Deze pagina is gegenereerd op 14 oktober 2009 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 140

Doopsgezinde Gemeente Ternaard


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode:
Omvang:
Aantal delen: 203 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen allen Ternaard.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0136 Rondom de Vermaning. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente van Visbuurt en Ternaard. Archiefvormer


Doopsgezinde Gemeente Ternaard 1719 - 1999 Archiefschema


I. Doopsgezinde gemeente Ternaard

-  I.A. Besluitvorming en algemene correspondentie
- -  I.A.1. Ledenvergaderingen
- -  I.A.2. Kerkenraadsvergaderingen
- -  I.A.3. Correspondentie
-  I.B. Organisatie
- -  I.B.1. Oprichting, opheffing en/of samenvoeging van de gemeente
- -  I.B.2. Inrichting van de gemeente
- - -  I.B.2.a. Instructies
- - -  I.B.2.b. Archiefinventaris
- -  I.B.3. Ledenadministratie
-  I.C. Taakvervulling door leden en betaalde krachten
-  I.D. Gemeenteleven
- -  I.D.1. Aktiviteiten binnen de gemeente
- - -  I.D.1.a. Kerkdiensten, liturgieën e.d.
- - -  I.D.1.b. Andere aktiviteiten
-  I.E. Sociale zorg
- -  I.E.1. Onderstand
- -  I.E.2. Diaconiefonds
- - -  I.E.2.a. Verwerving, vervreemding en beheer van bezittingen
- - -  I.E.2.b. Financiële administratie
-  I.F. Gemeentefonds
- -  I.F.1. Correspondentie
- -  I.F.2. Verwerving van inkomsten, vrijwillige bijdragen enz.
- -  I.F.3. Kapitaal met uitzondering van onroerend goed
- - -  I.F.3.a. Legaten
- - - - I.F.3.a.1. Stukken mede gekomen met het testament van Sieds Sakes Posthumus
- -  I.F.4. Schulden, schuldbekentenissen, leningen enz.
- -  I.F.5. Onroerend goed
- - -  I.F.5.a. Gebouwen
- - -  I.F.5.b. Landerijen
- -  I.F.6. Bouw, onderhoud en beheer van gebouwen
- - -  I.F.6.a. Kerkgebouw
- - -  I.F.6.b. Verzekeringen
- - -  I.F.6.c. Verhuur of beschikbaarstelling
- - -  I.F.6.d. Orgel
- - -  I.F.6.e. Pastorie
- - -  I.F.6.f. Verenigingsgebouw 'Klaasesz-huis'
- - -  I.F.6.g. Beheer van bezittingen
-  I.G. Financiën
- -  I.G.1. Jaarstukken
- -  I.G.2. Overzichten van inkomsten en uitgaven
- -  I.G.3. Aantekeningen betreffende inkomsten uit onroerende goederen
- -  I.G.4. Boekingsbescheiden
- -  I.G.5. Andere hulpregisters

II. Gedeponeerde archieven

-  II.A. Jongerenkring Ternaard
-  II.B. Zusterkring Ternaard
-  II.C. Jeugdclub

III. Stukken waarvan de samenhang met de archieven niet is gebleken

IV. Aanhangsel

-  IV.A. Gemeenteblad
-  IV.B. Andere gedrukte uitgaven Inventaris


I. Doopsgezinde gemeente Ternaard


-  I.A. Besluitvorming en algemene correspondentie


- -  I.A.1. Ledenvergaderingen

 
003-005 Registers van notulen van de ledenvergaderingen periode
omvang
1924 - 1999
3 delen
 
006-010 Registers van jaarverslagen periode
omvang
1946 - 1998
5 delen
 
002 Presentielijsten van de ledenvergaderingen periode
omvang
1968 - 1992
1 omslag
 
001 Agenda's van ledenvergaderingen periode
omvang
1979 - 1992
1 omslag

- -  I.A.2. Kerkenraadsvergaderingen

 
011-014 Registers van notulen van kerkenraadsvergaderingen periode
omvang
1953 - 1999
4 delen

