Deze pagina is gegenereerd op 7 januari 2011 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 158

NH Gemeente Ternaard


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1685 - 1974
Omvang:
Aantal delen: 321 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen alle Ternaard.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0133 Dominee en Kerk in Ternaard
B0137 Sions Vorst en Volk, Hero Sibersma 1644-1728 predikant te Ternaard
CVT1626 Dominee en kerk in Ternaard
HDW029 Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard
HDW043 Restauratie "Grutte Tsjerke" van Ternaard
I0024 Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856 Archiefvormer


Nederlands Hervormde Gemeente Ternaard Archiefschema


I. Archief van de kerkenraad

-  I.A. Stukken van algemene aard
- -  I.A.1. Notulen
- -  I.A.2. Correspondentie
- -  I.A.3. Verslagen en overzichten
- -  I.A.4. Oude archiefinventarissen
-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  I.B.1. Organisatie en reglementering
- -  I.B.2. Ambtsdragers
- -  I.B.3. Registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap
- - -  I.B.3.a. Doop
- - -  I.B.3.b. Huwelijk
- - -  I.B.3.c. Lidmaatschap
- -  I.B.4. Gemeenteleven

II. Archief van de diakonie

-  II.A. Stukken van algemene aard
- -  II.A.1. Correspondentie
-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  II.B.1. Verleende onderstand
- -  II.B.2. Beheer van de bezittingen
- - -  II.B.2.a. Algemeen
- - -  II.B.2.b. Kapitaal
- - -  II.B.2.c. Landerijen en opstallen
- -  II.B.3. Financiële administratie

III. Archief van de kerkvoogdij

-  III.A. Stukken van algemene aard
- -  III.A.1. Notulen
- -  III.A.2. Correspondentie
-  III.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  III.B.1 Organisatie en Reglementering
- -  III.B.2. Verkiezingen
- -  III.B.3. Predikantsplaats
- -  III.B.4. Personeel
- -  III.B.5. Registratie van de kerkelijke bevolking
- -  III.B.6. Beheer van de bezittingen
- - -  III.B.6.a. Algemeen
- - -  III.B.6.b. Kapitaal
- - -  III.B.6.c. Landerijen en opstallen
- - -  III.B.6.d. Gebouwen en inventaris
- - -  III.B.6.e. Orgel
- - -  III.B.6.f. Begraafplaats
- -  III.B.7. Financiële administratie

V. Gedeponeerde archieven

-  V.A. Christelijke Jongelingsvereniging "Jonathan"
- -  V.A.1. Bibliotheek
-  V.B. Christelijke Knapenvereniging "Timotheus"
-  V.C. Knapenvereniging "Mefiboseth"
-  V.D. Jongedochtersvereniging "Onze hulp is van de Heere"
-  V.E. Meisjesvereniging "Jong Leven"
-  V.G. Archief van de Vereniging van Rechtzinnige Kerkenraden binnen het ressort der classis Dokkum
-  V.F. Zendingscommissie
-  V.H. Ring van de Jongerenverenigingen "Oan 't Wad" Inventaris


I. Archief van de kerkenraad


-  I.A. Stukken van algemene aard


- -  I.A.1. Notulen

 
1001 - 1004 Registers van notulen van vergaderingen

periode
omvang
1817 - 1964
4 delen
 
1001 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1817 - 1837
1 deel
 
1002 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1837 - 1881
1 deel
 
1003 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1881 - 1930
1 deel
 
1004 Register van notulen van vergaderingen, register van aangenomen lidmaten, 1868 - 1886

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1930 - 1964
1 deel

- -  I.A.2. Correspondentie

 
1005 Register van ingekomen stukken periode
omvang
1871 - 1941
1 katern
 
1006 Ingekomen stukken periode
omvang
1884 - 1951
1 omslag

- -  I.A.3. Verslagen en overzichten

 
1007 Verslag van de kerkvisitatie periode
omvang
1941, 1942
1 stuk

- -  I.A.4. Oude archiefinventarissen

 
1008 Stukken betreffende het archief periode
omvang
1893 - ca. 1948
1 omslag

-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  I.B.1. Organisatie en reglementering

 
1009 Register van ingekomen kerkelijke besluiten en verordeningen, reglementen, met instructies betreffende functies in de lokale organisatie

NB. Achterin genummerde index

periode
omvang
1816 - 1835
1 band
 
1010 Plaatselijke reglementen voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Ternaard periode
omvang
1867 - 1923
1 omslag
 
1011 Plaatselijke reglementen op de benoeming van ouderlingen en diakenen en het beroepen van predikanten periode
omvang
1898 - 1942
1 omslag

- -  I.B.2. Ambtsdragers

 
1012 Afschrift van het vonnis van het Classikaal Bestuur van Dokkum betreffende het weigeren van het inschrijven in het lidmatenboek van een elftal wettig aangenomen lidmaten en de daaruit voortvloeiende schorsing van ds. J.Rijnenberg en de ouderlingen en diakenen, zijnde de gehele kerkenraad voor de periode van zes weken

NB Gedrukt

periode
omvang
1888
1 stuk
 
1013 Lijst van predikanten van 1390 - 1909 door K.P.Rensma periode
omvang
ca. 1900
1 stuk
 
1014 Akte van benoeming van ds J. Hoekstra als hulpprediker periode
omvang
1943
1 stuk

- -  I.B.3. Registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap

 
M Microfiches van registers van doop, huwelijk en lidmaatschap periode
omvang
1609 - 1850
... microfiches
 
M.5 Register van lidmaten

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand, inv.nr. 763
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1609 - 1815
... microfiche
 
M.3 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand, inv.nr. 762
NB2. zie voor origineel: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1612 - 1733
... microfiche
 
M.1 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand, inv.nr. 761
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1635 - 1778
... microfiche
 
M.4 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 762
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1733 - 1811
... microfiche
 
M.2 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand, inv.nr. 761
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1778 - 1811
... microfiche
 
M.6 Register van lidmaten

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand, inv.nr. 763
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1815 - 1850
... microfiche

- - -  I.B.3.a. Doop
 
1015 - 1017 Registers van dopen

periode
omvang
1772 - 1961
4 delen
 
1015 Register van dopen periode
omvang
1772 - 1840
1 deel
 
1016 Register van dopen periode
omvang
1841 - 1946
1 deel
 
1017 Register van dopen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1946 - 1961
1 deel
 
1018 - 1019 Registers van dopen ( contra) periode
omvang
1811 - 1961
2 delen
 
1018 Register van dopen (contra) periode
omvang
1811 - 1862
1 deel
 
1019 Register van dopen ( contra) periode
omvang
1863 - 1960
1 deel

- - -  I.B.3.b. Huwelijk
 
1020 - 1022 Registers van huwelijken

NB1. Voor huwelijken in de periode 1717 - 1772 zie M3 en M4
NB2. Van 1854 - 1885 zijn er in Ternaard geen kerkelijke inzegeningen van huwelijken ingeschreven

periode
omvang
1688 - 1961
3 delen
 
1020 Register houdende huwelijken, 1688 - 1717 en kasboek van ontvangsten en uitgaven van de diakonie, 1685 - 1716 periode
omvang
1688 - 1717
1 deel
 
