Deze pagina is gegenereerd op 30 juli 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 247

Meindersma


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1730 - 1977
Omvang:
Aantal delen: 398 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Anjum (15)
- Berlikum (12)
- Bollingawier (2)
- Damwâld (1)
- Dokkum (3)
- Dongeradeel (10)
- Dronrijp (8)
- Ee (236)
- Engwierum (8)
- Ezumazijl (2)
- Ferwerderadeel (1)
- Ferwert (2)
- Hallum (1)
- Hantumhuizen (1)
- Holwerd (1)
- Jouswier (5)
- Kollum (2)
- Lioessens (3)
- Menaldum (1)
- Metslawier (4)
- Morra (1)
- Nes (1)
- Niawier (13)
- Oostdongeradeel (4)
- Oosterbierum (1)
- Oosternijkerk (44)
- Oostrum (8)
- Spannum (1)
- Ternaard (1)
- Westdongeradeel (1)
- Westergeest (3)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Familie Meindersma 1691 - 1934 Archiefschema


I. Meindersma

-  I.A. Eelkjen Reinders (-1807)
-  I.B. Eelke Wiggers Meindersma, 1761 - 1819
-  I.C. Douwe Eelkes Meindersma, 1789-1844
-  I.D. Eelke Douwes Meindersma, 1824 - 1883
-  I.E. Douwe Eelkes Meindersma, 1863 - 1934

II. Verwante families

-  II.A. Douma
- -  II.A.1. Minne Rienks Douma, 1724-
- -  II.A.2. Rienk Minnes Douma, 1769-1839
- -  II.A.3. Meindert Rienks Douma, 1803-1877
-  II.B. Sijbenga
- -  II.B.1. Tjeerd Sijbenga, 1798-1859
- -  II.B.2. Abe Sijbenga, 1829-1898
-  II.C. Wijnia
-  II.D. Kooistra
-  II.E. Hartmans
-  II.F. Kiestra
-  II.G. Westra

III. Diversen
 Inventaris


I. Meindersma


-  I.A. Eelkjen Reinders (-1807)

Eelkjen Reinders (overleden 11-11-1807 Ee), huwde 8-6-1777 Ee met Johannes Sytses, zoon van Sytse Johannes en Sipkje Sjoerds. Zij huwde voor de tweede maal op 1-7-1792 te Ee met Eelke Wiggers (Meindersma)
 
001 Testament van Tjeert Jans te Ee, waarbij de diakonie van Ee als erfgenaam wordt benoemd, en aan zijn neef Jan Teeckes een geldbedrag wordt gelegateerd, met afschrift periode
omvang
plaats
1691
2 stukken
Ee
 
002 Akte van schuldbekentenis door Frans Reiners, huisman onder de klokslag van Ee wegens een geldlening van Frans Binnert Abinga Glins van Humalda te Dronrijp wegens de aankoop van negen pondematen bouwland onder de klokslag van Ee, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1706
1 stuk
Ee
 
003 Akte van schuldbekentenis door Sijtse Johannes, huisman onder Ee wegens de koopsom van een pondemaat en acht einsen land onder Ee van Gosse Ydes, Tjeerd Ydes, Lijsbeth Ydes, weduwe van Rinnert Wybes onder Hantum, Baukje Ydes te Hantum, mede als erfgenaam voor hun overleden broer Johannes Ydes, met kwiteringen van betalingen van de koopsom in 1736 en 1738 periode
omvang
plaats
1736
1 stuk
Ee
 
004 Akte van aankoop van een huis c.a. aan de Buren onder Ee, uitgezonderd het hornleger, door Sijtse Johannes en Sipkjen Sjoerds, echtelieden te Ee, van Wilhelmus Bergsma, secretaris en ontvanger-generaal van Oostdongeradeel te Dokkum periode
omvang
plaats
1739
1 stuk
Ee
 
005 Akte van verkoop van zeven pondematen greidland onder Ee door Wilhelmus Bergsma, secretaris en ontvanger-generaal van Oostdongeradeel te Dokkum, aan Sijtse Johannes te Ee periode
omvang
plaats
1741
1 stuk
Ee
 
006 Akte van aankoop door Sijtse Johannes van zeven pondematen greidland en zeven pondematen bouwland onder Ee van Adrianus Bergsma, raad van staat van de Verenigde Nederlanden periode
omvang
plaats
1742
1 stuk
Ee
 
007 Akte van schuldbekentenis door Sijtse Johannes en Sipkien Sjoerds, echtelieden te Ee wegens een geldlening van Adrianus Bergsma, raad van staat van de Verenigde Nederlanden voor de aankoop van 14 pondematen land van Humalda sate onder Ee, met kwitering van afbetaling in 1744 periode
omvang
plaats
1742
1 stuk
Ee
 
008 Akte van scheiding van onroerende goeden te Niawier en Ee tussen Sijtse Johannes, huisman onder Ee, en Sijtske Johannes, vrouw van Jacob Jans, huisman onder Ee, als erfgenamen van hun ouders Johannes Andries en Betske Jans en hun broer Jan Johannes. periode
omvang
plaats
1746
1 stuk
Ee
Niawier
 
009 Akte van verkoop van een huis c.a. te Ee door Antje Gerbens, weduwe van Haije Sijtses te Ee aan Froukjen Harmens, weduwe van Ede Geerts te Dokkum periode
omvang
plaats
1750
1 stuk
Ee
 
010 Akte van aankoop door Sijtse Johannes en Sipkien Sjoerds, echtelieden te Ee van 4 pondematen bouwland aan het voetpad naar Haima zate van Wilhelmus Bergsma, secretaris en generaal-ontvanger van Oostdongeradeel, met kwitering van de betaling van de koopsom in 1754 periode
omvang
plaats
1753
1 stuk
Ee
 
011 Akte van aankoop door Sijtse Joannis te Ee van veertien en een half pondemaat land te Ee van Dodonea van Wijckel, gehuwd met Hans Hendrik van Haersma, grietman van Oostdongeradeel te Metslawier, met kwiteringen van betaling periode
omvang
plaats
1756
1 stuk
Ee
 
012 Akte van aankoop door Hendrik Jans, huisman te Ee, en Tettie Fransen van zes pondemaat greidland onder Anjum boven de Zijl van Gemmo Onuphrius van Burmania, generaal van de infanterie en gouverneur van Vlaanderen, met kwitering van betalingen periode
omvang
plaats
1758
1 stuk
Anjum
 
013 Akte van schuldbekentenis door Hendrik Jans, huisman en gehuwd met Tettie Fransen, te Ee inzake een geldlening van Gemmo Onuphrius van Burmania, generaal van de infanterie en gouverneur van Vlaanderen, wegens de koop van zes pondemaat greidland onder Anjum boven de Zijl, met aantekening van betalingen, 1759 periode
omvang
plaats
1758
1 stuk
Anjum
 
014 Stuk inzake de kwestie tussen Sijtse Johannes, huisman onder Niawier en deurwaarder G. Storm betreffende de betaling van een "restcedul van floreen", met verklaring inzake de gedane betaling periode
omvang
plaats
1761
1 stuk
Niawier
 
015 Akte van aankoop door Sipkjen Sjoerds, weduwe van Sijtse Johannes te Ee, van een pondemaat bouwland onder Ee, van Johannes Aukes periode
omvang
plaats
1762
1 stuk
Ee
 
016 Akte van aankoop door Johannes Sijtses, huisman, en Sjoukjes Sijtses te Ee van zeven pondemaat bouwland onder Ee van Lijsbert Ydes, weduwe van Sjoek Fransen te Hantum periode
omvang
plaats
1763
1 stuk
Ee
 
017 Akte van schuldbekentenis door Johannes Sijtses, huisman, en Sjoukjen Sijtses, meerderjarige vrijster te Ee, inzake een geldlening van Lijsbert Ydes, weduwe van Sjoek Fransen te Hantum wegens de aankoop van zeven pondematen bouwland onder Ee periode
omvang
plaats
1763
1 stuk
Ee
 
018 Akte van schuldbekentenis door Sipkjen Sjoerds, weduwe van Sijtse Johannes te Ee, wegens geldlening van Pybo Talma, landsavocaat en fiscaal-genraal van Friesland te Leeuwarden voor de aankoop van een pondemaat bouwland te Ee, met kwitering van betaling van de koopsom periode
omvang
plaats
1763
1 stuk
Ee
 
019 Decreetbrief van het Hof van Friesland voor Johannes Sijtses, huisman te Ee, wegens de verkoop uit de boedel van Auke Hijlkes te Ee van vijf pondematen bouwland, met kwiteringen van betalingen, 1770-1778 periode
omvang
plaats
1770
1 stuk
Ee
 
020 Akte van schuldbekentenis door Johannes Sijtses, huisman te Ee, inzake een geldlening van Douwe en Jacob Hansma, Auke Hopperus en zijn vrouw Geertje Hansma, en Ulbo Gerrits Buwalda en zijn vrouw Corneliske Hansma te Dokkum, wegens de aankoop van acht en een half pondematen bouwland onder Engwierum, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1773
1 stuk
Engwierum
 
021 Akte van aankoop door Hendrik Jans en Tettie Fransen te Ee van een huis c.a. te Ee van Catie Schregardus, gehuwd met Douwe Geerts te Hiaure, met ondertekende verklaring uit 1787 dat het huis c.a. bij scheiding en deling het eigendom is geworden van Johannes Sijtses periode
omvang
plaats
1776
1 stuk
Ee
 
022 Akte van schuldbekentenis door Gerk Jans, koopman te Ee wegens een geldlening van Johannes Sijtses, huisman te Ee, met aantekeningen van aflossingen, 1776-1779 periode
omvang
plaats
1776
1 stuk
Ee
 
023 Testament van Hendrik Jans en Tettie Fransen te Ee, waarbij Eelkjen Reinders of haar kinderen benoemd wordt tot erfgename, met uitsluiting van met name genoemde bloedverwanten, en met aantekening inzake de boedel van Tettie Fransen na het overlijden van Eelkjen Reinders tussen de erfgenamen, 1808 periode
omvang
plaats
1777
1 stuk
Ee
 
024 Akte van aankoop door Johannes Sijtses en Eelkjen Reinders te Ee van een 'campke land' onder Engwierum, groot een half pondemaat, van Louw Mennes, arbeider te Anjum periode
omvang
plaats
1779
1 stuk
Engwierum
 
025 Akte van aankoop door Johannes Sijtses, huisman onder Ee, van zeventien en een half pondematen bouw- en greidland onder Ee van Sjoukjen Harmens en Dirk Dirks, huisman te Nijkerk periode
omvang
plaats
1779
1 stuk
Ee
 
026 Akte van scheiding van de goederen van Tettie Fransen, in leven huisvrouw van Hendrik Jans te Ee, tussen Hendrik Jans en Eelkjen Reinders, vrouw van Johannes Sijtses te Ee periode
omvang
plaats
1779
1 stuk
Ee
 
027 Akte van aankoop door Johannes Sijtses, huisman en Eelkjen Reinders te Ee van drie en twee en een half pondematen bouwland onder Ee van Jisse Jans, koopman op de Joure, Trijntje Jans, gehuwd met Tjalling Binnes te Ee, Janke Jans, gehuwd met Hendrik Folkerts te Holwerd, Hylke Jans te Ee, Rienk Tjeerds te Blije, Dieuke Tjeerds, gehuwd met Claas Clases te Holwerd, Jan Tjeerds 'onder 't behoor van Groeninger omlanden', Riemke Tjeerds te Holwerd en Gerke Tjeerds in 'Oostindien' als erfgenamen van Riemke Jitses te Ee periode
omvang
plaats
1780
1 stuk
Ee
 
028 Akte van schuldbekentenis door Johannes Sijtses, huisman en Eelkjen Reinders te Ee inzake een geldlening van Jitse Jans, koopman op de Joure c.s. wegens de aankoop van drie en twee en een half pondematen bouwland, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1780
1 stuk
Ee
 
029 Akte van aankoop door Johannes Sijtses, huisman en Eelkjen Reinders te Ee van vijf pondematen greidland onder Ee van Wijbe Rinderts, huisman te Hantum, Yde en Frans Sjoeks, huislieden te Hantum, Ytske Sjoeks, meerderjarige vrijster te Hantum en Joost Sjoerds, koopman te Holwerd, gehuwd met Tjitske Sjoeks, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1781
1 stuk
Ee
 
030 Akte van schuldbekentenis door Johannes Sijtses, huisman en Eelkjen Reinders te Ee inzake een geldlening van Wijbe Rinderts, huisman onder Hantum, Yde en Frans Sjoeks, huislieden te Hantum, Ytske Sjoeks, meerderjarige vrijster te Hantum, en Joost Sjoerds, koopman en zijn vrouw Tjitske Sjouks te Hantum, wegens de aankoop van vijf pondematen greidland onder Ee, met kwitering van betalingen periode
omvang
plaats
1781
1 stuk
Ee
 
031 Rekening van ontvangsten en uitgaven door Jan Harmens Rintjema, ontvanger van Hantumhuizen, na het overlijden van zijn vrouw Betske Sijtses, ten behoeve van Johannes Sijtses, huisman onder Ee, en Sjoukje Sijtses, gehuwd met Abel Wiersma te Nijehove (Groningen) periode
omvang
plaats
1781
1 stuk
Hantumhuizen
 
032 Akte van aankoop door Johannes Sijtses en Eelkjen Reinders te Ee van twee huizen c.a. te Ee van de erven van Jan Goslings en Trijntje Mennes Donga, met kwitering van betalingen, 1793 periode
omvang
plaats
1782
1 stuk
Ee
 
033 Akte van aankoop door Hendrik Jans te Ee en Pijbe Tijssens te Leeuwarden van drie pondematen bouwland onder Jouswier van Hendrik Jacobs, koopman te Paesens periode
omvang
plaats
1782
1 stuk
Jouswier
 
034 Akte van aankoop door Johannes Sijtses, huisman, en Eelkjen Reinders te Ee van drie pondemaat greidland te Ee, van Wijbe Tijssens, vrijgezel te Paesens periode
omvang
plaats
1782
1 stuk
Ee
 
035 Akte van schuldbekentenis door Johannes Sijtses en Eelkjen Reinders, huislieden te Ee, van een geldlening van Menne Jans en Anthony Jans, mede namens de overige erfgenamen van Jan Goslings en Trijntje Mennes te Ee wegens de aankoop van twee huizen c.a. te Ee, met kwiteringen van betalingen periode
omvang
plaats
1782
1 stuk
Ee
 
036 Codocil bij het testament uit 1779 van Martje Nauta, weduwe van Age Reinalda, koopman te Almenum, waarin Betske, Sjoukje en Johannes Sijtses worden genoemd als erfgenamen van een derde deel van een zathe onder Ternaard periode
omvang
plaats
1783
1 stuk
Ternaard
 