- -  I.A.3. Correspondentie

 
015 Ingekomen- en minuten van uitgegane stukken periode
omvang
1903 - 1988
1 omslag

-  I.B. Organisatie


- -  I.B.1. Oprichting, opheffing en/of samenvoeging van de gemeente

 
019 Stukken betreffende het onderzoek om te komen tot het oprichten van de
"Streekgemeente Noord-Friesland", waartoe de Gemeenten Dokkum, Ternaard, Holwerd, Hallum, Oudebildtzijl, St. Anna-parochie en Berlikum zouden behoren
periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
016 Akte van procuratie, waarbij de brs. Klaas Durks Monsma, Hessel Watzes Bierma, landbouwers en
Jelles Klaasesz, secretaris van W.- Dongeradeel worden gemachtigd een scheiding te bewerkstelligen tussen de Doopsgezinde Gemeente Ternaard en die van Holwerd en Blija, onder bepaalde condities, door de overige leden vastgesteld
periode
omvang
1849
1 omslag
 
017 Akte van scheiding tussen de Doopsgezinde Gemeente Ternaard en die van Holwerd en Blija periode
omvang
1849
1 omslag
 
018 Notulen van de vergadering van brs. en zrs. van de Gemeente Ternaard, waarbij het contract tot scheiding wordt goedgekeurd periode
omvang
1850
1 omslag
 
020 Stukken met de vraag over de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente Ternaard periode
omvang
1986
1 omslag
 
021 Stukken betreffende fusie van de Doopsgezinde Gemeente Ternaard met Doopsgezinde Gemeente van Holwerd-Blija periode
omvang
1998
1 omslag

- -  I.B.2. Inrichting van de gemeente

 
022 Reglement periode
omvang
1988
1 omslag

- - -  I.B.2.a. Instructies
 
024 Taakomschrijving van de werkzaamheden predikante in Ternaard periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
023 Beroepsbrief

N.B. (consept)

periode
omvang
1930, 1966
1 omslag
 
025 Voorwaarden voor de verkoop van een perceel bouwland, gelegen aan de Wjuk onder Ternaard

N.B. ( kad. bek. Gemeente Ternaard, Sectie G., nrs. 114, 115, 116)

periode
omvang
1989
1 omslag

- - -  I.B.2.b. Archiefinventaris
 
026 Inventaris van de archiefbescheiden periode
omvang
2000 - 2001
1 deel

- -  I.B.3. Ledenadministratie

 
027 Register van de leden periode
omvang
z.j.
1 deel
 
028 Kopie van het register van de leden periode
omvang
z.j.
1 deel
 
031 Lijst met belangstellenden en vrienden van de Gemeente periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
032 Grafische opstelling van leeftijdsopbouw van de Doopsgezinden in Friesland periode
omvang
1931 - 1966
1 omslag
 
029 Lijsten van leden periode
omvang
1970 - 1983, z.j.
1 omslag
 
030 Attestaties periode
omvang
1986 - 1998
1 omslag

-  I.C. Taakvervulling door leden en betaalde krachten

 
033 Stukken betreffende Ds. Jan Kooiman periode
omvang
1923
1 omslag
 
034 Stukken betreffende Ds. Jacob Hulshoff periode
omvang
1930
1 omslag
 
035 Stukken betreffende Ds. Klaas Tamme Gorter periode
omvang
1937
1 omslag
 
036 Beroepsbrief van Ds. J.A.A. Meijer van Velp periode
omvang
1940
1 stuk
 
037 Beroepsbrief van Ds. F.R. van der Meulen periode
omvang
1953
1 stuk
 
038 Lied gezongen bij het afscheid van zr. C. Rinsma-Schipper als consulent van de Gemeente Ternaard periode
omvang
1987
1 stuk
 
040 Stukken betreffende da. Maria Postma, als part-time predikante in de combinatie, Hallum, Holwerd-Blija en Ternaard periode
omvang
1989
1 omslag
 
041 Stukken betreffende da. Kl. Zeilstra-de Boer, als predikante in de combinatie, Hallum, Holwerd-Blija en Ternaard periode
omvang
1989
1 omslag
 
039 Stukken betreffende Ds. J.F. Klijnsma periode
omvang
1991 - 1996
1 omslag

-  I.D. Gemeenteleven


- -  I.D.1. Aktiviteiten binnen de gemeente


- - -  I.D.1.a. Kerkdiensten, liturgieën e.d.
 