1021 Register van huwelijken periode
omvang
1772 - 1822, 1885 - 1960
1 deel
 
1022 Register van huwelijken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1854 - 1961
1 deel

- - -  I.B.3.c. Lidmaatschap
 
1023 - 1024 Registers van lidmaten

NB. voor de periode 1868 - 1886 zie ook inv.nr. 04

periode
omvang
1772 - 1961
2 delen
 
1023 Register van lidmaten periode
omvang
1772 - 1865
1 deel
 
1024 Alfabetisch register van lidmaten

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1869 - 1961
1 deel
 
1025 - 1026 Registers van lidmaten ( contra) periode
omvang
1772 - 1961
2 delen
 
1025 Register van lidmaten (contra)

periode
omvang
1772 - 1869
1 deel
 
1026 Alfabetisch register van lidmaten ( contra)

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1870 - 1961
1 deel
 
1027 Lijst van overleden lidmaten periode
omvang
1902 - 1937
1 stuk
 
1028 Ingekomen attestaties

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1907 - 1961
1 omslag
 
1029 Stukken betreffende het bedanken voor het lidmaatschap periode
omvang
1923
1 omslag

- -  I.B.4. Gemeenteleven

 
1030 Stuk betreffende een verzoek door enige gereformeerde kerkleden te Ternaard om het synodale juk af te werpen en zich dan te voegen bij de hervormde gemeente periode
omvang
1920
1 stuk
 
1031 Herderlijk schrijven betreffende de opstelling van de Hervormde Kerk tegen het wezen van het Nationaal Socialisme en de gevaren hiervan periode
omvang
ca. 1943
1 stuk

II. Archief van de diakonie


-  II.A. Stukken van algemene aard


- -  II.A.1. Correspondentie

 
1032 Ingekomen - en afschriften en doorslagen van uitgaande stukken periode
omvang
1946 - 1966
1 omslag

-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  II.B.1. Verleende onderstand

 
1033 Stuk betreffende de uitspraak van de gemeente Westdongeradeel in een geschil met de diakonie van Waaxens betreffende het verlenen van onderstand aan J.O. Walstra te Ternaard periode
omvang
1854
1 stuk
 
1034 Ingevulde formulieren betreffende de verleende onderstand en huisvesting periode
omvang
1917 - 1963
1 omslag
 
1035 Kasboek van uitgaven voor verleende onderstand periode
omvang
1938 - 1960
1 deel
 
1036 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende het beheer van de bezittingen van P.de Boer te Ternaard periode
omvang
1947 - 1949
1 deel
 
1037 Kasboek van uitgaven betreffende de verstrekte kerstattenties aan bejaarden periode
omvang
1957 - 1964
1 katern
 
1038 Staat van verleende onderstand periode
omvang
1961 - 1964
1 stuk

- -  II.B.2. Beheer van de bezittingen


- - -  II.B.2.a. Algemeen
 
1039 Staat van koopbrieven, obligaties, effecten en recepissen periode
omvang
1869
1 stuk
 
1040 Leggers van diakonie-bezittingen periode
omvang
1874 - 1953
1 omslag
 
1041 Reglement voor de vereniging van verhuurders van woningen te Ternaard periode
omvang
1903
1 katern
 
1042 Polissen voor de brandverzekering van 10 woningen periode
omvang
1943 - 1949
1 omslag

- - -  II.B.2.b. Kapitaal
 
1043 Legaat van Ingena Sibersma te Haarlem waarbij zij de diakonie fl. 1000.00 legateert periode
omvang
1748
1 stuk
 
1044 Bewijzen van inschrijving in het register van het Grootboek der Werkelijke- en Uitgestelde Schuld voor fl. 1900,00 en fl. 3800,00 periode
omvang
1815
1 omslag
 
1045 Legaat van Lieuwkje Lieuwes van der Kooij waarbij zij de diakonie fl. 3000,00 legateert periode
omvang
1854 - 1861
1 stuk
 
1046 Polissen betreffende de levensverzekering van Jantje Nieuwland waarbij de diakonie rechthebbende is periode
omvang
1905 - 1913
1 omslag
 
1047 Legaat van Dieuwke Idsardi waarbij zij de diakonie Fl. 1000,00 legateert, met bijlage periode
omvang
1924
1 stuk
 
1048 Renteloze aandelen uitgegeven ter financiering van de verbouw van 8 diakoniewoningen aan de Raadhuisstraat periode
omvang
1959
1 omslag
 
1049 Akte van schuldbekentenis van Jan de Haan betreffende het ontvangen van een renteloze lening van fl. 1000,00 periode
omvang
1960
1 stuk

- - -  II.B.2.c. Landerijen en opstallen
 
1050 Legaat van Sieds Sakes Posthumus waarbij hij de diakonie 2 percelen bouwland ( kad. Ternaard A 149 en 157) in de polder onder Ternaard legateert, met bijlagen periode
omvang
1872 - 1878
1 omslag
 
1051 Akten van verhuur van de diakoniewoningen aan de Nieuweburen en de Raadhuisstraat te Ternaard periode
omvang
1877 - 1942
1 omslag
 
1052 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwland ( kad. Ternaard A 829) bij de Seepmaweg periode
omvang
1885
1 stuk
 
1053 Akten van verpachting van percelen land-, bouw- en tuingrond periode
omvang
1905 - 1931
1 omslag
 
1054 Notariële akte van ruiling met toegift van een perceel bouwgrond ( kad. Ternaard A 149) met een perceel grond ( kad. Ternaard A 241) in de Ternaarder Polder met F. Hoogland periode
omvang
1910
1stuk
 
1055 Notariële akte van ruiling van een perceel bouwland ( kad. Ternaard A 1630 en A 1631) met A. Idsardi te Ternaard periode
omvang
1922
1 stuk
 
1056 Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van acht bejaardenwoningen aan de Raadhuisstraat periode
omvang
1923
1 omslag
 
1057 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwterrein ( kad. Ternaard A 2345) van de gemeente Westdongeradeel periode
omvang
1923
1 stuk
 
1058 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwterrein ( kad. Ternaard A 2411) van de gemeente Westdongeradeel periode
omvang
1926
1 stuk
 