037 Inventaris van de boedel van Johannes Sijtses ten behoeve van zijn weduwe Eelkjen Reinders te Ee periode
omvang
plaats
1784
1 omslag
Ee
 
038 Akte van aankoop door Johannes Sijtses, huisman en Eelkjen Reinders te Ee van vijf pondematen bouwland en vier pondematen greidland onder Ee van Johan Caspar Bergsma, grietman van Franekeradeel en wonende te Metslawier, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1786
1 stuk
Ee
 
040 Akte van schuldbekentenis door Johannes Sijtses en Eelkjen Reinders te Ee inzake een geldlening van Johannes Caspar Bergsma, grietman van Franekeradeel, wonende te Metslawier, wegens de aankoop van vijf pondematen bouwland en vier pondematen nieuw greidland te Ee, met kwitering van betalingen periode
omvang
plaats
1786
1 stuk
Ee
 
041 Testament van Hendrik Jans en Trijntje Foekes, echtelieden te Ee periode
omvang
plaats
1786
1 stuk
Ee
 
039 Akte van scheiding van obligaties uit de boedel van Hendrik Jans en Tettie Fransen tussen Eelkjen Reinders, gehuwd met Johannes Sijtses te Ee, en Trijntje Fockes, weduwe van Hendrik Jans te Ee, 1786, met kwitering van betaling, 1788, en tussen Eelkjen Reinders en Johannes Sijtses met Jan Sijpts te Niawier, weduwnaar van Trijntje Fockes, 1791 periode
omvang
plaats
1786 - 1791
1 stuk
Ee
 
042 Akte van aankoop door Johannes Sijtses, huisman te Ee, van acht pondematen bouwland onder Ee van Betske Botma, gehuwd met Lieuwe Reinders Sijnia, lid van de vroedschap en oud-burgemeester te Dokkum voor de ene helft en van Antje Botma, weduwe van T. Osinga te Dokkum, voor de andere helft, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1788
1 stuk
Ee
 
043 Akte van aankoop door Eelkjen Reinders, weduwe van Johannes Sijtses te Ee als niaarneemster in plaats van Douwe Jacobs en Aaltie Wessels te Ee, van twee en een half pondemaat greidland te Ee van Sjoukjen Feijkes Ronner, gehuwd met Pieter Boomsma, burgerhopman en distillateur te Dokkum, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1791
1 stuk
Ee
 
044 Akte van schuldbekentenis door Douwe Jacobs en Aaltje Wessels te Ee wegens een geldlening van Sjoukjen Feijkes Ronner, gehuwd met Pieter Boomsma, burgerhopman en distillateur te Dokkum voor de aankoop van twee en een half pondemaat greidland onder Ee, met kwitering van betaling door Eelkjen Reinders, weduwe van Johannes Sijtses periode
omvang
plaats
1791
1 stuk
Ee
 
045 Akte van schuldbekentenis door Johannes Sijtses, huisman en Eelkjen Reinders te Ee, inzake een geldlening van Sjoukjen Feijkes Ronner, gehuwd met Pieter Boomsma, burgerhopman en distillateur te Dokkum wegens de aankoop van drie en half pondematen bouwland onder Ee, met kwitering van betalingen periode
omvang
plaats
1791
1 stuk
Ee
 
046 Inventaris van de boedel van Johannes Sijtses

NB. niet compleet

periode
omvang
plaats
1791
1 omslag
Ee
 
047 Testament van Johannes Sijtses en Eelkjen Reinders periode
omvang
plaats
1791
1 stuk in 2voud met afschrift
Ee
 
048 Lijst van omslagen over de pondematen wegens de aanleg van een pomp door de Kleine Schapeweg bij de wagenmakers

NB. Johannes Sijtses is één van de aangeslagenen

periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
049 Uittreksel uit het kerkelijk trouwboek van Ee inzake het huwelijk in 1720 van Sijtze Johannes en Sipkjen Sjoerds te Ee periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee

-  I.B. Eelke Wiggers Meindersma, 1761 - 1819

Eelke Wiggers Meindersma (1761 Paesens - 1819 Oostdongeradeel), bakker, huwde 1e 23-12-1787 Paesens/Oosternijkerk Fetje Douwes Vlieg (1765 Oudwoude, dochter van Douwe Vlieg en Grietje Klases), huwde 2e 1-7-1792 Ee Eelkjen Reinders (? - 1807 Oostdongeradeel)
 
050 Taxatielijst van door Fetje Douwes Vlieg nagelaten kleren en zilveren voorwerpen periode
omvang
plaats
1792
1 stuk
Ee
 
051 Akte van aankoop door Eelke Wiggers en Eelkjen Reinders te Ee van drie pondematen greidland aan de Kolkweg te Ee van Tjietske Johannes en Gerrijt Foppes te Ee, met kwitering van betalingen periode
omvang
plaats
1800
1 stuk
Ee
 
052 Akte van schuldbekentenis door Eelke Wiggers Meindersma en Eelkjen Reinders aan Bokke Wiggers Meindersma en Johanna Jans Fegter wegens een geldlening vanwege aankoop van greidland periode
omvang
plaats
1801
1 stuk
Ee
 
053 Akte van aankoop door Eelke Wiggers en Eelkjen Reinders te Ee van een hornleger met huizinge en schuur en twee percelen bouwland onder Ee van Bokke Meindersma, bakker en gehuwd met Johanna Jans Vechters, wonende op 't Vliet onder Leeuwarden, met schuldbekentenis en kwitering van de betaling van de koopsom, 1803-1804, en retroactum, 1797 periode
omvang
plaats
1803
1 omslag
Ee
 
054 Akte van scheiding van de ouderlijke goederen tussen Bokke Wiggers Meindertsma, Eelke Wiggers, Jan Wiggers, Douwe Wiggers, Ernst Wiggers, Trintie Wiggers en Antie Wiggers, afschrift periode
omvang
plaats
1803
1 stuk
Ee
 
055 Akte van aankoop door Eelke Wiggers en Eelkjen Reinders te Ee van negen pondematen greidland onder Ee van Bokke Wiggers Meindersma en Johanna Jans Fegters, wonende op het Fliet te Leeuwarden periode
omvang
plaats
1804
1 stuk
Ee
 
056 Akte van aankoop door Eelke Wiggers, nederechter van Oostdongeradeel, en Eelkjen Reinders te Ee van twee pondematen bouwland, 'Koudenburg' genaamd, en drie pondematen bouwland, van Jan Andries en Romke Klaazes te Kollum, Ype Jans en Carel Oberman te Rinsumageest als lasthebbers van L.J. Florison, predikant te Ee en Engwierum, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1805
1 stuk
Ee
 
057 Akte van schuldbekentenis door Eelke Wiggers, nederechter van Oostdongeradeel, en Eelkjen Reinders te Ee van een geldlening van Jan Andries en Romke Klaazes te Kollum, en Ype Jans en Carel Oberman te Rinsumageest, wegens de aankoop van vijf pondemaat greidland onder Ee, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1805
1 stuk
Ee
 
058 Akte van aankoop door Eelke Wiggers Meindersma van zes pondematen bouwland onder Ee van Romkje Annes c.s. te Wierum periode
omvang
plaats
1807
1 stuk
Ee
 
059 Akte van aankoop door Eelke Wiggers Meindersma van de helft van een huizinge met twee woningen in het Oosteind te Ee, bewoond door Klaas Jans en Jan Lieuwes, de helft van zes pondematen laagland onder Anjum bij Ezumazijl, de helft van vijf pondematen greidland in de Kolken onder Ee, vijfdehalf pondematen bouw onder Ee met bomen bezaaid en drie pondematen bouwland op de Tibben onder Ee, van Minne Jelmers, grofsmid te Pingjum, Reinder Jelmers, gardenier te Lioessens, Reinder Jacobs, gardenier op de nieuwe Bildzijl, Jan Jacobs, snikschipper te Sint Anna, als erfgenamen van Tettje Fransen, gehuwd met Hendrik Jans, te Ee, met kwitering van de betaling van de koopsom periode
omvang
plaats
1808
1 stuk
Anjum
Ee
 
060 Staten betreffende de taxatie van de nagelaten onroerende goederen en waardepapieren van Eelkjen Reinders periode
omvang
plaats
1808
1 omslag
Ee
 
061 Akte van aankoop van vijf pondematen greidland onder Ee van Klaaske Teenstra, weduwe van Sijbren Klazes te Hantumeruitburen, namens haar minderjarige dochter Antje Sybrens, en Doedtje Sybrens, weduwe van Klaas Jacobs te Oostrum periode
omvang
plaats
1809
l stuk
Ee
 
062 Kwitanties van betaling door Eelke Wiggers te Ee van de verponding en tiende verhoging over het jaar 1809 voor de percelen 27 en 85 te Ee periode
omvang
plaats
1809
2 stukken
Ee
 
063 Akte van aankoop door Eelke Wiggers te Ee van drie en een half pondematen greidland onder Jouswier van Lamke Aukes, gehuwd met Feike Sijbouts Faber onder Nes periode
omvang
plaats
1810
1 stuk
Jouswier
 
064 Akte van aankoop door Eelke Wiggers, lid van het gemeentebestuur van Oostdongeradeel te Ee van vijf pondematen greidland onder Jouswier en Ee van Lamke Aukes, gehuwd met Feike Sijbouts Faber onder Nes periode
omvang
plaats
1811
1 stuk
Ee
Jouswier
 
065 Rapport door Eelke Wiggers Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee, en Rink Minnes Douma, lid van de municipale raad van de gemeente Ee, betreffende de pompen en waterlossingen behorende tot het dorp Ee periode
omvang
plaats
1812
1 stuk
Ee
 
066 Notariële akte van aankoop door Eelke Wiggers Meindersma, landbouwer te Ee, van een 'eeuwige renthe of pagt gaande uit een hornleger gelegen in de Buren onder Ee' (huis nr. 44) van Johannes Casparus Bergsma, lid van Provinciale Staten, te Metslawier periode
omvang
plaats
1816
1 stuk
Ee
 
067 Notariële akte van aankoop door Pieter Liepkes Dijkstra, landbouwer te Ee van in totaal 17 pondemaat bouwland onder Ee van Johannes Casparus Bergsma, lid van Provinciale Staten te Metslawier

NB. één van de getuigen is Eelke Wiggers Meindersma

periode
omvang
plaats
1816
1 stuk
Ee
 
068 Akte van aankoop van zeven pondematen bouwland buitendijks onder Ee van Gerben Rienks Kooistra te Ee periode
omvang
plaats
1817
1 stuk
Ee
 
069 Akte van ruiling van een perceel bouwland en een perceel greidland onder Ee met Jacob Rengers Boersma te Ee periode
omvang
plaats
1817
1 stuk
Ee
 
070 Onderhandse akte van schuldbekentenis aan Eelke Wiggers Meindersma en Eelkjen Reinders van Rienk Gerbens Kooistra en Ietje Klazes Klaver te Niawier en van Trijntje Harmens, weduwe van Klaas Gerbens Klaver wegens een geldlening, met aantekeningen betreffende rentebetalingen en aflossing over 1818-1821 periode
omvang
plaats
1817
1 stuk
Ee
 
071 Notariële akte van aankoop door Eelke Wiggers Meindersma, landbouwer te Ee, van acht en een half pondemaat bouwland te Ee, van Pieter Wiltjes Meindertsma, landbouwer te Ee, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1818
1 stuk
Ee
 
072 Notariële akte van aankoop door Eelke Wiggers Meindersma te Ee van de helft van negen pondematen greidland in de hornen onder Engwierum van mr. Jouwert Witteveen, vrederechter te Dokkum periode
omvang
plaats
1819
1 stuk
Engwierum
 
073 Gekwiteerde nota van J. van Assen te Aalzum aan Eelke Wiggers Meindersma wegens geleverd hout en zaagloon in 1815, 1816 en 1818 periode
omvang
plaats
1821
1 stuk
Ee
 
074 Gekwiteerde nota betreffende de notariskosten voor de erfgenamen van Eelke Wiggers Meindersma periode
omvang
plaats
1829
1 stuk
Ee
 
075 Lijst van goederen door Eelke Wiggers Meindersma ingebracht bij zijn huwelijk met Eelkjen Reinders periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
076 Lijst van obligaties behorende tot de boedel van Eelke Wiggers Meindersma en Eelkjen Reinders periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
077 Stukken betreffende de inventarisatie van de nalatenschap van Eelke Wiggers Meindersma periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag
Ee

-  I.C. Douwe Eelkes Meindersma, 1789-1844

Douwe Eelkes Meindersma, (Ee 1789 - Ee 1844),landbouwer, huwde 1e 28-5-1815 Oostdongeradeel (mairie Ee) Trijntje Tjallings de Boer (Engwierum 1790 - Engwierum 1815), huwde 2e 1-3-1821 Oostdongeradeel Tietje Klazes Nauta (Kollum 1793 - Ee 1869)
 
078 Gedichten van godsdienstige aard door Douwe Eelkes Meindersma periode
omvang
plaats
1800 - 1808
1 omslag
Ee
 
079 'Rekenboek', register met voorbeelden van diverse berekeningen periode
omvang
plaats
1802 - 1804
1 deel
Ee
 
398 'Schrijfboek', register met voorbeelden van diverse berekeningen periode
omvang
plaats
1806
1 deel
Ee
 
080 'Een grafschrift van Eelke Bouwes begraven te Hallum', raadsel over leeftijd en overlijdensdatum door Douwe Eelkes Meindersma periode
omvang
plaats
1809
1 stuk
Ee
Hallum
 
081 Onderhandse akte van overdracht van een schuldbekentenis door Wopke Romkes Douma, timmerman en Trientje Jans van der Meulen te Ee wegens de aankoop van zes pondematen bouwland onder Ee van Tjalling Lieuwes Meindersma, landbouwer, Eesge Lieuwes Meindersma, landbouwer en Jan Mients Smeding, onderwijzer, aan Douwe Eelkes Meindersma, met aantekeningen van rentebetalingen en aflossing, 1819-1840 periode
omvang
plaats
1819
1 stuk
Ee
 
082 Notariële akte van huwelijkse voorwaarden tussen Douwe Eelkes Meindersma, landbouwer te Ee en Tietje Klazes Nauta onder Engwierum periode
omvang
plaats
1821
1 stuk
Ee
 
084 Onderhandse schuldbekentenis door Lolke Botes Westra en Antje Jacobs Boersma, gardeniers te Ee aan Douwe Eelkes Meindersma, landbouwer te Ee wegens een geldlening, met aantekeningen van rentebetalingen, 1821-1835 periode
omvang
plaats
1821
1 stuk
Ee
 
083 Notariële akten van scheiding van goederen van Eelke Wiggers Meindersma tussen Douwe Eelkes Meindersma en Fetze Eelkes Meindersma periode
omvang
plaats
1821, 1826
2 stukken
Ee
 