042 Lijst van predikbeurten (verdeling tussen Holwerd, Blija en Vischbuurt) periode
omvang
1847
1 stuk
 
046 Aantekeningen van Mevr. A. Gulmans-Miedema periode
omvang
1969 - 1973
1 omslag
 
045 Geloofsbelijdenissen van Anneke- en Jan de Vries periode
omvang
1989
1 omslag
 
043-044 Register van bijbellezingen en teksten periode
omvang
1990 - 1996
2 omslagen

- - -  I.D.1.b. Andere aktiviteiten
 
047 Lijst van bijdragen ingezameld bij het vertek koster Jan Halma periode
omvang
1926
1 omslag
 
048 Intekenlijst op de Doopsgezinde kalender periode
omvang
1937
1 stuk

-  I.E. Sociale zorg


- -  I.E.1. Onderstand

 
049 Nota's aan de diaconie periode
omvang
1880, 1890, 1930
1 omslag

- -  I.E.2. Diaconiefonds


- - -  I.E.2.a. Verwerving, vervreemding en beheer van bezittingen
 
050 Akte van verkoop door Jan Klaasesz, secretaris van de Gemeente W.-Dongeradeel aan de diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Vischbuurt, een stuk bouwland onder Ternaard, groot 36 roeden en
30 ellen

N.B.( Kad. bek. Gemeente Ternaard, sectie A., nr. 1024)

periode
omvang
1842
1 omslag

- - -  I.E.2.b. Financiële administratie
 
051-054 Kasboeken van de diaconie Doopsgezinde Gemeente Ternaard periode
omvang
1848 - 1937
4 delen

-  I.F. Gemeentefonds


- -  I.F.1. Correspondentie

 
055 Bewijs van lidmaatschap van het Weduwenfonds van Doopsgezinde Leraren in Friesland periode
omvang
1851
1 stuk
 
056 Bewijs van lidmaatschap van het Emeritaatsfonds voor Doopsgezinde Leraren in Friesland periode
omvang
1851
1 stuk
 
057 Resolutie van de Ged. Staten, waarbij de Doopsgezinde Gemeente ontheffing wordt verleend voor de betaling van grondbelasting periode
omvang
1898
1 stuk

- -  I.F.2. Verwerving van inkomsten, vrijwillige bijdragen enz.

 
058-060 Lijsten van vrijwillige bijdragen periode
omvang
1878 - 1935
3 omslagen
 
061 Lijst van bijdragen van leden en belangstellenden periode
omvang
1985
1 katern

- -  I.F.3. Kapitaal met uitzondering van onroerend goed


- - -  I.F.3.a. Legaten
 
062 Testament van Sieds Sakes Posthumus, waarbij zijn zuster Antje Sakes Posthumus tot enige algemene erfgename wordt benoemd. Bij voor-overlijden van haar, wordt de Doopsgezinde Gemeente van Ternaard tot universeel benoemd, uitgezonderd een legaat aan de diaconie van de Hervormde Gemeente te Ternaard periode
omvang
1872
1 stuk
 
063 Inventaris van nalatenschap van Sieds Sakes Posthumus

N.B. Antje Sakes Posthumus overleden op 14 april 1876.

periode
omvang
1878
1 stuk
 
064 Goedkeuring bij Koninklijk Besluit tot aanvaarding van de nalatenschap van wijlen
Sieds Sakes Posthumus, groot f. 6.800,--
periode
omvang
1878
1 stuk

- - - - I.F.3.a.1. Stukken mede gekomen met het testament van Sieds Sakes Posthumus
 
069 Akte, waarbij Bokke Bokkes Posthumus het moederlijk erfdeel van zijn dochter Sjoukjen Bokkes Posthumus, huisvrouw van Jan Pijters aan haar in eigendom heeft overgdragen periode
omvang
1784
1 stuk
 