1059 Notariële akte van vestiging van erfdienstbaarheid, en regeling van onderhoud van reed, betreffende de landerijen naar de grindweg van de van Ternaard naar Wierum en Nes aangelegde straatweg en het huis van Jan Sijtsma te Ternaard periode
omvang
1927
1 stuk
 
1060 Notariële akte van aankoop van een perceel ( kad. Ternaard A 2440) bij de Verlengde Raadhuisstraat en een strook grond ( kad. Ternaard A 2415) achter de diakoniewoningen periode
omvang
1937
1stuk
 
1061 Bestek en voorwaarden voor het bouwen van acht bergplaatsen achter de diakoniewoningen, met tekening periode
omvang
1937
1 omslag
 
1062 Akte van verhuur van een woning aan de Raadhuisstraat te Ternaard aan mejuffrouw Akke Postma periode
omvang
1938 - 1940
1 omslag
 
1063 Stukken betreffende de elektrische installatie in de acht diakoniewoningen, met tekening periode
omvang
1941
1 omslag
 
1064 Legaat van T.J. Braaksma, weduwe van Jacob Ales Kooistra waarbij zij aan de diakonie twee percelen bouwland ( kad. Ternaard A 922 en 75) legateert, met bijlage periode
omvang
1947
1 omslag
 
1065 Akte van wijziging van de verpachting van een perceel bouwland ( kad. Ternaard A 922) in de dobbeplaats, wegens aanvaarding van het legaat van Tjitske Jans Braaksma, aan Ouwe Hendriks Streekstra periode
omvang
1951
1 stuk
 
1066 Stukken betreffende de verbouwing van 8 diakoniewoningen aan de Raadhuisstraat, met tekening periode
omvang
1958 - 1959
1 omslag
 
1067 Staat van verpachte diakonie-landerijen, met getekende plattegronden periode
omvang
ca. 1960
1 omslag
 
1068 Stukken betreffende het plannen van de bouw van 2 bejaardenwoningen aan de Raadhuisstraat periode
omvang
1961
1 omslag
 
1069 Notariële akte van aankoop van een woning met erf en grond aan de Oudbuurt 12 ( kad. Ternaard A 2671) te Ternaard, met bijlagen periode
omvang
1969
1 omslag

- -  II.B.3. Financiële administratie

 
1070 - 1073 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
1685 - 1893
4 delen
 
-- Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1685 - 1716,tevens register van jaarrekeningen en register van huwelijken, 1688 - 1717

N.B. zie inv.nr 1172

periode
omvang
1685 - 1717
......
 
1070 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens register van jaarrekeningen en register van benoemde ouderlingen en diakenen, 1735 - 1766, staat van koopbrieven, obligaties, effecten en recepissen, 1736 periode
omvang
1734 - 1766
1 deel
 
1071 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens register van jaarrekeningen en register van benoeming van ouderlingen en diakenen, 1767 - 1811en staat van koopbrieven, obligaties, effecten en recepissen, 1767

NB1. Voorin: afschrift van verzoek tot borgstelling van de Hervormde Gemeente 's Gravenhage voor Aaltje Fopkes (z.j.)

periode
omvang
1766 - 1810
1 deel
 
1072 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens register van jaarrekeningen, 1824 - 1846 met register van benoeming van ouderlingen en diakenen,en staat van koopbrieven, obligaties, effectenen recepissen, 1811

periode
omvang
1810 - 1846
1 deel
 
1074 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens register van jaarrekeningen, met register van benoemingen van ouderlingen en diakenen

periode
omvang
1846 - 1893
1 deel
 
1073 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven

periode
omvang
1810 - 1823
1 deel
 
1075 Staat van opbrengsten van verhuurde percelen periode
omvang
1877 - 1884
1 stuk
 
1076 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven

periode
omvang
1894 - 1957
1 deel
 
1077 Register van gehouden collecten ten behoeve van de diakonie periode
omvang
1906 - 1909
1 katern
 
1078 - 1080 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1938 - 1966
3 delen
 
1081 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1958 - 1960
1 deel
 
1082 Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het bouwfonds ten behoeve van de verbouw van de bejaardenwoningen, met bijlagen periode
omvang
1958 - 1962
1 deel
 
1083 Begroting van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1958 - 1963
1 omslag
 
1084 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven

periode
omvang
1958 - 1964
1 omslag
 
1085 Staat van ontvangsten uit collecten periode
omvang
1960
1 stuk

III. Archief van de kerkvoogdij


-  III.A. Stukken van algemene aard


- -  III.A.1. Notulen

 
1086 - 1088 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
1853 - 1969
3 delen
 
1086 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1853 - 1881
1 deel
 
1087 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1881 - 1920
1 deel
 
1088 Register van notulen van vergaderingen

NB1. Met beschrijving van de restauratie en de inwijding van het orgel, 1938

periode
omvang
1920 - 1969
1 deel
 
1089 Register van notulen van vergaderingen van de notabelen periode
omvang
1881 - 1968
1 deel

- -  III.A.2. Correspondentie

 
1090 Register houdende afschriften van uitgaande stukken, leggers van het predikantstraktement,1894, 1897 en 1919, instructie voor de koster, 1893 periode
omvang
1884 - 1947
1 deel
 
1091 Stukken betreffende een geschil met de Naai- en breischool te Ternaard inzake het verlengen van de huurovereenkomst periode
omvang
1889
1 omslag
 
1092 Ingekomen- en afschriften van uitgaande stukken periode
omvang
1919- 1967
1 omslag

-  III.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  III.B.1 Organisatie en Reglementering

 
1093 Uittreksel van art. 19 van het Plaatselijk Reglement op het beheer van kerkelijke fondsen en goederen betreffende het College van Notabelen alsmede het rooster van aftreden, 1890-1894 periode
omvang
1881
1 stuk
 
1094 Roosters van aftreden van kerkvoogden en notabelen periode
omvang
1883 - 1925
1 omslag
 
1095
Rooster van aftreden van het college van kerkvoogden

N.B. Aangelegd in 1921

periode
omvang
1887 - 1959
1 stuk
 
1096 Proces-verbaal van de vergadering der stemgerechtigde leden betreffende de gehouden stemming over wijziging van het plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen conform de nieuwe kerkorde, met bijlagen periode
omvang
1967
1 omslag
 
1097 Plaatselijk reglement voor het college van kerkvoogden periode
omvang
1967
1 katern

- -  III.B.2. Verkiezingen

 
1098 Stukken betreffende verkiezingen van het College van Notabelen periode
omvang
1927
1 omslag
 
1099 Proces-verbaal van de verkiezing van drie notabelen periode
omvang
1943
1 stuk

- -  III.B.3. Predikantsplaats

 
1100 Leggers van inkomsten en rechten ten behoeve van het predikantstraktement periode
omvang
1874 - 1965
1 omslag

- -  III.B.4. Personeel

 
1101 Instruktie voor de koster, deurwaarder, klokluider en conciërge van het verenigingslokaal periode
omvang
1893, 1944
1 omslag
 