085 Notariële akte van aankoop door Douwe Eelkes Meindersma, landbouwer te Ee en gehuwd met Tietje Klazes Nauta van een stuk bouwland onder Ee van de erven van Pijbo Talma, met kwitering van de koopsom, 1824 periode
omvang
plaats
1823
1 stuk
Ee
 
086 Notariële akte van aankoop van vier pondematen greidland bij de Buorren onder Ee van Jan Gerrits Zwart, gardenier te Ee, met kwitering van de koopsom, 1824 periode
omvang
plaats
1823
1 stuk
Ee
 
087 Notariële akte van verdeling tussen de erfgenamen, waaronder Douwe en Fetze Eelkes Meindersma, van de nagelaten goederen van Grietje Klazes Smenia, weduwe van Douwe Vlieg, te Kollum periode
omvang
plaats
1824
1 stuk
Kollum
 
088 Onderhandse akte van verhuur van 30 1/2 pondematen bouw- en greidland onder Anjum en Lioessens door Douwe en Fetze Eelkes Meindersma aan Taeke Pieters Klimstra te Lioessens, met kwiteringen van betaling van de huur, 1826-1832 periode
omvang
plaats
1825
1 stuk
Anjum
Lioessens
 
089 Notariële akte van ruiling tussen Douwe Eelkes Meindersma en Fetze Eelkes Meindersma van percelen greidland onder Ee, Anjum en Oostrum periode
omvang
plaats
1826
1 stuk
Anjum
Ee
Oostrum
 
090 Notariële akte van aankoop van percelen greidland onder Anjum en bouwland onder Ee van Antje Ypes Zijlstra te Metslawier, Gerlof Ypes Zijlstra te Ee, Reinouw Ypes Zijlstra te Ee, Sjoerd Ypes Zijlstra te Ee, Doetje Jelles Faber te Ee en Dirk Jacobs Holdinga te Ee periode
omvang
plaats
1827
1 stuk
Anjum
Ee
 
091 Gekwiteerde nota's wegens verrichte betalingen voor geleverde goederen of aankopen periode
omvang
plaats
1828 - 1850
1 omslag
Ee
 
092 Gekwiteerde nota's betreffende de betaling van de koopsom en onkosten wegens de aankoop van land van de erven van Hendrik Douwes Boersma periode
omvang
plaats
1829
2 stukken
Ee
 
093 Notariële akte van aankoop van ruim twee bunders greidland onder Ee van Iede Floris Westra, gardenier en Rinske Gerbens Kooistra te Ee periode
omvang
plaats
1830
1 stuk
Ee
 
094 Notariële akte van aankoop van een bunder bouwland binnendijks onder Ee van de erfgenamen van Gertje Jans van der Herberg, winkelierse te Ee en weduwe van Jan Klazes Jansma, met kwitering van de koopsom, 1834, en nota van notariële kosten, 1840 periode
omvang
plaats
1834, 1840
1 omslag
Ee
 
095 Notariële akte van aankoop door Douwe Eelkes Meindersma, landbouwer te Ee, van 4 percelen greid- en bouwland onder Ee (Ee C 388, 389, 378 en 384) van Jan Pieters Boersma en Aukje Jans Douma te Ee, met gekwiteerde nota van kosten periode
omvang
plaats
1836
2 stukken
Ee
 
096 Notariële akte van aankoop van een huis (nr. 45) en hornleger c.a. te Ee (Ee C 192 en 193) door Douwe Eelkes Meindersma van de erfgenamen van Jan Gerrits Zwart, in leven gardenier te Ee periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Ee
 
097 Notariële akte van aankoop van een stuk bouwland onder Ee (Ee B 231) door Douwe Eelkes Meindersma van Ype Jacobs Humalda e.a. periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Ee
 
098 Notariële akte van een schuldbekentenis door Jilt Wiltjes Braaksma en Feikjen Geerts Bosch te Engwierum van een geldlening van Adrianus van Slooten te Dokkum, onder hypotheekstelling op een gedeelte greidland in de Kolken bij Tibben onder Engwierum, met aantekeningen van rentebetalingen, 1839-1841, en aflossing van de schuld door Douwe Eelkes Meindersma als koper van het betreffende perceel, 1842 periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Engwierum
 
099 Testament van Afke Vlieg te Kollum, gehuwd met Lourens Faber, notaris te Kollum, waarin Douwe en Fetse Eelkes Meindersma genoemd worden als ontvangers van een legaat periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Kollum
 
100 Notariële akte van aankoop van een stuk greidland in de Kolken onder Ee (Ee D 868) van Douwe Ymes Stiemsma te Morra en Klaas Ymes Stiemsma, landbouwer te Anjum periode
omvang
plaats
1839
1 stuk
Ee
 
101 Onderhandse akte van aankoop van een perceel greidland (Ee C 400) van Alle Gerbens Kooistra, gardenier te Ee periode
omvang
plaats
1839
1 stuk
Ee
 
102 Onderhandse akte van ruiling van stukken greidland onder Anjum (Anjum B 360 en 763) tussen Douwe Eelkes Meindersma te Ee en Fokke Jans Osinga, gardenier te Anjum periode
omvang
plaats
1839
1 stuk
Anjum
 
103 Notariële akte van aankoop van een stuk bouwland (Ee C 455) onder Ee van Folkert Mintjes Tibma te Ezumazijl periode
omvang
plaats
1840
1 stuk
Ee
 
104 Notariële akte van aankoop van een huis te Ee (nr. 56) (Ee C 203 ) door Douwe Eelkes Meindersma van Meindert Dirks Haaima, schipper te Ee periode
omvang
plaats
1842
1 stuk
Ee
 
105 Notariële akte van aankoop van een stuk bouwland buitendijk onder Ee (Ee B 228) van Gerrit Jacobs Sinia, landbouwer en assessor van Oostdongeradeel te Morra en zijn vrouw Aukje Thomas Dijkstra, met kwitering van de koopsom periode
omvang
plaats
1842
1 stuk
Ee
 
106 Notariële akte van aankoop van een stuk bouwland onder Ee (Ee C 426) door Douwe Eelkes Meindersma van Tjitske Jans Dijkstra en Pieter Klazes Bosch, gardenier te Niawier periode
omvang
plaats
1842
1 stuk
Ee
 
107 Brief van Tietje Klazes Nauta aan ds. P.A.C. Hugenholts te Dokkum, waarin zij hem dankt voor het medeleven in de periode voorafgaand aan het overlijden van haar man, afschrift periode
omvang
plaats
1844
1 stuk
Ee
 
108 Taxatielijst van gouden en zilveren voorwerpen periode
omvang
plaats
1844
1 stuk
Ee
 
109 Gekwiteerde nota van het kantongerecht te Dokkum voor Tietje Klazes Nauta wegens kosten van een familieraad voor het benoemen van een toeziend voogd en de beëdiging van boedeltaxateurs periode
omvang
plaats
1845
1 stuk
Ee
 
110 Notariële akte van inventarisatie van de gemeenschappelijke boedel van Douwe Eelkes Meindersma en zijn weduwe Tietje Klazes Nauta periode
omvang
plaats
1845
1 stuk
Ee
 
111 Notariële akte van aankoop van een stuk bouwland onder Ee (Ee B 154) door Tietje Klazes Nauta van de erfgenamen van Jan Wiltjes Loonstra en Aukje Pieters Eelkema, met kwitering van de koopsom periode
omvang
plaats
1846
1 stuk
Ee
 
112 Notariële akte van aankoop van twee percelen greidland te Ee (Ee C 413 en 414) door Tietje Klazes Nauta en kinderen van Gertje Johannes Douma, weduwe van Paulus Gerrits Buwalda, gardenierster te Ee en kinderen, met kwitering van de koopsom periode
omvang
plaats
1847
1 stuk
Ee
 
113 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwland onder Ee (Ee C 385) door Tietje Klazes Nauta van Eelke Jans Boersma, gardenier te Ee en Pieter Jans Boersma, koemelker te Metslawier periode
omvang
plaats
1849
1 stuk
Ee
 
114 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwland te Ee (Ee B 202) door Tietje Klazes Nauta van Jan Cornelis Sijtsma, koopman te Ee, en kinderen periode
omvang
plaats
1849
1 stuk
Ee
 
115 Notariële akte van aankoop van een stuk greidland, genaamd 'de vijf' onder Oostrum (Ee A 146) door Tietje Klazes Nauta van Frans Julius Johan Baron van Heemstra, grietman van Rauwerdehem, te Eernsum, met kwitering van de koopsom periode
omvang
plaats
1849
1 stuk
Oostrum
 
117 Notariële akte van aankoop door Tietje Klazes Nauta, weduwe van Douwe Eelkes Meindersma te Ee, van een perceel greidland (Ee B212) van Pieter Pieters Sjoeks, gardenier te Nieuwezijlen onder Engwierum, met kwitering van betaling van de koopsom periode
omvang
plaats
1850
1 stuk
Ee
 
118 Notariële akte van aankoop van een huis (no. 58) en erf c.a. te Ee (Ee C 205), en twee graven op het kerkhof te Ee (rij 8, nrs. 1 en 2) door Tietje Klazes Nauta van Tjeerd Eelzes Folkertsma te Ee en zijn dochter Tietje Tjeerds Folkertsma, naaister te Ee periode
omvang
plaats
1850
1 stuk
Ee
 
116 Lijst van koopsommen en onkosten van aangelocht land en een taxatie van van huizen en andere gebouwen, toebehorend aan weduwe D.E. Meindersma periode
omvang
plaats
1850, 1861
2 stukken
Ee
 
120 Notariële akte van scheiding van de boedel van Douwe Eelkes Meindersma periode
omvang
plaats
1851
1 deel
Ee
 
121 Testament van Tietje Klazes Nauta te Ee periode
omvang
plaats
1851
1 stuk
Ee
 
119 Aantekeningen inzake taxaties en verkopingen van onroerend goed periode
omvang
plaats
1851 - 1863
1 omslag
Ee
 
122 Onderhandse akten van verhuur van percelen land door Tietje Klazes Nauta te Ee aan Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, met kwiteringen van betaling van de huur, 1853-1865 periode
omvang
plaats
1852
2 stukken in tweevoud
Ee
 
123 Onderhandse overeenkomst met Hendrik Pieters Keuning, timmerman te Ee, voor het bouwen van een schuur en woning te Ee, met kwiteringen van de betalingen van de aanneemsom, 1855-1856, en een bijlage betreffende de vloer, 1848 periode
omvang
plaats
1855
2 stukken
Ee
 
124 Onderhandse schuldbekentenis door Justus Teijes Beima, broodbakker te Ee, en zijn vrouw Ekke Gerkes Ganzenga wegens een geldlening van Eelke Douwes Meindersma, landeigenaar te Ee, met aantekeningen inzake rentebetalingen en aflossing, 1859-1861 periode
omvang
plaats
1859
1 stuk
Ee
 
125 Staten van bezittingen van Tietje Klazes Nauta, weduwe van Douwe Eelkes Meindersma periode
omvang
plaats
1859, 1864, 1868
3 stukken
Ee
 
126 Onderhandse akte van verhuur van percelen bouw- en greidland onder Ee (Ee B 202, B 212, B 154, C 517) door Tietje Klazes Nauta aan Douwe Eelkes Meindersma, met kwitering van de huursom, 1866-1868 periode
omvang
plaats
1865
1 stuk
Ee
 
127 Notariële akte, met concept, van de scheiding van de nalatenschap van Tietje Klazes Nauta periode
omvang
plaats
1869
1 omslag
Ee
 
128 Gedicht door R. v.d. Woude voor 'Meinderdsma' periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
129 Gedichten getiteld 'de rijke bedelaar' en 'de vrolijke reiziger' voor Douwe Eelkes Meindersma en zijn vrouw periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
130 Gekwiteerde nota van F. Witteveen inzake notariële kosten voor Douwe Eelkes Meindersma wegens de aankoop van zes pondematen greidland van L.W. Meindersma te Ee periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
131 Nota voor de erven van Douwe Eelkes Meindersma van Ernst Wiggers Meindersma voor kosten en werkzaamheden voor het invorderen van uitstaand geld van Douwe Eelkes Meindersma periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
132 Onderhandse schuldbekentenis door Ernst W. Meindersma aan de weduwe van Douwe Eelkes Meindersma wegens ontvangen weit en een geldlening in 1826 periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee

-  I.D. Eelke Douwes Meindersma, 1824 - 1883

Eelke Douwes Meindersma (24-11-1824 Ee - 27-2-1883 Ee), landbouwer, huwde 19-6-1862 Oostdongeradeel met Eilzabeth Meinderts Douma (11-4-1838 Ee - 15-10-1871 Ee)
 
133 Verklaring van de geneesheer te Metslawier inzake de koepokinenting van Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
1831
1 stuk
Ee
 
134 Gedicht van G. Berg ter gelegenheid van de 12e verjaardag van Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
1836
1 stuk
Ee
 
135 Stukken betreffende de loting voor de nationale militie periode
omvang
plaats
1843
1 omslag
Ee
 
136 Stukken betreffende de benoeming van Eelke Douwes Meindersma tot lid van de gemeenteraad van Oostdongeradeel. periode
omvang
plaats
1851 - 1877
1 omslag
Ee
 
137 Gekwiteerde taxatielijst van gereedschappen en vee overgedragen in 1852 door Tietje Klazes Nauta, weduwe van Douwe Eelkes Meindersma aan Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
1852
1 stuk
Ee
 
138 Onderhandse akte van verhuur door Jakobus Nicolaas Witteveen, landeigenaar te Metslawier van percelen grond (Ee C 556 en 557, B 163, 173 en 175) te Ee aan Eelke Douwes Meindersma, landeigenaar te Ee, met aantekeningen inzake verlenging en betaling, 1853-1864 periode
omvang
plaats
1862
1 stuk
Ee
 
139 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel bouwland aan het Grootdiep onder Ee (Ee C 311) van de erfgenamen van Egbert Romkes Douma en Grietje Jans van den Herberg, met kwitering van betaling van de koopsom periode
omvang
plaats
1854
1 stuk
Ee
 
140 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel greidland onder Ee (Ee C 379 ) van Jan Idzes Idsardi, rentenier te Dokkum periode
omvang
plaats
1855
1 stuk
Ee
 
141 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landeigenaar te Ee, van een perceel bouwland onder Ee (Ee B 155) van Reinder Pieters Westra, grutter te Dokkum, en Broer Westra, voerman te Dokkum, met retroactum 1853 periode
omvang
plaats
1856
1 omslag
Ee
 
143 Notariële akte van aankoop van drie percelen bouwland onder Ee (deel uitmakende van Ee B 242, 243, 246 en 229 en ontstaan als gevolg van 'afsnijding en afronding' van bochten in het Dokkumer Grootdiep) door Eelke Douwes Meindersma van het provinciaal bestuur van Friesland, met kwitering van betaling van de koopsom periode
omvang
plaats
1857
1 stuk
Ee
 