067 Akte van verkoop door Cornelis Jorrits Posthumus aan Dieuke Siedzes Tuinstra, wed. van
Sake Bokkes Posthumus, een huizinge, schuur en hornleger c.a., genaamd "Ekema", staande en gelegen nabij de oude dijk onder Ternaard
periode
omvang
1818
1 stuk
 
065 Akte van verhuur door Sieds en Antje Sakes Posthumus aan Kornelis Pieters Posthumus een huizinge met hovingen staande onder Ternaard periode
omvang
1849
1 stuk
 
068 Testament van Antje Sakes Posthumus, waarbij haar broer Sieds Sakes Posthumus tot enige algemene
erfgenaam wordt benoemd. Bij voor- en overlijden van hem, wordt de Doopsgezinde Gemeente van Ternaard tot universeel benoemd, uitgezonderd een legaat aan de Diakonie van de Hervormde Gemeente te Ternaard
periode
omvang
1872
1 stuk
 
066 Lijst met verhuringen door Sieds en Antje Posthumus voor de periode van zeven jaar periode
omvang
1873
1 stuk
 
070 Akte van legaatstelling door Harmannus Boekhout Klaasesz, de som van twee duizend guldens periode
omvang
1874
1 stuk
 
071 Goedkeuring bij Koninklijk Besluit tot aanvaarding van het legaat groot f. 2000,-- van H.B. Klaasesz periode
omvang
1877
1 stuk

- -  I.F.4. Schulden, schuldbekentenissen, leningen enz.

 
072 Schuldbekentenis aan toonder aan de Doopsgezinde Gemeente Ternaard, groot f 250,-- periode
omvang
1889
1 stuk

- -  I.F.5. Onroerend goed


- - -  I.F.5.a. Gebouwen
 
074 Akte van verkoop door Jan Sijbrens Schippers, onderwijzer te Ternaard aan Klaaske Jans Wiersma te Ternaard

N.B. (retro-acte bij inv. nr. 73)

periode
omvang
1845
1 stuk
 
075 Akte van verkoop door Johannes Hacquebord, Ontvanger der Rijksbelastingen van Ternaard aan
de Doopsgezinde Gemeente van Ternaard, een huizinge met tuin en erf, staande op de Oudeburen te
Ternaard

N.B. (kad. bek. Gem. Ternaard, Sectie A., nr. 721)
pastorie.

periode
omvang
1849
1 stuk
 
073 Akte van verkoop door Pieter Harmens Lautenbach, timmerman te Ternaard aan de
Doopgezinde Gemeente Ternaard, een winkelhuizinge staande op de Nieuweburen te Ternaard,
(kad.bek. Gem. Ternaard Sectie A., nr. 546)

N.B.(kad. bek. Gem. Ternaard Sectie A., nr. 546)
plaats van kerk.

periode
omvang
1850
1 stuk
 
076 Akte van verkoop door Feije Ages Braaksma, Antje Feijes Braaksma en Rienk Meints Schaafstra aan de
Doopsgezinde Gemeente te Ternaard een huizinge, staande op de Nieuweburen Ternaard

N.B.(kad. bek. Gem. Ternaard, Sectie A., nr. 544)
kosterswoning.

periode
omvang
1858
1 stuk
 
077 Bewijs van betaling van de koopprijs met rente van de winkelhuizinge op de Nieuweburen te Ternaard

N.B.: zie inv. nr. 73.

periode
omvang
1873
1 stuk

- - -  I.F.5.b. Landerijen
 
078 Akte van verkoop door Sijmen Haickes en Ducke Annis in de Vischburen aan de Doopsgezinde Gemeente Ternaard het recht van reed bij de kerk in de Vischburen periode
omvang
1719
1 stuk
 
079 Akte van verkoop door Ruurdtje Ruurds Postma van Holwerd aan de Doopsgezinde Gemeente Vischbuurt onder Ternaard, een stukje bouwland, gelegen bij de Vischbuurt, groot 68 roeden en 30 ellen