1102 Instruktie voor de organist en blaasbalgtreder, met voorwaarden voor het bespelen van het orgel periode
omvang
1915 - 1952
1 omslag

- -  III.B.5. Registratie van de kerkelijke bevolking

 
1103 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten

N.B. Ontbreekt: 1893 - 1900

periode
omvang
1884 - 1951
1 omslag
 
1104 Alfabetisch register van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1952 - 1963
1 deel

- -  III.B.6. Beheer van de bezittingen


- - -  III.B.6.a. Algemeen
 
1105 Akte van scheiding betreffende de verdeling van de kerkelijke eigendommen tussen doopsgezinden en hervormden van Ternaard, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1799 - 1805
1 stuk
 
1106 Inventaris van goederen en schulden van de Hervormde Gemeente Ternaard periode
omvang
1826 - 1916
1 omslag
 
1107 Leggers van inkomsten en rechten van de pastoriegoederen en fondsen periode
omvang
1833 - 1944
1 omslag
 
1108 Notariële akte van overdracht van het beheer van de kerkelijke goederen door de kerkvoogden aan het college van notabelen periode
omvang
1881
1 stuk
 
1109 Korte schets van de geschiedenis der restauratie van de Ned. Herv. Kerk te Ternaard uitgevoerd in den jare 1922, door K.P. Rensma periode
omvang
1922
1 katern
 
1110 Leggers van inkomsten en fondsen van de kerkvoogdij-goederen periode
omvang
1927 - 1956
1 omslag
 
1111 Notariële akte van overeenkomst betreffende het eeuwig durend onderhoud van 2 graven periode
omvang
1970
1 stuk
 
1112 Verklaring van IJtske en Geertje Westra, dat wanneer zij hun huis aan de Oudbuurt 15 zullen verkopen, de kerkvoogdij het eerste recht van koop heeft periode
omvang
z.j.
1 stuk

- - -  III.B.6.b. Kapitaal
 
1113 Akte van schulbekentenis aan Foppe Gooitzens Braam en Feddrik Aitzes Mahm te Harlingen voor het bedrag van 700 carolusgulden en 20 stuivers, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1723 - 1772
1 stuk
 
1114 Akte van schuldbekentenis aan Jan- en Job Aukes Backer te Harlingen voor het bedrag van Cg 1999, 20 sts, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1723 - 1774
1 stuk
 
1115 Akte van schuldbekentenis aan Aafke Sjoerds, weduwe van Meile Ruurds, te Harlingen voor het bedrag van Cg.999, 20 sts., met aantekeningen van aflossing, en volmacht voor Dirk Fransen en Claas Jans, kerkvoogden te Ternaard, om de lening af te sluiten periode
omvang
1749 - 1772
1 stuk
 
1116 Stuk betreffende een proces van de kerkvoogden contra Cornelis Pieters, huisman te Ternaard over de betaling van kerkegelden in 1749 en 1750 periode
omvang
1751
1 stuk
 
1117 Stukken betreffende een lening van Reinder Pieters en Aafke Jans voor het bedrag van Cg 1500,00 en van domine Ambrocius Dorhout te Buitenpost voor het bedrag van Cg 3000,00 ten behoeve van de reparatie van de kerk, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1793 - 1822
1 omslag
 
1211 Staten van hypothecaire inschrijvingen van diverse personen, waarbij de kerkvoogdij van Ternaard een der schuldeisers is periode
omvang
1827
1 omslag
 
1118 Akten van inschrijving in "Grootboek Nationale Werkelijke Schuld" , met aantekeningen van aflossing

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1815 - 1922
1 omslag
 
1119 Akte van schuldbekentenis aan de pastorie voor het bedrag van fl. 7500,00 periode
omvang
1919
1 omslag
 
1120 Akten van schuldbekentenis aan lidmaten voor het bedrag van fl. 500,00, ten behoeve van de restauratie van de kerk, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1922 - 1949
1 omslag
 
1121 Spaarbankboekje betreffende het legaat van de weduwe Jacob Ales Kooistra te Ternaard periode
omvang
1947 - 1969
1 deel
 
1122
Spaarbankboekje betreffende legaten

Het eindsaldo werd gestort op de lopende rekening

periode
omvang
1949 - 1969
1 deel
 
1123 Akte van schuldbekentenis van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Noordoostpolder voor het bedrag van fl. 500,00 periode
omvang
1954
1 stuk
 
1124 Notariële akte van lening met hypotheekstelling aan de Coöperatieve Raiffeisenbank te Ternaard voor het bedrag van fl. 60000.00, ten behoeve van de stichting van een verenigingsgebouw periode
omvang
1967
1 stuk

- - -  III.B.6.c. Landerijen en opstallen
 
1125 Akten van verhuur van landerijen behorende aan de kerkvoogdij en pastorie, met voorwaarden periode
omvang
1712 - 1828
1 pak
 
1207 Akte van verhuur met voorwaarden, van pastorie- en kerkelanden, met aantekeningen van betalingen periode
omvang
1717 - 1723
1 stuk
 
1208 Stukken betreffende het scheiden van de pastorie- en kerkelanden periode
omvang
1750
1 omslag
 
1206 Akte van verhuur van drie percelen bouwland in de Holwerder polder aan Ynse Klazes en Jan Keimpes te Ternaard, met voorwaarden periode
omvang
1773
1 stuk
 
1126 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwland ( kad Ternaard A 34 en 35) genaamd "de lange vijf" periode
omvang
1882
1 stuk
 
1127 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwland ( kad. Ternaard A 366) bij de Teyebuorren te Ternaard van Louw Watzes Hoogland te St. Jacob Parochie periode
omvang
1887
1 stuk
 
1128 Staten betreffende de publieke verhuur ( bij gesloten briefjes) van kerkvoogdij- en pastorielanden, met voorwaarden periode
omvang
1900 - 1925
1 omslag
 
1129 Notariële akte van aankoop van een woonhuis ( kad. Ternaard A 713) aan de Oude Buren te Ternaard periode
omvang
1912
1 stuk
 
1130 Stukken betreffende het meningsverschil of enige landerijen behoren tot de kerkvoogdij- danwel tot de pastoriegoederen periode
omvang
1919
1 omslag
 
1131 Stukken betreffende de verhuur van landerijen aan de Oosteindervaart in verband met het slatten en het weer bevaarbaar maken van deze vaarverbinding tussen Ternaard en Wierum periode
omvang
1924
1 omslag
 