142 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij en door Eelke Douwes Meindersma als volmacht en lid van het bestuur van de Polder van Oost- en Westdongeradeel periode
omvang
plaats
1857 - 1865
1 omslag
Ee
 
144 Aantekeningen van Eelke Douwes Meindersma inzake de aanbestedingen voor het maken van een paar deuren in het Oostrumer vallaat en en het verfen met timmerwerk op de Ezumazijl periode
omvang
plaats
1859
1 stuk
Ezumazijl
Oostrum
 
145 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van twee huizen te Ee (nr. 59, genaamd het groothuis, en 59a, genaamd het stadshuis) (Ee C 206 en 207) van de erfgenamen van Jelle Thomas Mossel te Ee periode
omvang
plaats
1860
1 stuk
Ee
 
146 Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van Eelke Douwes Meindersma tot volmacht van de Polder van Oost - en Westdongeradeel en het waterschap Zeedijken Contributie Oostdongeradeel periode
omvang
plaats
1860, 1873
3 stukken
Ee
 
147 Kwitantie van Justus Buma te Ee wegens betaling van kosten door Eelke Douwes Meindersma voor het bakken van 'boonenbrood' periode
omvang
plaats
1861
1 stuk
Ee
 
148 Lijst van aanwezig vee, gereedschap e.d. en de waarde daarvan bij het huwelijk van Eelke Douwes Meindersma en Elizabeth Meinderts Douma periode
omvang
plaats
1862
1 stuk
Ee
 
149 Notariële akte van huwelijks voorwaarden tussen Eelke Douwes Meindersma en Elizabeth Meinderts Douma te Ee periode
omvang
plaats
1862
2 stukken
Ee
 
150 Onderhandse akte van huur door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel bouwland onder Ee (Ee B 175) van Jacobus Nicolaas Witteveen, landeigenaar te Metslawier, met kwitering van betaling van de huursom, 1864-1871 periode
omvang
plaats
1863
1 stuk
Ee
 
151 Onderhandse akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel bouwland onder Ee (Ee C 385) van Tietje Klazes Nauta, weduwe van Douwe Eelkes Meindersma, te Ee periode
omvang
plaats
1864
1 stuk
Ee
 
152 Gekwiteerde nota van notaris R. Fockema te Anjum voor het opstellen van een royementsakte, met bewijs van royement periode
omvang
plaats
1866
2 stukken
Ee
 
153 Brief van R. Fockema te Anjum aan Eelke Douwes Meindersma als een van de taxateurs van de boedel Jilderda met het verzoek van de erven de onroerende goederen in kavels te verdelen periode
omvang
plaats
1867
1 stuk
Ee
 
154 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel tuingrond aan de kunstweg bij de buurt te Ee (Ee C 191) van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Ee, met bijlagen periode
omvang
plaats
1868
1 omslag
Ee
 
155 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee van een stuk bouwland onder Ee (Ee B 176, noordelijk gedeelte) van de erfgenamen van Alle Hendriks Hendriksma en Korneliske Klazes Venema, met retroactum, 1827 periode
omvang
plaats
1868
2 stukken
Ee
 
156 Lijsten van effecten en obligaties van Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
1869, 1875, 1876
1 omslag
Ee
 
157 Onderhandse akte van aankoop van twee graven op het kerkhof te Ee (regel 19, nrs 5 en 6) van de erven van Pieter J. de Braak, met kwitanties van betalingen periode
omvang
plaats
1871
3 stukken
Ee
 
158 Onderhandse akte van verkoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel reed als weidland onder Oostrum (Ee B 86a) aan Johannes Hoekstra, gardenier te Jouswier, afschrift periode
omvang
plaats
1871
1 stuk
Oostrum
 
159 Kwitantie van betaling van successiebelasting door Eelke Douwes Meindersma voor zijn minderjarige kinderen, verschuldigd wegens de nalatenschap van zijn overleden zoon Klaas Eelkes Meindersma periode
omvang
plaats
1872
1 stuk
Ee
 
160 Kwitanties voor notaris R. Fockema te Anjum inzake gedane betalingen aan het kantongerecht te Dokkum voor kosten van een akte van benoeming van een toeziend voogd over de kinderen van Eelke Douwes Meindersma en Elisabeth Douma en de beëdiging van een deskundige in de nalatenschap van Elisabeth M. Douma periode
omvang
plaats
1872
2 stukken
Ee
 
161 Notariële akte betreffende de inventaris van de gemeenschappelijke boedel van Eelke Douwes Meindersma en zijn overleden echtgenote Elizabeth Meinderts Douma, met nota van de notaris periode
omvang
plaats
1872
2 stukken
Ee
 
162 Onderhandse akte van verkoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel reed als bouwland onder Ee (Ee B 175a) aan Pieter Gerbens Dijkstra, gardenier te Ee, afschrift periode
omvang
plaats
1872
1 stuk
Ee
 
163 Taxatielijst van de gouden- en zilveren voorwerpen van Eelke Douwes Meindersma, met nota van de taxateur periode
omvang
plaats
1872
2 stukken
Ee
 
164 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel bouwland op Tibben onder Ee (Ee C 449) van Anne Jelles Pafferaad, gardenier onder Ee, met gekwiteerde nota van de notaris periode
omvang
plaats
1874
2 stukken
Ee
 
165 Taxatielijst door Eelke Douwes Meindersma van onroerende goederen van Pietje Iedes Westra te Ee periode
omvang
plaats
1874
1 stuk
Ee
 
166 Aantekeningen door Eelke Douwes Meindersma betreffende de taxatie van de boedel van Jan Jans Douma periode
omvang
plaats
1875
1 stuk
Ee
 
167 Briefje van de burgemeester van Oostdongeradeel aan J.H. Obma en E.D. Meindersma waarbij hij een concept politiereglement en een conceptreglement voor de brandweer toezend en een herinnering aan een vastgestelde vergadering, met onderschrift van Obma periode
omvang
plaats
1878
1 stuk
Ee
 
169 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een huis en erf Ee (Ee C 204) van de erven Zantman te Ee periode
omvang
plaats
1880
1 stuk
Ee
 
168 Aantekeningen van Eelke Douwes Meindersma inzake ontvangsten en uitgaven van de 'Dijkscontributiën' en verhoudingen in eigendom tussen de Polder van Oost- en Westdongeradeel en de 'Dijkscontributiën' periode
omvang
plaats
1880 - 1881
2 stukken
Ee
 
170 Akte van scheiding tussen de erfgenamen van Minne Douwes Mellema en de erfgenamen van Eelkje Renderts de Vries van twee percelen bouwland onder Ee (Ee B 58 en 59), genaamd de Rijswalsacht waarbij de westelijke helft van Rijswalsacht (Ee B59) toebedeeld wordt aan de minderjarige kinderen van Eelke Douwes Meindersma en de oostelijke helft van Rijswalsacht (Ee B58) wordt toebedeeld aan Trijntje Tjeerds de Boer periode
omvang
plaats
1881
1 stuk
Ee
 
171 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een huis met erf en schuur te Tibben onder Ee (Ee C 766), 4 woningen (Ee C 772-775) en een perceel bouwland te Tibben onder Ee (Ee C776) van Folkert Gerbens Dijkstra, gardenier onder Ee periode
omvang
plaats
1881
1 stuk
Ee
 
172 Notariële akte van aankoop door Eelke Douwes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel bouwland onder Ee (Ee C 856) van Wijtske Sjoerdina Fockema te Zutphen als schuldeiseres van Jan Talsma, winkelier op Tibben onder Ee en zijn minderjarige kinderen periode
omvang
plaats
1881
1 stuk
Ee
 
173 Onderhandse akte van verkoop door Rienk Meinderts Douma, landbouwer te Oostrum, Minne Meinderts Douma, landbouwer te Ee, Siebren Meinderts Douma, landeigenaar te Ee, en Ype Minnes Mellema, landeigenaar te Oostrum van hun deel van het eigendom van een perceel bouwland (Ee B 59) aan de minderjarigen Douwe, Eke en Meindert Eelkes Meindersma, kinderen van van Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
1881
1 stuk
Ee
 
174 Gekwiteerde nota van notaris J. Feenstra te Metslawier voor de erven van Eelke Douwes Meindersma wegens het opmaken en passeren van een koopakte periode
omvang
plaats
1883
1 stuk
Ee
 
175 Notariële akte met beschrijving van de nagelaten boedels van Eelke Douwes Meindersma en Elisabeth Meinderts Douma periode
omvang
plaats
1883
1 stuk
Ee
 
176 Onderhandse akte van afstand door Anne Jans Boersma, gardenier te Ee van huurrecht van een perceel bouwland of de achterste helft van de Rijswalsacht te Ee (Ee B 59) aan de verhuurders, de minderjarige kinderen Douwe, Eke en Meindert van Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
1883
1 stuk
Ee
 
177 Aantekeningen inzake betalingen aan notaris W. Tromp te Bergum betreffende notariële handelingen tussen 1834 en 1861 voor de familie Nauta periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
178 Aantekeningen inzake kosten van werkzaamheden over 1855-1857 betreffende het Dokkumer Grootdiep en ontvangsten uit grondverhuur en -verkoop periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
179 Gedicht (van Eelke Douwes Meindersma) met de titel 'dubbele concientie van de koning van Polen periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
180 Lijst van eigen en gehuurde kadastrale percelen in de gemeente Ee met vermelding van geschatte waarde periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
181 Lijst van onroerende goederen in de kadastrale gemeente Ee periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
182 Lijsten van kadastrale percelen en hun geschatte waarde van Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
z.j.
2 stukken
Ee
 
183 Lijsten van landen met taxatiewaarde van de zwager, moeder en zuster Rigtje van Eelke Douwes Meindersma periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag
Ee
 
184 Staat van door Eelke Douwes Meindersma gebruikte landerijen met vermelding van de kadastrale aanduiding, grootte, inhoud en belastbaar inkomen van de percelen periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee

-  I.E. Douwe Eelkes Meindersma, 1863 - 1934

Douwe Eelkes Meindersma, (23-6-1863 Ee - 17-10-1934 Groningen, wonende te Paterwolde), huwde 20-8-1892 Oostdongeradeel met Trijntje Sijbenga (7-3-1867 - 21-2-1927 Paterswolde), dochter van Abe Sijbenga en Maria Magdalena Scheltes Bouma
 
185 Notariële akte van aankoop door Douwe, Eke en Meindert Meindersma, minderjarige kinderen van Eelke Douwes Meindersma en Elisabeth Meinderts Douma, beide overleden, van twee graven op het kerkhof te Ee (regel 19, nrs. 7 en 8) van Renze Minnes Tibstra, gardenier te Ee, en van Jacob Teakes Hofman, gardenier te Ee en gehuwd met Tolkje Minnes Tibstra periode
omvang
plaats
1883
1 stuk
Ee
 
186 Stukken betreffende de loting en plaatsvervanging van Douwe Eelkes Meindersma voor de Nationale Militie, zijn inschrijving bij de diensdoende schutterij en ontslag uit de rustende schutterij periode
omvang
plaats
1883 - 1884, 1888, 1897
1 omslag
Ee
 
187 Onderhandse akte van aankoop door Douwe Eelkes Meindersma, landbouwer te Ee, en Meindert Eelkes Meindersma, minderjarige zoon van Eelke Douwes Meindersma en Elisabeth Meinders Douma, beide overleden, van twee graven op het kerkhof te Ee (regel 19, nrs. 9 en 10) van Teake Jans Hofman, gardenier te Ee periode
omvang
plaats
1887
1 stuk
Ee
 
188 Krant met bijlagen en convocatie speciaal gemaakt en toegespitst op het huwelijksfeest van Douwe Eelkes Meindersma en Trijntje Sijbenga periode
omvang
plaats
1892
1 omslag
Ee
 
189 Lijsten van kadastrale percelen met vermelding de geschatte waarde in de gemeenschappelijke boedel van Douwe Eelkes en Meindert Eelkes Meindersma ten behoeve van de verdeling periode
omvang
plaats
(1892)
1 stuk
Ee
 
190 Notariële akte van scheiding van de onroerende goederen tussen Douwe Eelkes Meindersma en Meindert Eelkes Meindersma, landbouwers te Ee, van de onroerende goederen uit de boedel van hun ouders Eelke Douwes Meindersma en Elisabeth Meinderts Douma, en grootouders Meindert Rienks Douma en Eelkjen Minnes Mellema periode
omvang
plaats
1894
1 stuk
Ee
 
191 Gekwiteerde nota's van notaris J. Feenstra te Metslawier wegens de aankoop van onroerende goederen periode
omvang
plaats
1905
2 stukken
Ee
 
192 Notariële akte van aankoop door Douwe Eelkes Meindersma, landbouwer te Ee, van een perceel greidland bij Dijkshorne onder Engwierum, de vierdehalf genaamd (Ee D 834) en een perceel greidland bij Dijkshorne onder Engwierum, de vijfdehalf genaamd (Ee D 833) van Aukjen Thomas Sinia, gehuwd met Gerrit Eesges Botma te Morra periode
omvang
plaats
1905
1 stuk
Engwierum
 
193 Brief van de Gezondheidscommissie van het staatstoezicht op de volksgezondheid te Dokkum met dank aan aftredend lid D.E. Meindersma periode
omvang
plaats
1907
1 stuk
Ee
 
194 Brief van G.IJ van der Veen namens de brandweerborgmaatschappij aan Douwe Eelkes Meindersma te Paterswolde betreffende een opgaaf van huizen te Nijkerk, welke op naam staan van de erven van mevrouw A. Sijbenga en bij de maatschappij verzekerd zijn periode
omvang
plaats
1909
1 stuk
Oosternijkerk
 
195 Akte met verzoek tot wijziging van de kadastrale tenaamstelling van een perceel greidland onder Ee (Ee B 87) op naam van Tietje Douma te 's-Gravenhage in plaats van Douwe Eelkes Meindersma te Paterswolde periode
omvang
plaats
1918
1 stuk
Ee
 
196 Notariële akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling wegens een geldlening door Jelle Pieters Paffforaad, veehouder te Ee aan Douwe Eelkes Meindersma te Paterswolde, met kwiteringen van betalingen periode
omvang
plaats
1920
1 stuk
Ee
 
197 Notariële akte van aankoop door Douwe Eelkes Meindersma te Paterswolde namens Meindert Eelkes Meindersma te Hattem van een perceel bouwland onder Ee, 'de oostelijke vier' van de 'Rietswalsacht' genaamd (kad. Ee B 58), van de families Hoekstra en Douma periode
omvang
plaats
1928
1 omslag
Ee
 
