleuteronderwijswet periode
omvang
1959

- - -  I.B.1.b. Gebouwen en terreinen
 
024 Stukken betreffende verzekeringen tegen brandschade periode
omvang
1922, 1929, 1949, 1961
1 omslag
 
025 Correspondentie met Burgemeester en Wethouders en de Onderwijsinspectie betreffende bouwzaken periode
omvang
1955 - 1961
1 omslag
 
026 Stukken betreffende aanvraag van speel- werkmateriaal en meubilair periode
omvang
1956 - 1962
1 omslag
 
027 Overeenkomst tussen de gemeente Westdongeradeel en het bestuur, waarbij de vereniging een stuk grond koopt van de gemeente

N.B. Hierbij een afschrift van het besluit van de Raad

periode
omvang
1960
1 stuk
 
028 Stukken betreffende taxaties van grond periode
omvang
1960
1 omslag
 
029 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school periode
omvang
1960 - 1961
1 omslag
 
030 Tekeningen van de bouw en uitbreiding van de school periode
omvang
1960 - 1968
1 omslag
 
031 Stukken betreffende de huisvesting van de in 1965 nieuw gevormde klas

N.B. Bevat ook aanvraag vernieuwing dakbedekking in 1964

periode
omvang
1964 - 1966
1 omslag
 
032 Stukken betreffende uitbreiding van de kleuterschool periode
omvang
1964 - 1976
1 omslag
 
033 Akte van aankoop van een perceel grond van de gemeente Westdongeradeel periode
omvang
1969
1 stuk

- - -  I.B.1.c. Financiën

- - - - I.B.1.c.1. Algemeen
 
034 Jaarrekeningen periode
omvang
1962 - 1979
1 omslag
 
035 Begrotingen over de dienstjaren 1964, 1965, 1967 en 1971 periode
omvang
1963 - 1970
1 omslag
 
036 Lijst van de opbrengst van de Unie-collecte Ternaard periode
omvang
1964
1 stuk

- - - - I.B.1.c.2. Boekhouding
 
037-039 Kasboeken periode
omvang
1938 - 1970
3 delen
 
037 Kasboeken periode
omvang
1938 - 1958
1 deel
 
038 Kasboeken periode
omvang
1959 - 1966
1 deel
 
039 Kasboeken periode
omvang
1966 - 1970
1 deel
 
040 Tabellarisch kasboek periode
omvang
1960 - 1962
1 deel
 
041 Kasbewijzen en dagafschriften van de Coöperatieve Raiffaissenbank Westdongeradeel

N.B. 1970-1973 Kasbewijzen, 1972-1974 Dagafschriften

periode
omvang
1970 - 1974
1 pak

- - - - I.B.1.c.3. Salarisadministratie
 
042 Stukken betreffende pensioengrondslagen periode
omvang
1960, 1963 - 1966
1 omslag
 
043 Salarisstaten periode
omvang
1962 - 1976
1 omslag
 
044 Stukken betreffende berekeningen en verschuldigde loonbelasting, premies AOW/AWW, AKW, KWL enzovoort periode
omvang
1963 - 1969
1 omslag

- - - - I.B.1.c.4. Financiële verhouding met de overheid
 
046 Specificatie van de vorderingen en schulden op 1 januari 1966

N.B. Met bijlagen

periode
omvang
z.d.
1 omslag
 
045 Aanvragen om Rijksvergoeding periode
omvang
1964 - 1976
1 omslag

- - - - I.B.1.c.5. Schoolgeld
 
047 Stukken betreffende schoolgeld periode
omvang
1965 - 1968
1 omslag
 
048-049 Schoolgeldregisters periode
omvang
1970 - 1978
2 delen
 
048 Schoolgeldregisters periode
omvang
1970 - 1974
1 deel
 
049 Schoolgeldregisters periode
omvang
1975 - 1978
1 deel

- - -  I.B.1.d. Personeel
 
055 Instructie voor de schoonhouder van het schoolgebouw met bijbehorend terrein, tevens stoker voor de centrale verwarming in bedoeld gebouw van de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Ternaard periode
omvang
z.d.
1 stuk
 