1132 Staat van verhuurde pastorie- en kerkvoogdij en diakonie-landerijen periode
omvang
1925 - 1930
1 stuk
 
1133 Overzicht en verantwoording van door de kerkvoogdij verhuurde pastoralia percelen periode
omvang
1933 - 1969
1 omslag
 
1134 Notariële akten van verpachting van landerijen eigen aan de kerkvoogdij periode
omvang
1944 - 1968
1 pak
 
1135 Notariële akte van ruiling van enige percelen bouwland ( kad. Ternaard C 464, 457) en reed ( kad. Ternaard C 894 en 895) te Hantum met een perceel bouwland ( kad. Ternaard A 2309) met de gemeente Westdongeradeel, met bijlagen en tekening periode
omvang
1950
1 stuk
 
1136 Notariële akte van aankoop van een huis met erf en hok aan de Oude Buren 326 ( kad. Ternaard A 2224), met akte van schuldbekentenis van de koopsom aan Klaaske Jans de Graaf, weduwe van Klaas Ouwes Streekstra periode
omvang
1953
1 omslag
 
1137 Stukken betreffende de verkoop van grond aan de gemeente Westdongeradeel ten behoeve van de aanleg- en/of verbetering van wegen periode
omvang
1953 - 1967
1 omslag
 
1138 Stukken betreffende artikel 19 van de pachtwet periode
omvang
1965 - 1970
1 omslag
 
1139 Notariële akte van verkoop van diverse stroken grond aan de weg naar Nes ( kad. Ternaard A 2455, 2456, 2457 en 2459) en ruiling van een perceel ( kad. Ternaard A 2209) met een perceel aan de Kerkstraat ( kad. Ternaard A 2756) met de gemeente Westdongeradeel periode
omvang
1967
1 stuk
 
1209 Lijst van landeigenaren en florenen periode
omvang
z.j.
1 stuk

- - -  III.B.6.d. Gebouwen en inventaris
 
1140 Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een nieuwe pastorie periode
omvang
1868
1 katern
 
1141 Bestek en voorwaarden voor het verven van de nieuwe pastorie periode
omvang
1869
1 stuk
 
1142 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe toren periode
omvang
1871
1 omslag
 
1143 Notariële akte van aankoop van het lokaal ( kad. Ternaard A 714) aan de Oudeburen te Ternaard van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Ternaard periode
omvang
1912
1 stuk
 
1144 Stukken betreffende de aanleg van de centrale verwarmingsinstallatie in de kerk periode
omvang
1920
1 omslag
 
1145 Kasbewijzen betreffende de restauratie van de kerk periode
omvang
1922 - 1924
1 omslag
 
1146
Stukken betreffende een geschil tussen de kerkvoogden en de architect aangaande de restauratie van de kerk en de uitvoering van de restauratie-werkzaamheden en het honorarium van de architect

NB1. Met een korte schets van de geschiedenis van de restauratie van de kerk in 922,
NB2. Bijzonderheden van het kerkelijk beheer van de kerkvoogdij te Ternaard,

periode
omvang
1923 - 1926
1 omslag
 
1147 Stukken betreffende eigendom van zitplaatsen in de kerk periode
omvang
1923 - 1931
1 omslag
 
1148 Akte van aankoop van een zitplaats in de "Kapbank" van Johannes Aants Dijkstra periode
omvang
1927
1 omslag
 
1149 Overeenkomst betreffende erfdienstbaarheid van het gebruik van de scheiding( muur) tussen de woning van Klaas Ouwes Streekstra en de kosterswoning ( kad.Ternaard A 2222, 2223 en 2224) periode
omvang
1928
1 stuk
 
1150 Regeling der vergoedingen door verenigingen te betalen voor het gebruik van de lokaliteiten in 't Gebouw der Hervormde Gemeente periode
omvang
1932, 1946
1 omslag
 
1151 Notariële akte van overdracht aan de gemeente Westdongeradeel van het eigendomsrecht van de kerk, de grindstrook rond de kerk, het pad naar dehoofdingang van de kerk en de regenwaterbak met toegangspad periode
omvang
1934
1 stuk
 
1152 Polissen betreffende diverse verzekeringen periode
omvang
1953 - 1968
1 omslag
 
1153 Eigendomsbewijs van zitplaatsen voor wijlen fam. Fokkema te Ternaard periode
omvang
1966
1 stuk
 
1154 Bestek en voorwaarden voor de aanbouw van zalen bij het Gebouw van de Hervormde Gemeente, met tekening periode
omvang
1967
1 omslag
 
1155 Akte van verhuur van een woonhuis met tuin en erf op de Oudbuurt 12 aan Bote Schoorstra te Ternaard periode
omvang
1969
1 stuk
 
1156 Tekening van de verbouwing van de pastorie periode
omvang
z.j.
1 stuk

- - -  III.B.6.e. Orgel
 
1157 Bestek en voorwaarden voor de restauratie van het orgel periode
omvang
1862
1 omslag
 
1158 Stukken betreffende het onderhoud aan het orgel periode
omvang
1918 - 1921
1 omslag
 
1159 Bewijs van garantie door N.V. Orgelfabriek P. van Dam te Leeuwarden betreffende de restauratie van het orgel, tevens kasbewijs periode
omvang
1923
1 stuk
 
1160 Bestek en voorwaarden betreffende de restauratie en de uitbreiding van het orgel periode
omvang
1938
1 omslag
 
1161 Bestek en voorwaarden voor de restauratie van het binnenwerk van de orgelkasten periode
omvang
z.j.
1 omslag
 
1162 "De 32 wapens voor het orgel stellen voor de kwartieren van Ernst Sicke van Aylva', beschrijving van de heraldische wapens op het front van het orgel periode
omvang
z.j.
1 stuk

- - -  III.B.6.f. Begraafplaats
 
.....
Register van eigenaren der graven, aangelegd in 1878 en register der begravenen

N.B. zie archief Gemeente Westdongeradeel 1816 - 1927 inv.nr 986

zie ook dossierarchief Gemeente Westdongeradeel 1928 - 1983 inv.nr.500 (register van eigenaren der graven z.j. en 580 ( register van begravenen, 1902 - 1964)

periode
omvang
1868 - 1901
1 deel
 
.... Register van eigenaren van graven

N.B. zie archief Gemeente Westdongeradeel 1817 - 1927 inv.nr. 985

periode
omvang
1869
1 deel
 
1163 Notariële akte van overeenkomst met R.J. Tilma te Iowa ( Nrd-Amerika) betreffende het onderhoud van grafstenen op graven van de familie Tilma periode
omvang
1930
1 stuk
 
1164 Spaarbankboekje betreffende het onderhoud van graven periode
omvang
1949 - 1969
1 deel
 
1165 Notariële akte van overeenkomst met ds J. Hoekstra te Zeist betreffende het onderhoud van 2 graven periode
omvang
1955
1 stuk
 