198 Notariële akte van scheiding van roerende goederen, obligaties en hypothecaire vorderingen behorende tot de gemeenschappelijke boedel van Douwe Eelkes Meindersma en zijn overleden echtgenote Trijntje Sijbenga en haar nalatenschap tussen Douwe Eelkes Meindersma en de kinderen Elisabeth, Eelke en Abe Meindersma periode
omvang
plaats
1928
1 stuk
Ee
 
199 Notariële akte van scheiding van percelen wei- en bouwland onder Nijkerk en Lioessens tussen Douwe Eelkes Meindersma, weduwnaar van Trijntje Sijbenga te Paterswolde met zijn kinderen Abe, Elisabeth Meindersma en Eelke Meindersma enerzijds en Froukje Sijbenga, gehuwd met Jacobus Johannes ter Laag te Groningen anderzijds periode
omvang
plaats
1930
1 stuk
Lioessens
Oosternijkerk
 
200 Uittreksel uit de notariële akte van scheiding en deling tussen Schelte Sijbenga te Bergen (NH), Froukje Sijbenga te Groningen en Douwe Eelkes Meindersma te Paterswolde van onroerende goederen in de boedel van Abe Sijbenga en Maria Magdalena Bouma, waarbij aan Douwe Eelkes Meindersma en zijn kinderen Obbema zathe c.a. en andere percelen in Oostdongeradeel wordt toebedeeld periode
omvang
plaats
1930
1 stuk
Ee
 
201 Garantiebewijs voor Douwe Eelkes Meindersma van Fa. Folgerts & van Til te Sebaldeburen van de bouw van een Ierkelder van gewapend beton bij de boerderij te Ee periode
omvang
plaats
1933
1 stuk
Ee
 
202 Notariële akte van afstand door Douwe Eelkes Meindersma te Paterswolde van het vruchtgebruik van onroerende goederen in de gemeenschappelijke boedel van hem en zijn overleden echtgenote Trijntje Sijbenga en van het vruchtgebruik van onroerende goederen in de boedel van zijn overleden echtgenote met een schenking in contant geld aan zijn kinderen Eelke, Abe en Elisabeth Meindersma, met bijlagen periode
omvang
plaats
1934
1 omslag
Ee
 
203 Aantekeningen betreffende de afrekening met Eke Meindersma in een boedelscheiding periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee

II. Verwante families


-  II.A. Douma


- -  II.A.1. Minne Rienks Douma, 1724-

Minne Rienks (gedoopt 2-1-1724 Niawier) huwde 16-5-1756 Niawier Trijntje Alberts Douma (gedoopt 1-4-1736 Metslawier - 19-5-1825 Ee), dochter van Albert Douwes en Trijntje Jans
 
204 Testament van Minne Rienks en Trijntje Alberts, echtelieden te Ee periode
omvang
plaats
1785
1 stuk
Ee
 
205 Akte van schuldbekentenis door Trijntje Douma, weduwe van Minne Rienks te Ee aan haar zuster Jantje Douma, gehuwd met Tijmen Jans, Gecommitteeerde Raad wegens de Ommelanden te Fransum van een geldlening wegens aankoop van acht pondemaat greidland onder Ee periode
omvang
plaats
1793
1 stuk
Ee
 
206 Akte van scheiding door de erfgenamen van de door Trijntje Alberts Douma, weduwe van Minne Rienks te Ee, nagelaten losse goederen periode
omvang
plaats
1825
1 stuk
Ee
 
207 Notariële akte van scheiding van de boedel van Trijntje Alberts Douma, weduwe van Minne Rienks, rentenierse te Ee, tussen de kinderen en kleinkinderen periode
omvang
plaats
1825
1 stuk
Ee
 
208 Onderhandse akte van liquidatie tussen de erfgenamen van de onverrekende posten in de nalatenschap van Trijntje Alberts, weduwe van Rienk Minnes Douma periode
omvang
plaats
1830
1 stuk
Ee

- -  II.A.2. Rienk Minnes Douma, 1769-1839

Rienk Minnes Douma (gedoopt 27-10-1769 Niawier - 2-1-1839 Ee), landbouwer, huwde 26-5-1799 Ee Lijsbeth Johannes Beintema (12-4-1777 Burum - 13-5-1853 Ee), dochter van Johannes Meinderts en Jeikje Douwes
 
209 Akte van verhuur door Jan Tijmens te Winzum en Albert en Tijmen Tijmens te Fransum van Roersma zathe c.a. te Ee aan Rienk Minnes en Lijsbeth Johannes, met kwitering van betalingen, 1809-1812 periode
omvang
plaats
1809
1 stuk
Ee
 
210 Notariële akte van aankoop door Rienk Minnes Douma en Lijsbeth Johannes Beintema, onder Ee, van Roersma zathe c.a. onder Ee, een huis en erf op Tibben onder Ee en zes pondematen greidland in de Kolken, de lage zes genaamd, van Jan Tijmens, landbouwer te Winsum en Tijmen Tijmens, landbouwer te Fransum periode
omvang
plaats
1815
1 stuk
Ee
 
211 Notariële akte van aankoop door Rienk Minnes Douma, landbouwer te Ee van een eeuwige rente op pacht uit het hornleger van het in zijn bezit zijnde Roersma Zathe onder Ee van Johannes Casparus Bergsma, lid van Provinciale Staten van Friesland, wonende te Metslawier periode
omvang
plaats
1816
1 stuk
Ee
 
212 Kwitantie van notaris F. Witteveen voor Rienk Minnes Douma vanwege de betaling van kosten van de boedelscheiding van Johannes Meinderts Beintema periode
omvang
plaats
1827
1 stuk
Westergeest
 
213 Onderhandse akte van scheiding tussen Douwe Johannes Beintema, landbouwer onder Westergeest, en Lijsbeth Johannes Beintema, gehuwd met Rienk Minnes Douma, landbouwer onder Ee, van de boedel van hun ouders Johannes Meinderts Beintema en Jeike Douwes periode
omvang
plaats
1827
1 stuk
Westergeest
 
214 Testament van Douwe Johannes Beintema, assessor van Kollumerland en Nieuwkruisland en landbouwer onder Westergeest periode
omvang
plaats
1836
1 stuk
Westergeest
 
215 Aantekenboekje van Rienk Minnes Douma te Ee, waarin een verhaaltje over huwelijksaanzoeken van een weduwnaar, verslag van een reis vanuit Groningen door Drenthe naar Nordhorn, 'de huwelijkskoek', een (overgeschreven) toespraak ter gelegenheid van een huwelijk, een overgeschreven gedicht van M. Martens te Holwerd naar aanleiding van het transport van 30 koeien van Holwerd via Harlingen per stoomboot naar Engeland en gedicht over 'uren die men nooit vergeet' periode
omvang
plaats
z.j.
1 katern
Ee

- -  II.A.3. Meindert Rienks Douma, 1803-1877

Meindert Rienks Douma (21-8-1803 Ee - 29-10-1877 Ee), huwde 19-5-1829 Oostdongeradeel Eelkjen Minnes Mellema (30-4-1810 Oostrum - 12-10-1877 Ee), dochter van Minne Douwes Mellema en Grietje Ypes Humalda
 
216 Onderhandse akte van scheiding tussen Meindert Rienks Douma, landbouwer te Ee, en Trijntje Rienks Douma, gehuwd met Ids Willems Idsardi, landbouwer te Ee, van de nagelaten onroerende goederen van hun ouders Rienk Minnes Douma en Lijsbeth Johannes Beintema te Ee periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Ee
 
217 Onderhandse akte van scheiding tussen Douwe Minnes Mellema, landeigenaar te Oostrum, Ype Minnes Mellema, landeigenaar te Oostrum, Eelkjen Minnes Mellema, gehuwd met Meindert Rienks Douma, landeigenaar onder Ee, en Antje Minnes Mellema, landeigenaarse te Oostrum, van de nagelaten boedels van hun ouders Minne Douwes Mellema, assessor van Oostdongeradeel, en Grietje Ypes Humalda te Oostrum periode
omvang
plaats
1849
1 stuk
Ee
 
218 Notariële akte van scheiding tussen Meindert Rienks Douma, landbouwer onder Ee, en Trijntje Rienks Douma, gehuwd met Ids Willems Idsardi, landbouwer onder Ee, van de nalatenschappen van hun ouders Rienk Minnes Douma en Lijsbeth Johannes Beintema, landbouwers onder Ee, met bijlagen periode
omvang
plaats
1853 - 1854
3 stukken
Ee
 
219 Afschrift van de notariële akte van scheiding en verdeling van de boedels van Meindert Rienks Douma en Eelkjen Minnes Mellema

NB. niet compleet

periode
omvang
plaats
(1877)
1 stuk
Ee
 
220 Notariële akte van scheiding van de boedel van Meindert Rienks Douma en Eelkjen Minnes Mellema tussen de erfgenamen periode
omvang
plaats
1878
1 stuk
Ee
 
221 Lijst van de waarde van landen bij de boerderijen van Minne en Sijbren Douma en een boerderij te Oostrum en losse landen periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Oostrum
 
222 Taxatielijst van de nagelaten onroerende goederen van Meindert Rienks Douma en Eelkjen Minnes Mellema te Ee periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee

-  II.B. Sijbenga


- -  II.B.1. Tjeerd Sijbenga, 1798-1859

Tjeerd Sijbenga (2-8-1798 Friens - 23-12-1859 Oosternijkerk), zoon van Jan Jakobs en Sjoukje Tjeerds, huwde 27-7-1826 Oostdongeradeel Trijntje Popes Wynia (17-6-1795 Blije - 9-7-1853 Oosternijkerk), dochter van Pope Fransen en Hiske Melis Wynia
 
223 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk van een perceel greidland onder Nijkerk van Eelkje Johannes Sinnema te Niawier, met kwitering van betaling van de koopsom in 1831 periode
omvang
plaats
1828, 1831
2 stukken
Oosternijkerk
 
224 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, van stukken greid- en bouwland van de familie Boitsma periode
omvang
plaats
1832
1 stuk
Oosternijkerk
 
225 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, van twee percelen bouwland onder Nijkerk van Abraham Lieuwes Blom, landbouwer te Nijkerk, en zijn vrouw Jantje Douwes Heerma, met kwitering van de betaling van de koopsom in 1835 periode
omvang
plaats
1833
1 stuk
Oosternijkerk
 
226 Notariële akte van ruiling tussen Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, van een perceel bouwland bij Bollingawier aan Jacob Doedes Boitsma, landbouwer te Nes tegen percelen greidland onder Nijkerk periode
omvang
plaats
1833
1 stuk
Bollingawier
Oosternijkerk
 
227 Notariële akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Maaike Eeltjes Tuinder, winkelierse te Nijkerk en weduwe van Evert Cornelis Bakker aan Sjoerd Jelles Boersma, landbouwer te Nijkerk, met aantekeningen inzake rentebetalingen en aflossing door T. Sijbenga als gelastigde, 1834-1847 periode
omvang
plaats
1834
1 stuk
Oosternijkerk
 
228 Notariële akte van ruiling van stukken bouwland onder Nijkerk (Nijkerk B 167, 168, 286,294, 295, 296, C 607) tussen Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk en Daniël de Blocq van Haersma de With, grietman van Oostdongeradeel periode
omvang
plaats
1835
1 stuk
Oosternijkerk
 
229 Stukken betreffende het aflossen van hypotheken berustende op een huis en herberg te Oosternijkerk (Nijkerk A 88 en 89) aangekocht door Tjeerd Jans Sijbinga, onderwijzer te Nijkerk van Klaas Jans de Jong te Nijkerk periode
omvang
plaats
1835 - 1836
1 omslag
Oosternijkerk
 
230 Declaratie van kosten door notaris F. Witteveen te Metslawier aan Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk betreffende de aankoop van twee stukken bouwland onder Nijkerk uit een publieke verkoop door Trijntje Piers Rijpma c.s. periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Oosternijkerk
 
231 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, van stukken bouwland onder Nijkerk (Nijkerk B 191 en 192) van de erven van Pier Rijpma, landbouwer te Niawier periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Oosternijkerk
 
232 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Jans Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, van een stuk greidland in de Kolken onder Anjum (Anjum D 496) van Lieuwe Abrahams Blom, winkelier te Wierum periode
omvang
plaats
1838
1 stuk
Anjum
 
233 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk van een onverdeelde vierde deel van stukken bouw- en greidland onder Nijkerk (Anjum D 3), onder Anjum (Anjum C 142), onder Nijkerk (Nijkerk A 247 en 248) en een huis (Anjum D 1) van Jeltje Sjoorda te Nijkerk periode
omvang
plaats
1840
1 stuk
Anjum
Oosternijkerk
 
234 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, van stukken greidland te Niawier (Nijkerk B 195 en 196) van Johanna Christina Russing te St. Jacobiparochie en Aletta Russing in de Schrans onder Huizum, met kwitering van de betaling van de koopsom in 1842 periode
omvang
plaats
1840
1 stuk
Niawier
 
235 Notariële akte van verkoop met cessie van een huis te Nijkerk nr. 29 (Nijkerk A 14) door Ype Jacobs Heeringa, gardenier te Nijkerk, aan Douwe Pieters Tilkema, die daarvoor een geldlening is aangegaan bij Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk periode
omvang
plaats
1840
1 stuk
Oosternijkerk
 
236 Notariële akte van aankoop van een perceel greidland onder Niawier (Nijkerk B453) door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, en een perceel greidland onder Niawier (Nijkerk B 264) door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk en Lucas Adrianus Cornelis Reigersberg, predikant te Nijkerk gezamenlijk van Japke Klazes Kloostra, weduwe van Pieter Willems Westra te Niawier, met kwitering van betaling van de koopsommen, 1842-1843 periode
omvang
plaats
1841
1 stuk
Niawier
 
237 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Jans Sijbenga, schoolonderwijzer te Nijkerk, van een huis en erf aan de weg naar Bollingwier (Nijkerk A 24 en 25) te Nijkerk van Jan Names Hiemstra, gardenier te Nes, met kwitering van de betaling van de koopsom in 1842 periode
omvang
plaats
1841
1 stuk
Oosternijkerk
 
238 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk, van percelen bouw- en greidland onder Nijkerk (Nijkerk B 167, 168, 286 en 295) van F. Witteveen, secretaris van Oostdongeradeel en notaris te Metslawier periode
omvang
plaats
1841
1 stuk
Oosternijkerk
 
239 Notariële akte van aankoop van percelen bouwland onder Niawier (Nijkerk B 277 en 278a) door Tjeerd Sijbenga, onderwijzer te Nijkerk van jhr. Hobbe Baerdt van Sminia, grietman van Tietjerksteradeel te Bergum, met kwitering van betaling van de koopsom periode
omvang
plaats
1842
1 stuk
Niawier
 
240 Notariële akte van ruiling van een stuk greidland in de Kolken onder Morra (Anjum C 142) en een huis, genaamd het Stemhuis onder Lioessens (Anjum D 1) tussen Tjeerd Sijbenga, landbouwer te Nijkerk en Sjoukje Kornelis Sjoorda, gehuwd met Thijs Jacobs Dijkstra, arbeider te Nijkerk periode
omvang
plaats
1845
1 stuk
Lioessens
Morra
 