N.B. (kad. bek. Gem. Ternaard, Sectie A., nr. 1023)

periode
omvang
1844
1 stuk
 
080 Akte van verkoop door Pieter Taekeles Miedema, schipper te Holwerd aan de Doopsgezinde Gemeente Ternaard een stukje bouwland bij de Vischbuurt

N.B. ( kad. dek. Geme. Ternaard, Sectie A., nr. 1023)

periode
omvang
1856
1 stuk
 
081 Akte van verkoop door Aafke Reinderts Bouta van Ternaard aan de Doopsgezinde Gemeente Ternaard, twee percelen bouwland

N.B. -1. een stuk bouwland gelegen aan de "Holleweg", groot
een hectare, twee are en twintig centiare.
(kad. bek. Gem. Ternaard, Sectie A., nr. 417)
-2. een stuk bouwland gelegen aan de "Holleweg", groot
vierennegentig are en zeventig centaire.
(kad. bek. Gem. Ternaard, Sectie A., nr. 416)

periode
omvang
1888
1 stuk
 
082 Akte van verkoop door de Doopsgezinde Gemeente van Ternaard aan Klaas Schoorstra te Ternaard,
een perceel bouwland gelegen onder Ternaard, groot een en zeventig are, dertig centiare

N.B. (kad. bek. Gem. Ternaard, Sectie A., nr. 2101)

periode
omvang
1979
1 stuk

- -  I.F.6. Bouw, onderhoud en beheer van gebouwen


- - -  I.F.6.a. Kerkgebouw
 
085 Lijst van intekening ter verkrijging van fondsen, benodigd voor de kerkbouw en de aankoop van de pastorie periode
omvang
z.j.
1 stuk
 
083 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven betreffende de aankoop en vertimmering van de pastorie en het bouwen van de kerk periode
omvang
1851
1 omslag
 
084 Intekenlijst ter dekking van de kosten, ontstaan wegens de kerkbouw periode
omvang
1851
1 stuk
 
098 Meerderwerk-nota's van de bouw nieuwe kerk te Ternaard periode
omvang
1851
1 omslag

- - -  I.F.6.b. Verzekeringen
 
090 Betaalde premies voor brandschade periode
omvang
1894,1902,-07,-09,-11,-23,-37
1 omslag
 
086 Onderlinge Verzekering voor brandschade periode
omvang
1897
1 omslag
 
089 Polis tegen brandschade aan een woning staande te Ternaard op nr. 184 en bewoond door
D.J. Wiersmma
periode
omvang
1902
1 stuk
 
087 Polis tegen brandschade aan het kerkgebouw periode
omvang
1905
1 stuk
 
088 Polis tegen brandschade aan het orgel en de inventaris van het kerkgebouw periode
omvang
1906
1 stuk

- - -  I.F.6.c. Verhuur of beschikbaarstelling
 
091-093 Stukken betreffende afrekening verhuur landerijen periode
omvang
1879 - 1941
3 omslagen

- - -  I.F.6.d. Orgel
 
094 Intekenlijst tot aanschaf van een orgel periode
omvang
1894
1 stuk
 
095 Stukken betreffende de aanschaf van een nieuw orgel periode
omvang
1913 - 1914
1 omslag
 
096 Overeenkomst tussen Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Ternaard en de firma Bakker & Timminga inz. het bouwen van een nieuw kerkorgel periode
omvang
1915
1 stuk

- - -  I.F.6.e. Pastorie
 
097 Overeenkomst tussen Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente te Ternaard en de aannemers H. Machiela en J. Gulmans, betreffende de bouw van de pastorie periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
099 Lijst van intekening ter dekking van de kosten gemaakt voor de verbouwing van de keuken der pastorie
en het tekort op de rekening
periode
omvang
1852
1 stuk
 
100 Stukken betreffende de verbouwing van de pastorie periode
omvang
1930
1 omslag
 
101 Stukken betreffende verkoop van de pastorie periode
omvang
1985
1 omslag

- - -  I.F.6.f. Verenigingsgebouw 'Klaasesz-huis'
 