1166 Legaat van mejuffrouw Naents Wijnia te Ternaard, waarbij Trijntje Groen gebruik mag maken van de bank met zitplaatsen, en de kerk het voortdurend onderhoud van acht graven op zich neemt periode
omvang
1958
1 stuk
 
1167 Notariële akte van overeenkomst met Kinske Brunia te Nes betreffende het altijddurend onderhoud van een graf periode
omvang
1959
1 stuk
 
1168 Notariële akte van overeenkomst met de erven Jan IJpes de Haan en Sijbrigje Boelens betreffende het altijddurend onderhoud van 2 graven periode
omvang
1960
1 stuk
 
1169 Notariële akte van overeenkomst met Trijntje Bouma, weduwe van Jan Elzenga, te Sneek betreffende het onderhoud van een graf periode
omvang
1963
1 stuk
 
1170 Notariële akte van overeenkomst met Wijtske Dijkstra te Ternaard betreffende het onderhoud voor onbepaalde tijd van acht graven periode
omvang
1966
1 stuk
 
1171 Notariële akte van overeenkomst met Gatze Simons Kampstra betreffende het onderhoud voor onbepaalde tijd van vier graven periode
omvang
1967
1 stuk

- -  III.B.7. Financiële administratie

 
1172 - 1180 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1685 - 1969
7 delen, 1 omslag
 
1172 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven

Zie ook: Historische Documentatie inv.nr. HDW029 - Statistiek betreffende de tekorten van de Kerkvoogdij 1685-1723 van de Hervormde Kerk te Ternaard

periode
omvang
1685 - 1723
1 deel
 
1173 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1723 - 1767
1 deel
 
1174 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1767 - 1803
1 deel
 
1175 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1803 - 1857: Afschrift van stukken betreffende het beroepen van de predikant ( Jacobus van Houten), 1805: Akte van scheiding van de kerkeigendommen tussen het Doopsgezinde- en de Hervormde Kerkgenootschap van Ternaard, 1799 - 1805 periode
omvang
1803 - 1857
1 deel
 
1176 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1890 - 1935: Schuldbekentenissen en -aflossingen ten behoeve van de kerkrestauratie, 1922 - 1941 periode
omvang
1890 - 1935
1 deel
 
1177 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1936 - 1955: Schuldbekentenissen en -aflossingen ten behoeve van de kerk- en pastorierestauratie, 1922 - 1958 periode
omvang
1936 - 1958
1 deel
 
1178 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1956
1 deel
 
1179 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1957 - 1965
1 pak
 
1180 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1965 -1969
1 omslag
 
1181 - 1184 Registers van inkomsten uit verhuur en grondpacht periode
omvang
1730 - 1836
4 delen
 
1181 Register van inkomsten uit verhuur en grondpacht periode
omvang
1730 - 1748
1 deel
 
1182 Register van inkomsten uit verhuur en grondpacht periode
omvang
1745 - 1778
1 deel
 
1183 Register van inkomsten uit verhuur en grondpacht periode
omvang
1779 - 1829
1 deel
 
1184 Register van inkomsten uit verhuur en grondpacht periode
omvang
1826 - 1836
1 deel
 
1210 Declaratie van salarissen en onkosten van de fiscaals Colerus en Windelaar in de procedure met Sape Bokkes te Ternaard wegens opzegging (van huur) periode
omvang
1773
1 stuk
 
1185 Extract uit het register van de landsflorenen van de Gemeente Westdongeradeel betreffende het dorp Ternaard periode
omvang
1867
1 katern
 
1186 Begroting van ontvangsten en uitgaven, met memorie van toelichting periode
omvang
1880 - 1881
1 stuk
 
1187 Renteboekje van Sjoukje Talsma te Ternaard betreffende de verzekering van de Raad van Arbeid periode
omvang
1897 - 1925
1 katern
 
1188 Register van verhuur van zitplaatsen periode
omvang
1914 - 1931
1 deel
 
1189 Verklaring van overdracht van de kerkvoogdijadministratie door Kornelis Pieters Rensma periode
omvang
1920
1 stuk
 
1190 Staten van inkomsten uit grondpachten van kerkvoogdij- en pastorielanden periode
omvang
1920 - 1923
1 omslag
 
1191 Kohier van hoofdelijke omslagen periode
omvang
1922 - 1935
1 omslag
 
1192 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende het "gebouw der hervormde gemeente" periode
omvang
1928 - 1931, 1936
1 omslag
 
1193 Stukkken betreffende de eventuele verlaging van de onderhandse huurafspraken van de kerkvoogdij- en pastoriegoederen periode
omvang
1932, 1934
1 omslag
 
1194 Verklaringen betreffende de pachtopbrengst van de pastoriegoederen periode
omvang
1940 - 1967
1 omslag
 
1205 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1940 - 1970
1 pak
 
1195 Register bedoeld in art. 8 der couponbelastingwet periode
omvang
1941
1 katern
 
1196 Balans van de pastoriebezittingen periode
omvang
1942 - 1944
1 omslag
 
1197 - 1201 Spaarbankboekjes periode
omvang
1942 - 1969
5 delen
 
1197 Spaarbankboekje betreffende de gebrandschilderde ramen periode
omvang
1942 - 1968
1 deel
 
1198 Spaarbankboekje betreffende het Bouwfonds periode
omvang
1944 - 1957
1 deel
 
1199 Spaarbankboekje betreffende het Restauratiefonds

N.B. het eindsaldo werd gestort op rekening van het Bouwfonds ( inv.nr. 211)

periode
omvang
1951 - 1968
1 deel
 
1200 Spaarbankboekje betreffende het Bouwfonds periode
omvang
1953 - 1968
1 deel
 
1201 Spaarbankboekje betreffende de gemeente N.O.P.

N.B. het eindsaldo werd gestort op de lopende rekening

periode
omvang
1958 - 1969
1 deel
 
1202 Intekenlijsten voor de Kerkbouwaktie periode
omvang
1959
1 omslag
 
1203 Lijst van ontvangsten van vrijwillige bijdragen en verhuur van zitplaatsen periode
omvang
1967 - 1968
1 omslag

V. Gedeponeerde archieven


-  V.A. Christelijke Jongelingsvereniging "Jonathan"

 
1275 Stukken betreffende de ledenadministratie periode
omvang
1887 - 1961
1 omslag
 
1281 - 1307 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1887 - 1974
28 delen
 
1251 Register van notulen van bijeenkomsten, lijst van begunstigers, 1887

NB. De oprichtingsvergadering vond op 11 december 1887 plaats

periode
omvang
1887 - 1888
1 katern
 
1281 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1892,

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1892 - 1894
1 deel
 
1282 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1894, lijst van begunstigers, 1894, rooster van werkzaamheden, 1894, kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1894 - 1895 periode
omvang
1894 - 1895
1 deel
 