241 Onderhandse akte van ruiling door Tjeerd Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van stukken bouwland onder Nijkerk (Nijkerk A 414, 415) aan Sjoerd Pieters Feenstra te Wierum tegen stukken bouw- en greidland te Niawier (Nijkerk B 159, 439, 440) periode
omvang
plaats
1845
1 stuk
Niawier
Oosternijkerk
 
242 Staat van schulden tussen Sijbenga en E. Rijpma te Bollingwier wegens betalingen en leveranties periode
omvang
plaats
(1846)
1 stuk
Bollingawier
Oosternijkerk
 
243 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga te Nijkerk, van een stuk bouwland onder Nijkerk (Nijkerk A 48) van Korneliske Everts Bakker te Morra periode
omvang
plaats
1847
1 stuk
Oosternijkerk
 
244 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van een huis te Nijkerk (Nijkerk B 161) van Jacob Jacobs Dijkstra, gardenier te Nijkerk periode
omvang
plaats
1847
1 stuk
Oosternijkerk
 
245 Verklaring van de Bewaarder der Hypotheken inzake bestaande en geroyeerde hypothecaire inschrijvingen op de kadastrale percelen Nijkerk A 41 en B 850 periode
omvang
plaats
1848
1 stuk
Oosternijkerk
 
246 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, assessor van Oostdongeradeel, van een perceel greidland (Nijkerk B 162) van Ype Jans Jansma, voormalig bakker te Nijkerk periode
omvang
plaats
1849
1 stuk
Oosternijkerk
 
247 Besluit van Provinciale Staten van Friesland betreffende de benoeming van de commissie, waaronder Tjeerd Sijbenga, ter bestudering van stukken betreffende de indijking van de Lauwerszee periode
omvang
plaats
1850
1 stuk
Oosternijkerk
 
248 Gekwiteerde nota's van diverse personen aan Tjeerd Sijbenga wegens verrichte werkzaamheden periode
omvang
plaats
1850-1858
1 omslag
Oosternijkerk
 
249 Onderhandse akte van verhuur van een perceel bouwland aan de Oude Paesens door Gertje K. Sjoorda te Nijkerk aan Tjeerd Sijbenga te Nijkerk periode
omvang
plaats
1851
1 stuk
Oosternijkerk
 
250 Balans van inkomsten als wethouder en uitgaven aan veefonds en waterschappen van Tjeerd Sijbenga periode
omvang
plaats
(1852)
1 stuk
Oosternijkerk
 
251 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, lid van Provinciale Staten en wethouder van Oostdongeradeel te Nijkerk, van een perceel greidland bij de Slijpsteen onder Niawier (Nijkerk B 284), van Reinder Kornelis Hoekstra, landbouwer te Nijkerk, en zijn vrouw Renske Jacobs Heeringa, met kwitering van betaling van de koopsom in 1853 periode
omvang
plaats
1852
1 stuk
Niawier
 
253 Onderhandse akte van verkoop van een door P. van der Meulen bewoonde herberg en stalling te Nijkerk door Tjeerd Sijbenga, landbouwer te Nijkerk en P. Helder, houthandelaar te Aalsum, aan Bote Posthumus, timmerbaas te Nijkerk periode
omvang
plaats
1852
1 stuk
Oosternijkerk
 
252 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga van een perceel bouwland onder Niawier van L. Reigersberg, met kwitanties van betalingen periode
omvang
plaats
1852 - 1853
2 stukken
Niawier
 
254 Gekwiteerde nota betreffende plaatsing van een rouwadvertentie in de Leeuwarder Courant door Tjeerd Sijbenga wegens het overlijden van zijn vrouw periode
omvang
plaats
1853
1 stuk
Oosternijkerk
 
255 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, lid van provinciale Staten en wehouder van Oostdongeradeel van een perceel bouwland bij de Boschplaats onder Nijkerk (Nijkerk B 157) van Jan van Asperen, landbouwer en kooiker onder Ee periode
omvang
plaats
1853
1 stuk
Oosternijkerk
 
256 Onderhandse akte van ruiling van een nieuw gebouwd huis te Nijkerk (Nijkerk B 912) door Tjeerd Sijbenga, lid van Provinciale Staten en landbouwer te Nijkerk, tegen stukken wei- en bouwland bij klooster Anjum en Slappeterp van en aan Pope Franzen Wijnia, landbouwer te Nijkerk periode
omvang
plaats
1853
1 stuk
Oosternijkerk
 
257 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van een percelen bouwland over de barten onder Niawier (Nijkerk B 258 en 936) van Gepke Harkes Douma te Lioessens, en Trijntje Harkes Douma te Nijkerk periode
omvang
plaats
1854
1 stuk
Niawier
 
258 Akte van benoeming van de leden, waaronder Tjeerd Sijbenga, van het college van toezicht over het Huis van Bewaring te Dokkum periode
omvang
plaats
1855
1 stuk
Dokkum
 
259 Staat van schulden van Tjeerd Sijbenga te Nijkerk aan notaris J. Witteveen te Metslawier periode
omvang
plaats
1855
1 stuk
Oosternijkerk
 
260 Afschrift van het Koninklijk Besluit waarbij T. Sijbenga is benoemd tot dijkgraaf van het dijksbestuur van Oostdongeradeel periode
omvang
plaats
1856
1 stuk
Oosternijkerk
 
262 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, wethouder van Oostdongeradeel en landbouwer te Nijkerk, van een zevende gedeelte van een kamp bouwland, genaamd het baenhuissteed onder Nijkerk (Nijkerk B 179) van Martje Jans Dijkstra, winkelierse te Peasens periode
omvang
plaats
1856
1 stuk
Oosternijkerk
 
261 Gekwiteerde nota's van de gemeente-ontvanger van Oostdongeradeel periode
omvang
plaats
1856, 1858
2 stukken
Oosternijkerk
 
263 Notariële akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, landbouwer en wethouder van Oostdongeradeel, van een perceel greidland onder Nijkerk (Nijkerk B 396) van Anne Pieters Posthumus te Nijkerk en Jan Pieters Posthumus, kantoorbediende te Harlingen periode
omvang
plaats
1857
1 stuk
Oosternijkerk
 
264 Verklaring van Imilius Frederik en Jacob Jan Julius Storm van 's Gravesande te Vorden waarin zij als voormalige mede-eigenaren van 4/13 deel van een stuk greidland onder Anjum (Anjum D 492), aangekocht door T.Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, die ook de overige 9/13 aandelen had gekocht, dat zij geen aanspraak willen maken op de 4/13 gedeelten en T. Sijbenga erkennen als eigenaar periode
omvang
plaats
1857
1 stuk
Anjum
 
265 Brief van A. Slagman te Metslawier aan Tjeerd Sijbenga over de afhandeling van de afrekening over 1856 periode
omvang
plaats
1858
1 stuk
Oosternijkerk
 
266 Onderhandse akte van aankoop door Tjeerd Sijbenga, wethouder van Oostdongeradeel, van de helft van een stuk greidland onder Niawier (Nijkerk B 264) van Lucas Adrianus Cornelis Reigersberg, predikant te Nijkerk periode
omvang
plaats
1858
1 stuk
Niawier
 
267 Onderhandse akte van schuldbekentenis van Gjetje Sjoorda, weduwe van Meint Laverman te Nijkerk aan Tjeerd Sijbenga te Nijkerk wegens geleend geld periode
omvang
plaats
1859
1 stuk
Oosternijkerk
 
268 Aantekeningen betreffende mogelijke oplossingen in een boedelscheiding periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag
Oosternijkerk
 
269 Staat betreffende ontvangsten en baten van de boedel van W. van der Bij te Nijkerk periode
omvang
plaats
z.j.
1 katern
Oosternijkerk

- -  II.B.2. Abe Sijbenga, 1829-1898

Abe Sijbenga (23-6-1829 Oosternijkerk - 3-12-1898 Metslawier), huwde 12-6-1858 Oostdongeradeel Maria Magdalena Bouma (2-2-1831 Ferwert - 31-3-1908 Groningen), dochter van Schelte Cornelis Bouma en Maria Magdalena van Assen
 
270 Lijst van ontvangsten en uitgaven over de periode 1855-1858 door Dirk J. van der Mey te Wester Nijkerk ten behoeve van Maria M. Bouma periode
omvang
plaats
(1858)
1 stuk
Ferwerderadeel
 
271 Notariële akte van aankoop door Abe Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van 2/5 deel van Obma-Zathe c.a. onder Ee, van Hartman Dirks Hartmans, landbouwer te Nijkerk en Sijbren Ymes Stiemsma, gehuwd met Hiske Dirks Hartmans, te Nijkerk periode
omvang
plaats
1859
1 stuk
Ee
 
272 Onderhandse akte van verhuur door Abe Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van Obma-zathe c.a. te Ee aan Jan Ydes de Jong, landbouwer te Hogebeintum periode
omvang
plaats
1859, 1865
1 stuk
Ee
 
273 Notariële akte van scheiding van goederen behorende tot Obma zathe c.a. te Ee tussen Abe Sijbenga, Pope Dirks Hartmans, Dirk Dirks Hartmans en Kornelis Dirks Hartmans periode
omvang
plaats
1861
1 stuk
Ee
 
274 Onderhandse akte van verkoop door Abe Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van een twintigste deel van twee percelen greidland aan de Heereweg onder Anjum (Anjum D 985 en 492), twee percelen bouwland aan de Bartensweg onder Niawier (Nijkerk B 936 en 258), een perceel greidland bij de slijpsteen onder Niawier (Nijkerk B 453) en twee percelen bouwland nabij het klooster Sion onder Niawier (Nijkerk B 277 en 278a) aan Pope Dirk Hartmans, landbouwer te Nijkerk, Dirk Dirks Hartmans, landbouwer te Hantum, en Kornelis Dirks Hartmans, landbouwer onder Nes periode
omvang
plaats
1861
1 stuk
Anjum
Niawier
 
275 Onderhandse akte van aankoop door Abe Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van een strook bouwgrond aan de kunstweg onder Nijkerk (Nijkerk A 767) van Gerhard Jan Wilhelm van den Berg, genees-, heel- en vroedmeester te Nijkerk periode
omvang
plaats
1864
1 stuk
Oosternijkerk
 
276 Notariële akte van aankoop door Abe Sijbenga, landbouwer te Ee, en Pieter Watzes Hoogland, landbouwer te Hogebeintum, van een perceel greidland aan de Tibsterried in de Kolken onder Ee (Ee C 619), en door Abe Sijbenga, landbouwer te Ee, en IJsbrand Gatsonides, secretaris van de gemeente Oostdongeradeel te Metslawier, van een perceel bouwland in de Nijlanderpolder onder Engwierum (Ee D 8) uit de boedel van Jouwert Witteveen, notaris te Metslawier, met kwitering van betaling van de koopsom periode
omvang
plaats
1867
1 stuk
Ee
Engwierum
 
277 Onderhandse akte van aankoop door Abe Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van de helft van een perceel greidland aan de Tibsterried in de Kolken onder Ee (Ee C 619) van Pieter Watzes Hoogland, koopman en landbouwer te Hogebeintum periode
omvang
plaats
1868
1 stuk
Ee
 
278 Stukken betreffende benoemingen van Abe Sijbenga in het bestuur van de Polder van Oost- en Westdongeradeel periode
omvang
plaats
1868, 1888, 1892
1 omslag
Oosternijkerk
 
279 Notariële akte van aankoop door Abe Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van een stuk greidland bij Dijkshorne onder Anjum (Anjum B 761) van Pieter Jacobs Slagter, landbouwer te Niawier, met kwitering van betaling van de koopsom in 1871 periode
omvang
plaats
1870
1 stuk
Anjum
 
280 Onderhandse akte van aankoop door Abe Sijbenga, landbouwer te Nijkerk, van anderhalf pondematen greidland in de Kolken onder Anjum (Anjum B 759) van Eelkje Oedzes Brouwer, rentenierse en weduwe van Hendrik Klazes Bouma te Dokkum periode
omvang
plaats
1872
1 stuk
Anjum
 
281 Uitnodiging voor de leden van de gemeenteraad van Oostdongeradeel aanwezig te zijn bij de ontvangst van de koning op het gemeentehuis periode
omvang
plaats
1873
1 stuk
Metslawier
 
282 Onderhandse akte van aankoop door Abe Sijbenga, landeigenaar en landbouwer te Nijkerk, van een stuk bouwland te Ee (Ee D 527) van Harmen Pieters Berg, grofsmid te Ee, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1878
1 stuk
Ee
 
284 Onderhandse akte van aankoop door Abe Sijbenga, burgemeester van Oostdongeradeel te Metslawier van een stuk greidland boven Ezumazijl onder Anjum in het Meenschar (Anjum B 760) van Alidus Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, notaris te Groningen periode
omvang
plaats
1884
1 stuk
Ezumazijl
 
283 Gekwiteerde nota's wegens verrichtte diensten en werkzaamheden periode
omvang
plaats
1884 - 1900
1 omslag
Oosternijkerk
 
285 Briefkaart van een vriend uit Bad Schwalbach aan S. Sijbenga te Groningen over zijn tijd als badgast en verdere plannen periode
omvang
plaats
1885
1 stuk
 
286 Menu van de feestelijke maaltijd aangeboden door de raadsleden, de secretaris en de ontvanger van Oostdongeradeel ter gelegenheid van de herbenoeming van Abe Sijbenga tot burgemeester van Oostdongeradeel periode
omvang
plaats
1886
1 stuk
Metslawier
 
287 Lijst van de nagelaten onroerende goederen goederen van Hiske Bouma, weduwe van Gerhard van der Tuuk ('God Tuuk') periode
omvang
plaats
(1900)
1 stuk
Ferwert
 
288 Lijst van opbrengsten uit de verkoop van huizen en land van Hiske S. Bouma te Ferwerd periode
omvang
plaats
(1900)
1 stuk
Ferwert
 
289 Plan van scheiding van percelen bouw- en weiland in de kadastrale gemeente Berlikum tussen Abe T. Sijbenga te Metslawier en K.S. Bouma te Berlikum periode
omvang
plaats
(1900)
1 stuk
Berlikum

-  II.C. Wijnia

 
290 Onderhandse akte van transport met voorwaarden door de contribuanten van de polder tussen Berlikum en Menaldum aan Pope Fransen, huisman en koopman onder Berlikum, en Abe Abes Postma, huisman onder Menaldum van het door de laatsten gefinancierde huisje bij de poldermolen periode
omvang
plaats
1805
1 stuk
Berlikum
Menaldum
 
291 Notariële akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Hiske Melis Wijnia, weduwe van Pope Fransen, van drieduizend gulden aan Jentje Cats, rentenier te Leeuwarden, met gekwiteerde aantekeningen inzake aflossing, 1821-1843 periode
omvang
plaats
1820
1 stuk
Berlikum
 