050 Instructie voor de onderwijzeres der Christelijke Bewaarschool te Ternaard (1912) met op achterzijde 3 aanvullingen gedateerd periode
omvang
1915, 1917, 1917
1 stuk
 
051 Voorschriften voor de schoonhouder van gebouw en terrein van de Christelijke Bewaarschool te Ternaard periode
omvang
1921
1 stuk
 
052 Personeelsdossier periode
omvang
1941 - 1969
1 pak
 
053 Correspondentie met en van het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds

N.B. Bevat ook naamsgewijze opgaven

periode
omvang
1966 - 1980
1 omslag
 
054 Correspondentie met en van de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid geestelijke en maatschappelijke belangen periode
omvang
1968 - 1975
1 omslag

- -  I.B.2. Taakuitvoering


- - -  I.B.2.a. Leerlingen
 
056 Opgave van werkelijk schoolgaande kinderen periode
omvang
1956-1966, 1978-1980
1omslag
 
057 Leerlingenlijst periode
omvang
1966, z.d.
1 stuk
 
058 Opgave van het aantal kleuters in Ternaard periode
omvang
1970 - 1978
1 omslag

- -  I.B.3. Externe betrekkingen

 
059 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond van Verenigingen voor Christelijk Bewaarschoolonderwijs in Nederland (voorbereidend lager) gevestigd te Rotterdam periode
omvang
1921
1 katern
 
060 Stukken betreffende de bond van verenigingen voor Christelijk Kleuteronderwijs in Nederland periode
omvang
1944 - 1958
1 omslag
 
061 Stukken betreffende de Besturenraad Protestants Christelijk onderwijs periode
omvang
1977 - 1979
1 omslag

-  I.C. Varia

 
062 Plakboek, waarin onder meer exemplaren van de "Kleuterpost" (1970-1979) periode
omvang
1964 - 1979
1 band
 
063 12 foto's met negatieven periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
064 12 foto's met negatieven periode
omvang
z.j.
1 omslag

-  I.D. Bibliotheek

 
075 Ambtenaren sparen met premie periode
omvang
z.d.
1 katern
 
076 Begrippentoets Westdongeradeel periode
omvang
z.d.
1 katern
 
077 De Wadloper Info Bureau 't kost 't Wad Dokkum periode
omvang
z.d.
1 katern
 
078 Enige aanwijzingen voor de werkgevers betreffende Ziektewet, Ziekenfondsenbesluit, Kinderbijslagwet, Werkloosheidswet periode
omvang
z.d.
1 katern
 
079 Inventarisatieverslag onderwijsbegeleiding bureau 't Wad periode
omvang
z.d.
1 katern
 
080 Regionalisatie in het protestants - christelijk onderwijs periode
omvang
z.d.
1 katern
 
065 Ziektewet, Kinderbijslagwet, Werkloosheidwet. Wegwijzer voor de werkgever periode
omvang
1959
1 katern
 
066 Kindertoelagerekening en Kinderbijslagregelingen periode
omvang
1963
1 katern
 
067 Wegwijzer voor de werkgever, Werkloosheidswet, Ziektewet periode
omvang
1965
1 katern
 
074 De Christelijke Kleuterschool, september 1965 periode
omvang
1965
1 katern
 
068 Ik weet.....ik weet....wat jij niet weet! Brieven over rechten en plichten der Kleuterleidster door W.M. Nijkamp. IJmuiden periode
omvang
1966
1 omslag
 
069 Het A.B.C. van de wetgeving op het Kleuteronderwijs door J.A. van Lakerveld en W. Peters

N.B. 2e geheel herziene druk

periode
omvang
1971
1 deel
 
070 De Wadloper Info Bureau 't kost 't Wad Dokkum no 3 periode
omvang
1977
1 katern
 
071 Beleidsplan gemeenschappelijk centrum voor onderwijs-begeleidings-diensten in Friesland met meerjarenplan periode
omvang
1977/1978-1981
1 katern
 
072 Garanties voor het doen functioneren voor een overleg- en medezeggenschapsregeling in het (Christelijk) onderwijs Tweede deeladvies van de Commissie Ondernemingsraad/Democratisering aan het bestuur van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad periode
omvang
1978
1 katern
 
073 De "Kleuterpost" periode
omvang
1979 - 1981
1 omslag