1283 Register van notulen van bijeenkomsten, lijst van begunstigers, 1898, rooster van werkzaamheden, 1898, ledenlijst, 1898 - 1900, kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1898 - 1900

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1898 - 1901
1 deel
 
1284 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1901 - 1903, lijst van begunstigers, 1901, rooster van werkzaamheden, kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1901 - 1904 periode
omvang
1901 - 1904
1 deel
 
1285 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van werkzaamheden, periode
omvang
1904 - 1908
1 deel
 
1286 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van werkzaamheden periode
omvang
1908 - 1911
1 deel
 
1287 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1915, lijst van begunstigers, 1915 periode
omvang
1911 - 1915
1 deel
 
1288 Register van notulen van bijeenkomsten en van jaarvergaderingen, ledenlijsten, 1916 - 1920, lijst van begunstigers, 1916, periode
omvang
1915 - 1920
1 deel
 
1289 Register van notulen van bijeenkomsten, van bestuursvergaderingen en van jaarvergaderingen, ledenlijsten, periode
omvang
1920 - 1922
1 deel
 
1290 Register van notulen van bijeenkomsten, van bestuursvergaderingen en van jaarvergaderingen, ledenlijsten, 1923 - 1925, lijst van begunstigers, 1923 periode
omvang
1923 - 1925
1 deel
 
1291 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten, van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen, ledenlijst, 1928 - 1933, periode
omvang
1930 - 1933
1 deel
 
1292 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de oudere afdeling), en van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen, ledenlijst, lijst van begunstigers, 1931, rooster van werkzaamheden, periode
omvang
1931 - 1936
1 deel
 
1293 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de jongere afdeling), van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen, lijst van begunstigers, ledenlijsten, 1933 - 1936 periode
omvang
1933 - 1936
1 deel
 
1294 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de oudere afdeling) en bestuursvergaderingen, ledenlijst, 1936, en lijst van begunstigers, 1936 periode
omvang
1936 - 1937
1 deel
 
1295 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de jongere afdeling) en van bestuursvergaderingen, ledenlijsten periode
omvang
1937 - 1940
1 deel
 
1296 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de oudere afdeling), bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen, ledenlijsten en lijsten van begunstigers periode
omvang
1938 - 1939
1 deel
 
1297 Register van notulen van bijeenkomsten van de oudere afdeling, en van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen, ledenlijst, 1941 periode
omvang
1939 - 1942
1 deel
 
1298 Register van notulen van bijeenkomsten, bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen, ledenlijsten

NB. van 1 februari 1944 tot 23 mei 1945 vonden er geen bijeenkomsten plaats wegens "oorlogstoestanden"

periode
omvang
1942 - 1947
1 deel
 
1299 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de oudere afdeling) en van bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en bijeenkomsten met de M.V.

NB. per 8 januari 1949 is de vereniging wederom gesplitst in 2 groepen geselecteerd op leeftijd

periode
omvang
1947 - 1950
1 deel
 
1300 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de jongere afdeling), van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen. met jaarverslagen periode
omvang
1949 - 1952
1 deel
 
1301 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de oudere afdeling), van bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en gecombineerde bijeenkomsten met de M.V., ledenlijst, 1951 periode
omvang
1950 - 1952
1 deel
 
1302 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de jongere afdeling), van bestuursvergaderingen en gecombineerde vergaderingen met de Gereformeerde J.V. van Ternaard periode
omvang
1952 - 1956
1 deel
 
1303 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten (van de oudere afdeling), van bestuursvergaderingen en gecombineerde bijeenkomsten met de M.V. periode
omvang
1956 - 1959
1 deel
 
1304 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten van de oudere afdeling), van bestuursvergaderingen en van gecombineerde vergaderingen van de M.V., ledenlijst, 1960 periode
omvang
1957 - 1961
1 deel
 
1305 Register van notulen van bijeenkomsten, van bestuursvergaderingen en gecombineerde bijeenkomsten met de M.V., verslag van de viering van het 75 jarig bestaan van de vereniging, 1962 periode
omvang
1961 - 1963
1 deel
 
1306 Register van notulen van bijeenkomsten, jaarverslagen, ledenlijst, 1963 - 1968, verslag van het tachtig jarig jubileum, 1967 periode
omvang
1963 - 1968
1 deel
 
1307 Register van notulen van bijeenkomsten, jaarverslagen, jaarrekeningen en jaarrekeningen van de bibliotheek, 1969 - 1971 periode
omvang
1968 - 1974
1 deel
 
1252 Jaarverslag periode
omvang
1899 - 1900
1 katern
 
1254 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, ledenlijst en lijst van bestuursleden en begunstigers, 1904 periode
omvang
1904 - 1906
1 katern
 
1264 Intekenlisten ten behoeve van het tekort van het nieuwe militaire tehuis op het noordvliet te Leeuwarden periode
omvang
1905
1 omslag
 
1259 Foto's periode
omvang
ca 1905 - 1947
1 omslag
 
1253 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, ledenlijst, 1907 - 1908, lijst van bestuursleden, lijst van begunstigers, 1908 periode
omvang
1907 - 1909
1 katern
 
1268 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1910 - 1967
1 omslag
 
1272 Akte van koninklijke goedkeuring van de statuten van de vereniging, met bijlage periode
omvang
1911
1 omslag
 
1261 Statuten en huishoudelijke reglementen periode
omvang
1911 - 1941
1 omslag
 
1262 Jaarverslagen periode
omvang
1913 - 1961
1 omslag
 
1260 Huishoudelijk reglement voor het reciteergezelschap O.K.K. van de Christelijke Jongelingsvereniging "Jonathan", met enige stukken betreffende een reciteerwedstrijd periode
omvang
1919
1 stuk
 
1255 Jaarverslagen periode
omvang
1923 - 1925
1 katern
 
1263 - 1277 Stukken betreffende jubilea periode
omvang
1928 - 1962
4 omslagen
 
1276 Stukken betreffende het veertig jarig bestaan van de vereniging periode
omvang
1928
1 omslag
 
1277 Stukken betreffende het vijftig jarig bestaan van de vereniging periode
omvang
1938
1 omslag
 
1266 Stukken betreffende het zestig jarig bestaan van de vereniging periode
omvang
1947
1 deel
 
1263 Stukken betreffende het vijfenzeventig jarig bestaan van de vereniging periode
omvang
1962
1 omslag
 
1256 Jaarverslag periode
omvang
1936
1 katern
 
1258 Jaarverslagen, 1941 - 1942 (met een overzicht van het vijfenvijftig jarig bestaan), notulen van de najaarjaarsvergadering van de Provinciale Commissie van het N.J.V. in Friesland, 1942 periode
omvang
1941 - 1942
1 katern
 