292 Notariële akte van schuldbekentenis van Hiske Melis Wijnia, weduwe van Pope Fransen te Berlikum wegens een geldlening van Pieter Cats te Leeuwarden, met gekwiteerde aantekening inzake rentebetalingen en aflossing, 1823-1843 periode
omvang
plaats
1822
1 stuk
Berlikum
 
293 Onderhandse akte van schuldbekentenis van Hiske Wijnia aan K.W. Wassenaar en Antje Tjipkes Hoekstra te Beetgum wegens een geldlening, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1827
1 stuk
Berlikum
 
294 Stukken betreffende de scheiding van de boedel van Pope Fransen tussen zijn weduwe Hiske Melis Wijnia te Berlikum en hun kinderen periode
omvang
plaats
1834
2 stukken
Berlikum
 
295 Staten en aantekeningen door Tjeerd Sijbenga betreffende taxatie van de boedel en opbrengsten uit verkoop en -huur van de boedel van de weduwe van Pope Franzen (Hiske Melis Wijnia) en de verdeling daarvan onder de kinderen Wijnia periode
omvang
plaats
1842 - 1845
3 schriften
Berlikum
 
296 Aantekeningen van Tjeerd Jans Sijbenga betreffende opbrengsten en kosten uit verkoop en verhuur en verdeling van goederen tussen en van Aukje Wijnia, Jan Wijnia, Melis Popes Wijnia, Trijntje Popes Wijnia en Janke Wijnia periode
omvang
plaats
1843 - 1845
1 schrift
Berlikum
 
297 Onderhandse akte van scheiding van de resterende niet-verkochte onroerende goederen uit een gescheiden boedel tussen Trijntje Wijnia, gehuwd met Tjeerd Sijbenga, Aukje Wijnia en Ytje Wijnia, waarbij de eerste de onroerende goederen verkrijgt periode
omvang
plaats
1844
1 stuk
Berlikum
 
298 Testament van Jan Popes Wijnia, landbouwer in het klooster Anjum onder Berlikum periode
omvang
plaats
1844
1 stuk
Berlikum
 
299 Kennisgeving tot betaling door Jan Popes Wijnia te Berlikum van de Onderlinge Brand- en Assurantie- Societeit te Franeker wegens schade als gevolg van brand in de schuur van huis no. 77 te Oosterbierum periode
omvang
plaats
1849
1 stuk
Oosterbierum
 
300 Notariële akte van scheiding van de goederen van Jan Popes Wijnia, landbouwer in het klooster Anjum bij Berlikum periode
omvang
plaats
1854
1 stuk
Berlikum

-  II.D. Kooistra

 
301 Akte van scheiding van de goederen van Jan Pijtters en Gertje Jacobs te Ee tussen de kinderen en kleinkinderen periode
omvang
plaats
1782
1 stuk
Ee
 
302 Akte van aankoop door G. Kooistra, schoolmeester en dorprechter en gehuwd met Froukjen Jans te Ee van een huis c.a. te Ee van Tjalling Binnes te Ee, met kwiteringen van betalingen periode
omvang
plaats
1783
1 stuk
Ee
 
303 Akte van schuldbekentenis door G. Kooistra, schoolmester en dorprechter, en Froukjen Jans te Ee van een geldlening wegens koop van een huis te Ee van Tjalling Binnes te Ee, met kwiteringen van betaling periode
omvang
plaats
1783
1 stuk
Ee
 
304 Door R.G. Kooistra en J.G. Kooistra te Ee (over)geschreven (delen van) godsdienstige stukken periode
omvang
plaats
1795 - 1796
2 stukken
Ee
 
305 Notariële akte van verkoop door Rienk Gerbens Kooistra, koemelker te Dokkum, van een bunder bouwland onder Ee aan Sjoek Minzes Nutma, gardenier te Ee periode
omvang
plaats
1826
1 stuk
Ee
 
306 Uittreksel, afgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijk Stand te Oostdongeradeel, uit het doopregister van de Hervormde Gemeente te Ee betreffende de inschrijving van Gerben Kooistra in 1810 periode
omvang
plaats
1832
1 stuk
Ee
 
307 Aantekeningen van R.G. Kooistra betreffende geleend geld aan Gerben Iedes Westra periode
omvang
plaats
1840 - 1844
1 schrift
Ee
 
308 Pagina's met inschrijvingen en aantekeningen betreffende huwelijk, ouders en kinderen van Jan Pieters (Sjoeks) en Gertjen Jacobs te Ee, huwelijk en kinderen van Floris Jurjens en Pietje Lieuwes, en huwelijk en overlijden van Froukje Jans en Gerben Rienks Kooistra over de periode 1704 tot 1829

NB. Afkomstig van Gerben Rienks Kooistra

periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag
Ee
 
309 Staat van verdeling van 84 1/2 pondematen bouw- en greidland tussen Pijtter Jans en Eke Jans, Minne en Sybe Jans, Durk Jacobs, Gerben Rienks Kooistra, Johannes Douwes en Ids Willems periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee

-  II.E. Hartmans

 
310 Notariële akte van aankoop door Hartman, Dirk, Pope en Cornelis Dirks Hartmans met Sybren Ymes Stiemsma van de landen bij Obma Zathe bij Tibbens onder Ee, belast met een altijd durende huur of pachtrecht eigen aan de kinderen van Ytje Popes Wynia, weduwe van Dirk Dirks Hartmans (Ee D 530-531, 809, 836, 905-935, 938, 943) van de erfgenamen van Age van der Nagel te Dokkum periode
omvang
plaats
1856
1 stuk
Ee
 
311 Notariële akte van verkoop door Tjiske Sijtzes Hiemstra, koopman te Dokkum, gehuwd met Baukje Sijdses Tibma, en Timotheus Hiemstra te Dokkum van een deel van een huis en tuin te Ee (Ee D 941) aan Auwert Taes Hofman, gardenier onder Ee, van delen van percelen bouwland (Ee D939 en 943) aan Hartman Durks Hartmans, landbouwer te Nijkerk, Durk Durk Hartmans, landbouwer onder Hantum, Pope Durks Hartmans, landbouwer te Nijkerk, Cornelis Durks Hartmans, landbouwer te Ee, en Sybren Ymes Stiemstra, te Nijkerk, en een deel van een perceel bouwland onder Ee (Ee D 527) aan Gerben Pieters Dijkstra, landbouwer onder Ee periode
omvang
plaats
1858
1 stuk
Ee

-  II.F. Kiestra

 
312 Akte van toelating door de Commissie van Onderwijs tot schoolonderwijzer van de vierde rang van Jan Pieters met verklaring van B. Ringnalda, predikant te Achlum en Hitzum, inzake zijn opleiding periode
omvang
plaats
1797
2 stukken
Dronrijp
 
313 Nieuwjaarsgedicht door Jan Pijters te Dronrijp gericht aan zijn ouders periode
omvang
plaats
1797
1 stuk
Dronrijp
 
314 Getuigschrift van W.G. Reddingius, predikant te Dronrijp voor Jan Pieters te Dronrijp inzake zijn gedrag periode
omvang
plaats
1809
1 stuk
Dronrijp
 
315 Akte van Algemene Toelating tot schoolonderwijzer van de derde rang van Jan Pieters Kiestra te Itens periode
omvang
plaats
1813
1 stuk
Dronrijp
 
316 Teksten in het Latijn van Jan Jans Kiestra te Tzum periode
omvang
plaats
1824
1 schrift
Dronrijp
 
317 'Veiligheidskaart ... voor veertien dagen' afgegeven door de commissaris van politie te Leeuwarden voor een verblijf in de gemeente aan Jan Pieters Kiestra, onderwijzer te Bayum, met aantekeningen van verlenging of vernieuwing periode
omvang
plaats
1830 - 1831
1 stuk
Dronrijp
 
318 Bewijs van trekking van de landmilitie van Jan Pieters Kiestra in het kanton Dronrijp periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Dronrijp
 
319 Naamversje door J.A. Cramer op zijn vriend Kiestra periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Dronrijp

-  II.G. Westra

 
320 Kwitantie van L.T. Westra voor Y.F. Westra wegens ontvangen betaling uit de verkoop van land onder Ee periode
omvang
plaats
1830
1 stuk
Ee
 
321 Notariële akte van scheiding van de boedel van en tussen de weduwe en erven van Gerrits Jacobs Westra te Metslawier periode
omvang
plaats
1842
1 stuk
Metslawier
 
322 Brief van notaris Land te Franeker met inlichtingen over het huwelijk van Gerben Iedes Westra en Cornelia Maria Willems en instructies ten behoeve van de boedelafrekening periode
omvang
plaats
1873
1 stuk
Ee
 
323 Aantekeningen door een kind van Iede Florus Westra betreffende de geboorte van Gertje Westra en het overlijden van Iede Florus Westra periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
324 Aantekeningen uit het in 1892 voor notaris Westra te Dokkum gepasseerde testament van P.J. Westra te Ee betreffende de legaten periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee

III. Diversen

 
325 Paspoort van Wilhelm Hartmann von Hundelshausen voor soldaat Conrad Schreiber uit Ellgershausen te Cassel, afschrift periode
omvang
plaats
1749
1 stuk
 
326 Vonnissen uit 1751 en 1753, overgeschreven door J.J. Kiestra, chirurgijn, uit het sententieboek van de grietenij Oostdongeradeel inzake een kwestie over de behandeling bij de bevalling van Wijbrigh Jans te Anjum, tussen Philippus Weidenaer, chirurgijn te Anjum, en Marten Berger, chirurgijn te Dokkum, waarbij de laatste wordt veroordeeld tot het betalen van een boete aan de eerste en tot betalen van de proceskosten, met bijlage periode
omvang
plaats
1753
2 stukken
Anjum
 
327 Akte van afkoop van een 'heerlijke huisinge, hovinge, boomen en plantagie gelegen onder Ee', met 113 pondemaat land en het recht van 'swaanejagt' tussen Hans Hendrik van Haarsma, oud rentmeester-generaal van 's lands domeinen aan Jacob Hendriks en Grietje Gerrits te Metslawier, met aanvullende overeenkomst over het gebruik van drie pondemaat land in de 'Hallingen' periode
omvang
plaats
1766 - 1767
1 stuk
Ee
 
328 Testament van Jacob Dirks te Spannum periode
omvang
plaats
1771
1 stuk
Spannum
 
329 'Register van houten en steigers wegens het dorp Ee, opgemaakt door mr. J. Jans als dorp[rechter] van voornoemde dorpe in den jare 1773..', opgave van de ligging van hout en steigers en de onderhoudsplichtigen daarvan periode
omvang
plaats
1773
1 katern
Ee
 
330 'Staatsstukken behelzende eene uitgebreide Deductie met twee aanmerkelijke byvoegzels over den waaren toestand der finantien van Vriesland met aanvoering van onweerspraakelyke bewyzen dat deeze provintie te hoog is aangeslagen in de quota, of de lasten van de generaliteit, en opgaave van krachtdaadige middelen tot haare wezenlyke verligtinge en lang gewenscht herstel' (Leeuwarden 1786) periode
omvang
plaats
1786
1 deel
 
331 'Vergelyking van de voornaamste imposten welke ten behoeve van het gemeene land geheven worden in Holland, Het Sticht van Utrecht en de provincie Vriesland' (Leeuwarden 1786) periode
omvang
plaats
1786
1 deel
 
332 Uittreksel uit het floreenregister van Oostdongeradeel betreffende het dorp Ee periode
omvang
plaats
1788
1 stuk
Ee
 
333 Akte van aankoop van een stuk greidland in de Kolken onder Ee door Gerben Jelles en Aukjen Jans, te Ee van L.J. Florison, predikant te Ee en Engwierum, met kwitering van betaling periode
omvang
plaats
1805
1 stuk
Ee
 
334 Schrift met gedichten door D.F. Halbesma te Damwoude periode
omvang
plaats
1806 - 1816
1 deeltje
Damwâld
 
335 Notariële akte van aankoop van een huis en hoving te Nijkerk (nr. 42) door Tjerk Paulus Pauzenga, gardenier, en Trijntje Dirks Sinnema te Nijkerk van Cornelis Jans Nauta te Morra, met aantekening van aflossing van rente en koopsom, 1819-1826 periode
omvang
plaats
1818
1 stuk
Oosternijkerk
 
336 'Brief uit Dokkum van den 13den januarij 1821 van twee Roomsche meiden Tjaltje en Paulina Hachus aan hare moeder te Franeker', waarbij zij zich negatief uitlaten over de 'pauze leer' periode
omvang
plaats
1821
1 stuk
Dokkum
 
337 'Stukken en reglementen betrekkelijk de inpoldering van Oost- en Westdongeradeel in het jaar 1821 tot stand gebragt' (Leeuwarden 1826) en (Dokkum 1869) periode
omvang
plaats
1826, 1869
2 deeltjes
 
338 'Pruische mars', en 'het leven is niet te lange...', geschreven door G. Heegstra periode
omvang
plaats
1827, z.j.
1 stuk
 
339 Gekwiteerde nota voor Jan Jeltes Bouma te Niawier wegens betaling van grondbelasting over ongebouwde eigendommen periode
omvang
plaats
1828
1 stuk
Niawier
 
340 'Berigt omtrent de inschrijving in het tweede grootboek der Nationale werkelijke schuld ...', gedrukt periode
omvang
plaats
1832
 
341 Notariële akte van verkoop door Maaike Siedzes Tibma en Sieger Freerks Dijkstra, koemelker te Ee, van 37 vierkante roeden bouwland op Tibben onder Ee aan Jelle Gerbens Pafforaad, landbouwer te Ee periode
omvang
plaats
1832
1 stuk
Ee
 
342 Notariële akte van verkoop door Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, burgemeester van de gemeente Leens, wonende te Wehe, van een stuk greidland onder Anjum (Anjum B 763) aan Focke Jans Ozinga, gardenier onder Anjum periode
omvang
plaats
1835
1 stuk
Anjum
 
343 Verkoopboekjes ten behoeve van publieke verkopen van huizen en schuren en zathes, onder Engwierum, Kollum, Anjum, Metslawier, Jouswier, Paesens, Lioessens, Oostrum, Aalzum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Oosternijkerk, Nes en Bollingwier, deels voorzien van aantekeningen omtrent ligging, prijzen en aankopers periode
omvang
plaats
1838 - 1931
1 pak
Dongeradeel
 
344 Bewijs van aandeel in de verloting van voorwerpen van Kunst en Nijverheid, door Friezen vervaardigd en aangekocht uit de Tentoonstelling te Leeuwarden periode
omvang
plaats
1844
1 stuk
 