102 Nota's verbouwing van de kosterswoning tot Verenigingsgebouw periode
omvang
1938
1 omslag
 
103 Stukken betreffende de bouw periode
omvang
1938
1 omslag
 
104 Stukken betreffende, de aanleg van w.c.'s in het Verenigingsgebouw periode
omvang
1969
1 omslag
 
105 Stukken betreffende de verkoop van de kerk en het Klaasesz-huis periode
omvang
1996
1 omslag

- - -  I.F.6.g. Beheer van bezittingen
 
106 Inventaris van stukken, toebehorend aan de Doopsgezinde Gemeente Ternaard periode
omvang
1880
1 stuk
 
107 Staat van bezittingen

N.B. (opgaven aan de FDS)

periode
omvang
1883,1885,1895,1899,1904,1907
1 omlag
 
108 Lijst van goederen opgeslagen bij L.van der Ploeg te Ternaard, inverband met verkoop kerkgebouw periode
omvang
1996
1 stuk

-  I.G. Financiën


- -  I.G.1. Jaarstukken

 
113 Jaarlijkse opgaven aan ADS/FDS periode
omvang
1878, 1923 -1937
1 omslag
 
115-116 Intekenlijsten aangeboden aan de leden en belangstellenden tot dekking van het tekort op de exploitatierekening periode
omvang
1892 - 1936
2 omslagen
 
114 Toelichtingen op de rekening bij de opgaaf aan de FDS periode
omvang
1894 - 1896
1 omslag
 
109-111 Registers van jaarrekeningen periode
omvang
1894 - 1937
3 delen
 
112 Jaarrekeningen met begrotingen periode
omvang
1984 - 1992
1 omslag

- -  I.G.2. Overzichten van inkomsten en uitgaven

 
125 Kwitanties betreffende aflossingen van het renteloze voorschot periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
117 Kasboek van Vischbuurt

N.B. Met fin.aantekeningen Gemeente Holwerd en Blija.

periode
omvang
1788 - 1827
1 deel
 
124 Register van schuldbekentenissen van een renteloos voorschot ten laste van de Doopsgezinde Gemeente Ternaard periode
omvang
1862
1 deel
 
118 Kasboek periode
omvang
1890 - 1893
1 katern
 
126 Spaarbankboekje periode
omvang
1913 - 1915
1 katern
 
119-123 Kasboeken periode
omvang
1931 - 1955
5 delen

- -  I.G.3. Aantekeningen betreffende inkomsten uit onroerende goederen

 
127 Overeenkomsten verhuur van de pastorie

N.B. - 1. aan Frans Pater, winkelier te Ternaard, 1882 - 1885
- 2. aan Daniel J.W. van Heeckeren, burgemeester van
W.- Dongeradeel, 1894 - 1896
- 3. aan Hidde Wierenga van Ternaard, 1914
(gedeelte van de pastorie)

periode
omvang
1882 - 1914
1 omslag
 
128 Overeenkomst van verhuur van een perceel bouwland aan de "Holleweg" onder Ternaard

N.B. (kad. bek.Gemeente Ternaard Sectie A., nr. 417)
- 1. aan Doede Bijland, 1909 - 1915, 1915 - 1917
- 2. aan Rense Walings Meulenaar, 1901 - 1905
- 3. Doede Bijland, 1906 - 1910

periode
omvang
1909 - 1917
1 omslag
 
129 Overeenkomst van verhuur van een perceel bouwland aan de "Holleweg" onder Ternaard

N.B.(kad. bek. Gemeente Ternaard, Sectie A., nr. 416)
- 1. aan Johannes Westra van Ternaard, 1909 - 1915, 1915 - 1917
- 2. aan wed. Lammert Simons Jaarsma, 1901 - 1905
- 3. aan Johannes Westra, 1906 - 1910

periode
omvang
1909 - 1917
1 omslag
 
130 Akte, waarbij door de Doopsgezinde Gemeente Ternaard, de pachtrechten van Hendrik Nutte de Jong
worden overgedragen aan zijn zoon Nico Hendrik de Jong
periode
omvang
1988
1 stuk