1269 Ingekomen brieven van clubleden die als militair in Nederlands-Indie dienden periode
omvang
1945 - 1948
1 omslag
 
1270 Afschriften van verzonden brieven naar clubleden die als militair in Nederlands-Indie dienden periode
omvang
1945 - 1948
1 omslag
 
1273 Stukken betreffende de uitzending van Klaas Sipma om gezondheidsredenen (astma) naar Zwitserland door het Nederlands Jongeren Verbond periode
omvang
1946
1 omslag
 
1257 Register van lidmaatschap periode
omvang
1949 - 1954
1 katern
 
1274 Vragenlijst met antwoordformulieren onder de leden van de vereniging betreffende het functioneren van de vergaderingen en het verenigingsleven periode
omvang
1951
1 omslag
 
1265 Collectief paspoort voor reis naar Duitsland periode
omvang
1956
1 stuk
 
1308 Jaarverslag periode
omvang
1969
1 omslag
 
1267 Roosters van werkzaamheden periode
omvang
z.j.
1 omslag

- -  V.A.1. Bibliotheek

 
1280 Register van uitgeleende boeken, 1920 - 1924 en jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1920 - 1924 periode
omvang
1920 - 1924
1 deel
 
1271 Stukken betreffende de bibliotheek periode
omvang
1946 - 1962
1 omslag
 
1279 Register van uitgeleende boeken, 1950 - 1952 en kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1951 - 1953 periode
omvang
1950 - 1953
1 deel
 
1278 Catalogus, met reglement periode
omvang
1958
1 katern

-  V.B. Christelijke Knapenvereniging "Timotheus"

 
1250 Register van notulen van bijeenkomsten, register van ontvangsten van contributies

NB. de knapenvereniging hield in 1899 op te bestaan

periode
omvang
1898 - 1899
1 katern

-  V.C. Knapenvereniging "Mefiboseth"

 
1332 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijsten, 1920 - 1923, jaarrekeningen, 1920 - 1923 periode
omvang
1920 - 1924
1 deel
 
1333 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1923 - 1924
1 katern
 
1334 Register van notulen van bijeenkomsten van de middagclub, ledenlijst, 1924 periode
omvang
1924 - 1928
1 deel
 
1337 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijsten periode
omvang
1924 - 1929
1 deel
 
1335 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1929 - 1933
1 deel
 
1336 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijsten periode
omvang
1929 - 1935
1 deel
 
1329 Stukken betreffende diverse jubilea periode
omvang
1931 - 1981
1 omslag
 
1338 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1935 - 1936
1 deel
 
1339 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijsten periode
omvang
1936 - 1940
1 deel
 
1316 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1942 - 1944 periode
omvang
1940 - 1945
1 deel
 
1326 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1941 - 1952
1 deel
 
1331 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1945 - 1946
1 katern
 
1340 Register van notulen van bijeenkomsten van de oudere club, ledenlijsten, 1947 - 1948 periode
omvang
1946 - 1949
1 deel
 
1330 Ledenlijsten periode
omvang
1950
1 omslag
 
1341 Register van notulen van bijeenkomsten van de oudere club, ledenlijst, 1947 - 1955 periode
omvang
1950 - 1955
1 deel
 
1342 Register van notulen van bijeenkomsten van de jongere club periode
omvang
1951 - 1954
1 deel
 
1343 Register van notulen van bijeenkomsten van de jongere club periode
omvang
1954 - 1958
1 deel
 
1344 Register van notulen van bijeenkomsten van de oudere club periode
omvang
1955 - 1960
1 deel
 
1345 Register van notulen van bijeenkomsten van de jongere club periode
omvang
1958 - 1961
1 deel
 
1346 Register van notulen van bijeenkomsten van de oudere club periode
omvang
1960 - 1962
1 deel
 
1347 Register van notulen van de jongere club periode
omvang
1960 - 1963
1 deel
 
1348 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijsten periode
omvang
1963 - 1969
1 deel
 
1327 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1967 - 1982
1 deel
 
1349 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1969 - 1975
1 deel
 
1350 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1975 - 1982
1 deel
 
1328 Catalogus van de bibliotheek periode
omvang
z.j.
1 katern

-  V.D. Jongedochtersvereniging "Onze hulp is van de Heere"

 
1313 Reglement, vastgesteld en gewijzigd

NB. De vereniging werd opgericht op 1 januari 1895

periode
omvang
1910 - 1928
1 stuk
 
1320 - 1323 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1920 - 1947
4 delen
 
1320 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1920 - 1921, ledenlijsten, register van begunstigers en lijsten van uitgedeelde goederen, 1924 - 1931 periode
omvang
1920 - 1931
1 deel
 
1323 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1922 - 1934, lijsten van begunstigers, 1932 - 1935, periode
omvang
1922 - 1935
1 deel
 
1321 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, ledenlijsten en lijsten van begunstigers en lijsten van uitgedeelde goederen. 1932 - 1935 periode
omvang
1932 - 1935
1 deel
 
1322 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, lijsten van begunstigers periode
omvang
1935 - 1947
1 deel
 
1319 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1930 periode
omvang
1930 - 1933
1 deel
 
1312 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1953 - 1960
1 deel
 
1314 Register van notulen van (gezamenlijke) bijeenkomsten met de C.J.V., jaarverslagen periode
omvang
1960 - 1964
1 deel
 
1315 Gecombineerd jaarverslag van de hervormde jeugdverenigingen periode
omvang
1964
1 stuk
 
1317 Register van notulen van (gecombineerde) bijeenkomsten met de C.J.V., jaarverslagen periode
omvang
1964 - 1967
1 deel
 
1318 Jaarverslag periode
omvang
1965
1 stuk

-  V.E. Meisjesvereniging "Jong Leven"

 
1325 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1949 - 1950
1 katern
 
1311 Register van notulen van bijeenkomsten en van jaarvergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
1951 - 1954
1 deel
 
1309 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1963 periode
omvang
1957 - 1964
1 deel
 
1310 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1976 - 1985
1 deel

-  V.G. Archief van de Vereniging van Rechtzinnige Kerkenraden binnen het ressort der classis Dokkum

 
1204 Register van notulen van vergaderingen, 1911 - 1921 en jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1916 - 1921 periode
omvang
1911 - 1921
1 deel

-  V.F. Zendingscommissie


-  V.H. Ring van de Jongerenverenigingen "Oan 't Wad"

 
1324 Register van notulen van bijeenkomsten van het ringbestuur, verslagen van de jeugd(jongens)dagen, kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen, lijsten van ringleiderrs, 1953 - 1964 periode
omvang
1952 - 1979
1 deel