345 Notariële akte van scheiding van de goederen van Dirk Sijbrens van der Scheep, in leven potschipper te Jouswier en zijn weduwe Baukje Walles van der Werf periode
omvang
plaats
1846
1 stuk
Jouswier
 
346 Onderhandse akte van verkoop van een huis en erf te Niawier (Nijkerk B 709) door Dirk Igles de Vries, schoenmaker, en Seaeske Igles de Vries, naaister te Hantumhuizen, aan Jacob Jacobs Dijkstra, arbeider te Nijkerk periode
omvang
plaats
1846
1 stuk
Niawier
 
347 Aantekeningen betreffende omvang van percelen en welke gedeeltes daarvan 'bespreid' en 'vrij' zijn periode
omvang
plaats
(2e helft 19e eeuw)
1 katern
 
348 Gedicht van M. Martens te Holwerd naar aanleiding van het transport van 30 koeien van Holwerd via Harlingen per stoomboot naar Engeland periode
omvang
plaats
19e eeuw
1 stuk
Holwerd
 
349 Gedichten "Uren die men nooit vergeet" periode
omvang
plaats
19e eeuw
1 stuk
 
350 Nota wegens het opstellen van akten van het kantongerecht te Dokkum voor de erven van W.D. van der Scheep te Nes periode
omvang
plaats
(1850)
1 stuk
Nes
 
351 Oproep gericht aan de heer Buining als" leraar dezer gemeente" inzake armoede en gedrag van de "berijkte"

NB. Predikant te Engwierum tussen 1839 en 1857 was Abraham Buning

periode
omvang
plaats
19e eeuw
1 stuk
Engwierum
 
352 Staat van ongebouwde percelen in de kadastrale gemeenten Ee (secties A-C), Nijkerk (secties A-C) en Ternaard (sectie D) met vermelding van de bedragen voor de grondbelasting periode
omvang
plaats
(2e helft 19e eeuw)
1 katern
 
353 Band bevattende diverse verordeningen en instructies van de gemeente Oostdongeradeel, gedrukt

NB. Bevat:
1. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1851
2. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1851
3. Verordening bepalende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordeningen, 1851
4. Instructie voor de wegwerkers op grindwegen, 1857
5. Verordening op de heffing en invordering van leges, 1858
6. Taux der berekening van de prijzen van geneesmiddelen, te leveren aan behoeftigen voor rekening van de burgerlijke armbesturen, 1860
7. Verordening houdende bepalingen voor de openbare lagere scholen en onderwijzers, 1861
8. Verordening op het aanleggen en houden van openbare vertoningen, vermakelijkheden, volksfeesten en loterijen
9. Verordening op het gebruik van ijsbanen, 1861
10. Verordening houdende bepalingen nopens de verkoop van het brood, 1861
11. Verordening op het gebruik van grindwegen, 1863
12. Reglement voor de burgerlijke armbesturen, 1863
13. Verordening houdende bepalingen tegen hondsdolheid en gevolgen van dien, zomede over het vasthouden van honden in het algemeen, 1864
14. Algemeen huishoudelijk regelement, 1864
15. Instructie voor de gemeenteontvanger, 1864
16. Intsructie voor de secretaris, 1865
17. Verordening op de heffing en invordering van de in- en ten behoeve van de gemeente en hare onderscheidene afdelingen of dorpen geheven wordende hoofdelijke omslagen, 1865
18. Verordeningen op de heffing en invordering der belasting op de honden, 1865
19. Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1865
20. Verordening tot wering van de veepest, 1865

periode
omvang
plaats
1851-1865
1 deel
Oostdongeradeel
 
354 Taxatielijst van levende have, opgemaakt door W.B. Terpstra te Ee periode
omvang
plaats
1852
1 stuk
Ee
 
355 Bestek en voorwaarden van het aanleggen van aardebanen en het begrinden daarvan als kunstwegen door het gemeentebestuur van Oostdongeradeel, gedrukt periode
omvang
plaats
1854
1 deeltje
Oostdongeradeel
 
356 'Contract van inpoldering van ... bouw- en greidlanden gelegen tusschen de dorpen Oostrum, Ee en Jouswier', gedrukt

NB. Zowel Eelke Douwes Meindersma als Tjeerd Sijbenga zijn als eigenaren van percelen in het betreffende gebied bij de inpoldering betrokken.

periode
omvang
plaats
1854
1 deeltje
Ee
Jouswier
Oostrum
 
357 Notariële akte van aankoop van een gedeelte van een perceel bouwland (Ee D 527) te Ee door Gerben Pieters Dijkstra, landbouwer te Ee, van Tjiske Sijtzes Hiemstra en Baukje Sijtses Tibma te Dokkum, met gekwiteerde aantekeningen inzake de betaling van rente en koopsom, 1855-1860 periode
omvang
plaats
1854
1 stuk
Ee
 
358 Deelnemerslijst van de ploegwedstrijd te Metslawier door de 4e afd. van de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. Gedrukt, met aantekeningen inzake de uitslag periode
omvang
plaats
1856
1 stuk
Metslawier
 
359 Aanslagbiljet op het kohier der grondbelasting voor Durk C. Sjoorda te Nijkerk voor het dienstjaar 1857 periode
omvang
plaats
1857
1 stuk
Oosternijkerk
 
360 Notariële akte van verkoop door Jakob Kornelis Heemstra en Jan Franzes Wijnia als voogden over de kinderen van Joukje Kornelis Heemstra, weduwe van Ulbe Wiegers Postma, van de helft van een perceel bouwland op de langgrouw onder Nijkerk (Nijkerk A 234) aan Ids Taekes Haaksma, gardenier te Nijkerk periode
omvang
plaats
1858
1 stuk
Oosternijkerk
 
361 Notariële akte van verkoop van een deel van een perceel bouwland onder Ee (Ee D 527) door Tjisse Sijtzes Hiemstra, gehuwd met Baukje Sijdses Tibma, en Timotheus Hiemstra te Dokkum periode
omvang
plaats
1858
1 stuk
Ee
 
362 'Reglement van orde voor de vergaderingen van volmagten en het bestuur des polders van Oost- en Westdongeradeel', met memorie van toelichting, gedrukt periode
omvang
plaats
1860
1 katern
Dongeradeel
 
363 Staat van onroerende goederen nagelaten door Jan G. Siccama, rentenier te Engwierum periode
omvang
plaats
(1861)
1 stuk
Engwierum
 
364 Verordening op het gebruik van de eigendommen van de Polder van Oost- en Westdongeradeel, gedrukt periode
omvang
plaats
1861
1 katern
Dongeradeel
 
365 Notitieboekje met aantekeningen ter vaststelling van inkomens van diverse personen periode
omvang
plaats
1865 - 1873
1 deeltje
 
366 Verordeningen en besluiten vastgesteld door de gemeenteraad van Oostdongeradeel, gedrukt

NB. Bevat:
1. Verordening op de heffing en invordering van de in- en ten behoeve van de gemeente Oostdongeradeel en hare onderscheidene afdeelingen of dorpen geheven wordende hoofdelijke omslagen, 1865
2. Verordeningen op de heffing en invordering der vergoeding voor het aanhouden enz. van vee of dieren in de gemeente Oostdongeradeel, 1866
3. Verordening houdende nadere wijziging en aanvulling van het algemeen huishoudelijk reglement voor de gemeente Oostdongeradeel (betreffende besmettelijke ziekten), 1866
4. Verordening houdende verbod tot invoer van spoeling, spoelingdik en andere voedingsmiddelen voor vee in de gemeente Oostdongeradeel, 1866
5. Verordening ter voorkoming van de overbrenging der runderpest door personen, 1867
6. Verordening houdende wijziging van artikel 66 van het algemeen huishoudelijk reglement voor de gemeente Oostdongeradeel, 1867
7. Verordening houdende wijziging en aanvulling van het algemeen huishoudelijk reglement voor de gemeente Oostdongeradeel, 1868
8. Verordening betreffende de bewaring en den verkoop van petroleum in de gemeente Oostdongeradeel, 1868
9. Verordening houdende wijziging der verordening op de bewaring en den verkoop van petroleum vastgesteld den 11 december 1868, 1869
10. Besluit tot wijziging van het algemeen huishoudelijk reglement, 1871
11. Besluit tot vaststelling van de verordening tot intrekking der bepalingen op het onderhoud der stroomsloten in het algemeen huishoudelijk reglement, 1872
12. Besluit tot wijziging van het algemeen huishoudelijk reglement, 1875
13. Verordening op het vervoer in de gemeente Oostdongeradeel van lijders aan eene der besmettelijke ziekten, 1873
14. Verordening op de inrichting en het gebruik van de algemene begraafplaats en op de begrafenissen in de gemeente Oostdongeradeel,
1876
15. Verordening van politie op het begraven en de begraafplaatsen in de gemeente Oostdongeradeel, 1876
16. Instructie voor de doodgraver op de algemene begraafplaats in Oostdongeradeel, 1876
17. Besluit tot wijziging van het algemeen huishoudelijk reglement, 1877
18. Verordening op de heffing van begrafenisrechten in de gemeente Oostdongeradeel, 1877
19. Besluit tot wijziging van het algemeen huishoudelijk reglement, 1879

periode
omvang
plaats
1865 - 1879
1 omslag
Oostdongeradeel
 
368 'Reglement op het onderhoud en bestuur van de polder van Oost- en Westdongeradeel', vastgesteld 1859 en gewijzigd in 1862 en 1865, gedrukt periode
omvang
plaats
(1866)
1 katern
 
367 'Extract-Verordeningen op de heffing van de in- en ten behoeve van de gemeente Oostdongeradeel geheven wordende hoofdelijke omslagen en kohier', gedrukt

NB. Bevat de verordeningen en kohieren over 1866, 1877, 1880, 1885, 1896, 1897 en1898

periode
omvang
plaats
1866 - 1898
1 omslag
Oostdongeradeel
 
370 Rapport van R. Kielstra te Dokkum aan de Polder van Oost- en Westdongeradeel betreffende de maatregelen tot verbetering van de waterafvoer in Oost- en Westdongeradeel, gedrukt periode
omvang
plaats
1867
1 katern
Dongeradeel
 
371 Staat van onroerende goederen behorende tot de nalatenschappen van Gosse Jans Jiderda en Detje Hendriks Stelma te Ee periode
omvang
plaats
1867
1 stuk
Ee
 
369 Lijsten en staten betreffende aangeslagenen in de hoofdelijke omslagen in Ee periode
omvang
plaats
1867 - 1880
1 omslag
Ee
 
372 'Alphabetische lijst van de rijken van Europa met de vorsten, de datum hunner geboorte en hunner troonsbeklimming' periode
omvang
plaats
1869
1 stuk
 
373 Staat van inkomsten uit obligaties en verhuringen van Minne Minnes Douma periode
omvang
plaats
1869 - 1872
1 stuk
Dongeradeel
 
374 Overgeschreven 'Oorlogskroniek' uit het 'Weekblad Dockum en omstreken' van donderdag 8 september 1870 periode
omvang
plaats
1870
1 stuk
 
375 'Mr. Jan Rudolf Thorbecke herdacht', door M. Buys (Tiel 1872) periode
omvang
plaats
1872
1 deeltje
 
376 Schrift met aantekeningen ter vaststelling van inkomens van diverse personen periode
omvang
plaats
1875 - 1881
1 katern
 
377 Overgeschreven artikel, geschreven door P.G. Datema te Ee, uit "Het Noorden" van 30 augustus 1878 inzake giften voor de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs periode
omvang
plaats
1878
1 stuk
Ee
 
378 'Nationale Tentoonstelling der Nederlandsche goudmijn of de nieuwe provincie Zuiderzee', door Jer. Wenmaekers, gedrukt periode
omvang
plaats
1883
1 deeltje
 
379 'Kohier van hoofdelijke omslag der gemeente Westdongeradeel en van sommige dorpen over 1887'. gedrukt periode
omvang
plaats
1887
1 katern
Westdongeradeel
 
380 Aantekeningen betreffende inkomsten uit verpacht land en rente en uitgaven aan grondbelasting van P. Sjoeks, volgens opgave aan S. Douma periode
omvang
plaats
1891
1 stuk
Dongeradeel
 
381 'Verslag van het 100-jarig bestaan (1 januari 1816-1916)' van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij "Oost- en Westdongeradeel", gedrukt periode
omvang
plaats
1916
1 deeltje
Dongeradeel
 
382 Kaart van het Waterschap "De Kolken" periode
omvang
plaats
1918
1 stuk
Dongeradeel
 
383 'Reglement voor de in het jaar 1815 opgerichte Maatschappij ter Onderlinge Verzekering tegen Brandschade "Oost- en Westdongeradeel", vastgesteld den 19 maart 1900', gedrukt met de wijzigingen uit 1905-1926 periode
omvang
plaats
1926
1 katern
Dongeradeel
 
384 'Plan voor de oprichting van het waterschap "De Kolken" in de gemeente Oostdongeradeel, met uitnodiging van het voorlopig bestuur van het waterschap voor een vergadering van eigenaren en gebruikers van landen in het gebied, gedrukt periode
omvang
plaats
1930
1 omslag
Dongeradeel
 
385 'Aantekening van de verkoop van de eigendommen van de heer Spree' periode
omvang
plaats
z.j.
1 katern
 
386 Aantekeningen betreffende boerderijen, percelen land, taxatie en belastbaar inkomen periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag
 
387 Aantekeningen inzake het inschrijvingbriefjes van 'de plaats te Oostrum', aantal leerlingen van scholen in Oostdongeradeel, taxatie van huizen, land, bouwkosten van school te Ee en andere werken, aanlegkosten van lokaal spoor van Leeuwarden over Dokkum naar Oostmahorn uit de periode 1868-1875 periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
Oostrum
 
388 Deel van de tekst en muziek van een stuk met "Jacomijn en Piet" periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
 
389 Gedicht 'Napoleon is ziek' periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
 
390 Gedicht 'op de vlugt van het vrans Canallie uit Dockum op den 15 nov. 1813' periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Dokkum
 
391 Gedichten getiteld 'vriendschap' en 'souvenir' periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
 
392 Lijst van gebruikers en hun aantal pondematen van de landen boven de Pomp in de Grote- en Kleine Schapeweg te Ee periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
393 Lijst van onroerende goederen van de erven van Jan Douwes Douma en Antje Gosses Jilderda te Ee periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
394 'Perceelen en de beschrijving van dezelve van de plaats van Abe Katsma onder Oostrum', aantekeningen inzake de verkoop periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Oostrum
 
395 'Register der tochtsloten onder den dorpe Ee met aanwijzing der pompen enz.' periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag
Ee
 
396 Schetskaart van percelen en situatie ten noordwesten van het huis van Witteveen in de kadastrale gemeente Ee periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Ee
 
397 Taxatie van een huis te 'Belkum' van C.S. Bouma te Ferwerd wegens de overdracht daarvan aan huurder S.K. Terpstra periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Berlikum