- -  I.G.4. Boekingsbescheiden

 
131 Stuk betreffende de afkoopsom van het onderhoud der Lania-brug periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
132 Aanslagbiljettenbelastingen

N.B. Grondbelasting 1822, 1880
Dijksbelasting 1880, 1930
Personelebelasting 1880
Polderlasten 1880, 1930

periode
omvang
1822 - 1930
1 omslag
 
134-137 Kollekteboekjes periode
omvang
1879 - 1998
4 katernen
 
133 Rekening van de kosten 50-jarig jubileum van de Doopsgezinde Gemeente Ternaard periode
omvang
1900
1 omslag

- -  I.G.5. Andere hulpregisters

 
138 Lijsten met bedragen uitbetaald aan predikanten, i.v.m. predikbeurten periode
omvang
1889, 1890, 1891, 1930
1 omslag
 
139 Lijst met bijdragen ingezameld t.b.v. een fonds, om uit de renten daarvan, het tractement van de predikant te verhogen periode
omvang
1920
1 stuk

II. Gedeponeerde archieven


-  II.A. Jongerenkring Ternaard

 
151 Verslag van een Pinksterbijeenkomst op Fredeshiem periode
omvang
z.j.
1 stuk
 
152 Teksten van vijf lezingen verzorgd door Jan Gulmans op kringbijeenkomsten periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
155 Programma + verslag van de 18e Friese Doopsgezinde Jongerendag gehouden te Ternaard periode
omvang
1939
2 stukken
 
148-150 Aantekeningen van Jan Gulmans als voorzitter van de jongerenkring te Ternaard

N.B. (1e t/m 5e jaar van haar bestaan)

periode
omvang
1940 - 1945
3 katernen
 
140-146 Registers van notulen periode
omvang
1940 - 1986
7 katernen
 
147 Ingekomen brieven periode
omvang
1943 - 1944
1 omslag
 
153 Gegevens betreffende de leden periode
omvang
1945 - 1950
1 omslag
 
154 Ledenlijst periode
omvang
1964
1 stuk
 
156 Register van notulen van de Jongerenkring Ternaard-Dokkum periode
omvang
1979 - 1984
1 katern

-  II.B. Zusterkring Ternaard

 
157-164 Notulen Zusterkring periode
omvang
1938 - 1997
8 delen
 
168 Jaarverslagen Zusterkring periode
omvang
1955 - 1996
1 deel
 
170 Stukken betreffende het 25-jarig Jubileum Zusterkring periode
omvang
1963
1 omslag
 
171 Reglement van de Zusterkring periode
omvang
1967
1 omslag
 
169 Kasboek periode
omvang
1967 - 1985
1 deel
 
165-167 Presentielijsten periode
omvang
1975 - 1987
3 katernen

-  II.C. Jeugdclub

 
172 Notulen

N.B. Achterin: contributielijst.

periode
omvang
1983 - 1987

III. Stukken waarvan de samenhang met de archieven niet is gebleken

 
174 Verzekeringsbewijs gebouwen, t.n.v. Antje K.van der Wal bij de Onderlinge Verzekering voor brand, inz.
een huizing, staande en gelegen te Ternaard, nr. 101, door haar zelfbewoond
periode
omvang
1845
1 stuk
 
173 Akte van scheiding tussen de erven van wijlen Jilles Hayma en wijlen IJtske Klaasesz, in leven echtelieden te Holwerd periode
omvang
1849
1 stuk
 
175 Ledenregister Dorps-Societeit Ternaard, met aantekeningen van inkomsten en uitgaven periode
omvang
1904 - 1940
1 deel

IV. Aanhangsel


-  IV.A. Gemeenteblad

 
176-201 Gemeenteblad "Rondom de Vermaning" periode
omvang
1954 - 1997
26 omslagen

-  IV.B. Andere gedrukte uitgaven

 
202 Teksten van treurdichten op Jan Hessels en Rinke Jans periode
omvang
1802 - 1826
2 stukken
 
203 Lieuwe van der Ploeg (Ternaard), "Rondom de Vermaning". Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente van Visbuurt en Ternaard periode
omvang
1998
1 deel